www.wimjongman.nl

(homepagina)


HET HYBRIDE TIJDPERK (Deel 20): Zal GRINS Tech de hemel naar de aarde brengen?

5 april 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41

Als de vooruitgang in genetica, robotica, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie en synthetische biologie (GRINS) er ooit in slaagt om de mensheid een vrijwel onbeperkte levensduur te geven, zal dat niet de hemel op aarde creëren waar transhumanisten naar op zoek zijn.

Zoals met elke doorbraak in de geneeskunde, wetenschap en technologie, zal deze voorbehouden blijven aan het leger of de rijken, althans in het begin. Lt. Kol. Robert Maginnis en journaliste Annie Jacobsen hebben de potentiële militaire toepassingen van geavanceerde technologie onderzocht in hun boeken Future War en The Pentagon's Brain. Als er voordelen zijn aan het beperken van radicale levensverlengende technologieën voor het leger, dan kun je er zeker van zijn dat burgers die niet zullen zien.

Als en wanneer de particuliere sector toegang krijgt tot medische wonderen, zullen de rijken de begunstigden zijn. Je vraagt je misschien af waarom ik zo sceptisch ben. Dat is redelijk. Denk eens aan onderwijs: Is het niet in het belang van de maatschappij om elk kind onderwijs van de hoogste kwaliteit te geven? Zou de maatschappij niet beter af zijn als de laagste economische klassen voorrang zouden krijgen op de beste scholen?

Natuurlijk zou dat zo zijn. Waarom sturen de rijken hun kinderen dan naar dure topacademies die voor de armen en de middenklasse onbereikbaar zijn?

Omdat ze dat kunnen. Wees eerlijk: als u dat voor uw kinderen en kleinkinderen kon doen, zou u het dan niet doen?

Vraag het nu aan een transhumanist: Waarom denken zij dat fysieke en mentale upgrades die goddelijke kracht en bijna-onsterfelijkheid bieden, voor iedereen beschikbaar zullen zijn?

Volgende vraag: Wie mag er upgraden? Kijk terug naar de houding van Zoltan Istvan's fictieve transhumanistische held, Jethro Knights:

Niet de verliezers van de wereld, of de middelmatigen, of de vertrapten, of de angstigen. Zij zullen ons alleen maar naar beneden slepen, zoals ze al gedaan hebben.

Voor de hand liggend vervolg: Wie bepaalt wie een verliezer is, of middelmatig, of vernederd? De belofte van onsterfelijkheid van het Transhumanisme zou gemakkelijk de eugenetische programma's van de vorige eeuw kunnen doen herleven, die de mensheid trachtten te verbeteren door de ongeschikten uit de genenpoel te verwijderen.

Het is een trieste erfenis van de Verenigde Staten dat het eugenetica programma dat door Hitler's Duitsland werd aangenomen, gedeeltelijk was gemodelleerd naar dat van Californië.[ii] Indiana was de eerste staat in de Unie die een verplichte sterilisatiewet aannam (1909), maar hoewel eugenetica na de Tweede Wereldoorlog aan publieke steun verloor vanwege de gruwel van de uitvoering door de Nazi's, werden vrouwen in sommige staten nog tot in de jaren zeventig gesteriliseerd.[iii]

Hoewel het Congres van de Verenigde Staten onlangs het individuele ziekteverzekeringsmandaat heeft ingetrokken, zullen Amerikaanse progressieven blijven vechten voor een single-payer systeem. Als zij hun zin krijgen, hoe lang zal het dan nog duren voordat het recht om kinderen te krijgen wordt beperkt voor mensen met een familiegeschiedenis van slechte gezondheid om de kosten van de gezondheidszorg voor alle anderen laag te houden? En hoe lang duurt het dan nog voordat de overheid genetische "verbeteringen" eist om er zeker van te zijn dat alle baby's gezond zijn? En voor een kleine meerprijs, kunnen ouders lengte, minimum IQ, geslacht, oogkleur en seksuele voorkeur specificeren. (Denk je dat dat overdreven is? Een panel van de Nationale Academie van Wetenschappen heeft al ingestemd met het concept van "designer baby's", althans in beperkte omstandigheden.)[iv]

We zullen het niet eens hebben over de doodsplannen voor ouderen. Ik wil er echter wel op wijzen dat er wereldwijd steeds meer stemmen opgaan om euthanasie te legaliseren. In België kan een kind dat niet terminaal ziek is ter dood worden gebracht als een arts het voldoende volwassen acht om die beslissing te nemen. In Nederland, waar kindermoord nog steeds illegaal is, geven artsen toe dat het doden van zieke en gehandicapte baby's toch doorgaat.[v]

Nu al hebben transhumanisten - onbewust, denk ik, want ik kan niet geloven dat ze dit opzettelijk zouden doen - het motto overgenomen van de Internationale Eugenetica Congressen gehouden in 1912, 1921, en 1932: "Zelfgeleide evolutie."[vi]

Hoe snel we vergeten.

Volgende vraag: Aangenomen dat de wetenschap op de een of andere manier de problemen van dood en distributie overwint en het wonder van onsterfelijkheid uitrolt over iedereen op aarde, lijkt dat werkelijk op de hemel?

Stelt u zich eens een wereld voor waarin de meeste mensen, die geen bijbelse moraal aanhangen, onsterfelijk zijn en zich dus niet meer laten weerhouden dingen te doen die hen vroeger misschien de kop gekost zouden hebben. Anders gezegd, stel je een wereld voor waarin Adolf Hitler, Josef Stalin en Charles Manson nooit zouden kunnen sterven - en waarin anderen, die misschien te bang waren om te sterven om hun verachtelijke fantasieën uit te leven, niet langer die controle op hun gedrag hebben.

Ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat klinkt voor mij meer als de hel dan de hemel.

Laatste vraag: Hoe kunnen christenen met een goed begrip van wat er op het spel staat zichzelf transhumanist noemen?

Nu de speculaties: Sinds enkele jaren overwegen wij de mogelijkheid dat een autonome kunstmatige intelligentie door de Antichrist wordt gebruikt om leven te geven aan het beeld van het Beest. Hoewel dit klinkt als science fiction, is het geen nieuw idee.

Meer dan honderd jaar geleden bracht de theoloog E.W. Bullinger precies hetzelfde idee naar voren in zijn commentaar op het boek Openbaring:

Nikola Tesla, de Hongaars-Amerikaanse elektricien, verklaart stoutmoedig (in het tijdschrift The Century van juni 1900), dat hij een plan heeft voor de bouw van een automaat die zijn "eigen geest" zal hebben, en in staat zal zijn, "onafhankelijk van enige bediener, een grote verscheidenheid van handelingen en bewerkingen uit te voeren alsof hij intelligentie had." Hij spreekt er natuurlijk niet over als over een wonder, maar slechts als over een uitvinding die hij "nu heeft vervolmaakt."

Maar opnieuw zeggen wij dat het ons niet kan schelen hoe het zal worden gedaan. Gods woord verklaart dat het zal geschieden, en wij geloven het... Wij horen reeds van sprekende machines; met "een weinig" satanische kracht erbij, zal het een wonder zijn dat zeer gemakkelijk zal worden bewerkt.[vii]

Nu, Bullinger was niet zonder controversiële overtuigingen. Hij was een ultradispensationalist,[viii] een gelovige in de beëindiging van de ziel tussen dood en wederopstanding,[ix] en een lid van de Universal Zetetic Society - een flat-earther.[x] Hoe dan ook, Bullinger's 1903 observatie over de mogelijke profetische toepassing van Tesla's onderzoek was diep inzichtelijk en relevant voor onze discussie over de transhumanistische beweging.

Het menselijk lichaam in het algemeen, en de hersenen in het bijzonder, is een bio-elektrische machine. Een elektro-encefalogram meet de elektrische activiteit in de hersenen om aandoeningen zoals epilepsie te diagnosticeren.[xi] Als christenen weten we (of zouden we moeten weten) dat dit bio-elektrische apparaat overweldigd en gecontroleerd kan worden door een externe entiteit - dit noemen we "demonische bezetenheid". Is het dan mogelijk dat een autonome, elektrische superintelligentie een substraat zou kunnen vormen voor "het beeld van het Beest"?

Speculatief, ja. Is dit fenomeen ooit waargenomen? Niettegenstaande de gruwel die Windows ME was, nee, niet voor zover we weten. Maar dan zou er geen voordeel zijn voor de Vijand om deze mogelijkheid te onthullen. Om de beroemde regel van Baudelaire aan te halen (geparafraseerd in de populaire film The Usual Suspects uit 1995): "De beste truc van de duivel is u ervan te overtuigen dat hij niet bestaat."

Dit is precies het soort blinde vlek waar christelijke transhumanisten het slachtoffer van zijn geworden. Zij zijn natuurlijk niet de enigen; ongeveer 60 procent van de Amerikaanse Christenen gelooft dat Satan "geen levend wezen is maar een symbool van het kwaad."[xii] In het boek Laatste Botsing der Titanen stellen wij dat de horde van Magog in Ezechiël 38 en 39, het leger dat bij Armageddon tegen Jeruzalem komt, verbonden is met de "schaduwen" - de Rephaïm, waarvan wij beweren dat de oude Amorieten geloofden dat het de geesten van de Nephilim waren.

We kunnen niet met zekerheid zeggen dat kunstmatige intelligentie het valse wonder zal voortbrengen dat het herrezen Beest is of een leger van demonisch bezeten supersoldaten, maar het is een feit dat vooraanstaande transhumanisten hun doel zien als transcendentie - het uitstijgen boven de grenzen van onze gebrekkige (denken zij) biologie. Uitvinder Ray Kurzweil, de directeur techniek van Google, voorziet wat hij de Singulariteit noemt, "een toekomstige periode waarin het tempo van technologische verandering zo snel zal zijn, de impact zo diep, dat het menselijk leven onomkeerbaar zal worden getransformeerd."[xiii]

WAAROM WORDT "DE ONTHULLING" ZO BELANGRIJK GEACHT DAT MEER DAN 2 DOZIJN INTERNATIONAAL ERKENDE EXPERTS BIJEENKOMEN OM ONTWIKKELINGEN TE ONTHULLEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DE EINDTIJD!?

Kurzweil en zijn volgelingen bedoelen dat letterlijk. Zij voorzien wat Dr. Kurzweil de "Zesde Tijdperk van Evolutie" noemt. Volgens hem bevinden we ons nu in de eindfase van tijdperk 4 (mensen werken met technologie) en staan we op het punt tijdperk 5 binnen te gaan, waarin biologie en technologie samensmelten om hogere levensvormen te creëren. Tijdperk 6 is wanneer "het universum wakker wordt," en virtueel onsterfelijke mens-machine hybriden het universum ingaan, vermoedelijk om vruchtbaar te zijn en zich te vermenigvuldigen.

Serieus.

Hoe speculatief het ook klinkt, dit is, net als een demonisch bezeten AI, geen nieuw idee. De Franse Jezuïet Pierre Teilhard de Chardin, paleontoloog van opleiding en filosoof van nature, geloofde in de omgekeerde entropie van de Darwinistische evolutie. In zijn boek The Phenomenon of Man uit 1959, theoreticeerde Teilhard dat de schepping evolueerde naar steeds hogere niveaus van complexiteit naar iets dat hij het Omega Punt noemde. Op een toekomstig tijdstip, zo geloofde hij, zal een bol van voelende gedachten die de aarde omgeeft en die hij de noo-sfeer noemde, zich met zichzelf verenigen, het menselijk denken verenigen, en "onze oeroude kriebel om deze ellendige bol te ontvluchten zal eindelijk bevredigd worden als de immense uitgestrektheid van de kosmische materie als de hyperkubus van een wiskundige in elkaar stort tot absolute geest."[xv]

Met andere woorden, geest versmelt met materie en het universum ontwaakt. Het Omega Punt van Teilhard en de Singulariteit van Kurzweil zijn hetzelfde.

Hoewel Teilhards geschriften in 1962 door het Vaticaan met een waarschuwing werden aangehaald, heeft de Pauselijke Raad voor Cultuur onlangs een petitie goedgekeurd waarin paus Franciscus wordt gevraagd deze te verwijderen. De raad sprak de wens uit dat de paus "de oprechte poging van de vrome jezuïet erkent om de wetenschappelijke visie op het universum te verzoenen met de christelijke eschatologie."[xvi] Het probleem is dat een dergelijke verzoening van wetenschap en Bijbel noch wetenschappelijk, noch bijbels is. Er is geen bewijs voor Teilhards theorie van een noosfeer als een "levende denkmachine met enorme fysieke krachten,"[xvii] en geloven in zijn Omega Punt (en evenzo in de transhumanistische Singulariteit) vereist om te beginnen het weggooien van het boek Openbaring, en vervolgens het schrappen van elke andere eindtijd profetie in de rest van de Bijbel.

Maar transhumanisten zijn gaan inzien dat een beroep op het werk van Teilhard hen kan helpen om sceptische Christenen voor zich te winnen door hen te voorzien van gekerstende taal om hun visie op de toekomst te beschrijven.[xviii] Christenen zouden deze list moeten doorzien. Gods belofte van een herrezen, onkreukbaar lichaam ruilen voor de belofte van transhumanisten van eeuwig leven voor jou in een kosmisch mainframe is als Esau die zijn erfenis ruilt met Jakob voor een kom bonen.

Transhumanisten geloven dat de Singulariteit de bekroning zal zijn van de mensheid, onze grote evolutionaire sprong voorwaarts om eindelijk de grenzen van onze biologie te overschrijden - met andere woorden, apotheose, het eindelijk waarmaken van de belofte uit de tuin om "als goden te zijn".

Dit is een trieste waanvoorstelling. Transhumanisme is niets meer dan de noodlottige zoektocht van Gilgamesj met een sci-fi vernisje.

Nu, de zoektocht zal ontegenzeggelijk voordelen opleveren. Wij van 'Het Milieu' zijn geen technofoben. Medische vooruitgang is een goede zaak, maar het is herstel, geen transformatie. Christenen moeten die twee nooit met elkaar verwarren. Een kunstknie is niet het eerste deel van een upgrade naar onsterfelijkheid voor het hele lichaam.

Volgens het epos werd Gilgamesj, toen hij stierf, bijgezet in een stenen graf in de bedding van de rivier de Eufraat. Er is bewijs dat Gilgamesh niet alleen naar zijn eeuwige rust ging:

Zijn geliefde vrouw, zijn geliefde kinderen, zijn geliefde lievelings- en jeugdvrouw, zijn geliefde musicus, schenker en ......, zijn geliefde barbier, zijn geliefde ......, zijn geliefde paleisbewaarders en dienaren en zijn geliefde voorwerpen werden op hun plaatsen neergelegd als op ...... in het gezuiverde (?) paleis in het midden van Uruk.[xx]

Geleerden hebben de laatste honderd jaar gedebatteerd over de betekenis van die tekst, maar graven van de rijken in de Soemerische stad Ur, die minstens vijfhonderd jaar na de vermoedelijke tijd van Gilgamesj zijn gedateerd, bevatten maar liefst vijfenzestig bedienden en bedienden.[xxi] Het is mogelijk dat dit een traditie was die terugging tot het koninkrijk Uruk dat door Gilgamesj werd geregeerd, en door Nimrod vóór hem.

Helaas treden Christelijke transhumanisten in de voetsporen van Gilgamesh. Terwijl wij hen op hun woord geloven dat zij Christus als Heer hebben aanvaard, en dus verzekerd zijn van de eeuwigheid in het huis van onze Vader, kunnen zij, net als de koning van weleer, hun geliefde echtgenoten, kinderen, vrienden en collega's de dood in leiden door aan te geven dat Kurzweil een aanvaardbare plaatsvervanger is voor Jezus Christus.

En de reis van niet geredde transhumanisten zal niet eindigen in een aards graf. Als zij vertrouwen op de wetenschap in plaats van op Christus - in de hoop dat hun namen geschreven staan in lijnen van onkreukbare computercode in plaats van in het Boek des Levens - dan is hun eindbestemming de tweede dood en een plaats in de Vuurzee.

In een gedeelte getiteld "Van Antichrist's Merkteken tot zijn Transhumanistische Kerk" uit de bestseller Verboden Poorten, voegden wij deze verwante inzichten toe:

Hoewel de meeste transhumanisten, vooral in het begin, seculiere atheïsten waren en weinig gelijkenis vertoonden met prototypische "gelovige mensen", is de uitsluiting van bovennatuurlijkheid ten gunste van rationeel empirisme de laatste jaren afgezwakt naarmate de exponentiële populariteit van de beweging aanzwol en een groeiend aantal gnostische christenen, boeddhisten, mormonen, de islam, het Raëlianisme en andere religieuze tradities tot haar aanhangers ging behoren. Uit deze groepen zijn nieuwe "kerken" voortgekomen - de Kerk van het Virus, de Vereniging voor Universeel Onsterfelijkheidsdenken, Transtopianisme, de Kerk van Mez, de Vereniging voor Venturisme, de Kerk van de Vervulling, Singularitarisme en andere. Tegenwoordig beschouwt ongeveer 25-30 procent van de transhumanisten zichzelf als religieus, en deze afzonderlijke sekten of vroege "denominaties" binnen het transhumanisme smeden hun verschillende religieuze wereldbeelden samen rond over het algemeen vaste geloofsovertuigingen die betrekking hebben op spirituele transcendentie als gevolg van menselijke verbetering. Leiders binnen de beweging, die wij hier transevangelisten noemen, hebben tijdens conferenties religiespecifieke lezingen gegeven om deze discipelen te begeleiden naar een collectief (hive) begrip van de mystieke verenigbaarheid tussen geloof en transhumanisme. Aan het Trinity College in Toronto, Canada, bijvoorbeeld, gaf transhumanist Peter Addy een lezing over de fantastische "Mutant Religious Impulses of the Future" tijdens het symposium Faith, Transhumanism, and Hope. Op dezelfde bijeenkomst sprak prof. Mark Walker over "Becoming Godlike", James Hughes bood "Buddhism and Transhumanism: The Technologies of Self-Perfection", Michael LaTorra hield een "Trans-Spirit" toespraak, nanotechnoloog en leken-katholiek Tihamer Toth-Fejel presenteerde "Is Katholiek Transhumanisme Mogelijk?" en Nick Bostrom sprak over "Transhumanisme en Religie."

Onlangs pikte de New York Times deze meme (besmettelijk idee) op in haar artikel van 11 juni 2010, getiteld "Merely Human? That's So Yesterday", waarin over transhumanisme en de Singulariteit wordt gesproken als "een hedendaags, quasi-religieus antwoord op de Bron van de Eeuwige Jeugd, door het idee te bevestigen dat mensen - of in ieder geval iets dat van hen is afgeleid - inderdaad alles kunnen hebben"[xxii] In een reactie op het Times-artikel op zijn blog merkte een van onze favoriete schrijvers, bio-ethicus Wesley J. Smith, het volgende op:

Hier is een interessante ironie: De meeste transhumanisten zijn materialisten. Maar zij verlangen evenzeer naar het eeuwige leven als de religieuzen iets wat zo veel materialisten verachten. Dus vinden zij een materieel substituut uit dat de voordelen van het geloof biedt, zonder de last van de zonde, terwijl zij een nieuwe eschatologie smeden die hen in staat stelt hun über-rationalistische geloofsbrieven te behouden terwijl zij proberen te ontsnappen aan de nihilistische wanhoop die het rauwe materialisme vaak met zich meebrengt. Dus prijzen zij een lichamelijk Nieuw Jeruzalem aan en voorspellen zij de komst van de Singulariteit - voor christenen ongeveer gelijk aan de Wederkomst - die een nieuw tijdperk van vrede, harmonie en eeuwig leven zal inluiden, hier op Terra firma.[xxiii]

In het peer-reviewed Journal of Evolution and Technology, gepubliceerd door het Institute for Ethics and Emerging Technologies (in 2004 opgericht door transhumanisten Nick Bostrom en James Hughes), somt de "Apologia for Transhumanist Religion" van Prof. Gregory Jordan de vele manieren op waarop transhumanisme zich ontpopt als ofwel een nieuwe vorm van religie ofwel een spiegel van fundamentele menselijke ambities, verlangens, gedeelde hoop, en dromen die traditionele religies gemeen hebben. Ondanks ontkenning door sommige voorstanders concludeert Jordan dat transhumanisme kan worden beschouwd als een opkomende religie vanwege de vele parallellen met religieuze thema's en waarden met betrekking tot goddelijke wezens, het plan voor eeuwig leven, het religieuze gevoel van ontzag rond de beloften, symbolische rituelen onder de leden, een inspirerend wereldbeeld gebaseerd op geloof, en technologie die belooft gewonden te genezen, blinden weer te laten zien, en doven weer te laten horen.

Dr. Thomas Horn en Jimmy Evans verklaren de grootste bedreiging die transhumanisme vormt voor de mensheid op Daystar

Over de technologische Singulariteit in het bijzonder schrijft Jordan hoe sommige transhumanisten de Singulariteit vooral zien als een religieuze gebeurtenis, "een tijd waarin het menselijk bewustzijn zich zal uitbreiden buiten zichzelf en door het universum heen." Kurzweil's The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology, zegt Jordan:

De materie en energie in onze omgeving zal doordrenkt raken met de intelligentie, kennis, creativiteit, schoonheid en emotionele intelligentie (het vermogen om lief te hebben, bijvoorbeeld) van onze mens-machine-beschaving. Onze beschaving zal zich naar buiten uitbreiden en alle domme materie [normale mensen] en energie die we tegenkomen veranderen in subliem intelligente-transcendente-materie en energie. Dus in zekere zin kunnen we zeggen dat de Singulariteit de wereld uiteindelijk zal doordrenken met geest.

Volgens deze Singularitariërs zal deze expansie van het bewustzijn na de Singulariteit ook een benadering van het goddelijke zijn:

Evolutie beweegt zich in de richting van grotere complexiteit, grotere elegantie, grotere kennis, grotere intelligentie, grotere schoonheid, grotere creativiteit, en grotere niveaus van subtiele attributen zoals liefde. In elke monotheïstische traditie wordt God eveneens beschreven als al deze kwaliteiten, alleen zonder enige beperking: oneindige kennis, oneindige intelligentie, oneindige schoonheid, oneindige creativiteit, oneindige liefde, enzovoort. Dus de evolutie beweegt zich onverbiddelijk in de richting van deze opvatting van God. Wij kunnen daarom het bevrijden van ons denken uit de ernstige beperkingen van zijn biologische vorm als een in wezen spirituele onderneming beschouwen.[xxiv]

Maar terwijl zich onder de leden van de verlichting van het transhumanisme een nieuwe universalistische religie lijkt te vormen, proeven conservatieve geleerden de oude oorsprong van haar ketterij als de incarnatie van de gnostiek en haar minachting voor het menselijk lichaam als in wezen een kwaadaardig ontwerp dat teveel inferieur is aan wat wij ervan kunnen maken. "Ondanks al hun retoriek over het verbeteren van de prestaties van lichaamsfuncties," zegt Brent Waters, directeur van het Jerre L. and Mary Joy Stead Center for Ethics and Values, "wordt het posthumanistische project niettemin gedreven door een haat en afkeer van het lichaam."[xxv] Transhumanist Prof. Kevin Warwick verwoordde het als volgt: "Ik ben als mens geboren. Maar dit was een ongelukje van het lot - een toestand die louter voortkwam uit tijd en plaats."

Omgekeerd is in het joods-christelijke geloof het menselijk lichaam geen slecht ontworpen "vleeszak", zoals transhumanisten zo vaak bespotten. Wij zijn naar Gods beeld geschapen om tempels van zijn heilige Geest te zijn. De incarnatie van God in de persoon van Jezus Christus en zijn lichamelijke opstanding zijn de kernpunten van het evangelie en getuigen van dit prachtige feit. Hoewel in onze gevallen toestand menselijk lijden realiteit is, geloven de meeste traditionele christenen dat deze strijd ons sterker maakt en dat genezing en verbetering van de menselijke toestand ook te wensen zijn. Door de geschiedenis heen heeft de Kerk dan ook een voortrekkersrol gespeeld bij de ontdekking van behandelingen voor ziekten, instellingen voor gezondheidszorg, ziekenhuizen en andere medische scholen en onderzoekscentra. Met andere woorden, wij zijn geen voorstander van een filosofie in de richting van techno-dystopianisme. Inderdaad, wat een dag zal het zijn als kanker genezen is en we allemaal "Hallelujah!" roepen.

Maar in de zielloze posthumaan, waar DNA wordt gerecombineerd in spot met de Schepper en geen mens meer naar Gods beeld wordt geschapen, "zijn er geen essentiële verschillen, of absolute scheidslijnen, tussen lichamelijk bestaan en computersimulatie, cybernetisch mechanisme en biologisch organisme, robottechnologie en menselijke doelen," zegt Katherine Hayles, hoogleraar Engels aan de Universiteit van Californië, in haar boek How We Became Posthuman. "De mens kan zachtjes die goede nacht ingaan en zich bij de dinosauriërs voegen als een soort die ooit over de aarde heerste maar nu achterhaald is," zegt ze in transhumane minachting van - of regelrechte vijandigheid tegenover - intrinsieke menselijke waardigheid, "of nog een tijdje volhouden door zelf machines te worden. In beide gevallen... loopt het tijdperk van de mens op zijn einde."[xxvi]

Aldus wordt de handschoen geworpen en een heilige oorlog verklaard door de nieuwe en goddeloze apostelen van een transhumaan geloof! Wij, die naar Zijn beeld zijn geschapen, zullen ons ofwel aanpassen en worden geassimileerd tot posthumaan, ofwel worden vervangen door de Nephilim 2.0 en de herleving van hun oude mysteriegodsdienst. Dit maakt duidelijk dat, hoe meer men zich verdiept in de vertakkingen van het samenvoegen van onnatuurlijke creaties en niet-biologische uitvindingen volgens het transhumanistische plan van het naadloos herijken van de mensheid, er een diepere malaise naar boven komt, één die suggereert dat die opzienbarende "parallellen" tussen moderne technologie en oude activiteit van de Wachters wel eens helemaal geen toeval zouden kunnen zijn - dat er zich in feite een duister complot aan het ontvouwen is zoals "in de dagen van Noach".

Overweeg, ter afsluiting van dit artikel, het bedachtzame commentaar van Dr. C. Christopher Hook:

Er zijn verschillende belangrijke vragen die onze kerken en theologen zullen moeten beantwoorden. Is het gepast voor leden van het lichaam van Christus om zich bezig te houden met veranderingen die verder gaan dan therapie en die onomkeerbaar zijn? Is het rechtvaardig om dit te doen in een wereld die al diep getekend is door ongelijkheid? Wat betekent het dat onze Heer in zijn bediening geneest en herstelt - nooit versterkt? Is het veelbetekenend dat de gaven van de Heilige Geest - wijsheid, liefde, geduld, vriendelijkheid - niet door technologie kunnen worden vervaardigd? [xxvii], [xxviii]

VOLGENDE: Inbedding van transhumanisme in kerk en samenleving door voorspellende programmering

Eindnoten:

[i] Istvan, Zoltan. The Transhumanist Wager . Futurity Imagine Media LLC, 2013, pp. 127–128.

[ii] Murphy, Timothy F., and Marc A. Lappé (1994). Justice and the Human Genome Project. Berkeley: University of California Press, p. 18.

[iii] Ko, Lisa. “Unwanted Sterilization and Eugenics Programs in the United States,” Independent Lens , January 29, 2016. (http://www.pbs.org/independentlens/blog/unwanted-sterilization-and-eugenics-programs-in-the-united-states/), retrieved 12/28/17.

[iv] Regalado, Antionio (2017). “U.S. Panel Endorses Designer Babies to Avoid Serious Disease,” MIT Technology Review , February 14, 2017. (https://www.technologyreview.com/s/603633/us-panel-endorses-designer-babies-to-avoid-serious-disease/), retrieved 12/31/17.

[v] Smith, Wesley J. “Netherlands Push to Euthanize Children,” National Review Online , April 28, 2016. (http://www.nationalreview.com/corner/434712/netherlands-push-euthanize-children), retrieved 12/28/16.

[vi] For example, Vita-More, Natasha. “Transhuman: A Brief History.” (http://www.natasha.cc/quiz.htm#Transhuman%20History), retrieved 12/28/17.

[vii] Bullinger, E. W. (1903). The Apocalypse or “The Day of the Lord.” London: Eyre & Spottiswoode.

[viii] He believed that the Church Age started at Acts 28:28 rather than Pentecost, and that Paul’s authoritative teaching began after the conclusion of the Book of Acts.

[ix] Bullinger, E. W. (1902). The Rich Man and Lazarus or “The Intermediate State, ” London: Eyrie & Spottiswoode.

[x] Schadewald, Robert J. (2000). The Plane Truth: A History of the Flat Earth Movement. (http://www.cantab.net/users/michael.behrend/ebooks/PlaneTruth/pages/Chapter_04.html), retrieved 12/30/17.

[xi] Mayo Clinic (2014). “EEG Definition,” (https://www.mayoclinic.org/tests-procedures/eeg/basics/definition/prc-20014093), retrieved 12/30/17.

[xii] “Most American Christians Do Not Believe that Satan or the Holy Spirit Exist,” (https://www.barna.com/research/most-american-christians-do-not-believe-that-satan-or-the-holy-spirit-exist/), retrieved 12/31/17.

[xiii] Kurzweil, Raymond (2005). The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. New York: Penguin Books, p. 7.

[xiv] Honan, Daniel. “Ray Kurzweil: The Six Epochs of Technology Evolution,” Big Think. (http://bigthink.com/the-nantucket-project/ray-kurzweil-the-six-epochs-of-technology-evolution), retrieved 12/30/17.

[xv] Draper, Lucy (2015). “Could Artificial Intelligence Kill Us Off?” Newsweek , June 24, 2015. (http://www.newsweek.com/artificial-intelligenceomega-pointai-603286), retrieved 12/30/17.

[xvi] O’Connell, Gerard (2017). “Will Pope Francis Remove the Vatican’s ‘Warning’ from Teilhard de Chardin’s Writings?” America: The Jesuit Review , November 21, 2017. (https://www.americamagazine.org/faith/2017/11/21/will-pope-francis-remove-vaticans-warning-teilhard-de-chardins-writings), retrieved 12/30/17.

[xvii] Steinhart, Eric (2008). “Teilhard de Chardin and Transhumanism,” Journal of Evolution and Technology , Vol. 20, Issue 1, 1–22. (http://jetpress.org/v20/steinhart.htm), retrieved 12/31/17.

[xviii] Ibid.

[xix] For example, as I write this from my living room couch, there are six Internet-connected devices in view, three more in the next room, and seven more in our office on the other side of the wall.

[xx] “The Death of Gilgamesh: translation.” The Electronic Text Corpus of Sumerian Literature , (http://etcsl.orinst.ox.ac.uk/section1/tr1813.htm), retrieved 12/31/17.

[xxi] Marchesi, Gianni (2004). “Who Was Buried in the Royal Tombs of Ur? The Epigraphic and Textual Data,” Orientalia, Nova Series, Vol. 73, No. 2, p. 154.

[xxii] Ashlee Vance, “Merely Human? That’s So Yesterday,” New York Times, (6/11/10) (http://www.nytimes.com/2010/06/13/business/13sing.html?_r=1).

[xxiii] Wesley J. Smith, “Pitching the New Transhumanism Religion in the NYT,” First Things (6/14/10) (http://www.firstthings.com/blogs/secondhandsmoke/2010/06/14/pitching-the-new-transhumanism-religion-in-the-nyt/).

[xxiv] Gregory Jordan, “Apologia for Transhumanist Religion,” Journal of Evolution and Technology, Published by the Institute for Ethics and Emerging Technologies (2005) (http://jetpress.org/volume15/jordan2.html).

[xxv] Brent Waters, “The Future of the Human Species (Part 1),” (http://www.cbhd.org/content/future-human-species).

[xxvi] As quoted by C. Christopher Hook in “The Techno Sapiens Are Coming,” Christianity Today (January 2004) (http://www.christianitytoday.com/ct/2004/january/1.36.html).

[xxvii] Ibid.

[xxviii] Thomas and Nita Horn, Forbidden Gates , Defender Publishing, 2011, 252–257.

Bron: THE HYBRID AGE (PART 20): Will GRINS Tech Bring Heaven Down To Earth? » SkyWatchTV