www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP SECRET SERIE-DEEL 1: Waarom wordt Dr. Thomas Horn's 2021 PROJECT geheim gehouden?

Explosief komend rapport wordt "verbazingwekkend, mysterieus" genoemd

4 februari 2021 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

Hoewel hij zelf niet op de hoogte is van de volledige bevindingen rond het aanstaande "top secret" project van Dr. Thomas Horn (dat vóór de zomer van 2021 zal worden onthuld), schreef profetie-expert Gary Stearman een tijdje terug over enkele van de bevindingen:

De poorten van de hel gaan open! Duistere krachten breiden hun aanval op de mensheid uit. Velen hebben gesproken over de "eindtijd", de "laatste dagen", of het "einde der dagen". Er is een voortdurende discussie geweest over de vraag of de mensheid eindelijk dit langverwachte tijdperk heeft bereikt. Hoewel velen het nog niet beseffen, zijn we die periode al binnengegaan.

In het licht van recente onthullingen is de discussie over deze vraag verhit geraakt, omdat traditionalisten zich vastklampen aan aloude overtuigingen van het normale christelijke leven. Zij die hun geloof in de fysieke werkelijkheid stellen, hebben er geen moeite mee te geloven in de grondbeginselen van het evangelie, gekoppeld aan de noodzaak van toewijding, gebed en liefde in daden. Maar door de eeuwen heen hebben zij zich gevestigd op een gesteriliseerde Schrift die niet durft te spreken over multidimensionale werelden die de oude verhalen van de Bijbel bezielen. De niveaus van de onderwereld en de sferen tussen de mensheid en de hemelen daarboven zijn gesloten deuren geworden, verworpen als oude en fantasievolle ficties.

Maar in het licht van nieuwe waarnemingen en ervaringen worden deze poorten opengeduwd. Zoals voorspeld, wordt het "paranormale" snel het "normale."

In de afgelopen jaren hebben we de duidelijke vervulling gezien van de bewering van de profeet Daniël dat "in de tijd van het einde... de kennis zal toenemen." Er is iets speciaals aan deze uitspraak. In zekere zin is de kennis in de vijfentwintig eeuwen sinds de dood van Daniël toegenomen.

Wat zou er dan anders zijn aan de eindtijd waarover hij schreef? Het antwoord ligt voor de hand: In de laatste vijftig jaar is de kennis exponentieel toegenomen (dankzij de uitvinding van de computer en instant communicatie), en is snel geëscaleerd tot het punt dat kunstmatige intelligentie nu op het punt staat om de menselijke waarneming en het menselijk denken te overtreffen. Hoogstaande technologie dreigt de onoplettenden tot slaaf te maken.

Bovendien opent de toenemende kennis deuren die millennia lang gesloten zijn geweest. Ze zwaaien nu wijd open, en de verborgen samenlevingen die hun intieme geheimen lang hebben bewaard, hebben gemerkt dat de tijd is aangebroken om hun heimelijke banden te onthullen.

Meer dan dat, de communicatie- en amusementsmedia, plus een legioen aan auteurs, onderwijzers en theoretici, zijn opgestaan om de mensheid te waarschuwen dat zij op het punt staat de controle over haar eigen ontwikkelingsrichting te verliezen. Spoedig, zeggen zij, zal de "singulariteit" aanbreken, wanneer mens en machine zullen samensmelten om de mensheid naar haar volgende niveau te lanceren. De beroemde "Turing Test" - het onvermogen om vast te stellen of men met een mens of een computer spreekt - is reeds doorstaan. En wie zou het geheugen van zo'n computer naar de duistere kant kunnen draaien?

Tot veler verbazing worden de occulte interdimensionale werelden van kwaadaardige vorsten en machten snel zichtbaar. Maar enkelen - bewaarders van oude stammenwijsheid en traditionele geschiedenissen - hebben het overleefd om te onthullen dat het huidige moment, met zijn duistere bewoners van het bovennatuurlijke, al lang verwacht werd.

Met zijn voortschrijdende kennis dringt de mens opnieuw door de barrière die hij voor het eerst zocht te doorbreken in het beruchte Toren van Babel incident: God keek neer terwijl arbeiders hun ziggoerat bouwden naar een poort naar de hemel, waar zij hoopten hun ultieme identiteit te vinden in een vereniging met dezelfde duistere machten die de mensheid vóór de zondvloed hadden beheerst. Hun doorgang naar de eeuwigheid, beter een "poort" genoemd in de taal van de Bijbel, is de eeuwige droom van de mens van macht, in een vereniging met het bovennatuurlijke.

Toen Jezus sprak over de "poorten van de hel", sprak Hij niet in metaforische taal. In feite riep Hij de werkelijkheid aan van de oude doorgangen en paden tussen hemel en aarde, en de gevallenen die er doorheen gingen om een ongelukkige mensheid te teisteren.

In de laatste eeuw is onze planeet getuige geweest van steeds meer voorbeelden van deze paranormale invallen. Nu de profetische gebeurtenissen op het punt staan in vervulling te gaan, zijn hun poorten in deze wereld opnieuw actief geworden, zoals voorzegd in de Schrift en zoals verwacht door mensen die bovennatuurlijke hulp verwachten om hun zaak van wereldheerschappij te bevorderen. De duistere kant gelooft dat haar tijd gekomen is.

Zij die de Bijbel lezen zullen precies herkennen wat dit betekent.

En zij die [Dr. Thomas Horn's komende openbaring] lezen zullen mentaal en spiritueel voorbereid zijn op de verbazingwekkende veranderingen die spoedig zullen komen.

Evenzo, door de hints van Dr. Michael Lake:

Er komt iets aan. Het is aan de horizon, net voorbij de rand van morgen. De onthulling ervan is al vele millennia in de maak. Voor de moderne mens is de kennis van wat komen gaat als een dampige nevel in een oceaan van oergeschiedenis en geheimzinnige kennis. Zowel in oude Hebreeuwse geschriften als in de mythologie van verre culturen over de hele wereld wordt erop gezinspeeld.

Terwijl de volledige manifestatie ervan de laatste decennia is versneld, is de wereld te druk bezig geweest met genotzuchtig materialisme om de tekenen van haar nadering te zien. Velen in de kerk, te zeer gecharmeerd van welvaart en voorspoed, zijn langzaam in slaap gevallen aan het roer van koninkrijken van hun eigen schepping, en zij zijn zich totaal niet bewust van deze naderende kwaadwilligheid.

Terwijl deze duisternis nadert, veranderen er dingen: geopolitieke en financiële invloedssferen ondergaan radicale veranderingen; het morele kompas van de mensheid is onherkenbaar beschadigd; en delen van de wereld beginnen langzaam te branden met niveaus van ongekende haat en losbandigheid. Er is een collectief gevoel van dreigend gevaar, waarbij de nekharen van de mensheid overeind gaan staan. Dit universele onbehagen heeft sommigen in de donkerste kamers van esoterische genootschappen doen zieden in ademloze afwachting. Maar de doorsnee burger voelt zich gewoon ongemakkelijk - hij of zij wil altijd over de schouder meekijken met een gevoel van iets dat er nog niet helemaal is.

Tegelijkertijd begint de Heilige Geest langzaam velen binnen het Lichaam van Christus wakker te schudden. Dit overblijfsel van de Allerhoogste God veegt tientallen jaren van slaap uit hun ogen, terwijl ze een verlangen omarmen om een heldere profetische visie te krijgen op de horizon van morgen. Deze ontwaakte heiligen verlangen dat de Hemel hen de zalving van de zonen van Issaschar schenkt: om nauwkeurig de profetische tijden en de seizoenen te onderscheiden.

"Wat voor angstaanjagend iets staat er aan de rand van morgen?" zul je je misschien afvragen. Het - of beter gezegd, zij - waren bekend onder vele oude namen. Universeel werden zij de Schijnenden genoemd. Voor de Sumeriërs waren zij de Annunaki. Voor de Grieken waren zij de Titanen. Het Boek van Henoch noemt dit oude kwaad de Wachters. En de Hebreeërs kenden hen als de Bene Elohim van Genesis 6. Letterlijk elke oude cultuur op deze planeet heeft een gemeenschappelijk verhaal over wezens die uit de grote onbekende andere wereld verschijnen - of het nu de hemel is of een ander sterrensysteem - die oude (en verboden) kennis aan de mensheid zouden schenken.

De apostel Paulus waarschuwt voor dit naderende kwaad en verbindt het met de terugkeer van de Zoon des Verderfs:

En dan zal de wetteloze geopenbaard worden. De Heere zal hem verteren door de Geest van Zijn mond en hem tenietdoen door de verschijning bij Zijn komst; hem, wiens komst overeenkomstig de werking van de satan is, met allerlei kracht, tekenen en wonderen van de leugen, en met allerlei misleiding van de ongerechtigheid in hen die verloren gaan, omdat zij de liefde voor de waarheid niet aangenomen hebben om zalig te worden. En daarom zal God hun een krachtige dwaling zenden, zodat zij de leugen geloven, opdat zij allen veroordeeld worden die de waarheid niet geloofd hebben, maar een behagen hebben gehad in de ongerechtigheid. (2 Tessalonicenzen 2:8-12)

De Bijbel gebruikt een zeer interessante terminologie in vers 11. "Daarom" kan betekenen dat er iets zal komen om de weg te bereiden voor de Zoon van Verderf. Deze oude Schijnenden zullen de harten voorbereiden van hen die Gods waarheid hebben verworpen en behagen hebben gevonden in ongerechtigheid of adikia (ad-ee-kee'-ah) in het oorspronkelijke Grieks, wat niet alleen "ongerechtigheid van hart en leven" betekent, maar ook "daden die in strijd zijn met wet en recht"[i]. Wat voor soort misleiding zal God toestaan? Het woord dat gebruikt wordt voor "sterk" is het Griekse woord energeia (en-erg'-i-ah), dat in het Nieuwe Testament alleen gebruikt wordt om bovenmenselijke of bovennatuurlijke kracht aan te duiden.[ii]

Daarom ligt er voor de mensheid een bovennatuurlijke begoocheling in het verschiet. In feite werken deze gevallen Bene Elohim op dit moment ijverig van achter de schermen om de chaos te scheppen die zij nodig hebben voor hun onthulling. Misschien zal een deel van de geplande misleiding hun zelf-verkondiging zijn als de voorouders van de mensheid en de redders van de moderne mens. Deze terugkerende Wachters zullen het wereldtoneel klaarzetten voor de onthulling van de Zoon des Verderfs. Deze architecten van chaos en ongehoorzaamheid zullen de hele wereld in de armen van de Antichrist doen rennen!

Te midden van het ontvouwen van deze voorbereidende eindtijd-gebeurtenissen komt de internationaal geprezen overblijfsel-onderzoeker, Dr. Thomas Horn [wiens geheime maar op handen zijnde onthulling] dient als een inlichtingen-briefing op hoog niveau om de mensheid te informeren over de laatste bovennatuurlijke misleiding die op het punt staat te worden vrijgelaten uit de poorten van de hel.

VOLGENDE KEER: Langzame onthulling wijst op wat komen gaat

Noten:

[i]Strongs # G0093, Strong’s Enhanced Lexicon, BibleWorks for Windows 9.0 (Norfolk, VA: BibleWorks, 2013).

[ii]Ibid., # G1753.

Bron: TOP SECRET SERIES—PART ONE: Why Is Dr. Thomas Horn’s 2021 PROJECT Being Kept Under Wrap? Explosive Upcoming Report Called “Astonishing, Mysterious” » SkyWatchTV