www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 7: UFO's en de dagen van Noach

11 mei 2021 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

Al in 1884, lang voordat termen als "vliegende schotel" en "buitenaards" werden bedacht, beweerde George Hawkins Pember: "Het zevende en meest angstaanjagende kenmerk van de dagen van Noach was de onwettige verschijning onder de mensen van wezens uit een andere sfeer" (cursief toegevoegd).[i] Hij voorspelde de terugkeer van het "Vorstendom van de Lucht" en beweerde dat de opkomst van het spiritualisme de vrucht daarvan was. Natuurlijk heeft Pember sinds de negentiende eeuw veel kritiek gekregen op zijn beweringen omdat wij nog steeds wachten op de apocalyps. Stelt u zich eens voor hoe Noach werd bespot als apocalyptische profeet die een enorme ark bouwde ver van de zee. Het is niet moeilijk voor te stellen dat Noach werd beschuldigd van iets dat lijkt op "haatzaaien" als prediker van gerechtigheid vóór de zondvloed. Ook is het gemakkelijk voor te stellen dat hij, door een assortiment van antediluviaanse beledigingen, een crackpot werd genoemd om zijn vreemde overtuigingen.

Evenzo kan een evangelist uit de 21e eeuw hoon verwachten alleen al omdat hij in de Bijbel gelooft, maar een christelijke ufoloog trekt dubbel misprijzen aan. Die trekt hoon aan van beide kanten, seculier en christelijk. Net zoals het in de tijd van Noach business as usual was, lijken veel mensen, vooral christenen, zich niet bewust te zijn van de ongelooflijke luchtverschijnselen die regelmatig door betrouwbare getuigen over de hele wereld worden gemeld. Zodra de hoaxes en verkeerde natuurlijke fenomenen zijn uitgefilterd, geloven wij dat een element van deze fenomenen bovennatuurlijk is. Wij zullen de psycho-spirituele aard later bepleiten, maar in dit artikel willen wij ons concentreren op het publieke ongeloof. Jezus' vermaning was dat de mensen de tekenen zouden negeren. Dat wordt in de hand gewerkt door een zeer reëel taboe op het onderwerp. Ondanks overweldigend bewijs worden UFO's niet serieus genomen.

Dat UFO's echt zijn en serieuze bestudering verdienen staat buiten kijf. Eraan herinnerend dat de "U" in UFO staat voor "ongeïdentificeerd", lopen schattingen van het aantal onverklaarde gevallen in officiële dossiers door gekwalificeerde wetenschappers zoals astronoom J. Allen Hynek, computer wetenschapper Jacques Vallée, en wijlen kernfysicus Stanton Friedman uiteen van 15 tot 25 procent van de gevallen. Wij geven er de voorkeur aan deze onverklaarde gevallen residuele UFO's of RUFO's te noemen, terwijl de verklaarde gevallen IFO's of geïdentificeerde vliegende objecten worden. Zelfs een meer conservatieve schatting zoals die van astrofysicus Hugh Ross (een evangelisch Christen) verdient nog steeds de grens van 5 procent. Maar Ross gaat verder: "Als slechts 1 procent van de UFO-meldingen onverklaard blijft, dan zou het aantal RUFO's dat in de laatste vijf decennia is waargenomen in de tienduizenden kunnen lopen, zo niet veel meer."[ii] Hoewel wij geloven dat het aantal veel hoger ligt, is het saillante punt dat zelfs volgens de meest minimale schatting, tienduizenden onverklaarbare luchtvaartuigen getrainde waarnemers hebben verbijsterd. Nog verbijsterender zijn de miljoenen gemelde persoonlijke ontmoetingen met hun inzittenden.

Buitenwereldse ontmoetingen en ontvoeringen door buitenaardse wezens lijken te wijzen op excentriekelingen en waanideeën, maar dan lees je werken als Abduction (1994) en Passport to the Cosmos (1999) van de gerespecteerde Harvard psychiater en Pulitzer prijswinnaar John Mack. Mack, nu overleden, was een serieuze academicus die zijn reputatie en carrière riskeerde om de vreemde overeenkomsten die hij vond in een breed spectrum van niet-pathologische ervaringsdeskundigen bekend te maken. Waren het slechts waanvoorstellingen, dan zouden de gedetailleerde overeenkomsten niet hebben mogen voorkomen. Tot zijn verbazing ontdekte hij, na tientallen ontvoerden te hebben begeleid, een opmerkelijke samenhang die op waarachtigheid wees. Intrigerend genoeg stelde hij nog steeds vast dat ontvoering meer spiritueel dan fysiek was, zij het zeer reëel. Hoewel Mack de academische superster van de ufologie is, is hij zeker niet de enige.

Een andere gerespecteerde academicus, David Jacobs, een historicus gespecialiseerd in populaire cultuur aan de Temple University wiens dissertatie in 1975 werd gepubliceerd als The UFO Controversy in America door Indiana University Press, kwam tot soortgelijke maar meer alarmerende conclusies. Zijn latere werken, Secret Life: Firsthand Accounts of UFO Abductions (1992); The Threat: Revealing the Secret Alien Agenda (1998); en UFOs and Abductions: Challenging the Borders of Knowledge (2000), kwamen tot de conclusie dat buitenaardse biologische entiteiten (ETBE's) niet alleen de Aarde bezoeken, maar in feite wereldwijd miljoenen mensen ontvoeren om er genetisch materiaal uit te halen met het doel er een ras van hybriden van te maken. Een andere academicus, Karla Turner, die Into the Fringe (1992) schreef; Taken: Inside the Alien-Human Abduction Agenda (1994); en Masquerade of Angels (1994), was het niet alleen met Jacobs eens, zij getuigde in groot detail dat het met haar gebeurde!

BOMBSHELL! SPRING IN HET ONDERSTAANDE INTERVIEW VOORUIT NAAR ONGEVEER 15 MINUTEN EN ZIE WAT VOORMALIG INLICHTINGENOFFICIER BINNEN HET DEPARTEMENT VAN DEFENSIE, LUIS ELIZONDA, TOEGEEFT OVER DE KENNIS VAN HET PENTAGON OVER DEMONEN EN UFO'S

Aangezien gekwalificeerde wetenschappers en anderszins geloofwaardige academici deze conclusies trekken, waarom wordt het UFO-onderwerp dan nog steeds stelselmatig belachelijk gemaakt? Een eenvoudige verklaring is dat de dubbelzinnige aard van de term UFO uitnodigt tot dubbelzinnigheid. Het acroniem "UFO", dat "Ongeïdentificeerd Vliegend Voorwerp" betekent, was het geesteskind van Kapitein Edward J. Ruppelt, hoofd van het officiële onderzoeksbureau van de Luchtmacht, Project Blauw Boek, om de toen overheersende termen "vliegende schotel" of "vliegende schijf" te vervangen.[iii] In werkelijkheid was zelfs "vliegende schotel" een verkeerde benaming, omdat Kenneth Arnold feitelijk zei dat hij een boemerangvormig vaartuig zag dat langs scheerde zoals een schotel over het water scheert wanneer hij over een meer wordt gegooid. Niettemin sprak de term "vliegende schotel" tot de verbeelding van het publiek en de populaire pers, en werd het een aanstekelijk idee.

Sprekend over die beroemde waarneming door Arnold, schreef Ruppelt: "Het is algemeen bekend dat sinds de eerste vliegende schotel werd gemeld in juni 1947, de luchtmacht officieel heeft gezegd dat er geen bewijs is dat zoiets als een interplanetair ruimteschip bestaat. Maar wat niet algemeen bekend is, is dat deze conclusie verre van unaniem is onder de militairen en hun wetenschappelijke adviseurs vanwege het ene woord, bewijs; dus gaan de UFO-onderzoeken door."[iv] Toch is het belangrijk op te merken dat in hetzelfde jaar, luchtmachtgeneraal Nathan Twining in een geclassificeerd document toegaf dat, "Het fenomeen iets echts is en niet visionair of fictief." Ruppelt gaat verder over militaire gevechtsvliegtuigen die onbekende vaartuigen achtervolgen en beschieten, vaartuigen die tegelijkertijd op de grondradar werden gelockt en door piloten werden gezien, en vaartuigen die met gemak ontweken en wegsprongen. Hij vraagt dan retorisch, "vormt dit geen bewijs?"[vi] Zo ongelooflijk als het lijkt, de luchtgevecht-situatie heeft vele malen plaatsgevonden, zoals gedocumenteerd door recente auteurs Richard Dolan en Leslie Kean hieronder vermeld.

Het is duidelijk dat Ruppelt gewoonlijk iets als "vliegende schotel" bedoelde wanneer hij de term "UFO" in zijn eigen geschriften gebruikte. Hoewel het gewoonlijk iets meer betekent dan "ongeïdentificeerd", bleef de operatieve term, "UFO", hangen. Het probleem is dat de meeste mensen iets bedoelen dat meer lijkt op een vliegende schotel, maar de onnauwkeurige terminologie laat genoeg onduidelijkheid over voor sceptici als Neil deGrasse Tyson om te twijfelen en te ridiculiseren. In zijn toespraak op een sceptische conventie, maakte Tyson UFO's belachelijk:

Wanneer iemand zegt dat hij een UFO heeft gezien, herinner hem er dan aan waar de U voor staat! Oké? Ongeïdentificeerd! Want dan zeggen ze: "Ik zag een UFO"; Ik zeg, "Oh! Hoe zag het eruit?" "Het leek op een ruimteschip en het kwam van een andere planeet" en dan, toen zei ik, "Maar je zei net, dat je niet wist wat het was, want... je zei dat het ongeïdentificeerd was!" [vii]

Tyson beschuldigt de getuige dan van het maken van een argument uit onwetendheid. Dit is een onoprechte dubbelzinnigheid, gebaseerd op de onnauwkeurige aard van terminologie, omdat, in werkelijkheid, de persoon een beschrijving had van wat hij zag. Een deel van het probleem is dat de term "UFO" ook betrekking heeft op wat later IFO's kunnen blijken te zijn. Daarom biedt RUFO (residual unidentified flying object) de broodnodige precisering. Het blijft echter de vraag waarom de intelligentsia zo sceptisch blijft tegenover zoveel RUFO-gevallen.

Jacques Vallée heeft dit soort gedrag beschreven als onderdeel van een opzettelijke desinformatie poging om eerlijk onderzoek te ondermijnen: "Om te voorkomen dat er echt wetenschappelijk onderzoek wordt georganiseerd, is het voldoende om een zekere drempel van belachelijkheid rond het fenomeen in stand te houden. Dit kan gemakkelijk genoeg worden gedaan door een paar invloedrijke wetenschapsschrijvers, onder het mom van humanisme of rationalisme."[viii] Hoewel we niet weten of Tyson opzettelijk deze rol vervult, vinden we dat zijn houding precies is wat men zou verwachten gezien Vallée's analyse. Toch is het waarschijnlijk dat Tyson de beste bedoelingen heeft.

Een andere reden waarom anderszins slimme mensen, zoals Tyson, over het onderwerp gniffelen is onwetendheid. Een enquête uit 1979 onder wetenschappers en ingenieurs meldde dat 18 procent een UFO had gezien.[ix] De UFO Skeptic website meldde:

Toen Prof. Peter Sturrock, een prominente plasmafysicus van de Stanford Universiteit, in de jaren zeventig een enquête hield onder het ledenbestand van de American Astronomical Society, deed hij een interessante bevinding: astronomen die tijd besteedden aan het inlezen van het UFO-fenomeen ontwikkelden er meer belangstelling voor. Als er niets aan de hand zou zijn, zou je het tegenovergestelde verwachten: gebrek aan geloofwaardig bewijs zou de interesse doen afnemen. Maar feit is, dat er wel degelijk een enorme hoeveelheid hoogwaardige, zij het raadselachtige, gegevens bestaat.[x]

De mensen die gniffelen hebben hun huiswerk niet gedaan. Feit is dat hoe beter men geïnformeerd is over het onderwerp RUFO's, hoe waarschijnlijker het is dat men gelooft dat er iets buitengewoons aan de hand is. Het probleem, zelfs onder briljante wetenschappers, is gebrek aan de juiste opleiding.

Friedman, die al tientallen jaren over dit onderwerp doceert aan hogescholen en universiteiten in achttien landen, meldt: "In mijn lezingen laat ik 5 grootschalige wetenschappelijke studies de revue passeren en vraag na elke studie hoeveel mensen ze hebben gelezen. Doorgaans heeft minder dan 2% er een gelezen"[xi] Met het oog hierop geloven wij dat het bewijs er is als de mensen bereid zijn het te bestuderen. Er bestaat een schat aan kwalitatief hoogstaand onderzoek dat vijftig jaar teruggaat, van de vroege werken van Hynek en Vallée tot de recente werken van historicus Richard Dolan en onderzoeksjournalist Leslie Kean. Wat de gegevens betreft, is de rijkdom zo groot dat hedendaagse onderzoekers niet denken dat het verzamelen van nieuwe casestudies de meest rendabele manier is om te werk te gaan. Wij zullen de methodologie in een later artikel bespreken, maar voor nu, laten wij een overzicht geven van de meest recente literatuur. Dit zijn recente boeken waarvan wij denken dat ze bijna iedereen zullen overtuigen, behalve de meest vastberaden scepticus.

Richard Dolan's eerste deel, UFO's en de Nationale Veiligheidsstaat: Chronology of a Coverup, 1941-1973, en het tweede deel, The Cover-Up Exposed, 1973-1991, vormen een nauwgezet gedocumenteerd, tweedelig, chronologisch verhaal over de Amerikaanse nationale veiligheidsdimensies van het UFO-fenomeen vanaf 1941 tot aan de moderne geschiedenis. Op basis van een schat aan recentelijk vrijgegeven documenten, zijn er vele opzienbarende gevallen die de schuld van de regering aantonen. Solide gevallen gerapporteerd door militaire getuigen met bevestigende radar en visuele bevestigingen, vermeende crash retrievals, en zelfs enkele waarbij militair personeel om het leven kwam, zijn vastgelegd in officiële documenten. Dit boek toont onomstotelijk aan dat, in tegenstelling tot de partijlijn, geheimen worden bewaard. Het bewijs is gewichtig, en Dolan brengt het allemaal terug tot twee mogelijke conclusies: Het is ofwel geheime, door de mens gemaakte antizwaartekrachttechnologie ofwel "UFO's zijn het product van een buitenaardse technologie."[xii] Hij betoogt dat de waarschijnlijkheid van het eerste gering tot nihil is, omdat die vaartuigen verschenen lang voordat de technologie op afstand haalbaar leek. Hij ondersteunt dit argument door te verwijzen naar het feit dat de vroege pogingen van inlichtingendiensten om de Duitse en Sovjet capaciteiten te beoordelen, zoals blijkt uit de vrijgegeven memo van Schulgen uit 1947, niets opleverden en bijgevolg de buitenaardse hypothese (ETH) suggereerden.[xiii] In 1948 kwam Project Sign tot een gelijksoortige conclusie. Dolan geeft toe dat het enige bewijs voor de ETH bestaat uit ooggetuigenverklaringen, foto's, en radar tracking. Hij maakt een goede zaak voor buitenaardse technologie, maar de olifant in de porseleinkast is het totale gebrek aan bewijs dat deze toestellen afkomstig zijn van verre melkwegstelsels. Terwijl aardse radarwaarnemingen overvloedig zijn, weten wij van geen enkele gedocumenteerde gelegenheid wanneer een vaartuig werd gevolgd, komend van een ander melkwegstelsel.

Hoewel Dolan zeker erkent dat "het heel goed mogelijk is dat UFO's al millennia bestaan,"[xiv] is een beperking van zijn focus dat men zou kunnen weglopen met de verkeerde indruk dat RUFO's een modern fenomeen zijn. Desalniettemin betoogt hij overtuigend dat de exponentiële vooruitgang in vliegtuig- en radartechnologie tijdens de Tweede Wereldoorlog heeft bijgedragen aan meer rapportage van het fenomeen en een daaruit voortvloeiend meer diverse fenomenologie. Met andere woorden, één reden waarom tegenwoordig meer RUFO's worden gemeld is omdat we technologisch beter in staat zijn ze te zien, maar het kan ook een transformatie in ons bewustzijn impliceren.

Carl Jung geloofde dat dit laatste het geval was, en we zullen enkele van zijn observaties in deze serie bespreken. Toch zijn vreemde vaartuigen in de lucht niets nieuws. In het voorwoord van Dolan's eerste deel stelt Vallée: "UFO's zijn al bij ons sinds het begin van de geschreven geschiedenis."[xv] Inderdaad, Vallée's Passport to Magonia (1969) en recent werk samen met geleerde Chris Aulbeck, Wonders in the Sky: Unexplained Aerial Objects from Antiquity to Modern Times (2010), zijn baanbrekende werken die deze geschiedenis bewaren. Hoe het ook zij, een intellectueel eerlijke lezer zal niet onder de indruk raken van Dolan's boeken. Daarnaast is Leslie Kean's werk over hedendaagse zaken van een vergelijkbare hoge kwaliteit.

Kean's werk, UFOs: Generals, Pilots and Government Officials Go on the Record, biedt alleen onbetwistbare gevallen met meerdere betrouwbare getuigen en bevestigende gegevens. Hoofdstukken zijn geschreven door militairen als Generaal-majoor Wilfried De Brouwer uit België, piloten als Captain Ray Bowyer, en regeringsfunctionarissen als Fife Symington, de voormalige gouverneur van Arizona. De voorkeur wordt gegeven aan officieel gedocumenteerde gevallen, waarbij vaak sceptische, getrainde waarnemers betrokken zijn, en de internationale reikwijdte van dit boek bevestigt dat het om een wereldwijd fenomeen gaat. Verbazingwekkend genoeg rapporteert Kean massale waarnemingen van reusachtige vaartuigen zoals de Belgische golf, de golf van de Hudson-vallei, en het kilometers brede, delta-vormige vaartuig dat stilletjes over Phoenix, Arizona zweefde, wat doet denken aan scènes uit de film Independence Day, inclusief omstanders die met hun mond vol tanden langs de kant van de weg staan. Ja, dergelijke gebeurtenissen zijn echt gebeurd en een paar ervan zullen in een ander deel van deze serie worden doorgelicht.

Over het geheel genomen biedt Kean's boek een overtuigende analyse en suggereert verder een reden waarom de regering schijnbaar "een krachtig verlangen heeft om niets te doen"[xvi] of een UFO taboe. Afwijkend van Dolan's perspectief, neemt Kean het standpunt in dat de regering waarschijnlijk eerder haar onwetendheid dan haar kennis verbergt. Hoe dan ook, er is een samenzwering van stilte. Net als bij Dolan's werk zal een ruimdenkende lezer die Kean's boek tot zich neemt ervan overtuigd raken dat RUFO's zeer echt zijn, uiterst vreemd, en geenszins worden opgelost door conventionele verklaringen. Bovendien is er een documentaire film, I Know What I Saw, gebaseerd op Kean's boek.[xvii]

In een commentaar op het gebrek aan verontwaardiging over de Westchester Boomerang, een massief V-vormig vaartuig dat tussen 1982 en 1985 door duizenden New Yorkers van dichtbij werd gezien, mijmerde Hynek: "Als een huiselijke analogie zou men kunnen zeggen dat zo'n totaal nieuw idee 'de mentale menselijke circuits oververhit' en de zekering doorslaat (of de stroomonderbreker uitschakelt) als een beschermend apparaat voor de geest. De tijd is nog niet rijp voor het tijdperk en het nieuwe idee had er net zo goed helemaal niet kunnen zijn. De mensheid kon er nog niet mee omgaan."[xviii] Met andere woorden, misschien is het een psychologisch ontkenningsmechanisme, en willen de meeste mensen, bewust of onbewust, het gewoon liever niet weten. Neil Tyson's argument van onwetendheid maakt de cirkel rond.

BEKIJK: DR. THOMAS HORN OVER HET KOMENDE VATICAAN-ALIEN-BEDROG

Niettemin wees een recente peiling van National Geographic uit dat slechts 36 procent van de Amerikanen (80 miljoen mensen) gelooft dat RUFO's bestaan.[xix] De resultaten komen overeen met meer wetenschappelijke studies zoals het onderzoek dat in 2008 werd uitgevoerd door Scripps Howard News Service en Ohio University, waaruit ook bleek dat een derde van de volwassenen gelooft dat het ofwel "zeer waarschijnlijk" ofwel "enigszins waarschijnlijk" is dat intelligente buitenaardse wezens de Aarde hebben bezocht. Nog meer, 56 procent zegt dat het "zeer waarschijnlijk" of "enigszins waarschijnlijk" is dat intelligent leven op andere planeten bestaat. Een op de twaalf mensen zegt persoonlijk een UFO te hebben gezien die een buitenaards ruimteschip zou kunnen zijn geweest. Het onderzoek meldde ook dat mensen die recentelijk naar de kerk zijn geweest, en die zich persoonlijk als wedergeboren identificeren, minder waarschijnlijk geloven in UFO's of het bestaan van ET's. Wij hopen u, onze lezers, te bekeren van het eerste - geloven dat RUFO's bestaan - terwijl wij u aanmoedigen sceptisch te blijven over het tweede. Van de 36 procent van de ondervraagde Amerikanen die geloven, is het veilig om aan te nemen dat de meerderheid, denken wij helaas, het met Friedman eens is dat RUFO's buitenaardse ruimtetuigen zijn.

Wijlen Stanton Friedman, een welbespraakt en overtuigend spreker, was een vooraanstaand pleitbezorger voor de ETH of het idee dat RUFO's ruimtetuigen van andere planeten zijn. Zoals Dolan, was hij overtuigd dat de regering iets verbergt. Hij stelde: "Ik heb tijd doorgebracht in 20 archieven, had 14 jaar lang een veiligheidsmachtiging, en vind het volkomen duidelijk dat cruciale gegevens zijn achtergehouden en dat veel regeringsmensen hebben gelogen met betrekking tot UFO's."[xx] Het blijkt dat 79 procent van de Amerikanen in het National Geographic onderzoek het eens is met Friedman en Dolan dat de regering van de Verenigde Staten betrokken is bij een doofpotaffaire. Toch is het belangrijk op te merken dat het een het ander niet noodzakelijk maakt. De regering zou bijvoorbeeld kunnen verbergen dat UFO's geen buitenaardse ruimtetuigen zijn. Dit verklaart ook het verschil van 43 procent tussen de 36 procent met ET-geloof en de 79 procent met samenzweringsgeloof. Hoewel de meesten waarschijnlijk aannemen dat het om top-geheime militaire vliegtuigen gaat, is er nog een andere, minder aardse, mogelijkheid. In feite is, van de vier wetenschappers hierboven, Friedman in de minderheid.

Hynek, Vallée en Ross verschillen weliswaar op specifieke punten, maar neigen toch naar de interdimensionale hypothese (IDH), die een in alle opzichten bovennatuurlijke verklaring poneert. Ross definieert de IDH als het idee dat "dergelijke verschijnselen niet behoren tot buitenaardse ruimtetuigen maar tot een ander rijk van de werkelijkheid buiten het tijd-ruimte continuüm."[xxi] Als gevolg hiervan bedacht Hynek de term "meta-terrestrial", en Vallée schreef: "Ik denk niet dat ze buitenaards zijn in de gewone zin van het woord. Naar mijn mening vormen zij een opwindende uitdaging voor ons concept van de werkelijkheid zelf."[xxii] Wij zullen de argumenten tegen de ETH bespreken in "Astrobiology and the Extraterrestrial Worldview". Het is intrigerend dat Vallée's ideeën meer samenhang vinden met een bijbels wereldbeeld dan de meeste andere. Uit zijn geschriften blijkt heel duidelijk dat hij een bovennatuurlijk wereldbeeld aanhangt, zo niet een christelijk wereldbeeld.

Van Vallée leren we dat een andere reden waarom RUFO's routinematig worden afgewezen, is dat zij zich gedragen op absurde en aantoonbaar afleidende manieren. Met andere woorden, ze vermijden detectie door coherente patronen te verraden. Onderzoekers hebben bijvoorbeeld duizenden schepen gecatalogiseerd van verschillende kleuren, vormen en maten. Het lijkt onvoorstelbaar dat duizenden rassen van ET's de Aarde bezoeken en nog absurder dat één ras zo'n verscheidenheid aan schepen zou gebruiken. John Keel schreef: "Omdat de getuigen de waarheid schijnen te vertellen, moeten we aannemen dat UFO's er zijn in ontelbare maten en vormen. Of helemaal geen echte vormen. Dit brengt ons weer bij het oude psychologische oorlogsspel. Als het fenomeen ingebouwde discrepanties heeft, dan zal niemand het serieus nemen."[xxiii] Met andere woorden, als waarnemingen wereldwijd consistent zouden zijn, dan zou dat alarm veroorzaken, maar het gebrek aan consistentie dient als camouflage. Of de zogenaamde ET's gebruiken hun schepen één keer en gooien ze weg, of de schepen zijn geen echte machines in een conventionele zin. Wij bevestigen het laatste. Nog verbijsterender zijn de entiteiten zelf.

 

CROWLEY'S 'LAM'

Hoewel het kleine grijze buitenaardse wezen het publieke bewustzijn lijkt te domineren, is er een grote verscheidenheid aan entiteiten waarvan in de literatuur melding wordt gemaakt. Omdat de waarschijnlijkheid van één werkelijk buitenaards ras op Aarde wetenschappers gering lijkt, lijkt de kans dat zoveel rassen tegelijkertijd de Aarde bezoeken potsierlijk. Toch is dit wat het bewijs van getuigen lijkt te impliceren. Sergeant Clifford Stone van het Amerikaanse leger getuigde voor de National Press Club in Washington, DC dat hij zevenenvijftig verschillende soorten buitenaardse wezens had gecatalogiseerd als onderdeel van zijn officiële militaire opdracht.[xxiv] Voor een kritisch denker smeekt de pure verscheidenheid dus om ongeloof en roept twijfel op over dergelijke getuigenissen. Bovendien, als de ET's biologische entiteiten zijn, waarom lijken zij dan zo sterk op occulte fenomenen, zoals in het geval van Aleister Crowley's tekening van de demonische entiteit het Lam opriep door middel van rituele magie, tientallen jaren voordat de grijze alien zijn intrede deed in het publieke bewustzijn?

Vervolgens hoeft men niet veel literatuur te doorzoeken om op te merken dat de boodschappen die van deze entiteiten afkomstig zijn vaak tegenstrijdig en absurd zijn. Contactpersonen en channelaars, zoals George Adamski in de jaren vijftig, Ruth Norman in de jaren tachtig, en recentelijk Blossom Goodchild, worden stelselmatig verraden en voor de gek gehouden door de zogenaamde ruimtebroeders. De verscheidenheid aan wezens en de bedrieglijke, occulte connotaties leiden ertoe dat veel critici veronderstellen dat het fenomeen volledig uit waanvoorstellingen bestaat.

Hoewel een deel van deze diversiteit wijst op bedrog, wijst alleen al het aantal geloofwaardige gevallen op een onderliggende realiteit. Misschien promoten het RUFO-fenomeen en de daarmee geassocieerde wezens opzettelijk een absurd vernisje. Dit is waar Vallée een scherpe observatie maakt:

Als je de intelligentsia en de kerk wilt omzeilen, onopgemerkt wilt blijven voor het militaire systeem, de politieke en bestuurlijke niveaus van een samenleving ongemoeid wilt laten, en tegelijkertijd diep in die samenleving verregaande twijfels wilt inplanten over haar fundamentele filosofische grondbeginselen, dan is dit precies hoe je zou moeten handelen. Tegelijkertijd zou een dergelijk proces natuurlijk zijn eigen verklaring moeten geven om uiteindelijke ontdekking onmogelijk te maken. Met andere woorden, het zou een beeld moeten projecteren dat net buiten de geloofsstructuur van de doelmaatschappij valt. Het zou tegelijkertijd moeten verontrusten en geruststellen, gebruik makend van zowel de goedgelovigheid van de fanatiekelingen als de bekrompenheid van de ontkenners. Dit is precies wat het UFO-fenomeen doet.[xxv]

Naar alle waarschijnlijkheid hebben RUFO's en hun verwante entiteiten een methode voor hun waanzin. Zoals gedaanteverwisselende bedriegers, verwarren, ondermijnen en verdelen zij, waardoor gelovigen verward achterblijven en sceptici verzekerd zijn. Een enquête onder technische professionals stelde vast dat slechts één op de twaalf de moeite nam om een UFO-ontmoeting te melden.[xxvi] Dit is niet verrassend, gezien het taboe met de spot en het carrièrerisico van naturalistische orthodoxie. Bijgevolg veroorzaakt de waarschijnlijkheid van wijdverspreide onderrapportage een vicieuze cirkel van onwetendheid. Waarom is dit het geval?

Het lijkt erop dat de elite er belang bij heeft dit onderwerp buiten de deur te houden. In navolging van Kean hebben wij een verbazingwekkende analyse van dit UFO taboe verkregen uit een wetenschappelijk politiek wetenschappelijk tijdschrift, Political Theory, genaamd "Sovereignty and the UFO" door Drs. Alexander Wendt en Raymond Duvall, een artikel van ongekende betekenis. In de analyse wordt vastgesteld dat regeringen, in het bijzonder de Verenigde Staten, het onderwerp opzettelijk vermijden omdat het hun autoriteit bedreigt. Zij beschrijven de situatie als volgt: "Er wordt veel moeite gedaan om UFO's te negeren, door ze slechts te zien als objecten van spot en hoon. In zoverre kan men spreken van een 'UFO-taboe', een verbod in de gezaghebbende publieke sfeer om UFO's serieus te nemen, of 'gij zult niet erg uw best doen om uit te vinden wat UFO's zijn.'"[xxvii] Op een rationele basis is het taboe niet zinvol.

De schrijvers noemen verschillende argumenten waarom het onderwerp bestudering verdient. Bovenaan de lijst staat het feit dat als echte ET's worden geverifieerd, dit een van de belangrijkste ontdekkingen in de geschiedenis zou zijn. Per slot van rekening worden er miljoenen dollars in de astrobiologie gestoken zonder dat er enig bewijs voor is, maar we hebben bergen UFO-gegevens die dogmatisch worden genegeerd. In tegenstelling tot officiële uitspraken, schrijven de auteurs: "UFO's zijn nooit systematisch onderzocht door de wetenschap of de staat, omdat men ervan uitgaat dat bekend is dat er geen buitenaardse zijn. Toch is dit in feite niet bekend, wat het UFO-taboe raadselachtig maakt gezien de ET-mogelijkheid."[xxviii] De werkelijke reden voor het taboe ligt in de machtswellust van de elite.

De twee politicologen stelden vast dat politieke soevereiniteit mensgericht of antropocentrisch is. Hieruit volgt dat de elites hun status baseren op de aanname van naturalisme en dat de mens als het toppunt van de natuur zichzelf plaatst als universele soevereinen. Op deze manier vormt het bestaan van andere entiteiten dan de mens een bedreiging voor de aanspraak van de elite op macht. Politiek gezien zou de natie-staat gedwongen worden om toe te geven, omdat de "bevestigde aanwezigheid van ET een enorme druk zou creëren voor een verenigd menselijk antwoord, of wereldregering. "Er wordt een provocerende analogie gemaakt tussen de wederkomst van Christus en de onthulling van ET: "Stel je een tegenfeitelijke wereld voor waarin God zichtbaar zou materialiseren (zoals in de 'wederkomst' van de Christenen bijvoorbeeld): aan wie zouden mensen hun loyaliteit geven, en zouden staten in hun huidige vorm kunnen overleven als zo'n vraag politiek relevant zou zijn?" [xxx] Met andere woorden, de machthebbers hebben er belang bij om elk geloofssysteem dat hun macht bedreigt de kop in te drukken, of het nu God of ET is. Het is niet zozeer dat ze de waarheid over RUFO's verbergen, maar het is dat ze niet willen dat die onderzocht wordt. Maar toch, de schrijnende analogie hierboven roept ook de vraag op, gegeven de alternatieven van Christus of zelfbenoemde ET-verlossers: Aan wie zouden de mensen hun loyaliteit geven?

Samenvattend geloven wij dat de volgende punten bijdragen aan een vicieuze cirkel die het publiek ongeïnformeerd en slecht voorbereid achterlaat om om te gaan met een soort onthulling waarbij buitenaardsen betrokken zijn.

  • Wij betoogden dat, omdat slechts een klein percentage UFO's buitengewoon is, het grote aantal opzettelijke hoaxes en verkeerde identificaties van natuurverschijnselen legitiem onderzoek in diskrediet brengt.
  • Deze worden allemaal over één kam geschoren en de onnauwkeurige terminologie leidt bijgevolg tot verwarring en dubbelzinnigheid.
  • Het verschijnsel zelf bevordert absurditeiten als een vorm van camouflage.
  • Bijgevolg ontmoedigt het belachelijk maken van het onderwerp onderzoek en blijven de meeste gevallen ongemeld.
  • Ondanks het bewijs voor buitengewone bekwaamheid, bevordert de elite een taboe omdat het hun soevereiniteit bedreigt.
  • Het taboe verzekert ervan dat de strenge wetenschappelijke studie niet voorkomt.
  • De wijdverspreide onwetendheid van de gegevens leidt tot een vicieuze cirkel die rond blijft cirkelen.

  • Het lijkt erop dat de profetische tendensen die Pember opsomt en de geheiligde onwetendheid van de elite er sterk op wijzen dat we leven in dagen zoals die van Noach - dagen waarin, ondanks de buitengewone tekenen en dingen die op de aarde komen, de mensen een oogje dichtknijpen en de status quo handhaven zoals die was "totdat de zondvloed kwam en hen allen vernietigde" (Lucas 17:27).

VOLGENDE KEER: Zij leven

Eindnoten:

[i] G.H. Pember, Earth’s Earliest Ages (Kindle locations 3433–3434).

[ii] Hugh Ross, Kenneth Samples, and Mark Clark, Lights in the Sky & Little Green Men: A Rational Christian Look at UFOs and Extraterrestrials (Colorado Springs, CO: NavPress, 2002), 29.

[iii] Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects (Cherry Hill Publishing; eBook; 2012). (Ruppelt writes,“UFO is the official term that I created to replace the words ‘flying saucers.’” See: http://books.google.com/books?id=Fjdg1CtLNUQC&lpg=PP1&pg=PT6#v=onepage&q&f=false .)

[iv] Ibid.

[v] “The Twining Memo” The Roswell Files , last accessed December 7, 2012, http://www.roswellfiles.com/FOIA/twining.htm .

[vi] Edward J. Ruppelt, The Report on Unidentified Flying Objects .

[vii] “Neil deGrasse Tyson: UFO Sightings,” YouTube video, 5:27, a short excerpt from his Keynote presentation at the Amazing Meeting 6 in Las Vegas, NV, posted by AmazingMeetingVideos, last updated February 24, 2009, last accessed December 7, 2012, http://www.youtube.com/watch?v=xag3oOzvU68 . (accessed 09/25/2012). Time 00:14 -00:35.

[viii] Jacques Vallée, Dimensions: a Casebook of Alien Contact (Chicago, IL: Contemporary Books, 1988), 249.

[ix] “Good Chance UFOs Exist in Some Form,” Industrial Research/Development 21 (July, 1979): 139–40.

[x] Bernard Haisch, “An Information Site on the UFO Phenomenon By and For Professional Scientists,” last accessed December 7, 2012, http://www.ufoskeptic.org/ .

[xi] Stanton T. Friedman, “The UFO ‘Why?’ Questions,” StantonFriedman.com , last accessed December 7, 2012, http://www.stantonfriedman.com/index.php?ptp=articles&fdt=2006.11.10&prt=1 .

[xii] Richard M. Dolan, UFOs and the National Security State: Chronology of a Cover-Up: 1941–1973 (Hampton Roads Publishing Company, Inc.), Kindle location 9325.

[xiii] Ibid., Kindle location 9307–9327.

[xiv] Ibid., Kindle location 691.

[xv] Ibid., Kindle location 304.

[xvi] Leslie Kean, UFOs: Generals, Pilots and Government Officials Go On the Record (New York, NY: Random House, Inc., 2012), chapter title heading, 153.

[xvii] For more information on this movie, see the I Know What I Saw website here: http://www.iknowwhatisawthemovie.com/ .

[xviii] J. Allen Hynek, “The Roots of Complacency,” The J Allen Hynek Center for UFO Studies , last accessed December 7, 2012, http://www.cufos.org/hynek_prefix.html .

[xix] Natalie DiBlasio, “A Third of Earthlings Believe in UFOs, Would Befriend Aliens,” USA TODAY , June 26, 2012, http://www.usatoday.com/news/nation/story/2012-06-26/ufo-survey/55843742/1 .

[xx] Stanton T. Friedman, “The UFO ‘Why?’ Questions.”

[xxi] Hugh Ross, Kenneth Samples, and Mark Clark, Lights in the Sky & Little Green Men , 32.

[xxii] Jacques Vallée, Dimensions: A Casebook of Alien Contact (Chicago: Contemporary Books, 1988), x.

[xxiii] John A. Keel, Operation Trojan Horse (Lilburn, GA: Illuminet Pr, 1996), 126–127.

[xxiv] “Alien species, 57 catalogued varieties,” YouTube video, 3:56, part of The Disclosure Project , posted by “Tommy Tajeda,” updated November 2, 2008, http://www.youtube.com/watch?v=K6uC0CKBWaM .

[xxv] Jacques Vallée, Dimensions , 178.

[xxvi] Jacques Vallée, Dimensions , 226.

[xxvii] Alexander Wendt and Raymond Duvall, “Sovereignty and the UFO,” Political Theory , last accessed (member access or registration required to view article) December 7, 2012, http://ptx.sagepub.com/content/36/4/ 610 .

[xxviii] Ibid., http://ptx.sagepub.com/content/36/4/607 .

[xxix] Ibid., http://ptx.sagepub.com/content/36/4/621 .

[xxx] Ibid., http://ptx.sagepub.com/content/36/4/609 .

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 7: UFOs and the Days of Noah » SkyWatchTV