www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 17: Mysterie Babylon

22 september 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

Terwijl de Führer van het Vierde Rijk de macht consolideert, zal er voor een tijd een aanbod van welwillendheid worden ingesteld aan degenen die onder zijn heerschappij zijn. De grote leider zal, net als Hitler in de jaren '30, verschillende groepen de hand reiken en hen ervan overtuigen dat als ze hem volledig steunen, alles uiteindelijk weer normaal zal worden.

Deze belofte zal zeer gewenst zijn, omdat, zoals we hebben gezien, chaos zeker zal volgen op het verdwijnen van miljoenen. Het zal de grootste crisis zijn in de menselijke geschiedenis tot dan toe. COVID-19 en alle andere crises door de eeuwen heen zullen als niets lijken. De verdwijning zal elk moment van de dag rondspoken. Hun ergste nachtmerries zullen tot leven zijn gekomen. Ze zullen de leider graag alles geven wat hij vraagt als hij maar belooft hun wereld weer recht te zetten.

Of we het nu erkennen of niet, we hebben in onze ziel een door God gevormde leegte, een diepe behoefte aan de God die ons geschapen heeft. De zondeval in de hof van Eden scheidde God en de mensheid. Alleen een hereniging met de Schepper-God kan die leegte bevredigen. De mensen in de wereld na de opname zullen in hun diepste wezen de behoefte voelen aan de troost en de geruststelling die alleen God kan geven. Zij zullen daarom op zoek gaan naar dat niveau van comfort. Ze zullen denken dat ze die gevonden hebben wanneer er een man ten tonele verschijnt die naast de grote politieke leider staat en belooft dat als ze zijn edicten gehoorzamen, ze uiteindelijk de hemel op aarde zullen hebben.

De oproep van de valse profeet

Deze man zal komen met de geestelijke gewaden van hoog kerkelijk aanzien. Hij zal dichtbij de grote leider staan en de politieke agenda promoten als rechtvaardig...zelfs goddelijk. Hij zal erin slagen om vele religies en sekten in het geopolitieke systeem samen te smelten - een waarlijk oecumenische orkestratie van alle manieren om in de hemel te komen zal samenvoegen, waar de opstandige bevolkingen van de wereld zo lang naar hebben verlangd. De grote religies van de wereld zullen zich voor het grootste deel gretig aansluiten bij deze nieuwe religieuze samensmelting.

Voorlopig zal de opkomende leider van het Vierde Rijk genoegen nemen met de religieuze hybride entiteit om mee te drijven op het aanzwellende tij van zijn opkomst naar de volledige macht. De religieuze vurigheid zal lijken op die van de Neurenberg bijeenkomsten ten tijde van Hitler. De nieuwe godsdienst zal alle eer geven aan de politieke elementen van het regime, terwijl de mensen onder de duim van het regime het gevoel krijgen dat de "Goddelijke leegte" in hun ziel wordt opgevuld.

Gods profetische Woord heeft een heel andere kijk op deze godsdienst die naast het eerste beest van Openbaring 13 zal verrijzen, onder de betoverende orkestratie van het tweede beest. Hier is Gods beeld van het systeem dat zich spoedig na de Opname zal ontwikkelen. Openbaring 17 beschrijft de grote scharlakenrode hoer, een woordbeeld van de decadentie, losbandigheid en prostitutie van die komende religieuze entiteit, zoals Johannes dit gedrocht te zien krijgt van de engel:

En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenkleurig beest, vol godslasterlijke namen, met zeven koppen en tien horens.

En de vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en versierd met goud, edelstenen en parels, met in haar hand een gouden beker vol gruwelen en vuiligheid van haar ontucht: En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Mysterie, Babylon de Grote, de Moeder der hoeren en der gruwelen der aarde.

En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen en van het bloed der martelaren van Jezus; en toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote bewondering. (Openbaring 17:3-6)

De opzichtig uitgedoste hoer die rijdt op het vreemde rode beest is een beeld van een religieus systeem dat volledig afhankelijk is van het politieke beest - de macht die haar bestaan verzekert. Zij is, zo vertelt dit portret, verantwoordelijk voor het opofferen van de mensen in haar omgeving aan het roofzuchtige monster waarop zij rijdt.

Het scharlakenrode beest is vrijwel zeker hetzelfde dat Daniël voor het eerst zag (Daniël 8), en het is hetzelfde dat Johannes zag toen het uit de zee oprees in Openbaring hoofdstuk 13.

Arnold Fruchtenbaum, de Messiaans-Joodse geleerde, identificeert Babylon de hoer in Openbaring 17:

Babylon de hoer vertegenwoordigt het één-wereld religieuze systeem dat regeert over de religieuze zaken tijdens de eerste helft van de Verdrukking. Zij heerst over de naties van de wereld (de vele wateren) en beheerst volledig de religieuze zaken en heeft de aarzelende steun van de regering. Het hoofdkwartier van deze ene wereldreligie zal de herbouwde stad Babylon zijn, de "moeder" van de afgoderij, want hier begonnen afgoderij en valse religie (Genesis 11:1-9).[i]

Men kan zich alleen maar voorstellen wat Johannes dacht toen het visioen zich voor zijn verbaasde ogen afspeelde. Hij stond ongetwijfeld in verbijsterende stilte, verstomd door het gruwelijke tafereel voor hem.

In het verslag van Daniël en de profetische taferelen waarover hij zich verwonderde toen de engel kwam, staat dat hij naar de betekenis ervan vroeg. Dat gevoel krijgen we niet bij Johannes. Het lijkt er niet op dat hij het ooit heeft gevraagd. Dus nam de engel met een van de zeven schalen/fiolen des oordeels het op zich om Johannes uit zijn verdoving te halen.

En de engel zeide tot mij: Waarom verwondert gij u? Ik zal u het mysterie vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat zeven koppen en tien horens heeft.

Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet, en zal uit de bodemloze put opstijgen en ten onder gaan; en zij, die op de aarde wonen, zullen zich verwonderen, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, wanneer zij het beest zien, dat was en niet is, en toch is. En hier is de geest die wijsheid heeft.

De zeven hoofden zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. En er zijn zeven koningen: vijf zijn gevallen, en één is, en de andere is nog niet gekomen; en wanneer hij komt, moet hij een korte tijd blijven.

En het beest dat was, en niet is, dat is het achtste, en is van de zeven, en gaat ten onder.

En de tien hoornen, die gij gezien hebt, zijn tien koningen, die nog geen koninkrijk hebben ontvangen, maar die als koningen macht krijgen in één uur met het beest.

Deze hebben één geest, en zullen hun macht en kracht aan het beest geven.

Deze zullen oorlog voeren tegen het Lam, en het Lam zal hen overwinnen; want Hij is Heer der heren, en Koning der koningen; en zij die met Hem zijn, zijn geroepen, en uitverkoren, en getrouw.

En Hij zei tot mij: De wateren die gij zag, waar de hoer zit, zijn volken, en menigten, en natiën, en tongen.

En de tien horens die gij op het beest zag, deze zullen de hoer haten, en haar verlaten en naakt maken, en haar vlees eten, en haar met vuur verbranden.

Want God heeft in hun harten gelegd om zijn wil te vervullen, en in te stemmen, en hun koninkrijk aan het beest te geven, totdat de woorden van God vervuld zullen zijn.

En de vrouw, die gij gezien hebt, is die grote stad, die over de koningen der aarde heerst. (Openbaring 17:7-18)

Het lijkt erop dat de beschrijving die de engel aan Johannes gaf, meer vragen oproept dan beantwoordt. De profetie is door de jaren heen zeker voer geweest voor vele profetiestudenten, geleerden, leraren en predikers om over na te denken en te pontificeren.

Dr. Mark Hitchcock geeft de volgende verklaring in zijn boek over Babylon:

Maar één ding is zeker van dit visioen. Wat de vrouw en het beest ook voorstellen, ze zijn zeer nauw met elkaar verbonden. Schoonheid rijdt op het beest.

Dat zij op het beest rijdt, geeft aan dat zij hem op de een of andere manier beheerst of een sterke invloed op hem uitoefent. Hun relatie is er een van gemak en noodzaak.

Ik geloof dat het scharlakenrode beest met zeven koppen en tien horens de antichrist is en zijn rijk met tien koninkrijken, zoals gedetailleerd beschreven in Daniël 7 en Openbaring 13. De hoer in Openbaring 17 vertegenwoordigt het valse religieuze systeem, gecentreerd in de stad Babylon, die geestelijke samenhang geeft aan het systeem.[ii]

De beschrijving door de engel van het religieuze systeem van de hoer, dat ondersteund en gedragen wordt door het scharlakenkleurige beest, is op veel verschillende manieren bekeken. De studie is vooral problematisch in het proberen vast te stellen waar de engel spreekt over het beest, zijn opstijgen uit de bodemloze put, en het ten onder gaan.

Sommigen denken dat het betekent dat het het Romeinse Rijk voorstelt. Het is nooit echt gestorven, en komt nu terug om te herleven en de laatste versie te zijn van het laatste rijk waarvan zowel Daniël als Johannes visioenen kregen. Anderen hebben het geïnterpreteerd als het eerste beest van Openbaring 13, dat de dodelijke wond had en bleef leven, wat een verwijzing is naar een nagemaakte opstanding. Dr. Walvoord schreef het volgende:

17:8 Het beest, dat gij gezien hebt, was, en is niet; en het zal uit de bodemloze put opstijgen, en ten verderve gaan; en zij, die op de aarde wonen, zullen zich verwonderen, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, wanneer zij het beest aanschouwen, dat was, en niet is, en toch is.

De engel geeft eerst een gedetailleerde beschrijving van het algemene karakter van het beest. Het beest wordt chronologisch uitgelegd als dat wat al was, niet is, en op het punt staat op te stijgen uit de afgrond en ten onder zal gaan. "De bodemloze put" (Gr., abyssos, wat "bodemloos" of "de afgrond" betekent) is het huis van Satan en demonen en geeft aan dat de macht van het politieke rijk van satanische oorsprong is, zoals duidelijk wordt gesteld in 13:4. Het woord perditie ... betekent "vernietiging" of "totale vernietiging", verwijzend naar eeuwige verdoemenis. De macht van het politieke rijk in de laatste dagen zal verwondering veroorzaken, zoals aangegeven in de vragen in 13:4: "Wie is gelijk aan het beest? Wie kan met hem oorlog voeren?" De overweldigende satanische macht van het laatste politieke wereldrijk zal zeer overtuigend zijn voor grote massa's mensen.

Er is een verwarrende overeenkomst tussen de beschrijvingen van Satan, die blijkbaar werd beschreven als de koning over de demonen in de afgrond (9:11), "het beest dat opstijgt uit de bodemloze put" (11:7), het beest wiens "dodelijke wond werd genezen" (13:3), en het beest van 17:8. De oplossing van dit ingewikkelde probleem is dat er een zekere identificatie is van Satan met de toekomstige wereldheerser en een identificatie van de wereldheerser met zijn wereldregering. Elk van de drie entiteiten wordt beschreven als een beest. Alleen Satan zelf komt daadwerkelijk uit de afgrond. De wereldregering die hij voorstaat is geheel satanisch in haar macht en wordt in die mate met Satan geïdentificeerd. Het is het beest als wereldregering die herleeft. De man die de wereldheerser is, heeft echter macht en groot gezag dat hem door Satan is gegeven. Het feit dat Satan en de wereldheerser in zulke vergelijkbare bewoordingen worden aangeduid, wijst op hun nauwe verwantschap tussen de een en de ander.

Hoewel velen hebben geprobeerd uit dit vers aan te tonen dat de uiteindelijke wereldheerser een of ander herrezen wezen is, zoals Judas Iskariot, Nero, of een van de meer recente wereldheersers, lijkt het beter het "achtste" beest te beschouwen als de politieke macht van de wereldregering dan als de menselijke heerser daarvan. Wat herleeft is de keizerlijke regering, niet een keizerlijke heerser (vgl. Openb. 13:3). Dat wat schijnbaar in de geschiedenis is uitgestorven om nooit meer tot leven te worden gewekt, wordt dus op wonderbaarlijke wijze weer tot leven gewekt aan het einde van het tijdperk.[iii]

IS ONZE WERELD IN DE MACHT GEKOMEN VAN EEN OUDE TOVENARES? JONATHAN CAHN VERKLAART VERBAZINGWEKKENDE OPKOMST!

De mysterieuze vrouw die de "hoer van Babylon" wordt genoemd, heeft ontucht gepleegd met de koningen der aarde. Zij krijgt grote rijkdom vanwege haar goddeloosheid als symbolische meesteres van de machthebbers in dit laatste tijdperk van de menselijke geschiedenis dat leidt tot de Tweede Advent van Christus.

Zij is medeplichtig geweest aan het helpen maken van een moorddadig einde aan ware gelovigen die tot Christus komen tijdens dit afschuwelijke tijdperk. Zij heeft ongetwijfeld ook geholpen om zoveel mogelijk van het huis van Israël op te pakken als de Antichrist zijn Endlösung in werking stelt.

Dit religieuze systeem is het hoogtepunt van alle valse aanbiddingen uit de geschiedenis. Centraal in haar afvalligheid staan de vele wegen naar God en de Hemel, zoals we eerder hebben besproken.

Het is voor velen van groot belang dat de huidige paus, vanaf dit schrijven, past in het model van degene die de valse profeet zal zijn - het tweede beest van Openbaring 13. Dr. Thomas Horn heeft een geweldig boekwerk geschreven over de mogelijkheden dat een toekomstige paus dat tweede beest wordt. In Petrus Romanus, over de uitleg van de profetie dat de laatste paus de valse profeet van Openbaring 13 is, schrijft Horn:

Volgens de legende beleefde Malachy een beroemd visioen dat tegenwoordig wordt beschouwd als "De profetie van de pausen". De profetie is een lijst van Latijnse verzen die elk van de rooms-katholieke pausen voorspellen vanaf paus Celestinus II tot de laatste paus, "Petrus de Romein", wiens bewind zou eindigen in de vernietiging van Rome. Volgens deze oude profetie zal de eerstvolgende paus (na Benedictus XVI) de laatste paus zijn, Petrus Romanus of Petrus de Romein.

Het laatste deel van de profetie luidt:

>In persecutione extrema S. R. E. sedebit Petrus Romanus, qui pascet oves in multis tribulationibus: quibus transactis civitas septicollis deruetur et judex tremendus judicabit populum. Finis.[iv]

Wat wordt weergegeven als:

In de uiterste vervolging van de Heilige Roomse Kerk zal Petrus de Romein zitten, die de schapen zal voeden in vele beproevingen; wanneer die beëindigd zijn, zal de Stad der Zeven Heuvels verwoest worden, en de vreselijke rechter zal zijn volk oordelen. Het Einde.[v]

Babylons geheimzinnige minister

Dit wereldsysteem, dat zo tegengesteld is aan Gods blauwdruk voor de mensheid, maakt zich op voor de voltooiing van de geschiedenis bij elke maatstaf die wordt onderzocht door bijbelprofetiestudenten die een pre-Trib, premillenniale visie aanhangen.

Wereldwijde politiek, regering en sociaaleconomie storten zich in de eindtijdvloed van de profeet Daniël (Daniël 9:26) tegen het einde van het kerkelijk tijdperk. Maar geen enkel signaal van de naderende apocalyps geeft een duidelijker en gerichter beeld van de dynamiek van het einde der tijden dan de religieuze herschikkingen die plaatselijk, nationaal en vooral wereldwijd plaatsvinden. Het vertrek uit het bijbelse christendom is zo wijdverbreid en verloopt in zo'n razend tempo in Amerikaanse wijken en in het hele land dat zelfs de meest vurige, futuristische studenten van eindtijdzaken soms met stomheid geslagen zijn door de ontwikkelingen.

Bij het verlaten van het geloof komt nog de recente sluiting van kerken in heel Amerika. De sociale distantie die door de COVID-19 crisis werd bevolen, eiste zijn tol op het "samenkomen van onszelf", zoals de Heer vermaande (zie Hebreeën 10:25). Of de natie uit de crisis zal komen met een even sterke gehechtheid aan de christelijke eredienst is een zaak van grote zorg.

De voorbereidingen voor het hoerensysteem dat allen binnen het Vierde Rijk gevangen zal houden in zijn helse valse aanbidding zijn in volle gang. De voorspelling dat de laatste paus de valse profeet uit Openbaring 13 zal zijn, die dat systeem zal leiden en besturen, is daarom het overwegen waard.

Het verhaal van de heilige Malachy introduceert intrigerende speculaties en mogelijkheden in de stormloop van de wereld op de oecumene van de laatste dagen. De twaalfde-eeuwse Ierse bisschop van de rooms-katholieke kerk, heilig verklaard door paus Clemens III in 1190, presenteerde een fascinerende reeks voorspellingen die volgens velen visioenen waren die leidden naar de man die de laatste paus zal zijn.

Bernardus van Clairvaux was de biograaf van Malachy. Clairvaux schreef in zijn boek Life of Saint Malachy dat Malachy de gave van profetie zou hebben. Er wordt beweerd dat de heilige Malachy de exacte dag en het exacte uur van zijn eigen dood heeft voorspeld.

Hal Lindsey (auteur van The Late, Great, Planet Earth) schreef voor WorldNet Daily (WND) bij de dood van paus Johannes-Paulus II, in 2005, over de pauselijke voorspellingen van de heilige Malachy:

Volgens zijn biograaf bezocht de heilige Malachy Rome in 1139 toen hij in trance raakte en een visioen kreeg. Malachy schreef dit buitengewone visioen op, waarin hij beweert alle pausen te hebben voorzien vanaf de dood van Innocentius II tot de vernietiging van de kerk en de terugkeer van Christus.

Malachy schreef kort in het Latijn over elke opvolgende paus in de toekomst, en gaf het document vervolgens aan paus Innocentius II, die het in de Vaticaanse archieven liet plaatsen, waar het enkele eeuwen bleef. In 1590 werd het herontdekt en gepubliceerd.

Lindsey schreef:

[Malachy] noemde precies 112 pausen vanaf die tijd tot het einde. Het interessante is dat geleerden de korte 110 beschrijvende voorspellingen hebben gekoppeld aan elk van de 110 pausen en anti-pausen die er sinds Innocentius II zijn geweest. Hoewel ze een beetje onduidelijk zijn, passen ze bij het algemene profiel van elk van de pausen.

Het komt erop neer dat de laatste twee pausen, Johannes Paulus II en Paus Benedictus XVI, passen in het profiel dat de lopende reeks van pauselijke opvolging nauwkeurig lijkt te voorspellen. Nummer 112 wordt geacht de paus te zijn die de Rooms-Katholieke Kerk zal leiden tijdens de grote tijd van moeilijkheden - de Verdrukking - volgens de profetie van Malachy. Hij zal, volgens de voorspelling, Petrus Romanus (Petrus de Romein) zijn. Paus Benedictus XVI is nummer 111.

Hal Lindsey schreef verder in 2005:

Nu, als St. Malachy accuraat is, zullen er nog maar twee pausen zijn voor het einde van deze wereld, zoals wij die kennen en de wederkomst van Christus. Ik weet wel dat het hele profetische scenario van tekenen waarvan Jezus Christus en de profeten voorspelden dat ze vlak voor Zijn wederkomst zouden samenkomen, nu in beeld komt. Dus wat St. Malachy voorspelde gebeurt zeker in het juiste tijdsbestek.

Nu, in 2022, weten we dat paus Benedictus in 2005 paus werd en later in 2013 aftrad. Dit is een feit dat Horn en Putnam verbazingwekkend genoeg voorspelden in hun boek Petrus Romanus, een jaar voor het aftreden van Benedictus. Paus Franciscus werd toen tot de pauselijke troon verheven. Als hij inderdaad canoniek werd verkozen, is hij nummer 112 van de lijst van de 112 pausen die Malachy gaf die leiden tot de laatste paus - de paus die volgens zijn berekening de Valse Profeet zal zijn.

VOLGENDE: Armageddon

Eindnoten:

[i] *** Endnote 1 Dr. Arnold Fruchtenbaum, The Footsteps of the Messiah (Tustin, CA: Ariel Ministries Press, 1983), p. 161)***

[ii] Dr. Mark Hitchcock, Babylon Second Coming, note on Robert Thomas 26, Multnoma Press, 2003]***

[iii] Dr. John Walvoord, 17. The Destruction Of Ecclesiastical Babylon | Walvoord.com

https://walvoord.com/article/275 ]***

[iv] M. J. O’Brien, An Historical and Critical Account of the So-Called Prophecy of St. Malachy Regarding the Succession of Popes (Dublin: M. H. Gill & Son, 1880), 82.

[v] ***[Endnote 4 Dr. Thomas Horn and Chris Putnam, Petros Romanus, Defender Publishing]***

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 17: Mystery Babylon » SkyWatchTV