www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP GEHEIM - DEEL 16: Etemenanki en de Poort naar God

14 maart 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

Door de mens gemaakte technologie suggereert dat de Hebreeuwse parallel met Etemenanki, "Het Huis van het Fundament-Platform van Hemel en Aarde"[i] anders bekend zou kunnen staan als de Toren van Babel. Maar in Jakobs droom werd het portaal onthuld via goddelijk initiatief. Het contact tussen hemel en aarde was door de genade van God en niet door de vindingrijkheid van de mens. Een hoog aangeschreven oudtestamenticus, Victor Hamilton, betoogt dat elke waargenomen parallel met de poort van Babel oppervlakkig is:

Men kan niet anders dan getroffen zijn door de parallel tussen de trap in deze droom, een trap waarvan de top tot in de hemel reikt, en de toren van Babel, waarvan de top ook tot in de hemel reikte (11:4). Maar de gelijkenis houdt hier op. In tegenstelling tot de toren van Babel is Jakobs trap niet het resultaat van menselijke grootheidswaanzin. Het is een weg waarlangs God zich bekend zal maken aan Jakob. Boodschappers, niet hoogmoedigen, gaan dit bouwwerk op en af.[ii]

De Hebreeuwse term sullām, soms weergegeven als "ladder", is een hapax legomena - het komt slechts eenmaal voor in de Hebreeuwse Bijbel. Omdat we geen Schrift hebben om te vergelijken, kan oude Semitische literatuur nuttig zijn. Veel geleerden denken nu dat sullām verbonden is met het Akkadische simmiltu, voor "trap".[iii] Aangezien het in Jakobs droom tweerichtingsverkeer ondersteunt, lijkt een trap inderdaad logischer dan een ladder. Anderen zien een meer natuurlijke verklaring.

Oud Testamentgeleerde Cornelis Houtman gelooft dat Bethel een heilige berg is, erop wijzend dat "volgens Midrasj Rabbah de rabbijnen sulläm opvatten als een symbool van de berg Sinaï."[iv] De berg van God, de berg Horeb, de berg Sinaï en de berg Paran zijn allemaal namen voor de berg Sinaï. Interessant is dat de gematria van het Hebreeuwse sullam en Sinai beide de waarde van 130 hebben, waardoor zij esoterische verwantschap vertonen.

Sullam= 2 *5 * 13 = 130

Sinay= 2 *5 * 13 = 130

Verwantschap of niet, de relevantie van een dergelijk verband is waarschijnlijk alleen historisch. De Ark des Verbonds, die Gods aanwezigheid op aarde vertegenwoordigde, verbleef enige tijd te Bethel (Richteren 2:1, 20:27), maar werd in de tijd van de Richteren naar Shiloh gebracht (1 Samuël 1:3, 3:3), Later installeerde David de ark in een tent te Jeruzalem (2 Samuël 6). Tijdens de regering van Salomo werd hij met groot ceremonieel in de Tempel geplaatst (1 Koningen 8:1 e.v.). Zo werd de berg Sion - de tempelberg - de nieuwe berg van God. Een meer oude Hebreeuwse interpretatie - vanuit een bovennatuurlijk wereldbeeld - concentreert zich op de onsterfelijken.

De Midrasj Tanchuma stelt dat de engelen die Jakob zag de bovennatuurlijke vorsten van de naties waren, en het tweerichtingsverkeer schildert de opkomst en ondergang van deze vorstendommen en hun bijbehorende wereldse koninkrijken.[v] Na de verspreiding van Babel werden deze geestwezens op aarde al snel verafgood als goden, waardoor de verering van gevallen onsterfelijken wereldwijd ontstond in de vorm van diverse heidense religies. Volgens deze Rabbijnse traditie staat Jakob symbool voor het volk Israël, en symboliseren de engelen de Goddelijke Raad tijdens de omzwervingen van de Israëlieten van het ene vijandige volk naar het andere, getuige de opkomst en vernietiging van Egypte, Assyrië, Babylon, Griekenland, en Rome. Deze midrasj is zeer consistent met Michael Heiser's exegese van Psalm 82, die elders in dit boek wordt uitgelegd.

Heeft Jakob slechts "gedroomd" dat hij een trap naar de hemel zag, of was het een waar visioen van een objectieve werkelijkheid? Of was het misschien iets van beide? Hoewel het niet waarschijnlijk is dat er een fysieke sterrenpoort in Bethel begraven ligt, geloven wij dat het Jakob werd toegestaan om op mystieke wijze te "zien" in objectief bestaande dimensies buiten onze normale drie, plus één (tijd), en in de "opgevouwen ruimte" of door een wormgat dat bij moderne natuurkundigen bekend staat als de Einstein-Rosen Brug. Zoals elders in dit werk beschreven, is er exotische materie nodig om tijdelijke kunstmatige wormgaten te creëren in de meeste theoretische ontwerpen. Echter, de goddelijke essentie van de Schepper is alle exotische materie die nodig is om de reeds aannemelijk geachte ontwerpen van theoretisch natuurkundige Kip Thorne tot tastbare realiteiten te maken. Dat zo'n fantastisch visioen nu een wetenschappelijk respectabel concept is, doet op geen enkele manier afbreuk aan de wonderbaarlijke aard van de gebeurtenis. Nee, de theoretische natuurkunde is de manier waarop ons beperkte menselijke verstand moet proberen de bovennatuurlijke vermogens van God, die tijd en ruimte overstijgt, wetenschappelijk te verklaren!

Er is een parallel vers met dit in Johannes 1. Bethsaida in Galilea is de plaats waar Jezus Andreas, Petrus, Filippus, Jakobus en Johannes aantrof. Het is een streek in het noordoostelijk deel van Galilea, zeer waarschijnlijk dicht bij Kapernaüm, waar Petrus woonde.

Filippus nu was van Bethsaida, de stad van Andreas en Petrus.

Filippus vond Nathanaël, en zei tot hem: Wij hebben Hem gevonden, over wie Mozes in de wet en de profeten geschreven hebben: Jezus van Nazareth, de zoon van Jozef.

En Natanaël zeide tot hem: Kan er iets goeds uit Nazareth voortkomen? Filippus zeide tot hem: Kom en zie.

Jezus zag Natanaël tot zich komen, en zeide tot hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in wie geen bedrog is!

Natanaël zei tot hem: Van waar kent u mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer Filippus u riep, toen u onder den vijgeboom was, heb ik u gezien.

Natanaël antwoordde en zei tot hem: Rabbi, U bent Gods Zoon; U bent de Koning van Israel.

Jezus antwoordde en zei tot hem: Omdat ik u zei: Ik heb u gezien onder den vijgeboom, gelooft u? U zult grotere dingen zien dan deze.

En Hij zei tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vanaf nu zult u de hemel zien opengaan en de engelen Gods zien opstijgen en nederdalen op de Zoon des mensen. (Johannes 1:44-51, nadruk toegevoegd)]

Dit is een zeer interessant en scharnierpunt in het leven van Nathanaël (wiens naam "gave van God" betekent). Toen zijn vriend Filippus hem vertelde over een man uit Nazareth die geschikt was om hun beloofde Messias te zijn, antwoordde Nathanaël met een belediging: "Kan er iets goeds voortkomen uit Nazareth?" Het kleine Nazareth moet een slechte reputatie hebben gehad. Vandaag de dag zouden we iets zeggen als: "Bedoel je dat gehucht?" Maar Filippus drong er hier op aan dat het lage Nazareth de thuishaven van de Messias was. Hoe reageerde Jezus op Natanaël, terwijl Hij heel goed wist wat de man had gezegd - over de belediging? Onze wonderbaarlijke, begripvolle Heer noemde Natanaël een Israëliet in wie geen bedrog was. Een belediging werd beantwoord met een compliment! Daarna bewees Jezus Zijn goddelijkheid door Natanaël te vertellen dat Hij hem onder de vijgenboom had gezien, nog voordat Filippus tot Natanaël had geroepen.

Het is het equivalent van "Ik weet wie je bent, en Ik weet wat je gedaan hebt." Natanaël maakte een volledige, mentale ommezwaai en noemde Jezus "Rabbi" ("Leraar") en "de Zoon van God". Als erkenning hiervan ging Jezus verder en beloofde Natanaël dat hij "de hemel zou zien opengaan en de engelen Gods zien opstijgen en neerdalen op de Zoon des mensen". Men zou kunnen concluderen dat Natanaël had gebeden om een visioen toen hij onder de vijgenboom zat, en dat Jezus hem er nu een beloofde.

Als een Jood uit de eerste eeuw, uit Kana in Galilea, las en studeerde Nathaniël uit de Septuagint versie van de Hebreeuwse Schrift. Net als zijn tijdgenoten verwachtte hij de Messias op grond van de profetieën over een komende koning die Israëls onderdrukkers zou omverwerpen. "Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, wiens leiderschap op zijn schouder kwam; en zijn naam wordt genoemd "Boodschapper van de Grote Raad", want Ik zal vrede brengen over de heersers en gezondheid over hem" (Jesaja 9:6, LES). De Boodschapper van de Grote Raad paste Jakobs poort op zichzelf toe toen hij Nathanaël antwoordde: "Waarlijk, waarlijk, Ik zeg u: u zult de hemel geopend zien, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des mensen" (Johannes 1:51). Later zei Hij: "Ik ben de deur; als iemand door Mij binnengaat, zal hij behouden worden" (Johannes 10:9). Onder het Nieuwe Verbond is Jezus een grotere toegangspoort tot God dan de "trap naar de hemel" die de engelen namen (Genesis 28:12; vgl. Hebreeën 10:19-20), en overal waar Jezus als Heer wordt aanbeden, wordt die plaats een geestelijke "Bethel" - een toegangspoort tot God.

Zag Natanaël wat Jakob zag - de Einstein-Rosen Brug die leidt naar de troon van God? Misschien niet op dat moment, maar op een dag zullen hij en allen die Jezus "zien" voor wie Hij werkelijk is, in Zijn aanwezigheid staan en getuige zijn van de eeuwige brug tussen de hemelse troonzaal en Israël. In feite kunnen zij die met Christus - Zijn Bruid - terugkeren, die brug gebruiken als wij in de Opname opstijgen om van het Bruiloftsmaal van het Lam te genieten en dan met Hem neerdalen aan het einde van de Verdrukkingsperiode.

Zijn er andere voorbeelden in de Schrift van de Einstein-Rosen Brug, ook wel wormgaten genoemd? Laat me je twee vragen stellen: Wat gebeurde er met Henoch en Elia? En waar is Mozes begraven? Als je niet goed thuis bent in het Oude Testament, heb je misschien geen pasklaar antwoord, maar ik durf te wedden dat de meesten van jullie het antwoord in je hoofd hebben geroepen - als het niet hardop gezegd is. We beginnen met Henoch.

Deze profeet van de Heer leefde voor de zondvloed van Noachs tijd. In feite was Henoch de grootvader van Noach. De King James vertaling van Genesis 5:24 zegt eenvoudig: "Henoch wandelde met God en was niet, want God nam hem." Young's Letterlijke Vertaling zegt dit: "En Henoch wandelde gewoonlijk met God, en hij is niet, want God heeft hem genomen." Henoch wandelde met God op dezelfde manier als Adam ook "wandelde met God" - gewoontegetrouw, zoals een vriend met een metgezel wandelt. Henochs wandel is de maatstaf van het bijbelse geloof geworden (Hebreeën 11:5-6), en het feit dat hij door God werd genomen zonder te sterven geeft hem de zeldzame eer één van de twee bekende mensen te zijn die met recht "onsterfelijken" kunnen worden genoemd.

Henoch kan de Heer werkelijk "gezien" hebben, want Noach "hoorde" duidelijk orders van de Heer om een ark te bouwen, en Abraham "hoorde" de Heer duidelijk en "zag" hem zelfs, dus kan de Einstein-Rosen Brug in één richting open zijn gegaan en Henoch in staat hebben gesteld om met de Heer te "wandelen". Ongeacht hoe deze wandelrelatie plaatsvond, het Hebreeuws maakt duidelijk dat er iets bovennatuurlijks gebeurde toen Henoch eenvoudig van de aarde verdween. Hij wandelde, en hij was niet.

Profetie, 2025, 'de boodschapper' Apophis, en de verschrikkelijke goden die ermee komen

Interessant is dat de oude Hebreeuwse en Griekse teksten lijken te hebben geanticipeerd op wat twintigste-eeuwse wetenschappelijke ontdekkingen over zwarte-gaten-wervelingen en wormgat-portalen zeggen hoe ze eruit moeten zien. Het Hebreeuwse woord laqach betekent gewoonlijk "nemen, grijpen, vastgrijpen."[vi] De semantische gelijkwaardigheid ervan met het Griekse harpazo is provocerend, omdat de apostel Paulus, geïnspireerd door de Heilige Geest, het gebruikte om de Opname van de kerk te beschrijven: "Dan zullen wij, die leven en overblijven, samen met hen opgenomen worden in de wolken" (1 Tessalonicenzen 4:17a, cursivering toegevoegd).

Het Semitische laqach impliceert plotseling meegenomen worden, misschien zelfs tegen je wil (d.w.z. gevangen genomen worden), maar Strong's noemt het ook "als een bliksemflits" als een mogelijke betekenis.[vii] Als Henoch in een portaal verdween, dan is het heel goed mogelijk - zelfs waarschijnlijk - dat de opening van dit portaal gepaard ging met een flits, als de bliksem. De gebeurtenishorizon van deze portalen wordt vaak gekenmerkt door zowel bliksem als een wervelwind: "De inslag van uw donder was in de wervelwind; uw bliksemschichten verlichtten de wereld; de aarde beefde en schudde (Psalm 77:18). Christus vertelde ons dat Hij Lucifer "als een bliksem" op de aarde zag vallen. De scheuring in onze tijd/ruimtedimensie vanuit een wereld buiten ons continuüm zou waarschijnlijk een grote hoeveelheid bliksemschichten veroorzaken vanwege de enorme energieverplaatsing. Vergeet niet dat we hebben gezegd dat Henoch één van de twee mensen was (Jezus niet meegerekend) die legitiem aanspraak kunnen maken op de titel "onsterfelijk".

Uit de wervelwind

Elia wandelde ook met de Heer, en hij wist op voorhand dat de Heer hem zou zenden. Zoals men zou kunnen verwachten in een science-fictionfilm met astrofysica, reisde Elia's vlammende wagen door een wervelende draaikolk naar de hemel: "Er verscheen een wagen van vuur en paarden van vuur, en scheidde hen beide; en Elia ging door een wervelwind ten hemel" (2 Koningen 2:11). Dit beeld van een wervelwind is bekend bij iedereen die in de Bijbelgordel van de Verenigde Staten woont, omdat we elke lente "wervelwinden" zien. Het huis van de familie Horn in Missouri ligt zelfs midden in een tornadostreek! Vaak wanneer God aan mensen op aarde verschijnt, wordt het tafereel gekenmerkt door vuur en een wervelende draaikolkenergie (Ezechiël 1:4; Job 38:1).

De Hebreeuwse term suphah wordt in het Engels gewoonlijk vertaald als "wervelwind" of "storm".[viii] Hoewel het gewoonlijk een cyclonale wind aanduidt, betekent de primitieve wortel waarvan het is afgeleid, suph, "zeker grijpen" of "zeker wegrukken,"[ix] wat keurig overeenkomt met het Griekse woord harpazo dat wordt gebruikt voor de Opname, wat ook betekent "grijpen, wegrukken, wegnemen". Dezelfde term wordt ook gevonden in het Nieuwe Testament, in 2 Korintiërs 12:2 ("opgenomen in de derde hemel"); Openbaring 12:5 ("opgenomen tot God"); en Handelingen 8:39 ("de Geest van de Heer heeft Filippus weggenomen") - steeds beschrijvend het wonderbaarlijke transport van een mens door God.

De term suphah duidt gewoonlijk op een natuurlijke wervelwind, maar het lijkt in veel passages een portaal te beschrijven. De vetgedrukte termen die volgen zijn allemaal weergegeven vanuit suphah. Blijkbaar is het wervelwindportaal bidirectioneel, want Jahweh communiceerde met Job door een soortgelijke turbulentie: "Toen antwoordde de Here Job uit de wervelwind" (Job 38:1). Wervelwinden zijn echter niet alleen verbonden met de hemel, maar ook met nachtmerries: "Verschrikkingen grijpen hem aan als wateren, een storm neemt hem weg in de nacht" (Job 27:20). Dezelfde term wordt ook in verband gebracht met het oordeel van God: "Zie, een wervelwind des Heren is uitgegaan in woede, ja, een smartelijke wervelwind; hij zal smartelijk vallen op het hoofd der goddelozen" (Jeremia 23:19) en op de eindtijddag des Heren: "En de Here God zal op de bazuin blazen, en zal gaan met wervelwinden uit het zuiden" (Zacharia 9:14). Het kan ook vertaald worden, de Here God zal de bazuin blazen en zal oprukken in de wervelwinden van het zuiden" (Zacharia 9:14b, ESV). Zou het kunnen duiden op een goddelijk portaal in het zuiden van waaruit de Heer Armageddon ensceneert?

Onze suggestie dat oude profetie, op een "net-zo" manier, een wervel-achtig gebeuren aan de horizon beschrijft (net zoals men zou verwachten van een doorkruisbaar wormgat) is op zijn minst intrigerend maar, meer nog, brengt het onnoemelijk profetische betekenis in de toekomst met zich mee. Het Boek Henoch spreekt over twaalf hemelse portalen (Henoch 76:1) gegroepeerd in vier kwadranten: Noord, Zuid, Oost en West. Parallel aan Zacharia's profetie dat de Heer zal komen uit de wervelwinden van het Zuiden, verklaart Henoch twee van de kwadranten: "En het eerste kwadrant wordt het oosten genoemd, omdat deze het eerste is; en het tweede het zuiden, omdat de Allerhoogste daar zal neerdalen, ja, daar in heel bijzondere zin zal neerdalen, Hij die voor eeuwig gezegend is" (Henoch 77:1). Blijkbaar markeert deze nederdaling de gelegenheid waarin de Heer uitroept: "Hef de poorten op, die heersers over u. Hef eeuwige poorten op, en de Koning der heerlijkheid zal binnengaan" (Psalm 23:7, LES). Omdat het Boek van Henoch minstens enkele honderden jaren vóór Jezus' geboorte werd geschreven, is de voorspelde gebeurtenis opmerkelijk consistent met Jezus' voorspelde eindtijdafdaling op de Olijfberg in het Nieuwe Testament (Handelingen 1:11; Zacharia 14:4).

Zacharia 9:13 bevat een profetische belofte van goddelijke verdediging tegen militaire agressie vanuit Griekenland, vertaald uit de Hebreeuwse naam Yavan voor Jafeths zoon Javan (Genesis 10:2) - ook als aanduiding voor zijn "nakomelingen en hun land."[xi] Dienovereenkomstig heeft de profetie betrekking op het land van Javans zonen: Elishah, Tarsis, Kittim en Dodanim, aanzienlijk meer dan wat wij nu Griekenland noemen, inclusief delen van het moderne Turkije. Zacharia schreef tussen 520 en 480 v.Chr., maar Alexander de Grote veroverde Israël pas in 333 v.Chr. voor Griekenland. Daarom zien veel gelovige geleerden dit als een profetie van de Makkabeese opstand (166-160 v. Chr.) die resulteerde in volledige Joodse onafhankelijkheid in 142 v. Chr. Toch lijkt de context nog steeds toekomstgericht vanwege de messiaanse profetie (verzen 9) en het overvloedige herstel door de Heer (verzen 15-17) dat de overwinning van de Makkabeeën op Griekenland in de tweede eeuw v.Chr. ruim lijkt te overschrijden. Dit suggereert de mogelijkheid van een andere overwinning op het land van Javan of Griekenland.

Griekenland zou een belangrijke rol kunnen spelen in toekomstige profetie. Daniël heeft ons verteld te verwachten dat de "kleine hoorn", de antichrist, naar het zuidoosten zal moeten trekken om het "aangename land", of Israël, te bereiken (Daniël 8:9).

En uit een van hen kwam een kleine hoorn, die zeer groot werd, naar het zuiden, en naar het oosten, en naar het aangename land. (Daniël 8:9)

Omgekeerd impliceert de tekst dat hij komt uit een land ten noordwesten van Israël. Griekenland ligt toevallig precies op een noordwestelijke vector die zich vanuit Israël uitstrekt. Nog fascinerender is dat hij zich zal grootmaken "tot de vorst van het heir" (Daniël 8:11), een verwijzing naar een onsterfelijke.

Interessant is dat, terwijl we dit manuscript naar de drukker sturen, de nieuwe premier van Griekenland, Alex Tsipras, wordt aangekondigd als een kandidaat voor de antichrist. Hij is knap, charismatisch en "een overtuigd atheïst"[xii]. In zijn jeugd was hij communist, nu is hij de leider van de Coalitie van Radicaal Links (SYRIZA). In een opiniestuk voor de Israëlische krant Haaretz noemde Sabby Mionis SYRIZA "antizionistisch extreem-links" en bestempelde hij Tsipras als een "narcistische populist", een met een zilveren lepel bedeelde miljardair die "nog nooit een echte baan heeft gehad"[xiii] Wanneer een jonge Griek zo snel de macht grijpt, doet dat denken aan het prototype van de Antichrist, Antiochus IV Epiphanes, zoals Jezus het heeft bedoeld.

Antiochus, die liever theosepiphanes, "manifeste god", werd genoemd, was de Griekse koning van het Seleucidische Rijk van 175 v. Chr. tot aan zijn dood in 164 v. Chr. Zijn reputatie was zo gruwelijk dat sommige Griekse tijdgenoten hem achter zijn rug Epimanes ("de waanzinnige") noemden. Hij viel Israël binnen in 167 v. Chr. en "bouwde ongeoorloofde altaren en ongeoorloofde tempels en afgodische heiligdommen, om varkens en ritueel ongeschikte dieren te offeren" (1 Makkabeeën 1:47). xiv] Toch was zijn ultieme heiligschennis, de eerste "gruwel der verwoesting", het oprichten van een beeld van Zeus in het Heilige der heiligen en het offeren van een varken op het brandofferaltaar in de tempel (1 Makkabeeën 1:54).[xv] Volgens Jezus zijn deze gebeurtenissen een voorbode van een andere verwoestende gruwel die zal plaatsvinden vlak voor Zijn wederkomst ten oordeel (Mattheüs 24:15).

Opgestaan uit de as van de "Griekse depressies", lijkt Tsipras zich op te werpen als pleitbezorger voor Europeanen die hun rechten zijn ontnomen door de financiële crises van 2008 tot 2014, die in het grootste deel van de EU een onverwacht hoge werkloosheid hebben veroorzaakt. Toen Tsipras op 17 september 2014 paus "Petrus Romanus" Franciscus in het Vaticaan ontmoette, prees hij de paus als de "paus van de armen."[xvi] Tsipras schreef over de pauselijke ontmoeting: "We bespraken de noodzaak van de terugkeer van vrede op aarde, de onmiddellijke stopzetting van oorlogsinterventies... vroegen hem een internationaal initiatief te nemen voor de beëindiging van conflicten in het Midden-Oosten."[xvii] Het lijkt erop dat Tsipras de engel in de wervelwind aan het oproepen is.

VOLGENDE KEER: De engel in de wervelwind oproepen

Eindnoten:

[i]http://www.bible-history.com/babylonia/BabyloniaThe_Ziggurat.htm.

[ii]Victor P. Hamilton, The Book of Genesis. Chapters 18–50, The New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1995) 240.

[iii]Victor P. Hamilton, The Book of Genesis. Chapters 18-50, The New International Commentary on the Old Testament (Grand Rapids, MI: Wm. B. Eerdmans Publishing Co., 1995), 239.

[iv] C. Houtman, “What Did Jacob See in His Dream at Bethel?: Some Remarks on Genesis XXVIII 10-22’” VetusTestamentum, Vol. 27, Fasc. 3 (Jul., 1977), 347.

[v]Midrash Tanhuma, http://www.sacred-texts.com/jud/mhl/mhl04.htm (accessed December 11, 2014).

[vi] Ernst Jenni and Claus Westermann, Theological Lexicon of the Old Testament (Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1997) 649.

[vii]“3947 laqach,” The Exhaustive Concordance of the Bible: Showing Every Word of the Text of the Common English Version of the Canonical Books, and Every Occurrence of Each Word in Regular Order. Ed. James Strong (Ontario: Woodside Bible Fellowship, 1996) H3947.

[viii] 5492a in New American Standard Hebrew-Aramaic and Greek Dictionaries: Updated Edition, ed. Robert L. Thomas (Anaheim: Foundation Publications, 1998).

[ix]“5486,” New American Standard Hebrew-Aramaic and Greek Dictionaries.

[x] Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains (New York: United Bible Societies, 1996) 220.

[xi] Robert L. Thomas, New American Standard Hebrew-Aramaic and Greek Dictionaries: Updated Edition (Anaheim: Foundation Publications, 1998).

[xii] “A courteous distance,” The Economist January 26, 2015, http://www.economist.com/blogs/erasmus/2015/01/church-and-state-greece.

[xiii]SabbyMionis, “Greece’s Jewish voters are faced with an impossible choice,” Haaretz, June. 10, 2012, “http://www.haaretz.com/opinion/greece-s-jewish-voters-are-faced-with-an-impossible-choice-1.435484 (accessed February 13, 2015).

[xiv]Jonathan A. Goldstein, I Maccabees: A New Translation With Introduction and Commentary, includes indexes (New Haven; London: Yale University Press, 2008) 206.

[xv] Walter A. Elwell and Barry J. Beitzel, Baker Encyclopedia of the Bible (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1988) 10.

[xvi]Helena Smith, “Pope Francis the ‘Pontiff of the Ppoor,’ says Greece’s Alexis Tsipras,” The Guardian, September 8, 2014, http://www.theguardian.com/world/2014/sep/18/pope-francis-alexis-tsipras-vatican (accessed February 15, 2015).

[xvii] “Pope Francis meets with Alexis Tsipras,” http://www.alexistsipras.eu/index.php/9-press-releases/298-pope-francis-meets-with-alexis-tsipras (accessed February 17, 2015).

Bron: SkywatchTV