www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (DEEL 24): AI [Kunstmatige Intelligentie] en het beeld van het Beest

14 april 2022 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Leden van 'Het Milieu', Paul McGuire en Troy Anderson

Hem werd macht verleend om het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest zou spreken en velen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood zouden worden. (Openbaring 13:5)

Wat als de antichrist niet een charismatische wereldleider is die de mensheid verleidt met zijn betoverende, redenaarskracht?

Wat als de Antichrist - die de apostel Johannes beschreef als het "beeld van het beest" - een goddelijke entiteit van kunstmatige intelligentie is, of zelfs een transhumanistische combinatie van een genetisch gemanipuleerde mens, versterkt met kunstmatige intelligentie, een "neuraal netwerk" verbonden met de cloud, en bezeten door Lucifer zelf?

Jezus Christus zei immers in Mattheüs 24:37: "Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des mensen."

Als God inderdaad de wereld vernietigde in de zondvloed na de corruptie van het menselijk DNA toen gevallen engelen paarden met vrouwen, en hybriden voortbrachten, die bekend staan als Nephilim (zie Genesis 6-9), zou de huidige transhumanisme/AI beweging die genetische modificatie, cybernetische vergroting, digitalisering van het bewustzijn en andere vormen van menselijke verbetering met zich meebrengt dan niet een terugkeer kunnen zijn naar de "dagen van Noach"?

"De opkomende technowetenschap (vooral genetische manipulatie) wordt niet alleen gezien als een herbouw van Babel, maar ook als een herhaling van de overtreding van de Wachters {van Genesis 6 en Henoch 1} - het creëren van hybride wezens door ontologische en soortsgrenzen te overschrijden in strijd met de goddelijke wet - een herhaling van de daad die zal leiden tot een herhaling van de straf," schreef Jonathan O'Donnell, docent aan het Departement van Religie en Filosofie aan de School of Oriental and African Studies aan de Universiteit van Londen, in zijn artikel, "Secularizing Demons: Fundamentalist Navigations in Religion and Secularity," waaruit dit boek, The Milieu, is voortgekomen.

Het intrigerende artikel van O'Donnell, de transhumanistische beweging en de recente explosie in technologische vooruitgang die verandert wat het betekent om mens te zijn, komt te midden van toenemende bezorgdheid dat wat Google-topman Ray Kurzweil de "Singularity" noemt - het moment waarop computers intelligentie op menselijk niveau bereiken - de ondergang van de mensheid zou kunnen inluiden of op zijn minst de onherroepelijke transformatie ervan. "2029 is de consistente datum die ik heb voorspeld voor wanneer een A.I. zal slagen voor een geldige Turing-test en dus een menselijk intelligentieniveau zal bereiken," voorspelde Kurzweil. "Ik heb het jaar 2045 vastgesteld voor de 'Singulariteit', dat is wanneer we onze effectieve intelligentie een miljardvoudig zullen vermenigvuldigen door samen te smelten met de intelligentie die we hebben gecreëerd."[i]

Terwijl we deze data naderen, waarschuwt Tesla's Elon Musk dat de mensheid slechts 5-10 procent kans heeft om te voorkomen dat killer-robots de mensheid vernietigen, en Silicon Valley zelfrijdende auto-ingenieur Anthony Levandowski heeft de "First Church of Artificial Intelligence" opgericht, waarmee hij de basis legt voor een nieuwe wereldreligie en zijn AI-verlosser.

Nu transhumanisme en kunstmatige intelligentie tot de verbeelding spreken, is het misschien tijd om ons af te vragen of onze traditionele interpretatie van het eindtijdscenario van de Bijbel rekening moet houden met deze duizelingwekkende technologische vooruitgang - en wat dit betekent voor onze toekomst als leden van het menselijk ras.

Vreemde beesten

Over de precieze uitleg van de uitdrukking "beeld van het beest" in Openbaring 13:5 wordt al tweeduizend jaar door bijbelgeleerden gediscussieerd.

Het vers begint met de woorden: "Hem werd macht verleend om het beeld van het beest adem te geven." Het woord "hij" verwijst naar de Valse Profeet, die ook bekend staat als het tweede Beest.

Het eerste Beest is de Antichrist, in wie Satan woont en die aan het hoofd staat van de één-wereld regering, beschreven in het boek Openbaring.

"Er bestaat geen twijfel dat het beest uit het boek Openbaring de Antichrist is die de apostelen Paulus en Johannes beschrijven in hun brieven," schreven Left Behind serie coauteurs Dr. Tim LaHaye en Ed Hindson in The Popular Encyclopedia of Bible Prophecy.

Het wereld beest (Grieks, theerion) betekent "wilde dieren," en Openbaring vermeldt dit wezen voor het eerst in 11:7, waar hij uit de afgrond komt en de twee getuigen van de Heer doodt die de wereld van zijn kwaad beschuldigen.... Het beest komt uit de volken ("de zee", 13:1) en verleidt de wereld om hem te volgen (vers 3). De religieuze valse profeet, die ook "een beest" wordt genoemd (verzen 11-12), leidt de wereld in het aanbidden van het eerste beest en maakt zelfs een beeld van hem (vers 15). Hij wordt geïdentificeerd met een mysterieus getal: 666 (vers 18; 16:2). De exacte betekenis van dit getal is ontsnapt aan de vele speculaties van geleerden. Wanneer de gebeurtenissen van de Verdrukking plaatsvinden, en het beest op het toneel verschijnt, zullen ware Christenen hem waarschijnlijk kunnen herkennen aan een kenmerk dat met 666 wordt geïdentificeerd.... Het beest van Johannes is niet zomaar een macht, natie of kracht; het beest heeft alle kenmerken van een persoonlijkheid. Hij is de andere "hoorn", of de "kleine hoorn" die uit de natiën komt, zoals Daniël beschrijft, die "ogen heeft als de ogen van een mens, en een mond groots opschept" - dat wil zeggen dat hij wereldwijs is en de natiën beheerst door wat hij zegt (Daniël 7:8). Dit is hetzelfde beest dat Johannes beschrijft in Openbaring. De antichrist wordt in het Nieuwe Testament ongeveer 32 keer "het beest" genoemd en alleen in de Apocalyps.... De apostel Paulus noemt hem in 2 Tessalonicenzen 2 veel gedetailleerder als de wetteloze, wiens komst wordt bekrachtigd "overeenkomstig de werkzaamheid van Satan, met alle macht en tekenen en valse wonderen" (2 Tessalonicenzen 2:9).[ii]

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE EINDTIJD!?

Het eerste Beest, of de Antichrist, werpt zich op om als God aanbeden te worden door op een troon te zitten in het Heilige der Heiligen, dat zich in de herbouwde Joodse Tempel in Jeruzalem bevindt, en eist dat hij als God aanbeden wordt.

De profeet Daniël beschrijft een deel hiervan in Daniël 9, waar deze gebeurtenis wordt voorspeld in de laatste dagen, of de "Tijd van Jakobs Benauwdheid". Zowel de apostel Paulus als Christus noemen dit de "gruwel der verwoesting", die Daniël beschrijft als de antichrist die op het heilige der heiligen zit gedurende de "Tijd van Jakobs Benauwdheid".

Een aantal belangrijke zaken omringen deze grote profetische gebeurtenis. Ten eerste moeten we bedenken dat Satan, of Lucifer, actief een opstand tegen God leidt met een derde van de engelen, of gevallen engelen, samen met alle mensen op de planeet aarde die hem volgen, inclusief allen die er uiteindelijk voor zullen kiezen om het merkteken van het Beest te ontvangen (mogelijk een microchip implantaat, biochip, nanochip of DNA-modificerende chip).

De Valse Profeet is verantwoordelijk voor het beheer van de valse één-wereld religie en het economisch systeem dat dit alles samenbrengt. Tijdens het schrikbewind van de Antichrist en de Valse Profeet zal niemand kunnen "kopen of verkopen", of deelnemen aan het wereldwijde economische systeem, tenzij hij Jezus openlijk als Heer heeft afgezworen en heeft beleden dat hij de Antichrist als God aanbidt.

Pas na deze belijdenis zullen zij in staat zijn het merkteken in hun rechterhand of voorhoofd te ontvangen, dat waarschijnlijk in hun DNA zal worden geïntegreerd, waardoor zij in staat zullen zijn te "kopen en verkopen".

Veel theologen geloven dat de Antichrist openlijk aan de macht zal komen tijdens het begin van de zevenjarige Verdrukkingsperiode.

Profetie-geleerden die geloven in een opname vóór de verdrukking, stellen dat alle ware Christenen op bovennatuurlijke wijze van de aarde zullen worden verwijderd voordat de Antichrist wordt geopenbaard en de Verdrukking begint.

Wanneer de Antichrist aan de macht komt en de Valse Profeet het één-wereld economisch systeem en religie begint, zal iedereen die weigert Christus als Heer af te zweren en publiekelijk te beloven de Antichrist als God te aanbidden, niet worden toegestaan deel te nemen aan het wereldwijde economische systeem.

Helaas vertelt de Bijbel ons dat de straf voor het weigeren van het merkteken van het Beest zal zijn dat je hoofd wordt afgehakt. Bijbelgeleerden die geloven in een opname vóór de verdrukking, zijn ervan overtuigd dat wanneer God Zijn volk in 1 Tessalonicenzen 1:10 belooft "ons te verlossen van de toekomende toorn", dat zij dan van de planeet aarde zullen worden verwijderd, of worden "weggerukt" voordat de Antichrist wordt geopenbaard en het merkteken van het Beest in werking treedt.

Een regimewisseling in de hemel?

Satan is al bezig met het plannen van een regimewisseling in de hemel sinds hij de tijdelijke god van deze wereld werd nadat hij Adam en Eva verleidde om God ongehoorzaam te zijn in de Hof van Eden. Toen begon de zondeval van de mens.

Satans plan is vanaf het begin geweest om God te verwijderen en zichzelf te vestigen in de troonzaal van God en aanbeden te worden als God. Satan is van plan de valse profeet op te roepen, die vandaag de dag al in leven zou kunnen zijn, om een bovennatuurlijk en technologisch plan van misleiding in gang te zetten dat de wereldbevolking krachtig zal misleiden in de overtuiging dat de antichrist God is.

En hij bedriegt hen, die op de aarde wonen, door de tekenen, waartoe hij machtiging kreeg, om voor de ogen van het beest te doen, en hij zegt tot hen, die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest, dat door het zwaard verwond werd en leefde. Hem werd macht verleend om het beeld van het beest adem te geven, opdat het beeld van het beest zou spreken en velen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood zouden worden. (Openbaring 13:14-15)

Satan zal de valse profeet de bovennatuurlijke macht van persoonlijke en massale misleiding geven door hem in staat te stellen grote bovennatuurlijke tekenen te verrichten, waaronder het oproepen van vuur uit de hemel voor de ogen van alle mensen. Bovendien zal de uitvoering van deze bovennatuurlijke tekenen en wonderen mensen op aarde krachtig misleiden, waaronder zelfs "de uitverkorenen" (Mattheüs 24:24).

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans verklaren de grootste bedreiging van transhumanisme voor de mensheid op Daystar

Het is belangrijk om te begrijpen dat deze tekenen een combinatie kunnen zijn van bovennatuurlijke kracht en geavanceerde technologieën. Er wordt bijvoorbeeld beweerd dat de regering holografische technologieën heeft die ervoor kunnen zorgen dat mensen getuige zijn van een soort UFO-invasie die uit de lucht komt vallen.

Mensen die betrokken zijn bij geheime regeringsprogramma's zouden verantwoordelijk zijn geweest voor het creëren van vermeende buitenaardse ontmoetingen en mensen die getuige zijn geweest van buitenaardse ruimteschepen. Toen ik (Troy) begin jaren '90 verslaggever was bij de Nevada Appeal, herinner ik me dat een verslaggever van de Las Vegas Review-Journal me vertelde dat zijn broer bij Area 51 werkte en dat zij experimentele vliegtuigen lieten rondvliegen in Nevada, "zoemend", om de bewoners te laten denken dat zij UFO's zagen.

Het verhaal van een invasie door UFO's uit de ruimte is er één dat de regering en Hollywood zorgvuldig in het publieke bewustzijn hebben ingebracht sinds H.G. Wells' roman The War of the Worlds uit 1898 en Orson Welles' radiodrama The War of the Worlds uit 1938, dat bij het publiek de paniek veroorzaakte dat de aarde was binnengevallen door buitenaardse wezens.

Sindsdien hebben vele wereldleiders gesproken over hoe een buitenaardse invasie de snelste manier zou zijn om de planeet aarde te verenigen en een één-wereld regering in te voeren. Dit geldt onder meer voor de Amerikaanse filosoof John Dewey, de vader van het openbaar onderwijs, en de presidenten Ronald Reagan en Bill Clinton. Talloze films hebben dit idee overgebracht, waaronder Steven Spielberg's Close Encounters of the Third Kind.

De regering, de media en Hollywood zijn tientallen jaren bezig geweest om het publiek warm te maken voor een dergelijk scenario, zoals blijkt uit een recent onderzoek.

Derek P. Gilbert en Josh Peck merkten in hun uitstekende boek, The Day the Earth Stands Still, en dat een onderzoek van National Geographic Channel in 2012 uitwees dat 36 procent van de Amerikanen gelooft dat UFO's bestaan, en eenzelfde percentage zegt te geloven dat buitenaardse wezens de aarde hebben bezocht. Ter vergelijking: hoewel 73 procent van de Amerikaanse volwassenen zichzelf als "christen" omschrijft, heeft slechts 10 procent nu een bijbels wereldbeeld, zo bleek uit een onderzoek van de Barna Group. "Met andere woorden, doctrineel-gezonde, Bijbel-gelovige christenen zijn in Amerika in de minderheid ten opzichte van ET-gelovigen, drie tegen één," schreven Gilbert en Peck.[iii]

Projecten Blue Beam en Montauk

Een van de vermeende regeringsprogramma's die de laatste decennia met dit geloof in verband zijn gebracht, en in vele televisieprogramma's is uitgebeeld, staat bekend als Majestic 12. Het Federal Bureau of Investigation beschrijft Majestic 12 als "een geheim comité dat was opgericht om een teruggevonden buitenaards vliegtuig te exploiteren en dit werk aan het publiek te onttrekken". De FBI merkt echter op dat een onderzoek van de Amerikaanse luchtmacht heeft vastgesteld dat het beroemde document dat beweert bewijs te leveren voor het bestaan van Majestic 12 een "vervalsing" is.[iv]

Niettemin, terwijl de FBI het bestaan van Majestic 12 ontkent, New York Times bestsellerauteur en onderzoeksjournalist Annie Jacobsen's boek Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program That Brought Nazi Scientists to America geeft ruimschoots bewijs over een geheim regeringsprogramma dat duizenden Nazi-raket-, mind-control- en genetische wetenschappers naar Amerika bracht na de Tweede Wereldoorlog. Interessant is dat een van de beroemdste van deze wetenschappers, Werner von Braun, directeur werd van NASA's Marshall Space Flight Center en een prominente rol speelde in Amerika's ruimte-exploratie programma, dat heeft bijgedragen aan de groeiende interesse in de vraag of er intelligent leven zou kunnen bestaan op andere planeten.

Na een recent verhaal in de New York Times waarin het bestaan werd onthuld van een 22 miljoen dollar kostend programma in het Pentagon dat UFO's onderzoekt, groeide de speculatie op Twitter, Reddit, en andere online forums over de mogelijkheid van een nep buitenaardse invasie om het publiek te manipuleren. "Het is moeilijk om de valse vlag mythes uitgebreid uit te leggen zonder in valkuilen te tuimelen, maar de meeste lijken voort te komen uit het schrijven van een productieve samenzweringstheoreticus genaamd Serge Monast. Volgens Wikipedia - de meest gerenommeerde bron die ik over het onderwerp kon vinden - was Monast een zelfbenoemde journalist uit Quebec die in 1994 een invloedrijk artikel schreef met de titel 'Project Blue Beam,' waarin werd beweerd dat NASA en de Verenigde Naties samenwerken om een invasie vanuit de ruimte te simuleren met behulp van hologrammen," schreef Aaron Mak in een artikel in Slate. "De wereldbevolking zal dan blijkbaar alle religies verlaten en dit hologram aannemen als een messias, waarmee een nieuwe wereldwijde religie wordt gevestigd die zal dienen als een koord voor snode marionettenmeesters in de regering om een wereldwijde dictatuur op te zetten die de Nieuwe Wereldorde wordt genoemd."[v]

Onderzoekers hebben gespeculeerd dat Project Blue Beam technologieën kan omvatten die een virtual reality scenario kunnen creëren met een nep-rapture of de wederkomst van Christus, of de verschijning van Boeddha of Mohammed in de lucht, waarbij miljoenen mensen ervan overtuigd zouden worden dat het echt is.

Een ander intrigerend regeringsprogramma dat de laatste jaren de aandacht van het publiek heeft getrokken, is het Montauk Project. Dit topgeheime programma omvat naar verluidt experimenten met hersenspoeling en tijdreizen. De Netflix-serie Stranger Things was oorspronkelijk getiteld "Project Montauk", naar de geheime overheidsoperatie op Long Island waarbij naar verluidt weggelopen kinderen als proefpersonen werden gebruikt. Nazi-wetenschappers zouden in de faciliteit mind-control en tijdreisexperimenten hebben uitgevoerd om verschillende wapens en technologieën te ontwikkelen.[vi]

Als deze technologieën bestaan, zou Operatie Blauwe Straal theoretisch reusachtige holografische projecties kunnen genereren van alles van de Antichrist die God wordt ("beeld van het beest") tot het bewerkstelligen van een collectieve massale bewustzijnsverschuiving waarbij de mensen van de planeet aarde geloven dat zij één worden en zich ontwikkelen tot goden.

Veel profetie-geleerden geloven dat de Nieuwe Wereldorde zal proberen zulke technologieën te gebruiken om elke weerstand tegen of afwijzing van hun wereldregering te overwinnen. Sommige onderzoekers beweren dat het kan gaan om scalaire golven en elektromagnetische straling en draadloze technologieën die beelden en stemmen rechtstreeks in de menselijke hersenen kunnen overbrengen. Deze onderzoekers geloven dat deze technologieën verschillende Christelijke en New Age beelden en geluiden kunnen creëren die door mensen over de hele wereld gehoord kunnen worden. Deze technologieën zouden ook door de Antichrist gebruikt kunnen worden om op directe en krachtige manieren met mensen te communiceren.

"Wij weten dat Jezus ons waarschuwde dat er in de eindtijd 'schrikwekkende beelden en grote tekenen uit de hemel zullen komen' (Lucas 21:11), en dat deze zo dramatisch zullen zijn dat zij 'op de aarde volken in benauwdheid zullen brengen, met verbijstering.... De harten van de mensen bezwijken van vrees, en zien uit naar de dingen die op de aarde komen; want de machten van de hemel zullen geschud worden' (25,26). Het zal een angstaanjagende tijd zijn zoals geen andere in de geschiedenis van de mensheid, met wijdverspreide paniek en kwaad," schreef Dr. Kevin Clarkson, gastheer van de televisieshow Prophecy in the News, in een artikel in het tijdschrift van hun bediening. "Het is niet onredelijk om te geloven dat 'ongeïdentificeerde' objecten uit de lucht een sleutelonderdeel kunnen zijn van de grote eindtijd-bedrog dat de hele wereld zal overspoelen en mensen zal leiden tot het volgen van Satan in een één-wereld geloofssysteem en religie. Dit zal demonische misleiding op zijn allerergst zijn, waarbij een valse bevrijding wordt beloofd die zal leiden tot de uiteindelijke verdoemenis. De effecten van groepsdruk, groepsdenken en meesterlijke massapsychologie zullen door Satans leider worden gemanipuleerd om de massa's te verstrikken."[vii]

VOLGENDE: Een dodelijke wond

Eindnoten:

[i] Don Galeon and Christianna Reedy, “Kurzweil Claims That the Singularity Will Happen by 2045,” Futurism , October 5, 2017, (https://futurism.com/kurzweil-claims-that-the-singularity-will-happen-by-2045).

[ii] Tim LaHaye and Ed Hindson, The Popular Encyclopedia of Bible Prophecy (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2004), 44–45.

[iii] Derek P. Gilbert and Josh Peck, The Day the Earth Stands Still (Crane, MO: Defender, 2017), 1–2.

[iv] Federal Bureau of Investigation, “Majestic12,” https://vault.fbi.gov/Majestic%2012 .

[v] Aaron Mak, “How Conspiracy Theorists on Reddit Are Reacting to That New York Times UFO Story,” Slate, December 19, 2017, (http://www.slate.com/blogs/future_tense/2017/12/19/ how_conspiracy_theorists_on_reddit_4chan_are_reacting_to_the_new_york_times.html).

[vi] Caroline Iggulden, “STRANGER THINGS HAPPENED From mind control, brainwashing and monsters—theories claim Stranger Things happened in REAL LIFE in a secret government project,” The Sun , October 21, 2017, (https://www.thesun.co.uk/fabulous/4734230/theories-stranger-things-happened-real-life).

[vii] Dr. Kevin Clarkson, “Kevin’s Corner,” Prophecy in the News , January 2018, 8.

Bron: THE HYBRID AGE (PART 24): AI and the Image of the Beast » SkyWatchTV