www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 2: Het herhalen van het Lebensborn-programma

16 augustus 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

"Arianisering" of "Germanisering" werd in werking gesteld om ervoor te zorgen dat alle overblijfselen van onzuivere raciale kenmerken werden uitgewist uit het Reich. Heinrich Himmler beval dat kinderen bij de ouders weggehaald moesten worden om de Germanisatie te laten slagen. SS-families adopteerden kinderen die gestolen waren uit gezinnen in de door het Derde Rijk bezette gebieden.

Ouders zagen hun kinderen nooit meer terug in de meeste gevallen van de ontvoeringen. De nazificatie was zo brutaal en compleet dat de handhavers van het Reich meedogenloos iedereen vermoordden die niet voldeed aan het Arische meesterras model. Zelfs kinderen die niet de fysieke, Arische kenmerken hadden, werden uit bezette gebieden verwijderd en in kampen geplaatst, waar de meesten uiteindelijk stierven.

Later zette Himmler het Nazi Lebensborn programma op, een fokprogramma om het Derde Rijk verder te ariseren. Dat programma werd opgezet en in werking gesteld om een superras van germaniseerde kinderen tot stand te brengen door middel van fokken, ontvoering en zelfs moord.

Gezien het gruwelijke kwaad dat het Derde Rijk pleegde tegen de Joden in het bijzonder, is het Lebensborn programma niet zo verguisd of zelfs onderzocht als de andere nazi-wreedheden. Het publiek in het algemeen heeft er weinig aandacht aan besteed. Dit komt misschien omdat het in vergelijking met de getto's, gaskamers en crematoria als een soort poging lijkt om iets positiefs te doen in plaats van een afschuwelijk kwaad. Niettemin schond het programma om een meesterras tot stand te brengen elk beginsel van menselijkheid en moraliteit op het meest basale niveau.

Terwijl ander Nazi beleid gericht was op het oppakken en vermoorden van mensen die Hitler, Himmler, Goering, Goebbels en de rest beschouwden als onmensen die moesten worden uitgeroeid, was Lebensborn bedoeld om de samenleving te herbevolken met het allerbeste dat genetische manipulatie kon voortbrengen - een natie vol raszuivere Arische kinderen. Daarom leek het programma bijna onschuldig.

In 1935 startte Himmler een campagne, door middel van propaganda, meesterlijk georkestreerd door Josef Goebbels, om elke ongehuwde moeder die voldeed aan het raciale profiel uit te nodigen om te bevallen in een Lebensborn tehuis. Deze poging zou in strijd zijn met de vroegere Duitse moraal. Het krijgen van een buitenechtelijk kind mocht niet langer worden beschouwd als een bron van schaamte. In plaats daarvan zou het Derde Rijk de geboorte van elk Arisch kind vieren, ongeacht de huwelijkse staat van de ouders.

Himmler beloofde elke zwangere vrouw die voldeed aan de raszuiverheidseisen, dat zij op vertrouwelijke wijze naar een Lebensborn inrichting zou worden gebracht en de allerbeste zorg zou krijgen. Na de geboorte van haar kind zou ze naar huis worden teruggebracht.

Een meisje dat niet in staat was voor haar kind te zorgen, zou worden geholpen bij het vinden van een geschikt Arisch gezin dat haar zou adopteren.

De vrijgevigheid van het beleid was niet zonder grenzen. De vrouw die een baby voor het meesterras zou produceren, moest aan strenge eisen voldoen. Ze moest raszuiver zijn, ongeacht haar sociale of andere status. Haar aanvaarding en hulp van de Nazi staat was strikt gebaseerd op genealogie. Alleen een bewijs van vaderschap en een raszuivere stamboom van drie generaties terug gaf haar toegang. Het resultaat was een aanvaardingspercentage dat schommelde rond de 40%.

Maar zelfs het Lebensborn Programma kon niet voldoen aan de eisen van de Nazi's om het meesterras te creëren in het tijdsbestek dat zij wensten. Dus ging Himmler veel verder met het programma. Hij gaf opdracht tot het regelen van geheime echtelijke bezoeken tussen gewillige jonge vrouwen en SS soldaten met Arische trekken. Het doel was om meer baby's te maken voor de Nazi partij - zonder een aanbod van een huwelijk.

De Nazi's vernietigden bijna alle documenten over het Lebensborn programma toen de Geallieerden de overwinning naderden, waardoor naar schatting 200.000 slachtoffers gescheiden bleven van hun families. Sommigen geraakten wel thuis, maar anderen konden zich niet genoeg van hun familie herinneren om de weg terug te vinden.

Weer anderen bleven ervan overtuigd dat hun oorspronkelijke families hen niet wilden en geloofden in de omscholing; zij zagen zichzelf als Duitse burgers, ten goede of ten kwade.

Het beroemdste kind van het Lebensborn programma is de Noorse ABBA zangeres Anni-Frid Lyngstad, die werd verwekt door een Duitse sergeant. Haar moeder, die weduwe was, ontsnapte na de oorlog en nam haar dochter mee naar Zweden, waar de regering enkele honderden vluchtelingenkinderen opnam en hen van vervolging redde.

Veel ouders verkozen hun kinderen niet te vertellen over hun erfenis en het Lebensborn-programma en verzonnen betere verhalen en fictieve vaders voor hun kleintjes om in te geloven.

En sommigen tasten tot op de dag van vandaag in het duister over hun erfenis, zich niet bewust van de rol die Adolf Hitler en Heinrich Himmler hen wilden laten spelen in hun streven om een meesterras te stichten dat duizend jaar zou heersen - het uiteindelijke doel van Lebensborn.

Het begin van de Tweede Wereldoorlog bracht de ongeremde instelling van de Endlösung met zich mee - het demonisch geïnspireerde plan om iedere persoon van het Joodse ras te vermoorden die de Nazi's konden lokaliseren en elimineren.

Terwijl de kwestie van raszuiverheid werd afgehandeld, was de Endlösung in volle gang. In bezette gebieden werden getto's opgericht. Het Joodse volk van Polen was de eerste en meest opvallende die te lijden had onder het opsluiten in deze wreed gecontroleerde binnenstedelijke gebieden. Niet alleen Poolse burgers, maar ook West-Europese Joden werden naar de getto's gedeporteerd.

De nazi-strijdkrachten begonnen massaal Joden te vermoorden tijdens de Duitse invasie in de Sovjet-Unie in 1941. Mobiele moordeskaders (Einsatzgruppen) begonnen hele Joodse gemeenschappen af te slachten.

Aanvankelijk gebeurde dit door schieten of vergassen op geïmproviseerde wijze met behulp van mobiele bestelwagens. Spoedig echter kregen degenen die met de moordtaak waren belast, te kampen met psychische gevolgen. Daarom werd deze methode onhandig en ontoereikend geacht voor het elimineren van de massale aantallen die Hitler, Himmler en de rest wensten om de Endlösung uit te voeren.

Hitler zelf, die de protesten van een groot deel van de Duitse bevolking over de toenemende brutalisering door de Nazi Partij had waargenomen, zette nooit meer zijn persoonlijke handtekening onder enig document dat toestemming gaf voor dergelijke afschuwelijke activiteiten. Hij wilde de indruk wekken niets te maken te hebben met de komende massamoorden.

De nazi's begonnen met de systematische deportatie van Joden om een grotere moordcapaciteit te bereiken na de Wannsee Conferentie in januari 1942.

De term "Endlösung der Judenfrage" was een eufemisme dat werd gebruikt door de leiders van nazi-Duitsland. Het verwees naar de massamoord op de Europese Joden. Het maakte een einde aan het beleid om Joden aan te moedigen of te dwingen het Duitse Rijk en andere delen van Europa te verlaten. Dit beleid werd vervangen door systematische vernietiging.

Belangrijkste feiten

  1. Het is onduidelijk wanneer Hitler precies besloot om de Joden in Europa te vermoorden. Het besluit werd waarschijnlijk ergens in 1941 genomen, bij de invasie van de Sovjet-Unie.
  2. Op 20 januari 1942 hield Reinhard Heydrich, het hoofd van de Duitse Veiligheidspolitie, een geheime bijeenkomst die bekend staat als de Wannsee Conferentie. Vooraanstaande politie- en civiele functionarissen bespraken de verdere uitvoering van de "Endlösung".
  3. De nazi-leiders dachten 11 miljoen Joden te vermoorden als onderdeel van de "Endlösung". Ze slaagden erin 6 miljoen te vermoorden.

Joden werden vanuit heel Europa overgebracht naar verschillende vernietigingskampen, gevestigd op grondgebied dat vroeger tot Polen behoorde. Namen als Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, en Majdanek zouden de beruchte vernietigingskampen van het Derde Rijk worden. Dit waren moordcentra, ontworpen om genocide uit te voeren. Naar schatting zijn ongeveer drie miljoen Joden vergast in vernietigingskampen.

De Endlösung heeft, zoals gezegd, uiteindelijk geleid tot de dood van ongeveer zes miljoen Joden - tweederde van het Europese Jodendom. Het afschuwelijke kwaad werd volbracht door vergassingen, schietpartijen, willekeurige terreurdaden en geweld, ziekte en uithongering.

LTC ROBERT MAGINNIS: DE VERENIGDE STATEN MOETEN KERNWAPEN TRIADE IN PARAATHEID BRENGEN VOOR DE (EINDTIJD?) OORLOG MET GOG-MAGOG

De brutaliteit van de nazi's bewees zonder enige twijfel dat het kwaad uit de tijd van Genghis Khan tot in de twintigste eeuw voortwoedde. Met de vuurwapens die beschikbaar waren, was de moorddadige moordmachine van het Derde Rijk vele malen dodelijker voor de mensheid dan de primitieve wapens die door de slachters van Khan werden gehanteerd.

En zelfs de geweren en kogels konden de bloeddorst niet stillen. Heydrich, Himmler en hun meester, Adolf Hitler, stelden vast dat het proces om Joden en andere ongewenste personen te vermoorden door ze neer te schieten niet voldeed aan hun ambitieuze plan voor de Endlösung. De methode evolueerde van het bijeen drijven van een paar slachtoffers in beboste gebieden, hen dwingen te knielen en hen dan in het achterhoofd te schieten. Maar zelfs dit was niet snel genoeg voor het beoogde doel. Dus lieten nazi-troepen gevangenen uit vernietigingskampen lange loopgraven graven. Ze lieten ook de slachtoffers zelf hun eigen loopgraven graven. De gedoemde mensen werd verteld zich om te draaien en naar de diepe greppels te kijken, dan werden ze in het achterhoofd geschoten. Ze vielen dood in de greppels.

Dit was nog steeds niet efficiënt genoeg voor de moordzuchtige top van het nazi-regime. Dus bedachten ze wat bekend stond als "sardine verpakking." Slachtoffers werden gedwongen met hun gezicht naar beneden in de loopgraven te gaan liggen. Daarna werden ze doodgeschoten. Dan werd een andere groep gedwongen om boven op de eerste laag lijken te gaan liggen. Ook zij werden doodgeschoten. Dit ging zo door tot de loopgraaf gevuld was. Buldozers schoven dan gigantische hopen aarde terug in het massagraf en de gruwelijke daad was voltooid.

Maar ook deze methode werd al snel als inefficiënt gezien. Het kostte te veel munitie. Bovendien leden de soldaten die met de gruwelijke executies belast waren, in veel gevallen aan psychologische instortingen. Zelfs de hoofdarchitect van het kwaad, Heinrich Himmler, werd, toen hij getuige was van één van de executies, zo ziek toen een beetje hersenstof op hem spatte, dat hij in een bijna bewusteloze toestand van de plaats moest worden weggedragen.

Deze "inefficiëntie" bracht een nog afschuwelijker proces van het uitvoeren van de Endlösung naar voren. "Moordcentra", zoals ze werden genoemd, werden overal in bezet Europa geplaatst om aan de lopende band Joden en andere "ongewensten" te vermoorden. Gevangenen die niet direct werden uitgekozen om ter dood te worden gebracht, werden gedwongen te helpen bij de executies en de nasleep ervan. Zij moesten het opruimen na een bloedvergieten en de lichamen afvoeren, wetende dat een aantal van henzelf spoedig zou worden uitgeroeid. Zij werden bewerkt tot het gebrek aan voedsel en de eindeloze uren van folterende, lichamelijke arbeid hen niet langer nuttig maakten. Dan werden ze voer voor de vernietiging.

Concentratiekampen werden voor het grootste deel gebruikt voor de huisvesting van degenen die deel uitmaakten van de dwangarbeid en voor enkele, geselecteerde, gevangenen om in kleine groepen te worden vermoord. De moordcentra dienden uitsluitend als moordfabrieken. Duitse SS'ers en politieagenten vermoordden bijna 2,7 miljoen Joden in de moordcentra, hetzij door verstikking met gifgas, hetzij door schieten.

Terwijl de autoriteiten van het Derde Rijk die toezicht hielden op de vernietigingskampen vaak in luxueus ingerichte huizen rond de centra woonden, werden hun slachtoffers gedood door mensen die vrachtwagens bemanden waarvan de uitlaatpijpen waren omgebouwd om koolmonoxidegas in afgesloten, met panelen beklede ruimten achter de cabines van de voertuigen te pompen. Zo bleef de genocidale methode evolueren om de doelen van de Führer te bereiken. De lijken werden naar een nabijgelegen bos vervoerd, waar massagraven waren gegraven.

Toch was het tempo waarin de Joden werden uitgeroeid niet voldoende om te voldoen aan de doelen die werden gesteld door degenen die de opdracht hadden de Endlösung uit te voeren. De volgende methode die werd ontwikkeld, werd bekend als "Operatie Reinhard", genoemd naar Reinhard Heydrich, een van de meest gevreesde nazi-overheersers. Dit werd gezien als de dodelijkste fase van de Holocaust. Vernietigingskampen werden het middelpunt van de moorddadige campagne. Twee miljoen of meer Joden en anderen die gemarkeerd waren voor vernietiging werden naar de kampen gestuurd die op verschillende plaatsen werden gebouwd. In Belzec, Sobibór en Treblinka stonden speciaal gebouwde installaties voor het vergassen van de mensen die per trein werden vervoerd, veewagons die zo vol zaten met mensen dat sommigen stikten voordat ze de vernietigingskamers bereikten.

In het concentratiekamp Majdanek werd Zyclon B ontwikkeld, een zeer dodelijk gas afgeleid van krachtige insecticiden, om de vernietigingskamers nog beter te laten functioneren. Dit en andere gassen werden gebruikt in de gaskamers van Auschwitz II-Birkenau.

In eerdere moordcentra waren de gevangenen gedwongen om veel van de mensen die begraven waren in de loopgraven op te graven en de lichamen te verbranden in ovens die ook loopgraven waren, bruikbaar gemaakt door treinrails, om zo hun moorden te verbergen. De nazi's creëerden nu nieuwe, efficiëntere manieren om met lijken om te gaan: Ze bouwden grote crematoria voor de duizenden en duizenden lijken van Joden die naar deze gruwelijke bouwwerken werden verscheept.

De gevangenen werden naar de moordplaatsen gebracht nadat hen was verzekerd dat het alleen was om hen te herhuisvesten. Dit was een list om de nazi's onnodige problemen te besparen, omdat zij aanvankelijk probeerden geen paniek te zaaien binnen de gelederen van de veroordeelden. Ze vertelden hun slachtoffers dat de deportaties "herhuisvestingsacties" waren.

Het bedrog werkte een tijd. In de stad Warschau stonden duizenden in de rij om te worden vervoerd in de "hervestiging". Zelfs in de overvolle goederenwagons, die de dood van 20% van de opeengepakte gevangenen veroorzaakten, bleef onder hen de hoop bestaan dat de Duitsers werkelijk van plan waren hen te hervestigen op een plaats waar ze konden leven.

Toen de gevangenen op hun eindbestemming aankwamen, moesten zij hun bagage achterlaten nadat zij op de uitlaadplaats waren gestapt. Daarna werden ze naar de "schoonmaakplaats" geleid en kregen ze de opdracht alle waardevolle spullen in bewaring te geven.

Een deel van het bedrog bestond uit borden en vermeend medisch personeel die de mensen naar de ontsmettingsplaatsen leidden. Eenmaal in de juiste faciliteiten, werden de gevangenen gedwongen zich volledig uit te kleden. Er werd hen verteld dat ze zouden gaan douchen en dat ze zich moesten haasten, anders zou het water koud worden. De mannen en jongens werden naar de ene ruimte gebracht en de vrouwen en meisjes naar een andere. De Joodse slachtoffers die zich uit angst of wrok tegen dergelijke vernederingen verzetten, werden bruut afgeranseld om hen te bespoedigen en het genocidale proces te voltooien.

De bewakers gebruikten zwepen, houten staven, of geweerkolven om de laatsten van de slachtoffers in de gaskamers te drijven. Om de scherpe slagen tegen hun naakte vlees te vermijden, gaven de gevangenen snel toe. Eenmaal in de gaskamers werden zij gedwongen zich samen te persen tot zij zich niet meer konden bewegen, waarna de deuren werden gesloten.

Terwijl zij werden "verwerkt", werden de ouden en zwakken die de krappe veewagens hadden overleefd, op een andere manier behandeld. Zij werden naar een nep ziekenboeg gedreven, het Lazarett, met daarachter een groot massagraf, en werden gedood door een kogel in hun nek, terwijl de rest in de gaskamers werd gedreven.

Terwijl de deuren van de gaskamers waren verzegeld, lieten operators Zyklon B of andere gasproducerende voorwerpen op de daarvoor bestemde plaatsen vallen, waarna het giftige gas zijn werk deed. Het gekreun, volgens latere rapporten tijdens de Neurenberg processen, was afschuwelijk. De geluiden van pijn en sterven gingen door tot alle geluiden ophielden.

De gaskamers werden toen volledig ontlucht, zodat gevangenen die in leven werden gehouden in de vernietigingskampen naar binnen konden gaan en de vele lichamen van mannen, vrouwen en kinderen konden verwijderen. Getuigenverklaringen tijdens de processen meldden dat de naakte lichamen in elke opening van de dodenkamers in een piramide lagen, waarbij sommige slachtoffers de stapel mensheid waren opgeklauterd, reikend naar een plaats waar ze konden ademen.

Na hun genocidale werk werden de Operatie Reinhard kampen ontmanteld. Auschwitz-Birkenau bleef echter behouden als concentratiekamp voor dwangarbeiders na de vernietiging van de gaskamers in november 1944. Vóór de bevrijding van het kamp door eenheden van het Sovjetleger op 27 januari 1945, waren de meeste gevangenen te voet of met treinen geëvacueerd.

Het moorddadig optreden van Adolf Hitler omvatte natuurlijk veel meer dan alleen de moord op tweederde van de Joodse bevolking van de wereld. De Tweede Wereldoorlog, die hij begon met de aanval op Polen in 1939, bracht de dood van vele miljoenen mensen, over het aantal wordt nog steeds gediscussieerd.

Hoewel de Duitse Führer wordt beschouwd als de meest gehate van alle tirannen, zijn er mensen die nog meer hebben vermoord. En hun satanisch kwaad kan als nog gruwelijker worden beschouwd, als men kijkt naar het aantal van degenen die zij hebben vermoord.

De tiran van de Sovjet-Unie, Josef Stalin, zou verantwoordelijk zijn geweest voor de moord op maar liefst veertig miljoen mensen. Van de Chinese dictator Mao tse-Tung wordt aangenomen dat hij wel zestig miljoen mensen heeft vermoord.

Wat dezen misschien nog erger maakt dan Adolf Hitler en de nazi's is het feit dat de slachtoffers van Stalin en Mao voor het grootste deel uit hun eigen volk bestonden. De zuiveringen van Stalin en de culturele revolutie van Mao hebben hun eigen bevolking gebrutaliseerd op manieren die Hitler ongetwijfeld zou hebben bewonderd.

Nogmaals, het is goed om de woorden van wijze waarnemers van de menselijke conditie en de manier waarop de geschiedenis een manier heeft om te herhalen in gedachten te houden. "Zij die de fouten van de geschiedenis niet kennen, zijn gedoemd ze te herhalen", zei Edmund Burke. Opdat wij niet zouden denken dat slechte mensen veranderd zijn in hun vermogen om gruwelijke wreedheden tegen hun medemensen te begaan, moeten wij acht slaan op de woorden van Santayana en Burke. Als we vergeten dat de gedachte om anderen kwaad te berokkenen in de menselijke, door zonde zwart gemaakte geest huist, zullen we uiteindelijk de gevolgen van die vergeetachtigheid ondervinden.

Absolute controle over de gehele mensheid was in de geest van de eerste rebel, Lucifer. Door de verleiding van dat wezen is de mens besmet geraakt met het kwaad, dat het potentieel heeft om anderen te treffen met wreedheid, precies zoals Hitler, Stalin, Mao en alle andere tirannen die de dood hebben gebracht in de geschiedenis. Als we deze les over het kwaad dat in de menselijke geest en in het menselijke hart schuilt vergeten, nodigen we toekomstige dictators uit om ons onze vrijheden en zelfs ons leven te ontnemen.

Maar de mensheid - de meesten van ons - is ofwel de vermaning van mensen als Santayana, Burke en Kissinger vergeten, of we hebben het gewoon te druk met de dagelijkse gang van zaken om er aandacht aan te besteden.

Gedurende de vier jaar sinds 2016 zijn we getuige geweest van de haatdragende acties en activiteiten van een groep mensen die geprobeerd hebben een naar behoren verkozen president omver te werpen. Door deze voortdurende pogingen tot anti-grondwettelijke activiteiten, vertonen zij hetzelfde duistere verlangen om de vrijheid weg te nemen - om het Amerikaanse electoraat te controleren. Het is overduidelijk dat zij niet zullen stoppen voordat zij de macht voor zichzelf hebben waarvan zij menen dat alleen zij die zouden moeten hebben over de rest van ons.

Alles waar we getuige van zijn geweest bij deze poging van de globalistische elite om hun stille staatsgreep te plegen, is slechts een voorbode van de dingen die komen gaan. Er komt iemand aan die Adolf Hitler en zijn handlangers op padvinders zal doen lijken. Hij zal Josef Stalin, Mao tse-Tung, en alle tirannen uit de geschiedenis op koorknapen doen lijken. Het resultaat van zijn heerschappij over het grootste deel van de planeet aarde zal de dood van maar liefst drievierde van de mensheid zijn.

Jezus Christus - de grootste van alle profeten, omdat Hij zelf God is - zei over de tijd van de heerschappij van deze goddeloze op aarde:

Want dan zal er grote verdrukking zijn, zoals niet geweest is sinds het begin der wereld tot op deze tijd, nee, en ook nooit zal zijn. En indien die dagen niet verkort werden, zou geen vlees behouden worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort worden. (Mattheüs 24:21-22)

Het is angstaanjagend om te bedenken dat er een tijd komt die erger zal zijn dan alle andere die we tot nu toe in de geschiedenis hebben meegemaakt! Maar Jezus zegt dat juist zo'n tijd is gepland in de stormachtig duistere toekomst van de aarde.

Er zijn mensen op dit moment, terwijl u dit leest, die u tot slaaf willen maken om hun idee van Utopia tot stand te brengen. En er zal een man zijn die daarin zal slagen, als jij in die afschuwelijke tijd op de planeet leeft. De Bijbel noemt deze man met verschillende namen. "Antichrist" is de meest gebruikte, zoals in de titel van dezeartikelen. Hij zal zijn eigen Endlösung hebben om zijn satanisch gecontroleerde regime tot stand te brengen.

Hij is een "beest", volgens Gods Woord. Dat wil zeggen, hij zal een beestachtige natuur hebben, zoals Hitler, Stalin, Mao, en de anderen. Maar de Antichrist zal veel, veel machtiger, dodelijker zijn dan zij waren.

Hij zal zijn eigen versie hebben van Hitler's propaganda minister Josef Goebbels. Deze valse profeet wordt het "tweede beest" genoemd. Hij zal iedereen dwingen het beeld van de Antichrist te aanbidden:

En hij had macht om aan het beeld van het beest leven te geven, opdat het beeld van het beest zou spreken en velen die het beeld van het beest niet wilden aanbidden, gedood zouden worden. (Openbaring 13:15)

Als wij om ons heen kijken in het geopolitieke, sociaal-economische en religieuze landschap van dit moment, zien wij dat het toneel wordt klaargemaakt voor de opkomst van de Antichrist. Zijn Endlösung wordt zelfs nu al voorbereid voor allen die deze aardse sfeer bewonen, wanneer hij het toneel betreedt om te heersen tijdens de laatste jaren van de geschiedenis van de aarde in de aanloop naar de Tweede Komst van Christus.

Deze artikelen, zo hopen wij biddend, zullen u ervan overtuigen dat u geen deel wilt uitmaken van de Endlösung van de Antichrist.

VOLGENDE: De profetische opkomst van het Vierde Rijk

Eindnoten:

[i] Erin Kelly, “ Lebensborn, The Nazi Breeding Program to Create a Master Race,” November 22, 2017, https://allthatsinteresting.com/lebensborn.

[ii] “Final Solution”: Overview | The Holocaust Encyclopedia, https://encyclopedia.ushmm.org/content/en/article/final-solution-overview.

Bron: COMING OF ANTICHRIST-PART 2: Repeating The Lebensborn Program " SkyWatchTV