www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 9: Israël binnengevallen!

1 september 2022 - door Tom Horn

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

Israël zal worden binnengevallen als het Vierde Rijk zijn opkomst begint, met een onweerstaanbare geopolitieke figuur die opkomt met antwoorden op de grote angsten van de massa's. Zij zullen getuige zijn geweest van de verdwijning van miljoenen mensen - waaronder, naar onze overtuiging, ieder kind onder de leeftijd van toerekeningsvatbaarheid dat leeft op het moment van de Opname.

Spoedig daarna zal het rode paard van de Apocalyps, voorspeld in Openbaring 6, op het toneel galopperen. Wij geloven dat het ontstekingspunt van de oorlog zich waarschijnlijk zal centreren rond Mt. Moriah - de Tempelberg. Alle haatgevoelens binnen de Islam zullen op dat moment losbarsten.

Een van de hoofdredenen waarom de dingen totaal uit de hand zullen lopen, is dat de Heilige Geest, als Beheerser, zich zal onttrekken aan Zijn bedwingend ambt (zoals voorzegd in 2 Thessalonicenzen 2). De mens, met al zijn haatgevoelens en oorlogszuchtige, kwaadaardige verlangens zal woeden als nooit tevoren.

Israël, dat nog steeds thermonucleaire wapens bezit, zal mogelijk een deel van zijn arsenaal gebruiken om te lanceren tegen degenen die van plan zijn om te proberen de Joodse staat te vernietigen. Dit zal misschien het moment zijn waarop de oude stad Damascus in één dag zal worden vernietigd, zoals de profeet Jesaja verklaarde: "De last van Damascus. Zie, Damascus wordt weggenomen van een stad te zijn, en zij zal een ruïneuze hoop zijn" (Jesaja 17:1).

Vandaag de dag is Syrië, met Damascus als hoofdstad, de broedplaats van een groot deel van de haat tegen Gods uitverkoren volk. Veel van 's werelds meest gruwelijke terroristische organisaties krijgen onderdak in Damascus, terwijl zij hun kwaad beramen, niet alleen tegen Israël, maar tegen de hele wereld die zich niet wil conformeren aan de Islam.

Hal Lindsey, auteur van The Late Great Planet Earth, schrijft het volgende:

Eén natie die niet op de lijst lijkt te staan [in de Gog-Magog aanval] is Syrië. Ik geloof dat dit het resultaat is van de acties die het nu tegen Israël onderneemt. Jesaja's profetie over Damascus in de laatste dagen zal spoedig in vervulling gaan.

Zevenentwintighonderd jaar geleden waarschuwde Jesaja: Een orakel over Damascus: Zie, Damascus zal geen stad meer zijn, maar zal een puinhoop worden. Te dien dage zal de heerlijkheid van Jakob verbleken; het vet van zijn lichaam zal wegkwijnen. (Jesaja 17:1, 4, NIV)

Om de tijd van deze gebeurtenis vast te stellen, kijk naar deze factoren:

Ten eerste, Damascus is een van de oudste continu bewoonde steden op aarde. Het is nog nooit totaal verwoest geweest - tot nu toe.

Ten tweede, het is in een context van gebeurtenissen die leiden tot de catastrofen die voorafgaan aan de Here Jezus Tweede Komst.

Ten derde, het is ver genoeg verwijderd van die gebeurtenis dat Jakob (Israël) verschrikkelijke omstandigheden doormaakt.

Ten vierde, Syrië en de stamnaam van zijn voorvaderen worden niet genoemd in de door Rusland geleide Moslim Confederatie die Armageddon ontketent in het midden van de Verdrukking.

Dit alles brengt mij tot de overtuiging dat Damascus zal worden vernietigd voordat de Verdrukking begint. Ik geloof dat Damascus op het punt staat Israëls bestaan zo te bedreigen, door biochemische wapens of radioactieve vuile bommen te lanceren of te leveren, dat Israël hen zal bombarderen. Israël heeft gezworen dat het de Samson-optie zal uitvoeren tegen elke natie die hen aanvalt met enige vorm van massavernietigingswapens. Dat betekent een thermonucleaire aanval. Dit kan binnenkort gebeuren met Syrië. Dit zal op zijn beurt de wereld zo bang maken dat zij rijp zal zijn om de Antichrist te omhelzen wanneer hij wordt onthuld. En dat kan zeer, zeer spoedig zijn. [i]

Sommige profetie-leraren geloven dat de vernietiging van Damascus waarschijnlijk zal plaatsvinden vóór de Opname. Hoewel dit een geldige speculatie is, zijn wij van mening dat iets zo heftig als de vernietiging van deze vijfduizend jaar oude stad - de oudste, langst overlevende stad op aarde - zo verwoestend voor de wereld zal zijn, dat het buiten de door Jezus voorspelde tijd zou vallen.

De Heer profeteerde als onderdeel van het Eindtijd-gesprek, dat de dingen zo goed als normaal zullen verlopen wanneer Hij terugkeert voor de opname (lees Mattheüs 24:36-42 en Lukas 17:26-30.) Die tijd zal net zo zijn als in de dagen van Noach en Lot, voorafgaand aan de oordelen die op die culturen en samenlevingen vielen.

De mensen zullen in die tijd kopen, verkopen, bouwen, planten, trouwen, enz. Het zal business as usual zijn. Het zal misschien zelfs beter gaan dan gewoonlijk.

Jezus zei dat de tijd dat Hij "geopenbaard" wordt - gezien door de hele wereld - het oordeel de wereld van rebellen zal decimeren. Het zal net zo zijn als in de tijd van Lot, toen Lot en zijn familie werden overgebracht naar Zoar en in veiligheid werden gebracht (Genesis 19). Diezelfde dag viel het oordeel over Sodom en Gomorra en vernietigde hen allen, zei Jezus. Dus, nogmaals, wij leiden hieruit af dat zo'n cataclysmische actie als de (waarschijnlijke) nucleaire vernietiging van die oude stad de wereld uit de tijd van "business as usual" zou halen, zoals Jezus, naar wij geloven, aangeeft.

Hoe zit het dan met het coronavirus en alles wat er economisch aan de hand is? Kan de opname niet plaatsvinden terwijl een economisch verschrikkelijke tijd, zoals deze ziekte heeft teweeggebracht, aan de gang is?

Ondanks wat de zogenaamde deskundigen zeggen over COVID-19, zijn de mensen in Amerika en over de hele wereld nog steeds aan het kopen, verkopen, planten, trouwen, en al die andere dingen aan het doen waarover Jezus sprak. Dingen zijn niet zoals ze maanden geleden waren, maar ze zijn niet catastrofaal veranderd, zoals ze zullen doen in de Opname. En de gevolgen van de pandemie zouden nog wel eens een flinke opleving kunnen krijgen.

Dus Damascus zal worden vernietigd en het rode paard van de oorlog zal welig tieren. De opkomende wereldmachten zullen ingrijpen, zonder twijfel, wanneer de nucleaire uitwisselingen beginnen. Uit dat consortium zal de charismatische geopoliticus voortkomen met een boodschap die de angsten kan sussen van de mensen op aarde - en van de kliek aan elitaire internationalisten waaruit hij voortkomt.

Degene die door de meeste mensen zal worden aanbeden omdat hij hun angsten tot bedaren brengt en vanwege zijn briljante plannen om de wereld uit de chaos te halen, zal ongetwijfeld een tijdlang een aanzienlijke mate van welvaart teweegbrengen. Zoals we eerder hebben gezien, heeft Daniël geprofeteerd dat hij de "ambacht tot bloei zal brengen". Dit betekent waarschijnlijk dat hij een soort economische opleving teweeg zal brengen. Het kan ook betekenen dat zijn "sluwheid" - snode activiteiten - welig zal tieren onder hen die hem helpen in zijn regeringsopleggingen.

Terwijl zijn opkomst naar de uiteindelijke macht voortduurt, zal er grote chaos blijven ontstaan door de opname en de korte nucleaire uitwisselingen en conventionele militaire acties op sommige plaatsen in de wereld. Niet alle volkeren van de wereld zullen genieten van het herstel dat zich waarschijnlijk zal voltrekken binnen de invloedssfeer van de grote leider.

Wij denken dat het Midden-Oosten en de plaatsen ten noorden van Israël in economische beroering zullen zijn en in andere soorten van beroering, net zoals die regio nu is. Eén ding dat de onrust nog zou kunnen vergroten is de situatie met betrekking tot aardolie. Olie is de bron van economische stabiliteit geweest in Rusland, Iran, Turkije en de vele Arabische naties in de regio's boven en rondom het huidige Israël.

Onlangs, in combinatie met de enorme slachting veroorzaakt door het coronavirus, heeft de aardolie-industrie enorm geleden. Rusland en de naties die een groot deel van de moslimbevolking uitmaken, zijn bijzonder hard getroffen. Zelfs Saoedi-Arabië, 's werelds grootste producent, heeft aanpassingen moeten doorvoeren, waarbij vaak vijandelijkheden in de regio ontstonden.

De boze gedachte van Gog

Terwijl de Westerse wereld zich herstelt van de chaos en misschien zelfs begint op te bloeien, zullen de van olie-inkomsten afhankelijke naties ten noorden van Israël waarschijnlijk nog steeds in een economische meltdown verkeren, met hun bevolking in een steeds meer uit de hand gelopen houding. We hebben in de geschiedenis al gezien dat de volkeren van sommige van deze gebieden tot de meest rusteloze en wispelturige op de planeet behoren.

En deze situatie - olie en de economische gevolgen die voortvloeien uit de teruggang als inkomstenproducent - lijkt de kern te vormen van de wegbereider voor een van de meest ingrijpende gebeurtenissen op Gods profetische tijdlijn.

In welke mate de Verenigde Staten zullen zijn getroffen door de nasleep van de opname is onzeker. Dat is een heel andere zaak, om een andere keer te onderzoeken. Maar, het volstaat te zeggen, dat wij geloven dat hun macht en invloed sterk zullen afnemen. Amerika zal waarschijnlijk op de een of andere manier samensmelten met Europa om zoveel mogelijk veiligheid en economische stabiliteit te verzekeren. Europa en de westerse allianties zullen dynamische herschikkingen ondergaan, en de langgekoesterde verlangens van de globalisten-elite zullen worden verwezenlijkt. Zij zullen eindelijk Amerika's grote troeven - inclusief haar nucleaire arsenaal - in handen krijgen om toe te voegen aan hun blauwdruk voor de opbouw van hun één-wereld-orde. En de grote leider die nog steeds in opkomst is in West-Europa zal er zijn om dit alles te leiden en vorm te geven op elk punt van hun machinaties.

Israël's leiders zullen in deze tijd, in ons scenario gebaseerd op Bijbelprofetie, op scherp staan. Amerika, hun grootste bondgenoot met de nucleaire wapenstok om Israëls vijanden te bedreigen die van plan zijn aan te vallen, zal worden verkleind om deel uit te maken van de Europese alliantie. Europa, zo zal het Israëlische leiderschap weten, heeft hun natie nooit gesteund, behalve als het onder druk werd gezet door de macht en invloed van Amerika. Zij zullen bijna in paniek raken.

Zij hebben nog steeds hun eigen aanzienlijke, formidabele nucleair arsenaal. Ze staan op dit punt op scherp en zullen waarschijnlijk gebruik maken van dat vermogen (in feite hebben ze dat misschien al gedaan door Damascus te vernietigen).

Hoe dan ook, de nieuw gevormde westerse alliantie kijkt met argusogen naar de situatie in het Midden-Oosten. Het is zeer waarschijnlijk dat de grote leider nog meer naar voren treedt dan hij al is en persoonlijk de leiding neemt. Hij, met grote en satanische macht, gebruikt zijn charme en overtuigende retoriek om Israël ervan te overtuigen dat hij een nog grotere belofte van bescherming zal bieden dan Amerika deed vóór de gebeurtenis die miljoenen van de planeet deed verdwijnen. Per slot van rekening beschikt de Euro-centrische wereldmacht nu over alle nucleaire en conventionele militaire middelen van Amerika en Europa. Niemand zou zich durven verzetten tegen die grote macht. De leider zal absolute bescherming beloven tegen alle omringende vijanden van Israël. Elke aanval op die kleine natie, verzekert hij, zal onmiddellijke en totale vergelding met zich meebrengen, nog zekerder dan Amerika beloofde op zijn meest beschermend.

De enige voorwaarden - of de belangrijkste voorwaarden voor hun bescherming - zullen zijn:

1. Israël moet zijn eigen kernwapenarsenaal afstaan aan het Europese consortium om een regionale nucleaire betrokkenheid te voorkomen, los van de controle van de Europese alliantie.

2. Israël moet een convenant ondertekenen samen met alle andere naties die de alliantie zal benaderen. Het zal een zevenjarige garantie van vrede en veiligheid zijn voor allen die ondertekenen.

In ruil voor Israëls instemming met deze bepalingen zal de leider er persoonlijk voor zorgen dat de Joden hun langverwachte Tempel op de berg Moria kunnen herbouwen, en vrijelijk kunnen aanbidden zoals zij dat wensen.

Israëls leiders, die weten dat nee zeggen de natie in gevaar zou brengen om totaal alleen te staan op het wereldtoneel, zullen ongetwijfeld gretig instemmen met het genereuze aanbod van de grote leider.

De leiders van Israëls vijanden, met name de Russische leider, kijken toe hoe Israël instemt en vervolgens al zijn militaire middelen aan de westerse mogendheid geeft. Hij wordt geconfronteerd met toenemende vijandigheid van zijn economisch achtergebleven slachtoffers. De dictator begint na te denken over de enorme olie- en aardgasvoorraden en andere economische troeven die Israël bezit. We zien de mogelijkheid van dit scenario in het volgende uit de profeet Ezechiël:

Zo zegt de Here God: Het zal ook geschieden, dat tezelfdertijd dingen in uw gedachten zullen komen, en gij zult een boze gedachte denken: En gij zult zeggen: Ik zal optrekken naar het land der ongewijde dorpen; Ik zal optrekken naar hen, die gerust zijn, die veilig wonen, die allen wonen zonder muren, en die geen grendelen noch poorten hebben, om buit te maken, en om een roof te nemen; om uw hand te richten op de verlaten plaatsen, die nu bewoond worden, en op het volk, dat uit de volken vergaderd is, dat vee en have verkregen heeft, en dat woont in het midden des lands. (Ezechiël 38:10-12)

De Russische leider die Ezechiël Gog noemt begint de krachten te verzamelen van degenen die onder de vlag van zijn natie staan - Iran, Turkije en een aantal naties met moslimdictaturen die Israël haten en ernaar verlangen de Joodse staat te vernietigen sinds zijn wedergeboorte in de moderniteit in 1948.

Satelliet- en grondinformatie zal ongetwijfeld de Westerse alliantie waarschuwen dat deze troepen zich verzamelen om aan te vallen. Westerse leiders zullen vrijwel zeker contact opnemen met Gog om zijn plannen te bepalen.

De Russische despoot zal waarschijnlijk als reden opgeven dat Israël gas- en aardolie-inkomsten van hen steelt en andere valse beschuldigingen. En misschien zal Gog de Westerse leiders vertellen dat zij geen kernwapens zullen gebruiken, omdat Israël er geen heeft. Maar, ze zullen ze gebruiken als iemand uit het Westen probeert zich te bemoeien met de aanval.

Dr. Jack Van Impe, al vele jaren een top profetie-geleerde en -leraar, gaf de volgende beschrijving van deze dreiging voor Israëls noorden:

Hoe kan iemand er zeker van zijn dat de profetie van Ezechiël iets te maken heeft met moderne naties als de woorden die hij gebruikt in zijn beschrijving van dit conflict zo onbekend zijn voor de bijbellezer van vandaag?

Wie is Gog? Waar ligt het land Magog? Waar zou men op een kaart de steden Meshech en Tubal kunnen vinden? Naar welke naties verwees Ezechiël toen hij schreef over Gomer en Togarma?

Tenzij deze vragen bevredigend kunnen worden beantwoord, is er goede reden om vraagtekens te zetten bij de conclusies die in onze tijd zo algemeen worden aanvaard en gepropageerd.

Overtuigend Bewijs

Laten we bij het begin beginnen. In Genesis 10 wordt een lijst van volkeren gegeven. Bij de opening van dit belangrijke hoofdstuk worden we geconfronteerd met de sleutelnamen in Ezechiëls profetie: "Dit nu zijn de geslachten van de zonen van Noach, Sem, Cham en Jafeth; en hun werden zonen geboren na de vloed. De zonen van Jafeth: Gomer, en Magog, en Madai, en Javan, en Tubal, en Meshech, en Tiras" (Genesis 10:1, 2).

Deze sleutelverzen beschrijven de herbevolking van de aarde na de zondvloed. Het was in de oudheid de gewoonte dat de nakomelingen van een man zijn naam aannamen voor hun stam. Door dit te begrijpen zijn historici en bijbelstudenten in staat geweest om de bewegingen van sommige stammen te traceren en te weten waar hun afstammelingen tegenwoordig te vinden zijn. Met behulp van dit systeem hebben de redacteuren van de Scofield Reference Bible de volgende informatie gegeven over de namen die ons aangaan in de tabel der volken:

Magog - "Van Magog stammen de oude Scythen of Tartaren af, waarvan de nakomelingen in het huidige Rusland overheersen."

Tubal - "De nakomelingen van Tubal bevolkten het gebied ten zuiden van de Zwarte Zee, vanwaar zij zich noordwaarts en zuidwaarts verspreidden. Het is waarschijnlijk dat Tobolsk de stamnaam in stand houdt."

Meshech - stamvader van een ras dat wordt genoemd in verband met Tubal, Magog, en andere noordelijke volken. In het algemeen is Rusland, met uitzondering van de veroveringen van Peter de Grote en zijn opvolgers, het moderne land van Magog, Tubal en Meshech."

De Scofield Reference Bible werd gepubliceerd in 1909. Deze aantekeningen alleen al laten ons weten dat de identificatie van Rusland als de belangrijkste agressor in Ezechiël's eindtijd strijd niet de conclusie is van profetische opportunisten. Maar er is meer.

In de oosterse taal betekent de naam van het Kaukasus gebergte dat door Rusland loopt "Fort van Gog" of "Gogs laatste standplaats". Als je een Rus zou vragen hoe hij de hoogten van het Kaukasus gebergte noemt, zou hij zeggen: "de Gogh".

Het bewijs stapelt zich op.

Het woord dat vertaald wordt met "hoofd" in Ezechiël 38:3 is "Rosh" in het Hebreeuws. Eeuwenlang zijn profetische geleerden het er over eens geweest dat het woord "Rosh" een eigennaam is. Als deze lang aanvaarde conclusie in de vertaling van dit vers zou worden toegestaan, zou er staan: "En zeg: Zo zegt de Here God: Zie, Ik ben tegen u, o Gog, de Rosh vorst van Meshech en Tubal."

Maar wie is Ros?

"Rosh" was de naam van de stam die in het gebied van de Wolga woonde. En "Rosh" is tegenwoordig het woord voor "Rusland" in sommige talen van de wereld. In België en Nederland is het "Rus." Hier is het afgekort "Russ," en in die vorm verschijnt het vaak in de krantenkoppen. Een goed begrip van deze waarheid bewoog Robert Lowth, bisschop van Londen tweehonderd jaar geleden, te schrijven: "Rosh, als eigennaam genomen in Ezechiël, betekent de inwoners van Scythië, van wie de moderne Russen hun moderne naam ontlenen. De naam 'Rusland' dateert pas uit de zeventiende eeuw en werd gevormd uit de oude naam 'Russ'."

Het is dus duidelijk dat Ezechiël een waarschuwing gaf aan de Russische vorst (leider) van Meshech en Tubal.

Uit Scofield's aantekeningen van 1909 hebben we al gezien dat Tubal de wortel is van de naam Tobolsk, maar hoe zit het met Meshech? In zijn aantekening bij Ezechiël 38:2, gaat Scofield verder met zijn werk van identificatie, door te verklaren: "Dat de primaire verwijzing is naar de Noord-Europese machten aangevoerd door Rusland, allen zijn het eens.... Gog is de vorst, Magog zijn land, de verwijzing naar Meshech en Tubal (Moskou en Tobolsk) is een duidelijk teken van identificatie."

Zoals reeds is aangetoond, was Dr. Scofield zeker niet de eerste die tot deze conclusie kwam. In 1890 schreef Arno C. Gaebelein een boek over Ezechiël. In zijn commentaar op de hoofdstukken 38 en 39, verklaarde hij: "Dit is Rusland, Moskou en Tobolsk."

Een andere belangrijke stem uit het verleden is die van Josephus. In Boek I, Hoofdstuk VI van zijn werk, verklaarde deze historicus, die bijna tweeduizend jaar geleden leefde, dat de Scythen door de Grieken Magogieten werden genoemd. Waarom is dat belangrijk? De Scythen bevolkten Rusland.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de profetische geleerden tot de conclusie zijn gekomen dat Rusland de belangrijkste agressor is die door Ezechiël wordt genoemd in deze eindtijdoorlog met Israël. De bondgenoten van Rusland in dat hevige conflict zullen Perzië (Iran en Irak), Ethiopië, Libië, Gomer (Oost-Duitsland en Slowakije), en Togarma (Turkije) zijn.

Het is interessant dat Daniël Egypte toevoegt aan de namen van naties die tegen Israël en de uiteindelijke werelddictator komen, zodat de invasie aanvallen uit het noorden en het zuiden omvat, evenals het vooruitzicht van moeilijkheden uit het oosten (zie Dan. 11:40-44). [ii]

Als dit het scenario is dat zich ontwikkelt - en wij erkennen volledig dat het allemaal speculatief is, hoewel het sterk gebaseerd is op wat de Bijbel voorspelt - zullen de westerse naties zich wenden tot hun opkomende grote leider. Degene die God "de mens der zonde" noemt, kent de Bijbelse profetie. Hij weet dat God niet kan liegen. Hij weet, vanuit satanische machtige kennis, hoe deze aanval van de Gog-Magog strijdmacht zal eindigen. De grote leider glimlacht gewoon geniepig en deelt zijn regeringsleiders en militaire leiders mee dat zij niets anders zullen doen dan de actie gadeslaan.

Dit is wat de leider die de antichrist zal zijn, weet:

Daarom, gij mensenzoon, profeteer tegen Gog, en zeg: Zo zegt de Here God: Zie, Ik ben tegen u, Gog, de hoofdvorst van Meshech en Tubal: En Ik zal u omkeren, en slechts het zesde deel van u overlaten, en Ik zal u doen opkomen uit de noordelijke delen, en Ik zal u brengen op de bergen Israëls: En Ik zal uw boog uit uw linkerhand slaan, en zal uw pijlen uit uw rechterhand doen vallen. Gij zult vallen op de bergen Israels, gij en al uw banden, en het volk, dat met u is; Ik zal u geven aan de roofvogels van allerlei soort, en aan het gedierte des velds om verslonden te worden. Gij zult vallen op het open veld, want Ik heb het gesproken, spreekt de Here God. (Ezechiël 39:1-5)

De klaarblijkelijke voorkennis van de Westerse leider, door deze troepen tegen te houden om Israël te verdedigen, zal zijn imago alleen maar verder opkrikken. Hij zal bijna zeker worden geprezen als iemand met alwetendheid en die, op de een of andere manier, zelfs het totaal vernietigende lot heeft veroorzaakt dat de Russen, Iraniërs, Turken en alle anderen van de Gog-Magog strijdmacht zal overkomen - alles zonder ook maar één troep van de Westerse alliantie te verliezen.

Zijn satanische, boosaardige wijsheid zal nog één ding doen: de weg vrijmaken voor hem om ongehinderd Jeruzalem binnen te marcheren. Hij zal dan, op een bepaald moment, de Derde Tempel binnengaan en ontheiligen. Hij zal verklaren God te zijn en aanbidding eisen.

De Endlösung van de Antichrist zal in alle ernst begonnen zijn!

De religieuze leider - het tweede beest of de valse profeet - zal, zoals we eerder hebben gezien, de hele wereld wijzen op het beeld van de Antichrist en zal er uiteindelijk voor zorgen dat allen die het beeld van het beest niet willen aanbidden, gedood zullen worden. De meesten zullen sterven door onthoofding, zegt de profetie.

Hoewel de leider die de Antichrist zal zijn waarschijnlijk zal beweren dat hij op de een of andere manier Israël heeft verdedigd in de Gog-Magog aanval, zal het de Here God van de hemel zijn die alle vijandelijke strijdkrachten die Zijn uitverkoren natie aanvallen, zal decimeren op een zesde na.

Huidige Ontwikkelingen

Ontwikkelingen van recente datum in de regio van waaruit Gog zijn aanval zal lanceren, zijn op zijn zachtst gezegd interessant. President Donald Trump kondigde in 2019 aan dat Amerika zich zou terugtrekken uit actieve militaire deelname in gebieden die fel worden betwist door Turkije, Syrië, en het volk dat bekend staat als de Koerden. De strijd om de betrokken gebieden is al vele jaren heet en hevig.

Regio's direct ten noorden van Jeruzalem worden in beroering gebracht door de wervelwinden van het profetisch lot. Daarom is het de verantwoordelijkheid van de "wachters op de muur" om alle dingen die een krachtige invloed hebben op dat gebied, dat zo concentrisch is voor Bijbelprofetie die nog vervuld moet worden, nauwkeurig te onderzoeken.

De specifieke profetie betreft natuurlijk die over de Gog-Magog strijd in Ezechiël 38 en 39. Wij zien het scenario zich al enige tijd ontwikkelen. Rusland (waarvan wij geloven dat het Rosh is), Iran (waarvan het grootste deel vrijwel zeker Perzië is), en Turkije (waarvan wij geloven dat het een verwijzing is naar het grootste deel van het oude Togarmah) zijn al geruime tijd aan het samensmelten ten noorden van Israël. Dit alleen al kan worden gezien als niets minder dan verbazingwekkend. Nu de hele regio direct ten noorden van Israël oplicht met wat profetisch vuurwerk lijkt te zijn, zou het waarnemingsvermogen van de geestelijk ingestelde waarnemer volledig ingeschakeld en in focus moeten zijn.

Sommigen uit de christelijke media-gemeenschap hebben verklaringen afgelegd over wat de ontwikkelingen betekenen. Een christelijke TV presentator zei: "Ik ben absoluut ontzet dat de Verenigde Staten die Democratische strijdkrachten in Noord-Syrië gaan verraden, dat we mogelijk gaan toestaan dat de Turken tegen de Koerden gaan optreden." Hij bood verder aan: "De president van de Verenigde Staten loopt het gevaar het mandaat van de hemel te verliezen als hij dit laat gebeuren." [iii]

Hoewel wij ons niet kunnen en willen beroepen op een dergelijk "woord van kennis" vermogen om te pontificeren, zijn wij bezorgd over, maar niet noodzakelijk tegen, het besluit van de president. Wij geloven zeker niet dat zijn besluit om Amerika uit de onmiddellijke regio van de vijandelijkheden terug te trekken, hem tot verlies in de presidentsverkiezingen zal veroordelen.

Het kan zijn dat de beslissing door de hand van God is genomen. We kunnen er zeker van zijn dat Amerika's terugtrekking op een dergelijke manier op geen enkele manier de Schepper is ontglipt; het is niet aan Zijn alwetendheid ontsnapt.

Turkije dat Noord-Syrië binnenvalt om de rebellen in de regio te pakken te krijgen is een ernstige zaak. Het Koerdische volk is in gevaar. Velen onder hen zijn christenen, en dat is een reden voor veel bezorgdheid bij ons die bidden voor onze broeders en zusters daar. Maar we moeten ook bidden voor allen die te maken krijgen met dood en vernietiging bij deze of welke militaire invasie dan ook. Dus, we bekijken dit alles niet lichtvaardig.

Maar we beschouwen deze zaken wel vanuit een bijzonder gericht perspectief. Wat er in dat deel van de wereld gebeurt op dit late tijdstip in dit vluchtige Tijdperk van Genade, moet van cruciaal belang zijn. In het licht van alle andere convergerende tekenen die we waarnemen, zou zo'n klaarblijkelijke fasebepaling de eschatologische radarschermen moeten doen oplichten.

We weten dat Amerika niet bij naam genoemd wordt in Ezechiëls Gog-Magog profetie, net zoals de natie in geen enkele profetie bij naam genoemd wordt. Hier is wat wij weten dat Gods Woord zegt over de naties die de aanval vanaf de zijlijn gadeslaan - de aanvallers waarvan wij geloven dat zij geleid worden door Rusland, Iran, en Turkije:

Scheba en Dedan en de kooplieden van Tarsis, met al hun jonge leeuwen, zullen tot u zeggen: Zijt gij gekomen om een buit te maken? Zijt gij met uw gezelschap gekomen om een prooi te maken? Om zilver en goud mee te nemen, om vee en goederen mee te nemen, om een grote buit te maken? (Ezechiël 38:13)

Onze scenario-overpeinzing is verpakt in het volgende (nogmaals, wij beweren niet een "woord van kennis"):

Nu Amerika uit dat gebied van eindeloze conflicten is verwijderd, zullen de andere landen die thans de NAVO vormen en alle andere landen die zich voor de strijd lenen, misschien niet bereid zijn om tegen de aanval in te grijpen. De meesten beschouwen Israël als het probleem in de wereld. Denk aan het feit dat de VN bijna volledig tegen Israël is in elke kwestie.

Als Amerika er niet is op het moment van de Gog-Magog aanval, zullen deze naties bijna zonder twijfel niet proberen zich te verzetten tegen de coalitie, geleid door een machtig Rusland.

De verwijdering van Amerika op dit moment uit dit theater van de toekomstige oorlog is zeer interessant om te overdenken. God zegt in deze profetie dat Hij alleen Zijn uitverkoren natie zal redden. Er zal geen twijfel bestaan over wie de redding zal verrichten.

Amerika's militaire macht zal dat niet doen. Dat is zeker.

VOLGENDE: De Tempel bezoedeld in het midden van de week

Eindnoten:

[i] Hal Lindsey, “Russia-Syrian-Iranian Axis,” Magog Update, first published in September 2006 Personal Update News Journal.

[ii] Dr. Jack Van Impe, “A Message of Hope, The Coming War with Russia,” Jack Van Impe Ministries.

[iii] http://www.charismamag.com/video/42954-pat-robertson-denounces-trump-s-decision-to-withdraw-from-syria-saying-christians-will-be-massacred

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 9: Israel Invaded! » SkyWatchTV