www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK DEEL 5: ESCHATOLOGISCHE MOGELIJKHEDEN

1 maart 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Gezien de vele mogelijkheden die er dus bestaan tussen transhumanisme, aanverwante wetenschappen, en eschatologie - bijvoorbeeld hoe biotech zou kunnen resulteren in een plaag van bijbelse proporties zoals beschreven in Zacharia 14:12 - zal ik in deze serie de scenario's beperken tot drie varianten waarin eindtijdprofetie vervuld zou kunnen worden als gevolg van transhumanisme: 1) de vervulling van Mattheüs 24:37 en "de dagen van Noach"; 2) Openbaring 13:16-17 en "het merkteken van het beest"; en 3) de vervulling van 1 Timotheüs 4:1 en 2 Timotheüs 4:2 met betrekking tot "leerstellingen van demonen" in de eindtijd. "

1: Transhumanisme als vervulling van Mattheüs 24:37-"Zoals het was in de dagen van Noach"

In Mattheüs 24, toen de naaste discipelen van de Heer Hem vroegen wat het teken zou zijn van Zijn komst en het einde van het tijdperk, gaf Hij een lange lijst van eschatologische markeringen, met als conclusie in vers 37: "Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de zoon des mensen wederkomt."

De legende van de dagen van Noach en wat er toen gebeurde is opgetekend in talrijke oude teksten binnen elke belangrijke cultuur van de oude wereld, waar het verbazingwekkend consistente verhaal wordt verteld van "goden" die uit de hemel neerdaalden en materialiseerden in vleselijke lichamen. Van Rome tot Griekenland - en daarvoor Egypte, Perzië, Assyrië, Babylonië en Soemerië - de vroegste beschavingsverslagen vertellen over het tijdperk waarin machtige wezens, die bij de Hebreeërs bekend stonden als Wachters en in het boek Genesis als de benei ha-elohim (zonen van God), zich vermengden met mensen, en geboorte gaven aan deels hemelse, deels aardse hybriden, die bekend staan als nephilim. De Bijbel zegt dat dit gebeurde toen de mensen op aarde begonnen toe te nemen en er dochters aan hen werden geboren. Toen de zonen van God de schoonheid van de vrouwen zagen, namen zij zich vrouwen uit hun midden om hun ongewone nageslacht te verwekken. In Genesis 6:4 lezen we het volgende verhaal: "In die dagen waren er reuzen op de aarde; en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen ingingen, en zij hun kinderen baarden, werden zij machtige mannen, die vanouds waren, mannen van faam."

Wanneer dit Schriftgedeelte wordt vergeleken met andere oude teksten, waaronder Henoch, Jubileeën, Baruch, het Genesis Apocryphon, Philo, Josephus, Jasher, en anderen, dan ontvouwt zich iets als de reuzen van het Oude Testament, die zoals Goliath, deels menselijke, deels dierlijke, deels engelachtige nakomelingen waren van een bovennatuurlijke onderbreking in de goddelijke orde en de natuurlijke evolutie van de soorten. Dit was zeker de opvatting van de meeste, zo niet alle, oud-Nicenese kerkvaders, waaronder Athenagoras, Commodianus, Julius Africanus, e.a. Het apocriefe boek Henoch geeft een naam aan de engelen die betrokken waren bij deze kosmische samenzwering, en noemt hen "Wachters". We lezen:

En ik, Henoch, zegende de Heer der majesteit en de Koning der eeuwen, en zie, de Wachters riepen mij, Henoch de schrijver, en zeiden tot mij: "Henoch, gij schriftgeleerde der gerechtigheid, ga heen en verkondig aan de Wachters des hemels, die de hoge hemel, de heilige eeuwige plaats, hebben verlaten en zich met vrouwen hebben verontreinigd, en gedaan hebben als de kinderen der aarde, en vrouwen tot zich genomen hebben: Gij hebt een groot verderf op aarde aangericht: En gij zult geen vrede hebben, noch vergeving der zonden; en daar zij zich verlustigen in hun kinderen, zullen zij de moord op hun lievelingen zien, en over de ondergang hunner kinderen zullen zij weeklagen, en zij zullen smeken tot in der eeuwigheid, maar barmhartigheid en vrede zult gij niet verkrijgen." (Henoch 10:3-8)

Volgens Henoch verlieten tweehonderd van deze machtige engelen de "hoge hemel" en gebruikten menselijk DNA om hun nageslacht uit te breiden naar het vlak van bestaan van de mensheid. De Interlineaire Hebreeuwse Bijbel biedt in dit verband een interessante interpretatie van Genesis 6:2 aan. Waar de King James Bijbel zegt, "De zonen Gods zagen de dochters der mensen, dat zij schoon [waren]" (haakjes in origineel), interpreteert de IHN dit als, "De benei Elohim zagen de dochters van Adam, dat zij geschikte verlengstukken waren." De term "geschikte verlengstukken" lijkt van toepassing wanneer het hele oude verslag zo wordt opgevat dat de Wachters hun eigen bestaanssfeer wilden verlaten om de driedimensionale werkelijkheid van de Aarde binnen te gaan. Zij beschouwden vrouwen - of tenminste hun genetisch materiaal - als onderdeel van de formule om deze taak te volbrengen. Het verlaten van de juiste woonplaats die God hun had toegewezen was grievend voor de Heer en leidde tot goddelijke bestraffing. Judas beschreef het op deze manier: De "engelen, die hun eerste woning niet hebben behouden, maar hun eigen woning hebben verlaten, heeft Hij in eeuwige ketenen onder de duisternis bewaard tot het oordeel op de grote dag" (Judas 6:6).

FLASHBACK: Dr. Thomas Horn bespreekt Profetische Implicaties van Transhumanisme op Strategische Perspectieven Conferentie

Naast apocriefe, pseudepigrafische en Joodse tradities die verband houden met de legende van de Wachters en de "machtige mannen" die geboren werden uit hun vereniging met mensen, vertellen gemythologiseerde verslagen de verhalen van "goden" die mensen gebruiken om helden of halfgoden voort te brengen. Toen de oude Griekse versie van het Hebreeuwse Oude Testament (de LXX of Septuagint) werd vervaardigd, werd het woord "nephilim" - verwijzend naar de half-menselijke nakomelingen van de Wachters - vertaald met "gegenes", een woord dat "op aarde geboren" betekent. Dezelfde terminologie werd gebruikt om de Griekse Titanen en andere legendarische helden van deels hemelse en deels aardse oorsprong te beschrijven, zoals Hercules (geboren uit Zeus en de sterfelijke Alcmena), Achilles (de Trojaanse heldenzoon van Thetis en Peleus), en Gilgamesj (het voor tweederde deel god en voor een derde deel mensenkind van Lugalbanda en Ninsun).

Deze halfgoden werden in teksten en afbeeldingen vergezeld door half-dierlijke en half-menselijke wezens zoals centauren (de half-menselijke, half-paardelijke nakomelingen van Apollo's zoon, Centaurus), hersenschimmen, furiën, saters, gorgonen, nimfen, minotaurussen, en andere genetische afwijkingen. Dit wordt gezien als een aanwijzing dat de Wachters niet alleen menselijk DNA veranderden tijdens de bouw van de nephilim, maar ook dieren. Dit wordt ondersteund door het boek Henoch, dat in het zevende hoofdstuk zegt dat de gevallen engelen zowel tegen dieren als mensen "zondigden". Andere boeken, zoals Jubilee, voegen hieraan toe dat deze vermenging tussen soorten uiteindelijk resulteerde in mutaties onder normale mensen en dieren waarvan het "vlees" (genetische samenstelling) "bedorven" was door de activiteit, vermoedelijk door kruisingen (zie Jubileeën 5:1-5; 7:21-25). Zelfs het Oude Testament bevat verwijzingen naar de genetische mutaties die zich na deze periode onder de mensen ontwikkelden, waaronder "mannen" met ongewone afmetingen, fysieke kracht, zes vingers, zes tenen, een dierlijke honger naar bloed en zelfs leeuwachtige trekken (2 Samuël 21:20; 23:20).

Misschien wel het meest veelzeggende buitenbijbelse geschrift uit de oudheid komt uit het boek Jasher, een grotendeels vergeten tekst waarnaar in de Bijbel wordt verwezen in Jozua 10:13 en 2 Samuël 1:18. Jasher vermeldt het bekende verhaal van de val van de Wachters, en voegt dan een uitzonderlijk detail toe waarover geen van de andere teksten zo eenduidig is, iets dat in modern taalgebruik alleen kan worden opgevat als geavanceerde biotechnologie, genetische manipulatie, of "transgene modificatie" van soorten. Nadat de Wachters de mensen hadden onderwezen "in de geheimen van de hemel," let op wat er volgens Jasher gebeurde: "[Toen] begonnen de mensenzonen [te onderwijzen] in het vermengen van dieren van de ene soort met de andere, om daarmee de Heer te provoceren" (Jasher 4:18).

De zinsnede "het vermengen van dieren van de ene soort met de andere" kan niet betekenen dat de Wachters de mensen hybridisatie hadden geleerd, want dit zou de Heer niet hebben "geprovoceerd". God maakte gelijksoortige dieren van verschillende rassen die zich kunnen voortplanten. Paarden kunnen zich bijvoorbeeld voortplanten met andere zoogdieren van de Equidae classificatie (de taxonomische "paardenfamilie"), inclusief ezels en zebra's. Het zou de Heer niet hebben "geprovoceerd" als dit soort fokken van dieren zou hebben plaatsgevonden, want God zelf heeft de dieren hiertoe in staat gesteld.

Als daarentegen, zoals transhumanisten James Hughes en Nick Bostrom voorstellen, de Wachters de soortgrenzen overschreden door onverenigbare dieren van de ene soort met de andere te vermengen, zoals een paard met een mens (centaur), dan zou dit een andere zaak zijn geweest en zou dit licht kunnen werpen op de talrijke oude verhalen over mythische wezens van variant-soort fabricage die perfect passen in de verslagen van wat de Wachters aan het doen waren. Het is begrijpelijk dat dit soort hersenschimmen de Heer zou hebben "geprovoceerd", en het roept de ernstige vraag op waarom de Wachters de eeuwige verdoemenis zouden hebben geriskeerd door op deze manier aan Gods schepping te sleutelen. Jahweh had grenzen gesteld tussen de soorten en had strikt bevolen dat "elke soort" zich alleen zou voortplanten naar zijn "eigen soort". Was het motief van de Wachters om deze regels te overtreden slechts het verlangen om te rebelleren, om Gods creatieve genie aan te vallen door biologisch te veranderen wat Hij had gemaakt? Of zat er iets van diepere betekenis achter deze activiteit?

Sommigen geloven dat de corruptie van het antediluviaanse DNA door de Wachters een poging was om de geboortelijn van de Messias af te snijden. Deze theorie stelt dat Satan het proto-evangelium begreep - de belofte in Genesis 3:15 dat een Verlosser zou worden geboren, het zaad van de vrouw, en dat Hij de macht van de gevallen engel zou vernietigen. Satans volgelingen vermengden zich daarom met het menselijke ras in een samenzwering om de geboorte van Christus tegen te houden. Als het menselijk DNA universeel bedorven of "gedemoniseerd" zou kunnen worden, zo redeneerden zij, zou er geen Verlosser geboren worden en zou de mensheid voor altijd verloren zijn. De aanhangers van deze theorie geloven dat dit de reden is waarom God Zijn volk opdroeg een zuivere bloedlijn te handhaven en niet te huwen met de andere volken. Toen Israël dit gebod overtrad en het gemuteerde DNA zich snel begon te verspreiden onder mens en dier, gaf God Noach de opdracht een ark te bouwen en zich voor te bereiden op een zondvloed die alle levende wezens zou vernietigen. Dat God zo'n universeel fiat als de zondvloed moest sturen, illustreert hoe wijdverspreid het veranderde DNA uiteindelijk werd. In feite zegt de Bijbel in Genesis 6:9 dat alleen Noach, en bij uitbreiding zijn kinderen, "volmaakt" werden bevonden in hun generatie. Het Hebreeuwse woord voor "volmaakt" is in dit geval tamiym, wat "zonder smet" of "gezond" betekent, hetzelfde woord dat in Leviticus wordt gebruikt om een ongeschonden, geofferd lam aan te duiden. De betekenis was niet dat Noach moreel volmaakt was, maar dat zijn fysieke samenstelling - zijn DNA - niet besmet was met nephilim afstamming, zoals blijkbaar de rest van de wereld was geworden. Om de mensheid te behouden zoals Hij ze had gemaakt, vernietigde God alle mensen behalve Noach's familie in de zondvloed. De oude geschriften, inclusief die van de Bijbel, lijken in te stemmen met deze theologie, en beschrijven de oorzaak van de zondvloed consequent als een reactie op "al het vlees" dat "verdorven" was geraakt, zowel mens als dier.

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans verklaren de grootste bedreiging van transhumanisme voor de mensheid op Daystar

Een alternatieve reden waarom de Wachters DNA vermengden

Hoewel de schrijver van deze serie gelooft dat de theorie van "DNA-corruptie als een bedoelde methode om de komst van Christus tegen te houden" waarde heeft, bestaat er een alternatieve of aanvullende reden waarom de Wachters levende organismen vermengd kunnen hebben. Deze theorie is oorspronkelijk van mij en groeide uit mijn behoefte om de volumineuze historische teksten, die deze eigenaardige geschiedenis beschreven, te incorporeren in een consistent verslag dat overeenkomt met een consistente Schriftuurlijke interpretatie.

Om de oude verslagen te harmoniseren, kwam ik tot de overtuiging (na zesduizend pagina's en meer dan tien jaar onderzoek) dat het allesoverheersende motief voor wat de Wachters ook aan het doen waren met het DNA van verschillende soorten, begrepen moest worden binnen de context van hun belangrijkste doel, namelijk om hun bestaansniveau te verlaten en het onze binnen te gaan. Mijn uitdaging werd toen om de vraag te beantwoorden hoe het vermengen van verschillende soorten aan dit doel zou voldoen of het de Wachters een methode zou geven om uit de "hoge hemel" te vertrekken en te incarneren in de "woonplaats" van de mens. Hoewel ik in deze serie niet de tijd kan nemen om elk detail uit te leggen, heb ik uiteindelijk de hypothese geformuleerd dat de Wachters soorten vermengden om een zielloos of geestloos lichaam te creëren waarin zij zichzelf konden uitbreiden. De gedachte hierachter is dat elk schepsel, zoals het oorspronkelijk bestond, zijn begin had in God, die elk schepsel beval zich voort te planten "naar zijn eigen soort." De uitdrukking "naar zijn eigen soort" geeft aan welke geest in een intelligent wezen kan binnendringen bij de conceptie. Wanneer het sperma van een hond het eicel van een hond ontmoet en het leven van een hond wordt gevormd, komt bij de eerste levensvonk de geest of persoonlijkheid van een hond in dat embryo en het groeit uit tot een hond in geest en vorm. De geest van een mens komt er niet in, net zoals een mens niet geboren wordt met de geest van een paard of een koe. Deze integriteit van schepsel/geest maakt deel uit van de goddelijke orde en zou de Wachters, die in het mensenrijk wilden incarneren (en niet alleen schepselen wilden "bezitten"), ervan hebben weerhouden de geesten van mensen of dieren te verdringen en door hun eigen geesten te vervangen. Hoe hebben zij dit probleem overwonnen? Zoals sommige transhumanisten bepleiten en wetenschappers tegenwoordig doen, lijkt het op basis van de oude verslagen dat zij bestaand DNA van verschillende levende wezens vermengden en iets maakten waar noch de geest van een mens noch die van een beest bij de conceptie er in zou komen, want het was noch mens noch beest. Zoals Mysterious World, in haar artikel uit 2003, "Reuzen in de Aarde", opmerkte:

De Nephilim waren genetisch vervaardigde wezens, gecreëerd uit het genetisch materiaal van verschillende reeds bestaande diersoorten... De gevallen engelen vermengden zich niet persoonlijk met de dochters van de mensen, maar gebruikten hun goddelijke intellect om zich te verdiepen in de geheimen van YHWH's schepping en deze te manipuleren voor hun eigen doeleinden. En de sleutel tot het scheppen of herscheppen van de mens, zoals we in de twintigste eeuw hebben (her)ontdekt, is het menselijk genoom-DNA."[i]

Deze manipulatie van levend weefsel door de gevallen engelen leidde tot een ongewoon lichaam, bestaande uit menselijke, dierlijke en plantaardige genetica, bekend als nephilim, een "op aarde geboren" facsimile of "geschikt verlengstuk" waarin zij konden incarneren. Sommige profetiestudenten stellen zich voor dat dezelfde wetenschap in de moderne tijd wordt gebruikt om uitgestorven dieren of nephilim weer tot leven te wekken, of om nieuw-ontworpen versies van halfgoden en mythologische dieren te scheppen als onderdeel van het komende koninkrijk van de Antichrist. Dit is omdat wanneer kruising begint tussen transgene dieren, genetisch gemodificeerde mensen, en soorten zoals God ze gemaakt heeft, het veranderde DNA snel zal migreren naar de natuurlijke omgeving, en wanneer dat gebeurt (zoals nu al gebeurt onder genetisch gemodificeerde planten en dieren), zullen "buitenaardse" en/of dierlijke kenmerken worden geïntroduceerd in de menselijke genenpoel en zich verspreiden door onderlinge huwelijken, waardoor de menselijke genetische code wordt veranderd en uiteindelijk de mensheid zoals wij die kennen wordt geëlimineerd. Dit is wat er gebeurde vóór de zondvloed, volgens veel theologen, en misschien is dat ook wel het hele idee geweest voor de eindtijd - om een generatie van genetisch veranderde mensen te creëren om te dienen als "geschikte verlengstukken" voor de wederopstanding van de onderwereld nephilim-hordes ter voorbereiding van Armageddon.

Zinspeelt een merkwaardig vers in het boek Daniël hierop? Sprekend over de laatste dagen van menselijk bestuur, zei Daniël: "Zij zullen zich vermengen met het zaad der mensen, maar zij zullen elkander niet aankleven, gelijk ijzer zich niet vermengt met klei" (Daniël 2:43).

Hoewel Daniël niet uitlegt wie "zij" zijn die "zich vermengen met het zaad der mensen", zorgde het persoonlijk voornaamwoord "zij" ervoor dat de conservatieve eschatologen Chuck Missler en Mark Eastman, in hun boek, Alien Encounters: The Secret Behind the UFO Phenomenon, de volgende vraag stelden: "Wat (of wie) vermengen zich met het zaad der mensen? Wie zijn deze Niet-zaden? Het verbijstert de geest om na te denken over de mogelijke betekenis van Daniël's passage en de implicaties ervan voor het toekomstige wereldbestuur."[ii]

Daniëls vers verontrust Missler en Eastman omdat het zou kunnen suggereren dat hetzelfde fenomeen dat zich voordeed in Genesis hoofdstuk 6, waar niet-menselijke soorten of "niet-zaad" zich vermengden met menselijk zaad en nephilim voortbrachten, opnieuw zou gebeuren in de eind-tijden. Wanneer dit vers uit Daniël wordt gekoppeld aan Genesis 3:15, waarin staat: "En ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad [zera, dat "nageslacht", "nakomelingen" of "kinderen" betekent] en haar zaad", dan komt een ongelooflijke stelling naar voren - dat Satan zaad heeft, en dat het in vijandschap staat met Christus.

Het "vermengen" van niet-menselijk zaad met Homo sapiens door het veranderen van menselijk DNA, terwijl tegelijkertijd de nephilim naar de aarde terugkeren, schijnt de inspiratie te zijn geweest van de geest van de Antichrist, sinds God deze praktijk stopte tijdens de Grote Zondvloed. Volgens Louis Pauwells en Jacques Bergier in The Dawn of Magic, was dit zeker het doel van de antichrist Adolf Hitler:

Hitlers doel was niet het stichten van een ras van supermensen, noch de verovering van de wereld; dit waren slechts middelen tot de verwezenlijking van het grote werk waarvan hij droomde. Zijn werkelijke doel was het verrichten van een scheppingsdaad, een goddelijke operatie, het doel van een biologische mutatie die zou leiden tot een ongekende verheffing van het menselijk ras en de "verschijning van een nieuw ras van helden en halfgoden en god-mensen."[iii]

Men kan de conclusie van Pauwells en Bergier met betrekking tot Hitlers antichrist-ambitie niet lezen zonder eraan te herinneren hoe, vanaf de Middeleeuwen, sommige kerkleiders hebben geloofd dat de antichrist uiteindelijk de terugkeer van de nephilim zou vertegenwoordigen - de hereniging van demonen met mensen. Augustinus zelf schreef over dergelijke demonialiteit in De stad Gods, en in De Daemonialitate et Incubis et Succubis van pater Ludovico Maria Sinistrari de Ameno (1622-1701) wordt de komst van de Antichrist ook gezien als de biologische hybridisatie van demonen met mensen. "Voor theologen en filosofen", schreef pater Ludovico, "is het een feit dat uit de copulatie van mensen met demonen... de Antichrist geboren moet worden."[iv]

De Engelse theoloog George Hawkins Pember was het met deze premisse eens, en in zijn meesterwerk uit 1876, Earth's Earliest Ages, analyseerde hij de profetie van Christus die zegt dat de eindtijd een herhaling zou zijn van "de dagen van Noach". Pember schetste de zeven grote oorzaken van de antediluviaanse vernietiging en documenteerde het begin van hun ontwikkeling tijdens zijn leven. Het zevende en meest angstaanjagende teken, schreef Pember, zou de terugkeer van de nephilim zijn: "De verschijning op aarde van wezens uit het Vorstendom der Lucht, en hun onwettige omgang met het menselijk ras."[v]

Als de Antichrist dus de reïncarnatie of voorstelling is van de terugkeer van de nephilim, het transhumanisme en aanverwante wetenschappen, die zich voorstellen de mensheid opnieuw te fabriceren via GRIN-technologie, met inbegrip van integratie van menselijk-dierlijke genetica, dan zouden gelovigen in de eschatologie zich het transhumanisme kunnen voorstellen als de vervulling van Mattheüs 24:37 - dat de eindtijd een herhaling zal zijn van "de dagen van Noach".

VOLGENDE: Vergelijkingen tussen de Nephilim geschiedenis en Transhumanisme

Eindnoten:

[i] “Giants in the Earth: Part I: Giants of the Ancient Near East,” Mysterious World (Spring 2003), accessed April 26, 2011, http://www.mysteriousworld.com/Journal/2003/Spring/Giants/.

[ii] Chuck Missler and Mark Eastman, Alien Encounters: The Secret Behind the UFO Phenomenon , (Coeur d’Alene, ID: Koinonia House, 1997), 275.

[iii] Louis Pauwells and Jacques Bergier, Le Matin des Magiciens [The Dawn of Magic], (Paris: Editions Gallimard, 1960, published in English: London, Panther Books Ltd, 1967), 68.

[iv] Annette Yoshiko Reed, Fallen Angels and the History of Judaism and Christianity: The Reception of Enochic Literature , (New York, NY: Cambridge University Press, 2005) 214.

[v] George Hawkins Pember, Earth’s Earliest Ages .

Bron: THE HYBRID AGE—PART 5: ESCHATOLOGICAL POSSIBILITIES » SkyWatchTV