www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 31: Maria in Fátima: Voorbode van de Grote Misleiding?

6 juli 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

"De ondoorzichtige bol bewoog zich lichtjes naar buiten, hetzij draaiend, hetzij van links naar rechts en omgekeerd. Maar binnen de bol kon je de gemarkeerde bewegingen zien met totale helderheid en zonder onderbreking."-Paus Pius XII, na de waarneming op 30-31 oktober 1950[i]

Het Wonder van de Zon was een Ongeïdentificeerd Luchtverschijnsel (UAP) dat op 13 oktober 1917 werd waargenomen door zo'n honderdduizend mensen die bijeen waren in de buurt van Fátima, Portugal. Verscheidene aanwezige krantenverslaggevers registreerden getuigenissen van mensen die beweerden getuige te zijn geweest van een buitengewoon verschijnsel in de lucht, waarbij een zilverachtige schijf door de lucht vloog. Dit was natuurlijk lang voordat de term "vliegende schotel" werd bedacht, en velen dachten dat de schijf de zon was. En omdat het had geregend en de wolken net toen het fenomeen zich voordeed, braken, geloofden velen dat het een zonnewonder was. Echter, als de zon werkelijk op de beschreven manier had bewogen, zouden de gravitatie-effecten de Aarde hebben verwoest. Toch werd de waarneming in 1930 door de Rooms-Katholieke Kerk officieel als een wonder verklaard. Tijdens een herdenkingsviering op 13 oktober 1951 vertelde de pauselijke legaat, kardinaal Tedeschini, aan de miljoen mensen die in Fátima bijeen waren, dat Paus Pius XII drieëndertig jaar later, in 1950, vanuit de tuinen van het Vaticaan getuige was geweest van hetzelfde wonder van de zon.[ii]

Massale UFO-waarneming, Fátima, Portugal, 13 oktober 1917

Terwijl het grootste deel van dit artikel zal gaan over de Fátima waarneming in 1917, is een minder bekend feit dat drieëndertig jaar later de paus beweerde hetzelfde te hebben gezien boven de tuinen van het Vaticaan in Rome. In een door paus Pius XII ondertekende notitie staat dat op 31 oktober 1950 "de zon, die nog steeds vrij hoog stond, eruitzag als een bleke, ondoorzichtige bol, geheel omgeven door een lichtgevende cirkel."[iii] Het schijfvormige voorwerp "bewoog lichtjes naar buiten, draaide, of bewoog van links naar rechts en omgekeerd. Maar binnenin de bol kon je duidelijke bewegingen zien met totale helderheid en zonder onderbreking."[iv] Dat dit soort ongeïdentificeerd luchtverschijnsel (UAP) in verband wordt gebracht met Maria, is verbazingwekkend; wat dit echter extra interessant maakt is dat deze paus de verschijningen van Fátima in 1940 goedkeurde en vervolgens twee jaar later de hele wereld wijdde aan het Onbevlekt Hart van Maria. Nog provocerender is dat hij de draaiende bolvormige anomalie zag op de dag dat hij het dogma van Maria Tenhemelopneming vaststelde - het katholieke geloof dat Maria lichamelijk ten hemel is opgestegen - wat hij kort daarna zelf officieel tot dogma maakte. Met andere woorden, deze UFO-waarneming inspireerde de paus tot de afkondiging van het dogma van de Tenhemelopneming! Gezien de waarneming van Constantijn in de vierde eeuw, de gebeurtenis in Fátima, en alle waarnemingen boven het Vaticaan, kan het rooms-katholicisme worden beschouwd als een UFO-religie.

Dit suggereert dat de entiteiten achter het fenomeen in de lucht de katholieke dogma's beïnvloeden. Andere officieel erkende verschijningen zijn net zo verdacht. Elk jaar bezoeken bijna 6 miljoen pelgrims Lourdes in Frankrijk, omdat Maria daar zou zijn verschenen. Mensen zeggen genezen te zijn van ziekten, en verschijningen van haar te hebben gezien. Maar weinig katholieken zijn zich bewust van de oorsprong van "Onze Lieve Vrouw van Lourdes". De verschijning verscheen voor het eerst aan een beïnvloedbare tiener, Bernadette Soubirous, onder zeer twijfelachtige omstandigheden. Maar wat verbazingwekkend is, is dat Bernadette oorspronkelijk nooit geloofde dat het Maria was - dat wil zeggen, totdat ze onder druk werd gezet door een plaatselijke priester. Dit zegt Lynn Picknett's uitstekende boek over het paranormale, Flights of Fancy:

In februari 1858 ontdekte de veertienjarige Bernadette Soubirous een vreemd wezen, dat kennelijk tussen de takken van een boom hing. Het gloeide, glimlachte en wenkte. De toekomstige katholieke heilige viel niet, zoals in de Hollywood-versie, verrukt op haar knieën, maar rende naar huis om een fles wijwater te pakken om naar 'dat ding' te gooien, zoals zij het visioen noemde. Ze geloofde dat het een demon was, gestuurd door de duivel om haar naar de verdoemenis te lokken, en misschien had ze wel gelijk...

Ze ging met haar geheim naar de pastoor, de enige geletterde die ze kende. De geschiedenis had misschien een andere wending genomen, als hij niet een vurig verdediger van de Mariolatrie was geweest in een tijd dat de status van de Maagd binnen de katholieke kerk werd betwist.[v]

De priester spinde dit spookbeeld tot een bewijs voor het mariale dogma, en de rest is geschiedenis. Verbazingwekkend genoeg werd Bernadette bejubeld als een mystica, heilig verklaard als heilige in 1933, en kreeg ze zelfs haar eigen feestdag op de zestiende april. Zie je een patroon ontstaan? Net als in Fátima, verloopt het altijd via naïeve kinderen (zie het materiaal van Marzulli op de volgende bladzijden). Hoewel een paar goedgelovige Portugese kinderen gemakkelijk door een bovennatuurlijke entiteit konden worden misleid, hadden de gebeurtenissen in Fátima niets te maken met de bijbelse Maria.

Veel geleerden categoriseren Fátima nu als een massale UFO-waarneming. Een Portugese geleerde, Joaquim Fernandes, hoogleraar geschiedenis aan de Universidade Fernando Pessoa, stelde een internationaal panel samen om de verschijningen van Fátima te onderwerpen aan moderne wetenschappelijke analyse. In Fátima Revisited (2008) bespreken Jacques Vallée en Eric Davis de psycho-spirituele aard van het UFO-fenomeen en stellen zij Fátima voor als een representatief geval:

Als een van de voorbeelden onder vele andere, wordt eraan herinnerd dat de gebeurtenissen in Fátima lichtverschijnselen en atmosferische en thermische effecten met zich meebrachten, en beschrijvingen van een schijnbaar metalen schijf in de lucht, terwijl veel van de 70.000 getuigen ook spirituele en psychologische effecten ervoeren. De belangrijkste waarnemers meldden psychische toestanden die bevorderlijk waren voor een vorm van buitenzintuiglijke communicatie met een niet-menselijk Wezen waarvan werd aangenomen dat het de Maagd Maria was.[vi]

Vergeet niet dat in 1917 het woord "UFO" of "vliegende schotel" nog niet in het lexicon van de plaatselijke bevolking stond. Die termen zouden later in de twintigste eeuw komen. De mensen die het "Wonder van de Zon" zagen, hadden geen referentiepunt, niets in hun ervaringswereld om te vergelijken met datgene waar ze naar keken. Ik realiseer me dat de katholieke kerk de verschijningen heeft omarmd, en de vorige paus, paus Johannes Paulus II, schreef het mislukken van zijn moordaanslag toe aan "Onze Lieve Vrouw van Fátima". Hij vertrouwde ook het derde millennium toe aan de verschijning en hij vertrouwde de wereld toe aan de "Vrouwe van Fátima".

Men moet echter niet vergeten dat de paus een mens is en dat de priesters, bisschoppen en geestelijken die getuige waren van de gebeurtenis ook mensen waren, en dat wij allen in feite niet onfeilbaar zijn. In hun twee gezamenlijk geschreven boeken Heavenly Lights: The Apparitions and the UFO Phenomenon en Celestial Secrets: The Hidden History of the Fátima Cover-Up, citeren de Portugese historici Dr. Joaquim Fernandes en Fina d'Armada ooggetuigenverslagen van de gebeurtenis in Fátima. Ik heb deze ooggetuigenverslagen uit Heavenly Lights opgenomen omdat zij een belangrijk perspectief toevoegen dat niet aan de orde kwam in mijn eerder gegeven thumbnail-schets en fictieve verslagen van de gebeurtenis.

Ooggetuigenverslagen van de gebeurtenis uit Heavenly Lights

JOSE PROENCE DE ALMEIDA GARRET, EEN ADVOCAAT:

Even tevoren was de zon door een dichte wolkenlaag gebroken die haar anders zou hebben verborgen, waardoor zij helder en intens kon schijnen. Ik draaide me naar die magneet die alle blikken trok, en ik kon zien dat hij leek op een schijf met een duidelijke en levendige rand, lichtgevend en helder, maar ongevaarlijk.

EEN KRANT, BEIRA BAIZA:

De zon kwam tevoorschijn, en had een verschillende gradatie, soms lijkend op een zonnebol... omsloten door een aureool van vlammen, andere keren een metalen schijf als van zilver.

MARIO GOHINO, EEN INGENIEUR:

Aan een stralende hemel kon men de Zon recht aankijken met de ogen wijd open, zonder met de ogen te knipperen, alsof we naar een schijf van gepolijst glas keken die van achteren verlicht werd, met een regenboog met een kleurenspel aan de omtrek, die een draaiende beweging leek te hebben... En de Zon had niet de schittering die onze ogen pijn doet op normale dagen, want het was een majestueuze schijf, magnetisch, die ons aantrok en als het ware ronddraaide in de onmetelijke hemel...

RAIO DE LUZ, EEN RELIGIEUS PERIODIEK UIT DIE TIJD:

Plotseling verscheen er een lichtgevende schijf, zo groot als een grote hostie, maar één die men kon aanschouwen zoals men naar de maan kijkt, alsof hij boven de zon uitstak, zichtbaar neerdalend...

GILBERTO DOS SANTOS:

Ik zag de zon, die een doffe, zilveren schijf leek, maar helderder dan de maan.

MARIA ROMANA:

De zon zag eruit als een bol van dof zilvervuur, omgeven door een zeer donkere, purperen schijf.

ANA MARIA CAMARA:

Ik zag een zeer heldere, zilverblauwe schijf, zonder stralen...

Er zouden meer ooggetuigenverslagen kunnen worden aangehaald, maar ik denk dat het punt is gemaakt. De officiële versie van het verhaal werd verpakt in de religieuze terminologie, specifiek katholieke dogma van die tijd. Wat ik bedoel met katholieke dogma is dat de verschijning werd verklaard als Maria, de moeder van Jezus. Auteurs Fernandes en d'Armada hebben dit aspect onderzocht en zijn volgens hen van mening dat er in dit opzicht sprake was van een overhaaste oordeelsvorming. Zij hebben een vierde getuige van de gebeurtenissen geïnterviewd die tot voor kort over het hoofd werd gezien. Nochtans, gebaseerd op de veelvoudige beschrijvingen van een "zilveren schijf" en een "zon" die niet de verblindende eigenschappen van de zon had, blijkt uit de ooggetuigenverslagen hierboven dat wat de mensen bekeken een vaartuig van één of andere soort was. Ik denk dat als u of ik onszelf op de een of andere manier terug konden brengen naar 1917 in Fátima in Portugal, we naar boven zouden wijzen en zouden zeggen: "Ik kan het niet geloven, een vliegende schotel!" Of misschien, "Kijk daar eens, een UFO..."

Een zeer interessant aspect van de verschijningen van Fátima waren de geheimen die aan de zieners werden verteld. Er waren in totaal drie geheimen, en de eerste twee werden aan het publiek onthuld. Het ene was een visioen van de hel en het andere een verzoek om Rusland te "wijden", anders zou er onrust in de wereld ontstaan en zou Rusland haar dwalingen (communisme?) over de wereld verspreiden.

Het derde en laatste geheim werd opgetekend in een brief en zou na 1960 openbaar worden gemaakt. Dit gebeurde niet en veroorzaakte speculaties zowel binnen als buiten de katholieke kerk over de inhoud van de brief. Paus Johannes Paulus II onthulde het uiteindelijk op 6 juni 2000, en veroorzaakte daarmee controverse over de authenticiteit van het geheim. De paus verklaarde dat het geheim te maken had met een moordaanslag op zijn leven en de vervolging van de katholieke kerk. Sommigen binnen de kerk geloofden dat wat de paus las niet het derde geheim was, vandaar de controverse.

De enige overlevende zieneres, Lucia, had het grootste deel van haar leven in een karmelietenklooster doorgebracht, waardoor zij vanwege haar geloften met niemand kon praten. Ze zweeg tot aan haar dood.

Dus waarom breng ik dit alles onder uw aandacht? Naar mijn mening trokken de "geheimen" van Fátima de mensen weg van de bijbelse waarheid. Zij eigenden zich de autoriteit van de Schrift toe met buitenbijbelse openbaringen. Waarom zou paus Johannes Paulus II anders de wereld wijden aan "Onze Lieve Vrouw van Fátima"? Deze ene bovennatuurlijke gebeurtenis, die van de verschijning van Fátima, die op zijn best controversieel is, heeft het geloof van miljoenen mensen verschoven van de degelijkheid van de bijbelse Schrift naar de "visioenen" van de drie zieners, die deel kunnen hebben uitgemaakt van een grote misleiding.

Hier zijn enkele interessante vragen die ik stel over de gebeurtenis.

Aangezien er foto's zijn van de verschillende details van de gebeurtenis, maar niet van het object dat verscheen, weten we dat er fotografen waren in Cova da Iria op 13 oktober 1917. Dus waar zijn de foto's van het "wonder van de zon"?

Waarom werd de overlevende zieneres, Lucia, naar een klooster gebracht en in feite het zwijgen opgelegd?

Waarom leken de openbaringen of "geheimen" van Fátima de relevantie van de bijbelse geschriften te overschaduwen?

Waarom is het getuigenis van vele ooggetuigen die beweerden een schijf te hebben gezien, genegeerd?

Sinds 1917 hebben de gebeurtenissen in Fátima het wereldbeeld van miljoenen mensen veranderd. Het "Wonder van de Zon" duurde minder dan een half uur; toch blijft de gebeurtenis miljoenen mensen over de hele wereld beïnvloeden.

Waar ik moeite mee heb, is dat de openbaringen van Fátima - de geheimen die ik eerder noemde, vooral het derde geheim - de Bijbel als bron van waarheid hebben verdrongen en daarvoor in de plaats "geheimen" hebben voortgebracht die inspelen op het bijgeloof en de goedgelovigheid van de massa. Interessant is dat sommige geestelijken van de Katholieke Kerk verklaren dat het derde geheim nooit is onthuld. Hoewel paus Johannes Paulus II in 2001 beweerde het derde geheim te hebben gelezen, zijn er binnen de kerk mensen die geloven dat het niet het geheim was dat door de zieneres Lucia was opgeschreven. Bovendien, als dit geheim zo belangrijk is voor de kerk, waarom werd het dan niet gelezen toen dat in 1960 moest gebeuren?

In ons boek Petrus Romanus hebben ook wij de geheimen van Fátima onderzocht en een intrigerend verband gevonden tussen het Vatileaks-schandaal van 2011-2012 en een mogelijke doofpotaffaire door het Vaticaan van het complete visioen van Fátima (en aanverwante profetieën). Onze ontdekking begon met een werk van de beroemde Italiaanse mediapersoonlijkheid, journalist en auteur Antonio Socci, wiens manuscript 'Het Vierde Geheim van Fátima' beweert dat de Heilige Stoel informatie heeft verdrongen over de ware geheimen die in 1917 in Mariaverschijningen aan drie herderskinderen in het Portugese plattelandsdorpje Fátima werden onthuld. In het centrum van zijn onderzoek concentreert Socci zich op een machtige pauselijke mededinger voor de rol van Petrus Romanus of "Petrus de Romein" (de uiteindelijke Paus-)Cardinaal Tarcisio Pietro (Petrus) Bertone, die geboren werd in Romano Canavese (de Romein). Als staatssecretaris en camerlengo (Italiaans voor "kamerheer") van de paus, is hij verantwoordelijk om tijdens een pauselijke vacature te dienen als waarnemend staatshoofd van Vaticaanstad tot "de tijd van overeenkomst" en de verkiezing van een nieuwe paus. In ongewoon explosieve beschuldigingen tegen kardinaal Bertone, die online zijn gepubliceerd ("Beste kardinaal Bertone: Who-Between You and Me-Is Delately Lying?"[viii]), ontdekken we eerst hoe, na veel tijd en onderzoek, de heer Socci tot de conclusie kwam dat het Vaticaan een belangrijk deel van de openbaring van Fátima had achtergehouden tijdens zijn gevierde persconferentie en de publicatie van "De Boodschap van Fátima", 26 juni 2000. Op pagina's 456-465 van Petrus Romanus schreven wij:

Socci beschrijft in de inleiding van zijn boek hoe hij aanvankelijk echt geloofde in de officiële versie van het Vaticaan van de Boodschap van Fátima, destijds opgesteld door kardinaal Ratzinger (de huidige paus Benedictus XVI) en monseigneur Tarcisio Bertone (mogelijk de volgende en laatste paus), die met de vrijgave ervan aan het publiek beweerde het laatste geheim te zijn. Toen stuitte Socci op een artikel van de Italiaanse journalist Vittorio Messori, getiteld "Het geheim van Fátima, de cel van zuster Lucy is verzegeld", en een reeks vragen waarop Socci geen antwoord had, wierpen argwaan op over de geautoriseerde publicatie door het Vaticaan. Waarom zou Messori, die Socci beschrijft als "een groot journalist, extreem nauwkeurig... de meest vertaalde katholieke columnist in de wereld,"[ix] de officiële versie van de Kerk over het derde geheim willen betwisten zonder goede reden, zo redeneerde hij. Niet lang daarna stuitte Socci op een tweede gelijksoortige dissertatie die in Italië was gepubliceerd door een jonge en zorgvuldige schrijver genaamd Solideo Paolini. Het proefschrift overtuigde Socci om zelf een onderzoek in te stellen naar de grootste vraag van allemaal: Werd een deel van Lucy's handgeschreven document, dat de belangrijkste woorden bevatte "van de Heilige Maagdelijke Moeder" over de eindtijd-omstandigheden in Rome, door het Vaticaan achtergehouden voor het publiek vanwege de mogelijk explosieve inhoud?

Socci's vermoedens werden alleen maar groter nadat hij een interview had aangevraagd (ruim voor zijn werk, Het Vierde Geheim van Fátima, dat later twijfel zaaide over Rome's officiële verhaal) met kardinaal Bertone, die, samen met Joseph Ratzinger, medeauteur was van het Vaticaanse document van 26 juni 2000 dat naar verluidt het laatste deel van de "Boodschap van Fátima" vrijgaf.[x]

"Ik heb veel invloedrijke autoriteiten binnen de Curie opgezocht, zoals kardinaal Bertone, tegenwoordig staatssecretaris in het Vaticaan, die centraal stond bij de publicatie van het Geheim in 2000," zegt Socci. "De Kardinaal, die mij eigenlijk begunstigde met zijn persoonlijke aandacht, nadat hij mij gevraagd had om conferenties te leiden in zijn vroegere bisdom Genua, [vond] het niet nodig om zelfs maar [in te gaan] op mijn verzoek voor een interview. Hij stond natuurlijk in zijn recht om deze keuze te maken, maar dit vergrootte alleen maar de angst voor het bestaan van gênante vragen, en vooral, dat er iets (uiterst belangrijks) is dat verborgen moet blijven."[xi]

Hoewel hij niet verwachtte zo'n kolossaal raadsel aan het licht te brengen, was Socci er uiteindelijk van overtuigd dat er in feite twee delen van het geheim van Fátima bestaan: een deel dat het publiek heeft gezien, en een ander deel dat het Vaticaan om nog onbekende redenen verborgen houdt.

Aan het begin van dit mogelijke complot stond een beschrijving van het derde geheim, gegeven door kardinaal Angelo Sodano, vijf weken voordat de "Boodschap van Fátima" van 26 juni 2000 door Rome werd verspreid. Sodano's opmerkingen kwamen tijdens de verfraaiing van Jacinta en Francisco in Fátima door paus Johannes Paulus II, toen hij velen in een toespraak verraste door te zeggen dat het visioen van een "in het wit geklede bisschop" die zich met grote moeite een weg baant langs de lijken van bisschoppen, priesters en vele leken, slechts "blijkbaar dood" is als hij op de grond valt onder een uitbarsting van geweervuur.[xii]

Met de toegevoegde taal "schijndood" suggereerde kardinaal Sodano vervolgens dat het visioen van Fátima was uitgekomen bij de moordaanslag op Johannes Paulus II in 1981. "Het leek Zijne Heiligheid duidelijk dat het 'een moederlijke hand was die het pad van de kogel leidde', waardoor de 'stervende paus' tot stilstand kon komen 'op de drempel van de dood'"[xiii].

Hoewel sommigen Sodano's presentatie die dag toejuichten, zagen anderen er, met hem, een gezamenlijke doofpotoperatie in, omdat de profetie van Fátima en de vermeende vervulling in 1981 belangrijke verschillen vertoonden. De Washington Post wees met genoegen op deze flagrante tegenstrijdigheden op 1 juli 2000, toen het onder de scherpe kop "Derde geheim roept meer vragen op: Interpretatie Fátima wijkt af van visioen", schreef de krant:

Op 13 mei kondigde kardinaal Angelo Sodano, een topambtenaar van het Vaticaan, de op handen zijnde publicatie aan van de zorgvuldig bewaakte tekst. Hij zei dat het Derde Geheim van Fátima niet het einde van de wereld voorspelt, zoals sommigen hadden gespeculeerd, maar de schietpartij op 13 mei 1981 van paus Johannes Paulus II op het Sint-Pietersplein.

Sodano zei dat het manuscript... verhaalt over een "in het wit geklede bisschop" die, terwijl hij zich een weg baant tussen de lijken van martelaren, "op de grond valt, blijkbaar dood, onder een uitbarsting van geweervuur."

Maar de tekst die maandag (26 juni) werd vrijgegeven, laat geen twijfel bestaan over het lot van de bisschop en zegt dat hij "werd gedood door een groep soldaten die kogels en pijlen op hem afvuurden". Iedereen met de paus sterft ook: bisschoppen, priesters, monniken, nonnen en leken. Johannes Paulus overleefde zijn schietpartij door toedoen van een enkele schutter, Mehmet Ali Agca, en niemand in de menigte werd bij de aanval gewond.[xiv]

Andere feiten waarop de Washington Post niet heeft gewezen, is hoe, volgens de profetie, de paus wordt gedood in "een grote stad die half in puin ligt" terwijl hij naar de top van een berg loopt en knielt aan de voet van een kruis. Johannes Paulus reed in de auto van de paus over het Sint-Pietersplein, niet lopend; er was geen grote berg of een knielen bij een kruis; en de stad was niet half verwoest. En dan is er nog het tegenstrijdige getuigenis van kardinaal Ratzinger (de huidige paus Benedictus XVI) zelf uit 1984, die hij gaf in een interview met de nieuwsbrief van de Pauline Sisters (Jesus Magazine) en die een jaar later werd heruitgegeven in The Ratzinger Report, in een artikel getiteld "Here Is Why the Faith Is in Crisis." In dit gesprek zei Ratzinger, die het eigenlijke geheim van Fátima had gelezen, dat het visioen "gevaren inhield die het geloof en het leven van de christen en daardoor [het leven] van de wereld bedreigden" en dat het het begin van de eindtijd markeerde.[xv] Bovendien, zei hij, "komen de dingen die in [het] derde geheim staan, overeen met wat in de Schrift is aangekondigd en steeds weer is gezegd in vele andere Mariaverschijningen", en "Als het niet openbaar wordt gemaakt, althans voorlopig, dan is dat om te voorkomen dat religieuze profetie wordt verward met een zoektocht naar het sensationele."[xvi]

Bezorgde katholieken hebben sindsdien dit getuigenis uit 1984 afgezet tegen het recentere verslag van Ratzinger, en hebben zich afgevraagd wanneer, waar, en onder welke omstandigheid zijn relaas is veranderd. De moordaanslag op Johannes Paulus II in 1981 voldeed zeker niet aan de gepubliceerde delen van het visioen van Fátima en kwam evenmin overeen met de "laatste tijden" zoals die in de Bijbel worden geschetst. En dan is er nog de bevestiging van de meest gerespecteerde geleerden van het Vaticaan die uit jarenlange bestudering van de profetie van Fátima hadden afgeleid dat het ging om een wereldwijde geloofscrisis in de eindtijd die uitging van de hoogste echelons in Rome. De gevierde kardinaal Mario Luigi Ciappi (1909-1996) was de persoonlijke theoloog van vijf pausen, waaronder Johannes Paulus II, en hij was zonder voorbehoud van mening dat "in het derde geheim onder andere wordt voorspeld dat de grote afval in de Kerk aan de top begint" (cursivering toegevoegd).[xvii] Kardinaal Silvio Oddi voegde daaraan toe in een interview in maart 1990 met het tijdschrift Il Sabato in Rome: "Het Derde Geheim zinspeelde op donkere tijden voor de Kerk: ernstige verwarringen en verontrustende apostasieën binnen het katholicisme zelf.... Als we de ernstige crisis in ogenschouw nemen die we hebben doorgemaakt sinds het [Vaticanum II] Concilie, lijken de tekenen dat deze profetie in vervulling is gegaan niet te ontbreken. "Nog indrukwekkender in zijn getuigenis was wijlen pater Joaquin Alonso, die Zuster Lucy persoonlijk kende, gesprekken met haar voerde, zestien jaar lang archivaris was in Fátima, en voor zijn dood in 1981 het volgende verklaarde over het derde geheim:

De tekst verwijst concreet naar de geloofscrisis binnen de Kerk en naar de nalatigheid van de herders zelf [en de] interne strubbelingen in de schoot van de Kerk en naar de ernstige pastorale nalatigheid van de hogere hiërarchie... Er staan verschrikkelijke dingen te gebeuren. Deze vormen de inhoud van het derde deel van het Geheim... [en] zoals bijvoorbeeld het geheim van La Salette, zijn er meer concrete verwijzingen naar de interne strijd van katholieken of naar de val van priesters en religieuzen. Misschien verwijst het zelfs naar het falen van de hogere hiërarchie van de Kerk. Overigens is niets van dit alles vreemd aan andere mededelingen die Zuster Lucy over dit onderwerp heeft gedaan.[xix]

Misschien wel het meest onveranderlijk onder degenen die daadwerkelijk toegang hadden tot de boodschap van Fátima en deze lazen, was de jezuïet Malachi Martin, een hechte persoonlijke vriend van paus Paulus VI die binnen de Heilige Stoel onderzoek deed naar de Dode Zeerollen, artikelen publiceerde in tijdschriften over Semitische paleografie, en les gaf in Aramees, Hebreeuws en de heilige Schrift. Als lid van de adviesraad van het Vaticaan en persoonlijk secretaris van de beroemde Jezuïet Kardinaal Augustin Bea, had Martin bevoorrechte informatie over geheime kerk- en wereldkwesties, waaronder het derde geheim van Fátima, waarvan Martin liet doorschemeren dat het delen bevatte van het plan om de gevreesde Valse Profeet (Petrus Romanus?) te installeren tijdens een "Laatste Conclaaf". Ter vergelijking van de tegenstrijdige verklaringen tussen Kardinaal Ratzinger en Malachi Martin, zei pater Charles Fiore, een goede vriend van de vermoorde priester Alfred J. Kunz (elders in deze serie besproken) en wijlen de eminente theoloog pater John Hardon, in een op band opgenomen interview: "We hebben twee verschillende Kardinaal Ratzingers; we hebben twee verschillende boodschappen. Maar Malachi Martin was consequent over de hele lijn."[xx]

Wikipedia's item over de "Drie Geheimen van Fátima" voegt toe:

In een radio-uitzending kreeg pater Malachi Martin de volgende vraag van een beller: "Een jezuïtische priester vertelde me jaren geleden in Perth meer over het Derde Geheim van Fátima. Hij zei onder andere dat de laatste paus onder controle zou staan van Satan... Enig commentaar daarop?" Pater Martin antwoordde: "Ja, het klinkt alsof ze de tekst van het Derde Geheim lazen, of dat het hen verteld werd." In een interview op band met Bernard Janzen, werd pater Martin de volgende vraag gesteld: "Wie zijn de mensen die zo hard werken om Fátima te onderdrukken?" Pater Martin antwoordde: "Een groep, een hele groep, katholieke prelaten in Rome, die aan Satan toebehoren. Zij zijn dienaren van Satan. En de dienaren van Satan buiten de Kerk, in verschillende organisaties; zij willen het katholicisme van de Kerk vernietigen, en het behouden als een stabiliserende factor in menselijke aangelegenheden. Het is een alliantie. Een vuile alliantie, een smerige alliantie...." In hetzelfde interview zei pater Martin ook met betrekking tot Lucia [Lucy van Fátima]: "Ze (het Vaticaan) hebben vervalste brieven in haar naam gepubliceerd; ze hebben haar dingen laten zeggen die ze niet wilde zeggen. Ze hebben verklaringen op haar lippen gelegd die ze nooit heeft afgelegd."[xxi]

Eén ding is zeker: Er leek iets onrustbarends te gebeuren rond en met Zuster Lucy in de aanloop naar de vrijgave van het zogenaamde laatste geheim. Immers, de eerste twee delen van de boodschap van Fátima waren in 1941 door haar bisschop openbaar gemaakt, en het derde geheim was naar de Heilige Stoel gestuurd met de opdracht het in 1960 openbaar te maken. Dat jaar was gekozen, volgens Lucy, omdat de "Heilige Moeder" haar had geopenbaard dat "de Boodschap dan duidelijker zou worden". En zie, onmiddellijk na 1960 zette Vaticanum II in gang wat veel conservatieve katholieken vandaag de dag beschouwen als een geloofscrisis in de vorm van roomse ketterijen. En hoewel er veel meer achter de openbaring had kunnen zitten dan alleen een waarschuwing van Vaticanum II, en het geheim niet werd vrijgegeven in 1960 zoals de bedoeling was (dus we zullen het misschien nooit weten), weigerde Paus Johannes XXIII, toen hij de inhoud van het geheim las, het te publiceren, en het bleef achter slot en grendel tot het in het jaar 2000 zogenaamd werd vrijgegeven. Als de eerste twee geheimen een indicatie waren voor de reikwijdte en nauwkeurigheid van het derde, dan waren ze verbazingwekkend inzichtelijk geweest, waaronder het "wonder van de zon" dat werd aanschouwd "door meer dan 70.000 personen (waaronder ongelovigen die hoopten de verschijningen te verjagen), waarbij de zon zelf [leek] te worden losgemaakt van haar stand en wonderbaarlijke manoeuvres uitvoerde terwijl ze verbazingwekkende lichtverschijningen uitstraalde; het einde van de Eerste Wereldoorlog; de naam van de paus die zou regeren bij het begin van de Tweede Wereldoorlog; het buitengewone hemelverschijnsel dat wereldwijd zou worden waargenomen als voorbode van het begin van de Tweede Wereldoorlog; de opkomst van Rusland (een zwakke en onbeduidende natie in 1917) tot een kwaadaardige monolithische macht die de wereld zou teisteren met lijden en dood. "[xxii]

Maar iets aan het derde en laatste geheim was anders, een fenomeen dat door de hiërarchie van Rome kennelijk koste wat kost moest worden vermeden en verdoezeld. Op zijn minst sprak het over de afvalligheid van de clerus en het dogma dat volgde op Vaticanum II. Maar misschien waren dit slechts middelen om te komen tot iets meer sinister, iets zo duister dat het Lucy 's nachts wakker hield. Toen ze uiteindelijk in 1944 het geheim had opgeschreven onder gehoorzaamheid aan Rome, had ze het er moeilijk mee vanwege de angstaanjagende inhoud. Er was een nieuw bezoek van de "Heilige Moeder" zelf voor nodig geweest om Lucy ervan te overtuigen dat het in orde was. In de jaren daarna werd haar door het Vaticaan bevolen te zwijgen over de onthulling ervan. Op bevel van de paus werd zij urenlang bezocht door kardinaal Bertone. Tijdens de bezoeken bespraken de twee onder vier ogen de verkleinende aspecten van het visioen. Dit gebeurde in 2000, opnieuw in 2001, en opnieuw in 2003. Toen de karmelietes op zevenennegentigjarige leeftijd uiteindelijk overleed (2005) en de geheimen die ze nog had meenam in haar graf, kwam haar gedrag op het laatst vreemd over op katholieken die de implicaties van de roomse doctrine over "verlossing" begrepen. Antonio Socci becommentarieert dit door erop te wijzen dat de lange bezoeken aan de oude zieneres niet werden gefilmd of opgenomen voor het nageslacht, omdat de kijkers dan met eigen ogen de psychologische druk hadden kunnen zien die werd uitgeoefend op de afgezonderde zuster. "Deze gedachten kwamen weer bij me op toen ik een passage las in het boek van Bertone, waarin de kardinaal zich herinnert dat de zieneres op een gegeven moment 'geïrriteerd' was, en zij hem zei: 'Ik ga niet biechten!'" Hierover vraagt Socci zich af: "Op wat voor vraag kon Zuster Lucy zo fel antwoorden? Misschien was er iemand die de oude zuster herinnerde aan de kerkelijke macht, en erop zinspeelde dat ze 'geen absolutie zou krijgen'? We weten het niet, want de prelaat [Bertone] - die het (vrij harde) antwoord van de zuster heel goed kent en herinnert - zegt dat hij letterlijk 'vergeten' is wat zijn vraag was."[xxiii]

Het lijkt er in waarheid op dat de arme Lucy gevangen zat binnen een sinistere ring van Romanita Omertà Siciliani of "Maffia Code van Zwijgen" opgelegd door Rome. Toch gelooft Socci dat de volledige waarheid van Fátima misschien toch naar buiten is gekomen, en op basis van zijn onderzoek biedt hij in zijn boek Het Vierde Geheim van Fátima een moedige theorie over wat er in 2000 werkelijk gebeurde achter de muren van het Vaticaan. John Vennari vat Socci's schokkende hypothese als volgt samen:

Socci gelooft dat toen Johannes Paulus II besloot het Geheim vrij te geven, er een soort machtsstrijd losbarstte in het Vaticaan. Hij schat in dat Johannes Paulus II en kardinaal Ratzinger het Geheim in zijn geheel wilden vrijgeven, maar kardinaal Sodano, toenmalig Vaticaans Staatssecretaris, verzette zich tegen het idee. En tegenstand van een Vaticaanse staatssecretaris is geducht.

Er werd een compromis bereikt dat helaas van geen van de hoofdrolspelers heldhaftige deugdzaamheid verraadt.

Het "in het wit geklede bisschop"-visioen, de vier pagina's geschreven door zuster Lucy, zouden in eerste instantie onthuld worden door kardinaal Sodano, samen met zijn belachelijke interpretatie dat het Geheim niets anders is dan de voorspelde moordaanslag op Paus Johannes Paulus II in 1981.

Tegelijkertijd zou paus Johannes Paulus II tijdens de zaligverklaringsceremonie van Jacinta en Francisco op 13 mei 2000 in zijn preek het andere deel - het meest "angstaanjagende deel" - van het geheim "onthullen". Hier sprak Johannes Paulus II over de apocaplyse: "Een ander voorteken verscheen in de hemel: zie, een grote rode draak" (Openb.12:3). Deze woorden uit de eerste lezing van de mis doen ons denken aan de grote strijd tussen goed en kwaad, en laten zien hoe de mens, wanneer hij God terzijde schuift, niet gelukkig kan worden, maar uiteindelijk zichzelf vernietigt... De Boodschap van Fátima is een oproep tot bekering, die de mensheid waarschuwt niets te maken willen hebben met de "draak", wiens "staart een derde van de sterren van de hemel neerhaalde en ze naar de aarde sleepte" (Openb.12:4).

De kerkvaders hebben de sterren altijd geïnterpreteerd als de geestelijkheid, en de sterren die in de staart van de draak worden meegesleurd duiden op een groot aantal kerkmensen die onder de invloed van de duivel zouden staan. Dit was de manier van Paus Johannes Paulus II om uit te leggen dat het Derde Geheim ook een grote afval voorspelt. [xxiv] (haakjes in het origineel)

Als Socci correct is in deze analyse, dan heeft bisschop Richard Nelson Williamson, een Engelse traditionalistische katholiek en lid van de Sociëteit van Sint Pius X die zich verzet tegen veranderingen in de katholieke Kerk die het gevolg zijn van Vaticanum II, in 2005 misschien zijn hypothese geverifieerd toen hij vertelde hoe een bekende priester van hem uit Oostenrijk privé deelde dat kardinaal Ratzinger had bekend: "Ik heb twee problemen op mijn geweten: Aartsbisschop Lefebvre en Fátima. Wat dat laatste betreft, werd ik gedwongen." Wie kan Ratzingers hand hebben "gedwongen" om akkoord te gaan met een valse of onvolledige verklaring over het laatste geheim van Fátima? Was het druk van het pauselijk ambt, of, zoals Williamson vraagt, "een verborgen macht achter zowel paus als kardinaal?"[xxv] Als de preek van paus Johannes Paulus II in Fátima inderdaad sprak over het "angstaanjagende deel" van het laatste geheim - als in de staart van de draak die een derde van de geestelijkheid neerhaalt om zijn bevelen uit te voeren - dan blijven we achter met de verontrustende indruk dat ten minste 33 procent (vrijmetselaarsgetal) van de hiërarchie van het Vaticaan toegewijd is aan een satanisch plan. Zal dit gepaard gaan met een terugkeer van die "schijf" die voor het eerst in Fátima verscheen als een voorbode van misleiding?

VOLGENDE KEER: Wanneer de strijdwagens van de Gevallen Sterrengoden verschijnen

Eindnoten

[i] Antonio Gaspari, “Pope Pius XII Saw the ‘Miracle of the Sun,’” as quoted in: Catholic.org , November 5, 2008, http://www.catholic.org/international/international_story.php?id=30396 .

[ii] Antonio Gaspari, “Pius XII Saw ‘Miracle of the Sun,’” Zenit , November, 04, 2008, last accessed February 2, 2013, http://www.zenit.org/article-24149?l=english .

[iii] Ibid.

[iv] Ibid.

[v] Lynn Picknett, Flights of Fancy (London: Ward Lock, 1987), 82–83.

[vi] Jacques F. Vallée and Eric W. Davis, “Incommensurability, Orthodoxy, and the Physics of High Strangeness — A 6-Layer Model For Anomalous Phenomena” in F átima Revisited : The Apparition Phenomenon in Ufology, Psychology, and Science Kindle Edition ed. Fernando Fernandes (Anomalist Books 2010), Kindle locations 5568-5571.

[vii] L. A. Marzulli, Politics, Prophecy & the Supernatural (Crane, MO: Anomalos Publishing, 2007), 110–120.

[viii] Antonio Socci, “Dear Cardinal Bertone: Who—Between You and Me—Is Deliberately Lying?” The Fátima Network: Our Lady of Fátima Online , May 12, 2007, last accessed February 6, 2013, http://www.fatima.org/news/newsviews/052907socci.asp .

[ix] John Vennari, “The Fourth Secret of Fátima,” Catholic Family News , last accessed February 13, 2012, http://www.cfnews.org/Socci-FourthSecret.htm .

[x] See: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_20000626 _message-fatima_en.html .

[xi] John Vennari, “The Fourth Secret of Fátima,” Fátima.org , last accessed February 13, 2012, http://www.fatima.org/news/newsviews/010207fourthsecret.asp .

[xii] “Cardinal Sodano Reads a Text on the ‘Third Secret,’” The Fátima Network: Our Lady of Fátima Online , May 13, 2000, http://www.fatima.org/news/newsviews/thirdsecret01.asp?printer .

[xiii] Ibid.

[xiv] John Vennari, “The Fourth Secret of Fátima,” Catholic Family News .

[xv] “Joseph Ratzinger as Prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith,” Wikipedia , last modified November 14, 2011, http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_Ratzinger_as_Prefect_of_the_Congregation_for_the_Doctrine_ of_the_Faith .

[xvi] “Published Testimony: Cardinal Ratzinger (November 1984),” The Fátima Network: Our Lady of Fátima Online , last accessed February 13, 2012, http://www.fatima.org/thirdsecret/ratzinger.asp?printer .

[xvii] John Vennari, “The Fourth Secret of Fátima,” Catholic Family News .

[xviii] “Cardinal Oddi on the REAL Third Secret of Fátima: ‘The Blessed Virgin was Alerting Us Against the Apostacy in the Church,” last accessed February 13, 2012, http://www.tldm.org/news7/thirdsecretcardinaloddi.htm .

[xix] Published Testimony: Cardinal Alonso (1975–1981),” The Fátima Network: Our Lady of Fátima Online , last accessed February 13, 2012, http://www.fatima.org/thirdsecret/fralonso.asp .

[xx] “Three Secrets of Fátima,” Wikipedia , last modified February 6, 2012, http://en.wikipedia.org/wiki/Three_Secrets_of_F%C3%A1tima .

[xxi] Ibid.

[xxii] Erven Park, “‘Diabolic Disorientation’ in the Church,” New Oxford Review , October 2006, http://www.newoxfordreview.org/article.jsp?did=1006-park .

[xxiii] Antonio Socci, “Dear Cardinal Bertone: Who—Between You and Me—Is Deliberately Lying? And Please Don’t Mention Freemasonry,” last accessed February 13, 2012, http://www.fatimacrusader.com/cr86/cr86pg35.asp .

[xxiv] Thomas R. Horn and Cris Putnam, Petrus Romanus: The Final Pope Is Here (Crane, MO: Defender Publishing, 2012), 456–465.

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 31: Fátima: Harbinger of the Great Deception? » SkyWatchTV