www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 10: Het verschil tussen gedemoniseerde mensen en zielloze hybriden

18 mei 2021 - door Tom Horn

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

Terwijl lichamelijke en geestelijke ziekte genezen kon en kan worden (ook wanneer deze het gevolg is van demonisme), rijst er een vraag van aanzienlijk groter leed over genetisch veranderde mensen die bekend staan als "Nephilim", en of dergelijke creaties een te verlossen ziel hadden in de Joods-Christelijke zin (d.w.z. dat de ziel van een mens verschilt van de aard van enig dier in die zin dat alleen de mens naar Gods beeld werd geschapen en dat de essentie van de menselijke persoon in staat is tot vereniging met God nu en transcendentie van sterfelijkheid naar verloste onsterfelijkheid na de dood). Het debat over deze kwestie gaat terug tot de vroege kerkvaders, gedurende de Middeleeuwen, en vooral tijdens de inquisitie door de Rooms-Katholieke Kerk. Een van de belangrijkste figuren van de twintigste eeuw en een steunpilaar van zowel de Ierse als de Britse literaire wereld, William Butler Yeats, onderzocht dit onderwerp in zijn Sea Stories Notes over Abbot Anthony en zijn confrontatie met menselijke hersenschimmen:

Gedurende de Middeleeuwen moeten er vele discussies zijn geweest over de vragen die de Kirk Highlanders verdeelden. Waren deze wezens slechts schimmen van mensen? Waren zij een apart ras? Waren het geesten van het kwaad? En bovenal, waren zij misschien in staat verlost te worden? Vader Sinistrari... vertelt een verhaal dat bekend moet zijn geweest in de Ierse Middeleeuwen, en de kiem van vele discussies. De Abt Anthony ging eens op reis om St. Paul te bezoeken, de eerste kluizenaar. Nadat hij enkele dagen in de woestijn had gereisd, ontmoette hij een centaur aan wie hij de weg vroeg en de centaur, die barbaarse en onverstaanbare woorden mompelde, wees met uitgestrekte hand naar de weg en galoppeerde weg en verborg zich in een bos. Antonius ging een eindje verder en kwam in een dal, waar hij een kleine man tegenkwam met geitenpoten en horens op zijn voorhoofd. Antonius stond stil en maakte het kruisteken, omdat hij bang was voor een list van de duivel. Maar het kruisteken verontrustte de kleine man niet, die naderbij kwam en hem zeer eerbiedig wat dadels als voedsel aanbood, wat vrede scheen te stichten. Toen de oude heilige hem vroeg wie hij was, zei hij: "Ik ben een sterveling, een van die bewoners van de woestijn die de heidenen faunen, saters en incubi noemen. Ik ben gekomen als een ambassadeur van mijn volk. Ik vraag u voor ons te bidden tot onze gemeenschappelijke God die, zoals wij weten, gekomen is voor de redding van de wereld en die over de hele wereld geprezen wordt." Ons wordt niet verteld of de heilige Antonius bad, maar alleen dat hij dacht aan de glorie van Christus en daarna aan de vijanden van Christus en zich tot Alexandrië wendde en zei: "Wee jullie, hoeren die dieren als God vereren." Dit verhaal, dat zo kunstig in elkaar zit dat het de vromen in het oorstrelend lijkt te klinken, kan het origineel zijn geweest van een verhaal dat men vandaag de dag in Ierland hoort. Ik heb dat verhaal ergens gehoord of gelezen voordat ik twintig was, want het is het onderwerp van een van mijn eerste gedichten. Maar de priester in het Ierse verhaal, zoals ik het mij herinner, vertelt de kleine man dat er geen redding is voor hem en het eindigt met het gejammer van de schare feeën. Soms lees je in Ierse verhalen ook over wezens op hoefvoeten, en het kan best zijn dat de Ierse theologen die in Sinistrari's gezag, St. Hieronymus, over de heilige Antonius lazen, dachten dat centauren en homunculussen van dezelfde soort waren als de schimmen die rondspoken in hun eigen raths en barrows. Vader Sinistrari trekt de moraal dat die bewoners van de woestijn, die door de heidenen "faunen en saters en incubi" werden genoemd, zielen hadden die konden worden vergeven, maar Ierse theologen in een land vol gedichten die de jeugd erg van streek maken over de vrouwen van de Sidhe [Iers-Gaelische term voor een bovennatuurlijk ras in de Ierse en Schotse mythologie, vergelijkbaar met feeën of elfen] die zelfs kloostermuren konden passeren, hebben het twijfelachtige verhaal wellicht de andere kant op gedraaid. Soms wordt ons volgens de overleveringen van de elfde-eeuwse gedichten verteld dat de Sidhe "de oude bewoners van het land" zijn, maar vaker nog zijn het gevallen engelen die, omdat ze te slecht waren voor de hemel en niet slecht genoeg voor de hel, de zee en de woestenijen in zijn gestuurd. Waarschijnlijker nog is het dat de kwestie nooit geregeld is; soms wordt Christus voorgesteld als iemand die hen in de hel werpt, totdat iemand zegt dat hij het hele paradijs leeg zal maken, waarna zijn hand verslapt en sommigen op deze plaats vallen en sommigen op die andere, alsof de voorzienigheid zelf onbeslist is.[i]

Misschien verklaart dit het meer recente rooms-katholieke standpunt over buitenaardsen? Sinistrari, de zeventiende-eeuwse demonoloog, geloofde duidelijk in "rationele wezens naast de mens, begiftigd zoals hij met een lichaam en een ziel, die geboren worden en sterven zoals hij, verlost door Onze Heer Jezus Christus, en in staat om verlossing of verdoemenis te ontvangen."[ii] Volgens de oorspronkelijke tekst, Demoniality, waaruit Yates citeerde: "Het is duidelijk dat het geen duivel of zuivere geest was die uit de hemel werd gestoten en verdoemd, maar een soort dier."[iii] Het onderwerp of hybride mensen (noem ze saters, centaurs, of Nephilim) verlost kunnen worden, kwam een paar jaar geleden weer naar boven toen ik aan het lunchen was met staatsinspecteur Capp Marks van de Oregon District Assemblies of God en enkele andere staatsvertegenwoordigers. Marks leunde naar voren en zei: "Tom, deze week heb ik de roman De Ahriman Poort gelezen die jij en Nita hebben geschreven. Het was erg goed, maar één ding zat me erg dwars. Dat deel waar menselijke genetica werd gecombineerd met wat de wetenschappers in het boek dachten dat buitenaards DNA was, wat leidde tot de opwekking van Nephilim. Ik heb nooit graag over dat onderwerp gesproken toen ik nog dominee was, omdat ik de implicaties haat - dat er gemuteerde mensen zouden kunnen zijn die niet gered kunnen worden." Capp's afkeer van het onderwerp wordt gedeeld door alle mensen van goede wil, maar, of we het nu leuk vinden of niet, het verandert niets aan het feit dat Nephilim, zoals beschreven in het Oude Testament en in het oude Boek van Henoch, verstoken leken te zijn van natuurlijk-herstelbare zielen/geesten. Herinner u in Genesis 6:9 dat alleen Noach, en bij uitbreiding zijn kinderen, "volmaakt" werden bevonden in zijn generatie. Het Hebreeuwse woord voor "volmaakt" is in dit geval tamiym, dat "zonder smet" of "gezond" betekent, hetzelfde woord dat in Leviticus wordt gebruikt om een ongeschonden te offeren lam aan te duiden. De betekenis was niet dat Noach moreel volmaakt was - per slot van rekening werd hij dronken kort nadat de zondvloed voorbij was - maar misschien suggereert dit dat zijn fysieke samenstelling (zijn DNA) niet besmet was met Nephilim afstamming, zoals blijkbaar de rest van de wereld was geworden. Om de mensheid te behouden zoals Hij die gemaakt had, vernietigde God alle mensen behalve Noachs familie in de zondvloed. De oude geschriften, waaronder die van de Bijbel, beschrijven de oorzaak van deze zondvloed consequent als een reactie op "al het vlees" dat "bedorven" was geraakt, zowel mens als dier. Bovendien, wat betreft de vraag of de bedorven of veranderde mensen te verlossen zielen hadden, let op wat er gebeurde in het Boek Henoch toen de Wachters de profeet vroegen God te smeken voor de redding van hun kinderen (de Nephilim):

Toen ging ik heen en sprak tot hen allen tezamen, en zij werden allen bevreesd, en vrees en beving grepen hen aan. En zij verzochten mij een smeekschrift voor hen op te stellen, opdat zij vergeving zouden vinden, en hun smeekschrift voor te lezen in tegenwoordigheid van de Heer des hemels. Want van toen af aan konden zij niet meer met Hem spreken, noch hun ogen naar de hemel opheffen uit schaamte voor hun zonden, waarvoor zij veroordeeld waren. (Henoch 13:3-5)

Henoch brengt deze smeekbede naar God, en informeert vervolgens de Wachters over hun situatie - en die van hun hybride kinderen - met betrekking tot de vraag of zij kunnen worden verlost:

Ik heb uw verzoek uitgeschreven, en in mijn visioen bleek het aldus, dat uw verzoek u niet zal worden ingewilligd gedurende alle dagen der eeuwigheid, en dat het oordeel definitief over u is geveld: ja [uw verzoek] zal u niet worden ingewilligd. En van nu af aan zult gij niet ten hemel opstijgen tot in alle eeuwigheid, en in banden van de aarde is het vonnis geveld om u te binden voor alle dagen van de wereld. En gij zult tevoren de ondergang van uw geliefde zonen hebben gezien en gij zult geen behagen in hen hebben, maar zij zullen voor uw aangezicht door het zwaard vallen. En uw verzoek voor hen zal niet worden ingewilligd, noch voor uzelf, al weent en bidt gij en spreekt al de woorden, vervat in het geschrift, dat ik geschreven heb. (Henoch 14:4-7)

BEKIJK DE TRAILER: MEER DAN 10 JAAR IN DE MAAK! DE KOMENDE GROTE MISLEIDING!

Meer dan tien jaar in de maak en met wereldberoemde geleerden, bevat THE COMING GREAT DELUSION experts in het occulte, leden van US Government intelligence agencies, profetie experts zoals Gary Stearman en LA Marzulli, filmmakers en best verkopende auteurs waaronder Dr. Thomas Horn, Josh Peck, Timothy Alberino, Derek en Sharon Gilbert, Stan Deyo, en zelfs de laatst bekende interviews met gevierde intellectuelen zoals Dr. Chuck Missler, Dr. Noah Hutchings, en zelfs de overleden onderzoeksauteur Cris Putnam.

Dus gebaseerd op het Boek van Henoch en weergegeven in de Bijbel op plaatsen als Genesis, Judas en 2 Petrus, was verlossing niet mogelijk voor een van de gevallen Wachters of hun hybride nakomelingen, hoewel de Nephilim deels menselijk waren. In die zin kunnen de Nephilim worden vergeleken met een buitengewone primaat - intelligent als mensen en engelen, zelfs met menselijk DNA, maar niet Homo sapien zoals door God naar Zijn beeld geschapen. Als verdere bevestiging van hun status als niet te redden, leren wij uit dit vreemde verhaal ook van een oeroud geloof in twee soorten opstanding uit de dood - één die strikt aards is (d.w.z. een dode Nephilim kan uit het graf terugkeren om een ander vergankelijk lichaam van vlees te bewonen) en een tweede toekomstige opstanding waarin eeuwige verheerlijkte lichamen alleen worden beloofd aan hen die in Christus ontslapen. Jesaja maakt duidelijk dat de nakomelingen van de Wachter (in deze tekst Rephaïm genoemd) geen deel kunnen hebben aan die laatste. In hoofdstuk 26:14 van zijn boek zegt hij: "Zij [Rephaïm] zijn dood, zij zullen niet leven; zij zijn gestorven, zij zullen niet opstaan; daarom hebt Gij hen bezocht en vernietigd, en al hun gedachtenis hebt Gij doen vergaan." Het woord "gestorvenen" uit het Hebreeuws betekent "schimmen" of "geesten van de doden". [iv] Hieruit blijkt hoe de term Rephaim in twee betekenissen werd gebruikt: één voor menselijke (en Nephilim) geesten in de onderwereld en een andere voor aardse reuzen.

In de Ras Shamra teksten (oude geschriften gevonden in Ugarit in Noord-Syrië), werden de Rephaïm beschreven als halfgoden die de Amoritische god Ba'al, de heerser van de onderwereld, vereerden. Bijvoorbeeld, deze oude Ugaritische tekst bewaart een Kanaänitisch ritueel voor het oproepen van de Rephaïm:

Je hebt de Rephaim van de onderwereld opgeroepen;

U hebt de Raad van de Didanieten bevolen!

Ontbied ULKN, Rapha!

Roep TRMN, Rapha.

Roep SDN-w-RDN, [Rapha!]

Roep ṮR-ʿLLMN, [Rapha!]

Roep de oudste Rephaim op.

Je hebt de Rephaim van de onderwereld opgeroepen.

U hebt het bevel gegeven aan de Raad van de Didanieten![v]

Geleerden denken dat de Oegaritiërs, waarschijnlijk de Amorieten van Noordoost-Syrië, hun oorsprong terugvoeren tot het raadselachtige Didanum-volk, en dus de Raad van de Didanieten hebben opgeroepen vanuit de onderwereld van de Rephaim. Terwijl deze Kanaänieten hen riepen, beschrijft de profeet Jesaja deze schimmengroet het verslagen Babylon in het helse gebied:

De hel [Sheol] van beneden is voor u bewogen om u te ontmoeten bij uw komst; zij wekt de doden [Rephaim] voor u op, ja, alle hoofden der aarde; zij heeft van hun tronen opgewekt al de koningen der natiën. En zij zullen tot u spreken en zeggen: Zijt gij ook zwak geworden als wij? Zijt gij aan ons gelijk geworden? (Jesaja 14:9-10)

Deze passage bespot de koning van Babylon terwijl geesten van dode koningshuizen hem verwelkomen in de onderwereld. Het is ook een voorbode van de uiteindelijke val van Babylon de Grote (Openbaring 17:15-19:3) en de nederlaag van Satan (Lucas 10:15; Openb. 12:7-9; 20:10), en het kijkt ook terug op de val van Nimrod van Babel (Genesis 11:1-9), van wie ook werd aangenomen dat hij een reus was.

Het is echter ook duidelijk dat de term "Rephaim" aardse reuzen aanduidde, want in Numeri 13:33 wordt van de "zonen van Anak" gezegd dat zij afstammen van (letterlijk "kinderen van") de Nephilim. Deze Anakim worden beschreven als Rephaim in Deuteronomium 2:11. De oude Hebreeën die de Septuagint in het Grieks vertaalden, begrepen de profeet Jesaja (hoofdstuk 13 en 14) zo dat hij Rephaim in deze tweede betekenis gebruikte om een terugkeer van deze "reuzen" met "monsters" te voorspellen bij de komst van de vernietiging van Babylon in het laatste tijdperk. In de Septuagint lezen we:

Het visioen dat Esaias, de zoon van Amos, zag over Babylon. Hef een standaard op de berg van de vlakte, verhef de stem tot hen, wenk met de hand, open de poorten, gij heerser. Ik geef bevel en Ik breng ze; reuzen komen om mijn toorn te vervullen... Want zie! De dag des Heren komt, die niet ontkomen kan, een dag van toorn en gramschap, om de wereld te verwoesten... En Babylon... zal zijn als toen God Sodom en Gomorra omverwierp... Het zal nooit meer bewoond worden... en monsters zullen er rusten, en duivels zullen er dansen en saters zullen er wonen. (Jesaja 13:1-3, 9, 19-22)[vi]

Het zestiende hoofdstuk van het Boek Henoch vertelt ook over de overleden nakomelingen van de Wachters, de geesten van de reuzen, of Nephilim, die aan het einde der tijden worden vrijgelaten om slachting en vernietiging over de mens te brengen:

Vanaf de dagen van de slachting en de vernietiging en de dood van de reuzen, van wier zielen van vlees de geesten, uitgegaan, zullen vernietigen zonder dat er een oordeel over hen komt - zo zullen zij vernietigen, tot de dag van de voleinding, het grote oordeel waarin het tijdperk zal worden voleindigd, over de Wachters en de godlozen, ja, het zal geheel worden voleindigd. (1 Henoch 16:1)[vii]

Natuurlijk komt dit alles tot stand als onderdeel van Gods Dag des Heren of Grote Verdrukking, wanneer Satan en zijn engelen de ongelovige wereld straffen, voordat zij worden overgeleverd aan de put. Volgens geleerden "bepaalt dit de tijdelijke omvang van de activiteit van de boze geesten. Zij zullen hun wreedheid onverminderd en ongestraft voortzetten vanaf de dood van de reuzen tot de dag des oordeels."[viii] Deze specifieke profetie weerspiegelt die van Jesaja en de apocriefe werken, die wijzen op een toekomstige datum waarop de Wachters zullen opstaan voor het oordeel, terwijl de geesten van hun reusachtige nakomelingen zich openbaren om op aarde verwoesting aan te richten.

BEKIJK: DR. THOMAS HORN OVER DE KOMENDE VATICAAN-ALIEN MISLEIDING

Het Boek Jubileeën - een oud Joods religieus werk dat door de Ethiopische Orthodoxe Kerk en de Joden in Ethiopië als geïnspireerd Schriftuur wordt beschouwd - geeft een parallel weer van het beangstigende scenario, en voorspelt geesten van de Nephilim op Aarde in de laatste dagen. In deze passage is God gereed om al deze demonen na de zondvloed te vernietigen, en Noach bidt dat zijn nakomelingen van hun aanvallen worden bevrijd. Mastema (een alternatieve naam voor Satan) komt tussenbeide en smeekt God om hem toe te staan een tiende van deze demonen te behouden en te beheersen om zijn autoriteit uit te oefenen, omdat zij nodig zijn "om te verderven en te doen dwalen voor mijn oordeel." Met andere woorden, deze verdorvenheid zal haar hoogtepunt bereiken vlak voordat Satan geoordeeld wordt (Openbaring 20:2, 10):

En de Here, onze God, sprak tot ons, opdat wij hen allen (de geesten van de Nephilim) zouden binden. En de overste van de geesten, Mastema, kwam en hij zei: "O Heer, Schepper, laat een aantal van hen voor mij staan en laat hen mijn stem gehoorzamen. En laat hen alles doen wat ik hun zeg, want als sommigen van hen niet voor mij overblijven, zal ik niet in staat zijn het gezag van mijn wil uit te oefenen onder de mensenkinderen, omdat zij (bestemd zijn) om te verderven en te doen dwalen voor mijn oordeel, omdat het kwaad van de mensenkinderen groot is." En Hij zei: "Laat een tiende van hen voor hem blijven, maar laat negen delen afdalen naar de plaats des oordeels." (Jubileeën 10:7-9) [ix]

Volgens deze tekst heeft God Satan toegestaan heerschappij over de aarde uit te oefenen met een leger van demonen, waaronder de geesten van de Nephilim die in de oude wereld zijn voortgebracht. Hun taakomschrijving is de corruptie van de mensheid. Men ontsnapt aan hun werkterrein door het Evangelie te geloven. Christus heeft hen aan het kruis verslagen, maar zijn koninkrijk is wel ingehuldigd, maar niet openbaar gemaakt. Op een naderende dag komt dit noodzakelijkerwijs tot een apocalyptisch hoogtepunt. Gezien de weergave van Jesaja 13 door de Septuagint, zou dit een eindtijd-incarnatie als reuzen kunnen inhouden.

Tenslotte lijkt een profetie in het tweede hoofdstuk van het boek Joël, met een parallel in Openbaring 9, een eindtijd-vulkaan van hybriden in te houden. Hoewel sommige uitleggers beweren dat Joël een leger van sprinkhanen beschreef met zinnen als "[Zij zijn] een groot volk en een sterke" en "zij zullen lopen als machtige mannen [gibborim, een term die in verband wordt gebracht met de Nephilim]," is het moeilijk om te accepteren dat deze verzen spreken over sprinkhanen. Wij denken dat dit een demonische invasie beschrijft die mogelijk de Nephilim zou kunnen omvatten.

Zij zijn een groot en sterk volk, iets dergelijks is er nog nooit geweest en zal er ook nooit meer komen... en niets zal hen ontgaan. Hun verschijning is als die van paarden; en als ruiters, zo zullen zij rennen... Zij zullen rennen als machtige mannen [gibbowr, gibborim]; zij zullen de muur beklimmen als krijgsheren... Zij zullen in de stad heen en weer rennen; zij zullen over de muur rennen, zij zullen de huizen beklimmen; zij zullen bij de vensters naar binnen gaan als een dief. De aarde zal voor hen beven... En de HEERE zal Zijn stem verheffen voor Zijn leger; want Zijn legerplaats is zeer groot; want Hij is sterk, die Zijn woord ten uitvoer brengt; want de dag des HEEREN is groot en zeer verschrikkelijk, en wie kan die verdragen?" (Joël 2:2-11)

Natuurlijk vindt deze passage een treffende parallel in het vijfde-bazuin-oordeel, met zijn griezelige sprinkhanenhorde (Openbaring 9). Van deze gedrochten wordt beschreven dat ze de vorm van paarden hebben, menselijke gezichten en haren, leeuwentanden, schorpioenstaarten, en vleugels die klinken als strijdwagens die zich haasten naar de strijd. John MacArthur beschrijft deze grillige wezens als volgt:

Maar dit waren geen gewone sprinkhanen, maar demonen, die net als sprinkhanen een krioelende verwoesting brengen. Hun beschrijving in de vorm van sprinkhanen symboliseert hun ontelbare aantal en hun enorme vernietigingsvermogen. Het feit dat driemaal in de passage (vv. 3, 5, 10) hun macht om pijn te veroorzaken wordt vergeleken met die van schorpioenen, wijst erop dat het niet om echte sprinkhanen gaat, want sprinkhanen hebben geen stekende staart zoals schorpioenen. Schorpioenen zijn spinachtigen, die in warme, droge streken leven en een rechtopstaande staart hebben met een giftige angel. De steken van veel soorten schorpioenen zijn ondraaglijk pijnlijk, en ongeveer twee dozijn soorten zijn in staat mensen te doden. De symptomen van een steek van een van de dodelijke soorten, waaronder ernstige stuiptrekkingen en verlammingen, lijken op die van door demonen bezeten personen (vgl. Marcus 1:23-27; 9:20, 26). Door in de beschrijving van de demonen zowel sprinkhanen als schorpioenen te combineren, wordt de dodelijkheid van de demonische invasie benadrukt.[x]

Op de keper beschouwd, kunnen deze demonen geen onstoffelijke geesten zijn. Geleerden, zij die de eindtijdprofetie serieus nemen, komen steevast tot de conclusie dat deze eindtijd-horden zich manifesteren in gemangelde lichamen. Arnold Fruchtenbaum merkt ook hun hybride aard op:

De beschrijving van deze "sprinkhaan-schorpioenen" in de verzen 7-10 laat duidelijk zien dat zij iets anders zijn dan letterlijke schorpioenen of sprinkhanen. Hun oorsprong in de afgrond toont verder aan dat het demonen zijn. Het is niet ongebruikelijk dat demonen en andere engelachtige wezens dierlijke trekken vertonen.[xi]

Wanneer de talrijke oude teksten bij elkaar worden opgeteld, is er overtuigend bewijs dat het leger van Joël veel meer is dan eenvoudige sprinkhanen, en dat het massale leger van demonische gibborim die op de muur lopen en waaraan niemand kan ontsnappen, de stoffelijke kruisingen zijn van de demonische Wachter biotechnologie en de geesten van de oude Nephilim.

Sommigen zullen misschien geschokt zijn om te leren dat, naast de citaten hierboven, de Bijbel feitelijk een eindtijdconfrontatie beschrijft tussen de "mythologische goden" en Christus. "De Here zal vreselijk voor hen zijn, want Hij zal alle goden der aarde uithongeren," zegt Zefanja 2:11. "De Here der heerscharen, de God Israëls, zegt: Zie, Ik zal de ... goden straffen" (Jeremia 46:25). Menselijke volgelingen van de heidense goden zullen ook deelnemen aan het conflict, en hun "afgoden van goud, en zilver, en koper, en steen, en van hout" (Openbaring 9:20) oproepen om hun machten tegen de heidense goden te verzamelen, om hun krachten te bundelen tegen de christelijke God en zich te verenigen met "onreine geesten als kikkers... duivelsgeesten die wonderen doen, die uitgaan naar de koningen der aarde... om hen te verzamelen voor de strijd op die grote dag... [naar] een plaats die in het Hebreeuws Armageddon heet" (Openbaring 16:13-14, 16).

Andere plaatsen in de Bijbel, zoals Job 26:5, kunnen ook het idee weergeven van een demonisch mechanisme dat, onder bepaalde omstandigheden, de Rephaïm uit de onderwereld kan laten terugkeren naar tijdelijke, fysieke lichamen. "Dode dingen worden gevormd van onder de wateren," zegt Job 26:5. De doden in deze tekst zijn rapha (Rephaïm), en de uitdrukking "worden gevormd" komt van chuwl, wat draaien of wervelen betekent, zoals in een dubbele helix spiraal of genetische fabricage. De verrassende implicatie van deze verschillende teksten is dat onder de oppervlakte van de Aarde of zelfs in een andere dimensie, agenten van de duisternis wachten op de terugkerende momenten van hun vleselijke reconstitutie. Bovendien suggereert de lange geschiedenis van demonologische verschijnselen die verband houden met de manipulatie van biologische materie, dat versies van deze merkwaardige activiteit zich al hebben herhaald sinds die eerste inval die wordt beschreven in de boeken Genesis en Henoch. De reanimatie van Nephilim vond zeker plaats na de eerste komst in de dagen van Noach, want Genesis 6:4 bevat de veelzeggende zin, "en ook daarna," hetgeen bevestigt dat de vreemde onderneming niet beperkt was tot het antediluviaanse tijdperk. Vrijwel onmiddellijk na de zondvloed bevestigt de Schrift de terugkeer van hybride mensen, waaronder Og, de koning van Basjan, wiens bed ongeveer vier voet lang en zes voet breed was; Anak en zijn Anakim; en andere wezens uit de stammen van Emim, Horim en Zamsummim. Een interessante opmerking is dat tegen de tijd dat Og arriveerde, hij weliswaar erg groot was, maar in de schaduw stond van de grootte van de eerste reuzen, van wie werd opgetekend dat zij meer dan twee meter lang waren. Zou dit suggereren dat de nakomelingen van de Nephilim opzettelijk met elke generatie in grootte werden teruggefokt, waardoor uiteindelijk een naadloze, geheime integratie in menselijke samenlevingen van pseudo-mensen met een "beschadigde" genetische code mogelijk werd?

Het belangrijkste voor ons vandaag zijn de oude teksten die deze laatste herhaling van gehybridiseerde mensen en dieren voorspelden voor de laatste dagen, en de vraag of de mens in zijn arrogantie nu een profetische herhaling in gang heeft gezet van die activiteit die in verband wordt gebracht met "de dagen van Noach".

VOLGENDE KEER: De terugkeer van hybride mensen

Eindnoten:

[i] “Notes (W. B. Yeats),” Sacred-Texts.com , last accessed January 10, 2013, http://www.sacred-texts.com/neu/celt/vbwi/vbwi19.htm . (Material in public domain.)

[ii] Father Sinistrari of Ameno, Demoniality (Paris: Isidore Liseux, 1879), this quote is from the book’s extended title.

[iii] Sinistrari, Demoniality , 165. Viewable here: Internet Archive , last accessed January 10, 2013, http://archive.org/details/demonialityorinc00sinirich .

[iv] Geoffrey W. Bromiley, The International Standard Bible Encyclopedia, Revised (Wm. B. Eerdmans, 1988; 2002), 4:440.

[v] “(KTU 1.161:2–1.161:10 ),” as quoted in William W. Hallo and K. Lawson Younger, The Context of Scripture (Leiden; New York: Brill, 1997), 356.

[vi] The Septuagint , Translation by Sir Lancelot C. L. Brenton, 1851.

[vii] Pseudepigrapha of the Old Testament , ed. Robert Henry Charles (Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2004), 2:198.

[viii] George W. E. Nickelsburg and Klaus Baltzer, 1 Enoch : A Commentary on the Book of 1 Enoch , Includes the Text of the Ethiopic Book of Enoch in English Translation (Minneapolis, MN: Fortress, 2001), 274.

[ix] James H. Charlesworth, The Old Testament Pseudepigrapha and the New Testament, Volume 2 , 2:76.

[x] John MacArthur, Revelation 1–11 (Chicago: Moody Press, 1999), 259.

[xi] Arnold G. Fruchtenbaum, The Footsteps of the Messiah : A Study of the Sequence of Prophetic Events , Rev. ed. (Tustin, CA: Ariel Ministries, 2003), 226.

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 10: The Difference Between Demonized Humans And Soulless Hybrids » SkyWatchTV