www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 10: De tempel verontreinigd in het midden van de week

4 september 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

De grote vijanden van de Joden, die sinds de geboorte van de natie tot in de moderne tijd hebben gedreigd hen uit te roeien, zullen hun einde ontmoeten op de bergen van Israël. God Zelf zal de Gog-Magog moloch vernietigen als deze zuidwaarts stormt. De profeet Ezechiël voorspelt hun lot in niet mis te verstane bewoordingen.

Gij zult vallen op de bergen van Israël, gij en al uw bendes, en het volk dat met u is; Ik zal u geven aan de roofvogels van allerlei soort, en aan het gedierte des velds om verslonden te worden.

Gij zult vallen op het open veld, want Ik heb het gesproken, spreekt de Here God.

En Ik zal een vuur zenden over Magog, en over hen, die achteloos wonen op de eilanden; en zij zullen weten, dat Ik de Here ben.

Zo zal Ik mijn heilige naam bekend maken in het midden van mijn volk Israël, en Ik zal niet meer toelaten dat zij mijn heilige naam verontreinigen; en de heidenen zullen weten dat Ik de Heer ben, de Heilige in Israël.

Zie, het is gekomen, en het is geschied, spreekt de Here God; dit is de dag, waarvan Ik gesproken heb.

En zij, die in de steden Israels wonen, zullen uitgaan, en zij zullen de wapens in brand steken en verbranden, zowel de schilden als de gespen, de bogen en de pijlen, en de handstokken, en de speren, en zij zullen ze zeven jaar lang met vuur verbranden:

Zodat zij geen hout van het veld zullen nemen, noch uit de bossen houwen, want zij zullen de wapens met vuur verbranden; en zij zullen beroven, die hen bedorven hebben, en plunderen, die hen geplunderd hebben, zegt de Here God.

En het zal te dien dage geschieden, dat Ik aan Gog een gravenplaats in Israel zal geven, het dal der reizigers ten oosten der zee; en het zal de neuzen der reizigers ophouden; en daar zullen zij Gog en zijn ganse schare begraven; en zij zullen het noemen het dal van Hamon-gog.

En zeven maanden zal het huis Israëls hen begraven, opdat zij het land zullen reinigen.

Ja, al het volk des lands zal hen begraven; en het zal hun een roem zijn op de dag, dat Ik zal worden verheerlijkt, spreekt de Here God.

En zij zullen mannen laten uittrekken, die voortdurend werkzaam zijn en door het land trekken, om diegenen te begraven, die op het aangezicht der aarde zijn achtergebleven, om haar te reinigen; in de loop van zeven maanden zullen zij zoeken.

En de reizigers, die door het land trekken, wanneer iemand een gebeente van een mens ziet, die zal er een teken bij oprichten, totdat de begravers het begraven hebben in het dal van Hamon-gog. (Ezechiël 39:4-15)

Het scenario van de ontwikkelingen voortzettend naarmate de Antichrist zijn greep op de macht verstevigt, zal hij zijn kans schoon zien om het alles verterende verlangen van zijn meester te verwezenlijken. Satan wil Jeruzalem veroveren en, in het bijzonder, zijn aardse troon van autoriteit vestigen op de plaats waar in de oudheid het Heilige der Heiligen en de Ark des Verbonds stonden.

De Europese leider wordt door zijn hordes sycofanten van de Westerse alliantie bejubeld als de grootste van alle veroveraars in de geschiedenis, terwijl hij en zij toekijken hoe alle strijdkrachten van de Gog-Magog-coalitie, op een zesde na, worden uitgeschakeld. Hij, zo kunnen wij ons voorstellen, heft zijn hoofd trots omhoog en aanvaardt de bewieroking van allen die onder zijn heerschappij staan. Zij geloven dat hij op de een of andere manier, met bovennatuurlijke middelen, heeft gezorgd voor de vernietiging van de strijdende partijen in het Midden-Oosten. Hij heeft geen vinger hoeven uitsteken, maar hun tegenstanders in het oosten, die op een dag hun dood in de oorlog hadden kunnen veroorzaken, zijn vernietigd door een alles verterende kracht die zelfs hun kernwapens niet hadden kunnen evenaren.

De grote leider is tegen die tijd ongetwijfeld door zijn tien-koningen consortium getooid met de mantel van een keizer met goddelijke krachten. Hij zal niets doen om hun gedachten te sussen. Hij zal "zichzelf groot maken", zoals Daniël voorspelt:

En in de laatste tijd van hun koninkrijk, als de overtreders ten volle gekomen zijn, zal een koning opstaan met een woest gelaat en verstand van duistere zinnen. En zijn macht zal machtig zijn, maar niet door zijn eigen kracht; en hij zal wonderlijk verderven, en hij zal voorspoedig zijn, en hij zal oefenen, en hij zal de machtigen en het heilige volk verderven. En door zijn beleid zal hij ook het handwerk doen bloeien in zijn hand; en hij zal zich groot maken in zijn hart, en door vrede zal hij velen verderven. (Daniël 8:23-25)

Deze man, dynamischer in een magnetische persoonlijkheid en redenaarskunst dan enig ander die ooit heeft geleefd, zal in feite onder machten komen te staan die hem als een god zullen maken in de ogen van hen die getuige zijn van zijn dramatische opkomst. Tegen die tijd zal hij een bovennatuurlijke promotie hebben gekregen van een religieuze prelaat die, zoals we hebben gezien, propagandistische gaven zal hebben die zelfs die van Adolf Hitler's partner in het Derde Rijk, Josef Goebbels, ver zullen overtreffen. Deze "heilige" man - die volgens sommigen een paus zou kunnen zijn - zal het voortouw nemen door hem krachten toe te kennen die geen enkel ander mens heeft bereikt. Het tweede beest - de valse profeet - zal zelf grote "wonderen" en "wonderen" verrichten, zodat zij iedereen die op dat moment geen geestelijk inzicht heeft, voor de gek houden en in verwarring brengen.

Er zullen er zijn die Christus als Verlosser hebben aanvaard, en hun aantal zal exponentieel toenemen. Zowel de Antichrist als zijn Valse Profeet zullen jagen op en moorden op allen die het systeem van tirannie dat het Vierde Rijk zal vereisen, niet aanvaarden.

Blijkbaar zal de Führer van het Vierde Rijk niet bij iedereen geliefd zijn. Hij zal vermoedelijk het slachtoffer worden van een moordaanslag. De profetie zegt dat hij gewond zal raken met een fatale wond (lees Openbaring 13). Dit zal waarschijnlijk een zaak zijn van de onheilige drie-eenheid van Satan, Antichrist, en de Valse Profeet die een dodelijke slag op het hoofd van de grote leider fingeren.

Alleen Christus heeft de sleutels tot dood en leven. Dit moet dus een nepdood zijn, want er zal een opstanding zijn uit de "dodelijke hoofdwond", en Antichrist zal weer leven in de ogen van allen die getuige zijn van het vermeende wonder. De mensen zullen zich vanaf dat moment "verwonderen over het beest dat de dodelijke wond had en toch leefde" (Openbaring 13:3).

De "herrezene" zal dan de grootste mensenjacht in de hele geschiedenis ontketenen. Hij zal proberen iedereen binnen zijn gezagsgebied een nummer en merkteken op hun voorhoofd of rechterhand te laten zetten. Als zij niet gehoorzamen, zullen zij waarschijnlijk sterven, hetzij door onthoofding, hetzij door verhongering als gevolg van verzet tegen het 666-systeem van kopen en verkopen.

Na de nederlaag van Gog-Magog zal de Antichrist, nu waarschijnlijk door Satan zelf bezeten, voor zijn massale Westerse bondgenootschappelijke troepen uit marcheren. Zij zullen naar Jeruzalem gaan, waar Satan, die samen met zijn boze engelgezellen uit de hemelse sfeer is verdreven, zijn Antichristelijke schare ertoe zal brengen zijn bevelen uit te voeren.

En er was oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen streden tegen de draak; en de draak en zijn engelen streden, en hadden niet de overhand; ook werd hun plaats in den hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd uitgedreven, die oude slang, genaamd de duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde uitgedreven en zijn engelen werden met hem uitgedreven....

Verheugt u daarom, gij hemelen en gij die daarin woont. Wee de bewoners der aarde en der zee, want de duivel is tot u nedergedaald, hebbende grote toorn, omdat hij weet, dat hij nog slechts een korte tijd heeft. (Openbaring 12:7-9, 12)

Satan's voornaamste richtlijn zal zijn om de Tempel binnen te gaan die kort na het verbond werd gebouwd om de Joden veiligheid en het recht op aanbidding op de berg Moria te garanderen. De haat van Lucifer heeft lang gebrand in de kern van zijn rebellie. De Joodse Tempel is nog steeds in zijn vizier voor vernietiging.

Het te schande maken van de Tempel heeft een historische precedent. In 168 v. Chr. viel de Griekse koning Antiochus IV Epiphanes Jeruzalem binnen en veroverde de stad. Hij drong de Joodse tempel binnen, richtte een standbeeld op van de Griekse god Zeus en offerde een varken op het reukofferaltaar. Dit veroorzaakte een opstand in Judea, waarbij de Joden streden om Antiochus' heiligschennis uit de tempel te verwijderen. Een dergelijke ontheiliging staat profetisch gepland om opnieuw te gebeuren tijdens het midden van de Verdrukking.

Daniël heeft dit moment voorspeld en ook Jezus heeft deze godslasterlijke daad verder beschreven:

En Hij zal het verbond met velen bevestigen gedurende één week; en in het midden van de week zal Hij het offer en de offerande doen ophouden, en om het uitspreiden van gruwelen zal Hij de tempel woest maken, tot aan de voleinding, en dat bepaald zal worden uitgegoten over de woestelingen. (Daniël 9:27)

De Antichrist zal de tempel binnengaan in de drie en een half jaar van Daniëls zeventigste week. Hij zal de tempel ontheiligen door de eredienst en de offers van de Joden te doen ophouden, en door andere godslasteringen in de tempel uit te voeren. Jezus zei verder over deze afschuwelijke daad:

Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarover de profeet Daniël gesproken heeft, in het heilige zult zien staan, (wie leest, die verstaat).

Laat hen, die in Judea zijn, vluchten naar de bergen: Laat hij, die op het dak van een huis is, niet afdalen om iets uit zijn huis te halen: Noch laat hij, die op het veld is, terugkeren om zijn klederen te nemen.

En wee hun, die zwanger zijn, en hun, die in die dagen zogen. Maar bidt, dat uw vlucht niet in de winter, noch op de sabbatdag is: Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er sinds het begin van de wereld tot op deze tijd niet geweest is, nee, en ook nooit wezen zal. (Mattheüs 24:15-21)

De uiteindelijke oplossing

Dit is het helse moment waar Satan en zijn zondaars al millennia op wachten. En, ja, dat zeggen we correct, want van de Antichrist zelf wordt gezegd dat hij opstaat uit de bodemloze put. Hij heeft gewacht op dit moment van incarnatie, zo lijkt de profetie aan te geven.

Men kan zich afvragen of dit beest misschien een nakomeling is van een sexuele verbintenis in de tijd van Genesis hoofdstuk 6, toen de "zonen Gods" bij de "dochters der mensen" kwamen, samenwoonden en nakomelingen voortbrachten. Deze halfbroedsels van engelen en mensen worden nephilim genoemd en worden door veel bijbelgeleerden en studenten beschouwd als het resultaat van de eerste opstand in de hemel toen een derde van de engelen Lucifer volgde in zijn val.

Deze mogelijkheid wordt versterkt door twee feiten die de Bijbel geeft over de Antichrist. Van hem wordt, evenals van Judas Iskariot, die Jezus voor dertig zilverlingen verraadde, gezegd dat hij de "zoon des verderfs" is. Van Judas wordt gezegd dat hij "naar zijn eigen plaats" is gegaan, nadat hij kennelijk zelfmoord heeft gepleegd. Bovendien wordt van hem gezegd dat hij "vanaf het begin verloren is geweest", wat blijkbaar betekent dat hij nooit de kans heeft gehad om verlost te worden door het bloed van Christus, zoals alle menselijke wezens hebben gehad.

Ten tweede wordt het beest (de antichrist) summier in de vuurzee geworpen, zonder voor het oordeel van de grote witte troon te staan. Ieder mens zal zijn of haar tijd krijgen in dat opperste hemelse gerechtshof. De antichrist komt niet aan de beurt voor dat laatste oordeel. Ook het tweede beest (Valse Profeet) krijgt geen verschijning voor dat laatste gerechtshof. Beiden worden rechtstreeks in de poel des vuurs geworpen, evenals de duivel en zijn engelen. Dit doet ons denken dat de antichrist en de valse profeet inderdaad bovennatuurlijke volgelingen kunnen zijn in plaats van mensen.

De Endlösung zal beginnen met de volle woede van Satan die het hele Huis van Israël achtervolgt. Zijn hele doel zal zijn om iedere laatste zoon en dochter van Abraham, Izaäk en Jakob te vermoorden. Net als Hitler, zal hij ze verzamelen en met miljoenen tegelijk doden. Jezus zei het volgende:

En indien die dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. (Mattheüs 24:22)

Vele Joden en miljoenen anderen zullen sterven als gevolg van de genocidale woede. Maar God zal een derde van het Joodse ras behouden, samen met vele heidenen die Christus tijdens deze holocaust aanvaarden.

De Endlösung van de Antichrist zal mislukken, net als die van Hitler.

Een verwijzing naar de antichrist in de tempel wordt voor het eerst gevonden in 2 Tessalonicenzen 2:4, de eerste plaats in de Schrift waar ons specifiek wordt verteld dat de antichrist rechtstreeks in de tempel zetelt en verklaart dat hij God is:

Laat niemand u misleiden, op welke wijze dan ook, want die dag zal niet komen, tenzij eerst de zondeval komt en de mens der zonde zich openbaart, de zoon des verderfs, die zich verzet en verheft boven al wat God genoemd of aanbeden wordt, zodat hij als God zit in de tempel van God, terwijl hij laat zien dat hij God is.

Er wordt in het boek Openbaring geen melding gemaakt van de ontheiliging van de derde tempel door de Antichrist. Maar alle toorn en oordeel die Johannes van Christus Zelf heeft gekregen, zal door die ontheiliging over de wereld van opstandelingen beginnen te komen. Jezus zegt, nogmaals, dat het de ergste tijd van de geschiedenis zal zijn, en dat zonder Gods ingrijpen geen vlees gered zou worden.

Terwijl de bevestiging van het verbond van Daniël 9:26 de zeventigste week van Daniël in gang zet, de laatste zeven jaar van de menselijke geschiedenis die voorafgaan aan de tweede komst van Christus (Openbaring 19:11), zet de ontheiliging van de tempel de tijd van Jakobs benauwdheid in gang (Jeremia 30:7). Dit zal de laatste helft van de periode van de Verdrukking zijn. Jezus noemde dit de Grote Verdrukking. Dit is het moment waarop de Endlösung van de Antichrist in volle genocide-modus komt. (We zullen in toekomstige hoofdstukken de oordelen en de toorn onderzoeken die voortvloeien uit dit middenpunt van Daniëls zeventigste week van zeven jaar).

De "beesten" van de aarde - in menselijke termen - hebben miljoenen mensen gedood door hun satanisch gedreven regimes. Deze zullen echter verbleken in vergelijking met de genocide die zal plaatsvinden onder de beestachtige heerschappij van de Antichrist, vooral tijdens de tweede helft van de Verdrukking. Hier is een blik op het aantal doden dat aan sommige van de vorige beesten uit de geschiedenis wordt toegeschreven:

Hoewel dictators en despoten er al zijn sinds de dagen van Noach (Nimrod, e.a.), zag de twintigste eeuw meer onderwerping, marteling en dood onder "beest"-heersers dan alle voorgaande eeuwen bij elkaar. Mensen die op deze aarde veel bereikt hebben in zaken, sport, landbouw en andere ondernemingen worden soms opgenomen in een "Hall of Fame" voor uitstekende prestaties op hun gekozen gebied. Als erkenning zou worden gegeven aan de vele kwaadaardige "beest" heersers die op deze planeet hebben geleefd, en zij in een "Hall of Shame" zouden worden gestemd, zouden enkele van de topkandidaten, die de meeste mensen in de wereld hebben gemarteld, verminkt en gedood, zijn:

  • MAO ZEDONG, China (1949-1976), Regime: Communistisch, Slachtoffers: Meer dan 60 miljoen
  • JOSEPH STALIN, Sovjet-Unie (1929-1953), Regime: Communistisch, Slachtoffers: ca. 40 miljoen
  • ADOLF HITLER, Duitsland (1933-1945), Regime: Nazi-dictatuur, Slachtoffers: ca. 30 miljoen
  • KONING LEOPOLD II, België (1886-1908), Regime: Koloniaal rijk in Congo, Slachtoffers: 8 miljoen
  • HIDEKI TOJO, Japan (1941-1945), Regime: Militaire dictatuur, Slachtoffers: 5 miljoen
  • ISMAIL E. PASHA, Ottomaans Turkije (1915-1920), Regime: Militaire dictatuur, Slachtoffers: 2 miljoen
  • POL POT, Cambodja (1975-1979), Regime: Communistisch (Rode Khmer), Slachtoffers: Ten minste 1,7 miljoen
  • KIM ILSUNG, Noord-Korea (1948-1994), Regime: Communistisch, Slachtoffers: Ten minste 1,6 miljoen
  • SADDAM HUSSEIN, Irak (1979-2003), Regime: dictatuur Ba'ath-partij, Slachtoffers: 600.000
  • JOSIP BROZ TITO, Joegoslavië (1945-1980), Regime: Communistisch, Slachtoffers: 570.000 [i]

Het is geen wonder dat Jezus alle Joden die in de buurt zijn, waarschuwt om te vluchten voor hun leven als ze deze man zien die beweert God te zijn terwijl hij op een troonachtige plaats in de Tempel zit. Dit zal de ultieme daad van godslastering zijn.

De man van de zonde zal zijn valse profeet een beeld voor hem laten oprichten - een voorwerp waarvoor allen gedwongen zullen worden te buigen en te aanbidden of gedood te worden. Hij zal grote, opzwepende woorden spreken tegen de God der goden, de ware God van de hemel. Hij zal ongetwijfeld varkensbloed sprenkelen om het binnenste heiligdom van de Tempel en het altaar te ontheiligen, zoals Antiochus millennia eerder deed.

Dr. John Walvoord schreef het volgende:

Het godslasterlijke karakter van het Beest als Wereldheerser (Openbaring 13:5-6)

13:5-6 En hem werd een mond gegeven, die grote dingen en godslasteringen sprak, en hem werd macht gegeven om twee en veertig maanden voort te gaan. En hij opende zijn mond in godslastering tegen God, om Zijn Naam te lasteren, en Zijn tabernakel, en hen, die in de hemelen wonen.

Het slechte karakter van de wereldheerser van die dag blijkt uit zijn opschepperij en godslastering. Een soortgelijke beschrijving van hetzelfde karakter wordt gegeven in Daniël 7:8,11,25. Zijn gezag duurt tweeënveertig maanden, weer de bekende drie en een half jaar van de grote verdrukking. Het is waarschijnlijk dat de persoon die aan het hoofd staat van het herrezen Romeinse Rijk aan de macht komt vóór het begin van de gehele periode van zeven jaar van Daniël 9:27, en als zodanig een verbond aangaat met het Joodse volk. Zijn rol als wereldheerser over alle volkeren begint echter pas in de tijd van de grote verdrukking. Vanaf dat moment duurt hij tweeënveertig maanden totdat de tweede komst van Christus een einde maakt aan zijn heerschappij. Het is duidelijk dat godslastering geen bijkomstigheid is van zijn koninkrijk, maar een van de hoofdkenmerken ervan, en hij wordt in vers 6 beschreven als een godslasteraar tegen God, tegen de naam van God en tegen de tabernakel van God, en ook tegen hen die in de hemel wonen. Als de spreekbuis van Satan spreekt hij het toppunt van ongeloof en oneerbiedigheid uit ten opzichte van God. Als de koning van Daniël 11:36-45 dezelfde persoon is, zoals sommigen geloven, dan doet hij dit met totale minachting voor welke god dan ook, omdat hij zichzelf groot maakt boven allen (Dan. 11:37).

De universele heerschappij van het Beest (13:7)

13:7 En het werd hem gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen, en hen te overwinnen; en hem werd macht gegeven over alle geslachten, en tongen, en volken.

Zoals wordt verwacht in Daniël 7:23, waar het beest "de gehele aarde" verteert, wordt hier de wereldwijde omvang van zijn macht aangegeven. De uitdrukking "het werd hem gegeven" verwijst naar de satanische oorsprong van zijn macht. Handelend als satans werktuig is het beest in staat om over de gehele aardbol oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen. (Vgl. Dan. 7:25; 9:27; 12:10; Openb. 7:9-17.) Naar de wil van God zullen vele gelovigen in Christus, zowel onder de Joden als onder de heidenen, als martelaren omkomen in deze vreselijke tijd van beproeving, terwijl anderen behouden worden ondanks alles wat het beest kan doen. Het ultieme wereldwijde gezag wordt aangegeven in vers 7, waar staat dat "hem macht werd gegeven over alle geslachten, en tongen, en volken". De droom van ontelbare heersers in het verleden om de hele wereld te veroveren wordt hier eindelijk verwezenlijkt door deze laatste heidense heerser.

Het universele gezag van het beest over de gehele aarde wordt specifiek vermeld in het laatste deel van het vers. Het woord volken moet worden ingevoegd na het woord verwantschap, zoals in de beste teksten, zodat het vers luidt: "Hem werd macht gegeven over alle geslachten, volken, en tongen, en natiën." Omdat de zelfstandige naamwoorden enkelvoud zijn, kan de bijzin beter worden weergegeven als "en Hem werd macht gegeven over alle stammen, volken, talen en natiën". Op een dergelijk gezag anticipeerde Daniël (Dan. 7:23), waar staat dat het vierde beest "de gehele aarde zal verslinden, haar zal vertrappen en in stukken breken". De droom van wereldverovering, gedeeltelijk verwezenlijkt door de Babylonische, Medo-Perzische, Macedonische en Romeinse rijken, wordt nu voor het eerst volledig verwezenlijkt en is de satanische vervalsing van Christus' duizendjarige heerschappij, door God toegestaan in deze laatste vertoning van het kwaad van Satan en de goddeloze mensheid.

De tijd van deze universele heerschappij wordt in vers 5 duidelijk aangegeven als zijnde tweeënveertig maanden, namelijk de laatste drie en een half jaar vóór de wederkomst van Christus. Deze periode wordt verder beschreven als de grote verdrukking. Het is echter duidelijk dat, terwijl deze periode naar zijn einde loopt, een gigantische wereldoorlog aan de gang is die voortduurt tot de tijd van de wederkomst van Christus. Deze oorlog is in de vorm van een opstand tegen de universele heerschappij van het beest en komt helemaal aan het einde van de tijd van de verdrukking. Een universeel koninkrijk en een wereldoorlog kunnen niet naast elkaar bestaan, daar het ene de tegenstelling is van het andere.[ii]

De mens der zonde zal uitvaardigen dat allen die niet in hem geloven moeten worden opgejaagd en geëlimineerd. Op dat moment zal hij Jeruzalem zijn binnengevallen met een leger (Joël 1:6; Daniël 11:31, 9:26). Hij zal Jeruzalem en Israël innemen, het grondgebied bezetten en een hoofdkwartier vestigen, oorlog voeren tegen christenen en joden en met al zijn macht trachten hen uit te roeien (zie Daniël 11:33-35, 12:10; Openbaring 6:10-11; Jeremia 50:33; Joël 1:6; Mattheüs 24:9; Marcus 13:9-13). Slechts een derde van de Israëlieten zal overleven. Zacharia 13:8 verklaart:

En het zal geschieden in het ganse land, zegt de Here; tweederde zal uitgeroeid worden en sterven, maar een derde zal in het land overblijven.

In diezelfde tijd zullen Antichrist en zijn koningsverbond alle godsdiensten en hun plaatsen van aanbidding afschaffen (Openbaring 17). Ook zal God in deze tijd de grote hoer oordelen (Openbaring 17). De antichrist zal geen andere godsdienst tolereren dan de aanbidding van en toewijding aan hemzelf en zijn rijk. Daniël 11:37 bevestigt dat de antichrist geen mens ontziet, en dus geen zorg heeft voor menselijk leven of lijden.

De Antichrist zal een grootscheepse oorlog beginnen tegen alle gelovigen in Jezus Christus, en velen zullen de marteldood sterven. God staat toe dat de Antichrist, die door Satan wordt bezield, de overhand krijgt en zijn doel voor een bepaalde tijd bereikt. Maar de Heer heeft op hetzelfde moment een schuilplaats bereid voor de Joden, die Jezus waarschuwt om te vluchten zodra zij zien dat de grote leider in werkelijkheid het beest is dat zijn Endlösung wil uitvoeren.

Wij geloven dat de schuilplaats Petra in de Jordaanse woestijn is, zoals in een vorig hoofdstuk is gezegd. Terwijl de troepen van de Antichrist de vluchtende Joden achtervolgen, zoals de legers van Farao de Israëlieten achtervolgden tijdens de Exodus uit Egypte, zal God op bovennatuurlijke wijze tussenbeide komen.

[Opmerking vertaler: Jezus zegt duidelijk: 'Laten dan zij die in Judea zijn, vluchten naar de bergen'... en dat is uiteraard de bergen van Juda. Petra ligt niet in Juda en is veel te ver weg (150 km hemelsbreed, deels door vijandig vlak gebied) om te bereiken wanneer de haast zo groot is dat men zelfs niet even naar huis moet terugkeren.]

De slang spuwde water uit zijn mond als een vloed op de vrouw, opdat zij door de vloed zou worden weggevoerd.

Maar de aarde hielp de vrouw, en de aarde opende haar mond en verzwolg de vloed die de draak uit zijn mond had gespuwd.

En de draak werd woedend op de vrouw, en hij ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God bewaren en het getuigenis van Jezus Christus hebben. (Openbaring 12:15-17)

Er schijnt een bovennatuurlijke opening van de aarde te zijn die de vloed van militaire aanvallers verzwelgt. God zal voorkomen dat Antichrist enig kwaad kan aanrichten, terwijl de Joden en vele verdrukkingsgelovigen in Christus vluchten naar de plaats die God bereid heeft om hen te verbergen.

De Antichrist zal ondertussen nog woedender worden en de slachting opvoeren in een holocaust van bloedvergieten zoals nog nooit eerder vertoond in de annalen van de menselijke geschiedenis.

VOLGENDE: Het beeld van het Beest arriveert

Eindnoten:

[i] Michael Hile, “Who and What Are the Beasts of the Bible?, raptureready.com.

[ii] Dr. John Walvoord, “Beast and the False Prophet,” https://walvoord.com/article/271 .

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 10: Temple Defiled in Midst of Week » SkyWatchTV