www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 9): Hebben waarschuwingen uit het milieu van Tom Horn betrekking op iedereen behalve christenen?

11 maart 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

In het vorige bericht stelden we de kwestie aan de orde van een proefschrift geschreven door Professor S. Jonathon O'Donnell van het Departement van Religie en Filosofie aan de Universiteit van Londen, getiteld: "Secularizing Demons: Fundamentalist Navigations in Religion and Secularity". Volgens de samenvatting van het artikel moest het de "anti-transhumanistische apocalyptiek" van onze tijd onderzoeken, waarvan de centrale stem werd geïdentificeerd als ondergetekende - "evangelische samenzweerder Thomas Horn [en zijn] milieu [plaats van samenkomst]"[i] Door het academisch artikel heen verwijst O'Donnell eenvoudigweg naar mij en mijn mede-obstructionisten als "Horn's Milieu".

Voor iedere lezer van hem die bereid is zich intellectueel te laten leiden door zijn leiderschap, bereikt O'Donnell het volgende: 1) Het Milieu kan zich tot niemand verhouden behalve tot Christenen (of andere religieuze groepen), omdat de zorgen die wij voor dit leven hebben niet in de discussie zijn ingebracht; 2) Het Milieu kan zich tot de meeste Christenen (of andere religieuze groepen) verhouden, omdat de theologie die hij heeft doorgeprikt en aan elkaar gelijmd niet iets is waar anderen vertrouwen in kunnen hebben (totdat ze zich verder in ons materiaal verdiepen... maar waarom zouden ze, als we er uiteindelijk zo gek en samenzweerderig uitzien?). In feite heeft O'Donnell onze boodschap teruggebracht tot een boodschap die bijna niemand buiten 'Het Milieu' kan begrijpen, en een boodschap waar degenen binnen 'Het Milieu' het zelfs niet helemaal mee eens zijn vanwege de onnauwkeurigheden van (of gapende gaten erin) zijn theologische interpretatie.

Dankbaarheid voor zijn redelijk professionele behandeling daargelaten (hij kwam nooit direct agressief over), de conclusies die hij trok waren vaak onnauwkeurig weergegeven, en sommige daarvan - zoals de gevolgtrekkingen die hij maakte ten aanzien van de motieven achter ons werk - zijn ook afhankelijk van meer dan zijn beperkt seculiere en persoonlijke meningen, willen we tot een juiste en evenwichtige beoordeling komen. De vooringenomenheid (of grote veronderstellingen, op zijn minst) van zijn kant is onmiddellijk duidelijk.

Motieven zijn een lastig, maar noodzakelijk detail, dat aan de orde moet worden gesteld telkens wanneer iemand zijn of haar aandacht vestigt op de loerende beesten onder glinsterende oppervlakken. Misschien is een van de belangrijkste vragen die men ooit kan stellen wanneer men luistert naar iemand die als een "conspiritist" wordt bestempeld: "Wat beweegt hem [of haar] om deze dingen te zeggen/rapporteren?" Als het antwoord op die vraag argwaan wekt over iemands doel of karakter, dan zijn de beweringen van die persoon evenzeer verdacht om ronduit vals te zijn, of op zijn minst vooringenomen. In de wereld van de wetenschap is dit bijzonder belangrijk, want als iemand informatie vrijgeeft terwijl hij gedreven wordt door een agenda, kan dit een heleboel mensen misleiden die geloven dat wetenschappelijke gegevens altijd een onweerlegbaar feit vertegenwoordigen. (Zoals elke geleerde persoonlijkheid van de wetenschappelijke gemeenschap je zal vertellen, zijn wetenschappelijke gegevens slechts gegevens - getallen, chemische reacties, codes, enzovoort, vaak statistisch - die andere theorieën en hypotheses ondersteunen, wat niets solide bewijst totdat er op een bepaald gebied genoeg proeven zijn gedaan om de concrete feiten te produceren. Echter, veel samenzweerders in het verleden [niet gerelateerd aan Het Milieu] hebben "gegevens" gedeeld alsof het al "feiten" of "bewijs" waren, maar door de rest van de bijdragende gegevens te verdoezelen die mogelijk tot een andere uitkomst zou kunnen leiden, delen zij slechts een deel van het grote geheel, en hun gevolgtrekkingen van de situatie zijn misleidend). Daarom, omdat zuivere integriteit zo belangrijk is met betrekking tot de agenda, moeten de agenda en motieven die Het Milieu het belangrijkste zijn bij ons streven om de wereld te waarschuwen voor de gevaren binnen de sfeer van het transhumanisme, hierin openlijk worden toegegeven.

De bekentenis die u in deze subsectie zult lezen is de waarheid, en niets dan de waarheid.

Ten eerste heeft O'Donnell waarschijnlijk gelijk aan het begin van zijn artikel, wanneer hij verklaart dat er een sterke toename is van "samenzweerderige" subculturen - en de leiders daarin - die het transhumanisme hebben gebruikt als een platform om de belangstelling voor religie nieuw leven in te blazen. Hij plaatst mij en mijn Milieu tijdgenoten in het centrum van die conclusie, wat onjuist is, als ik mag spreken voor mijzelf en de medewerkers waar ik dagelijks mee werk (en wiens persoonlijke motieven ik veel beter ken dan die van O'Donnell). Verscheidene malen in het stuk beschrijft hij deze leiders (wij dus) als "reactief" op de "marginalisatie" of "verouderd" (de toestand van veroudering) van religie,[ii] wat, eenvoudiger gezegd, suggereert dat ons doel in het verhogen van het bewustzijn over transhumanisme een grove poging is om "het Christendom te redden" (mijn woorden, niet de zijne) in een steeds meer geseculariseerd tijdperk: Als religie overbodig aan het worden is in de Westerse, geseculariseerde wereld, dan moeten religieuze mannen en vrouwen vechten voor het herstel ervan - en wat is een betere manier om dit te bereiken dan ... te protesteren tegen transhumanisme?

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT, DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBAND HOUDEN MET DE EINDTIJD!?

Mijn logica-radar viel even stil. Geef me een seconde om bij te komen...

Mijn meest directe reactie hierop is om mijn publiek (O'Donnell inbegrepen, als dat het geval is) voorzichtig te informeren dat ik niet denk dat religie gered hoeft te worden. Zolang "God op de troon zit en gebed de dingen verandert" - zoals wijlen mijn vriend Noah Hutchings van de Southwest Radio Church altijd placht te zeggen - dan zal "religie" (of, misschien nauwkeuriger, het Evangelie van Christus zoals het over de hele wereld wordt verspreid) niet snel ergens heen gaan, omdat, om een oud gezegde van de Kerk aan te halen: "God heeft alles onder controle." En zelfs als "het redden van religie/christendom" was wat mij dreef, ben ik intelligent genoeg om te weten dat een prestatie als dat niet zou worden bereikt door een man die op een "anti-transhumanisme platform" staat.

Ik begrijp waar hij vandaan komt met deze veronderstelling, maar het is slechts een veronderstelling. Het is niet meer dan logisch (en voor de hand liggend) dat de beangstigende aspecten van het transhumanisme appelleren aan de kwetsbaarheid van de mensheid, en de kwetsbaarheid van de mensheid is een uitstekend uitgangspunt om de bezorgdheid te introduceren over wat er gebeurt wanneer het menselijk leven ten einde loopt (concepten van het hiernamaals), wat een cruciaal aandachtspunt is van veel religies, waaronder het christendom. Evenzo verzet het christendom zich van nature vanuit vele hoeken tegen de verandering van Gods oorspronkelijke menselijke ontwerp in de Hof van Eden, dus een predikant die zijn meest veelbelovende, evangelie-verspreidende voet naar voren wil zetten in een gesprek met een ongelovige wereld, zou gemotiveerd kunnen zijn door bewustwording te creëren op een gebied dat zowel gelovigen als niet-gelovigen verbindt als het gaat om onze wederzijdse, menselijke kwetsbaarheid: Omdat we allemaal mensen zijn, hebben we tenminste dat ene ding gemeen, ongeacht wie in de Schrift gelooft, en als er een potentiële vernietiging is, vormt dat een beginpunt van eenheid voor allen die bezorgd en betrokken zijn. Als we ons verenigen om een gemeenschappelijk, preventief doel te bereiken, dan hebben we reden om openlijker onze persoonlijke overtuigingen te delen, en dat is een gelegenheid om te getuigen als er ooit één is geweest!

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans Verklaren De Grootste Bedreiging Die Transhumanisme Vormt Voor De Mensheid op Daystar

Met deze lineaire uitsplitsing als slechts één voorbeeld, kunnen we een glimp zien van de logica achter hoe een aanval op de geseculariseerde samenleving religie nieuw leven zou kunnen inblazen, als de aanvallers succesvol zijn ... maar eerlijk gezegd denk ik niet dat ze dat ooit zullen zijn, want dat is niet hoe het werkt. Eén enkele christelijke preek over de werking van God tijdens perioden van maatschappelijke "religieuze verjonging" zou het voor iedereen duidelijk maken dat ware geestelijke opwekkingen - in de geschiedenis bekend als de Grote Ontwaken, die hele steden, staten en landen troffen - alleen plaatsvinden wanneer de naam van Jezus Christus met passie en liefde wordt gepredikt... niet wanneer religie in een boksring met de wetenschap verwikkeld raakt. Dat wil niet zeggen dat bedieningen die zijn opgebouwd rond het reageren op wetenschap niet essentieel zijn. De antwoorden die zij geven zijn van cruciaal belang in de wereld van vandaag, en 'Het Milieu' is geen uitzondering op die regel. Het is echter wel zo dat geen enkele groep evangelische "conspiritisten" het christendom in het hele geseculariseerde Westen zal verjongen door het transhumanisme onder de bus te gooien.

Allereerst zou men deze theoretische veronderstelling van O'Donnell over de motieven van Het Milieu als een compliment kunnen opvatten en ongegeneerd kunnen antwoorden: "Waarom niet? Welke predikant in onze positie zou minder dan opgetogen zijn om geassocieerd te worden met een nieuwe en universele vorm van verkondiging van het Woord?" En zeker, wij streven ernaar om "vissers van mensen" te zijn, net als alle andere predikanten, dus als het tot Christus brengen van de niet geredden door middel van een platform genaamd "het transhumanisme debat" ons enige motief was, dan zou dat echt geen schande zijn.

Echter...

In de kern is "het zien van zielen die Jezus ontmoeten" niet hetzelfde motief als de generieke "verjonging van archaïsche religie" - en ik verzeker u, Milieu gelooft niet dat het Christendom wordt bedreigd door mensen uit de wetenschap. Als het eindspel is dat meer kostbare zielen het priesterschap van de heiligen binnengaan en de eeuwigheid beërven, noem ons dan gerust "samenzweerders voor de Heer" als het resultaat uiteindelijk zal zijn om te horen: "Goed gedaan, mijn goede en trouwe dienaar(s)."

Wat dat betreft, zeggen Paulus' woorden in 1 Korintiërs 9:19-23:

Want al ben ik vrij van alle mensen, toch heb ik mij dienstbaar gemaakt aan allen, opdat ik meer moge gewinnen. En voor de Joden ben ik geworden als een Jood, opdat ik de Joden zou winnen; voor hen die onder de wet zijn, ben ik geworden als onder de wet, opdat ik hen zou winnen die onder de wet zijn; voor hen die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet, (niet zonder wet voor God, maar onder de wet voor Christus,) opdat ik hen zou winnen die zonder wet zijn. Tot de zwakken ben ik geworden als zwakken, opdat ik de zwakken moge gewinnen; ik ben geworden tot alles voor alle mensen, opdat ik door alle middelen sommigen moge redden. En dit doe ik omwille van het evangelie, opdat ik er met u deel aan heb.

Afhankelijk van hoe men dit vers wil interpreteren, zou men kunnen zeggen: "Voor hen die betrokken zijn bij de transhumanistische discussie, is Het Milieu transhumanistische discussianten geworden... opdat wij door alle middelen sommigen zouden redden... omwille van het Evangelie." Dus als er vandaag de dag christelijke predikanten of raadslieden zijn met deze precieze benadering, veel kracht voor u!

FLASHBACK: Dr. Thomas Horn bespreekt profetische implicaties van Transhumanisme op Strategische Perspectieven Conferentie

Nogmaals: Het zou geen schande zijn als dit het enige motief zou zijn voor de inspanningen van de bediening van 'Het Milieu'. Noch is dit de loutere strijd tegen de marginalisering van religie in een seculiere samenleving. O'Donnell presenteert zichzelf niet als een expert op het gebied van "zieltjes winnen voor Christus", dus ik kan duidelijk zien dat hij deze inspanningen (het bereiken van niet geredde individuen versus maatschappelijke reformatie) door elkaar haalt, mogelijk omdat hij Christus of Zijn Grote Opdracht niet persoonlijk heeft leren begrijpen. Maar toch, als iemand religie in de samenleving onderzoekt met de diepgang die degenen van ons in Het Milieu hebben, dan is het duidelijk dat maatschappelijke religie vaak weinig meer is dan een sociale club van glimlachen, acceptatie en handdrukken (en dat is historisch zo geweest). Het brengt geen blijvende en wereldveranderende Great Awakening voort, omdat "maatschappelijke religie" nooit hetzelfde is als een "persoonlijke relatie met Christus". En mensen die hun hart aan de Heer geven omdat ze bang zijn voor wat het transhumanisme dreigt te vernietigen, doen dat uit angst, en dat is geen bekering die een lange levensduur of oprechtheid belooft - dus waarom zou Het Milieu achter zo'n oppervlakkig doel aanzitten? (Wat betreft de "religieuze" [lees: godvrezende] motieven die wij achter ons werk hebben, daar zal ik het zo meteen over hebben).

Maar zoals we al eerder zeiden, heeft dit alles ook een humanitaire kant: Laten we niet aannemen - zoals O'Donnell heeft gedaan - dat onze motieven niet mede zijn om licht te werpen op wat, althans voor de duur van dit aardse leven, een kwestie van gezond verstand is - nogmaals, ongeacht godsdienst, christendom, of iemands persoonlijke "hogere macht"-geloofssystemen. Als een bus vol mensen op de treinrails geparkeerd stond en het waarschuwingsgeluid van de treinfluit schalde om de bocht, dan zou ik (en iedereen in het milieu) als een bezetene rennen om die bus van de rails te halen of te helpen de mensen uit de gevarenzone te evacueren voordat ze zouden botsen. Ik zou daar niet blijven staan en het spoor gebruiken als mijn "platform" om plotseling een massabekering te proberen, een preek te houden of de belangstelling voor religie te verjongen. In een staat van catastrofale noodsituatie zal ik in "ga-mode" springen om zoveel mogelijk mensen te helpen buiten schot te blijven, en niets daarvan is uniek voor "Tom Horn", "Het Milieu", of enige andere agenda dan ervoor te zorgen - zoals iedereen zou doen - dat mensen gespaard blijven van tragedie. Als de mainstream van vandaag blind geparkeerd staat op de treinsporen van verkeerde informatie over transhumanistisch gekonkel (zoals ik denk dat het geval is) terwijl de stoommachine van onomkeerbare genetische veranderingen op een steenworp afstand staat van het verschuiven van de hele mensheid in een verwoestende biologische oorlogsvoering, dan hoef ik niet alleen gemotiveerd te zijn door preken of "het redden van verouderde religies" om te stoppen en te schreeuwen om hun aandacht.

Ongeacht religie, of de "verjonging" daarvan, is het waarschuwen van anderen voor gevaar wat ieder mens in mijn goed onderbouwde positie zou doen - en zou moeten doen - voor het welzijn van de toekomst van de mensheid.

Een ander herhaaldelijk terugkerend punt van reflectie over de motieven van Het Milieu dat O'Donnell diep aansnijdt (en op een manier die suggereert dat het een aangeboren denkfout is in zijn wereld van de wetenschap) is onze neiging om onze eigen bio-conservatieve zorgen aan de ene kant te "verstrikken" met theologische concepten en onze perspectieven van toenemend Westers secularisme aan de andere kant.[iii] Wat betreft elke poging om het Westers secularisme om te keren: Nogmaals, God zit op de troon en geen man in een pak op een transhumanistisch platform zal dit bereiken. Wat betreft mijn "verstrengeling" van de theologie met de wetenschappelijke tendensen die het publiek opwinden in de richting van verborgen rampspoed: ik ben niet van plan dit te weerleggen, en ik sta schuldig als beschuldigd. Het is wat ik verondersteld word te doen.

Maar het is het "waarom" dat hier belangrijker is dan de "wat" beschuldiging. Het is duidelijk wat elke geïnformeerde Christen verplicht is te doen, aangezien "theologische concepten" (d.w.z., de studie van Gods natuur, Zijn Woord, Zijn wil, en bij uitbreiding de "do's" en "don'ts" van ons aardse bestaan) liggen aan de basis van alles wat we geloven en elke beslissing die we nemen. Als iemand niet in God gelooft, is het begrijpelijk dat hij of zij het als een natuurlijke misvatting beschouwt om wetenschap en theologie met elkaar te "verwarren", want wetenschap is wetenschap en godsdienst is godsdienst: Complicaties ontstaan wanneer de twee overtuigingen met elkaar botsen, zodat velen geloven dat het eenvoudiger en misschien professioneler zou zijn als ik mijn materiaal zo zou structureren dat ik alleen zou ingaan op wat biologisch relevant is (voor het welzijn van het menselijk leven op aarde) en niet op wat ik als spiritueel beschouw (eeuwige repercussies van huidige transhumanistische ontwikkelingen en trends).

Maar toch, nu wij al zo lang in dit vak zitten en onze woorden zijn uitgezonden naar inmiddels miljoenen luisteraars, zou het schuldig staan voor het "verstrengelen" van wetenschap en theologie - als de respondent bereid is te zien wat er voor hem ligt - Het Milieu openlijk in verband moeten brengen met een motief dat niet beperkt kan worden tot een hokje dat "het redden van het christendom" of "het omkeren van de westerse secularisatie" heet. Om de kwestie nogmaals bij de kern aan te pakken: het gaat veeleer om het bewaren van de integriteit van, en het geven van respect aan, de Schepping zoals God die heeft ontworpen.

Hoewel ik het idee respecteer dat religie en wetenschap vaak twee afzonderlijke overtuigingen zijn, kan ik als gelovige het een niet loskoppelen van het ander als het gaat om de oorsprong en het behoud van de mensheid zoals God die zelf heeft geschapen. Ik geloof dat God de ultieme wetenschapper is, de Eerste Wetenschapper eigenlijk (zoals de Schepper van het universum dat van nature zou zijn), en daarom geloof ik ook dat alle wetenschappelijke ontdekkingen slechts een weerspiegeling en een getuigenis zijn van wat "religie" (vertaling: God de Schepper) in de eerste plaats in gang heeft gezet. Het is aan die authentieke Scheppingsorde dat we volgens mij de grootste eerbied en respect verschuldigd zijn. Knoeien met het prachtige en artistieke menselijke DNA-ontwerp van de Eerste Wetenschapper tot het punt dat Zijn oorspronkelijke ras niet meer op zichzelf lijkt - met het idee dat wij "verbeteren" wat er al was - is niet minder beledigend dan een schilder in spe die probeert een meesterwerk van Picasso te "verbeteren" door het oorspronkelijke werk met een stokfiguurtje te besmeuren omdat het "mooier" is.

Zij die zichzelf gelovig noemen, kunnen en mogen waarschijnlijk niet discussiëren over de wetenschappelijke praktijken van de mens en de mogelijke gevaren daarvan, zonder uiteindelijk de wensen van de Eerste Wetenschapper te respecteren. Als ik oog in oog zou staan met een publiek van één persoon, zou ik een gesprek kunnen voeren (en in het verleden heb gevoerd) over de voors en tegens van het transhumanisme zonder mijn christelijke overtuigingen te vermelden en wetenschap en theologie te "verstrengelen". Maar als het gaat om mijn boeken, televisie- en radio-optredens, documentaires, enz. - met andere woorden, mijn bediening; die arena waartoe God mij heeft geroepen - dan zou het regelrechte nalatigheid zijn als ik de mogelijke bedreigingen van het transhumanisme voor de mensheid zou bespreken zonder die concepten te "verstrengelen" met theologie... en ik zie geen enkele rechtvaardiging voor een verontschuldiging.

Tenminste wat deze beschuldiging van O'Donnell betreft, het zou nooit als een misvatting mogen worden beschouwd om persoonlijke overtuiging (religieus, theologisch, of anderszins) in te brengen in een discussie over de toekomst van het menselijk leven. Wetenschappelijke "feiten" daargelaten, moet het niet gezien worden als een zwakte, maar als een kracht, om deze zaken te benaderen met zorg en bezorgdheid, omdat ze betrekking hebben op ieders geloof in iets hogers dan onszelf. Alle wetenschappers doen hetzelfde elke keer als ze boven een petrischaaltje zweven met gedachten over hoe dit volgende experiment hun familie/gemeenschap positief of negatief zal beïnvloeden, maar omdat hun persoonlijke overtuigingen niet altijd inherent te maken hebben met het respecteren van een goddelijke Scheppingsorde of een leven na de dood, zijn hun zorgen te rechtvaardigen... en ik word de "religieuze samenzweerder" die wetenschap en theologie "verstrengelt".

O'Donnell's recapitulatie van mijn eigen motieven, evenals die in Het Milieu, waren niet altijd onnauwkeurig, maar ze waren altijd onderhevig aan een vooringenomenheid waarvan ik alleen maar kan aannemen dat die voortkomt uit een sterk seculiere achtergrond, en bij uitbreiding waren ze onvolledig en met een onjuiste informatieve inslag samengevat. In zekere zin verzamelde hij ironisch genoeg zijn eigen "gegevens" over wat ons drijft om te handelen, en begaf zich dan gevaarlijk op het randje om het "feit" te noemen - een fout die wel vaker wordt gemaakt door mensen die uiteindelijk de titel "conspiritist" verdienen. Laat mij, ter afsluiting van deze subparagraaf, de motieven van Het Milieu eenvoudiger samenvatten: 1) God in de eerste plaats te respecteren, als de Eerste Wetenschapper en daarom de belangrijkste autoriteit van Zijn eigen ontwerp; 2) de ethiek aan te gaan in elk gebied waar ik een bedreiging zie voor de gezondheid van de toekomst van de mensheid; 3) te ontdekken wat de Schrift te zeggen heeft over een onderwerp waar weinig anderen in de Kerk zich mee bezighouden, zodat degenen wier geloof door deze onderwerpen zou kunnen worden beïnvloed een bijbels perspectief hebben om te overwegen; en tenslotte, 4) licht te werpen op de geestelijke implicaties van deze aardse ontwikkelingen.

VOLGENDE: Grondbeginselen van 'Het Milieu'

Eindnoten

[i] S. Jonathon O’Donnell, “Secularizing Demons: Fundamentalist Navigations in Religion and Secularity,” abstract, Zygon: Journal of Religion and Science , issue titled Nuclear Waste, Conspiracies, and E-Meters: Remarkable Religion and Technology (Vol. 51, No. 3, September 2016), 640.

[ii] The first instance of this appears on: S. Jonathon O’Donnell, “Secularizing Demons,” 642.

[iii] Ibid.

Bron: THE HYBRID AGE (PART 9): Do Warnings From Horn’s Milieu Relate To Anyone Besides Christians » SkyWatchTV