www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 20: De duizendjarige heerschappij

29 september 2022 - door Tom Horn

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19

De gruwelijkste tijd van de menselijke geschiedenis loert nog net achter de profetische horizon, zoals we hebben gezien. Die periode zal worden afgesloten met de triomfantelijke terugkeer van Jezus Christus. Er zal ongekend bloedvergieten plaatsvinden bij Armageddon, waar, zoals we hebben gezien, de legers van de wereld onmiddellijk met miljoenen tegelijk zullen worden vernietigd.

Dit is verontrustend om te overwegen. Maar, zoals gezegd, het is het donkerst vlak voor de dageraad. De laatste zonnestralen zullen volledig gedoofd zijn. Maar dan klaart de wereld op en weldra brengt de glorieuze dageraad spectaculaire taferelen van een aanbreken van de gloednieuwe dag.

Dit is de tijd van Armageddon versus het aanbreken van Christus' duizendjarige heerschappij.

De komst van de Koning der koningen zal met schitterend licht gepaard gaan als de wolken van de Apocalyps als een boekrol uiteenvallen. De aarde zal spoedig de volle glorie ervaren van de Heer der heren als Hij zijn duizendjarig tijdperk van het koninkrijk Gods brengt op een ongerepte aarde zoals die was voor de zondeval in de hof van Eden.

Er ligt dus een prachtige toekomst in het verschiet die alle overblijfselen van een gevallen planeet zal uitwissen. Daar kunnen we met spanning naar kijken. Dat zal deze dagen opvrolijken, terwijl de duisternis zich verzamelt voor het einde van dit onrustige tijdperk.

Fantastische veranderingen!

Jezus zal de aarde in volmaakte glorie herstellen. Hij zal de troon aannemen die alleen Hem toebehoort - de troon van David. David zal blijkbaar in zijn bovennatuurlijke staat ook heersen over het volk Israël tijdens het duizendjarig rijk.

Wanneer de Zoon des mensen zal komen in zijn heerlijkheid, en alle heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. (Matteüs 25:30)

Het terrein van Jeruzalem en de hele wereld zal bovennatuurlijk veranderen in overeenstemming met een meesterlijke zwaai van Koning Jezus' majestueuze hand. We krijgen een glimp te zien van die verbazingwekkende topografische en ecologische veranderingen die op die dag zijn voorspeld (zie Zacharia 14:4-9).

Zoals in Eden

Jezus zal de aarde maken zoals ze was ten tijde van de hof van Eden. Het zal voor het grootste deel een misdaadvrije wereld zijn; wie toch een misdaad begaat, zal onmiddellijk worden aangepakt, en vanuit een rechtvaardig rechtssysteem dat perfecte kennis heeft van alle betrokken zaken. Veel profetiestudenten geloven dat de heiligen van het kerkelijk tijdperk officieren zullen zijn van het Hooggerechtshof in het bestuur van Koning Jezus. Als bovennatuurlijke officieren van het Hof zullen zij zeker toegerust zijn voor een dergelijke taak.

Maar criminaliteit zal bijna niet voorkomen in vergelijking met dat in ons huidige uur. Christus' heiligen, zowel die van vlees en bloed als de bovennatuurlijke, zullen al die jaren ongetwijfeld heerlijk creatieve dingen te doen hebben. Het vooruitlopen op die tijd van glorieuze dienst zou ons kracht moeten geven voor onze dienst hier op aarde!

Jezus Christus zal regeren in Zijn heerlijk koninkrijk na de Opname, de Verdrukking en de Wederkomst. Het is fascinerend om na te denken over hoe het koninkrijk eruit zal zien. Laten we enkele basiskenmerken ervan onderzoeken.

De duur van het koninkrijk

We vinden een beschrijving van het koninkrijk in Openbaring, na het verslag van Christus' wederkomst in hoofdstuk 19 en vóór de voorspelling van het grote witte troon oordeel in Openbaring 20:11-15 en het eeuwige koninkrijk in de hoofdstukken 21 en 22.

En ik zag een engel uit de hemel neerdalen, met de sleutel van de bodemloze put en een grote keten in zijn hand.

En hij greep de draak, de oude slang, die de duivel en de satan is, en bond hem duizend jaar vast, en wierp hem in de bodemloze put, sloot hem op en verzegelde hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar vervuld zouden zijn; en daarna moest hij een weinig tijd worden losgelaten.

En ik zag tronen, en zij zaten daarop, en hun werd het oordeel gegeven; en ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, en die het beest niet hadden aanbeden, noch zijn beeld, noch zijn merkteken op hun voorhoofd of in hun hand hadden ontvangen; en zij leefden en heersten met Christus duizend jaar.

Maar de rest van de doden leefde niet meer totdat de duizend jaar voorbij waren. Dit is de eerste opstanding. Zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding; over zulken heeft de tweede dood geen macht, maar zij zullen priesters van God en van Christus zijn en met Hem duizend jaar regeren.

En wanneer de duizend jaren zullen zijn verstreken, zal Satan uit zijn gevangenis worden losgelaten, en hij zal uitgaan om de volken te misleiden die in de vier windstreken der aarde zijn, Gog en Magog, om hen te verzamelen voor de strijd; het getal van hen is als het zand der zee.

En zij trokken op over de breedte der aarde, en omsingelden het kamp der heiligen en de geliefde stad; en vuur daalde van God af uit de hemel, en verslond hen.

En de duivel, die hen misleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar het beest en de valse profeet zijn, en hij zal dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden. (Openbaring 20:1-10)

Deze passage zegt duidelijk verschillende belangrijke dingen. Satan zal gebonden zijn. Het zal hem verboden worden de mensheid op enigerlei wijze te beïnvloeden.

De eerste opstanding, de opstanding van de heiligen uit het Oude Testament (Daniël 12:2-3 en 12:13) en de heiligen uit de Verdrukking, zal plaatsvinden bij de vestiging van het koninkrijk. Deze opstanding moet niet worden verward met de opstanding van de christenen bij de Opname, die ook weer zeven jaar voor de Verdrukking zal plaatsvinden.

Paulus was de eerste die informatie kreeg over het mysterie van de Opname. Die grote gebeurtenis werd niet voorgesteld in het Oude Testament of door Jezus in Zijn aardse bediening (behalve, naar onze mening, in Zijn verwijzing naar het terugkeren en opnemen van gelovigen tot Zichzelf en het terugbrengen naar het Vaderhuis, waar Hij woningen voor de gelovigen bereidde [Johannes 14:1-3]).

Zoals we hebben gezegd, zal het koninkrijk van Christus duizend jaar bestaan. Deze passage maakt het heel duidelijk door ons niet één maar zes keer te vertellen dat het zo lang zal duren. Satan zal na die tijd voor een korte periode worden losgelaten.

Sommigen zijn misschien verward door dit koninkrijk, in tegenstelling tot het eeuwige koninkrijk. Lees Openbaring hoofdstuk 21 en 22 voor een beschrijving van het eeuwige koninkrijk dat op dit koninkrijk zal volgen.

Veranderde dierenwereld

Het boek Jesaja staat vol profetieën over de kenmerken van het duizendjarig rijk. Jesaja 11:6-9 voorspelt het volgende:

Ook de wolf zal bij het lam wonen, en het luipaard zal zich neerleggen bij het kind; en het kalf en de jonge leeuw en de vette tezamen; en een klein kind zal hen leiden.

En de koe en de beer zullen zich voeden; hun jongen zullen samen liggen; en de leeuw zal stro eten zoals de os. En het zogende kind zal spelen op het hol van de slang, en het gespeende kind zal zijn hand leggen op het hol van de haan.

Zij zullen op mijn gehele heilige berg geen kwaad doen, noch vernietigen; want de aarde zal vol zijn van de kennis des Heren, zoals de wateren de zee bedekken.

We zien dat dieren die nu carnivoor zijn, zich alleen nog met planten zullen voeden. Daarom zullen ze elkaar niet vrezen, en niet gevaarlijk zijn voor mensen.

Sommigen vergeestelijken deze profetie (interpreteren ze allegorisch), maar daarmee gaan ze voorbij aan de waarheid. De passage stelt duidelijk dat alle dieren letterlijk herbivoren zullen zijn in het toekomstige koninkrijk. Er staat ook dat alle dieren ooit planteneters waren, aangezien mens noch dier voor de zondvloed dierenvlees aten.

Genesis 1:29-30:

En God zei: Zie, Ik heb u gegeven al het kruid dat zaad draagt, dat op de gehele aarde is, en al het geboomte, waarvan de vrucht van een boom zaad geeft; voor u zal het tot spijze zijn.

En aan al het gedierte der aarde, en aan al het gevogelte in de lucht, en aan al wat op de aarde kruipt, waarin leven is, heb ik elk groen kruid tot spijze gegeven; en het was zo.

Het Hebreeuwse woord "vlees" in de King James Version (KJV) van de Bijbel betekent eenvoudigweg "voedsel" of "dat wat verslonden wordt". Merk op dat de beesten niet worden gegeven voor het eten van Adam of van elkaar. Zowel Adam als de beesten krijgen kruiden en vruchten te eten. Dus mens en dier waren allemaal vegetarisch. Maar God veranderde de dingen na de zondvloed.

In Genesis 9:2-3 zegt God tegen Noach:

En de vrees voor u en de vrees voor u zal zijn over al het gedierte der aarde, en over al het gevogelte der lucht, over al wat zich op de aarde beweegt, en over al de vissen der zee; in uw hand zijn zij overgeleverd.

Al wat leeft zal vlees voor u zijn, zoals het groene kruid heb ik u alles gegeven.

De zondeval in de hof van Eden veranderde alles. De dood kwam in de wereld. De dieren begonnen de mens te vrezen, omdat de mens na de zondeval dieren mocht eten. Veel dieren werden toen vleeseters.

De wereld waarin we nu leven is gevuld met mensen die de godheid van Jezus Christus ontkennen, waaronder velen die zelfs het bestaan van God ontkennen. Maar dat zal niet het geval zijn in het koninkrijk. In Jesaja 11:9, hierboven geciteerd, staat dat "de aarde vol zal zijn van de kennis van de Heer, zoals de wateren de zee bedekken."

Langere levensduur

Er is groot nieuws voor de toekomst van de wereld tijdens het Millennium:

Er zal dan geen kind van dagen meer zijn, noch een oude man die zijn dagen niet vervuld heeft; want het kind zal honderd jaar oud sterven; maar de zondaar die honderd jaar oud is, zal vervloekt worden.

En zij zullen huizen bouwen, en die bewonen; en zij zullen wijngaarden planten, en de vrucht daarvan eten. Zij zullen niet bouwen, en een ander het bewonen; zij zullen niet planten, en een ander het eten; want als de dagen van een boom zijn de dagen van Mijn volk, en Mijn uitverkorenen zullen lang genieten van het werk hunner handen.

Zij zullen niet tevergeefs arbeiden, noch tot moeite voortbrengen; want zij zijn het zaad der gezegenden des Heren, en hun nageslacht met hen. En het zal geschieden, voordat zij roepen, zal Ik antwoorden; en terwijl zij nog spreken, zal Ik horen.

De wolf en het lam zullen samen eten, en de leeuw zal stro eten zoals het rund; en stof zal het vlees van de slang zijn. Zij zullen op mijn heilige berg geen kwaad doen noch vernietigen, zegt de Heer. (Jesaja 65:20-25)

Er ligt een geweldige belofte in deze profetie. Een grote toename van de levensduur zal dit prachtige tijdperk kenmerken. Net als de passage uit Jesaja 11 die we eerder hebben bekeken, hebben sommigen deze passage over de toegenomen levensduur vergeestelijkt. Zij zeggen dat het alleen gezien moet worden als een vage verwijzing naar het leven op een etherisch niveau. Ze zeggen dat het niet letterlijk is. De Bijbelse waarheid zegt echter dat de levensduur sterk zal toenemen. Het zal zijn zoals voor de zondvloed in Noachs tijd.

De genealogie van Adam tot Noach, gegeven in Genesis 5 en 9:29, laat zien dat er extreem lange levensduren waren. Als we Henoch, die door God werd meegenomen (Genesis 5:24) op de leeftijd van 365 jaar, en Lamech, die stierf op de leeftijd van 777 jaar, buiten beschouwing laten, dan zien we dat alle andere acht tussen 895 en 969 jaar leefden. Na de Grote Vloed was er een snelle daling in levenslengte tot iets meer dan 400 jaar. Rond de tijd van de toren van Babel daalde het aantal tot iets meer dan 200 jaar. Daarna begonnen ze langzaam af te nemen tot een modernere levensduur over een periode van honderden jaren.

Zoals alle sceptici van de bijbelse waarheid zeggen de neezeggers onvermijdelijk dat het belachelijk is te denken dat mensen 900 jaar leefden. Factoren van diepgaande invloed verklaren echter de grote veranderingen in de omgeving en/of levensstijl van de mens.

Ongeacht of deze invloeden op de levensduur positief of negatief waren, sommige zijn dat wel: 1) Vóór de zondvloed regende het niet op de aarde; in plaats daarvan werd de aarde bewaterd door mist die uit de grond omhoog kwam (Genesis 2:5-6). 2) Zoals eerder vermeld, begon de mens na de zondvloed voor het eerst vlees te eten (Genesis 9:3). 3) De verwijdering van de enorme waterlaag boven het uitspansel (Genesis 1:7 en 7:11) kan de zonnestralen, het magnetisch veld van de aarde of de luchtdruk hebben beïnvloed. 4) Na de zondvloed werd het menselijk ras aangevuld met slechts acht mensen (Genesis 6:18), waarvoor het huwelijk van enkele naaste verwanten nodig was.

Deze en andere factoren kunnen ook van grote invloed zijn geweest en een enorm effect hebben gehad op het menselijk leven. Het volstaat te zeggen dat wij stervelingen niet in staat zijn om te weten wat de Schepper-God weet, dus is het verstandig om eenvoudigweg Zijn Woord te geloven met betrekking tot de enorme gevolgen die de zondeval had en hoe de herstelde, onbevlekte, duizendjarige aarde eruit zal zien als Jezus regeert voor die toekomstige duizend jaar.

God zei dat de mens negenhonderd jaar leefde in die tijd vóór de zondvloed. Wij zullen duizend jaar leven, wordt ons verteld in de beschrijvingen van het Millennium. Soms bestaat de misvatting dat het Millennium gelijk zal zijn aan de hemel. Sommigen denken aan mensen die op wolken zitten en harpen bespelen, enz. Dit is een misvatting over de hemel, en het is zeker een misvatting over het tijdperk dat het Duizendjarig Rijk van Christus zal zijn.

Deze beschrijvingen geven ons beelden van normale activiteiten zoals huizen bouwen, erin wonen, wijngaarden planten, vruchten eten, kinderen baren en soms zelfs sterven. Deze profetie geeft ook verder bewijs dat vleesetende dieren herbivoren worden, wat we eerder hebben gezien.

Een veel voorkomend misverstand is dat men denkt dat alleen degenen die zijn opgestaan of veranderd in onsterfelijke lichamen het koninkrijk zullen binnengaan. Als dat het geval zou zijn, zou niemand daar kunnen zondigen of sterven. Maar Mattheüs 25:31-46 beschrijft Jezus Christus die de schapen van de bokken scheidt aan het einde van de Grote Verdrukking. Dit is het oordeel over de niet-Joodse volken (vers 32). Alle mensen die aan de rechterhand van de Heer zijn verzameld, zijn overlevenden van de Grote Verdrukking en zullen in hun sterfelijke lichaam het koninkrijk binnengaan. Ook zij zullen kinderen baren die menselijk zijn. Hetzelfde geldt voor de vele Israëlieten die de Grote Verdrukking zullen overleven en in het koninkrijk kinderen zullen baren. Ezechiël 37:25-26 zegt:

En zij zullen wonen in het land dat Ik mijn knecht Jakob gegeven heb, waarin uw vaderen gewoond hebben; en zij zullen daarin wonen, zij en hun kinderen en hun kindskinderen in eeuwigheid; en mijn knecht David zal hun vorst zijn in eeuwigheid.

En Ik zal een verbond des vredes met hen maken; het zal een eeuwig verbond met hen zijn; en Ik zal hen plaatsen en vermenigvuldigen, en Ik zal Mijn heiligdom in het midden van hen zetten tot in eeuwigheid. (Nadruk toegevoegd)

Al deze mensen en hun nakomelingen zullen in het duizendjarig rijk in staat zijn tot zowel zonde als dood, ook al zal Satan geketend zijn en geen invloed op hen kunnen uitoefenen.

Geen oorlog meer

De duizendjarige heerschappij van Jezus Christus zal ervoor zorgen dat er geen oorlog meer is op de planeet. Dit zal zo zijn tot het einde van de duizend jaar. Op dat moment zal Satan voor een korte periode uit zijn gevangeniscel in de bodemloze put (Openbaring 20:7-9) worden vrijgelaten. Met betrekking tot Jezus Christus zegt Micha 4:3:

En Hij zal rechtspreken onder vele volken, en sterke naties van verre berispen; en zij zullen hun zwaarden slaan tot ploegscharen, en hun speren tot snoeimessen; natie zal geen zwaard meer opheffen tegen natie, en zij zullen geen oorlog meer leren.

Jesaja 2:4 is vergelijkbaar. Er zal niet alleen geen oorlog meer zijn, maar de wapens zullen worden ontmanteld en gevechtsstrategieën zullen niet meer worden geleerd.

Israël zal vrede hebben en veilig wonen in het koninkrijk.

Zie, de dagen komen, spreekt de Heer, dat ik uit David een rechtvaardige tak zal doen opstaan, en een koning zal regeren en voorspoedig zijn, en recht en gerechtigheid zal doen gelden op aarde. In zijn dagen zal Juda gered worden, en Israël zal veilig wonen; en dit is zijn naam waardoor hij genoemd zal worden: De Heer onze gerechtigheid. (Jeremia 23:5-6, nadruk toegevoegd)

Vandaag de dag is dit verre van het geval. Israël wordt aan alle kanten omringd door vijanden die bloedig gezworen hebben het van de kaart te vegen. De oproep van haatdragende islamitische leiders om de Joodse staat te vernietigen staat zeker in contrast met de belofte van duizendjarige vrede. Er zal geen bedreiging voor Israël zijn wanneer de Vredevorst in Jeruzalem op de troon zit!

Het oordeel van Jezus Christus en de herstelde rechters

De verzen van Micha en Jeremia die we zojuist bekeken, verwijzen ook naar Jezus Christus die de volken op aarde oordeelt. Hij zal dat doen in alle wijsheid en volmaakte rechtvaardigheid, met een ijzeren staf:

En uit zijn mond gaat een scherp zwaard, waarmee hij de volken zal slaan; en hij zal hen regeren met een ijzeren staf; en hij betreedt de wijnpers van de felheid en toorn van de almachtige God. (Openbaring 19:15, nadruk toegevoegd)

Hij zal regeren als een letterlijke koning op een troon, wonend in Jeruzalem, en zal ook de rechters in Israël herstellen:

En Ik zal uw rechters herstellen als in het begin, en uw raadgevers als in het begin; daarna zult gij genoemd worden: De stad der gerechtigheid, de trouwe stad. (Jesaja 1:26, nadruk toegevoegd)

Wie zullen de rechters van de twaalf stammen van Israël zijn? Jezus Christus vertelde zijn discipelen:

Voorwaar, Ik zeg u: Dat gij, die Mij gevolgd zijt, in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid, ook gij zult zitten op twaalf tronen, oordelende de twaalf stammen Israëls. (Mattheüs 19:28)

Israël: Een koninkrijk van priesters

Zo zegt de Here der heerscharen: Het zal nog geschieden, dat er volkeren zullen komen, en inwoners van vele steden: En de inwoners van de ene stad zullen naar de andere gaan, zeggende: Laat ons gaan om tot de Here te bidden en de Here der heerscharen te zoeken: Ik zal ook gaan. Ja, vele volken en sterke naties zullen komen om de Here der heerscharen te Jeruzalem te zoeken en tot de Here te bidden. Zo zegt de Here der heerscharen: In die dagen zal het geschieden, dat tien mannen uit alle talen der volken zullen grijpen, ja de slip van hem, die Jood is, zullen grijpen, zeggende: Wij zullen met u gaan; want wij hebben gehoord, dat God met u is. (Zacharia 8:20-23)

Nu dan, indien gij waarlijk mijn stem zult gehoorzamen, en mijn verbond zult houden, zo zult gij Mij een bijzondere schat zijn boven alle volkeren; want de ganse aarde is de mijne: En gij zult Mij een √ en een heilige natie zijn. Dit zijn de woorden die gij tot de kinderen Israëls zult spreken. (Exodus 19:5-6, nadruk toegevoegd).

Het Loofhuttenfeest

Een interessante profetie in Zacharia 14:16-19 betreft de niet-Joodse volken die het Loofhuttenfeest houden in het Duizendjarig Rijk:

En het zal geschieden, dat al wat overblijft van al de volken, die tegen Jeruzalem kwamen, van jaar tot jaar zal opgaan om de Koning, de Here der heerscharen, te aanbidden en het Loofhuttenfeest te houden.

En het zal zijn, dat wie van alle geslachten der aarde niet naar Jeruzalem komt om de Koning, de Here der heerscharen, te aanbidden, op hem zal geen regen vallen.

En indien de familie van Egypte niet optrekt, en niet komt, die geen regen hebben, zo zal de plaag zijn, waarmee de Here de heidenen zal slaan, die niet optrekken om het Loofhuttenfeest te houden.

Dit zal de straf van Egypte zijn, en de straf van alle volken die niet komen om het Loofhuttenfeest te houden.

Hier zien we dat in het Koninkrijk de heidenen het Loofhuttenfeest moeten houden, dat vroeger alleen voor Israël was bestemd. Daartoe moeten zij eenmaal per jaar in de herfst naar Jeruzalem reizen om "de Koning", Jezus Christus, te aanbidden. Hij zal regeren op zijn troon in Jeruzalem, zoals Ezechiël 43:7 zegt:

En Hij zei tot mij: Mensenkind, de plaats van mijn troon, en de plaats van mijn voetzolen, waar Ik te midden van de kinderen Israëls voor altijd zal wonen, en mijn heilige naam, zal het huis Israëls niet meer verontreinigen.

Heiligen van het kerkelijk tijdperk

Wat zullen de gelovigen van het kerkelijk tijdperk in die tijd doen? Jezus zit op de troon en Bijbelprofetie belooft dat wij altijd bij Hem zullen zijn.

Want de Heer zelf zal uit de hemel neerdalen met een schreeuw, met de stem van de aartsengel en met de bazuin van God; en de doden in Christus zullen eerst opstaan: Dan zullen wij, die leven en overblijven, samen met hen worden opgenomen in de wolken, om de Heer in de lucht te ontmoeten; en zo zullen wij altijd bij de Heer zijn. (1 Tessalonicenzen 4:16-17)

We hebben bekeken wat mensen van vlees en bloed die de Verdrukking hebben overleefd, zullen doen in het duizendjarig rijk. Maar wat zullen de activiteiten en taken zijn van hen die vóór de Verdrukking zijn weggevoerd en die altijd bij hun Bruidegom, de Here Jezus Christus, zullen zijn?

Daymond Duck, een van de bekendste profetische schrijvers en sprekers van vandaag, heeft een uitstekend overzicht gegeven van wat gelovigen in hun bovennatuurlijke lichamen zullen doen tijdens de duizendjarige regering van Koning Jezus.

Een periode van duizend jaar wordt zes keer genoemd in het boek Openbaring (Openb. 20:1-7).

1) Satan zal duizend jaar gebonden zijn.

2) De volken zullen duizend jaar lang niet misleid worden.

3) Heiligen zullen duizend jaar met Jezus regeren.

4) De verlorenen zullen niet worden opgewekt voordat de duizend jaar voorbij zijn.

5) De heiligen zullen duizend jaar lang priesters van God en Jezus zijn.

6) Satan zal worden losgelaten aan het einde van de duizend jaar.

Zij die geloven dat dit een letterlijke duizend jaar zal zijn, noemen het "Millennium". Het woord "Millennium" komt van twee Latijnse woorden "milli" dat duizend betekent en "annum" dat jaren betekent.

Veel mensen weten dat Jezus op de troon van David zal zitten en over de wereld zal heersen (Jer. 23:5-6; Zach. 14:9; Lucas 1:31-33), dat de Tempel herbouwd zal worden (Ezech. 40-48), dat het Woord van de Heer uit Jeruzalem zal uitgaan (Jes. 2:3), dat er vrede en gerechtigheid op aarde zal zijn (Jes. 9:6-7) en nog veel meer. Maar sommigen vragen: "Wat zullen we doen tijdens het Millennium?"

Hieronder staan zeven dingen die de geredden zullen doen:

1) Aanbidden (Openbaring 4:9-10).

2) Het Loofhuttenfeest houden (Zach. 14:16-19).

3) Jeruzalem bezoeken om te leren (Jes. 2:2-3; I Korintiërs 13:11-12).

4) Gemeenschap maken (Openbaring 19:9).

5) Jezus dienen (Ps. 72:11; Openbaring 22:3).

6) Oordelen over gevallen engelen (1 Korintiërs 6:3).

7) Regeren op de aarde (Lucas 19:11-27; Openb. 5:10; 2 Tim. 2:12).

Deze dingen zullen meer dan genoeg zijn om ons bezig te houden.[i]

Bestemming van de duizendjarige mensheid

De heiligen van de Verdrukking die de zeven jaren levend doorkomen, zullen individueel naar de naties gaan die Israël vriendelijk hebben behandeld. Men moet echter erkennen dat de kinderen die tijdens het Millennium geboren zullen worden, dezelfde beslissing zullen moeten nemen als hun ouders om Christus te aanvaarden of te verwerpen voor hun verlossing. Miljoenen zullen dat niet doen, en zullen even opstandig zijn als de rebellen vóór deze tijd van Christus' glorieuze heerschappij over de aarde gedurende duizend jaar. Deze ongeredden zullen zich bij Satan voegen in de laatste opstand wanneer hij voor korte tijd uit de bodemloze put wordt vrijgelaten. Allen zullen worden vernietigd, en zullen de eeuwigheid doorbrengen in de hel, los van God.

Miljoenen anderen, die de kinderen zijn van de heiligen die het Millennium ingaan, zullen Christus aanvaarden, en zullen uiteindelijk eeuwig met God leven. Deze nakomelingen van de heiligen uit de Verdrukking die het Millennium ingaan, zullen de aarde blijven herbevolken gedurende de duizend jaar. Zij zullen voor eeuwig gered worden.

VOLGENDE: Grote Witte Troon / Hemel en Hel

Eindnoot:

[i] Daymond Duck, What Will We Do During The Millennium?, Prophecy Plus Ministries]***

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 20: The Millennial Reign » SkyWatchTV