www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 21: De essentiële geschiedenis van het atomisme en het occulte

13 juni 2021 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

"In andere delen van de ruimte zijn andere werelden en verschillende rassen van mensen en soorten wilde beesten." -Titus Lucretius Carus (50 v.Chr.)[i]

Om de filosofische en theologische implicaties van intelligent buitenaards biologisch leven goed te kunnen beoordelen, is het essentieel om de geschiedenis van de discussie te bezien. De meeste mensen nemen waarschijnlijk aan dat het de dageraad van het ruimtetijdperk was, beginnend met de Russische satelliet Spoetnik in 1957 en culminerend in Neil Armstrong die "één grote sprong voor de mensheid" maakte in 1969, wat de ET-discussie noodzakelijk maakte. Mensen met meer kennis van de westerse geschiedenis zouden terug kunnen denken aan de achttiende-eeuwse Verlichting van het "tijdperk van de rede" of misschien nog iets verder terug kunnen denken aan de "Copernicaanse revolutie", inclusief het beruchte zestiende-eeuwse Galileo-proces, als de aanzet tot speculaties over ET. Hoewel dit zeker opmerkelijke treden zijn, reikt de oorsprong van het buitenwereldse veel dieper in de oudheid.

De Oude Wereld

Sommige schrijvers (b.v. Erich von Däniken, Zecharia Sitchin) hebben voorgesteld dat intelligente buitenaardsen de aarde in de prehistorie bezochten en contact maakten met de mens. Zij halen verschillende artefacten en oude teksten aan als bewijs voor ET-interventie. Een gemeenschappelijk uitgangspunt is dat de goden van de meeste, zo niet alle religies in werkelijkheid buitenaardsen waren, en dat hun geavanceerde technologieën door primitieve volkeren verkeerd werden geïnterpreteerd als bovennatuurlijke vermogens. Hoewel deze ontmythologisering vrij populair is, is de zogenaamde oude astronautentheorie op gezaghebbende wijze in diskrediet gebracht, en zij wordt door de meeste academici niet serieus genomen.[ii] In feite belooft een programma van re-mythologisering meer.

Geleerden zijn het er in brede kring over eens dat een expliciete discussie over ET voor het eerst voorkwam in de geschriften van de vroege Grieken.[iii] Al in de zesde eeuw v. Chr. stelden Thales en Orpheus dat de maan veel op de aarde leek. Niet veel later zou Philolaus hebben geschreven dat de maan bevolkt was. Deze overtuigingen maken deel uit van het bovennatuurlijke wereldbeeld van de oudheid.

Thales (640-548 v.Chr.) geloofde in demonische verschijningen, Plato in geesten - overleden mensen die gedwongen werden terug te keren naar de levenden omdat zij niet in staat waren zich los te maken van hun lichamelijke hartstochten. Democritus (vijfde eeuw v.Chr.), die zo hartelijk kon lachen om de menselijke dwaasheid, raadde een door een schorpioen gestoken man aan op een ezel te gaan zitten en in het oor van het dier te fluisteren: "Een schorpioen heeft me gestoken." Hij dacht dat de pijn zo op de ezel overgebracht zou worden. Alle oude filosofen geloofden in de realiteit van magie.[iv]

Hoewel het duidelijk is dat zij in het paranormale geloofden, waren de Griekse filosofen in hevig debat over de uiteindelijke aard van de werkelijkheid of metafysica.

In die tijd waren de Griekse denkers tot allerlei raadselachtigheid gekomen over de fundamentele wetten of onderliggende principes van de natuur. In veel opzichten liep dit debat vooruit op het moderne evolutionaire tumult. Aan de ene kant stond Parmenides, die ervan overtuigd was dat, omdat de werkelijkheid een eenheid weerspiegelt, echte verandering onmogelijk was. Aan de andere kant stond Heraclitus, die geloofde dat de aard van het bestaan verandering is. Om de tegenstrijdige stromingen met elkaar te verzoenen, beweerden Leucippus en zijn leerling Democritus dat kwalitatieve verandering (in karakter of essentie) onmogelijk was, maar kwantitatieve verandering (in grootte of hoeveelheid) reëel was.[v] Met andere woorden, zij beweerden dat, hoewel dingen lijken te veranderen, er een onzichtbare statische werkelijkheid onder zit. Deze verzoening werd mogelijk gemaakt door hun theorie van atomen.

Het atomisme, oorspronkelijk voorgesteld door Leucippus (vijfde eeuw v. Chr.), werd ontwikkeld en verfijnd door zijn beschermeling Democritus (460-370 v. Chr.). De twee stelden intuïtief voor dat alle materie uit zeer kleine deeltjes bestond. Het denkproces ging ongeveer als volgt: Stel je voor dat je een kiezelsteentje doormidden snijdt, en dan weer doormidden, en dan weer doormidden, enzovoort... Dit proces zou kunnen doorgaan tot het kiezelsteentje uiteindelijk gereduceerd is tot een zandkorrel en te klein wordt om te zien of te snijden. Op basis hiervan betwijfelde Democritus of dit proces werkelijk oneindig kon doorgaan, en daarom stelde hij minuscule, ondeelbare eenheden voor die atomen werden genoemd. In feite betekent het Griekse woord atomos ondeelbaar, en de atomisten stelden een oneindig aantal van deze fundamentele bouwstenen voor.

Op deze wijze losten zij het probleem van eenheid en verandering op in die zin dat de rangschikking van atomen voortdurend in beweging was terwijl de atomen zelf stabiel bleven. Bovendien zagen zij geen rijm of reden voor deze mengeling van atomen. Zij geloofden dat het heelal oneindig groot was en beheerst werd door toeval. Als gevolg hiervan redeneerden zij dat, omdat de aarde en haar bewoners gevormd waren door willekeurige combinaties van atomen, het logisch was dat dezelfde lukrake samenvoegingen vele malen voorkwamen. Op deze manier was het bestaan van andere werelden en buitenaards leven een onvermijdelijk gevolg van hun wereldbeeld.

Democritus, bekend als de lachende filosoof, speculeerde dat het universum oorspronkelijk een zwerm chaotisch rondtollende atomen was, die steeds grotere massa's vormden, waaronder uiteindelijk de aarde, planeten en sterren. In de oudheid betekende de term "wereld" (Grieks kosmos) het waarneembare heelal, niet alleen maar een planeet. Dus toen Democritus beweerde dat er een mengelmoes van vreemde werelden bestond, was het nuttig om te denken in termen van zonnestelsels. Volgens Hippolytus "beweerde Democritus, zoon van Damasippus, een inwoner van Abdera, in overleg met vele gymnosofen onder de Indianen, en met priesters in Egypte, en met astrologen en magiërs in Babylon ... dat de werelden oneindig waren, en variërend in omvang; en dat in sommige de zon noch de maan bestaat, terwijl ze in andere groter zijn dan bij ons, en in weer andere talrijker. "Verder was hij van mening dat sommige werelden leven hebben en andere niet, dat elke wereld een begin en een einde heeft, en dat een wereld vernietigd kan worden door botsing met een andere wereld. Tegenwoordig beschouwen sommige historici Democritus als de "vader van de moderne wetenschap."[vii] Vertel het niet aan de ezel.

In de discussie over andere werelden was de opvolger van Democritus de Griekse filosoof Epicurus. Hij schreef: "Een wereld is een omcirkeld deel van de hemel, dat hemellichamen bevat en een aarde en alle hemelse verschijnselen."[viii] Hieruit kunnen we opmaken dat Epicurus aan het eind van de derde eeuw v.Chr., toen hij zich beriep op het principe van de veelheid om het bestaan van ontelbare werelden te verdedigen, een uitgestrekt universum van zonnestelsels bedoelde. Een brief aan zijn leerling, Herodotus, overleeft als een prominent voorbeeld: "Er zijn oneindig veel werelden, zowel gelijk als verschillend van onze wereld. Want de atomen zijn oneindig in aantal... en worden ver de ruimte in gedragen."[ix] Dat hij geloofde dat ET's deze werelden bewoonden wordt duidelijk door zijn bewering: "Verder moeten we geloven dat er in alle werelden levende wezens zijn en planten en andere dingen die we in deze wereld zien."[x] Hoewel hij technisch gezien geen atheïst was, was hij een materiële reductionist, omdat hij van mening was dat zelfs de goden en menselijke zielen uit atomen bestonden. Epicurus betoogde, net als moderne deïsten, dat de goden niet betrokken waren bij menselijke aangelegenheden. Hij inspireerde een groot aantal volgelingen.

Het atomaire gedachtegoed leidde tot een filosofisch systeem dat Epicurisme werd genoemd, en dat wellicht nog steeds voortleeft als het moderne materiële reductionisme (het idee dat alles herleidbaar is tot materie en energie volgens de wetten van de scheikunde en de natuurkunde). De Epicuristische filosofie trok vele discipelen aan, waarvan één van de meest prominente Titus Lucretius Carus (99-55 v.Chr.) was, bekend als Lucretius. Hij populariseerde het atomisme in zijn beroemde gedicht "Over de aard van het heelal". Het volgende is een representatief voorbeeld:

Ervan uitgaande dat de lege ruimte zich onbeperkt in alle richtingen uitstrekt en dat ontelbaar veel zaden zich onder de impuls van de eeuwigdurende beweging op ontelbare banen door een onpeilbaar heelal haasten, is het in de hoogste mate onwaarschijnlijk dat deze aarde en deze hemel de enige zijn die geschapen zijn en dat al die materiedeeltjes daarbuiten niets tot stand brengen. Dit volgt uit het feit dat onze wereld door de natuur is gemaakt door de spontane en toevallige botsing en de veelvuldige, toevallige, willekeurige en doelloze samenkomst en samensmelting van atomen waarvan de plotseling gevormde combinaties telkens konden dienen als uitgangspunt van wezenlijke weefsels - aarde en zee en hemel en de rassen van levende wezens.[xi]

Enkele tientallen jaren voor de geboorte van Christus populariseerde de Romeinse dichter Lucretius het materialistische wereldbeeld, vol bevolkte buitenaardse werelden. Inherent hieraan is een ontkenning van de Goddelijke schepping en voorzienigheid, samen met het geloof dat de dood eenvoudigweg het uiteenvallen van de atomen is, waarvoor men dus niet bang hoeft te zijn. Klinkend als de transhumanisten van vandaag, pochte hij: "Aldus religie neergehaald, door het juist om te keren; overwinning maakt ons verwant aan de goden."[xii] In feite bracht de ontdekking van Lucretius' geschriften een atomistische renaissance teweeg in de zestiende eeuw na Christus, die nog steeds gevolgen heeft. Hoewel het atomisme in strijd was met het theïsme, waren er meer gerenommeerde filosofen die zich ertegen verzetten.

Plato (428-348 v. Chr.) en zijn leerling Aristoteles (384-322 v.Chr.) stonden tegenover de atomisten en hun wereldvreemde doctrines. Plato loste het metafysische probleem van verandering op door te pleiten voor een theorie van vormen. Dit systeem gaat uit van een transcendente werkelijkheid voorbij de steeds veranderende ervaringswereld. Deze bestaat uit eeuwige, onveranderlijke vormen die intellectueel worden waargenomen, maar niet door de zintuigen.[xiii] Zo kunnen er bijvoorbeeld vele soorten stoelen bestaan, maar in Plato's denken is er een etherische vorm die het stoel-zijn definieert. Hoewel Christelijke filosofen gewoonlijk het Platonisme verwerpen omdat het de leer van de creatie ex nihilo ondermijnt door ongeschapen zelfbestaande vormen te poneren, is veel van Plato's denken in overeenstemming met het theïsme.

Plato geloofde dat de wereld uniek was omdat zij een voorstelling was van één enkele schepper. Hij dacht aan de demiurg, een Griekse term voor een ambachtsman of vakvrouw die verantwoordelijk was voor de schepping en het onderhoud van het materiële universum. Zijn leerling, Aristoteles, zette deze gedachtegang voort in zijn notie van een "eerste beweger" in boek 12 van zijn Metafysica, waarin hij de uitdrukking gebruikte: "iets dat andere dingen beweegt zonder door iets te worden bewogen"[xiv], waaruit de populaire term "onbewogen beweger" is voortgekomen. Het is van dit Aristotelische idee dat het kosmologische argument voor het bestaan van God is afgeleid. Hij suggereert verder dat, omdat deze onbewogen beweger het hemelrijk in beweging heeft gezet, hieruit volgt dat er maar één hemel is. Dit maakt een korte bespreking van de oude kosmologie noodzakelijk.

Het oude Griekse woord dat vaak vertaald wordt met "wereld" is kosmos, wat over het algemeen "orde" betekent. Het droeg het idee in zich om orde te scheppen in de chaos en - neemt u mij niet kwalijk, dames - dit is het idee achter de Engelse term "cosmetica". Na verloop van tijd kwam het woord te staan voor de scheppingsorde, het waarneembare universum. Een Grieks lexicon biedt een discussie:

De ruimtelijke betekenis van κόσμος en zijn identificatie met het universum vinden we bij Plato, hoewel het oudere idee van wereldorde nog steeds aanwezig is. Voor Plato is de kosmos het universum... in zoverre daarin alle afzonderlijke dingen en schepselen, hemel en aarde, goden en mensen, door een universele orde tot eenheid worden gebracht.[xv]

Een kosmos is dus ordelijk omdat hij gehoorzaamt aan natuurkundige wetten. Toch lijkt dit, los van God, onwaarschijnlijk. Hieruit volgt dat als de werkelijkheid uiteindelijk chaotisch zou zijn, zoals de atomisten geloofden, wetenschap niet mogelijk zou zijn. Toen Carl Sagan zijn klassieke televisieshow begon met "De kosmos is alles wat er is" vergiste hij zich dan ook. De orde die door de wetenschap wordt waargenomen heeft een verklaring nodig die niet in de natuur te vinden is. Zij moet inderdaad afkomstig zijn van de boven-natuur. Het universum volgt waarneembare wetten, en chaos kan een dergelijk gedrag niet verklaren. Toen Plato en Aristoteles dus pleitten tegen een meervoudigheid van werelden, hield dat een argument in tegen de chaotische willekeur van de atomisten. Zij pleitten terecht voor rechtmatige orde en ontwerp, zij het met een onjuist begrip van de natuurkunde.

MEER DAN 10 JAAR IN DE MAAK! DOCUMENTAIRE MET PENTAGON-INSIDERS, WETENSCHAPPERS, THEOLOGIE-EXPERTS OVER UFO'S EN DE KOMENDE GROTE MISLEIDING (VERSCHIJNT IN AUGUSTUS)

Aristoteles geloofde dat de aarde het geografische centrum van de kosmos was, en dat de aarde daarom uitzonderlijk was als een planeet die in leven is. Interessant is dat hij werd tegengewerkt door de Griekse astronoom Aristarchus van Samos (310-230 v.Chr.), die de zon in het middelpunt plaatste lang voor Copernicus. Niettemin, omdat de sterren zo veel verder weg staan dan iemand zich toen voorstelde, was hun verwachte beweging ten opzichte van elkaar als de aarde rond de zon beweegt (parallax) niet waarneembaar. De speculatie van Aristarchus was dus weliswaar nauwkeurig, maar niet aantoonbaar, en het geocentrisme van Aristoteles won het pleit. In feite zou Aristoteles' dwalende kosmologie bijna tweeduizend jaar standhouden, waarschijnlijk omdat deze de waargenomen orde beter verklaarde dan de chaos die met de concurrentie werd geassocieerd.

Aristoteles geloofde ook dat alle materie bestaat uit de vier elementen: aarde, lucht, vuur en water. Een van de grondbeginselen van zijn kosmologie was de leer van de natuurlijke beweging en plaats. Dit betekende dat aarde (als in stof of materie) naar de aarde toe bewoog, water naar de zee stroomde, vuur zich van de aarde af bewoog, en lucht de tussenliggende ruimte innam. Hieruit leidde hij af dat door de natuurwet al het aardse geconcentreerd is op onze bolvormige planeet; er kunnen dus geen andere werelden bestaan. Aristoteles schreef:

Ofwel moeten de oorspronkelijke veronderstellingen worden verworpen, ofwel moet er slechts één middelpunt en één omtrek zijn; en gegeven dit laatste feit, volgt uit hetzelfde bewijs en door dezelfde dwang, dat de wereld uniek moet zijn. Er kunnen geen verschillende werelden zijn.

Hij vond dat eenheid dat vereiste. In zijn klassieke tekst On the Heavens wijdt hij twee hele hoofdstukken aan de weerlegging van het bestaan van andere werelden. Natuurlijk weten we nu dat het heelal veel groter is dan hij zich ooit had voorgesteld, maar toch heeft zijn idee van één enkele "onveroorzaakte oorzaak" aan kracht gewonnen in het standaardmodel van de Big Bang kosmologie. Dit "ongeschapen schepper"-idee wordt gebruikt in het Nieuwe Testament in precies deze context.

In Handelingen 17 hield de apostel Paulus zijn beroemde preek op de Areopagus in Athene voor een groep epicuristen en stoïcijnen die nieuwsgierig waren naar zijn vreemde nieuwe leerstellingen. Zij noemden Paulus een "babbelaar", wat in de Griekse tekst spermologos betekent, een Atheens slangwoord dat "iemand die zaadjes oppikt" betekent. De belediging suggereerde een persoon die naar ideeën pikt zoals een vogel naar zaadjes pikt en ze dan uitspuugt zonder volledig te begrijpen wat hij zegt. Afgezien van het hoongelach citeerde Paulus vakkundig Griekse dichters en verklaarde de identiteit van hun "onbekende god" als de "God die de wereld [kosmos] en alles wat daarin is, gemaakt heeft, daar hij de Heer is van hemel en aarde" (Handelingen 17:24). Met andere woorden, Paulus pleit voor de onbewogen beweger, de ene God die het hele universum en alles daarin geschapen heeft. Natuurlijk brachten dit idee en zijn prediking van de opstanding van de doden zeker hoon van de atomistische Epicureeërs. Sommigen dreven daarom de spot, anderen wilden het nog eens horen, en enkelen kwamen tot een reddend geloof in Christus. Naarmate het christendom groeide, nam het epicurisme, met zijn vele bewoonde werelden, af. Maar zelfs vandaag de dag spreken de ideeën van Epicuristen de humanisten nog aan.

Epicuristen en Christenen houden een tijdloze botsing van wereldbeelden in stand. Het is uit de pen van een christen uit de derde eeuw na Christus, Lactantius, dat het "Raadsel van Epicurus", een beroemd argument tegen het bestaan van een almachtige, welwillende en voorzienige God (of goden), bewaard is gebleven:

God wil slechte dingen uit de weg ruimen en kan het niet, of noch wil of kan het, of beide wil het en kan. Als hij wil en niet kan, dan is hij zwak - en dit geldt niet voor god. Als hij kan, maar niet wil, dan is hij hatelijk - wat even vreemd is aan de natuur van god. Als hij noch wil noch kan, dan is hij zowel zwak als hatelijk, en dus geen god. Als hij wil en kan, wat het enige is dat bij een god past, waar komen slechte dingen dan vandaan? Of waarom elimineert hij ze niet?[xvii]

Deze uitdaging, algemeen bekend als het probleem van het kwaad, inspireerde tweeduizend jaar apologetiek. Hoewel een uitputtend antwoord buiten het bestek van deze serie valt, is het voldoende te zeggen dat het logisch mogelijk is dat God moreel voldoende redenen heeft om het kwaad toe te laten. Bovendien belooft het boek Openbaring dat God inderdaad op een dag het kwaad zal overwinnen (Openbaring 21:4). Het is ook belangrijk op te merken dat, ondanks vele ongeïnformeerde sceptici, men het er in de academische wereld, atheïsten inbegrepen, over eens is dat het logische of deductieve probleem van het kwaad afdoende is beantwoord door de christelijke filosoof Alvin Plantinga in zijn beroemde boek, God, Vrijheid, en het Kwaad (1974).

Achteraf gezien moeten we erkennen dat de vroege atomisten een verbazingwekkende vooruitziende blik hadden, omdat de moderne wetenschap een deel van hun natuurkundige redeneringen heeft bevestigd. Deze ideeën inspireerden de moderne atoomtheorie in de handen van wetenschappers met een christelijk wereldbeeld, zoals Robert Boyle. Niettemin zijn de atomisten de filosofische voorouders van het materiële reductionisme, de dominante metafysica die met het atheïsme wordt geassocieerd. Toch willen wij de genetische denkfout vermijden, de logische fout om een stelling te verwerpen uitsluitend op basis van de bron. Christenen die in bewoonde buitenaardse werelden geloven moeten zich er echter van bewust zijn dat een dergelijke instelling, gezien haar afkomst, uiterst vreemde bedgenoten oplevert.

De Vroege Kerk

Omdat Genesis bevestigt dat God het universum schiep, voelden de vroege Christenen zich veel meer aangetrokken tot Aristotelische ideeën dan tot die van de atomisten. Bijgevolg beïnvloedde Aristoteles' leer van de natuurlijke plaats de vroege christenen om te geloven dat alle entiteiten die buiten de aarde bestonden, noodzakelijkerwijs geesten waren. De doctrine vereiste dat materiële wezens aan de aarde gebonden waren en dat wezens zoals engelen die boven de aarde verbleven, per definitie buitenaards, niet fysiek waren. De kerkvaders maakten ook bezwaar tegen de inherente afwijzing van het atomisme van het Intelligent Design. Ten aanzien van dit fundamentele meningsverschil is er weinig veranderd. Belangrijker is echter dat de Schrift de mens als de centrale speler in het kosmische drama beschouwt. Christus incarneerde als mens, de laatste Adam, en de Bijbel concentreert zich op Gods plan voor de mens.

Alle patristische auteurs die de meervoudigheid van werelden bespraken, met uitzondering van één, spraken zich ertegen uit als een ketterij. In feite is het uit Hippolytus' Weerlegging van alle ketterijen dat we wat vroege informatie krijgen over de hierboven geciteerde atomisten. De vierde-eeuwse bisschop van Brescia, Philastrius, schreef: "Er is nog een andere ketterij die zegt dat er oneindig veel en ontelbare werelden zijn, volgens de loze mening van bepaalde filosofen - aangezien de Schrift heeft gezegd dat er één wereld is en ons onderwijst over één wereld - die deze opvatting ontleent aan de apocriefen van de profeten, dat wil zeggen aan de geheimen, zoals de heidenen ze zelf noemden."[xviii] Al vroeg brachten christelijke apologeten het dus in verband met het occulte. In feite werd meervoudigheid uniform veroordeeld, behalve door Origenes (185-254 n.Chr.), die verontrust was over Gods schijnbare inactiviteit voorafgaand aan de Schepping. Origenes schreef: "Als de wereld zijn begin had in de tijd, wat deed God dan voordat de wereld begon? Want het is tegelijk oneerbiedig en absurd om te zeggen dat de natuur van God inactief en onbeweeglijk is."[xix] Met andere woorden, omdat Origenes zich niet kon voorstellen dat God in het eeuwige verleden inactief was, dacht hij dat er eerdere werelden moeten zijn geweest.

Het is echter belangrijk op te merken dat Origenes niet geloofde in het gelijktijdige bestaan van vele aardachtige planeten met intelligent leven, maar eerder in een opeenvolging van werelden in een cyclus van schepping en voleinding, zoals de Schrift poneert voor onze aarde (Jesaja 65:17, 66:22; 2 Petrus 3:13; Openbaring 21:1). Toch werd zijn visie algemeen veroordeeld. Een van de bekendere kerkvaders, Augustinus, die vanuit zijn neoplatonistische achtergrond het pluraliteitsprincipe in de christelijke theologie inbracht, ging indirect op de kwestie in. Blijkbaar reageerde hij op mensen als Origenes, die zich afvroegen waarom God niet eerder schiep en, evenzo, gezien de oneindige grootte, waarom Hij alleen onze wereld maakte. Augustinus veronderstelt:

Want als zij zich oneindige tijdsruimten vóór de wereld voorstellen, waarin God niet heeft kunnen stilzitten, kunnen zij zich op dezelfde manier buiten de wereld oneindige rijken van ruimte voorstellen, waarin, als iemand zegt dat de Almachtige Zijn hand niet kan afhouden van werken, zal het dan niet volgen dat zij Epicurus' droom van ontelbare werelden moeten aannemen? Alleen met dit verschil, dat hij beweert dat zij door toevallige bewegingen van atomen worden gevormd en vernietigd, terwijl zij zullen volhouden dat zij door Gods hand worden gemaakt, als zij beweren dat God in de grenzeloze onmetelijkheid van de ruimte, die zich eindeloos in alle richtingen rond de wereld uitstrekt, niet kan rusten en dat de werelden die zij veronderstellen die Hij maakt, niet vernietigd kunnen worden.

Wat betreft het temporele bezwaar van Origenes, loopt hij vooruit op Einsteins concept van vierdimensionale ruimte/tijd met zijn stelling dat "het ijdel is om de voorbije tijden van Gods rust te bedenken, omdat er geen tijd is vóór de wereld."[xxi] Met andere woorden, het is zinloos om na te denken over "tijd" vóór de Schepping, omdat de tijd zelf een begin had. Met betrekking tot het ruimtelijke bezwaar lijkt zijn discussie het bezwaar van Jodie Foster's personage Eleanor Arroway in de film Contact te hebben voorzien: "Als wij alleen zijn, lijkt het een vreselijke verspilling van ruimte."[xxii] Wij zijn het met Augustinus eens dat dit te veel veronderstelt. Verspilde ruimte veronderstelt een ruimte met beperkte middelen, en God heeft zulke beperkingen niet. Het uitgestrekte heelal is slechts een druppel in de emmer. Bovendien betekent onze onwetendheid niet dat de ruimte geen doel heeft. Op zijn minst weerspiegelt het Gods glorie (Psalm 19), en we zullen een ander doel suggereren in volgende bijdragen, waaronder deze: "Eerste inval van de strijdwagens van de (Gevallen Ster) Goden."

VOLGENDE KEER: Buitenaardse geheimen uit de Middeleeuwen

Eindnoten:

[i] John Masson, The Atomic Theory of Lucretius Contrasted with Modern Doctrines of Atoms and Evolution, (London: George Bell and Sons, 1884),70.

[ii] For more information, see: “Ancient Aliens Debunked,” last accessed January 9, 2013, http://ancientaliensdebunked.com/ ; “Sitchin Is Wrong,” last accessed January 9, 2013, http://www.sitchiniswrong.com/ .

[iii] We are indebted to the work of scholars Michael Crowe and Stephen J. Dick for their surveys of the ET debate.

[iv] Kurt Seligmann, The History of Magic and the Occult (New York, NY: Gramercy, 1997), 48.

[v] Andrew G. M. van Melsen, “Atomism,” in Encyclopedia of Philosophy , volume 1, 2nd ed. Edited by Donald M. Borchert (Detroit, MI: Gale/Cengage Learning, 2006), 384.

[vi] Hippolytus, Refutation of the Heresies Book 1 , chapter 11, viewable here: “Refutation of All Heresies,” New Advent , last accessed January 9, 2013, http://www.newadvent.org/fathers/050101.htm .

[vii] Jerry Coffey, “Democritus Model,” Universe Today , March 19, 2010, http://www.universetoday.com/60137/democritus-model/ .

[viii] Epicurus, “Letter to Pythocles,” in Cyril Bailey, Epicurus, the Extant Remains (Westport, CT: Hyperion Press, 1980), 59.

[ix] Epicurus, “Letter to Herodotus,” translated by C. Bailey in The Stoic and Epicurean Philosophers , ed. Whitney J. Oates (New York, NY: Random House), 5.

[x] Epicurus, “Letter to Herodotus,” 13.

[xi] Titus Lucretius Carus, “On the Nature of the Universe,” translated by R.E. Latham (Middlesex: Penguin Books, 1975), 91.

[xii] Lucretius, “On the Nature of the Universe,” as cited in Kurt Seligmann, The History of Magic , 81.

[xiii] Daniel Devereux, “Plato: Metaphysics” in The Blackwell Guide to Ancient Philosophy , ed. Christopher Shields (Malden, MA: Wiley-Blackwell, 2003), 78.

[xiv] Aristotle, Aristotle’s Metaphysics , ed. W. D. Ross (Oxford: Clarendon Press, 1924), Perseus Collection, last accessed January 9, 2013, http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.01.0051:book=12:section=1072a . Translation Putnam.

[xv] Theological Dictionary of the New Testament , vols. 5–9, edited by Gerhard Friedrich. Vol. 10 compiled by Ronald Pitkin., ed. Gerhard Kittel, Geoffrey William Bromiley and Gerhard Friedrich, electronic ed., 3:871 (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1976).

[xvi] Aristotle, On the Heavens , book 1, chapter 8, lines 11–13; as quoted in Steven J. Dick, Plurality of Worlds: The Extraterrestrial Life Debate from Democritus to Kant (Cambridge University Press, 1984), 6.

[xvii] Lactantius, “On the Anger of God, 13.19,” under U374, last accessed January 9, 2013, http://www.epicurus.info/etexts/epicurea.html .

[xviii] Philastrius, Diversarum Hereseon Liber , 86; as cited in Marie George, Christianity and Extraterrestrials?: A Catholic Perspective , Kindle ed ( iUniverse: 2005) Kindle locations 1337–1339.

[xix] Origen, De Principis , 3.5.3; as cited in Marie George, Christianity and Extraterrestrials?: A Catholic Perspective , Kindle ed ( iUniverse: 2005) Kindle locations 1295–1296.

[xx] Philip Schaff, The Nicene and Post-Nicene Fathers Vol. II , St. Augustin’s City of God and Christian Doctrine , (Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997), 207.

[xxi] Ibid., 208.

[xxii] “Contact (film),” Wikiquote , last modified May 21, 2012, http://en.wikiquote.org/wiki/Contact_(film) .

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 21: Essential History of Atomism and the Occult » SkyWatchTV