www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - Deel 7: Opkomst van de wereldregering

28 augustus 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

Een satanische woede explodeerde, naar onze mening, na de presidentsverkiezingen van 2016 in Amerika. Nooit eerder in de geschiedenis van de natie was er een allesomvattende inspanning geweest om een presidentschap te vernietigen. De inspanning was duidelijk vanaf het allereerste begin - zelfs voordat de inauguratie plaatsvond in januari 2017.

De Verenigde Staten waren duidelijk op weg om hun soevereiniteit te laten opheffen om zich te voegen in de ontluikende internationalistische blauwdruk voor een veranderde wereldorde. Een nieuwe president verklaarde dat hij van plan was om "het moeras droog te leggen" en "Amerika weer groot te maken". Het moeras droogleggen betekende het verwijderen van vastgeroeste bureaucraten die wilden dat het land verder ging op de weg naar globalisme. Amerika weer groot maken betekende dat de nieuwe president het land wilde brengen tot het volledige prestatievermogen dat hij nog steeds in de mensen van Amerika zag.

We zagen de ontwikkeling van de term "deep state [diepe staat]", de naam die gegeven werd aan de kliek binnen de regering van de VS en andere regeringen van de wereld die zich toeleggen op het creëren van een één-wereld systeem van controle. Hoewel deze term en de overwegingen erachter samenzweerderige waanzin en nog erger worden genoemd, is het bewijs dat de diepe staat bestaat onuitwisbaar in het weefsel van de geopolitiek geëtst.

De Amerikaanse inlichtingendiensten - FBI, CIA, NSA en anderen - werden samen met een politieke partij die tegen de pas verkozen president gekant was, betrapt op pogingen om hem valselijk te beschuldigen met het oog op, zo luidt de aanklacht, een staatsgreep. De mainstream nieuwszenders, die geacht worden het nieuws te brengen en niet te maken, deden mee om te proberen president Donald J. Trump ten val te brengen.

De poging duurt voort tot op het moment van dit schrijven. We herinneren ons de "Russische samenzwering" beschuldigingen tegen hem. Ze kookten die beschuldiging voor in een impeachment die aan de basis niets anders had dan openlijk gemanifesteerde haat in de kern. Het mislukte in alle opzichten, en de president kwam er populairder en sterker dan ooit uit, vooral bij zijn trouwe aanhangers.

De staatsgreep gaat door, zij het in stilte, en, nogmaals, naar onze mening werd en wordt de COVID-19 of coronavirus pandemie gebruikt om te proberen te bereiken wat hun leugens, valse beschuldigingen, en andere kwaadaardige machinaties niet konden bewerkstelligen. Toch zijn alle snode daden van deze internationalistische kabbalisten niet de belangrijkste duivels in het hart van de poging om deze president af te zetten en het globalisme terug te brengen naar de staat van vooruitgang van voor zijn verkiezing. Een veel krachtiger kwaad ettert in het hart van de woede en het is verpakt in de waarschuwende woorden van de apostel Paulus:

Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden in hoge kringen. (Efeziërs 6:12)

Dictaturen hebben door de geschiedenis heen het tot hun alles verterende doel gemaakt om de massa's te beheersen in hun doodsverachtende greep, die zich bij elke gelegenheid verscherpt. Zonder uitzondering beginnen tirannen de opbouw van een regime met beloften aan individuele burgers, die verzekeren dat het leven beter zal zijn dan voorheen - gewoonlijk verklaren ze dat prestige en machtige invloed zullen worden hersteld in het vaderland. Veiligheid en zekerheid zullen alle angst uit het dagelijks leven wegnemen, en vrede zal heersen onder het leiderschap van de nog te onthullen absolute heerschappij van de tiran.

Despoten veroveren hun machtspositie wanneer de waakzaamheid tegen dit kwaad afneemt in tijden van toenemende, schijnbaar onoplosbare, economische tegenspoed.

Wij kijken om ons heen naar de enorme schade die de COVID-19 pandemie heeft toegebracht aan de economische situatie in Amerika en de wereld en denken hoe slecht de dingen daardoor zouden kunnen aflopen. Er komt zo'n verwoesting over de wereld dat de verwoesting van de zogenaamde pandemie in vergelijking daarmee mild zal lijken. Dat wat komt zal een tijd van ontbering zijn, de diepten waarvan de mensheid nog nooit heeft ervaren. Wij kunnen dit met zekerheid zeggen, omdat de grootste aller profeten, Jezus Christus, over die tijd het volgende voorspeld heeft: "Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er sinds het begin der wereld tot op heden niet geweest is, neen, zoals er ook nooit geweest zal zijn" (Mattheüs 24:21).

Net zoals die tijden de slechtste zullen zijn in de geschiedenis van de mensheid, zoals we hebben gezien, zo zal een tiran van ongekend kwaad naar voren komen, die de meest dictatoriale macht ooit zal uitoefenen. Zoals gezegd, heeft de menselijke regering altijd gestreefd naar een steeds groter gezag - meer en meer macht die in handen is van een kring van zo weinig mogelijk elitaire oligarchen. Deze construeren steeds meer beperkende regels en voorschriften en steeds draconischer methoden om hun slachtoffers onder controle te houden.

De Verenigde Staten hebben meer dan twee eeuwen van relatieve vrijheid genoten van dit soort regering dat de naties en keizerrijken door de geschiedenis heen heeft geteisterd. Toch is er een groeiende tendens naar zo'n regering in Amerika. Humanistische besmetting is nu ingetreden, en dit grootste experiment in vrijheid dat ooit is geprobeerd, bevindt zich in een fase van verval.

Zoals vermeld in de verwijzingen naar de "diepe staat", zijn er krachten die deze eens zo grote republiek ten val willen brengen, zodat de weg vrij is voor hen die zo'n verandering willen om de hele wereld opnieuw vorm te geven op de kwade manier die zij zich voorstellen. Deze krachten worden gevormd door zowel menselijke als bovennatuurlijke entiteiten. Laten we nogmaals de woorden van Paulus onderzoeken om de dreiging te begrijpen:

Want wij worstelen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de heersers van de duisternis van deze wereld, tegen de geestelijke boosheden op hoge plaatsen. (Efeziërs 6:12)

Satans bovennatuurlijke volgelingen heersen over de geesten van de gevallen mensheid - mensen met de gezindheid om wereldwijde controle te vestigen over alle anderen. Wij zien deze boosaardige kracht aan het werk door de niet aflatende pogingen van de zogenaamde progressieve ideologie om Amerika te veranderen in een natie die ver afstaat van de principes die de grondleggers toepasten. Hun belangrijkste menselijke bondgenoten zijn de mainstream media. Maar hun onzichtbare en veel invloedrijkere bondgenoten zijn de machten en vorsten van Efeziërs 6:12 - geestelijke handlangers die werkelijk de macht hebben om veranderingen teweeg te brengen op een manier die tegengesteld is aan die van God.

Die bovennatuurlijke worstelpartij heeft een diepgaand effect gehad op de niet-gelovige wereld. Zij die Jezus Christus niet kennen als Heer en Heiland vallen ten prooi aan de hun volgelingen, zowel menselijke als geestelijke, die de overheden en machten vormen, waar Paulus voor waarschuwt. Het volgende onderzoek maakt de misleidende invloed duidelijk die vooral op de jeugd van deze generatie rust:

De huidige kiezers mogen dan de globalistische agenda verwerpen, maar volgens verschillende onderzoeken doen de toekomstige kiezers dat niet. Wereldwijd zijn er meer Millennials (geboren tussen 1981 en 1996) dan Baby Boomers en Generatie X, en zij geloven dat het concept van staatsburger zijn van één enkel land achterhaald is. Voor hen is mondiaal burgerschap de weg van de toekomst. In 2017 heeft Western Union meer dan tienduizend millennials uit vijftien landen ondervraagd, waaronder de Verenigde Staten, India en Rusland. Wat zij vonden, biedt een glimp van waar we de komende jaren naartoe gaan. Hier zijn enkele van de resultaten:

  • 79% gelooft dat onbeperkt verkeer over de hele wereld hen machtiger zal maken.
  • 29% gelooft dat één enkele wereldmunt "een grote eenheid in de wereld zal bevorderen".
  • 61% gelooft dat mondiale instellingen zoals de Verenigde Naties representatiever voor hen zijn dan nationale (48%) of lokale overheden (44%).

In de 2016 Global Shapers Annual Survey gaven meer dan zesentwintigduizend millennials uit 181 landen hun mening over wereldvraagstukken. Resultaten waren onder meer:

  • 48% van de Millennials ziet klimaatverandering als het ernstigste probleem waar de wereld mee te maken heeft.
  • Als het gaat om het oplossen van wereldwijde problemen, zeggen de respondenten dat ze meer vertrouwen hebben in internationale organisaties (26%) dan in zichzelf (20%).
  • 36% van de respondenten beschouwt zichzelf als wereldburger. Dat is meer dan degenen die zichzelf als nationale burgers (22%) of als leden van een religie (9%) beschouwen.

Veel jongeren zien zichzelf in de eerste plaats als wereldburgers. Zij vinden dat grenzen open moeten zijn. Zij vinden dat klimaatverandering het grootste probleem ter wereld is en verwachten antwoorden van mondiale politieke instellingen. Dit geeft ons een glimp van hoe de wereld er in de toekomst zal uitzien. Waarom? Omdat de meningen van millennials de wereld de komende decennia zullen bepalen.

Adolf Hitler zei ooit: "Wanneer een tegenstander verklaart: 'Ik kom niet aan jullie kant staan', zeg ik rustig: 'Je kind hoort al bij ons. Jij zult overgaan. Jouw nakomelingen echter, staan nu in het nieuwe kamp. Over niet al te lange tijd zullen zij niets anders kennen dan deze nieuwe gemeenschap.""

De globalisten hoeven de verkiezingen van vandaag niet te winnen, want ze hebben al een generatie kinderen voor zich gewonnen.[i]

De sirenenzang van het globalisme

Krachtige humanistische verlokkingen lonken verleidelijk, en beloven een gouden toekomst als alle mensen op aarde als één zullen samenkomen. Zo'n glorieuze wereldorde, waar lang over gedroomd is en zelfs vurig naar gestreefd, lijkt eindelijk haalbaar. Degenen die het wereldbeeld aanhangen dat nationale grenzen moeten verdwijnen en soevereiniteiten moeten afnemen omdat wij allen wereldburgers zijn, omarmen hartstochtelijk de aarde-verkleinende technologieën die de wetenschap blijft voortbrengen - Internet, bijvoorbeeld. Ja, de utopische droom lijkt eindelijk haalbaar. Maar terwijl de sirenen van het globalisme - zoals de tweelingzussen die onoplettende zeelieden naar hun dood lokten in Homerus' De Odyssee - hun lieflijke, betoverende liederen over de Nieuwe Wereldorde zingen, galmen de woorden die de Oude van Dagen heeft uitgesproken door de gangen van de oudheid en springen ze naar deze generatie vanuit de bladzijden van Gods Heilige Woord:

Zie, het volk is één en zij hebben allen één taal, en dit beginnen zij te doen; en nu zal hun niets meer worden belet, wat zij zich hebben voorgenomen te doen. (Genesis 11:6)

De Schepper van alle dingen uitte niet Zijn trots over de mensheid. Hij was bezorgd en bedroefd omdat alle volkeren van die tijd verenigd waren in hun vastberadenheid om een wereld naar hun eigen specificaties op te bouwen. En was deze allereerste globalistische poging ontstemd over Hem die in de mensen het wonderbaarlijke vermogen heeft ingebouwd om te doen wat zij zich maar kunnen voorstellen? Heeft God zelf ons niet geschapen naar zijn evenbeeld en ons een fenomenale scheppingsdrang gegeven?

De wieg van het globalisme

Het lijkt op het eerste gezicht een opperste paradox: De Schepper schiep mensen naar Zijn evenbeeld, ons begiftigend met krachtige conceptuele vermogens, en dus met de vindingrijkheid om een toren te bouwen die uiteindelijk tot in de hemelen kon reiken. Toen, juist toen wij ons potentieel begonnen te verwezenlijken, openbaarde de onfeilbare Schepper God Zijn ongenoegen over de mensen van die tijd:

De hele aarde had één taal en één spraak. En het geschiedde, toen zij uit het oosten reisden, dat zij een vlakte vonden in het land van Shinar, en zij woonden daar. En zij zeiden tot elkander: Kom, laten wij bakstenen maken en die grondig bakken. En zij hadden kleiblokken voor steen, en asfalt voor specie. En zij zeiden: Kom, laat ons een stad bouwen en een toren, waarvan de top tot aan de hemel reikt; en laat ons een naam maken, opdat wij niet verstrooid worden over de gehele aarde. En de Here daalde neer om de stad en de toren te zien, die de mensenkinderen gebouwd hadden. En de Here zeide: Zie, het volk is één en zij hebben allen één taal, en dit beginnen zij te doen; en nu zal hun niets meer worden belet, wat zij zich hebben voorgenomen te doen.

Kom, laat ons nederdalen en daar hun taal verwarren, opdat zij elkanders spraak niet verstaan. Aldus verstrooide de Here hen van daar over de gehele aarde, en zij staakten de bouw van de stad. Daarom heet zij Babel, omdat de Here daar de taal der ganse aarde in verwarring heeft gebracht; en van daar heeft de Here hen verstrooid over de ganse aarde. (Genesis 11:1-9)

God, de Almachtige, gaf het menselijke ras een vleugje van Zijn eigen genialiteit, maar toen die mensen het op deze opstandige manier gebruikten, verwarde Hij die genialiteit door hun vermogen tot communicatie te verstoren. Daarmee maakte Hij een einde aan het globalistische project. Gods omgang met Zijn schepping leek ongerijmd: Is Hij van gedachten veranderd over het feit dat Hij de mens naar Zijn evenbeeld heeft geschapen? Had Hij een hekel aan concurrentie op het gebied van de creativiteit die dit bouwproject had kunnen vertegenwoordigen?

Waarom heeft Hij de bouw van de ene wereld bij Babel afgebroken?

Beeld van God, verbeelding van de mens

God legt Zijn machtige vinger op het antwoord op die vraag, en Zijn antwoord dringt tegelijkertijd door tot het hart van de reden waarom Hij de hele antediluviaanse wereld, met uitzondering van Noach, zijn familie, en een select aantal dieren, door de zondvloed moest vernietigen.

De oorzaak waarom God de bouwers van Babel verstrooide, en daarmee een einde maakte aan hun onderneming in globalisme, is zelfs nog verder terug te vinden in de menselijke geschiedenis dan het tijdperk van de zondvloed. Gods Woord verhaalt over die oude tijden en Zijn goddelijk oordeel:

De Here rook een lieflijke reuk; en de Here zei in zijn hart: Ik zal de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil; want de inbeelding van het hart van de mens is kwaad van zijn jeugd af; en Ik zal niet meer al wat leeft slaan, gelijk Ik gedaan heb. (Genesis 8:21)

De kerngedachte van God voor ons doel hier is "de verbeelding van het hart van de mens is slecht van zijn jeugd af". Laten we deze aanklacht onderzoeken in het kader van zijn context.

God verklaarde dat Hij nooit meer de grond zou vervloeken zoals Hij deed na de rebellie van de mens in de hof van Eden. Noch, zei Hij, zou Hij ooit weer alle levende wezens treffen zoals Hij deed met de wereldwijde zondvloed in Noachs dagen. God plaatste tussen deze twee beloften de verklaring van de waarheid over de gevallen staat van de mens, een feit dat absoluut verworpen wordt door de humanistische sociale architecten van vandaag. Hun ontkenning van deze werkelijkheid is de kern van het globalisme. Dat geldt ook voor de demente bewering dat de mens evolueert naar een hogere orde van zijn die uiteindelijk de hemel op aarde zal voortbrengen - vrede, voorspoed en liefde voor de gehele mensheid.

De op God afgestemde zintuigen van Adam en Eva moeten in één cataclysmisch moment van volmaaktheid in onvolmaaktheid zijn veranderd. Wat een hartverscheurende scène moet het geweest zijn toen zij moedwillig ongehoorzaam waren aan God, en in plaats daarvan ervoor kozen toe te geven aan de verleider, die hun vertelde dat zij als God zouden zijn wanneer zij aten van de boom van kennis van goed en kwaad. Hoe verwoestend moet dat eeuwigheidsschokkende moment zijn geweest, toen die prachtige mensen de uitstraling van God, die hun naaktheid had verhuld, weggooiden. Het beeld van God dat in hun binnenste uitstraalde, moet begonnen zijn te vervagen, te veranderen in angstaanjagende, verduisterde gelaatstrekken. Zo werd ongetwijfeld ook hun geest vervormd in hun door de zonde geïnfecteerde denkprocessen. Zowel beeld als verbeelding veranderden op dat moment in een eeuwigdurende staat van verzet tegen de Schepper met wie zij voorheen in volmaakt vertrouwen en liefde hadden gewandeld langs de weelderige paden van de tuin.

Sinds die moedwillige beslissing van de eerste mens om te doen wat goed was in zijn eigen ogen in plaats van God te gehoorzamen, is de koers van de mensheid in een neerwaartse spiraal terechtgekomen. De zondeval bracht een vloek over de planeet aarde en de dood over de mensheid. Elke generatie sinds Adam en Eva uit Eden werden verdreven, draagt ruimschoots bij aan het bewijs dat "het hart bedrieglijk is boven alle dingen, en wanhopig verdorven" (Jeremia 17:9).

Vanaf de eerste moord, toen Kaïn zijn broer Abel doodde, tot de slachting tijdens de meer dan vijftienduizend oorlogen in de opgetekende geschiedenis, tot de meest recente terroristische gruweldaad of één-op-één-moord, blijft de gevallen mens door zijn verachtelijke daden getuigen van de waarheid van Gods aanklacht: "De verbeelding van het hart van de mens is slecht van zijn jeugd af" (Genesis 8:21).

Babel opnieuw bekeken

Wij maken het mysterie van de paradox begrijpelijker wanneer wij deze fascinerende feiten opnieuw overwegen. God, die volmaakt is in al Zijn wegen, schiep de mensheid volmaakt, en maakte ons werkelijk naar Zijn evenbeeld. Nogmaals, wij beseffen dat Hij ons begiftigde met een krachtig voorstellingsvermogen, zodat alles wat wij ons konden voorstellen, wij uiteindelijk ook konden doen. Maar toen wij dat voorstellingsvermogen begonnen te gebruiken om een toren te bouwen die tot in de hemel zou reiken, was God ontstemd en stopte het project door de taal van de bouwers in verwarring te brengen, waarna Hij hen verstrooide. Wij overwegen opnieuw de vraag: Als een volmaakte God een volmaakt mens schiep, waarom handelde God dan op zo'n schijnbaar harde manier toen het schepsel een door God gegeven talent gebruikte, zoals verhaald wordt in het verhaal van Babel?

Het antwoord is natuurlijk dat God ons ook geschapen heeft met een vrije morele wil. Het schepsel werd niet gemaakt tot een robot, maar werd gemaakt met briljante conceptuele vermogens en kreeg de vrijheid om te kiezen - wat ook het onderscheidingsvermogen inhoudt om verstandig te kiezen. Maar Adam koos ervoor God ongehoorzaam te zijn en zo kwam de zonde in de wereld. De menselijke bloedsomloop werd onmiddellijk besmet door de infectie. De geesten van de mensen, met inbegrip van hun verbeelding, werden duister in het mysterie van ongerechtigheid dat hen overspoelde.

De paradox is begrepen, de vraag is nu te beantwoorden: Wat is er mis met mensen die samenkomen in een eensgezinde poging om een één-wereld orde op te bouwen om vrede, voorspoed en liefde voor de hele mensheid te bereiken? Het antwoord is dat wij geestelijk van de Schepper gescheiden zijn door de erfzonde. Ons denken is daarom fataal gebrekkig. Er kan niets goeds voortkomen uit denken en plannen die God uitsluiten.

Als God had toegestaan dat de globalisten uit de tijd van Nimrod door waren gegaan met hun torenproject, dan had Hij uiteindelijk de aarde opnieuw moeten vervloeken, zoals Hij deed toen Adam ongehoorzaam was, of Hij had alle levende wezens op aarde moeten vernietigen, zoals Hij deed vanwege de corruptie die gereinigd moest worden door de grote zondvloed in de tijd van Noach. God handelde niet hardvochtig in Babel, noch handelde Hij in strijd met Zijn volmaakte karakter. Integendeel, Hij toonde een onpeilbare liefde door Zijn beloften te houden aan het kleine gevallen schepsel dat het oordeel verdiende en voor wie Hij op een dag Zijn eniggeboren Zoon zou offeren.

De wereld-orde bedenkers

Kinderen van de toren van Babel bouwers zetten vandaag de globalistische agenda voort, ondanks de verschillen in taal en geografische scheiding. Zij omzeilen de barrières door het gebruik van technologieën die zijn ontworpen om hun één-wereld doelen te dienen.

De obsessieve drang om alle mannen, vrouwen en kinderen in één wereld te brengen ontstond kort na de tijd dat Jezus Christus de aarde bewandelde. Het is wellicht tekenend voor onze smerige tijd dat sinds de tijd dat Hij de aarde bewandelde in het vlees, dit tijdperk "AD" werd genoemd, een afkorting van het Latijnse anno domini, "het jaar des Heren", maar nu moeten we erkennen dat we leven in de periode van de menselijke geschiedenis die het "Gemeenschappelijk Tijdperk", of CE, wordt genoemd. De revisionisten, ziet u, eisen dat alle sporen van Jezus Christus worden uitgewist - zelfs uit ons lexicon. Er moeten vele manieren zijn voor de mensen van de komende Nieuwe Wereld Orde om tot God te komen, als er inderdaad een God is.

Jezus Christus, die zei dat Hij de Weg, de Waarheid en het Leven is, en dat niemand tot de Vader kan komen dan door Hem (zie Johannes 14:6), past eenvoudig niet in de globalistische mal. Denkers die deze mal hebben gevormd wilden dat er geen twijfel over zou bestaan dat mensen, door middel van intellect, alles kunnen doen wat zij zich maar inbeelden. Zij kunnen een perfecte wereld bouwen zonder inbreng van een godheid die al dan niet ergens daarbuiten is. Deze arrogante houding van zelfvoorziening wordt samengevat in het document getiteld "De verklaring van onderlinge afhankelijkheid", dat op 30 januari 1976 werd vrijgegeven door de World Affairs Council van de Verenigde Naties. De tekst luidt als volgt:

Twee eeuwen geleden brachten onze voorvaderen een nieuwe natie voort; nu moeten we ons met anderen verenigen om een nieuwe wereldorde voort te brengen. Om een nieuwe wereldorde te vestigen... is het essentieel dat de mensheid zich bevrijdt van de beperkingen van nationale vooroordelen. Wij bevestigen dat de economie van alle naties een naadloos web is, en dat geen enkele natie nog effectief haar productieprocessen en monetaire systemen in stand kan houden zonder de noodzaak te erkennen van gezamenlijke regulering door internationale autoriteiten. Wij doen een beroep op alle naties om de Verenigde Naties en andere instellingen van de wereldorde te versterken.

De ijver om iedereen op te jagen in een totaal gecontroleerd werelddorp is nog niet afgenomen. Elitaire machtsmakelaars blijven de humanistische motor die de globalistische machinerie aandrijft, voeden met grandioze verklaringen en beloften van de hemel op aarde.

Nu we de pogingen van de diepe staat hebben gezien om met een heimelijke coup de presidentsverkiezingen ongedaan te maken, is het verstandig en wijs om één oog gericht te houden op Gods profetische Woord en het andere op de dagelijkse nieuwsberichten, zelfs om het uur. Zelfs nu wordt door Satan en zijn volgelingen, zowel menselijke als geestelijke, het toneel gevormd voor het oprichten van het platform van waaruit de man zal worden gelanceerd die de antichrist zal zijn.

Zij die Gods kinderen zijn, moeten niet met vrees kijken naar deze voorbode van de komende Verdrukkingsperiode die Jezus in het Olivetgesprek heeft beschreven. Het is echter overduidelijk dat de ontwikkelingen die we hebben gezien in de ene golf na de andere van VN-inmenging in de levens van Amerikanen, ons allen zouden moeten doen weten dat er echte agenda's en activiteiten achter onze zorgen liggen.

De hele wereld als één

De bouwers van Neo-Babel construeren zelfs hun muziek op een manier die duidelijk het luciferiaanse verlangen aantoont om zich Gods troon toe te eigenen. John Lennon's universeel populaire lied, "Imagine," zou gemakkelijk verward kunnen worden als een afbeelding van de bijbelse voorspelde duizendjarige heerschappij van Jezus Christus. Maar Lennon predikte, net als de andere Lenin, een door mensen gemaakte hemel op aarde - een imiterende bespotting van het komende koninkrijk van de ware Messias. De woorden en melodie van dat lied zijn aanstekelijk in het beschrijven van een scenario van mensen die leven in een grenzeloze wereld zonder hemel, hel, of religie, "leven in vrede" als een "broederschap van de mens...die de hele wereld deelt."

De sirenenzang van het globalisme is een één-wereld hymne die het ware kind van God niet kan volgen naar zijn moorddadige, destructieve einde. De Heilige Geest in ons is de band die ons bindt aan de masttop van de waarheid. Met Jezus Christus als de kapitein van onze verlossing, navigeren wij door de verraderlijke zeeën van onze tijd.

Toch moeten we alert zijn en acht slaan op de oproep om wakker te worden.

Globalistische stormwaarschuwing

Er leek een kalmerende, verfrissende bries te komen die het gezond verstand in Amerika herstelde met de verkiezingen van november 2016. De gemene, destructieve winden van socialistische waanzin waren al vroeg in de twintigste eeuw begonnen aan te wakkeren. Ze groeiden uit tot volle orkaankracht terwijl ze werden gekanaliseerd door steeds liberaler wetgevende en rechterlijke organen, met krachtige hulp van al even liberale media.

De storm raasde door de hele cultuur van het land tegen de tijd dat de jaren 1990 aanbraken. Incidentele weerstand van de uitvoerende macht vertraagde hem slechts tijdelijk, terwijl hij tekeer ging tegen de snel verzwakkende morele barrières van het land.

Plotseling, net toen de grote storm zijn volle kracht leek te bereiken, kwamen de Amerikaanse kiezers bijna als één entiteit naar voren, en de huilende linkse aanval werd tot een doodse kalmte gebracht.

Er zijn vele redenen geopperd voor de luide verwerping van de liberale ideologie en haar invloed op het Amerikaanse regeringsbeleid. Zeker, de meerderheidsstem van de kiezers eiste onmiskenbaar dat politici het volk zouden gaan dienen op een manier die de natie ten goede komt in plaats van hun eigen parochiale belangen te blijven dienen op kosten van de belastingbetaler, zoals decennia lang het geval was geweest.

Maar een plotselinge windstoot verstoorde de kalmte, slechts enkele dagen nadat de acties van het volk in de stemhokjes de storm tot stilstand hadden gebracht. De windvlaag leek uit het niets te komen, hoewel de wolken van zijn oorsprong al vele jaren zieden in de financiële stratosfeer van de Europese gemeenschappelijke markt.

Het nieuwe stormfront zweept zelfs nu nog monsterlijke economische golven op die de natie in hun kielzog wel eens zouden kunnen overspoelen. Wat de socialistische ingenieurs van het eerste deel van de orkaan niet voor elkaar kregen met hun interne aanval, lukte de socialistische economische wereldmachten die de achterkant van de soevereiniteitsdodende storm vormen, wel met niet veel meer dan een tropisch front. Toen de Amerikaanse kiezers de één-natie-onder-goddeloosheid, liberale, utopische intriganten door de voordeur naar buiten veegden, renden de uitgeworpenen snel om het huis heen, waar ze zich voegden bij de globalistische Nieuwe Wereldorde-bouwers, die met een gretige glimlach en open armen door de achterdeur werden verwelkomd door een futloos Congres dat deels was samengesteld uit rationeel-denkende patriotten die de list hadden moeten opmerken.

Maar er is niemand zo blind als zij die niet willen zien. Onder het mom van vrije handel stak het parasitaire één-wereld-apparaat de fakkel van het globalisme aan en begon vervolgens de kracht en vastberadenheid uit deze natie te zuigen. De globalisten-elite sluizen nu Amerika's rijkdommen, samen met fondsen uit andere geopolitieke en economische sferen, naar derde-wereldlanden in een tempo dat groter is dan ooit tevoren. Zij streven er voortdurend naar hun machtsbasis te verstevigen door het weggeven van materiële goederen. Zij gaan door met het creëren en consolideren van een steeds grotere achterban die voor alles afhankelijk is van de hiërarchie van de Nieuwe Wereldorde, terwijl de armsten der aarde hun miserabele leven van de wieg tot het graf doormaken. Het werd gedaan onder de noodzaak om de levensstandaard gelijk te trekken. De derde wereld was uitgehongerd en Amerika's positie als supermacht, met het grootste deel van de rijkdom van de wereld, moest instemmen met een herverdeling van de rijkdom.

De één-wereld intriganten willen ons doen geloven dat al deze noblesse oblige wordt ondernomen ten behoeve van de mensheid voor haar eigen bestwil-egalitarisme op het meest glorieuze hoogtepunt van haar kunnen!

De mensheid in het algemeen en de Amerikanen in het bijzonder vielen ten prooi aan de kalmerende effecten van de sirenenzang van het globalisme, terwijl het oog van de storm rustig boven ons voorbijtrok. De stilte maakte het de globalisten-elite mogelijk, moedigde hen zelfs aan, om te beginnen met het ontmantelen van alles aan de topnatie van de geschiedenis om hun verlangen te financieren om de wereld te regeren door middel van de zogenaamde sociale democratie - een ideologie die elk land waarin zij is uitgeprobeerd, naar de laagste trede van de natie heeft gebracht.

Toen kwam er een man die Amerika weer op het spoor wilde krijgen van de republiek die de stichters hadden ingesteld met een van de grootste documenten uit de geschiedenis over menselijk bestuur - de Amerikaanse grondwet. Globalisten op elk niveau hadden een inzinking. Hun woede werd zo intens dat zij samenspanden om het recht van het Amerikaanse electoraat om te stemmen op wie de meerderheid wil, omver te werpen via het electorale college-proces.

God, echter, laat zich nooit voor de gek houden of overrulen. Hij richt heersers op, en Hij legt ze neer. De interventie in het geval van de verkiezingen van 2016 was onmiskenbaar, naar onze inschatting. God heeft echter, ondanks de noodgreep, niet besloten om de mensheid door te laten gaan met het leven op manieren die flagrant tegen Zijn wegen ingaan. Hij heeft lang geleden de stormwaarschuwing uitgezonden dat er een tijd zal aanbreken waarin een elitaire heersende klasse haar macht en autoriteit zal combineren om een controlemechanisme te creëren waarmee zij zal proberen elke mens op de planeet tot slaaf te maken.

Gods waarschuwing luidde dat het gezag en de macht van de wereld uiteindelijk aan één man zullen worden gegeven - 's werelds laatste en meest verschrikkelijke despoot (lees nogmaals Daniël 9:27, Openbaring 13, en Openbaring 17:12, 13).

Wat is de rol van Amerika?

Degenen die profetische zaken analyseren hebben zich lang afgevraagd waarom de Verenigde Staten van Amerika niet specifiek genoemd worden in Gods profetisch Woord. Er is zeker nooit een natie geweest die zo gezegend of zo actief was in de verspreiding van het evangelie van Jezus Christus. Kleine en schijnbaar onbeduidende naties en streken als Libië en Ethiopië worden genoemd in profetische passages die nog vervuld moeten worden - maar niet Amerika.

Zouden wij, met al de vreemde machinaties die gaande zijn - het kwaad dat gepleegd wordt binnen regeringen, de religieuze afvalligheid die zich ontwikkelt, de coronavirus pandemie, en alle andere zaken die deze generatie overvallen - getuige kunnen zijn van een versnelde beweging naar de geprofeteerde antichrist, een wereldregering?

Om de eerder geuite gedachte te herhalen: Met de verkiezingen van november 2016 leek er een kalmerend, verfrissend briesje te komen dat een terugkeer beloofde naar een regering die het volk dient in plaats van streeft naar heerschappij met meesterschap. Amerika leek respijt te hebben gekregen van het doodvonnis dat de wollige geesten hadden uitgesproken over religieuze (en een groeiend aantal andere) vrijheden. Maar hoe diep het engagement is om terug te keren naar die vroegere, gezondere principes (en dus hoe realistisch het uitstel is) valt nog te bezien.

Voor hen die het Woord van God hebben bestudeerd, is het duidelijk dat een door de mens gemaakte regering die weigert zich te laten leiden door Gods morele beginselen, onvermijdelijk zal ontaarden en ten prooi zal vallen aan tirannie binnen haar eigen grenzen of daarbuiten. Politieke partijen kunnen niet de vastberadenheid opbrengen om de onderdrukking en tirannie die onophoudelijk op slavernij uit zijn, te beteugelen of in te tomen. Een regering van, door en voor een moreel volk kan de onvervreemdbare rechten waarborgen waarvoor onze voorvaderen hebben gevochten, gebloed en gestorven om ze voor ons veilig te stellen. Wij zijn het volk, onder God, dat moet besluiten verstandig te regeren. President George Washington zei in zijn Afscheidsrede: "De rede en de ervaring verbieden ons dat de nationale moraal kan prevaleren boven het religieuze principe." John Adams, Amerika's tweede president, zei: "De grondwet van de Verenigde Staten is alleen gemaakt voor een moreel en religieus volk. Het is volledig inadequaat voor de regering van een ander."

We moeten beginnen met ons eigen leven te regeren op een manier die de Schepper behaagt. Er is maar één manier om Hem te behagen, en dat is onszelf onder de heerschappij te stellen van Zijn gezegende Zoon, Jezus Christus, die Zijn bloed vergoot aan het kruis van Golgotha voor de vergeving van onze zonden. Wat zou het heerlijk zijn als niet alleen de meerderheid van het Amerikaanse volk, maar de meerderheid van de mensen over de hele wereld zich in nederig berouw tot Jezus Christus zouden wenden!

Maar, tragisch genoeg, kunnen we er zeker van zijn dat dit niet zal gebeuren. God in Zijn alwetendheid vertelt ons dat "in de laatste dagen gevaarlijke tijden zullen aanbreken" en dat "bozen en verleiders steeds erger zullen worden, die misleiden en bedrogen worden" (zie 2 Timoteüs 3). De man die 's werelds laatste en wreedste tiran zal zijn, wacht misschien zelfs nu al in de schaduw, net buiten de kring van de schijnwerpers. Hij zal de kroon grijpen die hem is gegeven door zijn Nieuwe Wereld Orde pluimstrijkers en het platform van globalisme gebruiken dat zij hebben opgericht om een monolithische troon te bouwen waarop hij uiteindelijk zal zitten, beweren godheid te zijn terwijl hij aanbidding eist.

De weg vrijmaken voor de antichrist

Vandaag de dag effenen degenen die de wereldpolitiek bepalen de weg voor 's werelds laatste dictator, de Antichrist. Zij doen dit waarschijnlijk zonder acht te slaan op de bijbelse profetie. Maar of ze het nu willen of niet, ze haasten zich hals over kop naar die donkere nacht van de apocalyps.

Gelukkig is Gods oordeel over de zonde zeker, maar Hij is ook traag tot toorn en Zijn barmhartigheid is groot. Wij zijn van mening dat we ons momenteel in een rustperiode bevinden die God genadig heeft toegestaan, vlak voor de voorspelde eindtijdstorm die een toorn verdienende generatie zal verwoesten. Toch is er al een gure wind die de waarschuwingsvlag slaat dat de apocalyps nadert.

God de Heilige Geest wenkt ernstig en teder allen die gehoor willen geven aan Zijn oproep om te schuilen in de enige haven waar bescherming kan worden gevonden tegen de dodelijke wervelwind die komen gaat. Die veilige haven is Jezus Christus. Zij die weigeren de haven of veiligheid te aanvaarden die Christus biedt, zullen omkomen onder de razende, verpletterende golf, net zo zeker als de antediluvianen tijdens het oordeel in de dagen van Noach.

VOLGENDE: Een beproevingstempel voor het Beest

Eindnoten

[i}De ongehinderde mars naar globalisme

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 7: Rise of Global Government » SkyWatchTV