www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 4: De mens der zonde bestormt het wereldtoneel

21 augustus 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

Satan, zo gelooft men, heeft op vele momenten in de geschiedenis een man klaar gehad om in te stappen en de rol van Antichrist te vervullen. Mannen als Antiochus Epiphanes, Nero, Hitler en andere tirannen hebben trekken vertoond die in de Bijbelse profetie aan de Antichrist worden toegeschreven.

Antiochus ging bijvoorbeeld de Joodse tempel binnen en verontreinigde het altaar door het met varkensbloed te overgieten. Jezus vertelt ons dat Antichrist de Joodse tempel op soortgelijke wijze zal verontreinigen in het midden van de verdrukking. Hitler, om een ander voorbeeld te geven, vervolgde de Joden op de meest afschuwelijke manier tot op dat moment in de geschiedenis, waarbij hij zo'n zes miljoen van Gods uitverkoren volk vermoordde. De antichrist zal veel meer van het Huis Israëls en anderen vermoorden dan de Duitse Führer deed.

Wanneer de opname plaatsvindt, zal de gemeenste man die ooit voet op aarde heeft gezet, het toneel betreden voor het laatste stuk van de geschiedenis. Het zal een boosaardige gebeuren zijn. Speculaties op zijn meest fantasierijk kunnen geen voorstelling maken van de momenten, uren, dagen en weken na de verdwijning van vele miljoenen mensen. Gezien de gevolgen van de relatief kleine crisis die de wereld onlangs heeft doorgemaakt, de coronavirus pandemie, zal de Opname een crisis brengen die vele malen groter is.

Naast de emotionele verwoesting die het verlies van naaste familieleden en vrienden teweeg zal brengen, zullen bedrijven ongetwijfeld onmiddellijk failliet gaan door de vermisten die nodig zijn om de handel en andere elementen van het leven voort te zetten. Maar de meest verpletterende mogelijkheid om te overwegen is dat elk kind beneden de leeftijd waarop het ter verantwoording kan worden geroepen, zal worden weggenomen en meegenomen om op dat verbijsterende moment bij Christus te zijn.

Kinderen die lichamelijk zijn gestorven en zij die in de Opname zullen worden opgenomen, hebben gemeen dat zij onmiddellijk bij de Heer waren/zullen zijn. Dit komt omdat zij in Gods genadige economie als onschuldigen worden gezien.

Het belangrijkste is dat het een INDIVIDUELE zaak is - God handelt één op één, niet collectief of corporatief met de verlossingskwestie. Aanvaarding van Christus is gebaseerd op een beslissing om te aanvaarden of te verwerpen. Zij die niet het vermogen hebben - en nooit gehad hebben - om te aanvaarden of te verwerpen, omdat zij niet de geestelijke capaciteit hebben om het te begrijpen, het niet kunnen aanvaarden of het verwerpen.

De Bijbel zegt dat zij die weten dat zij goed moeten doen en het niet doen, zondigen. Omgekeerd stelt de hele Schrift dat zij die niet weten dat zij verloren zijn door zonde, niet veroordeeld zijn. Maar wanneer de volwassenheid komt die begrip brengt (en de Heilige Geest hen trekt, hen overtuigend van zonde), moeten zij Gods aanbod van verzoening aanvaarden.

Het karakter van God zelf, zoals dat in het hele Woord van God wordt voorgesteld, staat op het spel. Allen in Christus zullen meegaan bij de Opname. Paulus zegt "allen zullen veranderd worden in een ogenblik, in het twinkelen van een oog." Wat betekent dit - "allen" die "in" Christus zijn? Het verwijst naar het feit dat allen die verlost zijn door het vergoten bloed van Christus een deel zijn van het Lichaam van Christus - de Gemeente. Kinderen - ook al zijn ze in zonde geboren door de ongehoorzaamheid van Adam - zijn "in" Christus voordat ze in staat zijn om Gods voorziening voor verlossing te begrijpen. Niemand die "in" Christus is zal de toorn van God moeten ondergaan tijdens de komende Verdrukking.

Eén Schriftgedeelte over de toorn van God dat gaat over de positie van allen die in Christus zijn - dus in de Opname - is te vinden in 1 Tessalonicenzen:

Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Here Jezus Christus, Die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij ontwaken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. (1Tessalonicenzen 5:9-10)

In dit Tijdperk van Genade (ook wel het Kerktijdperk genoemd), zullen allen die geboren zijn en de leeftijd van inzicht (dus toerekeningsvatbaarheid) nog niet hebben bereikt, zullen tot Christus gaan als zij sterven. Dit is geheel in overeenstemming met Gods karakter - nogmaals, zoals duidelijk uiteengezet in Zijn heilige liefdesbrief aan de mensheid.

[Opmerking: Dat kinderen pas geboren en niet geboren meegaan in de opname staat nergens in de bijbel duidelijk als dusdanig beschreven en een gedachte is van de schrijver die dit zo leest uit de schrift. Ze zijn onschuldig maar de vraag is of ze wel bij de Gemeenten behoren.]

Alle kinderen die gestorven zijn voordat zij volwassen genoeg waren om beslissingen te nemen betreffende hun redding zijn nu bij Christus. Tot Gods heilige lof omvat dit elk van de miljoenen en miljoenen baby's die dit boosaardige wereldsysteem heeft geaborteerd en ook nu nog steeds vermoordt. Dit aantal onschuldigen omvat elk kind dat in de loop van de geschiedenis in de oorlogen is gedood of door andere oorzaken is gestorven.

De Schriftpassage die spreekt over iemands naam die wordt uitgewist in het Boek des Levens van het Lam gaat hierover. De namen van allen die geboren worden staan in dat boek, geloven wij. Kinderen die de leeftijd bereiken dat zij beseffen dat Christus de weg naar redding is, maar Gods weg afwijzen (Johannes 14:6), hebben hun naam uitgewist. Zij worden er weer in geschreven wanneer de verlossing plaatsvindt op de enige manier die God voorschrijft.

En wij zijn ervan overtuigd dat geen enkel kind dat geboren is na de Opname, tijdens dat verschrikkelijke tijdperk van zeven jaar, ooit die leeftijd zal bereiken. Dus alle kinderen die na die gebeurtenis geboren zijn, zullen bij de Heer zijn - hetzij bij hun dood, hetzij tijdens de oordelen die volgen op de triomfantelijke wederkomst van de Here Jezus. Lees Jezus' woorden hier maar eens:

En wee hun, die zwanger zijn, en hun, die in die dagen zogen! (Mattheüs 24:19)

Jezus heeft het hier over de tijd van de Verdrukking. Denk eraan, dat is de laatste zeven jaar van de menselijke geschiedenis vóór Zijn Tweede Komst. De Heer noemt twee leeftijdsclassificaties: 1) kinderen die in de baarmoeder zijn, en 2) zij die zo jong zijn dat zij nog aan de borst van hun moeder liggen.

Er wordt zelfs niet gesproken over peuters - d.w.z. zij die tijdens de Verdrukking verwekt of geboren zullen zijn. Jezus spreekt hier over halverwege de periode van zeven jaar.

Alle kinderen die nog niet de leeftijd hebben bereikt dat zij beslissingen kunnen nemen over de verlossingskwestie, zullen bij Jezus zijn wanneer Hij roept (Openbaring 4:1). In dat verbluffende moment zal de Schepper-God van de Hemel een verklaring afleggen over Zijn mening over abortus en wanneer het leven begint!

De emotionele ontreddering onder gezinnen - in het bijzonder onder moeders - die zal plaatsvinden wanneer alle kinderen en zelfs die nog niet geboren zijn, ogenblikkelijk verdwenen zijn, gaat ons voorstellingsvermogen te boven. Er zal paniek zijn die alle verschrikkingen van de menselijke geschiedenis overstijgt.

Er zal een roep om antwoorden zijn. De angst en het alarm zullen alleen maar toenemen, totdat de hele wereld in rep en roer zal zijn. Nogmaals, wij geloven dat de terreur die zal volgen, verpakt kan zijn in Jezus' beschrijving van de tijd na de Opname en de tijd tussen die verbijsterende gebeurtenis en de opkomst van de mens der zonde.

En er zullen tekenen zijn aan de zon, en aan de maan, en aan de sterren; en op de aarde benauwdheid der volken, met verbijstering; de zee en de golven brullend; de harten der mensen bezwijken van vrees, en om hetgeen op de aarde komt, want de machten des hemels zullen geschud worden. (Lucas 21:25-26)

Tegelijkertijd zullen alle verdenkingen, wantrouwen en haatgevoelens onder de volkeren exponentieel toenemen. Dit komt omdat God, als de Beperker van het kwaad in deze gevallen sfeer, zal worden weggenomen. Wij zien die profetische waarheid opnieuw in de volgende profetie van de apostel Paulus:

En nu weet gij wat [de kracht van God de Heilige Geest] achterhoudt opdat hij [de Antichrist] geopenbaard zou worden op zijn [Antichrist] tijd. Want het geheimenis der ongerechtigheid is reeds werkzaam; maar Hij [de Heilige Geest], Die nu tegenstaat [weerhoudt], zal tegenstaan [weerhouden], totdat Hij [de Heilige Geest] uit de weg zal zijn genomen. En dan zal die goddeloze [Antichrist en zijn kwaad] geopenbaard worden, die de Here zal verteren met de geest van zijn mond, en zal vernietigen met de helderheid van zijn komst. (2 Tessalonicenzen 2:6-8)

Wanneer Gods weerhoudende invloed wordt weggenomen van het totale bestuur over het kwaad dat de aarde doordringt, zal de wereld zich weer snel vullen met geweld en goddeloosheid zoals in de tijd van Noach. De mensen op aarde zullen in volle terreurstand staan. Kernwapens zullen in die tijd waarschijnlijk worden gebruikt, althans op beperkte basis. Dit zal nog grotere paniek veroorzaken. Er zal een massale roep om veiligheid en om vrede zijn.

Op dat moment zal Satans man, de man van de zonde, galopperen, rijdend op het symbolische witte ros en de wereldvrede belovend. Nogmaals, hier is die profetie:

En ik zag, toen het Lam een van de zegels opende, en ik hoorde, als een donderslag bij heldere hemel, een van de vier dieren zeggen: Komt en ziet. En ik zag, en zie, een wit paard; en Die op hetzelve zat, had een boog; en Hem werd een kroon gegeven; en Hij ging uit, veroverende, en om te overwinnen. (Openbaring 6:1-2)

Zijn machtsovername zal ongetwijfeld snel gaan en voor het grootste deel zonder weerstand. De achtergebleven massa's zullen bereid zijn hun vertrouwen in deze grote bedrieger te stellen. De meeste Joden in de wereld zullen deze charismatische wereldleider omhelzen als iemand die hun vrede en veiligheid zal brengen. Later zullen sommigen van het Huis Israëls, misschien de meesten, hem opeisen als hun Messias. Hier is wat Jezus in dit verband voorspelde:

Ik ben gekomen in de naam van Mijn Vader, en gij neemt Mij niet aan; als een ander komt in zijn eigen naam, zult gij hem aannemen. (Johannes 5:43)

De hoofddoelen van de Verdrukking zullen zijn het oordeel over de anti-God rebellen op de aarde en voor het veiligstellen van een overblijfsel uit het Joodse volk dat de natie Israël zal vormen tijdens het Millennium, Christus' duizendjarige heerschappij op een herstelde, ongerepte planeet aarde.

In het proces van het voortbrengen van een derde van de Joodse bevolking in die tijd om de aarde opnieuw te bevolken en deel uit te maken van Christus' Koninkrijk en Koning Davids Israël, zal het uitverkoren volk wreedheden en martelaarschap ondergaan die ongeëvenaard zijn in de vervolgingen van de geschiedenis.

Zodra de absolute verschrikking van de verdwijning van miljoenen over de gehele wereld substantieel is afgenomen, zal zich waarschijnlijk een geheel andere mentaliteit ontwikkelen. Zij die de gedachte verafschuwen aan een God die de moraal regeert en zondige activiteiten veroordeelt, zullen gaan geloven dat hun Utopia eindelijk kan worden verwezenlijkt. De op het punt staande wereldleider zal hen vrijwel zeker hun onstuimige, hoogdravende gang laten gaan - althans voor enige tijd - totdat hij, net als Hitler in het Duitsland van vóór 1933, toen hij het Duitse volk vrijheid van handelen scheen te bieden, volkomen tiranniek wordt.

Nu de atmosfeer van veroordeling, geschapen door allen die neerkijken op hun immoraliteit en slecht gedrag, is verdwenen, zullen de hedonistische goede tijden, zonder terughoudendheid van de Heilige Geest, in alle ernst beginnen. Satans man van de zonde zal de mensen ervan overtuigen dat zij hun cake kunnen hebben en er ook van kunnen eten, om een welbekend cliché te gebruiken. Hij zal hen beloven dat zij kunnen doen wat zij willen, zonder zich schuldig te voelen dat zij een of ander gebod van God overtreden. Tegelijkertijd zal hij hun de garantie geven dat zij niet bang hoeven te zijn dat de chaos van vroegere tijden hun leven ooit nog zal bederven. Hij zal iedereen ervan overtuigen dat hij - met hun medewerking - de hemel op aarde zal bouwen!

Angst veroorzaakt door de verdwijning van miljoenen over de hele wereld zal ongetwijfeld omslaan in blijdschap dat ze nu een nieuwe start hebben. Ze zullen een wereld bouwen naar hun eigen keuze. Het feest zal beginnen!

Grootheidswaanzin

De grote één-wereld denkers en planners van de wereld, meer en meer geleid door de man die snel bekend zal worden als de grootste aller tijden, zullen met spectaculaire ideeën komen om de nieuwe wereldorde te creëren. Onderdeel van dat grandioze voorstel zal waarschijnlijk een vredesplan zijn dat noch de Joden van Israël, noch Israëls bloeddorstige vijanden zullen kunnen weigeren. Een onderdeel van dat plan zal waarschijnlijk zijn dat de Joden toestemming krijgen om een tempel te bouwen op de top van de berg Moria.

Ingrediënten van het Grote Plan

Het plan zal waarschijnlijk een volledige herverdeling van rijkdom omvatten. Mogelijk zullen alle eigendommen van degenen die verdwenen zijn, worden samengevoegd, dan verdeeld en verdeeld binnen naties en over de wereld. Iedereen zal waarschijnlijk toegang hebben tot computergebruik, uiteindelijk, zodat zij zaken kunnen doen via het hybride Internet systeem dat waarschijnlijk in een fantastisch tempo zal groeien. Het grootste deel van dit fenomenale systeem zal waarschijnlijk bestaan uit de mogelijkheid voor elke persoon om elektronisch te stemmen over leiders en kwesties - een echte werelddemocratie die eindelijk tot stand is gebracht!

Ultieme stemfraude

Wat de mensen echter niet zullen weten, is dat hun stembeslissingen zullen worden gemanipuleerd om de resultaten te tonen die de grote intriganten wensen.

De mens schept de toorn van God

Misschien wel het meest ironische oordeel van allemaal zal verpakt zijn in het feit dat de mensen zal worden toegestaan om dingen op hun manier te doen, in principe los van Gods invloed. Zij zullen zelf hun eigen hel op aarde creëren. Maar toch zal deze God-vrije samenleving evenzeer een oordeel van de Almachtige zijn als de oordelen die zullen plaatsvinden in de tweede helft van de Verdrukking, wanneer God Zijn steeds vreselijker wraak uitstort over de opstandige aardbewoners.

Het zal een wereldwijd "aardfeest" van korte duur zijn. Halverwege de Verdrukking zal de grote wereldleider bewijzen wat, en wie, hij werkelijk is! De man van de zonde zal op dat eindtijdpodium klimmen voor zijn voorspelde opkomst tot ongeëvenaarde geopolitieke macht. Hij zal een man zijn wiens centrum van oorsprong in Rome ligt. We weten dat uit de volgende profetische passage:

En na zestig en twee weken zal Messias worden afgesneden, maar niet voor zichzelf; en het volk van de vorst die komen zal, zal de stad en het heiligdom verwoesten; en het einde daarvan zal zijn met een vloed, en tot het einde van de oorlog zijn verwoestingen bepaald. En hij zal het verbond met velen bevestigen gedurende één week; en in het midden van de week zal hij het offer en de offerande doen ophouden, en om het uitspreiden van gruwelen zal hij het woest maken, tot aan de voleinding toe, en dat bepaald zal worden uitgegoten over het woeste. (Daniël 9:26-27)

Daniël vertelt ons dat de "vorst die komen zal" zal voortkomen uit het "volk dat de stad en het heiligdom zal verwoesten". Dit gebeurde in 70 na Christus, honderden jaren nadat Daniël de profetie uitsprak. Het Romeinse leger, onder generaal Titus en volgens de instructies van zijn vader, de Romeinse keizer Vespasianus, verwoestte Jeruzalem en verwoestte de Joodse tempel op de berg Moria volledig.

Antichrist - "de vorst die komen zal" - zal dus voortkomen uit het geografische gebied dat de kern van Rome vormde. Daniël beschrijft hier het kwaad dat deze man zal begaan tegen Israël en de hele wereld. Bijbelprofetiestudenten en -geleerden zijn het er grotendeels over eens dat de Antichrist zal voortkomen uit een herrezen Romeins Rijk. De meesten geloven dat dit verwijst naar de Europese Unie zoals die zich zal ontwikkelen en zich in feite tot op dit punt in de geschiedenis heeft ontwikkeld.

Een van de meest uitgesproken geleerden, wijlen Dr. David Breese, heeft de opkomst van de mens der zonde en zijn oorsprong in een kader geplaatst. Hij gaf de dingen die in Europa moeten gebeuren om de profetie van de komst van de Antichrist aan de wereldmacht te vervullen:

Het eerste is dat Europa een effectieve, krachtige, charismatische, dynamische leider moet kiezen. In menselijke aangelegenheden is het nooit echt mogelijk om een groot programma van eenheid samen te stellen zonder dat die eenheid wordt gekenmerkt door een persoon. Leiderschap betekent alles in alle aangelegenheden van de mens. Vernuftige ideeën, mooie doelen, grote ambities en verheven verwachtingen zijn niet meer dan holle retoriek als ze niet worden belichaamd door een sterke man. Keer op keer in de geschiedenis werden de frustraties van de mensen overwonnen en werd er in hen hoop opgebouwd door de woorden van een leider. Europa heeft daarvan het laatste, grote voorbeeld gezien in de vorm van Adolf Hitler en het Derde Rijk. Het Frankrijk van vóór de Revolutie heeft dat meegemaakt met de escalatie van Napoleon Bonaparte als keizer. Peter de Grote deed dat voor Rusland en Alexander voor het Griekse Rijk in de Oudheid. Ja, de sleutel tot eenheid is een charismatisch leider. Mensen kunnen niet worden verleid om zich te verzamelen rond een sterk centrum tenzij in het episch centrum een persoon is met flitsende ogen en visies voor de toekomst. Hij moet de "Man met een Plan" zijn.

Er is echter nog een eigenschap die noodzakelijk is om een draaikolk van geschiedenis te produceren. Dat onderdeel is wat de wereld "ideologie" noemt. Een plan voor de toekomst moet gekenmerkt worden door iets groots om in te geloven, een of andere dwingende filosofie, een of andere grote waarheid die de mensen omhoog trekt en uit hun gewone, banale omstandigheden haalt. Een hartstochtelijke eenheid kan niet tot stand worden gebracht, tenzij de spreker kan doordringen tot de vitale kern van de persoonlijkheid, het spirituele centrum van alles. Velen die anders belangrijke leiders zouden zijn geweest, zijn dit vergeten en zijn nooit veel verder gekomen dan middelmatigheid. Deze kwaliteit - charisma misschien - wordt slechts zeer zelden bij mensen gevonden. Het is een één-op-een-duizend, één-op-een-miljoen eigenschap. Het vermogen om een dwingende ideologie op te dringen aan de massa's van het volk is de sleutel tot de controle van een natie. Op die dag, de dag van de opkomst van de Antichrist, zal het een noodzakelijke sleutel zijn tot de wereldbeheersing. Zo iemand zal tevoorschijn komen uit de Europese situatie. Let op hem.

Wat zou het mechanisme kunnen zijn dat Europa en daarna de wereld ertoe brengt zich in bewondering en gehoorzaamheid tot de Antichrist te wenden? Er zijn verschillende mogelijkheden voor zoiets in de wereld van vandaag. Ze zouden zeker het volgende omvatten.

1. Wereldwijde economische ineenstorting: De huidige economische wereldsituatie staat op de meest hachelijke basis in de geschiedenis. Vraatzuchtige regeringen hebben het belastingprogramma opgevoerd tot het punt waar zij nu beslag leggen op de rijkdom van individuen. Dit is een zeer kortzichtige activiteit, omdat het depressie zal veroorzaken bij een deel van de mensen en economische depressie in de buitenwereld. Economisch vermogen komt niet voort uit manipulatie door de overheid. Het groeit uit individueel vertrouwen en individuele bekwaamheid.

2. De dreiging van een nucleaire oorlog: De verspreiding van kernwapens gaat in onze tijd door zonder enige garantie dat er een einde aan zal komen. Daarom is de mogelijkheid dat een van de grote mogendheden of zelfs een schurkennatie in de wereld een nucleaire uitwisseling teweegbrengt, een zeer reële.... Rusland, dat geniet van de oude tijd, zou kunnen besluiten ergens snel een nucleaire verovering uit te voeren. Israël, dat vernietigd dreigt te worden door een Arabisch leger van 500.000 man, zou een nucleaire oorlog kunnen beginnen. Het vooruitzicht hiervan is zeer beangstigend voor de mensen op aarde. Mocht een dergelijke oorlog dreigen, dan kan van hen worden verwacht dat zij zich wenden tot de geruststellende stem van de grote leider die vrede en veiligheid heeft beloofd.

De man met het plan

Merk op dat de Schrift zegt: "Want wanneer zij zullen zeggen: Vrede en veiligheid, zo zal een plotseling verderf over hen komen, als een barensweeën over een barende vrouw, en zij zullen niet ontkomen" (I Thess. 5:3). De belofte van vrede is steeds weer de producent geweest van vals vertrouwen en het mechanisme om oorlog te ontketenen.

Feit is dat elke vorm van doorsijpeling - zoals een oorlog tussen kleine naties - kan escaleren tot een groter conflict en het genoemde gevaar van een wereldoorlog. Elk van deze ontwikkelingen zou mensen en naties ertoe kunnen brengen hun verstand te verliezen en te kiezen voor wereldwijde eenheid. Dat is het moment waarop de "Man met het Plan" zal verschijnen. We kunnen er zeker van zijn dat de antichrist zich niet naar de macht zal hoeven te schieten. Integendeel, hij zal door een dankbaar volk worden aanvaard als de juiste bewaarder van de toekomst.[i]

Israël zal, bij het verschijnen van deze valse vredestichter, het verbond van vrede ondertekenen, zoals voorzegd in Daniël 9: 26. Het zal een "verbond met dood en hel" zijn, volgens Gods Woord bij monde van de profeet Jesaja:

Omdat gij gezegd hebt: Wij hebben een verbond gesloten met de dood, en met de hel hebben wij een verbond; wanneer de overvloeiende gesel zal heengaan, zal hij ons niet bereiken; want wij hebben leugen tot onze toevlucht gemaakt, en onder leugen hebben wij ons verborgen.... En uw verbond met de dood zal ontbonden worden, en uw verbond met de hel zal niet standhouden; wanneer de overvloeiende gesel zal heengaan, zult gij erdoor vertreden worden. (Jesaja 28:15, 18)

Uit het spoedig verenigde Europa zal een leider voortkomen die "uit zal gaan om te overwinnen en te veroveren" (Openbaring 6:2). "Hem werd een mond gegeven die grote dingen sprak" (Openbaring 13:5). Deze machtigste leider ooit zal komen rijden op het witte paard van de vrede en zal het verbond met velen voor één week bevestigen. Vertaling: Deze leider van een Europa dat verenigd is in een configuratie gelijk aan het Europa van de dagen van het Romeinse Rijk - een herleefd Romeins Rijk, een soort neo-Romeinse orde - zal een verbondsverdrag sluiten, of bevestigen, dat reeds tot stand is gekomen en waarvan Israël een belangrijke ondertekenaar zal zijn.

Het verbond zal zeven jaar duren, waarbij één jaar gelijk is aan één dag van de zevendaagse week die in de Schrift wordt vermeld. De "verovering" door de leider op dit punt zal waarschijnlijk op het gebied van de diplomatie liggen. Ongetwijfeld zal hij briljante initiatieven voorstellen, die in hun aantrekkelijkheid worden vergroot door een charismatische, persoonlijke charme die zowel Jood als Arabier ervan overtuigt hem te vertrouwen als een vriend van allen. Als borg voor de vrede, niet alleen voor die regio, maar voor een wereldvrede waarop een nieuwe wereldorde en een nieuw tijdperk van welvaart kunnen worden gebouwd, zal hij slagen waar anderen hebben gefaald. Zijn beloften zullen zoet zijn in de oren van een wereld die verzot is op zulke leugens.

En leugens zullen het zijn.

Wereldomspannende heldendaden van zogenaamde vredestichters zijn al diverse malen mislukt, maar hebben ook tijdelijk succes gehad. We herinneren ons een documentaire film van de goedbedoelende maar wazig-denkende Neville Chamberlain die het stuk papier omhoog houdt waarvan Hitler hem liet geloven dat het de ware wens van de megalomaan was voor "vrede in onze tijd". Henry Kissinger maakte grote indruk op ons met zijn schijnbaar onuitputtelijke energie bij het nastreven van een eervolle vrede in Vietnam. Zelfs zijn briljante inspanningen zijn uiteindelijk verbleekt en mislukt. Minister van Buitenlandse Zaken James A. Baker III, van de regering Bush, overtrof zelfs Kissingers vliegkilometers toen hij de hoofdsteden van de wereld af en aan vloog op zoek naar een formule die de tijdbom in het Midden-Oosten onschadelijk zou maken. Ook hij is er niet in geslaagd de duurzame vrede te bewerkstelligen waarnaar de wereld hunkert, ook al is er tijdelijke, oppervlakkige "vooruitgang" geboekt.

Er is, zoals altijd, beweging in de Arabische wereld om grote druk uit te oefenen op hun verklaarde vijand, het zo gehate Israël. Maar nu zijn ze slinkser. Zij gebruiken diplomatieke manoeuvres in plaats van hun vaak mislukte militaire kracht en/of terrorisme. Zij worden geholpen en bijgestaan door praktisch elke natie op aarde die vertegenwoordigd is in de Verenigde Naties. Allen, op een enkeling na, stemmen in praktisch alle gevallen tegen de Joodse staat. Gelukkig zijn de Verenigde Staten in staat om veel van de haatdragende pogingen tegen Israël in de VN te blokkeren. Dit soort tactieken is waarschijnlijk wat de wereld vanaf nu kan verwachten totdat Israël in een vals gevoel van veiligheid is gesust. De Schrift leert duidelijk dat diplomatieke misleiding het land kwetsbaar zal maken voor aanvallen. Dit geprofeteerde einde-tijd, voorzichtigheid-verzachtende proces kan worden gevoeld.

De basis wordt gelegd om de vrede te bewerkstelligen waar Gods Woord tegen is. De goedbedoelde diplomatie van Amerika zou wel eens de inspanning kunnen zijn die de weg vrijmaakt voor de uiteindelijke Führer om zijn duivelse werk te verrichten wanneer zijn tijd komt om het wereldtoneel te betreden.

Uit deze actie van de Antichrist, die met de rest van de wereld samenwerkt om een vrede te sluiten die volgens God uit de ingewanden van de hel komt, zal de gruwelijkste tijd in de geschiedenis van de mensheid voortkomen. Nogmaals, Jezus zei:

Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er sinds het begin der wereld tot op heden niet geweest is, nee, en ook nooit wezen zal. En indien die dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. (Mattheüs 24:21-22)

Na de opname van Christus' heiligen van het Kerktijdperk (alle wedergeboren gelovigen die in leven zijn op het moment dat de opname plaatsvindt), zullen de voorspelde dingen snel beginnen te knallen. De mens der zonde zal op het profetische toneel van de eindtijd geschiedenis springen voor zijn korte heerschappij van het kwaad. Hier zijn, helaas, enkele van de dingen die de achterblijvers na de Rapture kunnen verwachten te verduren:

 • Totale chaos zal een tijd heersen.
 • Regeringen zullen controle krijgen door soms harde methodes.
 • Eén wereldregering zal tot stand komen.
 • Eén wereldkerk zal zich vormen.
 • Een wereldleider uit Europa zal naar de voorgrond treden en de leiding nemen over het vredesproces.
 • De Israëlische regering en de vijanden van Israël zullen een akkoord ondertekenen dat vrede en veiligheid garandeert.
 • De vrede zal niet blijven duren, want een coalitie van naties onder leiding van Rusland zal het Midden-Oosten binnenvallen.
 • God zelf zal alle invasielegers vernietigen op een zesde na.
 • Een groot deel van de wereld zal getroffen worden door de dodelijke gevolgen van de invasie. Dit zal mogelijk chemische, biologische en nucleaire gevolgen hebben.
 • De wereldleider zal zijn macht verstevigen na de vernietiging van de door Rusland geleide coalitie.
 • Twee profeten van het Oude-Testamentische type zullen op het wereldtoneel verschijnen en over Christus prediken, terwijl zij het kwaad van de wereld veroordelen.
 • Intussen zal God Zijn bescherming geven aan 144.000 Joden die zich tot het Christendom hebben bekeerd, zodat zij Gods reddende boodschap kunnen gaan verkondigen aan de mensen van de Verdrukking.
 • Tegelijkertijd zal God toestaan dat een sterke misleiding komt over allen die het evangelie hebben gehoord vóór de opname, maar die, volledig begrijpend het aanbod van redding, weigerden om Christus te aanvaarden. Deze mensen zullen de leugens van Antichrist en Satan geloven.
 • Antichrist zal, na maanden van pogingen, uiteindelijk de twee Oudtestamentische profeten vermoorden. Maar zij zullen weer tot leven komen en in de hemel worden opgenomen, terwijl de wereld toekijkt.
 • Antichrist zal een zogenaamd dodelijke hoofdwond krijgen.
 • Hij zal lijken te herrijzen uit de dood, nu hij bezeten is door Satan.
 • Antichrist zal in de tempel op de berg Moria in Jeruzalem staan. Hij zal beweren God te zijn en aanbidding eisen.
 • De valse profeet zal alle aanbidding op Antichrist richten en een beeld van hem oprichten.
 • Het regime van de Antichrist zal een computersysteem van cijfers en nummers invoeren. Het zal zowel dienen om de wereldbevolking te controleren als om allen Antichrist te laten aanbidden, wiens getal bij dit alles 666 is.
 • Zij die weigeren het merkteken van Antichrist te aanvaarden zullen worden vermoord. Onthoofding zal blijkbaar de door het regime gekozen methode zijn om deze "verraders" te doden.
 • Antichrist zal beginnen met een systematische genocide tegen het Joodse ras, die de Holocaust van Hitler mild zal doen lijken.
 • Hij en de Valse Profeet zullen ook alle nieuwe gelovigen die ze kunnen vinden laten oppakken, martelen en vermoorden.
 • Terwijl de Antichrist miljoenen mensen opjaagt en vermoordt, zullen Gods oordelen rechtstreeks op de opstandige mensen van de planeet aarde neerkomen.
 • Miljoenen en miljoenen zullen sterven terwijl Gods toorn zich uitstort in een serie van drie soorten oordelen, elk bestaande uit zeven specifieke straffen, voor een totaal van eenentwintig.
 • Wanneer alles is gezegd en gedaan, zal meer dan de helft, mogelijk zelfs tweederde, van al het menselijk leven sterven door de plagen.
 • God zal een schuilplaats bereiden, en het Joodse overblijfsel zal daarheen vluchten, waarschijnlijk Petra, de oude stad die in de rozerode rotsen van de Jordaanse wildernis is uitgehouwen.
 • Antichrist en zijn strijdkrachten, geleid door Satan, zullen het Joodse volk achtervolgen en proberen hen te vermoorden, maar de achtervolgende strijdkrachten zullen door de aarde worden verzwolgen.
 • Terwijl de Joden en velen van de heidenen die nog in leven zijn, veilig beschermd blijven, zal Gods toorn met grotere kracht neerdalen.
 • De zon zal gedeeltelijk donker worden, terwijl zij tegelijkertijd tot zeven keer heter dan normaal zal worden.
 • Een groot object zal vanuit de ruimte in de oceaan vallen. De inslag ervan zal het leven in de zee doden en hoogstwaarschijnlijk kustgebieden verwoesten met vloedgolven.
 • Een andere asteroïde of andere massa uit de ruimte zal de aarde treffen en een groot deel van de zoetwaterbronnen van de planeet vergiftigen.
 • Grote, ongekende aardbevingen zullen gelijktijdig over de hele aarde plaatsvinden.
 • De mensen zullen zo bang zijn dat zij hartaanvallen zullen krijgen, alleen al van de dingen die zij nog zien komen.
 • Een bovennatuurlijke plaag van reusachtige, insectachtige wezens zal worden losgelaten uit de afgrond, en zij zullen allen steken die het merkteken van het beest hebben. Mannen en vrouwen zullen proberen zelfmoord te plegen vanwege hun grote pijn door de steken en beten van deze demonische wezens.
 • God zal dan in de geesten van alle strijdkrachten op aarde bewegen dat ze zich zullen verzamelen in het dal van Jizreël, de vlakten van Esdraelon, nabij de oude stad Megiddo. Dit is Armageddon.
 • De "Koningen van het Oosten", een enorm leger uit het Oosten met meer dan tweehonderd miljoen manschappen, zullen binnenvallen om oorlog te voeren tegen de Antichrist en de andere wereldmachten.
De Antichrist, de man van de zonde, moet zelfs nu nog op de loer liggen, vlak voor de camera, wachtend op zijn moment om in de schijnwerpers van de Bijbelse profetie te staan. Als u Jezus Christus kent als uw Verlosser, zult u deze toorn en deze oordelen niet hoeven te verdragen. Nogmaals, dit is hoe u kunt ontsnappen aan de Antichrist en zijn Vierde Rijk, de Endlösung:

Indien gij met uw mond de Here Jezus belijdt, en in uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid, en met de mond belijdt men tot zaligheid. (Romeinen 10:9-10)

VOLGENDE: Het handlanger van de Antichrist verrijst

Eindnoten:

[i] Dave Breese, De grootste Caesar van het Romeinse Rijk. (Meer info nodig)

Bron: KOMING VAN ANTICHRIST-PART 4: Man van de Zonde neemt Wereldtoneel " SkyWatchTV