www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 8: Een Verdrukkingstempel voor het Beest

30 augustus 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

Het is het meest betwiste land in de hele wereld. Diplomaten vrezen dat het de enige plaats op aarde is die een oorlog kan ontketenen die niet te stoppen is. Als er ooit een conflict zou ontstaan over dit stuk onroerend goed, zouden nucleaire uitwisselingen uiteindelijk het gevolg kunnen zijn en de Derde Wereldoorlog teweeg kunnen brengen.

God zelf beschouwt dit voorgebergte als het belangrijkste punt van de planeet. In de economie van de Hemel is het Gods toetssteen voor Zijn schepping, de mens.

Dit alles was de vervulling van een profetie. Daniël, de profeet, had eeuwen eerder te horen gekregen dat de stad Jeruzalem en het heiligdom, de Joodse tempel, volledig zouden worden verwoest, zo dat er zelfs geen steen op een andere zou liggen (Daniël 9:26-27). Op de Tempelberg staat tot op de dag van vandaag geen tempel van God.

Het afgeplatte oppervlak is bezaaid met islamitische bouwwerken, met als centraal element de Rotskoepel, het bouwwerk met de gouden koepel dat zo bekend is bij iedereen die de skyline van Jeruzalem heeft gezien. De spanningen tussen Joden en Moslims vormen de lont die van dit oriëntatiepunt het meest onstabiele punt op aarde maakt.

De Joodse Tempel zal, zo belooft Gods Woord, het voorgebergte opnieuw domineren. Maar de volgende tempel - de derde tempel - zal het middelpunt zijn van het gruwelijkste tijdperk uit de geschiedenis, de verdrukking, bekend als "de zeventigste week van Daniël".

David, koning van Israël, wilde een huis bouwen waarin God kon wonen. Jehovah, die David "een man naar mijn hart" noemde, stelde de vraag of Hij in zo'n bouwwerk kon worden opgenomen. Het antwoord is natuurlijk nee - natuurlijk niet.

Maar de Heer stelde de gedachte wel op prijs. Hij zei tegen David dat hij niet degene kon zijn die een plaats zou bouwen waar God op die manier onder de mensen zou kunnen verblijven. De koning had te veel bloed aan zijn handen vanwege alle oorlogen die hij had gevoerd om Israël te verdedigen en land te verwerven dat God aan het uitverkoren volk had gegeven.

In plaats daarvan zei God tegen David dat Salomo, Davids zoon, zo'n plaats voor God zou bouwen. De Tempel die Salomo bouwde had in het hart het Heilige der Heiligen, een binnenste heiligdom van 4,5 meter in de vorm van een kubus, waarin de Ark des Verbonds stond, de zorgvuldig vervaardigde bergplaats waarin de Shekinah-glorie, de tegenwoordigheid van God, zou wonen.

Die plaats bevindt zich nog steeds ergens op de Tempelberg - Moriah, zo denken de meeste geleerden. Religieuze Joden zijn nog steeds bang om op de Tempelberg te lopen uit angst dat zij per ongeluk op die ene plek op aarde staan waar God verkoos om te wonen.

De Tempel en het Heilige der Heiligen vormden de toetssteen van God voor de mensheid - in het bijzonder voor de Joden. Het is de plaats waar Abraham Izaäk moest offeren voordat God tussenbeide kwam met de ram die met zijn horens in een struikgewas gevangen zat, en het offer bracht dat Abraham aan de God van de hemel bracht.

Niet ver van de plaats van het Heilige der Heiligen is Golgotha, waar de Zoon van God-Jezus de Christus, het eens-en-voor-altijd offer voor alle zonden van de mensheid, aan het kruis hing. Toen Christus stierf, scheurde het voorhangsel in het Heilige der Heiligen van de Tempel van boven naar beneden, waardoor de mensen door dat zondoffer directe toegang kregen tot God de Vader.

Salomo's tempel was dus de eerste tempel. Hij was zo glorieus in schoonheid dat zelfs de koningin van Scheba versteld stond toen haar ogen op zijn pracht vielen.

Een derde tempel zal worden gebouwd in een toekomstige tijd, zegt de Bijbelse profetie. Die van Salomo was de eerste tempel. Nebukadnezar verwoestte hem in 587 voor Christus. De bouw van de Tweede Tempel vond plaats na de Babylonische gevangenschap van Israël. Dat bouwwerk duurde van 516 voor Christus tot 70 na Christus. Hij werd bekend als de Tempel van Herodes, toen hij in opdracht van de koning sterk werd uitgebreid en verfraaid, zodat hij door iedereen die hem bekeek als prachtig werd beschouwd.

Dit bouwwerk werd verwoest door het Romeinse leger (opnieuw, in 70 na Christus), toen de Romeinse keizer Vespasianus zijn zoon, generaal Titus, stuurde om een opstand in Jeruzalem neer te slaan. Dit was een vervulling van Daniëls profetie (Daniël 9:26-27) en Jezus' voorspelling (zoals opgetekend in Mattheüs 24:1-2).

Van de derde tempel wordt gezegd dat hij op zijn plaats zal zijn gedurende de laatste zeven jaar van de menselijke geschiedenis, voorafgaand aan de wederkomst van Christus. Daniël profeteerde dat de Antichrist "in het midden van de week ... het offer en de offerande zal doen ophouden" (Daniël 9:27b). Deze laatste, meest gemene tiran zal de Derde Tempel binnengaan en deze ontheiligen.

Paulus de apostel zegt over die toekomstige tempel en antichrist:

Die zich verheft boven alles wat God genoemd of aanbeden wordt, zodat hij als God in de tempel van God zit, zich uitgevende dat hij God is. (2 Thessalonicenzen 2:4)

De Derde Tempel wordt genoemd in Openbaring 11:1-2 waar, in een gedetailleerd verslag van de gebeurtenissen tijdens de Verdrukking, Johannes wordt verteld de tempel te "meten". Dit is blijkbaar een symbolische manier om de geestelijke status ervan te beoordelen.

Wanneer de Derde Tempel precies gebouwd zal worden is onbekend. Ons wordt in de Schrift alleen verteld dat hij er zal zijn tijdens de Verdrukking, in het bijzonder na drie en een half jaar van de zeven jaar. Velen die de kwestie van de Derde Tempel bestuderen geloven dat het bouwwerk ruim voor de tijd van de Verdrukking moet worden begonnen. De voltooiing van zo'n bouwwerk, zo menen zij, zal heel wat tijd in beslag nemen. Anderen menen dat de Joden zelfs nu al overwegen een tentachtig bouwwerk te bouwen, zoals Mozes' tabernakel. Zij menen dat daar de eredienst zou kunnen plaatsvinden, met herinvoering van de offers, terwijl de meer grandioze Tempel rond de tijdelijke Tempel wordt gebouwd.

Er zijn natuurlijk problemen die het begin van de bouw van de derde tempel in de weg staan. Dr. David Reagan, een van de meest vooraanstaande Bijbelprofetie-experts van vandaag, heeft in dit verband een aantal details naar voren gebracht:

Momenteel zijn er twee grote obstakels voor de herbouw van de Derde Tempel. De ene heeft te maken met de locatie. De volgende tempel kan alleen worden gebouwd waar de twee vorige tempels hebben gestaan, omdat het Heilige der Heiligen op precies dezelfde plaats moet zijn. Maar niemand weet met zekerheid waar de vorige tempels op de Tempelberg stonden. De meeste geleerden geloven dat ze stonden waar nu de Rotskoepel staat. Die conclusie kan onjuist zijn, maar er is geen manier om de exacte locatie te bewijzen zonder archeologische opgravingen op de Tempelberg, iets wat momenteel door de Moslims verboden is. Als de Derde Tempel moet worden gebouwd op de plaats waar nu de Rotskoepel staat, dan moet dat Moslim bouwwerk in de eerste plaats worden verwijderd, hetzij door de mens, hetzij door God. Het kan natuurlijk door een saboteur tot de grond toe worden afgebrand, of het kan door een aardbeving worden vernietigd.

Het tweede obstakel is de houding van het Joodse volk en zijn leiders. Momenteel bestaat er onder hen geen verlangen om een Derde Tempel te bouwen. De gemiddelde Israëliër is zeer seculier. Hij weet dat elke poging om een Derde Tempel te bouwen onmiddellijk tot oorlog met de Moslims zou leiden. Slechts een handjevol ultraorthodoxe Joden heeft een passie voor de Derde Tempel. Zij zijn degenen die alle voorbereidingen hebben getroffen. Maar ze hebben geen steun van de bevolking. Er moet iets gebeuren om een golf van nationalistische trots te veroorzaken die een nieuwe tempel zal eisen. Deze katalytische gebeurtenis zou de ontdekking van de Ark des Verbonds kunnen zijn.[i]

Eén ding is zeker: als de Bijbel moet worden aanvaard als Gods Woord in dezen, dan zal de Derde Tempel worden gebouwd. Als Jezus Christus, de terugkerende Koning der Koningen, naar de Olijfberg zal komen, het punt vanwaar Hij opsteeg naar de hemel na Zijn dood, begrafenis en opstanding. Dan zal Hij terugkeren als overwinnende Heer om een einde te maken aan het regime van de Antichrist.

Wanneer de voeten van Christus neerkomen op die plaats op de Olijfberg, zal de berg uit elkaar splijten, helemaal naar beneden en over de Tempelberg heen. De topografie van de hele regio - en van de wereld - zal ogenblikkelijk veranderen. Er zal een nieuwe, sterk verhoogde berg zijn, waar de Vierde Tempel - de Duizendjarige Tempel - zal worden gebouwd.

Jezus Christus zal duizend jaar over de aarde heersen. Iedereen die in het Duizendjarig Rijk is, zal naar die majestueuze plaats komen om ten minste eenmaal per jaar te aanbidden.

Diplomaten van de wereld hebben in de moderne tijd altijd hun grootste inspanningen gestoken in het trachten op te lossen van de problemen rond Israël. De Tempelberg is nu, zoals al vele tientallen jaren, het middelpunt van hun bezorgdheid. Zoals reeds vele malen is gezegd, is dit precies de plaats op de planeet waar het grootste gevaar bestaat voor het ontbranden van een nucleair conflict.

Als we het over vrede in het Midden-Oosten hebben, denken we bijna altijd aan de Tempelberg en de glinsterende, gouden Rotskoepel van de Islam. Veel lezers zullen zich de "pendelmissies" herinneren van de staatssecretarissen van talrijke Amerikaanse regeringen, die te zien waren toen zij in de grote jets stapten die op weg waren naar het Heilige Land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS liet hen heen en weer pendelen in een poging de vrede tussen Israël en zijn vijandige buren veilig te stellen.

De term "pendeldiplomatie" wordt meestal gebruikt wanneer de twee belangrijkste partijen elkaar niet formeel erkennen, maar betrokken willen zijn bij onderhandelingen om de tegenover elkaar staande legers uit elkaar te drijven en een duurzame wapenstilstand tussen de strijdende partijen te bevorderen. Deze inspanningen worden vandaag voortgezet. De regering-Trump heeft een aantal stappen gezet om vrede in de regio te bewerkstelligen, door Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, en anderen te sturen om het vredesproces te doorlopen.

Spectaculaire stappen van de president hebben ook tot controverses geleid. Hij heeft ertoe bijgedragen dat de hoofdstad van Israël in de ogen van Amerika Jeruzalem is en niet Tel Aviv. Ook verplaatste hij de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. Beide waren krachtige veranderingen om steun te betuigen aan de Joodse staat.

Velen binnen de internationale gemeenschap vrezen dat dergelijke stappen, samen met de vele schijnbaar oncontroleerbare elementen van interactie binnen de regio, de vijandigheid en woede zullen doen uitgroeien tot een regelrechte oorlog. Dergelijke diplomatieke onrust in de wereld is voorspeld in de Bijbel (zie Zacharia 12:1-3; Lucas 21:25).

Eindtijd Turbulentie

Jaren geleden werd het hele Midden-Oosten opgeschud door de Arabische Lentebeweging. Dit was een opschudding die begonnen was door vermeende Arabische groeperingen die democratie wilden brengen aan de mensen die zo lang onder dictatoriale regimes hadden geleefd.

De Arabische Lente was een poging, zogenaamd door en voor de Arabische bevolking van het Midden-Oosten, om dictatoriale regimes ten val te brengen en democratie in hun plaats te installeren. De beweging zou zijn begonnen op 17 december 2010 met het zelfverkozen isolement van Mohamed Bouazizi in Tunesië. Hij was een koopman die geen zaken mocht doen en zelfmoord pleegde om te protesteren tegen de tirannie van het regime.

De Tunesische president Zine el-Abidine, de Egyptische president Hosni Mubarak, de Libische president Muammar al-Kaddafi, de Jemenitische president Ali Abdullah Saleh en later de pas geïnstalleerde Egyptische president Mohamed Morsi werden verdreven als gevolg van de Arabische lente, waarbij Kadhafi werd gedood toen zijn regering door buitenlandse militaire interventie omver werd geworpen. Het regime van de Syrische president/dictator Bashar Al-Assad wordt op dit moment nog steeds aangevallen door rebellen die voortkomen uit die beweging van de Arabische Lente van lang geleden.

Door alle omwentelingen leken de initiatieven van de regering-Bush in het kader van de Routekaart naar Vrede een tijdlang te verdwijnen, en leken Jeruzalem en de Tempelberg aan belang in te boeten. Maar, de profeet Daniël zei dat er een "verbond" van vrede zou komen dat "de vorst die komen zal" op een toekomstig moment in de geschiedenis zal ondertekenen (lees Daniël 9:26-27).

Dus, zoals altijd gebeurt, kwamen Israël, Jeruzalem, en de berg. Moria waar de Moslim heiligdommen zich bevinden uiteindelijk weer in het middelpunt van de belangstelling te staan toen de vijandelijkheden verhit raakten en de diplomatieke missies van de VS hervat werden. Alle camera's en microfoons waren weer gericht op dat oude twistpunt in de wereld. De druk van Israëls machtige bondgenoot, Amerika, werd ook hervat en duurt tot op de dag van vandaag voort.

Intussen bouwt Iran verder aan zijn nucleaire programma, geholpen en aangemoedigd door Rusland en China. Nieuwe raketafweersystemen van deze naties maken een toekomstige preventieve aanval door de Israëli's nog moeilijker. De turbulentie neemt toe!

In het hart van alle tumult komt een toenemende roep om het Joodse recht op aanbidding op de Tempelberg. Moslims hebben reeds het recht om te aanbidden op deze plaats, die de derde heiligste plaats is in de Islam (na Mekka en Medina), terwijl het de eerste heiligste plaats is in het Judaïsme. Deze discriminatie leidt tot verhoogde spanning en verlangen van de religieuze Joden om toegang te krijgen tot hun meest gewijde plaats. Bovendien eist een groeiend aantal dat een Derde Tempel wordt gebouwd, zodat het offeren van dieren en alle rituele erediensten van het Judaïsme kunnen worden hervat.

Bidden, knielen, buigen, gaan liggen, dansen, zingen, kleding scheuren - elke uiting van aanbidding zoals deze handelingen - is verboden. Joden die de Tempelberg bezoeken, waar eens de Eerste en Tweede Heilige Tempel stonden boven en achter de Westelijke Muur in het hart van de Oude Stad van Jeruzalem, mogen niets van deze dingen doen, volgens de regels die voor hen zijn vastgesteld, omdat de controlerende Islamitische Waqf, een gezamenlijk Palestijns-Jordaans religieus orgaan, Joden als bezoekers beschouwt, niet als aanbidders.

De Al-Aqsa Moskee en de met gouden kronen bekroonde Rotskoepel die over de stad uitkijkt, trekken dagelijks massa's moslimaanbidders naar de Tempelberg. Op grond van de Wakf-voorschriften mogen Joden de berg slechts vier en een half uur per dag betreden en, zoals hierboven vermeld, is het hen verboden er te bidden.

De meeste religieuze Joden beschouwen de Westelijke Muur nog steeds als de heiligste plaats van hun geloof. Maar er is een groeiende vraag die politieke steun verwerft om de status quo op de Tempelberg te veranderen. Joden moeten kunnen bidden op hun oude plaats van aanbidding, zo luidt de eis. De Israëlische politie verbiedt Joden momenteel om op de berg te bidden, uit vrees voor een uitbarsting van geweld.

De belangstelling voor de bouw van een Derde Tempel blijft toenemen. Uit een onderzoek naar de houding van religieuze Joden bleek dat 43 procent voorstander is van de bouw van een Tempel, tegen 20 procent van de ultraorthodoxen en de nationale ultraorthodoxen, en 31 procent van de seculiere Joden.

Uit de enquête bleek dat onder het Israëlisch-Joodse publiek 59 procent voorstander is van de eis om de huidige situatie op de berg te veranderen. De enquête wilde weten of "de staat een overeenkomst zou moeten afdwingen op de berg, vergelijkbaar met de overeenkomst die bestaat in het Graf van de Patriarchen in Hebron, dat wordt gedeeld door Joden en Moslims". Slechts 23 procent antwoordde "nee".

De resultaten van de enquête laten een aanzienlijke verandering zien in de houding van het religieuze publiek in het land. Het volk als geheel denkt nu in de richting van de bouw van de Derde Tempel op Moria. In feite proberen vele groepen vandaag de dag het gesprek over de bouw van een Derde Tempel nieuw leven in te blazen. Sommigen houden zich bezig met het reconstrueren van oude voorwerpen en vaten die nodig zijn om de rituelen van aanbidding uit te voeren als de Tempel eenmaal gebouwd is. Er wordt getraind in het uitvoeren van ceremoniële handelingen en diensten als onderdeel van de eredienst, en zelfs rituele gewaden voor de hogepriester zijn naar verluidt nagebouwd en worden opgeslagen voor het moment dat de eredienst in een herbouwde Tempel wordt ingesteld. Voorbereidingen voor de herinvoering van het offeren van dieren zijn ook in volle gang, zo wordt gemeld.

Anderen die net zo toegewijd zijn aan de herbouw van een Derde Tempel zijn betrokken bij politieke druk om juist dat te doen. Zij houden zich bezig met politiek lobbyen en verschillende methoden om de Joodse gemeenschap ertoe te bewegen bij elke gelegenheid de plaats van de Tempel te bezoeken.

Onder de huidige omstandigheden zou elke poging om de Rotskoepel en de al-Aqsa Moskee te verwijderen natuurlijk betekenen dat de moslimwereld, die meer dan een miljard inwoners telt, de Derde Wereldoorlog zou ontketenen.

Op dit moment moet het praten over een Derde Tempel bij praten blijven. Maar onder het Joodse volk groeit de passie voor die voorspelde toekomstige bouw.

Blauwdruk in bloei

Rabbi Chaim Richman is de internationale directeur van het Tempelinstituut, een organisatie gevestigd in de Oude Stad, die als enig doel heeft het bouwen van de Derde Tempel op de berg Moria.

"Ons doel is het vervullen van het gebod 'Zij zullen voor Mij een Tempel maken en Ik zal in hun midden wonen'," zegt Richman. Hij citeert Exodus 25:8.

Sinds de verwoesting van de Tempel in 70 na Christus door de Romeinse legioenen, hebben rabbijnen over het algemeen het standpunt ingenomen dat de herbouw van een Tempel niet mag worden ondernomen totdat de Messias komt. Zij zijn van mening dat hun religieuze wet op dit punt te onduidelijk is. Rabbi Richman en het Tempelberg Instituut nemen een ander standpunt in. Hij zegt dat er geen joodse wettelijke belemmeringen zijn tegen de herbouw van een Tempel, alleen politieke.

Een groot punt van zorg bij degenen die willen dat het Tempel Instituut wordt onderdrukt, is dat Richman en degenen binnen de organisatie er niet voor terugdeinzen dat de Rotskoepel en andere heiligdommen van de Islam van de Tempelberg worden verwijderd, zodat de bouw van de Derde Tempel kan beginnen. Het Instituut is toegewijd aan het leggen van de grondslagen voor dat doel. Het heeft een blauwdruk gemaakt van waar het bouwwerk zal komen te staan. Een deel van hun plannen, onder leiding van twintig geleerden die voltijds Tempelwetgeving bestuderen, omvat hoe de vaten van de Tempel eruit zullen zien. Hun onderzoek en richtlijnen hebben geleid tot replica's van de voorwerpen voor de eredienst die werden gebruikt in de oude Tempels die werden verwoest.

In plexiglas kisten in het hoofdkwartier van het instituut in de Oude Stad staan veertig van dergelijke voorwerpen, waaronder:

  • Zilveren trompetten om door priesters te blazen
  • Een houten lier
  • Pannen met lange handvaten - één voor het opvangen van bloed van kleine offers en een andere voor grote offers zoals het Pesachlam
  • Gewaden met azuurblauwe weefsels, gouddraad, en een borstschild met twaalf edelstenen, te dragen door de plaatsvervangende priesters en de hogepriester, afgebeeld op mannequins met baarden[ii]
  • Een massief, twaalf-potig aanrecht met elektrische kranen (moderne technologie die volgens Richman in de Derde Tempel zal mogen staan)
  • Een gouden, tweehonderd pond wegende, zeven-armige menora in een kist met uitzicht op de Westelijke Muur

Zeer verontrustend voor velen die deze prachtige herscheppingen voor de eredienst beschouwen is het feit dat die van het Tempel Instituut, in tegenstelling tot andere musea die artikelen van de eredienst tentoonstellen, bedoeld zijn om zo spoedig mogelijk te worden verwijderd en in gebruik te worden genomen in de Derde Tempel.

De diplomatieke gemeenschap in de wereld ziet het gedoe in Richmans organisatie waarschijnlijk als een toekomstige aanleiding voor een conflict dat een totale oorlog in het Midden-Oosten zou kunnen veroorzaken. Veel Joden die niet zo religieus gezind zijn, maken zich ook zorgen.

Rabbijn Richman's passie - zoals duidelijk blijkt uit het volgende interviewfragment - weerspiegelt het sterke gevoel van verlangen naar een terugkeer naar de Tempelverering op de vanuit Gods perspectief meest heilige plek op aarde:

"Al onze activiteiten hier in het Tempel Instituut gaan over het verdiepen van ons gevoel van verbondenheid - niet ons gevoel van verlies, niet ons gevoel van rouw - maar onze vreugde met de mogelijkheid dat onze generatie de generatie is die leidt naar de herbouw van de tempel," zei Rabbi Chaim Richman, hoofd van de afdeling van het Tempel Instituut Internationaal in een interview met Israel National News.

De website van het Tempelinstituut zegt dat het doel op korte termijn is om "de vlam" van de tempel weer aan te wakkeren in de harten van de mensen, en dat het doel op lange termijn is om de tempel te herbouwen in "onze tijd".

"Wij beschouwen de herbouw van de heilige tempel als een van de positieve geboden. Helaas zijn door de hele lange diaspora-ervaring veel ideeën ons onderbewustzijn binnengeslopen, en zelfs ons bewustzijn, en er zijn er die zeggen dat de tempel uit de hemel zal neerdalen, er zijn er die zeggen dat alleen Mashiach (de Messias) de tempel kan bouwen, er zijn er die zeggen, 'nou, het hele idee is gewoon helemaal niet relevant,'" zei Richman.

Ons standpunt is eigenlijk dat onze levens als het ware in de wacht staan. Het Joodse volk is slechts een skelet van wat het zou kunnen zijn. De hele wereld is echt, totaal gedempt en gewoon volledig ontdaan van zijn levendigheid omdat we de heilige tempel niet hebben. En dus wat we echt proberen te benadrukken tijdens deze dagen is om de anticipatie en de schoonheid en het verlangen naar het hebben van die nauwere relatie weer aan te wakkeren... wanneer de goddelijke aanwezigheid terugkeert naar de wereld," zo voegde hij eraan toe.[iii]

Misplaatste Hoop

Hoe nobel het verlangen ook is om de komst van hun Messias te zien, zoals uitgedrukt in de woorden van het Tempelinstituut, de hoop is misplaatst. Hun Messias kwam tweeduizend jaar geleden. Hij zal niet opnieuw aan hen verschijnen en geaccepteerd worden voordat een vreselijke tijd van problemen zoals nooit tevoren - de Verdrukking - zijn verloop zal hebben gehad. De Tempel die zij willen gaan bouwen, zal de Tempel zijn die de Valse Messias, het eerste beest uit de Openbaring, zal ontheiligen.

Jezus, de ware Joodse Messias, die twee millennia geleden werd verworpen, vertelde over het moment waarop deze mens der zonde in de Derde Tempel zal komen en zijn kwaadaardige werk zal doen:

Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarover Daniël de profeet heeft gesproken, zult zien staan in het heilige (wie leest, die begrijpt het), laat hen dan die in Judea zijn, vluchten naar de bergen: Laat hij, die op het dak van een huis is, niet afdalen om iets uit zijn huis te halen: Noch laat hij, die op het veld is, terugkeren om zijn klederen te nemen. En wee hun, die zwanger zijn, en hun, die in die dagen zogen. Maar bidt, dat uw vlucht niet in de winter, noch op de sabbatdag is: Want dan zal er een grote verdrukking zijn, zoals er sinds het begin van de wereld tot op deze tijd niet geweest is, nee, en ook nooit wezen zal. (Mattheüs 24:15-21)

Helaas zal het bouwwerk dat de mensen van het Tempelinstituut zo vurig wensen te bouwen, gebruikt worden om Antichrist's heerschappij van genocide op het Joodse volk van die tijd te beginnen. Zij worden door God zelf gewaarschuwd Jeruzalem te ontvluchten wanneer zij deze boze in de Tempel zien zitten en zich voordoen als God.

Ongetwijfeld zullen televisiecamera's worden gericht op deze door satan bezeten minion, terwijl hij zijn angstaanjagende verklaring aflegt. De moord op alle Joden zal op dat moment beginnen, en uit zijn verklaring zullen alle verschrikkingen van Antichrist's Endlösung spuiten. Het zal Adolf Hitlers Endlösung mild doen lijken in vergelijking.

En het beest zal beschikken over alle enorm geavanceerde technologieën om bijna ieder mens op aarde te bewaken en te volgen. Er zal geen plaats zijn om te ontsnappen, behalve de bovennatuurlijke schuilplaats die speciaal zal zijn bereid voor Joden en anderen die op God vertrouwen voor hun bescherming.

Zoals eerder gezegd, geloven de meesten dat die schuilplaats Petra is, de rozerode stad in de Jordaanse woestijn. Het is letterlijk uitgehouwen uit de kliffen en ravijnen waar oude samenlevingen hun huizen en commerciële centrum maakten.

Daymond Duck, een bekend auteur en spreker over Bijbelprofetie, schrijft:

Ongeveer 2 procent van de Joden zijn Messiasbelijdende Joden en, voor zover ik weet, begrijpen zij Gods plan. Een deel van de Joden is religieus, maar zij denken ten onrechte dat zij terug kunnen gaan onder de Wet (de Tempel herbouwen, de dierenoffers hervatten, etc.) en Gods plan kunnen vervullen. De rest van de Joden is seculier (niet godsdienstig) en zij hebben andere ideeën over wat de natie zou moeten doen.

Jeruzalem neemt een unieke plaats in op twee Bijbelse tijdlijnen: het begin en het einde van de "tijden der heidenen" (Luk. 21:24) en het begin en het einde van de "zeventigste week van Daniël" (de Verdrukkingsperiode; Dan. 9:24-27).

De "tijden der heidenen" begonnen met de verwoesting van Jeruzalem door Babylon in oudtestamentische tijden (Dan. 1:1-2; 2:31-45) en zij zullen eindigen wanneer de heidenen niet langer invloed kunnen uitoefenen op de gebeurtenissen in Jeruzalem (bij de wederkomst van Jezus (Zach. 14:1-4; Luk. 21:24).

De "zeventigste week van Daniël" (Verdrukkingsperiode) zal beginnen wanneer de antichrist een waardeloos verdrag met Israël en vele anderen bevestigt voor zeven jaar vrede in Jeruzalem en het Midden-Oosten (Dan. 9:27) en het zal eindigen wanneer Jezus terugkomt naar de Olijfberg in Jeruzalem (Zach. 14:1-4).[iv]

Na de opname van de Kerk (1 Korintiërs 15:51-55; 1 Thessalonicenzen 4:13-18) zal de vervulling van profetieën snel beginnen. De Derde Tempel zal een sleutelelement van die vervulling zijn, omdat de Antichrist snel aan de macht zal komen.

Dr. Thomas Ice stelt over de ontwikkelingen vanaf dit punt:

Ondanks de huidige beroering zal Israëls Derde Tempel op een dag herbouwd worden, zoals Dr. [Randall] Price en ik aantoonden in Ready To Rebuild uit Daniël 9:24-27; Mattheüs 24:15; 2 Thessalonicenzen 2:4; Openbaring 11:1-2; 13:14-15. Weinig waarnemers van de wereldgebeurtenissen hadden ooit gedacht dat Israël weer een natie zou worden, maar het gebeurde in 1948. Toch zal er een herbouwde Tempel zijn tegen het midden van de zevenjarige Verdrukking, om de vervulling van Bijbelprofetie mogelijk te maken.

Ik heb vaak onderwezen dat de langverwachte toestemming voor de Joden om hun Tempel te herbouwen waarschijnlijk deel zal uitmaken van het verbond tussen Antichrist en Israël dat de zevenjarige Verdrukking na de Opname zal beginnen. Het lijkt mij dat de Tempel zal worden herbouwd en onder bovennatuurlijk toezicht zal staan van de twee getuigen tijdens de eerste helft van de Verdrukking. Aangezien één van de twee getuigen hoogstwaarschijnlijk Elia zal zijn, zou dit betekenen dat de bediening van Elia ons meer zou moeten vertellen over de bediening van de twee getuigen. Maleachi 4:4-5 zegt: "Zie, Ik zal u de profeet Elia zenden vóór de komst van de grote en verschrikkelijke dag des Heren. En hij zal de harten van de vaders terugbrengen tot hun kinderen en de harten van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet kom en het land met een vloek bestraf." Misschien zal de bediening van Elia, waarbij hij het Joodse volk zal helpen "recht te komen met God," vóór de wederkomst van de Heer, hun Derde Tempel betreffen, totdat die door de Antichrist wordt gevorderd.

Ongeacht hoe de Heer de details uitwerkt, Zijn plan zal worden uitgevoerd. Intussen zijn veel van de huidige gebeurtenissen in en rond Jeruzalem en de Tempelberg de wegbereiders voor wat een reeks gebeurtenissen zal zijn die de tweede komst van Christus zal inluiden. Ondertussen is de Kerk op zoek naar de Opname, wanneer Christus ons in een oogwenk zal meenemen om voor alle eeuwigheid bij Zich te zijn.[v]

VOLGENDE: Israël binnengevallen!

Eindnoten:

[i] David Reagan, “Third Temple/Jews,” Lamb and Lion Ministries, christinprophecy.org/articles/the-third-temple/.

[ii] It reportedly took eleven years and more than a hundred thousand dollars to complete the outfits for worship.

[iii] Angie get this reference.

[iv] Daymond Duck, “Satan’s Plan to Steal Jerusalem,” raptureready.com.

[v] Dr. Thomas Ice, “Is It Time for the Temple?” raptureready.com.

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 8: A Tribulation Temple for the Beast » SkyWatchTV