www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMENDE GROTE MISLEIDING - Deel 18: Astro-apologetiek en de Eindtijd

6 juni 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37

"Ik wil altijd de woordvoerder zijn van deze sterrenvolkeren die ook deel uitmaken van Gods glorie, en ik zal het onder de aandacht blijven brengen van de Heilige Moederkerk."[i] - Monsigneur Corrado Balducci, Exorcist Aartsbisdom Rome

"We zijn getuige van een meesterlijke satanische list, waarbij 'engelen' en 'buitenaardse wezens' lijken te verschijnen. Velen vragen zich af of de komst van de antichrist nog ver weg kan zijn."[ii] - Timothy J. Dailey PhD, Senior Fellow Family Research Council

Op 7 juli 2011 bracht paus Benedictus XVI een encycliek uit, Caritas in Veritate, of "Liefde in Waarheid", waarin hij opriep tot een Nieuwe Wereldorde. Paragraaf 67 van dat document sprak van een "dringende behoefte aan een echte politieke wereldautoriteit", één met "echte tanden".

In het licht van de onophoudelijke groei van de wereldwijde onderlinge afhankelijkheid is er een sterk gevoelde behoefte, zelfs midden in een wereldwijde recessie, aan een hervorming van de Organisatie van de Verenigde Naties, en evenzo van de economische instellingen en de internationale financiën, zodat het concept van een familie der naties echte tanden kan krijgen.[iii]

Hoewel er verschillende elitaire globalistische organisaties zijn die zich daarvoor inzetten, is volgens hun website "Het Wereld Economisch Forum (WEF) een onafhankelijke internationale organisatie, die zich inzet voor het verbeteren van de toestand in de wereld door het betrekken van zakelijke, politieke, academische en andere leiders van de samenleving om mondiale, regionale en industriële agenda's vorm te geven."[iv] In een rapport met de titel Global Risks 2013 staat in de top vijf van "X-factoren uit de natuur" de ontdekking van buitenaards leven, dat "diepgaande psychologische implicaties zou kunnen hebben voor menselijke geloofssystemen."[v] Het rapport legt uit dat dit een uitdaging zou kunnen vormen voor de veronderstellingen van religie:

Op de lange termijn zouden de psychologische en filosofische implicaties van de ontdekking ingrijpend kunnen zijn. Als er bijvoorbeeld levensvormen (zelfs gefossiliseerde levensvormen) in ons eigen zonnestelsel worden gevonden, zal dat ons vertellen dat de oorsprong van het leven "gemakkelijk" is - dat overal in het heelal waar leven kan ontstaan, het ook zal ontstaan. Het zal suggereren dat leven net zo natuurlijk en alomtegenwoordig is als de sterren en het melkwegstelsels. De ontdekking van zelfs maar eenvoudig leven zou speculaties over het bestaan van andere intelligente wezens aanwakkeren en veel veronderstellingen die ten grondslag liggen aan de menselijke filosofie en religie in twijfel trekken.[vi]

Met andere woorden, zelfs microbieel buitenaards leven zou kunnen worden opgevat als een bevestiging van het middelmatigheidsprincipe (elders in deze serie uitgelegd). Het betekent in feite echter alleen maar een uitbreiding van de traditionele ontwerpredenering, en het bestaan van eenvoudig leven vereist geenszins het bestaan van intelligent leven.

Verschillende vragen worden gesuggereerd. Hoe komt het dat veel evangelische Christenen twijfelen aan het bestaan van buitenaards leven? Waarom zien Christelijke geleerden zoals Dr. Walter Martin, Dr. Timothy Dailey, Dr. John Weldon, Dr. John Ankerberg, en Dr. Chuck Missler verbanden met demonen en bijbelse eindtijdprofetie? Zouden Christenen in paniek raken of hun geloof verliezen na een ET onthulling? Deze serie zal deze vragen beantwoorden terwijl het bestaan van buitenaardsen wordt besproken in het licht van de bijbelse openbaring, de hedendaagse rooms-katholieke opvattingen worden onderzocht, en een Schriftuurlijke verdediging wordt geboden voor het verband met de eschatologie.

Buitenaardsen en de Bijbelse Filosofie van de Geschiedenis

Misschien wel één van de meest over het hoofd geziene verschillen tussen Christenen en ongelovigen is de notie dat de wereldgeschiedenis werkelijk ergens naar toe gaat. De Bijbel presenteert het ultieme verslag van de geschiedenis met een kosmische reikwijdte. Het heeft een zeer reëel en beslissend doel in de wederkomst van Jezus Christus. Theoloog Charles Ryrie schreef: "De Schriften zijn op zichzelf geen filosofie van de geschiedenis, maar ze bevatten er wel een."[vii] Omdat God de schepper en onderhouder van alle dingen is, zijn de meeste theologen het erover eens dat het inherente historische traject universeel en ultiem is. Van Genesis tot Openbaring staat een kosmisch conflict centraal waarin de mensheid centraal staat. Het begint in een volmaakte tuin met een onschuldige man en vrouw die vervolgens door een overweldiger worden bedorven, en het eindigt in die tuin met de oplossing van het conflict. Het grootste deel van de Schrift beschrijft het verlossingsproces, de heilsgeschiedenis, als de relatie van God met de mensheid. Hoe ruim men de reikwijdte van de geopenbaarde geschiedenis ziet, is van cruciaal belang voor iemands positie in deze discussie. Hoewel de Schrift zwijgt over het bestaan van buitenaards leven, is die stilte suggestief.

De bijbelse filosofie van de geschiedenis geeft rekenschap van de reeks gebeurtenissen vanaf de dageraad van de Schepping tot de wederkomst van Christus. Genesis 1:1 verklaart stoutmoedig dat God het hele universum "in den beginne" schiep, afgeleid van de Hebreeuwse term בראשית (bereshit), die ook de naam is van het boek in de Hebreeuwse Bijbel. Dr. John Sailhamer legt uit dat dit een niet gespecificeerde tijdsduur aanduidt: "Het is een blok tijd dat voorafgaat aan een uitgebreide reeks van tijdsperioden. Het is een tijd vóór de tijd. De term verwijst niet naar een punt in de tijd, maar naar een periode of tijdsduur die valt voor een reeks gebeurtenissen."[viii] De moderne kosmologie bevestigt dat het universum een begin had. Wij vinden de aarzelende aanvaarding van dit feit door wetenschappers in de twintigste eeuw een bevestiging van wat de Bijbel duizenden jaren daarvoor beweerde. Zouden er in deze oertijd van het universum andere werelden zijn geweest vóór de onze? Sommigen hebben zelfs een beschaving op Mars gesuggereerd, waar de engelen in opstand kwamen. Dat bewaren we voor een later artikel, maar er is ondersteunend bewijs.

Er zijn afwijkende meningen geweest over het gebruik van bereshit, maar een onderzoek van de bijbelse gegevens verifieert Sailhamer's exegese.[ix] De Bijbel vermeldt dat de engelen aanwezig waren en zongen terwijl God de aarde schiep (Job 38:7). Engelen zijn geschapen wezens en werden noodzakelijkerwijs geschapen vóór de Aarde. Het is duidelijk dat de Aarde al aanwezig is voordat de dagen van de scheppingsweek zijn aangebroken (Genesis1:2). Er wordt nooit een dag genoemd waarop God de engelen, chemische elementen, moleculen zoals water, en de Aarde schiep. Zij zijn reeds aanwezig als de Geest over de wateren zweeft. Dus moest er tijd zijn voor dit alles om plaats te vinden vóór dag één. Dit bevestigt dat de weergave van bereshit als een onbepaalde duur inderdaad correct is. God openbaart verdere details over de Schepping door de profeet Jesaja, die schreef: "Want zo zegt de HEERE, Die de hemelen geschapen heeft; God Zelf, Die de aarde geformeerd en haar gemaakt heeft; Hij heeft haar gegrondvest, Hij heeft haar niet tevergeefs geschapen, Hij heeft haar geformeerd om bewoond te worden: Ik ben de HEERE, en niemand anders is er" (Jesaja 45:18). Dit spreekt over God die de aarde vormde, wat in Genesis niet wordt vermeld. Omdat het Hebreeuwse woord תֹּהוּ (tohu), hier vertaald met "tevergeefs", ook voorkomt in Genesis 1:2 als "zonder vorm", zou deze uitspraak in Jesaja een tegenstelling kunnen impliceren tussen de Aarde, die werd gevormd om bewoond te worden, en de andere planeten, die dat niet waren. De planeten die we kennen zijn dat inderdaad niet.

Voor velen van ons roept dit de vraag op waarom God de moeite nam om de andere planeten te scheppen. Zoals wij elders hebben uiteengezet, is het concept van verspilde ruimte alleen van toepassing op wezens met beperkte middelen en, in dit geval geldt hetzelfde voor inspanning. Nogmaals, God gebruikte Jesaja om het uit te leggen: "Weet gij niet, hoort gij niet, dat de eeuwige God, de HEERE, de Schepper van de einden der aarde, niet verflauwt, noch vermoeid wordt, noch Zijn verstand doorzoekt? (Jesaja 40:28). Hij wordt niet moe, en Hij raakt niet uitgeput. In feite is ons een antwoord gegeven. God openbaart in Zijn woord dat de hemelen daarboven dienen voor: 1) tekenen; 2) tijdwaarneming; en 3) verlichting (Genesis 1:14-15). Het belangrijkste is dat zij getuigen van Gods heerlijkheid en macht:

De hemelen verkondigen de heerlijkheid van God;

en het uitspansel verkondigd zijn handwerk.

Dag aan dag spreekt overvloedig,

en van nacht tot nacht openbaart het kennis. (Psalmen 19:1-2)

De Bijbel zegt dat de aarde oorspronkelijk aan de mensen was gegeven: "De hemel, ja, de hemelen zijn van de HEERE, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven" (Psalmen 115:16). De heerschappij over de aarde werd echter overgenomen door een opstandige reptielachtige en staat nu onder zijn heersende invloed (Psalmen 82; 2 Korintiërs 4:4; Efeziërs 6:2; 1 Johannes 5:19). De apostel Paulus zinspeelt erop dat de hele schepping vervloekt werd toen Adam zondigde (Romeinen 8:20-22). Een strikte, letterlijke weergave van de eerste zin van de Griekse tekst van Romeinen 8:20 ("ῇ γὰρ ματαιότητι ἡ κτίσις ὑπετάγη") luidt: "Aan de zinloosheid is de schepping onderworpen." Degene die de onderwerping uitvoert is noodzakelijkerwijs God, omdat de laatste zinsnede, "Hem die dezelve onderworpen heeft in de hoop" (Romeinen 8:20b) Satan zou uitsluiten. De betekenis van de term "κτίσις," die in de KJV staat voor "schepsel," is afgeleid van het werkwoord "κτίζω," "scheppen," en kan worden opgevat als "schepping," of volgens een wetenschappelijk lexicon: "het universum als het product van Gods activiteit in de schepping - 'universum, schepping, wat gemaakt is. In feite proberen zendingsgeleerden die het Nieuwe Testament in verschillende vreemde talen vertalen een term in de receptortaal te vinden die "alles wat bestaat" betekent.[xi] Met dit in gedachten vragen wij ons af of het te zwaar benadrukken van deze tekst om deze vloek te begrijpen ook van toepassing is op de verste uithoeken van de ruimte?

Sommigen vinden misschien dat we dit te ver doorvoeren, maar het is onmiskenbaar dat de zondeval zich uitstrekte tot in het rijk van de natuur (Genesis 3:17). Een betere vraag zou kunnen zijn: "Is er een rechtvaardiging om het uitsluitend tot de aarde te beperken?" Gebaseerd op de universele taal in de brief aan de Romeinen, lijkt het niet gerechtvaardigd. Paulus zegt: "Want wij weten, dat de ganse schepping kermt en pijn lijdt, tezamen tot op heden" (Romeinen 8:22, onderstreping toegevoegd). Als we de giftige omstandigheden in de ruimte en op de andere planeten in ons zonnestelsel in aanmerking nemen, lijkt dit van toepassing te zijn. Als God wezens zou hebben geschapen die op de mens lijken, dan zouden zij tot de "gehele schepping" worden gerekend. Maar als zij onschuldig waren, zou het onrechtvaardig zijn hen te onderwerpen aan een vloek, gebaseerd op de zondeval van Adam. Omdat God rechtvaardig en consequent is, pleit dit tegen het bestaan van zondeloze buitenaardsen als deel van Gods schepping. Toch weten we dat Satan gevallen is en een groot aantal engelen met zich heeft meegenomen. Op de keper beschouwd is het verzet van de duivel tegen God de zonde qua non (absoluut essentieel element) met de oppositie in de geschiedenis tegen God (Genesis 3:1-5; vgl. Openbaring 20:10).

Hoewel oprechte christenen verschillende opvattingen hebben over de eschatologie, zijn de meesten het eens over de centrale rol van de mensheid in het goddelijke conflict. In universele taal wordt bijvoorbeeld Gods verbond met Israël beschreven: "Want vraag nu naar de dagen, die voorbij zijn, die vóór u geweest zijn, sedert de dag, dat God de mens op de aarde schiep, en vraag van de ene zijde des hemels tot aan de andere, of er iets geweest is, gelijk dit grote gebeuren, of iets dergelijks gehoord is?" (Deuteronomium 4:32, onderstreping toegevoegd). Deze taal impliceert dat het verbond uniek is voor de aarde, exclusief voor mensen, en universeel ongekend. Hieruit volgt dat de incarnatie van Jezus Christus als onze Verlosser, overgeleverd via Israël, even universeel is.

Het meest overtuigende bijbelse argument voor de uniciteit van het aardse leven is de incarnatie. De tweede Persoon van de Drie-eenheid, Degene die het hele universum deed ontstaan (Johannes 1:1-3; Kolossenzen 1:16-17; Hebreeën 1:1-2), werd een eeuwig lid van het menselijke ras in de incarnatie (Johannes 1:14; 1 Timoteüs 2:5; Hebreeën 7:24-25). Hij is lichamelijk ten hemel gevaren en zit als mens op Zijn troon. Dit pleit sterk tegen het bestaan van buitenaardsen en meervoudige incarnaties op buitenaardse werelden, een onderwerp dat we zullen behandelen in "Exotheologie: Natuur en Genade." Bovendien is de doctrine van de wederkomst op de aarde gericht. Jezus leerde ons te bidden: "Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw naam worde geheiligd. Uw koninkrijk kome. Uw wil geschiede op aarde, gelijk in de hemel" (Mattheüs 6:9-10, onderstreping toegevoegd). Dit betekent dat de aarde, en niet een of andere buitenaardse exoplaneet, Gods uitverkoren plaats is voor Zijn koninkrijk. Per slot van rekening verlangen zelfs de engelen ernaar om in deze dingen te kunnen kijken (1 Petrus 1:12).

Afgezien van de goddelijke wezens die in de Schrift worden beschreven, kunnen wij niet met zekerheid zeggen of God intelligente wezens heeft geschapen die op andere werelden leven. God is vrij om te doen wat Hij wil. Als Hij dat heeft gedaan, zoals C. S. Lewis heeft betoogd, dan zijn de grote afstanden misschien "Gods quarantaine voorzorgsmaatregelen" bedoeld om hen tegen ons te beschermen! We weten dat we gevallen zijn. Het dodental van 262 miljoen in de twintigste eeuw, gedood door hun regeringen, laat geen ruimte voor protest.[xiii]

Sommigen wijzen erop dat de Bijbel zwijgt over auto's en talloze andere moderne ontwikkelingen, maar wij beweren niet dat auto's of broodroosters niet bestaan. Zo concludeert de Lutherse theoloog en professor Ted Peters in zijn kritiek op het fundamentalistische standpunt:

Het lijkt mij dat fundamentalistische uitleggers met nauwkeurigheid de heilsstructuur waarnemen die inherent is aan de zich ontwikkelende UFO-mythe in onze samenleving en, verder, dat deze mythe op een bepaalde manier afwijkt van wat Christenen willen onderwijzen. Het gepaste antwoord hierop is zeker de Christelijke apologetische theologie. Maar het apologetische argument zoals dat hier feitelijk naar voren wordt gebracht, wordt onnodig verward met misleidende beroepen op het exclusieve gezag van de Bijbel.[xiv]

Hoewel we de "UFO-mythe" in een later artikel zullen behandelen, verwijst Peters naar een argument van Frank Allnut in het boek Infinite Encounters (1978), dat enigszins vergelijkbaar met de bovenstaande argumentatie tegen het bestaan van ET's. Peters wijst op de denkfout in het argumenteren vanuit onwetendheid (d.w.z., de Bijbel vermeldt ET's niet, dus ET's bestaan niet.) Wij zeggen echter niet dat het zwijgen van de Bijbel leidt tot de definitieve conclusie dat "ET's niet bestaan." Wij geven toe dat een argument van "stilte niet zeker is", maar wij argumenteren niet zozeer vanuit stilte als wel vanuit de openbaring die wij hebben gekregen over het doel van de geschiedenis. Bovendien is het een beetje een categoriefout. Auto's, Zwitserse horloges en broodroosters zijn geen inspirerend, theologisch revisionisme. Voor ons is de kern van de zaak de toereikendheid van de Schrift en, gezien de implicaties, betwijfelen wij of God Zijn kerk zo onvoorbereid zou achterlaten. Bijbelse profetie schetst een toekomstscenario, en het lijkt in het geheel niet op Star Trek. Om deze reden adviseren wij voor nu een militant agnosticisme en pro-actief scepticisme met betrekking tot elke toekomstige bewering van buitenaardse onthulling.

GA IN HET INTERVIEW HIERONDER NAAR 15:00, KIJK WAT VOORMALIG D.O.D. INLICHTINGENOFFICIER LUIS ELIZONDA TOEGEEFT OVER DE CONCLUSIES VAN HET PENTAGON OVER DEMONEN EN UFO'S (HIJ ZAL MEER INFORMATIE HIEROVER ONTHULLEN IN DE KOMENDE "GREAT DELUSION" DOCUMENTAIRE VAN SKYWATCH TV)!

Vormt de ET-onthulling een bedreiging voor het Christendom?

Een paar seculiere ufologen hebben gesuggereerd dat Christenen hun geloof zouden kunnen verliezen of zelfs in paniek zouden kunnen raken, gezien een ET realiteit. Een deel hiervan komt voort uit een rapport dat in 1960 in opdracht van NASA is gemaakt en dat algemeen bekend staat als The Brookings Report, waarin staat:

Fundamentalistische (en anti-wetenschappelijke) sekten groeien snel over de hele wereld en kunnen zendingsinstanties, scholen en een grote hoeveelheid literatuur aan zich binden. Een van de belangrijke dingen is dat zij, waar zij actief zijn, de ongeletterden en halfgeletterden aanspreken (met inbegrip van zendelingen, van zowel de predikanten als de gemeente) en dat zij een zeer invloedrijke aanhang in termen van aantallen kunnen vergaren. Voor hen zou de ontdekking van ander leven - meer dan enig ander ruimteproduct - verlammend zijn.[xv]

Sindsdien hebben verschillende onderzoeken geprobeerd om te bepalen of religieuze mensen in paniek zouden raken of hun geloof zouden verliezen. De vroegste poging was de Alexander UFO Religious Crisis Survey (AUFORCS), uitgevoerd in 1994. Dit onderzoek, geleid door Victoria Alexander, echtgenote van een gepensioneerd legerkolonel, Dr. John Alexander, richtte zich op de antwoorden van een relatief kleine steekproef van protestantse predikanten, rooms-katholieke priesters, en joodse rabbijnen. De bevindingen waren enigszins verrassend voor secularisten omdat zij aangaven dat er geen geloofscrisis zou zijn. Kolonel Alexander schreef over het rapport:

Victoria merkte in haar conclusies op: "Zoals de Alexander UFO Religious Crisis Survey illustreert, moeten religies niet zonder meer gecategoriseerd worden als niet ontvankelijk of onbuigzaam voor uitdagende zaken. Zij lijken niet het gevaar te lopen uiteen te vallen bij het nieuws waarvan de UFO-gemeenschap denkt dat het hen zou overweldigen." Zij gaat verder met te stellen "dat religieuze leiders niet geloofden dat hun geloof en het geloof van hun gemeente zou worden uitgedaagd door contact met een geavanceerde buitenaardse beschaving - één met of zonder een religie. Volgens veel respondenten zou het Gods glorie bevestigen als de schepper van het universum."[xvi]

Hoewel dit spreekt van een grotere veerkracht dan verwacht door veel seculiere ufologen, is opgemerkt dat rooms-katholieken oververtegenwoordigd waren in de enquête.[xvii] Sindsdien heeft Ted Peters een waardevolle dienst bewezen aan de geloofsfamilie door een meer rigoureus wetenschappelijk onderzoek uit te voeren dat de religieuze non-crisis bevestigt. De samenvatting luidt:

De Peters ETI Religieuze Crisis Enquête werd opgesteld om de volgende hypothese te testen: na bevestiging van contact tussen de aarde en een buitenaardse beschaving van intelligente wezens zouden de lang gevestigde religieuze tradities van de aarde een geloofscrisis tegemoet gaan en misschien zelfs instorten. Antwoorden van personen die zichzelf identificeren met zeven religieuze tradities - rooms-katholicisme, mainline protestantisme, evangelisch protestantisme, orthodox christendom, mormonisme, jodendom en boeddhisme - wijzen op een wijdverspreide aanvaarding van het bestaan van ETI en opneming van ETI in hun bestaande geloofssystemen. Godsdienstige personen zijn voor het merendeel niet bang voor contact. Voorspellingen over een dreigende ineenstorting van de religieuze geloofssystemen op aarde bleken meer voor te komen onder niet-religieuze dan onder religieuze respondenten. Dit onderzoek levert bewijs dat neigt naar het ontkrachten van de hypothese.[xviii]

Interessant genoeg vond Peters ook dat de verwachting van een religieuze crisis grotendeels van de kant van de niet-religieuzen kwam. Het lijkt er inderdaad op dat het populaire idee van een instortend geloof in het aangezicht van de openbaarmaking van de ET wordt overdreven. Hoewel in het Brookings Report van 1960 werd gezegd dat het "opwindend" zou zijn voor fundamentalisten, werd in feite beweerd dat wetenschappers met een naturalistisch wereldbeeld wellicht meer bedreigd zouden worden:

Er is gespeculeerd dat, van alle groepen, wetenschappers en ingenieurs het meest verwoest zouden worden door de ontdekking van relatief superieure wezens, omdat deze beroepen het duidelijkst geassocieerd worden met het beheersen van de natuur, eerder dan met het begrijpen en uitdrukken van de mens. Een geavanceerd begrip van de natuur zou op zijn minst al onze theorieën kunnen aantasten, zo niet ook een cultuur en misschien een brein vereisen die voor aardse wetenschappers ontoegankelijk zou zijn.[xix]

Het was zelfs Stephen Hawking die in 2010 waarschuwde dat contact "te riskant" zou zijn.[xx] Het christelijk geloof is gebaseerd op de opstanding van Jezus Christus en het woord van God in de Schrift. Ons geloof is niet gebaseerd op zoiets onzekers als het bestaan van ET's. Wij staan open om het bewijs te volgen waar het ons leidt en om de geesten te testen mocht zich zo'n gelegenheid voordoen.

Op dit moment willen we een paar uitspraken in het boek A.D. After Disclosure: When the Government Finally Reveals the Truth About Alien Contact, door Richard M. Dolan, Bryce Zabel, en Jim Marrs, bespreken. Sprekend over onze positie, schrijven de auteurs:

Mensen veranderen niet van de ene dag op de andere. Zowel in goede als in slechte tijden, in tijden van stress, in tijden van grote onzekerheid en zelfs angst, zullen gelovigen meer dan ooit vasthouden aan hun geloof. Een belangrijk geloofsartikel onder christenen is dat God niet zal toestaan dat zijn schepping, de mensheid, in bezit wordt genomen door duistere, Luciferiaanse krachten. In plaats daarvan blijft het in de macht van alle zielen om God te aanvaarden en Satan te verwerpen.[xxi]

Eigenlijk leert de Bijbel dat de wereld sinds de zondeval van Adam onder de invloed van duistere krachten staat en dat blijft tot de wederkomst van Christus (1 Johannes 5:19, 2 Korintiërs 4:4). Wij verwijzen u naar het tweede hoofdstuk van de Brief aan de Efeziërs. Ook de kwestie van de menselijke autonomie in het aanvaarden van God en het verwerpen van Satan is een onderwerp van intens intermuraal debat onder christenen en is geenszins een gegeven. Beide zijden van die discussie zijn het er echter over eens dat alleen de Heilige Geest iemand tot reddend geloof kan leiden (1 Korintiërs 12:3).

De auteurs van After Disclosure gaan verder:

Als de christenen gelijk hebben over hoe zij het UFO-fenomeen interpreteren, is het te hopen dat de rest van de mensheid hen dankbaar zal zijn voor hun stellingname tegen een demonische aanwezigheid die zich voordoet als buitenaardse wezens. Als zij het bij het verkeerde eind hebben, of zelfs onvolledig zijn in hun analyse, zullen zij worden gezien als dwarsliggers of zelfs als gevaarlijk, weigerend de waarheid te zien die hen in het gezicht staart.[xxii]

Dit is een eerlijke beoordeling, maar natuurlijk denken wij dat wij gelijk hebben. Desondanks adviseren wij onze lezers gebed en scepsis, geen angst en geweld. Als deze gebeurtenissen verband houden met de profetieën op de manier waarop veel christenen dat verwachten, dan is het Jezus Christus, en niet Zijn volgelingen, die de situatie zal oplossen. Als wij het bij het verkeerde eind hebben, geven Michael Heiser en Ted Peters nuttige antwoorden op de vraag hoe evangelische christenen een echte ET-realiteit zouden kunnen ontleden.

Wij realiseren ons dat sommige van deze discussies tegenstrijdig kunnen lijken met ons argument tegen ET-geloof gebaseerd op een bijbelse filosofie van de geschiedenis, maar een belangrijke kwalificatie is op zijn plaats. In het licht van het UFO-fenomeen en het bedrieglijke gedrag van de daaraan verbonden entiteiten, denken wij dat het bestaan van echte ET's, voor alle doeleinden, een aparte kwestie is. David Fetcho maakte een soortgelijk punt in het Spiritual Counterfeits Project Journal: "De Bijbel eist niet dat we de ene of de andere hypothese geloven over het bestaan van fysieke wezens elders in het universum. De meer dringende eis, zowel bijbels als pragmatisch, is om de activiteiten van de tegenstander te onderscheiden in de verschillende gedaanten waaronder hij opereert."[xxiii] Een enorme paradigmaverschuiving, met welwillende ET-adviseurs die ons begeleiden in onze spirituele evolutie, past niet goed in een bijbelse filosofie van de geschiedenis, maar een buitenaards onthullingsbedrog wel.

VOLGENDE KEER: Buitenaardse openbaarmaking versus Bijbelse profetie

Eindnoten:

[i] Paola Leopizzi Harris, “Monsignor Corrado Balducci says Mexico is Blessed with UFO Sightings,” www.paolaharris.it March 28, 2006, http://www.delusionresistance.org/ufo/catholicism-ufos.html .

[ii] Timothy J. Dailey, The Millennial Deception: Angels, Aliens, and the Antichrist (Grand Rapids, MI: Chosen Books Pub Co, 1995), 11.

[iii] Benedict XVI, “ Caritas In Veritate” Vatican , last accessed January 14, 2013, http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate_en.html .

[iv] The World Economic Forum, last accessed January 19, 2013, http://www.weforum.org/ .

[v] World Economic Forum Global Risks 2013, World Economic Forum , last accessed January 17, 2013, http://reports.weforum.org/global-risks-2013/section-one/executive-summary/ , 12.

[vi] Ibid., 59.

[vii] Charles Caldwell Ryrie, Dispensationalism , revised ed. (Chicago, IL: Moody Publishers, 1995), 20.

[viii] John Sailhamer, Genesis Unbound (Sisters, OR: Multnomah Books, 1996), 38.

[ix] For a discussion of the debate, see: R. Laird Harris, Robert Laird Harris, Gleason Leonard Archer, and Bruce K. Waltke, Theological Wordbook of the Old Testament (Chicago, IL: Moody Press, 1999, c1980), 826.

[x] Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains , electronic ed. of the 2nd ed. (New York, NY: United Bible Societies, 1996), 1.4 κτίσις.

[xi] Ibid.

[xii] C.S. Lewis, “Religion and Rocketry,” as quoted in The World’s Last Night: And Other Essays (Orlando, FL: Houghton Mifflin Harcourt, 2002), 92.

[xiii] “20 th Century Democide,” last accessed January 18, 2013, http://www.hawaii.edu/powerkills/20TH.HTM .

[xiv] Ted Peters, “Exo-Theology” essay (article or chapter in a collection) in James R. Lewis, ed., The Gods Have Landed: New Religions from Other Worlds (Albany, NY: State University of New York Press, 1995), 199–200.

[xv] Donald N. Michael, Jack Baranson, et al. (December 1960), “Footnotes for Proposed Studies on the Implications of Peaceful Space Activities for Human Affairs” (PDF), Washington, DC: Brookings Institution. NASA Document ID: 19640053194; NASA Report/Patent Number: NASA-CR-55640, http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19640053194_1964053194.pdf . page 102, n.34.

[xvi] John B. Alexander, UFOs: Myths, Conspiracies, and Realities (New York, NY: Thomas Dunne Books, 2011), 242.

[xvii] Jeff Levin, “Revisiting the Alexander UFO Religious Crisis Survey

(AUFORCS): Is There Really a Crisis?” Journal of Scientific Exploration , vol. 26, no. 2 (2012), 278.

[xviii] Ted Peters, “The Peters ETI Religious Crisis Survey,” last accessed January 19, 2013, http://www.counterbalance.org/etsurv/index-frame.html .

[xix] Donald N. Michael, Jack Baranson, et al.,”Footnotes for Proposed Studies,” http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/casi.ntrs.nasa.gov/19640053194_1964053194.pdf , page 103, n. 34.

[xx] “Hawking: Aliens May Pose Risks to Earth,” NBC News , last accessed January 19, 2013, http://www.msnbc.msn.com/id/36769422/ns/technology_and_science-space/t/hawking-aliens-may-pose-risks-earth/#.UPRyvGdyGSo .

[xxi] Jim Marrs, Richard M. Dolan, and Bryce Zabel, A. D. After Disclosure: When the Government Finally Reveals the Truth About Alien Contact (Pompton Plains, NJ: Career Press, 2012), Kindle locations 3631–3636.

[xxii] Ibid., Kindle locations 3634–3637.

[xxiii] David Fetcho, “A Sum of Shipwrecked Stars UFOs and the Logic of Discernment,” Spiritual Counterfeits Project Journal, vol. 1, no. 2 (August 1977), 30.

Bron: THE COMING GREAT DECEPTION—PART 18: Astro-Apologetics and the End Times » SkyWatchTV