www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP SECRET - DEEL 5: Profetische betekenis van "Portalen"

14 februari 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

Als we gelijk hebben dat het boek Openbaring vooral een profetie over de toekomst is, dan zal Satan zeer binnenkort op aarde actief zijn als nooit tevoren. Naarmate die dag dichterbij komt, verwachten we dat deze zones van vreemdheid steeds actiever zullen worden. Er is een discussie gaande over het tijdstip waarop Satan definitief uit de hemel gezuiverd zal worden. Omdat het hoofdstuk verwijst naar Jezus' geboorte en dood (Openbaring 12:5-6), hebben velen betoogd dat Satan werd neergeworpen door de verzoening van het kruis. Die opvatting wordt ondersteund door Jezus' verklaring vlak daarvoor: "Nu is het oordeel over deze wereld; nu zal de vorst van deze wereld worden uitgedreven" (Johannes 12:31). Jezus zei ook: "Ik heb Satan als een bliksem uit de hemel zien vallen" (Lucas 10:18). Op zichzelf beschouwd, kan men stellen dat het kruis Openbaring 12:6 vervulde. Er zijn echter ernstige problemen met dat standpunt.

Het is aannemelijk dat Satan in de Schrift drie keer ten val komt. Ten eerste viel Satan door ijdelheid ergens vóór het incident in de hof van Eden (Genesis 3:1-14). Ezechiël 28 kijkt terug naar de tuin toen de "gezalfde Cherubijn" uit de gratie viel. C. S. Lewis schreef de beroemde woorden: "Het was door hoogmoed dat de duivel de duivel werd: Trots leidt tot elke andere ondeugd: het is de complete anti-God gemoedstoestand."[i] Hoewel hij gevallen was, werd Satan niet geweerd uit de hemel of van de aarde na zijn hoogmoedige afvalligheid.

Ten tweede, nadat de zeventig discipelen waren teruggekeerd om hun ontdekking te vieren dat "de duivels [demonen] aan ons onderworpen zijn", zag Jezus Satan "als de bliksem uit de hemel vallen", en Hij zei later dat de duivel op het punt stond "uitgeworpen" te worden toen Hij zich opmaakte voor het kruis en de opstanding (Lucas 10:18; Johannes 12:31). Deze passages vormen de basis van de opvatting dat de uitdrijving in Openbaring 12 een gebeurtenis uit het verleden is.

Ten derde, als gevolg van de engelenoorlog zal Satan op de aarde worden neergeworpen voor een korte periode van intens lijden op aarde, waarin de hel letterlijk losbreekt, de antichrist zichzelf tot god uitroept, en de wereld wordt overspoeld door demonen, Nephilim, elementalen die voor buitenaardsen worden aangezien, en transgenetische gedrochten uit de afgrond. Wij geloven dat een studie van de omstandigheden tot de conclusie leidt dat deze drie valpartijen verschillende gebeurtenissen zijn - twee zijn historisch en de laatste is toekomstig.

In Openbaring wordt Satan neergeworpen als het resultaat van de triomf van Michaëls leger over hun gevallen tegenstanders, niet de positionele schaakmat die werd bereikt door het kruis dat "overheden en machten bedierf" (Kolossenzen 2:15). Hier zien we het "reeds maar nog niet" het paradigma dat kenmerkend is voor de nieuwtestamentische theologie. Bij het kruis werd de overwinning veilig gesteld doordat de zonde werd verzoend, maar in de zin van een geopolitieke theocratie is de buit van die overwinning nog niet binnengehaald op de "ijzeren roede" die bij Jezus' wederkomst wordt beloofd (Openbaring 19:15). Natuurlijk verkondigen tal van messiaanse profetieën in de Hebreeuwse Bijbel het daaruit voortvloeiende gouden tijdperk van wereldvrede (Jesaja 11:6, 62:25). Dat tijdperk zal echter pas aanbreken als Satan is neergeworpen en geketend, zoals voorspeld.

De Hebreeuwse term satan betekent "tegenstander", wat een vervolgende rol impliceert zoals de aanklager in Openbaring 12:10. Hoe kan hij nog steeds "uw tegenstander, de duivel" zijn (1 Petrus 5:8), als hij tweeduizend jaar geleden uit zijn aanklagende rol werd geworpen? De amillennialist moet Satans actieve misleiding van vele naties in het licht zien van de inaugurele proclamatie van het millennium dat "hij de naties niet meer zal misleiden" (Openbaring 20:3b). Tenslotte impliceert het feit dat Jezus als onze bemiddelaar optreedt (Romeinen 8:34; Hebreeën 7:25) een voortdurende vervolging door de tegenstander. Het cumulatieve gewicht van deze passages leidt tot de conclusie dat Satans definitieve verdrijving uit de hemel niet heeft plaatsgevonden.

Johannes ontving het visioen van de uitdrijving van de Grote Rode Draak vele tientallen jaren na Jezus' kruisdood, wonderbaarlijke opstanding en glorieuze hemelvaart als een belofte van Christus' terugkeer om het kwaad te oordelen en de aarde te verlossen. Elke aanspraak op een historische vervulling van Satans verdrijving van de engelenstrijd (zoals het kruis) moet voldoen aan de voorwaarden van de goddelijke hymne die als antwoord wordt gezongen:

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: "Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van Zijn Christus, want de aanklager van onze broeders, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen."

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood.

Daarom, verblijd u, hemelen, en u die daarin woont! Wee hun die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. (Openbaring 12:10-12)

De lofzang verkondigt de naderende wederkomst van Christus in macht. De tijd is kort omdat de Messias, na een korte periode van niet meer dan drie en een half jaar, de duivel voor duizend jaar in de put zal ketenen (Openbaring 20:3). De beroemde gebeurtenissen in de hymne zijn nog niet volledig vervuld, zoals de Nieuw Testamenticus Robert Thomas opmerkte:

De verwijzing naar het huidige tijdperk zou betekenen dat het beschuldigende werk van Satan voorbij is, volgens de volgende regel van de hymne. Dit kan nauwelijks zo zijn. De verwijdering van Satan uit de hemel is in samenhang met de overwinning van Michaël in de hemel, niet met het kruis van Christus.[ii]

Vele passages ondersteunen de voortdurende verleider/aanklager rol (Job 1:9-12; Mattheüs 4:1-11; Marcus 1:12-13; Lucas 4:1-13, 22:31; 2 Korintiërs 2:11; en 1 Johannes 5:19). Bijgevolg is het moeilijk om consequent te blijven als men beweert dat de uitdrijving van Satan in Openbaring 12 een gebeurtenis uit het verleden is. Dat impliceert natuurlijk dat de tijd nabij is dat Satan en alle onsterfelijken die met hem verbonden zijn, op de aarde zullen worden neergeworpen (Openbaring 12:9). Als dat zo is, dan zullen sommigen van de mensen die nu dit boek in handen hebben, de onsterfelijken op aarde zien voor de slag van Armageddon.

SPECIAAL HAGMANN REPORT: TOM HORN & STEVE QUAYLE OVER PORTALEN EN DE DREIGENDE BUITENAARDSE MISLEIDING

Tenslotte, een profetie in het tweede hoofdstuk van het boek Joël met parallellen in Amos 7 en Openbaring 9 impliceert een eindtijd-invasie van onsterfelijken en hybriden. Hoewel sommige uitleggers beweren dat Joël een leger van sprinkhanen beschreef met zinnen als "[Zij zijn] een groot volk en een sterke" en "zij zullen rennen als machtige mannen [gibborim, een term die in verband wordt gebracht met de Nephilim]," is het moeilijk om te accepteren dat deze verzen spreken over sprinkhanen. Wij denken dat dit een demonische invasie beschrijft die mogelijk de Nephilim zou kunnen omvatten.

Zij zijn een groot en sterk volk, iets dergelijks is er nog nooit geweest en zal er ook nooit meer komen... en niets zal hen ontgaan. Hun verschijning is als die van paarden; en als ruiters, zo zullen zij rennen....

Zij zullen rennen als machtige mannen [gibbowr, gibborim]; zij zullen de muur beklimmen als krijgsheren....

Zij zullen in de stad heen en weer rennen; zij zullen over de muur rennen, zij zullen op de huizen klimmen; zij zullen bij de vensters naar binnen gaan als een dief. De aarde zal voor hen beven....

En de Here zal Zijn stem verheffen voor het aangezicht Zijner legerscharen; want Zijn leger is zeer groot; want Hij is sterk, die Zijn woord ten uitvoer brengt; want de dag des Heren is groot en zeer verschrikkelijk, en wie kan die verdragen?" (Joël 2:2-11)

Joël 2 wordt vergeleken met een visioen dat Amos kreeg over een soortgelijke invasie van een sprinkhanenleger. De LXX-vertaling van Brenton geeft weer: "Aldus heeft de Here God mij aanschouwd; en zie, een zwerm sprinkhanen komt uit het oosten; en zie, een rups, koning Gog" (Amos 7:1).Wat dit gebruik van Gog onderscheidend maakt is dat het geen variant-vertaling is van de Masoretische tekst, omdat de Masoretische helemaal geen naam gebruikt. Missler trekt de betekenis uit het naast elkaar plaatsen van "sprinkhanen hebben geen koning" (Spreuken 30:27) tegen de "sprinkhanen" in Amos die wel een koning hebben, met het argument dat dit impliceert dat Amos het niet moet hebben over insecten, maar eerder over onsterfelijken.

THOMAS HORN BESCHRIJFT EEN MYSTERIEUZE BERG WAAR EEN PORTAAL ZOU ZIJN

De sprinkhanen in Openbaring 9 hebben een koning, Apollyon of Abaddon, maar Spreuken 30:27 zegt dat sprinkhanen geen koning hebben. Dus deze sprinkhanen in Amos en Openbaring zijn geen natuurlijke sprinkhanen; het zijn demonische sprinkhanen. Als dat het geval is, dan is de Gog in Amos, die de koning van de sprinkhanen is, een demonische koning.[iii] De sprinkhanen beeldspraak komt ook overeen met Openbaring: "En de gedaanten der sprinkhanen waren als paarden, tot den strijd bereid; en op hun hoofden waren als gouden kronen, en hun aangezichten waren als mensengezichten" (Openbaring 9:7). Op de keper beschouwd, kunnen deze entiteiten geen onstoffelijke geesten zijn. Geleerden die de eindtijdprofetieën serieus nemen, komen steevast tot de conclusie dat deze eindtijd-hordes van onsterfelijken zich manifesteren in bastaard lichamen. Arnold Fruchtenbaum merkt ook hun hybride aard op:

De beschrijving van deze "sprinkhaan-schorpioenen" in de verzen 7-10 toont duidelijk aan dat zij iets anders zijn dan letterlijke schorpioenen of sprinkhanen. Hun oorsprong in de afgrond toont verder aan dat het demonen zijn. Het is niet ongebruikelijk dat demonen en andere engelachtige wezens dierlijke trekken hebben.[iv]

De befaamde christelijke apologeet en godsdienstgeleerde Walter Martin geloofde dat het UFO-fenomeen een rol zou kunnen spelen in deze invasie in de eindtijd.[v] Hij stelde dat UFO's een rol zouden kunnen spelen in Jezus' beschrijving van de gebeurtenissen voorafgaand aan Zijn wederkomst: "De harten der mensen bezwijken van vrees, en zien uit naar die dingen, die op de aarde komen; want de krachten des hemels zullen geschud worden" (Lukas 21:26, schuin toegevoegd). "Dingen die op de aarde komen" impliceert dat zij zelf niet van de aarde zijn; zij zijn per definitie buitenaards. Met betrekking tot de opening van de poort bij het vijfde bazuin-oordeel, het eerste wee, in het boek Openbaring, kwam Martin met deze nieuwe hypothese:

Naast wat er over de aarde komt, spreekt het boek Openbaring over het openen van de bodemloze put (9:2). Een bodemloze put hoeft niet een put naar beneden te zijn - het kan heel goed een put naar boven zijn, want in de ruimte is er geen boven of beneden, maar uit de aarde. Hieruit zou kunnen blijken dat wat op aarde komt, uit de ruimte komt, en niet van onder de aarde. De symbolische taal kan gemakkelijk verwijzen naar de manifestaties van de machten der duisternis nabij de voleinding van het tijdperk. Het is bijbels voorspeld dat de Antichrist zich zal openbaren met tekenen en leugenachtige wonderen, zodat hij, als het mogelijk was, de uitverkorenen zou misleiden. (2 Thessalonicenzen 2:9; Mattheüs 24:24)[vi]

Wij geloven dat al deze onsterfelijken en hybride monsters een sleutelrol spelen in de verschrikking van de Grote Verdrukking en de Slag van Armageddon. Dit vindt steun in de Oorlogsrol van Qumran (1QM) die onthult dat het Satan en zijn machten zijn die achter de eindstrijd zitten:

Want dit zal een tijd zijn van benauwdheid voor Israël, [en van de oproep] om oorlog te voeren tegen alle volken. Er zal eeuwige bevrijding zijn voor het gezelschap van God, maar vernietiging voor alle volken van goddeloosheid. Allen [die gereed zijn] voor de strijd zullen uitrukken en hun kamp opslaan voor de koning van de Kittim en voor al het heir van Satan dat om hem heen verzameld is voor de dag [van de wraak] door het zwaard van God."[vii]

De Oorlogsrol van Qumran bevestigt het idee dat de Slag bij Armageddon niet slechts een menselijke oorlog is, maar een strijd die wordt uitgevochten door mensen en onsterfelijken. Deze onsterfelijken zullen zich op aarde manifesteren na afloop van de oorlog in de hemel, en de sprinkhanenlegers zullen zich verzamelen bij de opening van het portaal naar de afgrond (Openbaring 9:2). Tenslotte wordt dit in een profetie van Henoch voorgesteld als een laatste-dagen-engelenstrijd, vergelijkbaar met die in Openbaring hoofdstuk 12:

Laatste strijd van heidense machten tegen Israël

5 En in die dagen zullen de engelen terugkeren

en zich naar het oosten keren op de Parthen en Meden: Zij zullen de koningen ophitsen, zodat een geest van onrust over hen zal komen,

en zij zullen hen van hun tronen opstoken,

zodat zij uitbreken als leeuwen uit hun holen,

en als hongerige wolven tussen hun kudden.

6 En zij zullen optrekken en het land van Zijn uitverkorenen onder de voet lopen,

[En het land Zijner uitverkorenen zal voor hun aangezicht een dorsvloer en een weg zijn]:

7 Maar de stad Mijner rechtvaardigen zal een hinderpaal voor hun paarden zijn.

En zij zullen onder elkander beginnen te strijden,

en hun rechterhand zal sterk zijn tegen zichzelf,

En een man zal zijn broeder niet kennen,

noch een zoon zijn vader of zijn moeder,

Totdat er geen aantal van lijken meer zal zijn door hun slachting,

en hun straf niet tevergeefs zal zijn.

8 In die dagen zal Sheol haar kaken openen,

en zij zullen daarin verzwolgen worden,

en hun verderf zal ten einde zijn;

En de zondaars zullen in de tegenwoordigheid der uitverkorenen verslonden worden.[viii]

VOLGENDE KEER: Legenden van de val

Noten:

[i] C. S. Lewis, Mere Christianity (NY: Harper Collins, 2001) 122.

[ii]Robert L. Thomas, Revelation 8–22: An Exegetical Commentary (Chicago: Moody, 1995) 133.

[iii] Chuck Missler, “Hosea and Amos: Prophets to the Northern Kingdom,” http://www.khouse.org/articles/2011/962/ (accessed September 2, 2011).

[iv]Arnold G. Fruchtenbaum, The Footsteps of the Messiah: A Study of the Sequence of Prophetic Events, (Tustin, CA: Ariel Ministries, 2003) 226.

[v] Walter Martin, “A Christian View: UFO Encounters,” audio recording, Sermon Audio http://www.sermonaudio.com/sermoninfo.asp?SID=2190615720 (accessed January 15, 2013).

[vi] Dr. Walter Martin, Jill Martin Rische, and Kurt Van Gorden, The Kingdom of the Occult (Nashville, TN: Thomas Nelson, 2008) 372–373.

[vii]Geza Vermes, The Dead Sea Scrolls in English, Revised and extended 4th ed. (Sheffield: Sheffield Academic Press, 1995), 141 [1 QM 15.2-3].

[viii] R. H. Charles and W. O. E. Oesterley, The Book of Enoch (London: Society for Promoting Christian Knowledge, 1917) Enoch 56:5–8.

Bron: TOP SECRET SERIES—PART FIVE: Prophetic Significance Of "Portals" » SkyWatchTV