www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 26): Terugkeer naar de dagen van Noach

19 april 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Een groeiend aantal Bijbelgeleerden gelooft dat Genesis 6 ons vertelt dat, voorafgaand aan de zondvloed, gevallen engelen paarden met menselijke vrouwen, en zo een hybride soort voortbrachten die bekend staat als Nephilim, waarin het DNA van gevallen engelen vermengd was met het DNA van menselijke mannen en vrouwen.

De gevallen engelen hadden fysieke lichamen nodig om het fysieke rijk van de aarde te bewonen, en zij hadden lichamen nodig om de genoegens van menselijke lichamen te ervaren. Als zodanig waren de gevallen engelen, die een geavanceerde kennis bezaten van wetenschap, technologie, wiskunde en andere gebieden, de wezens die de mens hielpen oude super-beschavingen op te bouwen, waarvan veel onderzoekers nu geloven dat ze in de antediluviaanse wereld bestonden.

Bij hun experimenten plantten zij zich voort met verschillende diersoorten. De oude legenden over zeemeerminnen, elfen, half-mens en half-paard wezens, en visachtige wezens die zowel mens als vis waren, zijn hierop gebaseerd.

Wanneer we Plato's verhaal over Atlantis bestuderen, zien we dat hij geloofde dat de koningen der wijzen die Atlantis regeerden, afstamden van oude wezens die deels mens en deels vis waren. Of Plato's verhaal slechts een legende is, staat open voor discussie. Het punt is dat de gevallen engelen het DNA van alle soorten op aarde en van de hele mensheid hadden aangetast, behalve dat van Noach, zijn zonen en hun vrouwen.

God droeg Noach specifiek op een ark te bouwen die twee van elke diersoort zou bevatten, zowel mannetjes als vrouwtjes. De zondvloed van Noach vaagde alle levende wezens weg, behalve de dieren, Noach, zijn vrouw, zijn zonen en de vrouwen van zijn zonen. Nadat de zondvloed het corrupte DNA had weggevaagd, gebood God Noach "weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u" (Genesis 1:28).

Waarom vond deze wereldwijde catastrofale gebeurtenis plaats? Het gebeurde omdat de mensen een onzichtbare grens overschreden, waardoor vrouwen begonnen te paren met gevallen engelen. Door de Bijbel heen lezen we over bloedlijnen, DNA, genetica, enz. Toen de mens knoeide met het DNA van God, kwam de zondvloed.

Toen zei de Heer tegen Noach: "Kom in de ark, jij en je hele huisgezin, want ik heb gezien dat je rechtvaardig bent voor mijn aangezicht in dit geslacht. Van alle reine dieren zult gij er zeven meenemen, een mannetje en zijn wijfje; van de onreine dieren zult gij er elk twee meenemen, een mannetje en zijn wijfje; ook van de vogels des luchts zult gij er elk zeven meenemen, mannetjes en wijfjes, om de soort op de gehele aarde in stand te houden. Want na nog zeven dagen zal Ik het op de aarde laten regenen, veertig dagen en veertig nachten, en Ik zal alle levende wezens die Ik gemaakt heb, van de aardbodem wegvagen." En Noach ging met zijn zonen, zijn vrouw en de vrouwen van zijn zonen in de ark vanwege het water van de zondvloed. Van de reine dieren, van de onreine dieren, van de vogels, en van alles wat op de aarde kruipt, gingen zij twee aan twee voor Noach de ark in, man en vrouw, zoals God Noach geboden had. En het geschiedde na zeven dagen, dat de wateren des vloeds op de aarde waren. In het zeshonderdste jaar van Noachs leven, in de tweede maand, de zeventiende dag der maand, op die dag werden al de fonteinen der grote diepte opgebroken, en de vensters des hemels werden geopend. En het regende veertig dagen en veertig nachten op de aarde. Op diezelfde dag gingen Noach en Noachs zonen, Sem, Cham en Jafeth, en Noachs vrouw en de drie vrouwen van zijn zonen met hen, de ark binnen - zij en alle dieren naar hun soort, al het vee naar hun soort, al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt naar zijn soort, en alle vogels naar hun soort, alle vogels van alle soorten. En zij gingen in de ark bij Noach, twee aan twee, van alle vlees, waarin de adem des levens is. En zij, die ingingen, man en vrouw van alle vlees, gingen in, gelijk als God hem geboden had; en de Here sloot hem in. De vloed nu was veertig dagen op de aarde. De wateren vermeerderden zich en verhieven de ark, en zij steeg hoog boven de aarde. En de wateren namen toe en vermeerderden zich zeer op de aarde, en de ark bewoog zich voort op het oppervlak der wateren. En de wateren namen zeer toe op de aarde, en al de hoge heuvelen onder den gansen hemel werden bedekt. En de wateren werden vijftien ellen hoog, en de bergen werden bedekt. En al het vlees, dat zich op de aarde bewoog, stierf: de vogels en het vee en de dieren en al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt, en alle mensen. Allen in wier neusgaten de adem van de geest des levens was, allen die op het droge land waren, stierven. Zo vernietigde hij al wat op de aardbodem leefde: mens en vee, kruipend gedierte en vogel van de lucht. Zij werden van de aarde vernietigd. Alleen Noach en degenen die met hem in de ark waren, bleven in leven. En het water bleef honderdvijftig dagen op de aarde. (Genesis 7:1-24, NKJV)

Let in de bovenstaande passage op vers 22: "Allen in wier neusgaten de adem van de geest des levens was." God stopte de "adem van de geest des levens" in Adam en Eva, de hele mensheid en al het leven. De "adem van de levensgeest" is de goddelijke energie van de levenskracht van de Schepper, en het is datgene wat God heeft geschapen onderscheidt van AI-computers, robots, androïden en cyborgs, die, ondanks hun verbazingwekkende vermogen om te denken en te redeneren, niet de levenskracht en "de adem van de levensgeest" in zich hebben.

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE EINDTIJD!?

Deze AI machines zullen zielloos blijven, wat hun scheppers en de hele mensheid zou moeten beangstigen, omdat ze levensechte wezens zullen worden net als mensen en vele krachten zullen bezitten, maar ze zijn zielloos.

Gods Woord leert ons dat Satan tweehonderd van zijn gevallen engelen de opdracht gaf neer te dalen op de berg Hermon om te paren met menselijke vrouwen en de mensheid verschillende occulte krachten en geavanceerde wetenschappen en technologieën te geven.

Onder de berg Hermon bevond zich de oude beschaving van Phoenicië, wiens zeevarende handelaren deze kennis over de wereld verspreidden. De connectie tussen de Berg Hermon en Fenicië verklaart waarom de Nieuwe Wereld Orde nauw verbonden is met de mythische feniks, waarvan sommige onderzoekers geloven dat het het symbool is op de achterkant van de Amerikaanse dollar, en geen adelaar.

Nieuw Atlantis, "Poort van God," en CERN

Toen Bacon plande dat Amerika aan het hoofd zou staan van de Nieuwe Wereld Orde en het "Nieuwe Atlantis," was hij zich bewust van deze thema's. Het probleem is dat de Nieuwe Wereld Orde zal worden geleid door de Antichrist, en het "Nieuwe Atlantis," volgens Plato, is het model van een samenleving geregeerd door een wetenschappelijke elite met een genetisch erfgoed dat teruggaat tot de berg Hermon en Phoenicië.

Maar het grootste punt van zorg is dat net zoals de hybride soort van gevallen engelen en menselijke vrouwen een zielloos ras voortbracht, dat zielloze ras geavanceerde technologieën bezat en de satanische en heidense aanbidding van Baäl, Ashtoreth en andere goden initieerde, die het land Kanaän onder de Nephilim reuzen overheersten.

Zielloze wezens komen door hun programmering automatisch onder de heerschappij van Lucifer, omdat Lucifer, zijn gevallen engelen, en de mensheid die ervoor kiest hem te dienen, ofwel zielloos zijn, ofwel de levenskracht van God, die de Heilige Geest is, is uitgeschakeld in mensen die bewust Gods gratis aanbod van verlossing in Christus afwijzen.

Een dimensie buiten tijd en ruimte

Wanneer mannen of vrouwen niet wedergeboren zijn, is hun ziel volledig dood, en zijn zij dood voor de dingen van God.

Wanneer zij door geloof Christus in hun leven ontvangen en wedergeboren worden, komt de Heilige Geest hun wezen binnen en regenereert bovennatuurlijk hun innerlijke wezen, en zij worden gloednieuwe schepselen in Jezus.

De geest van God regenereert hun ziel, en de levenskracht van God zorgt ervoor dat zij levend worden. Het resultaat hiervan is dat, hoewel hun fysieke lichamen sterven, zij nu eeuwig leven hebben. En wanneer zij sterven, gaan zij onmiddellijk naar de aanwezigheid van de Heer in een geheel andere dimensie buiten tijd en ruimte, de hemel.

Zij zullen geen behoefte hebben aan AI-geëvolueerde machinelichamen zoals robots, androïden en cyborgs, waarin hun bewustzijn kan worden geüpload, en zij kunnen leven in de ware virtuele werkelijkheid van het eeuwige leven in de hemel.[i]

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans verklaren de grootste bedreiging die Transhumanisme vormt voor de mensheid op Daystar

Het eschatologisch bewustzijn van populaire Science Fiction met 'Het Milieu'-Lid Frederick Meekins, PhD.

In het artikel "Secularizing Demons: Fundamentalist Navigations in Religion and Secularity" wekt S. Jonathon O'Donnell van de Universiteit van Londen de indruk dat de voornaamste hinderpaal voor de uiteindelijke triomf van de utopische transhumanistische agenda een kleine kliek is die hij de snode titel "Het Milieu" heeft gegeven, bestaande uit wat hij categoriseert als "een los netwerk van post-denominational evangelical bioconservatives (642)." Daaruit zal de gemiddelde lezer waarschijnlijk afleiden dat de bezorgdheid die door dergelijke christelijke geleerden wordt geuit over onderwerpen die als enigszins marginaal worden beschouwd, zoals menselijke verbetering, leven na deze wereld, technologisch bewustzijn en de implicaties daarvan voor de gebieden van reflectie die als religieus van aard worden beschouwd, uitsluitend zijn verzonnen door mensen die lijden aan een gedeelde maar zeldzame vorm van filosofische psychose. Hoewel men zou kunnen stellen dat degenen die tot deze postconfessionele mentaliteit behoren en die een verscheidenheid aan theologische interpretaties omvatten, variërend van charismatisch tot conservatief evangelisch tot fundamentalistisch, misschien wel het meest systematisch zijn in het formuleren van hun verzet tegen dit soort revolutionaire technologieën in termen van wereldbeeld, worden dergelijke gevoelens niet noodzakelijkerwijs het meest veralgemeend verwoord door wat, toegegeven, een tamelijk geïsoleerd handjevol religieuzen is dat geneigd is tot speculatieve eschatologische prognosticering. Integendeel, dit soort thema's is evenzeer terug te vinden in de populaire science fiction als in de meer expliciet theologische werken, waarin zelfs de waarschuwingen worden herhaald.

In het algemeen bestaat sciencefiction uit werken van de verbeelding waarin de implicaties worden overwogen van technologische vooruitgang of ideeën die in staat zijn de paradigma's of onderliggende veronderstellingen waardoor de mens de werkelijkheid waarneemt, te veranderen. Als zodanig zijn deze verhalen vaak evenzeer (of zelfs meer) gericht op de daaruit voortvloeiende sociologie in plaats van op de mechanica van de technologie die een dergelijke allesomvattende revolutionaire verandering teweegbrengt. Eveneens vermeldenswaard is dat de bedoeling van deze "suspense tales" (om de woorden te lenen van een oude Marvel Comics titel met de heldendaden van Captain America, Iron Man, en - interessant genoeg - een kosmisch wezen genaamd The Watcher, wiens verklaarde missie was om te observeren maar nooit in te grijpen, ondanks het feit dat hij dat op verschillende kritieke momenten in de geschiedenis van de mensheid wel heeft gedaan) is niet altijd eenvoudigweg het overpeinzen van de manier waarop de wereld van morgen georganiseerd zou kunnen worden en zou kunnen functioneren, op een manier van onpartijdige afstandelijkheid die verwant is aan een soort omgekeerde historicus (bij gebrek aan een betere term). Vaak was het doel van dergelijke creatieve ondernemingen commentaar te leveren op iets in het heden dat de aandacht van een bepaalde auteur trok of zelfs te pleiten voor een bepaald perspectief in de hoop het vooruit te helpen.

De conventies van het genre zoals we dat nu kennen werden ruwweg geformuleerd vanaf het midden van de jaren 1800 tot aan de eerste decennia van de twintigste eeuw in werken die werden gepubliceerd door gewaardeerde figuren uit de literatuurgeschiedenis zoals Jules Verne en H.G. Wells en verder uitgewerkt door schrijvers die als meer contemporain zouden worden beschouwd, zoals Isaac Asimov en Robert Heinlien. Aan de oppervlakte leek de sciencefiction van die tijd de modernistische veronderstelling te huldigen dat er niets was dat de rationalistische empirische wetenschap uiteindelijk niet kon begrijpen of verklaren in termen van materialistische verschijnselen. Dat wat niet kon worden verklaard, moest terzijde worden geschoven als van weinig belang of zelfs worden veranderd door nieuwe kennis die was verkregen als gevolg van doorbraken op gebieden als de farmacologie. Arthur C. Clarke, auteur van klassiekers als 2001: A Space Odyssey, grapte in die zin dat wat als magie wordt opgevat slechts technologie is die zo geavanceerd is dat zij nog niet kan worden begrepen.

Ondanks de alomtegenwoordigheid van de seculariteit, die de grenzen van de traditionele geloofsovertuigingen opzoekt en ze zelfs doet afbrokkelen, blijft een of andere religieuze impuls een van de belangrijkste invloeden, ook al is de inhoud ervan onherkenbaar veranderd. De mens kan zich eenvoudigweg niet losmaken van de neiging om de werkelijkheid waar te nemen door deze specifieke lens van perceptie, waarbij het doel van de soort moet worden afgeleid uit een bron buiten hemzelf. Ook al hebben vooraanstaande figuren uit de science fiction zich expliciet vijandig opgesteld tegenover de traditionele formuleringen van de orthodoxie (Issac Asimov was zelfs voorzitter van de American Humanist Association), konden de verhalen die werden verkondigd door de stemmen die geneigd waren tot deze vorm van literaire speculatie er niet aan ontsnappen hoe de spitstechnologie die werd aangeprezen als het wondermiddel voor de strijd die de mensheid teisterde, zou trachten de leegte op te vullen die zij zelf ten dele aan het menselijk hart hadden toegebracht, zelfs als deze vervangingen rampzalig zouden blijken te zijn, zelfs binnen de context van de verhalen zelf.

VOLGENDE: Geprofeteerde verlosser van buitengewone bekwaamheid die uit de hoogte zal komen

Eindnoten

[i] Bibliography for Chapter XX

North, Gary. Unholy Spirits: Occultism and New Age Humanism . Fort Worth, Texas: Dominion Press,1986.

Hoffman, Jordan. “Man of Steel No Longer Man of S’htell?” Times of Israel . 14 June 2013.

Skelton, Stephen. The Gospel According to the World’s Greatest Superhero. Eugene, Oregon: Harvest House Publishers, 2006.

Bron: THE HYBRID AGE (PART 26): Return to the Days of Noah » SkyWatchTV