www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 9: Henoch en de gevallen engelen

16 mei 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

Volgens Henoch verlieten tweehonderd machtige engelen de "hoge hemel" en gebruikten vrouwen (onder andere) om hun nageslacht uit te breiden op het vlak van bestaan van de mensheid. David Flynn verwees naar een interlineaire Hebreeuwse Bijbel die in dit verband een interessante interpretatie geeft van Genesis 6:2. Waar de King James Bijbel zegt: "De zonen Gods zagen de dochters der mensen, dat zij schoon waren", interpreteert Flynn dit als: "De B'nai Elohim zagen de dochters van Adam, dat zij geschikte uitbreidingen waren" (cursivering toegevoegd).[i] Met andere woorden, zij wilden zichzelf incarneren in de materiële wereld. Het Nieuwe Testament suggereert dit idee ook toen Judas, de broer van onze Heer, schreef: "En de engelen, die niet in hun eerste woning [oikētērion] bleven, maar deze hebben verlaten" (Judas 6). Deze Griekse term, oikētērion, wordt door Paulus in 2 Korintiërs 5:2 gebruikt om het getransfigureerde lichaam aan te duiden dat aan gelovigen in de hemel wordt gegeven. Dit impliceert dat deze gevallen engelen er inderdaad naar streefden een deel van zichzelf in de aardse lichamen uit te breiden. De uitdrukking "zich uitbreiden" lijkt van toepassing wanneer de hele antieke geschiedenis zo wordt opgevat dat de Wachters hun eigen bestaanssfeer wilden verlaten om de driedimensionale werkelijkheid van de aarde binnen te treden. Zij beschouwden vrouwen - of tenminste het genetisch materiaal van vrouwen - als deel van de formule om deze taak te volbrengen. Oude verslagen suggereren dat de Wachters ook dieren veranderden. Jubileeën bijvoorbeeld impliceert dat vermenging tussen soorten uiteindelijk resulteerde in mutaties onder normale mensen en dieren waarvan het "vlees" (genetische samenstelling) door de activiteit was "bedorven", vermoedelijk door kruis-genetische integratie:

En de ongerechtigheid nam toe op de aarde, en alle vlees bedierf zijn weg: de mens en het vee en de dieren en de vogels en alles wat op de aarde rondloopt. En zij allen verdierven hun weg en hun inzettingen, en zij begonnen elkander op te eten. En de ongerechtigheid groeide op de aarde en elke verbeelding in de gedachten van de gehele mensheid was dus voortdurend slecht. (Jubileeën 5:2 onderstreping toegevoegd, vgl. 7:21-25)[ii]

Zelfs het Oude Testament bevat verwijzingen naar de mutaties die zich na deze periode onder de mensen ontwikkelden, waaronder "mannen" van ongewone grootte en fysieke kracht, die zes vingers en zes tenen hadden, een dierlijke eetlust voor bloed, en zelfs leeuwachtige trekken (2 Samuël 21:20; 23:20). De vroege kerkvader Eusebius voegt nog andere belangrijke details toe:

En zij verwekten menselijke wezens, met twee vleugels; en dan weer anderen met vier vleugels en twee gezichten en één lichaam en twee hoofden... weer anderen met paardenhoeven, en weer anderen in de vorm van een paard aan de achterkant en een menselijke vorm aan de voorkant... zij maakten ook stieren met mensenhoofden en paarden met hondenhoofden, alsmede andere monsters met paardenhoofden en mensenlichamen... dan weer allerlei draakachtige monsterachtige wezens. (cursivering toegevoegd)[iii]

Van de "gevleugelde mensen" en "draakachtige monsters" maakte profetie-expert, J. R. Church, eens een interessant punt dat, aangezien deze activiteit satanisch van aard was, het verwijst naar het "zaad van de slang" dat in vijandschap was met Christus. "Het concept van een reptielachtig ras blijft door de Bijbel heen bestaan als een metaforisch symbool van de duivel," schreef Church in het tijdschrift Prophecy in the News, februari 2009. "Latere Geschriften voegen de term 'draak' toe, met de implicatie dat deze buitenwereldse wezens zijn ontworpen met de DNA-code van een reptielachtig ras." Church stelde verder dat sommige van deze satanische wezens werden afgebeeld als "vleermuisachtige waterspuwers, of gevleugelde draken" in de oude kunst, en dat we niet verbaasd zouden moeten zijn dat "een reptielachtig ras van het humanoïde type zou kunnen samenleven met menselijke vrouwen en een ras van reuzen voortbrengen."[iv] In wat een historische ondersteuning zou kunnen zijn van Dr. Church's premisse, bevat een documentfragment dat werd gevonden in Grot 4 van de Dode Zee Rollen een vermaning van Amram, de vader van Mozes, aan zijn kinderen. In een zwaar beschadigd gedeelte van de tekst ziet Amram de voornaamste engel der duisternis, een Wachter met de naam Melkiresha in de vorm van een reptielachtige (schorsingspunten tussen haakjes geven de beschadiging van de boekrollen/onherstelbare tekst weer):

Ik zag Wachters in mijn visioen, een droomvisioen, en zie, twee (van hen) twistten over mij en zeiden [...] en zij waren verwikkeld in een grote twist betreffende mij. Ik vroeg hun: "Jullie, wat zijn jullie [...] aldus [...] over mij?" Zij antwoordden en zeiden tegen mij: "Wij zijn meesters geworden en heersen over alle mensenzonen." En zij zeiden tot mij: "Wie van ons kiest gij [...]

Ik sloeg mijn ogen op en zag een van hen. Zijn uiterlijk was angstaanjagend als dat van een adder, en zijn kledingstukken waren veelkleurig en hij was uiterst donker [...]

En daarna keek ik en zie [...] bij zijn verschijning en zijn gezicht was als dat van een adder [een gifslang], en hij was bedekt met [...] samen, en zijn ogen [...]"[v]

Het feit dat de Wachters door de oude Hebreeën worden beschreven in expliciet reptielachtige termen, plaatst de ufologische discussie over dergelijke wezens en hun interacties met de mens stevig in de oude geschiedenis. Ter illustratie: Dr. John Mack's baanbrekende werk over het ontvoeringsfenomeen citeert vele gevallen van entiteiten die voldoen aan dezelfde beschrijving als die gevonden in de Dode Zee Rollen. Bijvoorbeeld deze beschrijving van een ontvoerde genaamd Sara: "Het hoofd was het meest prominente deel van het lichaam en was 'glimmend', zag er 'reptielachtig' uit, bijna 'slangachtig,' en behoorlijk langgerekt."[vi] Bovendien impliceert dit, in tegenstelling tot de revisionistische verslagen van astronauten-theorie aanhangers, dat de zogenaamde reptielachtigen in feite Wachters zijn die een meer sinistere agenda nastreven dan wetenschappelijke exploratie. Getuigenissen van ontvoerden suggereren echter ook dat hun interesse in genetisch materiaal zeer reëel is.

BEKIJK DE TRAILER: MEER DAN 10 JAAR IN DE MAAK! DE KOMENDE GROTE WAANVOORSTELLING!

Meer dan tien jaar in de maak en met wereldberoemde geleerden, bevat THE COMING GREAT DELUSION bijdragen van deskundigen in het occulte, leden van de Amerikaanse regering inlichtingendiensten, profetie-experts zoals Gary Stearman en LA Marzulli, filmmakers en best verkopende auteurs, waaronder dr. Thomas Horn, Josh Peck, Timothy Alberino, Derek en Sharon Gilbert, Stan Deyo, en zelfs de laatst bekende interviews met gevierde intellectuelen zoals Dr. Chuck Missler, Dr. Noah Hutchings, en zelfs de overleden onderzoeksauteur Cris Putnam.

Misschien wel de meest wetenschappelijke beschrijving van de experimenten van de Wachters en hun genetische modificatie van mensen en dieren komt tot ons in het Boek Jasher, een Hebreeuwse tekst die verscheen in de Middeleeuwen en beweerde materiaal te bevatten uit het oude boek dat in de Hebreeuwse Bijbel wordt genoemd. Hoewel de oorsprong ervan betwistbaar is, bevat deze tekst het bekende verhaal van de val van de Wachters, en voegt er vervolgens een uitzonderlijk detail aan toe waarover geen van de andere teksten zo eenduidig is, iets dat in modern taalgebruik alleen kan worden opgevat als geavanceerde biotechnologie, genetische manipulatie, of transgene modificatie van soorten. Nadat de Wachters de mensen hadden onderwezen in de geheimen van de hemel, staat er in de tekst wat er gebeurde:

De mensenzonen begonnen dieren van de ene soort te vermengen met dieren van een andere soort, om daarmee de Heer te provoceren. (Jasher 4:18)

Het lijkt waarschijnlijk dat de zinsnede "het vermengen van dieren van de ene soort met de andere" betekent dat de Wachters de mensen iets meer hadden geleerd dan het natuurlijk kruisen van dieren, want dit zou de Heer niet hebben "geprovoceerd". God maakte "gelijksoortige" dieren van verschillende rassen die zich kunnen voortplanten. Paarden kunnen zich bijvoorbeeld voortplanten met andere zoogdieren van de Equidae classificatie (de taxonomische "paardenfamilie"), inclusief ezels en zebra's. Het zou de Heer niet hebben "geprovoceerd" als dit soort fokken van dieren zou hebben plaatsgevonden, want God zelf heeft de dieren hiertoe in staat gesteld.

Als de Wachters daarentegen de grenzen van de soorten overschreden door onverenigbare dieren van de ene soort met de andere te vermengen, zoals een paard met een mens (waardoor dan een centaur werd geschapen), zou dit een heel andere zaak zijn geweest en zou dit licht kunnen werpen op de talrijke oude verhalen over mythische wezens van verschillende soorten die perfect passen in de verslagen van wat de Wachters aan het doen waren. Het is begrijpelijk dat dit soort hersenschimmen "de Heer zou hebben geprovoceerd", en op dit moment rijst de ernstige vraag waarom de Wachters de eeuwige verdoemenis zouden hebben geriskeerd door op deze manier aan Gods schepping te sleutelen. Er bestaan verschillende theorieën over waarom de Wachters natuurlijke genotypen zouden hebben aangetast, waaronder de volgende ideeën: 1) Omdat Jahweh grenzen had gesteld tussen de soorten en strikt had bevolen dat "elke soort" zich alleen voortplant in zijn "eigen soort", probeerden de Wachters als rebellen deze regels te overtreden om Gods creatieve genie aan te vallen door biologisch te veranderen wat Hij had gemaakt; en 2) De corruptie van antediluviaans DNA door de Wachters was een poging om de geboortelijn van de Messias af te snijden. Deze theorie stelt dat Satan het proto-evangelie begreep - de belofte in Genesis 3:15 dat er een Verlosser geboren zou worden, uit het zaad van de vrouw, en dat Hij de macht van de gevallen engel zou vernietigen. Satans volgelingen vermengden zich daarom met het menselijke ras in een samenzwering om de geboorte van Christus tegen te houden. Als het menselijk DNA universeel bedorven of "gedemoniseerd" zou kunnen worden, zo redeneerden zij, zou er geen Verlosser geboren worden en zou de mensheid voor altijd verloren zijn. Zij die deze theorie aanhangen geloven dat dit de reden is waarom God Zijn volk opdroeg een zuivere bloedlijn te handhaven en niet te huwen met mensen uit andere volken. Toen de Hebreeërs dit gebod overtraden en het gemuteerde DNA zich snel begon te verspreiden onder mens en dier, droeg God Noach op een ark te bouwen en zich voor te bereiden op een zondvloed die alle levende wezens zou vernietigen, met als doel de Aarde te zuiveren van de besmette genotypen en fenotypen.

SkyWatch TV Auteur en voormalig New Age Beoefenaar Steven Bancarz Onthult Buitenaardse wezens, Demonen, Spiritisme en het Occulte

Een derde theorie over waarom Wachters de genetica van verschillende levensvormen samenvoegden, voegt tenslotte de omvangrijke oude "Wachters" teksten samen tot een consistent verslag over het allesoverheersende motief voor datgene waarvoor de Wachters blijkbaar DNA hadden gebruikt. Wanneer dit wordt gedaan, wordt het duidelijk dat genetische substanties voor hen een op de Aarde gericht en organisch bouwmateriaal waren (of, zoals Dr. Jacques Vallée het noemde, "levende energie"[vii]) voor het bouwen van een samengesteld lichaam dat hen in staat zou stellen hun bestaansniveau te verlaten en dat van de mens binnen te treden (zie Judas 1:6; 2 Petr. 2:4). De uitdaging van deze theorie wordt hoe het vermengen van verschillende soorten aan dit doel zou voldoen of de Wachters een methode zou geven om uit de "hoge hemel" te vertrekken en te incarneren in de "woonplaats" van de mens. Hoewel we hier niet de tijd zullen nemen om elk detail uit te leggen, houdt de hypothese in dat de Wachters soorten combineren om een zielloos of geestloos lichaam te creëren - een levend maar leeg "groot organisme" of "omhulsel" waarin zij zichzelf kunnen uitbreiden. De gedachte hierachter is dat elk schepsel zoals het oorspronkelijk bestond, zijn begin had in God, die een barrière tussen de soorten weefde en elk schepsel beval zich voort te planten "naar zijn eigen soort". De zinsnede "naar zijn eigen soort" verduidelijkt welk soort geest in een intelligent wezen kan binnendringen bij de conceptie. Wanneer het sperma van een hond het eicel van een hond ontmoet en het leven van een hond wordt gevormd, komt bij de eerste levensvonk de geest (of "aard" wanneer men over een dier spreekt) van een hond in dat embryo en het groeit uit tot een hond in geest en vorm. De geest van een mens komt er niet in, net zoals een mens niet geboren wordt met de geest van een paard of een koe. Deze integriteit van schepsel/geest maakt deel uit van de goddelijke orde en zou de Wachters, die in het mensenrijk wilden incarneren (en niet alleen schepselen wilden "bezitten"), ervan weerhouden hebben de geesten van mensen of dieren te verdringen en ze door hun eigen geesten te vervangen. Hoe hebben de Wachters dit probleem overwonnen? Het lijkt erop, gebaseerd op de oude verslagen (en zoals moderne wetenschappers vandaag de dag doen), dat zij bestaand DNA van verschillende levende wezens vermengden en iets maakten waar noch de geest van een mens, noch die van een beest bij de conceptie in zou komen, want het was noch mens, noch beest. Zoals Mysterious World in 2003 opmerkte, "Reuzen in de Aarde".

De Nephilim waren genetisch vervaardigde wezens, gemaakt van het genetisch materiaal van verschillende reeds bestaande diersoorten... De gevallen engelen vermengden zich niet persoonlijk met de dochters van de mensen, maar gebruikten hun goddelijke intellect om zich te verdiepen in de geheimen van YHWH's Schepping en deze te manipuleren voor hun eigen doeleinden. En de sleutel tot het scheppen of herscheppen van de mens, zoals we in de twintigste eeuw hebben (her)ontdekt, is het menselijk genoom-DNA.[viii]

Volgens deze extrapolatie van de oude verslagen, leidde de manipulatie van levend weefsel door de gevallen engelen tot een ongewoon lichaam bestaande uit menselijke, dierlijke en plantaardige genetica, bekend als Nephilim, een "op Aarde geboren" facsimile of "geschikt verlengstuk" waarin zij konden incarneren. Hoewel deze theorie een belangrijke toevoeging is aan de oude gegevens, probeert zij de beschrijving van de Ouden te moderniseren van wat zij misschien niet helemaal begrepen door de lens van een vooruitziend wereldbeeld en woordenschat. Het is interessant dat de wetenschap hiervoor onverwacht bewijs heeft gevonden in het menselijk genoom.

De Washington Post publiceerde onlangs een verhaal over de bevindingen dat een "mysterieuze" soort met gedeeltelijk menselijk DNA ooit op aarde rondliep. Het verhaal, getiteld "Sex with Early Mystery Species of Humans Seen in DNA, UW Researcher Says," is slechts de laatste in een reeks van soortgelijke recente vondsten, en hoewel er in dit geval geen gefossiliseerde reuzenbotten werden gevonden, werd er wel een visitekaartje achtergelaten in de hedendaagse Afrikanen: stukjes "vreemd" DNA. "Deze genetische overblijfselen lijken niet op het DNA van moderne mensen," rapporteert de schrijver van het artikel voordat hij deze bom toevoegt: "Het vreemde DNA lijkt ook niet op Neanderthaler DNA, dat opduikt in het DNA van sommige moderne Europeanen... Dat betekent dat het nieuw geïdentificeerde DNA afkomstig is van een onbekende groep"[ix] (cursief toegevoegd).

Gezien de bovenstaande theorieën biedt het bijbelse verhaal over de nakomelingen van de Nephilim het meest bevredigende antwoord op dit raadsel.

Een bezwaar dat soms wordt aangevoerd tegen het idee van half-mens hybriden die geboren zijn als resultaat van een vereniging tussen engelen- en mensen-"genetica" is het geloof dat engelen seksloos zouden zijn, omdat Jezus bij de opstanding zei dat mensen niet zullen trouwen en ook niet ten huwelijk gegeven zullen worden, maar "als de engelen in de hemel" zullen zijn. Maar, zoals James Montgomery Boice opmerkt, de woorden in Mattheüs 22:30 zijn "niet hetzelfde als te zeggen dat de engelen seksloos zijn of dat zij geen seksuele relaties met vrouwen hadden kunnen hebben als zij daarvoor gekozen hadden. In de hemel zullen de mensen niet trouwen, maar niettemin hun identiteit behouden, die inhoudt dat zij man of vrouw zijn. Op dezelfde wijze zouden ook de engelen een seksuele identiteit kunnen hebben. Het is misschien veelzeggend dat wanneer in de Schrift naar engelen wordt verwezen, dit altijd gebeurt met het mannelijk voornaamwoord 'hij', en dat zij altijd als mannen worden beschreven."[x] Toen Jezus zei dat de engelen in de hemel niet trouwen, is dit dus een andere zaak dan wat de engelen die de hemel verlieten (of uitgeworpen werden) wel konden doen en blijkbaar ook deden. Judas 1:6-7 voegt hier een diep en belangrijk punt aan toe wanneer er staat:

En de engelen, die hun eerste staat niet bewaard hebben, maar hun eigen woonstede verlaten hebben, heeft Hij in eeuwige ketenen onder de duisternis bewaard tot het oordeel van de grote dag. Evenals Sodom en Gomorra en de steden rondom hen, die zich overgaven aan hoererij en vreemd vlees najaagden, om tot een voorbeeld te worden gesteld en de wraak van het eeuwige vuur ondergaan. (cursief toegevoegd)

Het is opmerkelijk dat Judas hier de zonde van de gevallen engelen verbindt met de seksuele zonden van Sodom en Gomorrha, gebruik makend van het veelzeggende commentaar dat zij naar "vreemd vlees" waren gegaan. Dit is het Griekse sarkos heteros en bevat een zeer belangrijke betekenis die verband houdt met hoe de mannen van Sodom en Gomorrha seks wilden hebben met engelen (zie Genesis 19). Hun zonde wordt door Judas dus vergeleken met die engelen van één vers eerder, die hun eigenlijke woonplaats in de hemel verlieten om met vrouwen te vrijen. De apostel Paulus geeft deze afbakening ook weer in 1 Korintiërs 15:40 als hij zegt: "Er zijn ook hemelse lichamen en aardse lichamen; maar de heerlijkheid van het hemelse is het ene, en de heerlijkheid van het aardse is het andere." Als Paulus uitlegt dat het hemelse lichaam uit iets heel anders bestaat dan het aardse lichaam, spreekt hij dan metafysisch, of kan een verschil in de grondstof van deze lichamen worden aangenomen? Zeker wel, want in het vorige vers spreekt hij over de verschillen tussen het vlees van mensen, beesten, vissen en vogels, maar wijst er toch op dat deze allemaal van aardse samenstelling zijn, in tegenstelling tot het volgende vers, waarin hij het hemellichaam duidelijk indeelt als "een ander" type lichaam dat niet van dezelfde "aardse" (terra firma, van de aarde) soort is.

Volgens de apostolische vader uit de tweede eeuw, Athenagoras, was Lucifer de engel die oorspronkelijk de leiding had over de aardse "materie" (zie de oude tekst, Pleidooi voor de Christenen). Na zijn val gebruikte Satan zijn kennis van de schepping en de genetica om te corrumperen wat God had gemaakt. Dit is interessant in het licht van de moderne wetenschap en de recente suggestie dat genetische afwijkingen "een mens kunnen predisponeren tot antisociaal gedrag, waaronder geweldsmisdrijven."[xi] Een van de meest actuele onderwerpen in de biologie is tegenwoordig de wetenschap van de "epigenetica", die zich bezighoudt met erfelijke veranderingen in genexpressie of cellulaire fenotypen die veroorzaakt kunnen worden door "mechanismen" anders dan de normale veranderingen die optreden in de onderliggende DNA-sequenties - vandaar de titel "epi-(Grieks: επί, over, boven, buiten)-genetica." Of bovennatuurlijkheid een rol kan spelen als een van deze "uiterlijke mechanismen" is suggestief, en veel geleerden geloven dat demonische bezetenheid (bijvoorbeeld) een negatieve invloed kan hebben op de chromosomale gezondheid. Het Nieuwe Testament staat vol met verbanden tussen ziekte en genetische afwijkingen als direct verbonden met demonisme. Volgens theoloog en expert in geestelijke oorlogsvoering Dr. Neil Andersen, "was ongeveer een vierde van alle genezingen die in het Evangelie van Marcus zijn opgetekend in feite bevrijdingen. "Zij brachten velen die van duivelen bezeten waren tot Hem; en Hij dreef de geesten uit met Zijn woord en genas allen die ziek waren"; en, "toen Hij Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen had, gaf Hij hun macht tegen onreine geesten, om die uit te drijven en om allerlei ziekten en kwalen te genezen" (Mattheüs 8:16; 10:1).

VOLGENDE KEER: Het verschil tussen gedemoniseerde mensen en zielloze hybriden

Eindnoten:

[ii] James H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament, Volume 2: Expansions of the “Old Testament” and Legends, Wisdom, and Philosophical Literature, Prayers, Psalms and Odes, Fragments of Lost Judeo-Hellenistic Works , Includes Indexes (New Haven; London: Yale University Press, 1985), 2:64.

[iii] Josef Karst, Eusebius Werke, 5. Band: die Chronik (Leipzig 1911).

[iv] J. R. Church, “Mt Hermon: Gate of the Fallen Angels,” Prophecy in the News , February 2009.

[v] “4Q Amram b (4Q544),” Geza Vermes, The Dead Sea Scrolls in English , revised and extended 4th ed. (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995), 312. (Previous ed.: London: Penguin, 1987.)

[vi] John E. Mack, Abduction (NY: Charles Scribner and Sons, 1994), 212.

[vii] Jacques Vallée, The Invisible College: What a Group of Scientists Has Discovered About UFO Influences on the Human Race (New York, NY: Dutton, 1975), 233.

[viii] “Giants in the Earth, Part I: Giants of the Ancient Near East,” Mysterious World , Spring 2003, http://www.mysteriousworld.com/Journal/2003/Spring/Giants/ .

[ix] Brian Vastag, “Sex with Early Mystery Species of Humans Seen in DNA, US Researcher Says,” The Washington Post , July 26, 2012, http://seattletimes.com/html/nationworld/2018783144_humans27.html .

[x] James Montgomery Boice, “Notes on the Nephilim: The Giants of Old,” Lambert Dolphin’s Library , last accessed January 10, 2013, http://www.ldolphin.org/nephilim.html .

[xi] T. Shinn and Richard P. Whitley, Expository Science: Forms and Functions of Popularisation (Springer, NY: D. Reidel, 1985), 148.

[xii] Neil T. Anderson, The Bondage Breaker (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2006), 33.

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 9: Enoch And The Fallen Angels » SkyWatchTV