www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - Deel 12: Twee getuigen verschijnen

11 september 2022 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

Bijbelprofetie volgt soms een rechte lijn van progressie. Op andere momenten lijkt het ingewikkeld en ontvouwt het in zichzelf. Bijvoorbeeld, het kan vloeien als een krantenbericht over de feiten die zullen plaatsvinden. Of het kan een gevoel van flashbacks en flash-forwards geven, zoals in een roman of film, wat een zorgvuldige studie vereist. Maar altijd is Gods Woord de Waarheid, en het leren van dat Woord zal worden bijgestaan door de Heilige Geest als we het ernstig proberen te begrijpen. Het bestuderen van de Bijbel - in het bijzonder van profetie - met intensiteit en doel om begrip te krijgen van de dingen die komen gaan, is de moeite waard en zal groots beloond worden. Ons is beloofd door Jezus, die de Openbaring aan Johannes de profeet gaf:

De Openbaring van Jezus Christus, die God Hem gegeven heeft, om aan zijn dienaren te tonen, wat weldra geschieden moet; en Hij zond en meedeelde door zijn engel aan zijn dienaar Johannes, die optekende van het woord Gods en van de getuigenis van Jezus Christus, en van alles, wat hij zag. Welgelukzalig hij die leest, en zij die horen de woorden van deze profetie, en bewaren hetgeen daarin geschreven staat; want de tijd is nabij gekomen. (Openbaring 1:1-3)

Jezus zegt dat zij die lezen, luisteren en zich houden aan de dingen die in Zijn Woord geschreven staan, zegeningen zullen ontvangen. De Heer belooft hier vrijwel zeker een speciale zegen voor hen die zich wijden aan het bestuderen van Zijn profetische Woord.

Na de Opname van de Gemeente zal de grootste tijd van moeilijkheden in de geschiedenis van de mensheid aanbreken op het wereldtoneel. We hebben dit tot nu toe vele malen gezien. Soms hebben we een rechtstreeks verslag gezien van hoe de dingen zich zullen ontvouwen, en op andere momenten zien we ze zich uitvouwen, met flashbacks en flash-forwards.

Het is dus enigszins moeilijk vast te stellen wanneer de twee dynamische mannen van God - de twee getuigen van Openbaring 11 - precies zullen verschijnen. Hun bediening zal inderdaad een dynamiek zijn die nooit geëvenaard is in de annalen van de bediening, voor zover het gaat om het waarschuwen van anderen voor wat de opstandelingen van de aarde tegen God zullen voortbrengen. Zij zullen met zo'n ijver prediken en profeteren, dat de anti-Goddelijke krachten hen zullen haten en trachten te doden. De Antichrist zal hen achtervolgen met dezelfde vurigheid als waarmee hij de vluchtende Joden achtervolgt na zijn claim om god te zijn in de Tempel.

Deze twee mannen zullen onaantastbaar zijn gedurende de tijd van hun getuigenis. Sterker nog, iedereen die hen probeert te doden zal zelf vernietigd worden, zegt de profetie.

En Ik zal macht geven aan mijn twee getuigen, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd en zestig dagen, gekleed in rouwgewaad. Dit zijn de twee olijfbomen, en de twee kandelaren, staande voor de God der aarde. En indien iemand hun kwaad wil doen, vuur gaat uit hun mond, en verslindt hun vijanden; en indien iemand hun kwaad wil doen, moet hij op deze wijze gedood worden. Dezen hebben macht de hemel te sluiten, opdat het niet regent in de dagen van hun profetie; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen, en om de aarde te slaan met alle plagen, zo dikwijls als zij willen. (Openbaring 11:3-6)

Wanneer de tijd van hun zending ten einde is, zal de Antichrist hen ten laatste mogen doden.

En wanneer zij hun getuigenis geëindigd zullen hebben, zal het beest, dat uit de bodemloze put opstijgt, oorlog tegen hen voeren, en het zal hen overwinnen en doden. En hun dode lichamen zullen liggen in de straat van de grote stad, die geestelijk Sodom en Egypte genoemd wordt, waar ook onze Here gekruisigd is. (Openbaring 11:7-8)

Wanneer deze getuigen uiteindelijk worden gedood, zal de wereld van opstandige aardbewoners - zoals de Bijbel hen noemt - zich verheugen.

En zij van de volken en van de rassen en van de tongen en van de natiën zullen hun dode lichamen drie en een halve dag zien, en zij zullen niet toelaten, dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En zij, die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden en zich vrolijk maken en elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen, die op de aarde wonen, gekweld hebben. (Openbaring 11:10-11)

Deze mannen zullen naar de mensen op aarde hebben gewezen en hen hebben beschuldigd van hun godslasterlijke, opstandige, anti-God gezindheid. Zoals Elia en Mozes in de oude dagen, zullen deze profeten plagen over de wereld brengen, de ene nog straffender dan de andere. Wanneer zij uiteindelijk door Antichristelijke troepen worden vermoord, zullen nieuwsbronnen ongetwijfeld camera's op hen richten en het beeld uitzenden van hen liggend in de straten van Jeruzalem.

Door deze profetie vroegen mensen zich vroeger af hoe het mogelijk was dat de hele wereld deze dode mannen op straat zou zien liggen. Maar dat is al lang geen wonder meer. Satellieten zullen het onmiddellijk uitzenden naar bijna alle delen van de wereld, terwijl zij drie dagen lang liggen te ontbinden.

De mensen zullen grote felicitaties uitdelen: De predikers die met hun vinger wezen en hen opriepen tot inkeer, zijn er niet meer om hen te kwellen! Maar daar komt met verbijsterende plotselingheid een einde aan.

En na drie en een halve dag ging de Geest des levens uit God in hen, en zij stonden op hun voeten; en grote vrees viel op hen, die hen zagen. En zij hoorden een grote stem uit de hemel tot hen zeggen: Kom naar boven. En zij stegen op naar de hemel in een wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. (Openbaring 11:11-12)

Wanneer deze dode mannen plotseling op het scherm van computermonitoren en televisies over de hele wereld verschijnen, zal de schok voor de toeschouwers verbluffend zijn. De opgestane mannen zullen op hun voeten staan, en een stem zal gehoord worden die hen wenkt om in de Hemel te komen. Ongetwijfeld zullen sommige toeschouwers een fatale hartaanval krijgen als God Zijn grote macht om de doden te doen herrijzen openbaart en hen dan tot Zich roept.

Vlak na het moment dat de getuigen in de wolken opstijgen, zal een zeer krachtige aardbeving de stad en de wereld doen schudden, als Gods macht zich blijft manifesteren voor de ogen van hen die hun haat tegen Hem en Zijn bestuur hebben getoond.

En op hetzelfde uur vond een grote aardbeving plaats, en het tiende deel van de stad viel, en in de aardbeving werden zevenduizend mensen gedood; en het overblijfsel werd verschrikt en gaf eer aan de God des hemels. (Openbaring 11:13)

Dit zal degenen die toekijken - degenen die zevenduizend mensen zien sterven tijdens de beving - zo beangstigen dat het "overblijfsel" (de term voor de Joden die gelovig zijn of zullen worden), zo zegt de profetie, de ware God van de hemel zal verheerlijken. Het is waarschijnlijk dat veel heidenen die deze verbazingwekkende dingen zien, ook zo bang zullen zijn dat ze bewogen zullen worden om hun rebellie en het volgen van Antichrist te heroverwegen.

Of dit betekent dat zij onmiddellijk zullen geloven en gered zullen worden, kunnen wij niet met zekerheid zeggen. Als het merkteken van Openbaring 13:16-18 is ingesteld, kunnen degenen die het hebben ontvangen zich niet bekeren en gered worden, volgens Openbaring 14. Maar men zou denken dat velen van hen, als zij het merkteken op dit moment nog niet hebben aangenomen, zich op dat bedwelmende moment tot God zullen wenden.

Sommige Bijbelprofetie-geleerden geloven dat de zevenduizend mannen die door de aardbeving gedood worden, de meest vooraanstaande mannen van Jeruzalem voorstellen - waarschijnlijk enkele van de topmannen onder de Antichrist. Zij worden waarschijnlijk plotseling verzwolgen als de aarde het begeeft, net als wat er gebeurde met de opstandige Israëlieten en het Egyptische volk die Farao ontvluchtten in de Exodus, maar die zich tot afgoderij wendden terwijl Mozes de Tien Geboden ontving op de berg Sinaï.

Identiteit van de twee getuigen

Er is altijd veel controverse geweest over wie deze twee profeten zijn die de bewoners van de aarde in het tijdperk van de Verdrukking zo van streek zouden brengen. Er zijn inderdaad goede argumenten vanuit een aantal gezichtspunten.

De meeste profetiestudenten en -geleerden geloven dat Elia één van de twee is. Deze oudtestamentische profeet voltrok veel van de plaagachtige oordelen, onder Gods gezag en macht, die de twee getuigen zullen voltrekken. Elia stierf nooit, maar werd door een vurige wagen naar de hemelse dimensie getild, terwijl zijn opvolger, Elisa, gebiologeerd stond toe te kijken. Dit, zo menen velen, geeft een goede reden om te denken dat Elia één van de twee zal zijn.

Een andere reden voor deze gedachte is dat het Joodse volk is beloofd dat Elia opnieuw tot hen zal komen vóór de "grote en verschrikkelijke dag des Heren" - d.w.z. dat hij zal terugkeren om Gods uitverkoren volk bij te staan in hun tijd van benauwdheid. Joden vandaag de dag, sommige orthodoxe gelovigen en sommige alleen seculiere types die gewoon van traditie houden, zorgen voor een lege stoel en een leeg bord op hun tafels ter herinnering aan Gods belofte om de profeet te zenden ergens in de buurt van de tijd van de komst van de Messias.

Mozes wordt ook verondersteld één van de twee getuigen te zijn. Zijn lichaam werd nooit ontdekt, omdat God zelf hem begroef (zie Deuteronomium 34:5-7). Ook Mozes kreeg het gezag en de macht om plagen over het koninkrijk van de Farao te brengen, terwijl hij de Egyptische koning ervan overtuigde om de Israëlieten in de Exodus vrij te laten.

Een andere kandidaat is Henoch. Hij werd door God in een Opname-achtig gebeuren meegenomen, omdat Henoch zo dicht bij de Heer wandelde. Sommigen denken dat dit betekent dat Henoch zou kunnen worden teruggebracht om te dienen als een van de twee getuigen tijdens het midden-drievoudigingspunt, net voor dat punt, of vlak erna.

Dr. J. Dwight Pentecost gaf in zijn boek Things to Come het volgende weer van een auteur die zijn mening gaf over de twee getuigen. Het is weer een andere kijk op wie zij zouden kunnen zijn.

Het lijkt het beste om te concluderen dat de identiteit van deze mannen onzeker is. Naar alle waarschijnlijkheid zijn zij geen mannen die vroeger geleefd hebben en hersteld zijn, maar zijn het twee mannen die als bijzondere getuige zijn opgestaan, aan wie tekenbevoegdheid is gegeven. Hun bediening is er een van oordeel, zoals hun kleding in rouwgewaad aangeeft. Zij worden gedood door het beest (Openb. 13:1-10). Over het tijdstip van hun dood zegt dezelfde schrijver:

Een verstandelijke rekensom zal snel aan het licht brengen dat de periode van profetie die aan de twee getuigen is toevertrouwd, twaalfhonderd en zestig dagen, drie en een half jaar duurt. In welke helft van de Verdrukking zullen deze getuigen dan profeteren? Of zal hun getuigenis niet beperkt worden door één van beide helften van de zeven jaren, maar van de ene helft in de andere overgaan? Ik denk niet dat we hier dogmatisch over kunnen zijn. Er zit een tot nadenken stemmende logica in het argument dat hun getuigenis zal worden gegeven tijdens de eerste helft van Daniëls profetische week, en dat hun martelaarschap de eerste vervolgingsdaad van het Beest zal zijn, nadat hij zijn verbond met de Joden heeft verbroken (Dan. 9:27). Hun bediening zal gepaard gaan met macht over hun vijanden, terwijl volgens Daniël 7:21 de "kleine hoorn" (dat is dit Beest) oorlog zal voeren tegen de heiligen en tegen hen zal zegevieren, en dit zal in de laatste helft van de week zijn. Anderzijds verwijst in Openbaring 11:2 de "twee en veertig maanden" zonder twijfel naar de tweede helft van de Verdrukking, en de periode van het getuigenis van de twee getuigen lijkt hiermee synchroon te lopen. Verder wordt hun getuigenis opgetekend vlak voor het blazen van de Zevende Bazuin, en deze gebeurtenis brengt ons recht in het Duizendjarig Rijk. Maar de precieze periode waarin het getuigenis zal plaatsvinden is onbelangrijk voor de gelovigen van deze tijd - het zal op Gods tijd zijn, dat weten we, en dat zal de juiste tijd zijn.[i]

Het is dus onduidelijk wie deze mannen zullen zijn en wanneer hun tijd van bediening precies zal beginnen. Het is duidelijk dat zij het nieuws van die tijd zullen domineren en de woede van Antichrist met de minuut zullen doen toenemen, terwijl zij de heerlijkheid van God verkondigen en de slachtoffers van de zoon van het verderf aansporen zich tot de Heer te wenden voor redding.

Hun boodschap zal sterk worden geaccentueerd door de geweldige daden die zij verrichten. Er kan geen twijfel over bestaan dat zij zullen worden ontketend met bovennatuurlijke vermogens die zelfs die van de Valse Profeet, de propagandist van het type Josef Goebbels van de Antichrist, overtreffen.

Bill Salus, in zijn boek The LAST Prophecies: The Prophecies in the First 3½ Years of the Tribulation, schrijft het volgende over de tijd van deze getuigen op aarde en de machtige krachten van oordeel die zij zullen neerroepen over Antichrist en de opstandige mensen die in die tijd op aarde leven:

Deze Twee Getuigen zullen:

 1. Macht hebben om regenval te verhinderen, wateren in bloed te veranderen en plagen te veroorzaken (v 3, 6),
 2. twaalfhonderdzestig dagen lang profeteren, gekleed in rouwgewaad (v 3),
 3. voortdurend in levensgevaar zijn (v 5),
 4. hen doden die trachten hen kwaad te doen (v 5),
 5. met succes hun getuigenis afleggen (v 7),
 6. gedood worden door de antichrist (v 7),
 7. drie-en-een-halve dag dood in de straten van Jeruzalem liggen (v 8-9),
 8. hen die op de aarde wonen (de ongelovigen) kwellen, (v 10),
 9. opstaan uit de dood (v 11),
 10. opstijgen naar de hemel (v 12),
 11. ertoe bijdragen dat (sommige) Joden God zullen erkennen (v 13).

De identiteiten van de Twee Getuigen

Is het mogelijk, op grond van de aanwijzingen die in Openbaring 11:3-13 worden gegeven, een beredeneerde gok te doen over wie deze Twee Getuigen zijn? Sommigen geloven dat het Mozes en Elia zijn. Anderen denken dat het Elia en Henoch zijn. Sommigen hebben beweerd dat zij geen van de bovengenoemde kunnen zijn, maar dat zij twee geheel nieuwe gezichten kunnen zijn. De sterke argumenten ten gunste van Mozes en Elia als de Twee Getuigen worden hieronder uiteengezet.

1. Mozes en Elia verschenen samen op de berg der verheerlijking. (Matteüs 17:3-4). Als zij samen verschenen in een belangrijke gebeurtenis in het verleden, zullen zij waarschijnlijk ook in de toekomst samen verschijnen.
2. Mozes en Elia bezaten in het verleden de soortgelijke bovennatuurlijke krachten die de Twee Getuigen in de toekomst bezitten. Deze krachten omvatten:

 • vuur dat uit de mond komt en hun vijanden verslindt (v 5),
 • macht om de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt op de dag van hun profetie (v 6),
 • macht over wateren om ze in bloed te veranderen (v 6),
 • de macht om de aarde te treffen met ALLE PLAGUES, zo vaak als zij willen (v 6).

Elia's vroegere macht betreffende de regen is gedocumenteerd in 1 Koningen 17:1, 1 Koningen 18:1, Jakobus 5:17-18. Elia riep ook vuur uit de hemel naar beneden in 1 Koningen 18:38, en 2 Koningen 1:10. Mozes veranderde de wateren in bloed in Exodus 7:20-21. Wat betreft Mozes en zijn vermogen om de aarde te treffen met alle plagen, hij trof Egypte met tien plagen, die leidden tot de uittocht van de Hebreeërs uit de Egyptische slavernij. De plagen waren:

 • Eerste plaag: Water veranderde in bloed, (Exodus 7:20-21),
 • Tweede plaag: Kikkerplaag in heel Egypte, (Exodus 8:2-4),
 • Derde plaag: Plaag van de muggen of luizen in heel Egypte, (Exodus 8:16-17),
 • Vierde plaag: Vliegenzwermen op het volk en in hun huizen, (Exodus 8:21),
 • Vijfde plaag: Vee ziek, (Exodus 9:3),
 • De zesde plaag: Kookinfecties op de Egyptenaren, (Exodus 9:8-11),
 • Zevende plaag: Hagelstenen regen neer op Egypte, (Exodus 9:18),
 • Achtste plaag: sprinkhanen bedekken het oppervlak van de aarde, (Exodus 10:4-5),
 • Negende plaag: Dikke deken van duisternis over Egypte, (Exodus 10:21-22),
 • Tiende plaag: Dood van de eerstgeborenen in Egypte, (Exodus 11:4-5).

Observatie: De plagen van de twee getuigen en de bazuin-oordelen

Het is de moeite waard om op te merken, dat sommige van de plagen die door de Twee Getuigen worden uitgevoerd, in enige variatie herhaald lijken te worden in enkele van de bazuin-oordelen die in Openbaring 8-9 worden beschreven. De eerste bazuin betreft hagel en vuur vermengd met bloed (Openb. 8:7). De tweede bazuin voorspelt dat een derde van de zeeën in bloed zal veranderen (Openb. 8:8). De vierde bazuin zegt dat een derde van de zon, maan en sterren verduisterd zullen worden (Openb. 8:12). De vijfde bazuin betreft een sprinkhanenplaag (Openb. 9:3).

Het is waarschijnlijk dat de bazuin-oordelen plaatsvinden in dezelfde periode dat de Twee Getuigen op aarde werkzaam zijn. Hoewel de bazuin-oordelen over de aarde worden uitgesproken door middel van zeven engelen en niet door de twee getuigen, zal de getroffen bevolking zich waarschijnlijk niet bewust zijn van dat onderscheid. Het onderstaande vers wijst erop dat de Twee Getuigen de mensen die op de aarde wonen, kwellen.

"En zij, die op de aarde wonen, zullen zich over hen verblijden, zich vrolijk maken en elkaar geschenken zenden, omdat deze twee profeten hen kwelden, die op de aarde wonen." (Openb. 11:10)

Aangenomen kan worden dat het kwellen in de eerste plaats het gevolg is van het uitvoeren van de krachten van de Twee Getuigen, waaronder het vermogen om de aarde te treffen met ALLERLEI PLAGEN in Openb. 11:6. Wanneer deze Twee Getuigen dood in de straten van Jeruzalem liggen, "zullen zij die op de aarde wonen zich verheugen, zich vrolijk maken en elkaar geschenken zenden." Deze vrolijkheid is waarschijnlijk omdat de geschenkgevers in de veronderstelling zouden kunnen zijn dat ALLE PLAGEN eindigen met hun dood. Het zou niet verwonderlijk zijn als op dat moment de Antichrist, die deze Twee Getuigen doodt, publiekelijk naar buiten treedt en verklaart dat de plagen zijn geëindigd. Echter, de plagen zullen blijven plaatsvinden als de schaal-oordelen worden uitgestort in de Grote Verdrukking.

Meer redenen om Mozes en Elia als de Twee Getuigen te beschouwen

3. Elia werd in een wervelwind ten hemel opgenomen en heeft de dood nooit meegemaakt, (2 Koningen 2:11-12). Dit feit impliceert dat Elia leeft, beschikbaar is en klaar om naar de aarde terug te keren als één van de Twee Getuigen. Henoch werd ook ten hemel opgenomen, en daarom geloven sommigen dat hij ook als een van de Twee Getuigen zou kunnen terugkeren, (Genesis 5:24).
4. De profeet Maleachi uit het Oude Testament voorspelt de terugkeer van Elia.

"Zie, Ik zal u zenden de profeet Elia, vóór de komst van de grote en vreselijke dag des Heren. En hij zal de harten der vaderen keren tot de kinderen, en de harten der kinderen tot hun vaderen, opdat Ik niet kome en de aarde met een vloek bestraf." (Maleachi 4:5-6)

5. Mozes vertegenwoordigt de Wet en Elia de Profeten. Wanneer de Twee Getuigen op aarde zijn, voeren de Joden de Mozaïsche Wet en haar systeem van dierenoffers weer in. Mozes en Elia zouden uitstekende kandidaten zijn om deze poging te verwerpen. Beiden weten dat Jezus Christus de Messias is. Dit werd hun duidelijk getoond op de berg der verheerlijking, toen de Heer zei: "Dit is Mijn geliefde Zoon, in wie Ik Mijn welbehagen heb. Hoort Hem!" (Mattheüs 17:5). Jezus Christus vervulde de Wet, (Mattheüs 5:17), en door dit te doen, maakte Hij deze buiten werking. Galaten 3:24 verduidelijkt het doel van de wet. Er staat: "Daarom was de wet onze leermeester om ons tot Christus te brengen, opdat wij door het geloof gerechtvaardigd zouden worden."
6. Er was een geschil tussen Satan en Michaël de aartsengel over het lichaam van Mozes. Dit zou kunnen betekenen dat Satan bezorgd is over de terugkeer van Mozes naar de aarde als één van de Twee Getuigen, (Judas 1:9). Volgens sommige midrasjim verslagen, schenkt God Mozes een mooie dood. Hieronder staat een citaat uit een artikel getiteld, "De Goddelijke Kus."

"Aan het einde leunt God vanuit de hemel naar beneden en beëindigt Mozes' leven met een zachte kus. Dit is afgeleid van Deuteronomium 34:5, waar staat geschreven: 'Zo stierf Mozes, de knecht van de Eeuwige, daar, in het land Moab, op bevel van de Eeuwige.' In het Hebreeuws staat, al pi Adonai, 'door de mond van de Eeuwige'. Vandaar de legende over God die Mozes kust op het moment van zijn dood. Volgens de Midrasj weende God na Mozes' dood, evenals de hemel en de aarde. Deuteronomium 34:6 vertelt ons dat "God hem begroef in de vallei in het land Moab, bij Beth-peor; en niemand kent zijn begraafplaats tot op de dag van vandaag."

Hoe maakte een zachte kus van de Heer een einde aan het leven van Mozes? Waar is de geheime plaats van zijn graf? Is Mozes werkelijk gestorven en is hij begraven? De antwoorden op deze twee vragen lijken ja en ja te zijn, maar zijn verschijning op de "Berg der Verheerlijking" ongeveer 1200 jaar na zijn dood, schiep het bijbelse en historische precedent voor zijn mogelijke terugkeer als één van de Twee Getuigen.

De timing van de Twee Getuigen

Er is een debat gaande over de vraag of deze Twee Getuigen profeteren in de eerste of in de tweede helft van de Verdrukkingsperiode. Hieronder staat een citaat over dit onderwerp van Dr. Ron Rhodes. Hij schrijft het volgende in zijn boek getiteld, The End Times in Chronological Order:

"Geleerden debatteren of de bediening van de twee getuigen in de eerste helft of in de tweede helft van de verdrukking thuishoort. Hun bediening zal 1260 dagen duren, wat precies neerkomt op drie en een half jaar."... "De meeste profetie-geleerden concluderen dat de twee getuigen hun wonderbaarlijke werk doen tijdens de eerste drie en een half jaar."[ii]

De enorme aardbeving zal de dingen doen schudden als nooit tevoren, maar de dingen die spoedig na die beving over de aarde zullen komen, zullen nog veel destructiever zijn. Het volgende hoofdstuk van Openbaring opent met een werkelijk beangstigende gebeurtenis:

En er was oorlog in de hemel: Michaël en zijn engelen streden tegen de draak, en de draak en zijn engelen streden, en zegevierden niet; ook werd hun plaats in de hemel niet meer gevonden.

En de grote draak werd uitgedreven, die oude slang, genaamd de duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde uitgedreven en zijn engelen werden met hem uitgedreven.

En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: Nu komt de verlossing, en de kracht, en het koninkrijk van onze God, en de kracht van zijn Christus; want de aanklager van onze broeders is neergeworpen, die hen dag en nacht aanklaagde voor onze God.

En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het Lam, en door het woord hunner getuigenis; en zij hebben hun leven niet liefgehad tot in de dood. Verheugt u daarom, gij hemelen en gij die daarin woont.

Wee de bewoners der aarde en der zee, want de duivel is tot u nedergedaald, hebbende grote toorn, omdat hij weet, dat hij slechts een korte tijd heeft.

En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, vervolgde hij de vrouw, die het mannelijk kind gebaard had. (Openbaring 12:7-13)

Lucifer, de gevallene, zal op dit punt echt gevallen zijn. Het zal hem onmogelijk worden gemaakt zich ooit nog in de hemelen te bewegen of voor Gods troon te komen om gelovigen te beschuldigen. De hemel zal gezegend zijn, maar de aarde zal in ongekende moeilijkheden komen.

Satan zal aan de menselijke volgelingen van de antichrist zijn bovenmenselijke volgelingen toevoegen. De duivel zal weten dat zijn tijd bijna om is, dus zal hij als nooit tevoren woeden om zoveel mogelijk dood en verderf te zaaien onder het menselijk ras, vooral onder het Joodse ras.

Gods toorn zal ook in grotere kracht vallen dan ooit tevoren. Rebellen tegen God op dit veroordeelde gebied zullen werkelijk de hel op aarde ervaren.

VOLGENDE: Zeven zegels, zeven trompetten, zeven schalen

Eindnoten:

[i] Schuyler English, “The Two Witnesses,” Our Hope , Pentecost note 53, English note 47, p. 665, April, 1941; Pentecost note 55, English, ibid., p. 671.

[ii] Bill Salus, The LAST Prophecies: The Prophecies in the First 3 ½ Years of the Tribulation . (Bill Salus, citing Ron Rhodes, The End Times in Chronological Order (Eugene, OR: Harvest House Publishers, 2012)

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 12: Two Witnesses Appear » SkyWatchTV