www.wimjongman.nl

(homepagina)


TOP GEHEIM - deel 15: Doorgangen en poorten in de Bijbel

11 maart 2021 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33

Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u, eeuwige deuren, opdat de Koning der ere binnengaat.
-Psalmen 24:7

Toen droomde hij, en zie, op de aarde was een ladder geplaatst, waarvan de top de hemel raakte, en zie, de engelen van God klommen daarlangs omhoog en omlaag.
-Genesis 28:12.

En Hij zei tegen hem: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u allen: Van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des mensen."
-Johannes 1:51.

Een interessant verband tussen de afdaling van de Wachters naar de berg Hermon en de poorten van de Hel worden gevonden in het Evangelie van Matteüs. Toen Jezus over de kerk verklaarde dat "de poorten van de hel haar niet zullen overweldigen" (Matteüs 16:18), was hij in Caesarea Filippi bij de monding van de beroemde grot die dienst doet als de Romeinse "Grot van Pan" aan de zuidwestelijke voet van de berg Hermon, een onderwereldportaal waar, naar alle waarschijnlijkheid, de Wachters die gezondigd hadden, werden overgeleverd "in ketenen van duisternis, om bewaard te worden tot het oordeel" (2 Petrus 2:4). Geschiedkundige Judd Burton schrijft:

Jezus kan de werkelijke grot van Pan als achtergrond hebben gebruikt toen hij verwees naar de "poorten van de hel, en dat de rots niet Petrus was, maar een grote rots voor de grot". Dit scenario is mogelijk, gezien de profetische overpeinzingen van Jezus in Caesarea Filippi, en een dood die hij voelde aankomen en op handen, vereisten de omstandigheden een gedurfder en dramatischer daad van oratie dan eenvoudigweg spugen in het gezicht van het Grieks-Romeinse heidendom. De berg Hermon, met zijn reputatie als het brandpunt van het tumult van de gevallen engelen, was een veel diepgaander beeld voor Jezus' Joodse discipelen. Jezus schudde in feite zijn vuist in het gezicht van krachten die sinisterder, machtiger en gevaarlijker waren dan die van Rome: de duivels en reuzen die Jahweh trotseerden en die zich tegen Jezus' geliefde mensheid keerden. Hij vestigde de kerk, bevestigde zijn messiasschap, en deed dat in de muil zelf van "de poorten van de hel."[i]

Het bredere concept van poorten en doorgangen in de Bijbel

Mensen leven in een wereld van drie zichtbare dimensies en één waarneembare dimensie die wij tijd noemen. Maar zo was het niet altijd. Bijbel profetie expert Chuck Missler gelooft dat het oorspronkelijke ontwerp van de mensheid - dat weerspiegeld werd in Adam en Eva voor de zondeval - toegang gaf tot wel tien dimensies. Missler's verwijzing naar een tien-dimensionale "metacosmos" wordt ondersteund door de huidige theorie van kwantum fysici. Een recent artikel in Universe Today bevestigt dit:

Volgens de Superstring Theorie, zijn de vijfde en zesde dimensie waar de notie van mogelijke werelden ontstaat. Als we door zouden kunnen kijken naar de vijfde dimensie, zouden we een wereld zien die enigszins verschilt van onze eigen wereld, die ons een middel zou geven om de overeenkomsten en verschillen tussen onze wereld en andere mogelijke werelden te meten.

In de zesde dimensie zouden we een vlak van mogelijke werelden zien, waar we alle mogelijke universa die beginnen met dezelfde beginvoorwaarden als deze (d.w.z. de Big Bang) zouden kunnen vergelijken en positioneren. In theorie zou je, als je de vijfde en zesde dimensie zou beheersen, terug in de tijd kunnen reizen of naar verschillende toekomsten kunnen gaan.

In de zevende dimensie heb je toegang tot de mogelijke werelden die beginnen met verschillende beginvoorwaarden. Terwijl in de vijfde en zesde dimensie de beginvoorwaarden dezelfde waren en de daaropvolgende handelingen verschillend, is hier alles anders vanaf het allereerste begin van de tijd. De achtste dimensie geeft ons opnieuw een vlak van zulke mogelijke universumgeschiedenissen, die elk beginnen met verschillende beginvoorwaarden en zich oneindig vertakken (vandaar dat ze oneindigheden worden genoemd).

In de negende dimensie kunnen we alle mogelijke universumgeschiedenissen vergelijken, beginnend met alle verschillende mogelijke wetten van de fysica en beginvoorwaarden. In de tiende en laatste dimensie komen we op het punt waarin alles wat mogelijk en voorstelbaar is, aan bod komt. Daarbuiten is niets voorstelbaar voor ons nederige stervelingen, waardoor het de natuurlijke beperking is van wat wij ons in termen van dimensies kunnen voorstellen.[ii]

Als je denkt dat dit allemaal als kletspraat klinkt, dan ben je niet alleen. Het meeste berust op iets wat kwantumfysici de Superstringtheorie noemen. De vroegste versie van deze theorie stelde een deeltje voor dat 'boson' heette. Als je dat bekend klinkt, komt dat omdat de enorme ringcollider in Genève van het CERN-laboratorium de Large Hadron Collider wordt genoemd, en het verklaarde doel ervan is te zoeken naar het Higgs "boson" (voor meer, zie ons hoofdstuk over CERN). Voorstanders van de snaartheorie beweren dat puntdeeltjes (zoals het boson, fermion, en andere subatomaire deeltjes) eigenlijk snaren zijn, maar vanwege onze dimensionale beperkingen kunnen we ze alleen als punten waarnemen. Wanneer de punten zich verbinden of verstrengeld raken, vormen ze een "lijn" of "snaar". Elke snaar oscilleert op een vooraf bepaalde golflengte; sommige zijn open snaren, en andere zijn gesloten (lussen). Ik geef toe dat deze hele theorie mijn arme brein in de war brengt, maar ik neem het op om het "punt" te maken dat de wereld veel ingewikkelder en gelaagder is dan wij, gevallen mensen, nu kunnen waarnemen.

Als ik de tien-dimensionentheorie goed begrijp, zoals hierboven geciteerd uit het Universe Today artikel, dan zou toegang tot de vijfde en zesde dimensie iemand in staat stellen door de tijd te reizen. Toegang tot de vierde dimensie zou, theoretisch, het kunnen laten lijken dat je door muren kunt lopen, omdat je je eenvoudigweg verplaatst van het moment aan de ene kant van de muur naar hetzelfde moment waarop je aan de andere kant aankomt. Nee, ik ga niet doorzeuren over dimensionale theorieën - eerlijk gezegd worden ze van fysicus tot fysicus verschillend beschreven. Zonder de geest van God te kennen, is het duidelijk onmogelijk om de ultieme waarheid over dimensionale constructie en manipulatie te onderscheiden. Echter, gebaseerd op aanwijzingen die gevonden zijn in de Bijbel en buitenbijbelse bronnen zoals het Boek van Henoch, kan men veel onderscheiden over de mogelijkheid van toegang tot andere dimensies via portalen en/of poorten.

De opening van dit hoofdstuk citeert een aantal verzen, dus laten we meteen beginnen met deze drie om ons op weg te helpen. Psalm 24:7 is een vers dat vandaag de dag in veel kerken wordt gezongen in de tekst van de Lutherse hymne, "Lift Up Your Heads, Ye Mighty Gates" van George Weissel. De context van de hymne is Psalm 24, een psalm van David, geschreven om God te verklaren als de Opperste Schepper en Eigenaar van het Universum:

De aarde is van de Heer en haar volheid, de wereld en zij die daarin wonen.

Want Hij heeft haar gegrondvest op de zeeën, en haar gegrondvest op de vloeden.

Wie zal opklimmen tot de berg des Heren? Of wie zal staan in zijn heilige plaats?

Die reine handen heeft, en een rein hart; die zijn ziel niet verheven heeft tot ijdelheid, noch bedrieglijk gezworen heeft.

Hij zal de zegen van de Here ontvangen, en gerechtigheid van de God van zijn heil.

Dit is het geslacht dergenen, die Hem zoeken, die Uw aangezicht zoeken, o Jakob. Sela.

Hef uw hoofden op, gij poorten, en hef u op, gij eeuwige deuren, en de Koning der heerlijkheid zal binnenkomen.

Wie is deze Koning der heerlijkheid? De Heer, sterk en machtig, de Heer, machtig in de strijd.

Heft uw hoofden op, gij poorten, heft ze op, gij eeuwige deuren, en de Koning der heerlijkheid zal binnenkomen.

Wie is deze Koning der heerlijkheid? De Heer der heerscharen, Hij is de Koning der heerlijkheid. Sela. (Psalm 24, nadruk toegevoegd)

David, de oogappel van God, koning van geheel Israël en voorvader van Jezus Christus, schrijft te verklaren dat op een dag een generatie zal opstaan die een Eeuwige Koning zal zien, de Koning der heerlijkheid. Deze generatie zal "op zijn heilige plaats staan," en alleen een generatie met "reine handen en een zuiver hart" zal dit doen. Hoewel dit kan verwijzen naar de kerk, is het eigenlijk gericht tot Jakob, daarom is dit waarschijnlijk de generatie van Messiasbelijdende Joden die Christus zullen zien terugkeren aan het einde van de Verdrukkingsperiode. Let op HOE de KONING terugkeert: De "poorten" wordt bevolen hun hoofden op te heffen, en de "eeuwige deuren" wordt ook verteld om "opgeheven te worden".

Nu, de oorspronkelijke taal vertaald met "poorten" in de King James Version wordt getranslitereerd als shahar. Het wordt gebruikt in uitdrukkingen als "poorten van de dood" (Psalmen 9:13), "poort van de Heer" (Psalmen 118:20), en "hemelpoort" (Genesis 28:17)."[iii] Er is iets zeer intrigerends aan dit woord. Het Ugaritisch is een taal die nauw verwant is aan het Hebreeuws en die gebruik maakt van "proto-Semitische" fonemen (of enkelvoudige klanken). In Ugaritisch is Shahar eigenlijk de naam van de god van de "dageraad". Koppel dit aan de Septuagint (Griekse) vertaling van het vers:

Hef uw poorten op, gij prinsen, en wees opgeheven, gij eeuwige deuren. (Psalmen 24:7, Septuagint, Engelse Vertaling, nadruk toegevoegd)[iv]

Prinsen? Hebben "prinsen" poorten, of is dit gericht tot onsterfelijken die prinsen worden genoemd, zoals "de vorst van de macht van de lucht"? In feite verpersoonlijkt de constructie - waar de "eeuwige deuren" worden aangesproken en verteld wordt dat ze "opgeheven" moeten worden - de deuren, en lijkt het bestaan te vereisen van een "entiteit" (of entiteiten) die de poort bewaakt, een concept dat door veel oude religies wordt gedeeld. Een andere LXX vertaling luidt:

Hef de poorten op, die heersers over u zijn. Hef eeuwige poorten op, en de Koning der heerlijkheid zal binnengaan. (Psalm 23:7, LES).

Archon is de Griekse term die in de Septuagint wordt gebruikt en die in het Engels wordt weergegeven als "prinsen" of "heersers".[v] Het is dezelfde term die wordt vertaald als "overheden" in de beroemde passage over geestelijke oorlogsvoering: "Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen geestelijke boosheden in hoge kringen (Efeziërs 6:12, cursivering toegevoegd). Deze entiteiten worden in een Grieks lexicon omschreven als "een bovennatuurlijke macht die een bepaalde rol speelt in het beheersen van het lot en de activiteiten van mensen - 'macht, gezag, heerschappij, heerser, goddeloze kracht'."[vi] Tenslotte, als we de tekst serieus nemen, vereist het bevel om "eeuwige poorten op te heffen" het bestaan van een onsterfelijke poortwachter.

Is het mogelijk dat Psalm 24 in feite verwijst naar een dimensionale poort die Jezus Christus passeert om toegang te krijgen tot het aardse rijk? Beheersen de vorsten van de "poorten" en "eeuwige deuren" de toegang tot onze huidige "driedimensionale" wereld? Zou dit de aanleiding kunnen zijn voor de engelenoorlog in de hemel die ertoe leidt dat Satan en de overheden, machten en heersers van de duisternis op de aarde worden neergeworpen?

Toen Jezus opstond, werd Hij de "eersteling" van allen die op een dag opnieuw geboren zouden worden in eeuwige lichamen. Zijn sterfelijk lichaam nam onsterfelijkheid aan. Maar om naar de aarde terug te keren en gezien te worden door mensen met beperkte, sterfelijke waarnemingen, zal Hij binnengaan door een poort en een eeuwige deur. In Zijn eeuwige lichaam had Christus de mogelijkheid om door muren te lopen, maar toch had Hij substantie: De discipel die twijfelde, Thomas, kon zijn eigen hand in de wonden van Christus steken, die daar achtergelaten waren als teken voor allen dat Hij dezelfde man was die gekruisigd was. Christus kent de geheimen van het openen van de poorten, want Hij beveelt ze allemaal. Hij heeft ze allemaal geschapen - en toch, op een dag zal iedere gelovige in zijn of haar herrezen, eeuwige lichaam, opstijgen door een open poort en voor Hem staan. We kunnen nu niet zomaar vanuit onze beperkte wereld in Zijn aanwezigheid stappen. Het is een eenrichtingspoort, alleen van bovenaf geopend. Als God een profeet in Zijn aanwezigheid roept, zoals Hij deed met de apostel Johannes in Openbaring 1, dan kunnen wij daar in de geest heen reizen - en op een dag zullen allen die vertrouwen op Zijn verzoening voor onze zonden, door deze poorten gaan om onmiddellijk bij Hem te zijn.

Profetie, 2025, 'De boodschapper' Apophis, en de verschrikkelijke goden die ermee komen

Dus, waar vinden we nog meer in de Bijbel mogelijke verwijzingen naar poorten en deuren? Misschien wel de meest geciteerde passage is in Genesis 28:12. Jakob heeft zojuist zijn oude vader Isaäk verlaten, nadat hij hem had laten geloven dat Jakob eigenlijk Esau was en daarom de "zegen" van de oudere tweeling had "gestolen". Kort na deze cruciale uitwisseling tussen broers verlaat Jakob Beersheba, een plaatsnaam die "bron van de zevenvoudige eed" betekent, een verwijzing naar de zeven ooien die Abraham aan Abimelech en Phicol van de Filistijnen gaf. Een interessante kanttekening hierbij is de mogelijke, verborgen betekenis in de naam "Abimelech," die kan worden vertaald als "Abi-Melech," of "mijn vader is de koning," wat voor de hand ligt omdat deze man nu koning is, of als "Abi-Molech," wat betekent "mijn geestelijke vader is Molech."[vii] Als de laatste vertaling juist is, en die is wel enigszins logisch, dan had deze koning aanzienlijke macht in het geestelijk gevallen rijk. Ik breng dit naar voren omdat Jakob door een gevaarlijke streek reist waar gevallen entiteiten en demonen de overhand hebben.

Jakob reist in noordoostelijke richting naar het land van zijn verwant Laban, op weg naar de streek die Charrhan heet, waarschijnlijk een verwijzing naar "Haran," een naam die eigenlijk "bergbeklimmer" betekent, wat misschien duidt op een bergachtig of heuvelachtig terrein. De plaats van Charran (Haran) is het huidige Sanliurfa, Turkije, en er is daar door de eeuwen heen een interessante moslimlegende over Abraham en Nimrod doorgegeven! Er wordt gezegd dat Nimrod Abraham in een vuur gooide, maar dat de vlammen op wonderbaarlijke wijze water werden, en dat de houtblokken voor het vuur vissen werden. Vandaag de dag krijgen toeristen een poel te zien die gevuld is met "wondervissen" (karpers) en wordt het verhaal verteld. Is er iets van waar? Wel, de Joodse mondelinge overlevering[viii] zegt dat de vader van Abraham, Teheran, Nimrod diende (vermoedelijk na de gebeurtenis van Babel), omdat hij geloofde dat Nimrod een god was. Nimrod, zo zegt de legende, was onzeker na het hele taalgedoe, en hij vreesde dat er op een dag een ware troonopvolger zou opduiken. Abraham, een man en een directe afstammeling van Noach, vormde een bedreiging voor Nimrod, en de paranoïde koning probeerde dan ook verschillende malen het kind te doden. De moslimtraditie hierboven is misschien een andere vertelling van het joodse verhaal. Maar het volstaat te zeggen dat Charrhan zeker verbonden is met bovennatuurlijke gebeurtenissen.

Bijbelse archeologen zijn het er meestal over eens dat Jakob elf tot twaalf mijl ten noorden van het huidige Jeruzalem wilde "rusten", in een gebied dat tegenwoordig Beit El wordt genoemd. Vermoeid van zijn reizen, stopte Jakob voor de nacht in de heuvels van Judea, waar hij een rots uitkoos om als hoofdkussen te dienen:

En hij bereikt een bepaalde plaats, en bleef daar de gehele nacht, omdat de zon onder was; en hij nam van de stenen van die plaats, en legde ze neer als zijn kussens, en ging op die plaats liggen om te slapen.

En hij droomde en zag een ladder, die op de aarde stond en waarvan de top tot aan de hemel reikte; en hij zag de engelen Gods daarop opstijgen en nederdalen.

En zie, de Here stond daarboven en zeide: Ik ben de Here, de God van Abraham, uw vader, en de God van Izaäk; het land, waarop gij ligt, zal Ik aan u geven en aan uw zaad;

En uw zaad zal zijn als het stof der aarde, en gij zult het uitspreiden naar het westen, en naar het oosten, en naar het noorden, en naar het zuiden; en in u en in uw zaad zullen alle geslachten der aarde gezegend worden.

En zie, Ik ben met u, en Ik zal u beschermen in alle plaatsen, waarheen gij gaat, en Ik zal u wederbrengen in dit land; want Ik zal u niet verlaten, totdat Ik zal gedaan hebben, hetgeen Ik tot u gesproken heb.

En Jakob ontwaakte uit zijn slaap, en hij zeide: Waarlijk, de Here is in deze plaats, en ik wist het niet.

En hij werd bevreesd, en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats! Dit is niemand anders dan het huis Gods, en dit is de poort des hemels.

En Jakob stond des morgens vroeg op, en hij nam den steen, dien hij tot zijn kussen gelegd had, en hij richtte dien op tot een pilaar, en hij goot olie op den top ervan.

En hij noemde de naam van die plaats Bethel; maar de naam van die stad was eerst Luz. (Genesis 28:11-19)

Ulam wordt vaak vertaald als "vroeger"; daarom zou de oude naam van deze stad "Luz" zijn geweest, een naam die "amandelbos" betekent. Jakob ontdekt echter in zijn droom dat deze plaats de poort naar de hemel bevat, en daarom geeft hij het de naam Beth-El, "huis van God". In werkelijkheid werd daar in de vierde eeuw na Christus een kerk gebouwd, en er zijn overblijfselen van een kleine stad uit de Byzantijnse tijd.[ix] Moeten wij daarheen op expeditie gaan op zoek naar oude technologie? Waarschijnlijk niet, om een theologisch belangrijke reden die we in het volgende deel van deze serie zullen behandelen.

VOLGENDE KEER: Over Etemenanki, "Het Huis van het Fundament-Platform van Hemel en Aarde"

Eindnoten

[i] Judd Burton, Interview With the Giant, http://www.lulu.com/us/en/shop/judd-burton/interview-with-the-giant/paperback/product-5943477.html, 80.

[ii] Matt Williams, “A Universe of Ten Dimensions,” published on December 10, 2014, at Universe Today, http://www.universetoday.com/48619/a-universe-of-10-dimensions/ (accessed January 24, 2015).

[iii]R. Laird Harris, Robert Laird Harris, Gleason Leonard Archer, and Bruce K. Waltke, Theological Wordbook of the Old Testament, electronic ed. (Chicago: Moody Press, 1999, c1980) 946.

[iv] English Translation of Septuagint, http://www.ecmarsh.com/lxx/Psalms/index.htm (accessed January 24, 2015).

[v]“807 archōn,” Dictionary of Biblical Languages with Semantic Domains: Greek (New Testament) ed. James Swanson (Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997).

[vi] Johannes P. Louw and Eugene Albert Nida, vol. 1, Greek-English Lexicon of the New Testament: Based on Semantic Domains, electronic ed. of the 2nd ed. (New York: United Bible Societies, 1996) 146–47.

[vii]Jim Stinehart, “MLK vs. Abimelech vs. Abi-Molech,” April 4, 2009, http://lists.ibiblio.org/pipermail/b-hebrew/2009-April/038024.html (accessed January 24, 2015).

[viii] The story of Abraham and Nimrod is taken from an article by Nissan Mindel, http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/112333/jewish/Nimrod-and-Abraham.htm (accessed January 24, 2015).

[ix]Avraham Negev, The Archaeological Encyclopedia of the Holy Land (New York: Prentice Hall Press, 1990).

Bron: Skywatchtv.com