www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 20: Over de komst van het bedrog in de eindtijd - UAP en UFO's

10 juni 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

Jezus sprak over een tijd van ὠδίνων, "geboortepijnen", voorafgaand aan Zijn wederkomst, en velen van ons geloven dat we ons momenteel in die pijnen bevinden (Mattheüs 24:8). Onze overleden vriend, Dr. Chuck Missler, heeft geschreven: "Wat fascinerend is aan het idioom van de bevalling en de wederkomst van Jezus Christus is dat zij beide worden voorafgegaan door bekende tekenen die ruim voor de eigenlijke gebeurtenis worden gegeven. En toch zal een slecht voorbereide moeder, net als de scepticus, als zij ervoor kiest deze tekenen te negeren, 'overvallen' worden wanneer het kind geboren wordt."[i] Hoewel Jezus al op Zijn troon in de hemel zit, wacht Hij op de tijd dat Zijn vijanden volledig overwonnen zullen zijn (Hebreeën 10:13). Zij zullen niet zonder slag of stoot ten onder gaan, en zij zullen veel mensen met zich meenemen. Onder de nominale Kerk is het demonische rijk gedemythologiseerd en terzijde geschoven. Zoals we in een ander artikel bespreken, hebben zelfs de meeste kerkgenootschappen die de inerrantie [onfeilbaarheid van de Bijbel] aanhangen, een essentiële bijbelse theologie over het bovennatuurlijke bestuur van de aarde verloren. Er zijn "goden" die de mensheid vijandig gezind zijn en staan te popelen om hun plannen met de aarde te verwezenlijken. Het populaire geloof in buitenaardsen, samen met de wereldwijde waarnemingen van UAP en UFO's, lijkt erop te wijzen dat deze tijd nadert.

De Bijbel voorspelt een ongeëvenaarde demonische misleiding voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Wij geloven dat het zich al tientallen jaren aan het ontwikkelen is en dat het toneel nu klaar is. Omdat we in een steeds post-christelijker samenleving leven die wetenschappers tot de ultieme scheidsrechters van de waarheid heeft verheven, lijkt het waarschijnlijk dat zo'n ongekende misleiding zal worden bekleed met de geloofwaardigheid van de wetenschap. In een recente Gallup-peiling werd gevraagd: "Denkt u dat UFO's ooit de Aarde hebben bezocht in een of andere vorm, of niet?" De dubbelzinnige formulering van de vraag gaat uit van de buitenaardse hypothese, en leverde maar liefst 51 procent van de mannen en 40 procent van de vrouwen op die dachten dat het waar was.[ii] De 2002 Roper Poll on UFOs and Extraterrestrial Life wees uit dat 72 procent van de Amerikanen gelooft dat de regering het publiek niet alles vertelt wat zij weet over UFO-activiteit, en 68 procent denkt dat de regering meer weet over buitenaards leven dan zij laat doorschemeren. iii] Een Scripps UFO Poll uit 2008 meldde dat 56 procent van de Amerikanen het "zeer waarschijnlijk" of "enigszins waarschijnlijk" acht dat er intelligent leven bestaat op andere planeten. iv] Veel van deze mensen verwachten dat buitenaardsen antwoorden hebben op de geestelijke, economische en milieuproblemen van de wereld. Wij geloven dat deze hoop opzettelijk is gevoed door misleidende bovennatuurlijke machten.

Historici schrijven dat "de sluizen open gingen"[v] voor het UFO-fenomeen slechts maanden vóór het moment waarop Bijbelprofetie-geleerden ook een beslissend moment markeren, het herstel van nationaal Israël op 14 mei 1948. De correlatie is suggestief. Sinds de tijd van Israëls reformatie is er een bijna-exponentiële toename geweest van UFO-waarnemingen en verwante fenomenen zoals ontvoering. Dit heeft een toenemend aantal theologen geleid tot de hypothese dat dergelijke entiteiten een centrale rol spelen in de eindtijdmisleiding die in de Schrift wordt voorspeld. In zijn klassieker Biblical Demonology, merkte Merrill Unger op: "Demonisme heeft een opvallende relatie met de leer van de laatste dingen en alle klassen van de mensheid, Jood, heiden en de kerk van God, zullen intiem en vitaal worden beïnvloed door de opleving in de laatste dag van kwaadaardig bovennaturalisme."vi] Wij geloven dat het mogelijk is dat Operatie Paard van Troje halverwege de exponentiële curve zal zijn als het zesde zegel van de boekrol met zeven zegels wordt verbroken, en de aarde zal worden wijsgemaakt dat de buitenaardsen massaal zijn gearriveerd.

Zoals we hierboven hebben vastgesteld, is er een ruime exegetische basis om de atmosfeer rond de aarde als de verblijfplaats van demonen te beschouwen. Als we hun voorliefde voor misleiding begrijpen, waarom zouden we dan niet concluderen dat zij zich voordoen als buitenaardse wezens om een wereldbeeld te versterken dat vijandig staat tegenover het christendom? Er zijn ook andere interessante profetische connecties. Bijbelgeleerde Robert Utley gaat hierop in:

In het NT is de lucht het rijk van de demonen. De lagere lucht (aēr) werd door de Grieken gezien als onrein en daarom als het domein van boze geesten. Sommigen zien dit gebruik van "lucht" als een verwijzing naar de immateriële aard van het geestelijke rijk. Het begrip "de opname van de gemeente" komt uit de Latijnse vertaling van I Thess. 4:17: "opgenomen." Christenen gaan de Heer ontmoeten te midden van Satans koninkrijk, "de lucht," om de omverwerping ervan te tonen![vii]

Hoewel wij het volste recht hebben om afwijkende luchtverschijnselen te suggereren als een waarschijnlijke manier waarop het bedrog van het einde der tijden zal worden uitgevoerd, is Utley's vermelding van de opname ook suggestief.

Inherent aan zowel de pre-verdrukking- als de pre-wraak-opname-standpunten is een massale wereldwijde verdwijning van christelijke gelovigen die een soort rationalisatie van de Antichrist en zijn autoriteiten noodzakelijk maakt (1 Tessalonicenzen 4:15-17). Een verklaring waarbij ruimteschepen of iets dergelijks betrokken zijn lijkt mogelijk. In hun boek UFO: End Time Delusion stellen Lewis en Schreckhise: "De Openbaring zal worden wegverklaard met een mix van pseudo-wetenschap, New Age religie, en zowel verzonnen als verkeerd geïnterpreteerd bewijs dat zal lijken te bewijzen dat de Openbaring een buitenaardse invasie is."[viii] Interessant genoeg heeft de film Knowing, met Nicolas Cage in de hoofdrol, dit idee al in het populaire bewustzijn gezaaid.[ix] Na de Opname heeft de ET-verklaring nog steeds kracht. Hoewel veel van de apocalyptische beelden in het boek Openbaring symbolisch zijn, verwondert men zich over de demonische sprinkhanenhordes die geassocieerd worden met het vijfde bazuin-oordeel (Openbaring 9). Misschien zijn deze gedrochten de verwijzingen in Jezus' toespelingen op buitenwereldse indringers (Lucas 21:26)? Als de antichrist deze gruwelijke gebeurtenissen probeert te verklaren, levert een "buitenaardse invasie" een overtuigende verklarende kracht voor de voorspelde oordelen.

Herlezing van het Evangelie?

Om deze redenen zijn wij diep verontrust over de ideeën die van Rooms Katholieke theologen komen. Recente uitspraken van Rome geven aan dat dit nu versnelt in de richting van het "Omega Punt" ontwikkeld door de Franse Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin. Sinds Chardin's tijd zijn Rooms Katholieke theologen bezig geweest om het buitenaardse evangelie te codificeren. Een leider in deze inspanning is het Opus Dei lid en professor in de Theologie aan de Universiteit van het Heilige Kruis in Rome, Giuseppe Tanzella-Nitti, die het volgende heeft geschreven over iemands reactie wanneer hij wordt geconfronteerd met een intelligente buitenaardse werkelijkheid:

Tegelijkertijd lijkt het belangrijk op te merken dat een gelovige die de eisen van het wetenschappelijk redeneren respecteert, niet verplicht zou zijn om zijn eigen geloof in God af te zweren enkel op basis van de ontvangst van nieuwe, onverwachte informatie van een religieus karakter van buitenaardse beschavingen. In de eerste plaats zou de menselijke rede zelf de noodzaak suggereren om deze nieuwe "religieuze inhoud" die van buiten de Aarde komt aan een analyse van redelijkheid en geloofwaardigheid te onderwerpen (analoog aan wat wij gewend zijn te doen wanneer ons, op aarde, een religieuze inhoud wordt voorgesteld). Zodra de betrouwbaarheid van de informatie is geverifieerd, moet de gelovige proberen deze nieuwe informatie in overeenstemming te brengen met de waarheid die hij of zij reeds kent en gelooft op grond van de openbaring van de Ene en Drie-enige God, door een herlezing uit te voeren inclusief de nieuwe gegevens, vergelijkbaar met die welke zou worden toegepast in een gewone interreligieuze dialoog. [x]

Dit is zeer verontrustend omdat de staat van dienst van Rome op het gebied van het herlezen van de openbaring in de interreligieuze dialoog reeds bedroevend is. Iedereen die bekend is met de theologische inhoud die door de vermeende buitenaardsen wordt doorgegeven, is zich bewust van het subversieve karakter ervan. Natuurlijk sluit Tanzella-Nitti dat materiaal uit en zal hij beweren dat hij louter hypothetisch spreekt, maar de katholieke theologie is al wijd open genoeg om dergelijke inhoud te aanvaarden. In het begin van de jaren zestig ging Rome van het ene uiterste naar het andere, toen Vaticanum II het klassieke standpunt "buiten Rome is er geen verlossing"[xi] radicaal herinterpreteerde tot een geliberaliseerd inclusivisme. In feite bepleitte een van de invloedrijkste figuren tijdens het Tweede Vaticaans Concilie, Karl Rahner, het concept van de "anonieme Christen"[xii]. In zijn rebellie tegen God, stelde Rahner, kan een oprechte Hindoe of Boeddhist gered worden zonder kennis van het Evangelie en deze zienswijze werd expliciet bekrachtigd tijdens Vaticanum II. Het is niet al te verwonderlijk dat het nu al wordt toegepast op buitenaardsen.

TERUGBLIK: Chuck Missler nodigt Dr. Thomas Horn uit om de connectie tussen Petrus Romanus en "De geheime Vaticaan & Buitenaardse Antichrist-verbinding" te bespreken op Strategische Perspectieven 2013

De Notre Dame theoloog Thomas O'Mera impliceert inclusivisme met betrekking tot het heil van buitenaardsen wanneer hij retorisch vraagt: "Is Jezus zo'n centrale figuur dat alleen hij en zijn religieuze wereld in het Midden-Oosten God kunnen openbaren?"[xiii] Wat een vreemde vraag, gezien het feit dat Jezus God is (Romeinen 9:5). Deze vraag over de toereikendheid van Christus is verontrustend, gezien het feit dat O'Mera in de voorhoede van de katholieke exotheologie staat met zijn boek uit 2012 Vast Universe en redactionele artikelen voor de Huffington Post. Deze rooms-katholieke doctrine die "inclusivisme" wordt genoemd - dat niet-gelovigen worden gered door hun eigen religies of seculiere filosofieën - wordt door bijbelgelovige christenen als ketters beschouwd (Johannes 14:7; Handelingen 4:12). Erger nog, het Nieuwe Testament impliceert dat niet-christelijke religies demonisch geïnspireerd zijn (1 Korintiërs 10:20). Het lijdt dan ook geen twijfel dat deze rooms-katholieke theologen op dit punt vijanden van het kruis worden. Inclusivisme belemmert de verspreiding van het Evangelie als de ware discipelen wordt opgedragen dit te delen (Mattheüs 28:19). Ten opzichte van mensen van andere godsdiensten pretenderen zij hun geloof te respecteren; maar in werkelijkheid komt dit neer op de grofste vorm van minachting, omdat zij hun eeuwige scheiding van God garanderen door hun de enige boodschap te onthouden die hen kan redden. In het licht van dit precedent strekt onze oprechte bezorgdheid zich dubbel uit met Tanzella-Nitti's verklaring dat rooms-katholieken "een herlezing zullen uitvoeren inclusief de nieuwe gegevens"[xiv] verwijzend naar het geopenbaarde geestelijke "licht" van de vermeende buitenaardsen. In dat verband heeft de Jezuïtische astronoom Guy Consolmagno geschreven: "Alle buitenaardse wezens die we vinden, zullen leren en veranderen van het contact met ons, net zoals wij zullen leren en veranderen van het contact met hen. Het is onvermijdelijk. En ze zullen ons ook evangeliseren."[xv] Gezien de diepgaande theologische fouten die inherent zijn aan een dergelijk katholicisme en de goed gedocumenteerde ET/occulte connecties, vinden wij dit zeer verontrustend.

Elders verwijs ik naar het werk van Dr. Michael Heiser, die speculeert dat wetenschappelijk bewijs dat lijkt te bevestigen dat het leven op aarde werd gezaaid uit de ruimte, mogelijk een inclusivistische wereldreligie zou kunnen inspireren. Met betrekking tot panspermia schreef hij: "Het zal het paradigma zijn dat de atheïst in staat stelt religie te tolereren, en dat de letterlijke bijbellezer, de oosterse boeddhist en de heiden in staat stelt de nieuwe wetenschap tegelijkertijd op dezelfde manier te ontleden. Dit zou op zijn beurt nuttig voer kunnen zijn voor een wereldwijde religie."[xvi] Een katholieke priester en astronoom, Kenneth J. Delano, schreef in een officieel goedgekeurd katholiek boek: "Onze religieuze gevoeligheden zouden niet geschokt moeten zijn door het idee dat de evolutionaire geschiedenis van het menselijk lichaam uiteindelijk terug te voeren zou kunnen zijn op een oeroude vuilnisbelt, achtergelaten door bezoekende ET's toen de Aarde nog jong was."[xvii] Met andere woorden, wij zouden geëvolueerd kunnen zijn uit oeroud buitenaards afval. Hij voegt daaraan toe: "Er zou zich geen grote theologische moeilijkheid moeten voordoen als we ontdekken dat ET een belangrijke rol heeft gespeeld bij de vorming van het menselijk ras."[xviii] Gebaseerd op dit fundament hebben Vaticanum II en het werk van theologen als Chardin, O'Mera, Tanzella-Nitti, en Rahner, het rooms-katholicisme de theologische structuur in huis om daarin de leiding te nemen. Heb je je ooit afgevraagd waarom het internet vol staat met verhalen over de doop van buitenaardse wezens door katholieke priesters? Worden we geconditioneerd?

Zal het Vaticaan buitenaardsen dopen?

Verschillende Jezuïeten van de Vatican Observatory Research Group (VORG) hebben openbare verklaringen afgelegd over het dopen van buitenaardsen. De eerste was toen de toenmalige VORG-directeur George Coyne bij de lancering van de VATT-faciliteit aankondigde dat "de Kerk verplicht zou zijn zich te buigen over de vraag of buitenaardsen binnen de kudde zouden kunnen worden gebracht en gedoopt."[xix] In een artikel in een New York Times-tijdschrift - getiteld "Would You Baptize an Extraterrestrial? "gaf een andere VORG-astronoom, Chris Corbally, aan dat ook hij buitenaardsen zou dopen. Guy Consolmagno antwoordde op de vraag of hij een buitenaards wezen zou dopen: "Alleen als ze het vragen", en kwalificeerde dit toen: "Elke entiteit, hoeveel tentakels het ook heeft, heeft een ziel."[xxi] De Schrift geeft echter aan dat er misleidende entiteiten zijn die niet te redden zijn. Satan, die zich voordoet als een engel des lichts (2 Korintiërs 11:14) en de geest van ongelovigen verblindt (2 Korintiërs 4:4), zal voor eeuwig in de poel van vuur en zwavel worden geworpen (Openbaring 20:10), en Jezus geeft aan dat dit ook het lot is van Satans miljoenen mede-engelen (Mattheüs 25:41). Dit roept de vraag op: "Wat als zo'n bedrieglijke entiteit die een menselijke gedaante aanneemt een katholieke priester zou vragen hem te dopen?"

De katholieke overtuiging is dat de doop "ex opere operato genade verleent, dat wil zeggen dat het sacrament uit zichzelf werkt."[xxii] Dit betekent letterlijk dat het ritueel zelf de zonde wegneemt zonder dat geloof in het Evangelie nodig is. Dit is ook de reden waarom ongedoopte zuigelingen niet naar de hemel kunnen gaan, volgens Rome.[xxiii] Terwijl de dissonantie met het inclusivisme oorverdovend is, is theologische harmonie geen sterke eigenschap van Rome. Het Concilie van Trente verklaarde: "Indien iemand ontkent, dat door de genade van onze Here Jezus Christus, die in de doop geschonken wordt, de schuld van de erfzonde kwijtgescholden wordt, of zelfs beweert, dat het geheel van datgene, wat de ware en eigenlijke natuur van de zonde heeft, niet weggenomen wordt, maar zegt, dat het alleen in persoon aangeraakt of niet toegerekend wordt, laat hem dan anathema zijn."[xxiv] Hoewel dat zowat alle evangelicals vervloekt, erkent de op de bijbel gebaseerde leer de doop als een uiterlijk teken van wat al in het hart van de gelovige heeft plaatsgevonden (Marcus 16:16). Wanneer je erkent dat je dood bent in je zonden en gelooft dat Christus voor je gestorven is en uit de dood is opgestaan, ben je gerechtvaardigd in Gods ogen (Romeinen 10:10). Het is een toestand van het hart met betrekking tot de propositionele inhoud van het Evangelie (1 Korintiërs 15:3-5). Valse dopen en bekeringen zijn aan de orde van de dag. De doop redt niemand en neemt de zonde niet weg. Niettemin gelooft de katholieke priester ten onrechte dat het sacrament zelf een bovennatuurlijke macht heeft om zonde weg te nemen, en bijgevolg zou hij misleid kunnen worden door te denken dat een gedoopte vreemdeling ook in een staat van genade zou zijn. Ook al lijken deze virale media-uitspraken over de doop van buitenaardse wezens onoprecht, het zou deel kunnen uitmaken van een meer subtiele poging om de publieke opinie te beïnvloeden. Het gaat ook niet verloren bij ufologie onderzoekers.

Woordvoerder van de Sterrenvolkeren

In de bestseller After Disclosure: When the Government Finally Reveals the Truth About Alien Contact uit 2012, schrijven Jim Marrs, Richard Dolan, en Bryce Zabel dit over het rooms-katholicisme:

De grootste kerk ter wereld lijkt zich te positioneren in de voorhoede van Disclosure [ontdekking]. Het Vaticaan heeft lang verscheidene grote astronomische observatoria en een verzameling radiotelescopen onderhouden. De laatste jaren heeft de hiërarchie op de een of andere manier verklaard dat we gezelschap hebben. Misschien weten ze dat er iets op til is, of vermoeden ze dat het onvermijdelijk is.

Na een aantal provocerende uitspraken te hebben geciteerd die vergelijkbaar zijn met de uitspraken die ook wij hebben geciteerd, concluderen de auteurs: "Het is twijfelachtig of al deze Vaticaanse autoriteiten zich zo openlijk zouden uitspreken als zij het gevoel hadden dat zij in strijd waren met de officiële leer. In stilte lijkt tot een beleid te zijn besloten."[xxvi] Het is moeilijk om het met deze beoordeling oneens te zijn. Gezien de enorme hoeveelheid provocerende uitspraken van de VORG-astronomen en -theologen als Chardin, Tanzella-Nitti, O'Mera, en Balducci, lijkt het academisch.

Is de hiërarchie van de Rooms Katholieke Kerk misleid door die kwaadaardige bovennatuurlijke intelligenties? Het lijkt duidelijk door Balducci's algemene verwerping van de demonische boventonen en occulte connecties. Een goede vriend van Paus Johannes Paulus II, Balducci, ging in 1995 naar een Italiaanse televisieshow en deed enkele opzienbarende beweringen die een vuurstorm van speculaties in ufologiekringen veroorzaakten. Wat nu hier volgt is een transcriptie van een deel van dat interview gegeven aan presentator Bruno Mobrici, vertaald in het Engels [nu Nederlands] uit het origineel, Italiaans.

Mobrici: Vader Balducci, wat zou u antwoorden aan al diegenen die beweren dat de buitenaardse wezens reeds onder ons zijn?

Balducci: We kunnen niet langer denken... is het waar, is het niet waar, zijn het waarheden of zijn het leugens, als we geloven, of als we niet geloven! Er zijn al vele overwegingen die het bestaan van deze wezens tot een zekerheid maken. WIJ KUNNEN HET NIET BETWIJFELEN. Zelfs als we zeggen dat er onder honderd van deze verschijnselen slechts... zelfs als we zeggen dat er 99 onwaar zijn en dat er één waar is, dan is het toch die ene die zegt dat sommige verschijnselen bestaan. Daarom is dit het eerste probleem... het is niet meer... het valt niet meer onder de menselijke voorzichtigheid... om te twijfelen... want... de voorzichtigheid zegt om voorzichtig te zijn, maar niet te ontkennen.[xxvii] (punten, vetgedrukte tekst, hoofdletters, en verkeerd gespelde woorden in origineel)

Wat moeten we maken van zo'n hooggeplaatste en invloedrijke ingewijde die op televisie aankondigt dat het bewijs waarvan hij op de hoogte is "het bestaan van deze wezens tot een zekerheid maakt?"[xxviii] De titel "Monseigneur" geeft aan dat hij een speciale onderscheiding van de Paus heeft gekregen, dus het zou moeilijk zijn om te beweren dat hij een of ander ongeleid projectiel was. Hij ging nog verder toen hij sprak op een UFO-conferentie in Mexico: "Ik wil altijd de woordvoerder zijn van deze sterrenvolkeren die ook deel uitmaken van Gods glorie, en ik zal dit onder de aandacht blijven brengen van de Heilige Moederkerk."[xxix] De context van deze openbare toespraak in Mexico was ontegenzeggelijk het spreken tot dezelfde "sterrenvolkeren" die wijd en zijd geassocieerd worden met New Age spiritualiteit en het buitenaardse ontvoeringsfenomeen.

Zoals hierboven vermeld door Heiser, wijzen geleerden van vergelijkende godsdienst op de opmerkelijke overeenkomst tussen informatie van contactpersonen als George Adamski en occulte groepen als de Theosophical Society. Gregory L. Recce, een geleerde op het gebied van cultusgeloof, merkt de parallellen op:

Net zoals de bronnen voor twintigste-eeuwse vliegende schotelwaarnemingen terug te voeren zijn op de late negentiende eeuw, zo kunnen de bronnen voor twintigste-eeuwse contactpersonen, die in dit geval terug te voeren zijn op het leven en de leringen van Helena Petovna Blavatsky (1831-91), wier Theosofische ideeën duidelijk parallel lopen met de beweringen van veel contactpersonen.[xxx]

Blavatsky hield vol dat haar theosofische leer afkomstig was van een lange lijn van verlichte meesters, waaronder Jezus en Boeddha, en ook meesters die op Venus woonden. Haar pantheïstische geloofssysteem van spirituele evolutie vindt opmerkelijke parallellen met dat van Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin (waarover later meer). Fascinerend is dat de Latijnse naam "Lucifer", naast de satanische connotaties die worden toegeschreven door de Vulgaat en de King James vertalingen, verwijst naar de morgenster die ook bekend staat als Venus. Blavatsky noemde haar tijdschrift Lucifer[xxxi] en onderwees dat "Lucifer, als Christus"[xxxii] de slang was in de Hof van Eden "die alleen woorden van sympathie en wijsheid sprak tot de vrouw."[xxxiii] Ook George Adamski, een beroemde contactpersoon uit de veertiger jaren, zou in contact zijn geweest met de Venusianen en onderwees een bijna identieke boodschap van evolutie en Oosterse mystiek als die van Blavatsky en Chardin. Vreemd genoeg was Adamski, net als Balducci's ambitie om woordvoerder te zijn van de "sterrenvolkeren", de zelfbenoemde ambassadeur van de "ruimtebroeders". De connecties met het Rooms Katholicisme worden nog vreemder.

George Adamski ontmoet de Paus

In zijn boeken Flying Saucers Have Landed (1953), Inside the Space Ships (1955), en Flying Saucer Farewell (1961), beweerde Adamski, bij talrijke gelegenheden, aan boord van vliegende schotels naar naburige planeten te zijn gereisd die door welwillende ruimtebroeders werden bewoond. Net als Blavatsky en Chardin nam hij Jezus op in zijn geloof en gebruikte hij bijbelse terminologie om een versie van pantheïstisch monisme te promoten:

Jezus richtte zijn blik voortdurend op het Licht van zijn ware volmaakte wezen en hij meldde dat er geen kwaad in de wereld is, dat niets u ook maar in de geringste mate zal schaden. Hij kende het Koninkrijk der hemelen; de uitstraling van zijn eigen wezen transmuteerde zijn wereld tot iets moois. Hij maakte geen onderscheid tussen rassen, kleuren, geloofsovertuigingen of theorieën. Hij keek niet naar een persoonlijke godheid maar naar een onpersoonlijke Schepper; zijn wet was niet haat maar liefde. En als het Koninkrijk der hemelen op aarde moet worden gebracht, moet ieder mens het leven leiden zoals hij het leefde. Allen moeten de eenheid van het leven, de eenheid van het zijn, aanschouwen.

Verschillende demonische perversies zijn onmiddellijk duidelijk:

1: Jezus leerde dat de wereld slecht was (Johannes 3:19; 7:7; 17:5).

2: Jezus bad tot de Vader als een persoonlijke God en leerde Zijn discipelen hetzelfde te doen (Mattheüs 6:9).

3: Het Koninkrijk der Hemelen zal niet op aarde worden gebracht door toedoen van mensen, maar door de wederkomst van Christus (Openbaring 20:6).

Hoewel de theologie typisch is in de schotel-cultus, is een minder bekend punt dat Adamski beweerde een boodschap van de Ruimte Broeders te hebben overgebracht aan een ontvankelijke Paus Johannes XXIII. Een biograaf vertelt over het incident:

Adamski knikte en hield vol dat er een ontmoeting met de Paus was geregeld. Uit zijn zak haalde hij een pakje. Het bevatte een boodschap, zei hij, van de Ruimtemensen, die hem gevraagd hadden het aan de Paus te bezorgen. Zinsstag was dubieus. Maar ze vlogen naar Rome, en waren al snel op weg naar het Vaticaan. Toen ze het Apostolisch Paleis naderden, keek Adamski om zich heen naar de pauselijke vertegenwoordiger met wie hij een rendez-vous zou hebben.

"Daar is hij, ik kan hem zien. Wacht over een uur op mij op deze plek!"

Hij liep de trap af en ging links een deuropening binnen, van waaruit Zinsstag iemand meende te zien die naar hem gebaarde. Zij was echter verbaasd, omdat zij verwachtte dat Adamski rechtsaf zou slaan en bij de hoofdingang naar binnen zou gaan, waar de Zwitserse wacht geposteerd was.

Na een uur keerde zij terug en trof Adamski aan, die op haar wachtte en "grijnsde als een aap". Op zijn gezicht stond een onvergetelijke blik van pure vreugde. De Paus had hem ontvangen, zei hij, en had de boodschap van het ruimtevolk aanvaard.

Adamski toonde haar een herdenkingsmunt, en beschreef hoe de Paus hem die had gegeven - als waardering voor het feit dat hij de boodschap had afgeleverd.

MEER DAN 10 JAAR IN DE MAAK! DOCUMENTAIRE MET PENTAGON INSIDERS, WETENSCHAPPERS, THEOLOGIE-EXPERTS OVER UFO'S EN DE KOMENDE GROTE MISLEIDING (VERSCHIJNT IN AUGUSTUS)

Hoewel we waarschijnlijk nooit zullen weten of Adamski de waarheid sprak over wat de Ruimte Broeders aan de paus zouden hebben gecommuniceerd, werpt dit Balducci's recente beweringen in een verontrustend licht. Ook is het opmerkelijk dat Paus Johannes XXIII de paus was die het Tweede Vaticaans Concilie verantwoordelijk noemde voor het inclusivistische kader dat in staat was om de Ster-volkeren te huisvesten. Tot slot, u herinnerend aan hoe we deze serie begonnen met de oproep van paus Benedictus XVI voor een politieke wereldautoriteit met "echte tanden", in zijn encycliek Pacem in Terris uit 1963, riep paus Johannes XXIII ook op tot een "universele autoriteit" om mondiale problemen aan te pakken:

Vandaag de dag stelt het algemeen welzijn ons voor problemen van wereldomvattende omvang; problemen dus, die alleen opgelost kunnen worden door een openbaar gezag met macht, organisatie en middelen die evenredig zijn aan deze problemen, en met een werkterrein dat de hele wereld omvat. Bijgevolg vereist de morele orde zelf de instelling van een dergelijke algemene vorm van openbaar gezag.

VOLGENDE KEER: Atomisme en het occulte

Eindnoten:

[i] Chuck Missler and Mark Eastman, Alien Encounters (Coeur d’Alene, ID: Koinonia House Inc, 1997), 108.

[ii] Linda Lyons, “Paranormal Beliefs Come (Super)Naturally to Some” Gallup , November 1, 2005, http://www.gallup.com/poll/19558/Paranormal-Beliefs-Come-SuperNaturally-Some.aspx .

[iii] “UFO Evidence,” last accessed January 18, 2013, http://www.ufoevidence.org/topics/publicopinionpolls.htm .

[iv] “Recent Polls—Belief in Aliens & UFOs,” last accessed January 18, 2013, http://www.alienresistance.org/ufo-alien-deception/recent-polls-trends-belief-aliens-ufos/ .

[v] Richard M. Dolan, January 6, 2002, UFOs and the National Security State: Chronology of a Cover-Up : 1941–1973, 17.

[vi] Merrill F. Unger, Biblical Demonology: A Study of Spiritual Forces at Work Today (Wheaton, IL: Scripture Press Publications, 1952), 201.

[vii] Robert James Utley, Paul Bound, the Gospel Unbound: Letters from Prison (Colossians, Ephesians and Philemon, Then Later, Philippians) ,vol. 8, Study Guide Commentary Series (Marshall, TX: Bible Lessons International, 1997), 85.

[viii] David Allen Lewis and Robert Shreckhise, UFO: End-Time Delusion (Green Forest, AR: New Leaf Press, 1991), 216.

[ix] In this film, select people are saved from a global cataclysm by alien space ships; see: http://www.knowing-themovie.com/ .

[x] Giuseppe Tanzella-Nitti, “Extraterrestrial Life” Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science , last accessed August 21, 2012, http://www.disf.org/en/Voci/65.asp .

[xi] Catechism of the Catholic Church, 846, viewable here: last accessed January 18, 2013, http://www.scborromeo.org/ccc/p123a9p3.htm .

[xii] Karl Rahner, “Christianity and Non-Christian Religions” in Theological Investigations (Baltimore: Helicn, 1969). 5:115-34 and “Anonymous Christian” in Theological Investigations, 6:390-98.

[xiii] Thomas F. O’Meara, “The Salvation of Extraterrestrials” Huffington Post , July 21, 2012, http://www.huffingtonpost.com/thomas-f-omeara-op/salvation-of-extraterrestrials_b_1671783.html .

[xiv] Giuseppe Tanzella-Nitti, “Extraterrestrial Life,” http://www.disf.org/en/Voci/65.asp .

[xv] Guy Consolmagno, Brother Astronomer: Adventures of a Vatican Scientist (New York, NY: McGraw-Hill, 2000), 152.

[xvi] Dr. Michael Heiser, “Panspermia,” in How to Overcome , Kindle locations 4078–4080.

[xvii] Kenneth J. Delano, Many Worlds, One God (Hicksville, NY: Exposition Press, 1977), 105.

[xviii] Ibid., 106.

[xix] Bruce Johnston , “Vatican Sets Evangelical Sights on Outer Space,” Daily Telegraph (London, England, Oct. 28, 1992), 15.

[xx] Jack Hitt, “Would You Baptize an Extraterrestrial?” New York Times magazine, last accessed January 19, 2013,

http://www.nytimes.com/1994/05/29/magazine/would-you-baptize-an-extraterrestrial.html?pagewanted=all&src=pm .

[xxi] Richard Alleyne, “Pope Benedict XVI’s Astronomer: The Catholic Church Welcomes Aliens,” The Telegraph , last accessed January 19, 2013, http://www.telegraph.co.uk/news/religion/the-pope/8009299/Pope-Benedict-XVIs-astronomer-the-Catholic-Church-welcomes-aliens.html .

[xxii] Millard J. Erickson, Christian Theology. , 2nd ed. (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1998), 1100.

[xxiii] “It (The Roman Church) teaches…that the souls…of those who die in mortal sin, or with only original sin descend immediately into hell; however, to be punished with different penalties and in different places.” Henry Denzinger, Roy J. Deferrari, and Karl Rahner, The Sources of Catholic Dogma (St. Louis, MO: B. Herder Book Co., 1954), 193. The Council of Trent declared: “If anyone denies that by the grace of our Lord Jesus Christ which is conferred in Baptism, the guilt of original sin is remitted; or even assert that the whole of that which has the true and proper nature of sin is not taken way…let him be anathema.” Henry Denzinger, Sources of Catholic Dogma , 247). Thus, without baptism, original sin is not remitted and according to the above infants would descend immediately into hell. Older Catholic theologians speculated about a place called “limbo,” which was less severe than hell.

[xxiv] Henry Denzinger, Roy J. Deferrari, and Karl Rahner, The Sources of Catholic Dogma (St. Louis, MO: B. Herder Book Co., 1954), 247.

[xxv] Jim Marrs, Richard M. Dolan, and Bryce Zabel, A. D. After Disclosure , Kindle locations 3559–3561.

[xxvi] Jim Marrs, Richard M. Dolan, Bryce Zabel, A.D. After Disclosure : Kindle locations 3559–3561.

[xxvii] Bruno Mobrici interviews Father Corrado Balducci, RAI 1 , “Speciale TG1,” October 8, 1995; audio transcript viewable here: “Father Balducci Assertions about Extraterrestrials,” last accessed January 18, 2013, http://www.edicolaweb.net/nonsoloufo/baldu01e.htm ; also see video here: “Vatican man says Aliens exist & describes them,” YouTube video, 3:02, posted by commonagenet, last updated February 12, 2010, http://www.youtube.com/watch?v=5MYCfq4uA7k&feature=share&list=PLDE6EC924F348F0C9 .

[xxviii] Ibid.

[xxix] Paola Leopizzi Harris, “Monsignor Corrado Balducci says Mexico Is Blessed with UFO Sightings,” http://www.delusionresistance.org/ufo/catholicism-ufos.html .

[xxx] Gregory L. Reece, UFO Religion: Inside Flying Saucer Cults and Culture (New York, NY: I. B. Tauris, 2007), 104–105.

[xxxi] To learn more, see: “Lucifer,” The Blavatsky Archives , last accessed January 18, 2013, http://www.blavatskyarchives.com/luciferreprints.htm .

[xxxii] Helena Petovna Blavatsky, The Secret Doctrine : The Synthesis of Science, Religion, and Philosophy , vol. 2 (London: The Theosophical Publishing House, 1883), 569.

[xxxiii] Ibid., 405.

[xxxiv] George Adamski, “The Kingdom of Heaven on Earth” Adamski Foundation , last accessed January 18, 2013, http://www.adamskifoundation.com/html/heaven.htm .

[xxxv] Professor Solomon, How to Make the Most of a Flying Saucer Experience (Baltimore: Top Hat Press, 1998), 75.

[xxxvi] “Pacem in Terris, Encyclical of Pope John XXIII, on Establishing Universal Peace in Truth, Justice, Charity, and Liberty,” Vatican , April 11, 1963, para 137,

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 20: On The Arrival Of End-Time Deception » SkyWatchTV