www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 5: De handlanger van de Antichrist staat op

23 augustus 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

De Duitse Führer Adolf Hitler had zijn naaste medewerker, hoofdpropagandist Josef Goebbels. Het Derde Rijk en de Endlösung vloeiden evenzeer voort uit de door demonen geleide geest van Goebbels als uit het satanische kwaad dat het brein en de ziel van zijn aardse meester infecteerde. Samen begonnen zij aan hun helse missie om de wereld tot slaaf te maken binnen de nazi-dictatuur.

Gelukkig slaagden ze er niet in hun duivelse doelen te bereiken. De as van beiden bevindt zich in de vuilnisbak van de geschiedenis, die velen beter vergeten kunnen laten. Maar de Joden die vandaag leven en wier ouders op de een of andere manier de Endlösung hebben overleefd om hen voort te brengen, worden eraan herinnerd door de oudste van de overlevende Holocaustslachtoffers of hun directe nakomelingen.

"Nooit meer!" is de verklaring die het Huis van Israël wordt opgedragen om in het voorste gedeelte van hun gedachten te houden. De Holocaust, waarbij zes miljoen of meer van hen werden verbrand in de ovens van enkele van de moordcentra onder Chelmno, Belzec, Sobibor, Treblinka, Auschwitz-Birkenau, en Majdanek, mag nooit worden vergeten. Vergeten zal, zo vreest men, leiden tot een herhaling van de genocide tegen hen.

Helaas, en tragisch genoeg, ligt precies dit lot op de loer in de toekomst van de kinderen van Israël, volgens de Bijbelse profetie. Deze keer zal het erger zijn dan in Hitler's Holocaust. Veel, veel erger.

Het Joodse ras zal opnieuw verschijnen in het vizier van een would-be wereldveroveraar. De Jood zal het eigenlijke voorwerp van zijn haat zijn, net als in het geval van Hitler en zijn partner in genocide, Josef Goebbels. Deze laatste Führer zal zoveel van Gods uitverkoren volk vermoorden, dat de Heer zelf een overblijfsel van hen zal bewaren in een speciaal voor hen voorbereide schuilplaats.

Antichrist zal in zijn door demonen bezeten woede worden bijgestaan door een handlanger die nog haatdragender en kwaadaardiger is dan de gevreesde chef-propagandist van het Derde Rijk.

Beide "beesten", zoals zij in Openbaring hoofdstuk 13 van de Bijbel worden genoemd, zullen in eerste instantie de meest welwillende en meegaande van alle leiders lijken te zijn. In feite zal de grote leider, zoals we al gezien hebben, alle tegenstanders van de oorlogen die over de hele wereld woeden, een verbond doen ondertekenen dat een einde zal maken aan alle conflicten.

Hij zal bijna universeel bejubeld worden als een kampioen voor de wereldvrede.

De assistent - de rechterhand van de antichrist - zal de grote man op een grandioze manier aanprijzen, die Goebbels' verkondigingen over Hitler in vergelijking daarmee in het niet doet vallen.

Bijbelprofetie voorspelt dat de vredesstichter van de zondeman, gebruik makend van zijn charme die voortkomt uit zijn vermeende glorieuze persoonlijkheid, uiteindelijk zijn medewerker, de Valse Profeet, zal presenteren als het voorwerp van aanbidding van de wereld. We zien de profetie in het volgende:

En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen als een lam, en het sprak als een draak. En hij oefent al de macht uit van het eerste beest voor zijn aangezicht, en hij doet de aarde en hen, die daarop wonen, het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond genezen is. (Openbaring 13:11-12)

Het eerste beest, de Antichrist, zal, zo vertelt Johannes de Openbaring ons, een dodelijke hoofdwond oplopen. Maar op de een of andere manier zal hij herleven om de schijnbare moord te overleven. Deze grote vertoning van bovennatuurlijke kracht - schijnbaar weer tot leven te komen - zal ongetwijfeld de wereld in ontzag doen staan. Zo zal er een groot, aanzwellend verlangen onder de mensen zijn om te gehoorzamen aan de aanwijzing van het tweede beest om een beeld voor de Antichrist te maken en hem te aanbidden door zijn beeld te aanbidden.

Het is niet met zekerheid bekend wat deze beschrijving in totaal betekent, maar het brute regime zal er op toezien dat de medewerker van Antichrist, de valse profeet, gehoorzaamd zal worden. De hele wereld van aardbewoners, zoals God hen noemt, zal zich verwonderen over het eerste beest, waarvan de dodelijke wond genezen is.

Deze combinatie, Antichrist en zijn propagandaminister, de Valse Profeet, zal de wereld alle andere dictators uit de geschiedenis doen vergeten. Die van hen zal veel en veel dodelijker en alomvattender zijn dan de gecombineerde regimes van Hitler, Stalin, Mao, en al de rest van de beestachtige heerschappijen van de geschiedenis.

Toch leveren die eerdere tirannen uit de geschiedenis veelal het noodzakelijk bewijs dat mensen meer dan in staat zijn om hun medemensen, vrouwen en kinderen op de wreedste manier te behandelen. Adolf Hitler en Goebbels zijn het prototype van een despotisch regime dat we in ogenschouw moeten nemen als we ons afvragen hoe het laatste en dodelijkste tirannieke regime op aarde eruit zal zien.

Zoals we eerder hebben bekeken, hebben profetische waarnemers, ten onrechte, een aantal mannen in leidende posities de titel van de toekomstige Antichrist gegeven. Allen zijn de geschiedenis ingegaan. Vandaag de dag zijn er mensen in Europa die, volgens de mensen die geneigd zijn data en namen te noemen, die het eerste beest uit Openbaring 13 zullen zijn.

Maar er is vandaag een nog sterkere kandidaat die volgens velen past in het model van de man die het hulpje van de Antichrist zal zijn. Paus Franciscus is die man.

Aan zijn vele uitspraken, die in strijd zijn met wat de Bijbel zegt over verlossing en andere zaken, kunnen we zien hoe degenen die data vaststellen en namen noemen, zouden kunnen geloven dat hij de toekomstige handlanger van de Antichrist is.

Wij schrijven niet toe aan het noemen van iemand voor een van deze twee rollen. Gods Woord zegt dat Antichrist - en daarmee de valse profeet - niet bekend zullen worden voordat de opname heeft plaatsgevonden. Nogmaals, hier is de passage die ons naar deze waarheid leidt:

Laat niemand u misleiden, want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een zondeval komt en die mens der zonde geopenbaard wordt, de zoon des verderfs, die zich verheft boven al wat God genoemd of aanbeden wordt, zodat hij als God zit in de tempel Gods, zich vertonende, dat hij God is. (2 Tessalonicenzen 2:3-4)

Wij geloven dat deze passage voorspelt dat de Antichrist, de mens der zonde, niet gekend, of "geopenbaard" zal worden, totdat eerst de Opname, of het "wegvallen" (vertrek) komt. Hetzelfde moet dan gezegd worden van degene die zijn handlanger zal zijn, de Valse Profeet, het Tweede Beest uit Openbaring 13. Het is het tweede beest dat, volgens dit profetisch gedeelte van Openbaring, blijkbaar later op het toneel komt dan het eerste. Wij trekken die conclusie op grond van het volgende:

En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen. (Openbaring 13:11)

Zeker, hij zal veel macht hebben - de macht van Satan, om precies te zijn. Hij zal zich voordoen als een lam, zo wordt ons verteld, maar hij zal het allesbehalve zijn. Hij zal komen spreken als een draak - leugens verkondigend, want Satan, bekend als de "draak", wordt in "de vader der leugen" genoemd.

De mensen die achterblijven na de Opname zullen vallen voor de leugens van de Valse Profeet en de Antichrist. Zij zullen God en Zijn bestuur zo verworpen hebben, dat zij de grote leugen zullen geloven die deze twee volgelingen uit de hel zullen vertellen.

God zal deze mensen hebben overgegeven aan een "afkeurenswaardige gezindheid" (Romeinen 1: 28). God zelf, zegt de passage in 2 Thessalonicenzen ons, zal de wereld van ongelovigen "een sterke misleiding zenden, opdat zij de leugen geloven."

Wij weten niet wat die leugen zal inhouden, maar met de goedgelovigheid die wij vandaag de dag zien rondgaan, zelfs onder gelovigen, is het niet moeilijk te begrijpen hoe de wereld op een dag zal vallen voor de satanische misleiding van een man die waarschijnlijk de grootste redenaar uit de geschiedenis zal zijn.

We kunnen begrijpen hoe betoverend de redenaarskracht van de Antichrist zal zijn door de profetie van Daniël in ogenschouw te nemen:

En de koning zal doen naar zijn wil; en hij zal zich verheffen en zich verheffen boven elke god, en hij zal wonderlijke dingen spreken tegen de God der goden, en hij zal voorspoedig zijn totdat de verontwaardiging is volbracht. want wat bepaald is, zal geschieden. (Daniël 11:36)

Terwijl Hitler en Goebbels een natie betoverden, zullen deze toekomstige despoten een wereld in hun ban houden met hun godslasterlijke retoriek. Zij zullen bovennatuurlijk begiftigd zijn met het vermogen om het grootste deel van de wereldbevolking te verleiden. Hun krachten zullen afkomstig zijn van hun vader, de duivel.

Laten we dieper ingaan op het tweede beest, zijn voorspelde opkomst aan de macht, en zijn invloed op Antichrist's wereld van eeuwig verloren volgelingen.

De Valse Profeet komt op het toneel op enig moment nadat Johannes het eerste beest, de Antichrist, uit de aarde ziet komen. Het komt uit de zee van de mensheid, zoals Johannes het samengestelde dier ziet opkomen vanuit zijn perspectief van het visioen ergens hoog boven de Egeïsche Zee terwijl hij verbannen was op Patmos. Dit dier is in wezen hetzelfde als het beest dat Daniël in zijn visioen zag (lees Daniël 7). Het beest dat Johannes ziet is, net als het beest dat Daniël zag, een samensmelting van alle grote wereldrijken. Het omvat echter ook het wereldrijk van de Antichrist dat zal regeren tijdens de periode van Verdrukking.

De volgende scène gaat over naar de boze personage die het tweede beest wordt genoemd. Hij vertegenwoordigt het derde lid van de helse drie-eenheid. De draak, Satan, is een meester vervalser. Hij produceert spottend zijn versie van de Drie-eenheid (God de Vader, God de Zoon, en God de Heilige Geest). In dit boosaardige consortium speelt Satan God na, speelt de Antichrist de Zoon na, en speelt de Valse Profeet de Heilige Geest na.

Het tweede beest, de Valse Profeet, zal God de Heilige Geest imiteren door het derde lid van de Godheid te bespotten en na te bootsen. Terwijl God de Heilige Geest eer en glorie geeft aan God, de Vader, zal de derde persoon van de onheilige drie-eenheid, de Valse Profeet, de gehele mensheid ertoe brengen de Antichrist en Satan te aanbidden.

Hij wordt eerst eenvoudig het beest genoemd dat uit de aarde komt. Later in de Openbaring wordt hij drie keer de Valse Profeet genoemd, en wordt hij nauw in verband gebracht met het eerste beest en Satan (Openbaring 16:13, 19:20, 20:10).

En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen gelijk een lam, en het sprak als een draak. (Openbaring 13:11)

Dr. Henry Morris, een van de topgeleerden in de bijbelse eschatologie, schrijft het volgende:

Johannes ziet vanuit zijn visioen op Patmos een ander beest - van hetzelfde type als het eerste - zeer gevaarlijk en woest. Maar dit beest komt niet uit de zee, maar uit de aarde. in plaats van uit de zee zoals het eerste beest. Daar het eerste beest een mens is, is het tweede dat ook, maar hun achtergronden zijn verschillend. Zoals eerder opgemerkt, verwijst "de zee" waarschijnlijk naar de Middellandse Zee, wat impliceert dat het eerste beest uit een van de mediterrane koninkrijken komt. In feite suggereert Daniël 9:27 dat hij afkomstig is van het volk van het oude Romeinse rijk, mogelijk een directe afstammeling van de Romeinen. Op dezelfde manier moet het tweede beest ergens vandaan komen uit de grote landmassa's buiten de mediterrane naties, maar we hebben blijkbaar geen andere aanwijzing voor zijn oorsprong.

Er is veel gespeculeerd over de identiteit van dit tweede beest. Aangezien hij later de valse profeet wordt genoemd, komt hij blijkbaar eerst onder de aandacht van de wereld als een wonderdoenerige religieuze leider, die beweert bovennatuurlijk geïnspireerde boodschappen aan de mensheid over te brengen. Zijn "profetieën" zijn natuurlijk niet van God afkomstig, maar van Satan, hoewel het goed mogelijk is dat hij eerst bekend zal worden (mogelijk vóór de verdrukking) als een man die zogenaamd boodschappen van God ontvangt. Hij beweert een ware profeet te zijn, maar is in werkelijkheid een valse profeet. Jezus waarschuwde voor valse christussen en valse profeten (Mattheüs 24:24) in de grote verdrukking, en deze twee (de antichrist en de valse profeet) zijn de prototypes van deze twee klassen van bedriegers.

Eigenlijk komt de term "antichrist" alleen voor in de brieven van Johannes (1 Johannes 2:18; 4:3; 2 Johannes 7) en wordt toegepast op iedereen die de mensen misleidt door te beweren God te dienen en tegelijkertijd de bovennatuurlijke incarnatie en de goddelijke/menselijke natuur van Christus te ontkennen. Het begrip "de antichrist" komt echter zowel in de oude als in de moderne christelijke literatuur vaak voor, en verwijst gewoonlijk naar de grote antichristelijke werelddictator van de laatste dagen. Het tweede beest wordt door sommige schrijvers (zoals Scofield, in zijn naslagbijbel) geïnterpreteerd als de antichrist, maar dit lijkt willekeurig. In ieder geval noemt Johannes hen het beest en de valse profeet hier in Openbaring en het lijkt veelbetekenend dat hij, als de auteur van de enige nieuwtestamentische verzen waarin de term "antichrist" wordt gebruikt, deze in Openbaring niet toepast op één van deze mannen. Hij had namelijk al gezegd dat iedereen die de komst van Jezus Christus in het vlees ontkent, "de antichrist" is (het bepaalde lidwoord wordt zo gebruikt in de verwijzing naar 2 Johannes).

Dit tweede beest is duidelijk een of andere religieuze woordvoerder en mogelijk is hij de leider van het wereldreligieuze systeem zoals dat in de laatste dagen zijn hoogtepunt zal bereiken, en tot zijn uiteindelijke karakter zal komen als de grote hoer van Openbaring 17.

De moderne oecumenische beweging, die eerst actief was onder de afvallige protestantse kerken in de eerste helft van de twintigste eeuw, en zich daarna in wezen verenigde (of ten minste gemeenschap had) met de katholieke en orthodoxe kerken in de tweede helft van de twintigste eeuw, zal uiteindelijk samensmelten met alle andere wereldgodsdiensten, vooral na het vertrek van alle ware kerken om met Christus te zijn.

Dit tweede beest, of valse profeet, zal zich hoogstwaarschijnlijk opwerpen als de patriarch (of paus, of ayatollah, of goeroe of, waarschijnlijker, gewoon "profeet") van deze universele godsdienst. Hij zal aanvankelijk het zachtmoedige karakter van Christus nabootsen ("twee hoornen als een lam"), maar zijn "geïnspireerde" woorden zullen die van Satan, de oude draak, zijn. Eerst zullen het lieflijk bedrieglijke woorden zijn, spoedig zullen het dodelijk tirannieke, drakenwoorden worden.[i]

Deze twee satanisch bekrachtigde beesten binnen menselijke persona's zullen op een bepaald moment hun krachten bundelen, waarschijnlijk voordat de Verdrukking begint. De man die de Antichrist zal worden, zal waarschijnlijk tot op zekere hoogte zijn macht binnen het wereldsysteem gestold hebben. We kunnen veilig verwachten dat degene die de Valse Profeet zal worden, een opmerkelijk religieus leider zal zijn. Het zal een match zijn gemaakt in de hel.

En hij oefent al de macht uit van het eerste beest voor zijn aangezicht, en hij doet de aarde en hen, die daarop wonen, het eerste beest aanbidden, welks dodelijke wond genezen is. (Openbaring 13:12)

Dr. Henry Morris spreekt zich opnieuw uit over dit duivelse duo.

De alliantie van godsdienst en staat heeft een lange en trieste geschiedenis van despotisme en onderdrukking, maar de kerkelijk-politieke vereniging van deze twee menselijke beesten zal culmineren in de ergste periode van vervolging in de geschiedenis van de wereld.

Tegen de tijd dat de politieke macht van het eerste beest zijn hoogtepunt bereikt, wordt ook de syncretistische religieuze unie van wereldreligies geconcentreerd onder controle van het tweede beest. De ene leider helpt en ondersteunt de andere, waarbij de koning het religieuze gezag van de profeet afdwingt en de profeet de bijgelovige massa's van de wereld ervan overtuigt dat de koning moet worden aanbeden en gehoorzaamd als een god.

Nu zijn wereldwijde reputatie als wonderdoener reeds gevestigd is, zal hij erop toezien dat de opmerkelijke pseudo-opstanding van het beest op grote schaal bekend wordt gemaakt en verafgood wordt in elke kerk en tempel over de hele wereld als het voornaamste argument om de mensen ervan te overtuigen hem te erkennen als goddelijk en het verdienen van aanbidding. De twee zullen spoedig een ongekend team worden, dat in partnerschap samenwerkt om overal universele controle over alle mensen te vestigen.[ii]

En hij doet grote wonderen, zodat hij vuur uit de hemel op de aarde doet neerdalen voor de ogen der mensen. (Openbaring 13:13)

Het tweede beest zal door Satan gemachtigd worden om grote wonderen te doen en grote tekenen te produceren die de misleide mensen op aarde in de ban zullen houden. Zijn reputatie als wonderdoener zal zijn macht en gezag over de mensen onder het regime van Antichrist's Vierde Rijk sterk vergroten.

Onder deze wonderen zal de macht zijn om vuur uit de hemel te doen neerdalen. Dr. Morris geloofde dat een speciaal begrip van en controle over atmosferische verschijnselen door satanische engelen waarschijnlijk aan de Valse Profeet zal worden bijgebracht om hem in staat te stellen dit en andere wonderen te verrichten. Ongetwijfeld zal deze wonderdoener gebruik maken van zijn vermogen om vuur uit de hemel te produceren. Hij zal waarschijnlijk de wonderen met vuur willen reproduceren die verricht zijn door Gods twee getuigen, zoals aangegeven in Openbaring.

Deze mannen zullen vuur doen neerdalen en andere waarschuwende oordelen toedienen aan opstandige aardbewoners. De valse profeet zal aan degenen die onder zijn controle staan willen laten zien dat hij macht heeft die gelijk is aan of groter is dan die van Gods mannen (Openbaring 11:5).

Dr. Morris stelde dat, ook al had het beest tegen de twee getuigen van Christus gezegevierd en hen gedood, hun opstanding en wegvoering was over de hele wereld bekend, en dat de mensen nog steeds bang waren voor hun macht. Het was belangrijk dat de mensen het overal zouden zien (misschien op de televisie) dat het beest en de valse profeet krachten hadden die vergelijkbaar waren met die van de getuigen.

De mensen op aarde in deze tijd die God hebben verworpen worden, zoals we hebben gezien, "aardbewoners" genoemd. Zij zijn volledig vatbaar geworden voor de misleidende invloeden van demonen. De misleiding is in volle gang, en de mensen zullen zich vol ontzag verwonderen over de dingen die zij zien, en zo steeds dieper gaan in het aanbidden van de Antichrist.

En hij bedroog hen, die op de aarde woonden, door de wonderen, die hij machtig was te doen voor de ogen van het beest; zeggende tot hen, die op de aarde woonden, dat zij een beeld zouden maken voor het beest, dat de wond door een zwaard had, en leefde. (Openbaring 13:14)

Het is gedocumenteerd dat door de eeuwen heen dat mensen gemakkelijk zijn verleid door hen die beweren wonderen te verrichten. Het lijkt erop dat hoe meer mensen de wonderen waarvan in Gods Woord melding wordt gemaakt, afwijzen en zelfs ronduit ontkennen of bespotten, des te gemakkelijker zij verleid worden door valse wonderdoeners. Dit zal het geval zijn in de tijd van de Verdrukking. De mensen zullen God ontkennen, maar de demonische manifestaties die de misleiden aangrijpen.

Noch Satan, noch zijn trawanten, de gevallen engelen, kunnen wonderen voortbrengen die door hun eigen kracht tot stand zijn gebracht. Zij hebben die kracht niet. Dat heeft alleen God. Zij kunnen echter wel natuurlijke materie manipuleren om verschijnselen voort te brengen die de mens als wonderbaarlijk ervaart.

Wonderen moeten altijd getoetst worden aan hun doel en hun trouw aan de Schrift (Jesaja 8:20). Misleidende wonderen, zo waarschuwt de Bijbel, zullen meer en meer manifest worden naarmate de Tweede Advent van Christus nadert.

Nogmaals, schrijft Henry Morris:

De Here Jezus Christus waarschuwde: "Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zodat zij, indien het mogelijk was, de uitverkorenen zullen misleiden" (Mattheüs 24:24). Paulus, waarschijnlijk sprekend over deze zelfde valse profeet, zegt dat zijn "komst is naar de werking van Satan met alle macht en tekenen en leugenachtige wonderen" (2 Thessalonicenzen 2:9). Zijn wonderen zijn leugenachtige wonderen, in die zin dat zij tot doel hebben de mensen "de leugen te doen geloven" (2 Thessalonicenzen 2:11) dat de "mens der zonde," met zijn beeld "zittende in de tempel Gods", zoals hij beweert, waarlijk God is (2 Thessalonicenzen 2:3, 4).[iii]

De valse profeet zal, door middel van misleiding en pseudo-wonderen, het slechtste van al Satans plannen met de mensheid tot stand brengen. Daaruit zal Antichrist's eigen Endlösung voortkomen, een die die van Adolf Hitler mild zal doen lijken in vergelijking. Het zal uitmonden in het religieuze systeem van de hoer, zoals voorspeld in Openbaring hoofdstuk 17.

Satan en zijn trawanten doen de godslasterlijke vervalsing van de Heilige Drievuldigheid, zoals we zojuist hebben onderzocht. Nu wordt de goddeloosheid door deze helse volgelingen naar een nog gruwelijker niveau getild, wanneer zij de door Jezus Christus voortgebrachte vervalsing van de Kerk trachten te scheppen.

God ziet dit namaaksysteem van religieus kwaad als een vrouw die een hoer is. De Valse Profeet zal aan het hoofd staan van dit valse aanbidingssysteem en zal allen binnen haar samenkomst aanwijzen om Antichrist en Satan te aanbidden, die hem inwoont op het moment dat het eerste beest in de Tempel van God in Jeruzalem zit en verklaart dat hij God is.

"Hoer" duidt op een vrouw die zich seksueel prostitueert. In Bijbelprofetie wordt de term symbolisch toegepast op een godsdienstig systeem dat de ware leer uit Gods Woord verwerpt en zich volledig overgeeft aan een vals systeem van aanbidding. Net zoals de ware Kerk bekend staat als de Bruid van Christus, kan de hoer, zoals afgebeeld in Openbaring 17, vergeleken worden met de maîtresse van de Antichrist. Zij komt van haar vader, de duivel.

En er kwam een van de zeven engelen, die de zeven schalen hadden, en sprak met mij, zeggende tot mij: Kom hier, ik zal u het oordeel tonen van de grote hoer, die op vele wateren zit:

Met wie de koningen der aarde hoererij hebben gepleegd, en de inwoners der aarde dronken zijn geworden van de wijn van haar hoererij.

Toen voerde Hij mij weg in de geest naar de woestijn; en ik zag een vrouw zitten op een scharlaken gekleurd beest, vol namen van godslastering, hebbende zeven koppen en tien horens. En de vrouw was gekleed in purper en scharlaken, en versierd met goud, edelgesteente en parels, hebbende een gouden beker in haar hand vol gruwelen en vuiligheid van haar hoererij:

En op haar voorhoofd was een naam geschreven: Mysterie, Babylon, de Grote, de Moeder der Hoeren en der gruwelen der aarde.

En ik zag de vrouw dronken van het bloed der heiligen, en van het bloed der martelaren van Jezus; en toen ik haar zag, verwonderde ik mij met grote bewondering. (Openbaring 17:1-6)

Dit hoerige kerksysteem zal, zo geloven veel profetiestudenten en leraren, bestaan uit een eclectische mix van religies in de tijd na de Openbaring van de ware Kerk. Het religieuze systeem, dat "Mysterieus Babylon" wordt genoemd, zal samenwerken met het regime van de Antichrist om de wereld op elk gebied van het leven tot slaaf te maken.

Velen geloven dat de oecumenische beweging onder de godsdiensten van de wereld en het afvallen binnen de christelijke kerklichamen van gezonde, fundamentele doctrines de wereld snel in de richting van dit geprofeteerde hoerensysteem bewegen. Dr. John Walvoord, één van de grote bijbelleraren van onze tijd, heeft deze verontrustende bijbelprofetie voor het tijdperk van de Verdrukking aan de orde gesteld.

De grote hoer die in deze verzen wordt beschreven is een uitbeelding van het afvallige Christendom in de eindtijd. Toen de Opname plaatsvond, werden alle ware gelovigen opgenomen om bij de Heer te zijn, maar achtergebleven waren vele duizenden van hen die wel enige belijdenis van geloof in Christus aflegden en beweerden Christenen te zijn, maar niet wedergeboren waren. Zij vormden de afvallige Kerk die het toneel politiek en godsdienstig zal beheersen tot halverwege die laatste zeven jaar voor de wederkomst.

De afvalligheid, hier overspel en hoererij genoemd, verwijst natuurlijk naar geestelijke ontrouw, niet naar lichamelijk overspel. De kerk, verstoken van elke verlossende invloed, is nu volledig verenigd met de wereld, en, zoals de passage aangeeft, werkt zij hand in hand met de politieke machten.

Johannes zag een vrouw op een scharlaken gekleurd beest met zeven koppen en tien horens. Het beest is duidelijk het politieke rijk dat in 13:1-10 wordt beschreven. Het feit dat zij op het beest zit, geeft aan dat zij met de beesten samenwerkt om een gemeenschappelijk doel te bereiken, namelijk de onderwerping van de hele wereld aan hun gezag, en dat de politieke macht de afvallige kerk steunt. De vrouw draagt de versierselen van de ceremoniële godsdienst, waarin purper en scharlaken een prominente plaats innemen en die vaak met edelstenen is versierd. Uit de titel die op haar voorhoofd geschreven staat, blijkt dat zij verbonden is met het mysterie van Babylon de Grote. Door deze vereenzelviging een mysterie te noemen, omdat de uiteindelijke waarheid ervan alleen door goddelijke openbaring bekend wordt, wordt de invloed van Babylon op het kwaad reeds vanaf Genesis 11 in de Schrift ondersteund en gaat zij door tot de openbaring van de vernietiging van de stad in Openbaring 18.

Babylon is de titel die alle valse godsdiensten omvat die beweren christelijk te zijn in hun inhoud. De Babylonische invloed is duidelijk de kerk binnengeslopen, en veel van haar rituelen lijken op de Babylonische religieuze riten.

Toen Babylon werd voorgesteld in Genesis 11, werd haar ware karakter onthuld als een opstand tegen God en een poging om een toren te bouwen als erkenning van haar aanbidding van heidense godheden. Omdat dit tegen de wil van God was, verwarde Hij de taal die de mensen in die tijd gebruikten, zodat zij elkaar niet konden verstaan; vandaar dat de term "Babel", dat verwarring betekent, van toepassing is op de latere geschiedenis van Babylon (vgl. Gen. 11:9).

Men moet bedenken dat de term "Babylon" van toepassing is op de Babylonische godsdienst; het is ook van toepassing op de stad Babylon; en het is van toepassing op het rijk van Babylon.

Babylon had een lange geschiedenis en nam een belangrijke plaats in de tijd van Hammurabi (1726-1686 v. Chr.)....

In dit gedeelte concentreert de openbaring zich echter op de invloed van Babylon op godsdienstig gebied. Omdat de godsdienst van Babylon de vorm had van een geheime godsdienstige rite waarin zij bepaalde afgoden vereerden, vereist het een goddelijke openbaring om volledig te begrijpen wat zij er op na hielden. De vrouw van Nimrod, de stichter van Babylon, stond aan het hoofd van de mysteriegodsdienst, die Babylon kenmerkte. Zij kreeg de naam Semiramis, en volgens het geloof van de aanhangers had zij een op wonderbaarlijke wijze verwekte zoon wiens naam Tammuz was. Hij werd voorgesteld als een verlosser die de belofte van bevrijding vervult die aan Eva was gedaan. Dit was natuurlijk een satanische beschrijving waarvan heidense religies doordrongen zijn.

...De profetie over Babylon hier en ook andere toespelingen op godsdienst in het Boek der Openbaring tonen aan dat de afval zijn definitieve vorm zal krijgen in de Grote Verdrukking in de aanbidding van de wereldheerser en Satan.

In de periode van de eerste helft van de zeven jaren die voorafgaan aan de wederkomst van Christus, wordt Babylon in combinatie met het Romanisme een wereldgodsdienst - christelijk in naam, maar niet in inhoud. Degenen die wel tot Christus komen zullen aan haar vervolging worden onderworpen, en de vrouw wordt beschreven als "dronken van het bloed der heiligen" (Openb. 17:6). De afvallige kerk is onverbiddelijk geweest in haar vervolging van hen die een waar geloof in Christus hebben. Zij die in de eindtijd tot Christus komen, zullen het dubbele probleem hebben om te voorkomen dat zij door de handen van de politieke machthebbers en door de handen van de afvallige kerk gemarteld worden.

...Een van de uitstekende, overtuigende argumenten voor het aanbidden van het beest is het feit dat hij uit een schijndood terugkomt tot het leven, zoals gecodeerd in 13″3. De verwijzing naar de afgrond duidt op het huis van Satan en de demonenwereld. De gehele valse godsdienst die in Babylon wordt aangetroffen is satanisch van oorsprong en is derhalve nauw verbonden met de demonenwereld.

Het doel van het verbond tussen de vrouw en het beest is dat beiden de wereldheerschappij nastreven. Wanneer deze uiteindelijk is bereikt, zoals het einde van het hoofdstuk aangeeft, zal de politieke macht de religieuze macht niet langer nodig hebben om haar te steunen.[iv]

De hoer

De engel toonde Johannes de vrouw, gehuld in goud en purper en met een gouden kelk in haar handen, terwijl zij het scharlakenrode beest bereed. Zij leek veel op degene die Johannes en Daniël vóór hem in hun visioenen hadden gezien. Blijkbaar vertegenwoordigde zij alle wereldrijken, inclusief het laatste - het regime van Antichrist.

De engel zei dat de vrouw "dronken was van het bloed van de heiligen." Dit is een afschuwelijk beeld! Dit is de Antichrist's-Satan's-Finale Oplossing! Het zal worden uitgevoerd onder het religieuze systeem van de valse profeet namens de Antichrist, die ongetwijfeld door Satan zal worden bezeten.

Miljoenen en miljoenen zullen worden gemarteld voor de zaak van Christus, wanneer de macht en het gezag van de mens der zonde tot volle ontplooiing komen. De valse profeet zal allen ertoe brengen het eerste beest te aanbidden of onthoofd te worden.

Deze Endlösung zal worden ontworpen om zich te ontdoen van elke Jood op de planeet en van elke persoon die Christus leert kennen voor zijn verlossing gedurende die tijd van het Vierde Rijk. Als deze generatie waarin wij leven die tijd nadert, de ergste in de hele menselijke geschiedenis, dan pulseren de signalen van de komende Valse Profeet en de mens der zonde zelfs nu al hun waarschuwingen.

Dave Hunt schreef het volgende bij het overwegen van de nabijheid van die naderende tijd van ongekende problemen.

Christus waarschuwt ons in Mattheüs 24 om ons niet te laten misleiden door valse christussen en valse profeten en door leugenachtige tekenen en wonderen. Paulus herhaalt deze waarschuwing, maar met een extra dimensie: pas op dat je je niet laat misleiden door de gedachte dat de afval niet zal komen. Het zal komen. Het moet. Paulus zou zeker niet op deze manier spreken tenzij in de laatste dagen de populaire opvatting zou zijn om het idee van afvalligheid binnen de kerk te verwerpen. Het grote gevaar zal zijn dat men valse profeten volgt die, met hun tekenen en wonderen, hun valse leer schijnen te ondersteunen dat opwekking, niet afvalligheid, aan de orde van de dag is. Paulus zegt daarom: "Laat u door niemand misleiden met zoete praatjes over opwekking: de afval moet komen, anders kan de dag des Heren niet beginnen."

Een valse "tekenen en wonderen"-beweging

Dit feit wordt duidelijker wanneer we naar andere passages in de Schrift kijken. De uitspraak van Christus over valse tekenen en wonderen wordt verduidelijkt naarmate we meer inzicht krijgen in de aard van de afval. Valse tekenen en wonderen zullen een integraal deel van de afval zijn. Het afwijken van de waarheid zal worden aangevoerd door schijnbare wonderdoeners en de misleiding zal mogelijk worden gemaakt door een heersende nadruk op ervaring boven de leer. Paulus zegt: "Want de tijd zal komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen" (2 Timotheüs 4:3). En Christus verklaart:

"Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Here, Here, hebben wij niet in Uw naam geprofeteerd, en in Uw naam duivelen uitgedreven, en in Uw naam vele wonderbare werken gedaan? En dan zal Ik tot hen zeggen: Ik heb u nooit gekend; ga weg van Mij, gij die ongerechtigheid werkt" (Mattheüs 7:22,23).

Deze afvalligen over wie Christus spreekt, verloren hun redding niet, zij waren nooit gered ("Ik heb u nooit gekend"). Toch leken zij naar buiten toe vooraanstaande christelijke leiders te zijn, die klaarblijkelijk tekenen en wonderen verrichtten in de naam van Christus. Zij verlieten de kerk niet om atheïst te worden of om zich aan te sluiten bij een niet-christelijke godsdienst. Zij bleven in de kerk. Zij noemden Jezus zelfs Heer, maar zonder Hem echt te kennen. Tragisch genoeg leken zij te denken dat hun vermogen om te profeteren en om wonderen te verrichten bewees dat zij bij Hem hoorden. Het is duidelijk dat de leer uit is en de ervaring in; en de tekenen en wonderen zijn zo indrukwekkend dat de leer er niet meer toe doet.

Degenen over wie Christus spreekt in Mattheüs 7 moeten zeker dezelfde "valse christussen en valse profeten" zijn als die waarnaar Hij verwijst in Mattheüs 24. Het is zeker ontnuchterend dat de tekenen en wonderen die deze valse professoren kunnen verrichten blijkbaar zo indrukwekkend zijn dat zelfs de uitverkorenen erdoor zouden kunnen worden misleid, als hun niet het onderscheidingsvermogen van de Heilige Geest zou worden gegeven. We kunnen alleen maar concluderen dat er iets meer aan de hand is dan alleen maar bedrog.[v]

Deze wonderdoeners worden gesteund door de macht van Satan, die zij onbewust dienen in de naam van de Heer.

Jezus' eerste waarschuwing voor de dingen waarop men moest letten om te bepalen wanneer het einde van het tijdperk zou komen, moet voor deze generatie van groot belang zijn, als wij ons in de laatste van de laatste dagen van het Kerktijdperk (Tijdperk van Genade) bevinden.

En terwijl Hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen onder vier ogen tot Hem en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld? En Jezus antwoordde en zei tot hen: Ziet toe, dat niemand u bedriegt. Want velen zullen komen in Mijn Naam, zeggende: Ik ben Christus, en zullen velen misleiden.... En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen velen misleiden. (Mattheüs 24:3-5,11)

Met de uirbreiding van profetische tekenen zodat de eindtijd zich aftekent voor de vervulling van Bijbelprofetie, moet de Valse Profeet, samen met de man die de Antichrist zal zijn, ergens in de duistere schaduwen van de nabije toekomst op de loer liggen.

VOLGENDE: Israël ondertekent een hels verdrag

Eindnoten:

[i] Henry M. Morris, “The False Prophet,” The Revelation Record , p. 246.

[ii] Ibid.

[iii] Ibid.

[iv] Dr. John F. Walvoord, Every Prophecy in the Bible (city: Chariot Victor Publishing, 1999) 604–607

[v] ***ANGIE CHECK THIS: 5 Dave Hunt, “Flashes of Falling Away,” in Foreshocks of Antichrist (Eugene, OR: Harvest House, year pub) page number.

Bron: KOMST VAN DE ANTICHRIST-Deel 5: Antichrist's Sidekick Herrijst " SkyWatchTV