www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 15: De Nephilim-reuzen staan op

18 september 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

De Engelse theoloog George Hawkins Pember analyseerde in zijn meesterwerk uit 1876, Earth's Earliest Ages, de profetie van Jezus Christus die zegt dat de eindtijd een herhaling zou zijn van "de dagen van Noach". Pember schetste de zeven grote oorzaken van de antediluviaanse vernietiging en documenteerde het begin ervan tijdens zijn leven. Het zevende en meest angstaanjagende teken, schreef Pember, zou de terugkeer zijn van de geesten van de Nephilim, "de verschijning op aarde van wezens uit het Vorstendom der Lucht, en hun onwettige omgang met het menselijk geslacht".

Jezus zelf zei in zijn antwoord aan zijn discipelen over de tekenen van zijn komst en het einde van de wereld, dat het zou zijn "zoals de dagen van Noach waren" (Mattheüs 24:37). De implicatie is, dat net zoals het voor de zondvloed was, toen de geesten van de Nephilim machtig waren op aarde (Genesis 6:4), de mensheid in de eindtijd een renaissance van de invloed van deze entiteiten zou meemaken. Uit de Schrift wordt ons duidelijk gemaakt dat het doel van deze hedendaagse golf van bovennatuurlijkheid misleiding inhoudt (2 Timoteüs 3:13), en het effect op de mensheid zou zo succesvol zijn dat ketterij en misleiding stevig verankerd zouden raken - zelfs binnen het geïnstitutionaliseerde christendom. Toen hij over dit scenario schreef, profeteerde Paulus aan Timoteüs dat "in de laatste tijden sommigen van het geloof zullen afwijken, terwijl zij acht geven op verleidelijke geesten en leringen van duivels" (1 Timoteüs 4:1).

Gebaseerd op hedendaagse ontwikkelingen ontvouwt de voorspelde toename van demonisme en de invloed ervan binnen de seculiere en religieuze samenleving zich in deze eeuw snel - abrupt, dramatisch en verdacht. De bijbelgeleerde Gary Stearman is het hiermee eens en stelt in verontrustende bewoordingen dat de manifestatie van deze machten nu versnelt omdat de wereld onder omstandigheden verkeert "waarin de invloed van Gods Heilige Geest afneemt."[i] Dit is niet alleen duidelijk in de metafysica, maar ook in de wetenschap en de technologie, waar genetische manipulatie en transhumanistische aspiraties letterlijk vastbesloten lijken om te herhalen wat de Wachters deden door de geesten van de Nephilim ter wereld te brengen, zoals in de dagen van Noach.

De eerste keer dat Nephilim op aarde verschenen

Al vanaf het begin der tijden en in elke grote cultuur van de oude wereld wordt het verbazingwekkend consistente verhaal verteld van "goden" die uit de hemel neerdaalden en zich materialiseerden in lichamen van vlees. Van Rome tot Griekenland - en daarvoor tot Egypte, Perzië, Assyrië, Babylonië en Soemerië - vertellen de vroegste beschavingsverslagen over het tijdperk waarin machtige wezens die bij de Hebreeën bekend stonden als "Wachters" en in het boek Genesis als de benei ha-elohim ("zonen van God") zich vermengden met mensen, waardoor hybriden ontstonden die deels hemels, deels aards waren en bekend stonden als "Nephilim". De Bijbel zegt dat dit gebeurde toen het aantal mensen op aarde toenam en er dochters werden geboren. Toen de zonen van God de schoonheid van de vrouwen zagen, namen zij vrouwen uit hun midden om hun ongewone nakomelingen te verwekken. In Genesis 6:4 lezen we het volgende:

In die dagen waren er reuzen [Nephilim] op de aarde; en ook daarna, toen de zonen Gods tot de dochters der mensen kwamen en zij hun kinderen baarden, werden het machtige mannen die van oudsher waren, mannen van vermaardheid.

Wanneer dit Schriftgedeelte wordt vergeleken met andere oude teksten, waaronder Henoch, Jubilee, Baruch, Genesis Apocryphon, Philo, Josephus, Jasher, en anderen, wordt het voor sommigen duidelijk dat de reuzen van het Oude Testament, zoals Goliath, deels menselijke, deels dierlijke, deels engelachtige nakomelingen waren van een bovennatuurlijke onderbreking van de goddelijke orde en de natuurlijke ontwikkeling van de soort. Henoch was de zoon van Jared, vader van Methusalem, en overgrootvader van Noach, wiens geschriften het meest gedetailleerde verslag geven van de val van de Wachters, de engelen die de beruchte Nephilim verwekten. Hoewel het boek van Henoch in de meeste versies van de Bijbel niet meer voorkomt, worden de geschriften van Henoch in het Nieuwe Testament op tenminste twee plaatsen geciteerd, en wordt hij zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament bij naam genoemd, waaronder Judas 14-15, waar een van zijn profetieën wordt geciteerd. Tijdens de ontdekking van de Dode Zee-rollen werden pre-Maccabeïsche fragmenten van Henoch gevonden, wat wetenschappers hielp de oudheid van het boek te verifiëren en tevens illustreerde dat de ouden deze teksten als geïnspireerd beschouwden. Ook veel vroege kerkvaders beschouwden het boek Henoch als heilig, waaronder Tertullianus, Justin Martyr, Irenaeus, Origenes en Clement van Alexandrië. Dr. Michael Heiser spreekt zich nu uit over waarom JIJ deze oude tekst zou moeten begrijpen, die, onder andere, een naam geeft aan de engelen die betrokken zijn bij deze kosmische samenzwering en hen "Wachters" noemt. We lezen:

En ik, Henoch, zegende de Heer der majesteit en de Koning der eeuwen, en zie, de Wachters riepen mij, Henoch, de schriftgeleerde, en zeiden tot mij: "Henoch, gij schriftgeleerde van de gerechtigheid, ga, verklaar aan de Wachters van de hemel die de hoge hemel, de heilige eeuwige plaats, hebben verlaten en zich met vrouwen hebben verontreinigd en hebben gedaan zoals de kinderen der aarde doen en zich vrouwen hebben genomen: Gij hebt groot verderf gezaaid op de aarde: En gij zult geen vrede noch vergeving van zonde hebben; en omdat zij zich in hun kinderen [de Nephilim] verlustigen, zullen zij de moord op hun geliefden zien, en over de vernietiging van hun kinderen zullen zij weeklagen, en zij zullen smeken tot in de eeuwigheid, maar barmhartigheid en vrede zult gij niet bereiken. (1 Henoch 10:3-8)

Volgens Henoch vertrokken tweehonderd van deze machtige engelen uit de "hoge hemel" en gebruikten zij vrouwen (onder andere) om hun nageslacht uit te breiden naar het bestaansvlak van de mensheid. Een Interlineaire Hebreeuwse Bijbel geeft in dit verband een interessante interpretatie van Genesis 6:2. Waar de King James Version van de Bijbel zegt: "De zonen Gods zagen de dochters der mensen, dat zij schoon waren", interpreteert de IHN dit als: "De benei Elohim zagen de dochters van Adam, dat zij geschikte verlengstukken waren" (nadruk toegevoegd). De term "geschikte verlengstukken" lijkt van toepassing wanneer het hele oude verslag zo wordt begrepen dat de Wachters hun eigen bestaansgebied wilden verlaten om de driedimensionale werkelijkheid van de aarde binnen te gaan. Zij zagen vrouwen - of tenminste hun genetisch materiaal - als onderdeel van de formule om deze taak te volbrengen. Het verlaten van de eigenlijke woonplaats die God hun had toegewezen was grievend voor de Heer en leidde tot een goddelijke bestraffing. Judas beschreef het zo: De "engelen die hun eerste woning niet hebben behouden, maar hun eigen woonplaats hebben verlaten, heeft Hij in eeuwige ketenen onder de duisternis bewaard tot het oordeel van de grote dag" (Judas 6).

Naast apocriefe, pseudepigrafische en Joodse tradities met betrekking tot de legende van de Wachters en de "machtige mannen" die uit hun vereniging met mensen zijn geboren, vertellen gemythologiseerde verslagen de verhalen van "goden" die mensen gebruiken om helden of halfgoden voort te brengen. Toen de oude Griekse versie van het Hebreeuwse Oude Testament (de LXX of Septuagint) werd geschreven, werd het woord "Nephilim" - verwijzend naar de gedeeltelijk menselijke nakomelingen van de Wachters - vertaald met gegenes, een woord dat "op aarde geboren" betekent. Dezelfde terminologie werd gebruikt voor de Griekse Titanen en andere legendarische helden van deels hemelse en deels aardse oorsprong, zoals Hercules (geboren uit Zeus en de sterfelijke Alcmena), Achilles (de Trojaanse held, zoon van Thetis en Peleus), en Gilgamesh (het tweederde god en eenderde mensenkind van Lugalbanda en Ninsun).

Deze halfgoden werden in teksten en afgodsvoorstellingen eveneens vergezeld door half-dierlijke en half-menselijke wezens zoals centauren (de half-menselijke, half-paardachtige nakomelingen van Apollo's zoon, Centaurus), chimera's, furies, saters, gorgonen, nimfen, Minotauren en andere genetische afwijkingen. Dit alles lijkt erop te wijzen dat de Wachters niet alleen het menselijke DNA veranderden tijdens de bouw van de Nephilim, maar ook dat van dieren, een punt dat wordt ondersteund door het boek Henoch, dat in het zevende hoofdstuk zegt dat de gevallen engelen "zondigden" tegen zowel dieren als mensen. Andere boeken, zoals Jubilee, voegen daaraan toe dat deze vermenging tussen soorten uiteindelijk resulteerde in mutaties bij normale mensen en dieren waarvan het "vlees" (de genetische samenstelling) door de activiteit "bedorven" was, vermoedelijk door kruisingen (zie 5:1-5; 7:21-25). Zelfs het Oude Testament bevat verwijzingen naar de genetische mutaties die zich na deze periode onder mensen ontwikkelden, waaronder "mannen" van ongewone grootte, fysieke kracht, zes vingers, zes tenen, dierlijke eetlust voor bloed, en zelfs leeuwachtige trekken (2 Samuël 21:20, 23:20).

Maar van alle oude geschriften komt het meest veelzeggende buitenbijbelse geschrift uit het betwiste boek Jasher, een meestal vergeten tekst waarnaar in de Bijbel wordt verwezen in Jozua 10:13 en 2 Samuël 1:18. Jasher vermeldt het bekende verhaal van de val van de Wachters, en voegt vervolgens een uitzonderlijk detail toe waarover geen van de andere teksten zo ondubbelzinnig is, iets dat in moderne taal alleen kan worden begrepen als geavanceerde biotechnologie, genetische manipulatie, of "transgene modificatie" van soorten. Nadat de Wachters de mensen hadden onderwezen "in de geheimen van de hemel", moet u weten wat er volgens Jasher gebeurde: "[Toen] begonnen de mensenkinderen te onderwijzen in het vermengen van dieren van de ene soort met de andere, om daarmee de Heer te provoceren" (4:18).

De zinsnede "het vermengen van dieren van de ene soort met de andere" betekent niet dat de Wachters de mensen hybridisatie hadden geleerd, want dat zou de Heer niet "geprovoceerd hebben". God maakte als dieren van verschillende rassen die zich kunnen voortplanten. Bijvoorbeeld, paarden kunnen zich voortplanten met andere zoogdieren van de equidae classificatie (de taxonomische "paardenfamilie"), inclusief ezels en zebra's. Het zou de Heer niet hebben "geprovoceerd" dat dit soort fokken met dieren zou hebben plaatsgevonden, omdat God zelf de dieren daartoe in staat heeft gesteld.

Als de Wachters daarentegen soortgrenzen overschreden door onverenigbare dieren van de ene soort met de andere te vermengen, zoals een paard met een mens (een centaur), zou dit een andere zaak zijn geweest en zou dit licht kunnen werpen op de talrijke oude verhalen over mythische wezens van de fabricage van verschillende soorten die perfect passen in de verslagen van wat de Wachters aan het doen waren. Het is begrijpelijk dat dit soort hersenschimmen "de Heer hebben geprovoceerd" en de serieuze vraag oproept waarom de Wachters de eeuwige verdoemenis zouden hebben geriskeerd door op deze manier aan Gods schepping te sleutelen. Jahweh had grenzen gesteld tussen de soorten en strikt bevolen dat "elke soort" zich alleen voortplantte naar zijn "eigen soort". Was het motief van de Wachters om deze regels te overtreden simpelweg het verlangen om te rebelleren, om Gods scheppende genie aan te vallen door biologisch te veranderen wat Hij had gemaakt? Of zat er iets diepers achter deze activiteit?

Sommigen geloven dat de corruptie van het antediluviaanse DNA door de Wachters een poging was om de geboortelijn van de Messias af te snijden. Deze theorie stelt dat Satan het protoevangelium begreep - de belofte in Genesis 3:15 dat er een Verlosser zou worden geboren, het zaad van de vrouw, en dat Hij de macht van de gevallen engel zou vernietigen. Satans volgelingen vermengden zich daarom met het menselijk ras in een samenzwering om de geboorte van Christus tegen te houden. Als het menselijke DNA universeel zou kunnen worden aangetast of "gedemoniseerd", zo redeneerden zij, dan zou er geen Verlosser worden geboren en zou de mensheid voor altijd verloren zijn. Zij die deze theorie aanhangen geloven dat dit de reden is waarom God Zijn volk opdroeg een zuivere bloedlijn te handhaven en niet met andere volken te huwen. Toen de mensen dit gebod overtraden en het gemuteerde DNA zich snel begon te verspreiden onder mens en dier, droeg God Noach op een ark te bouwen en zich voor te bereiden op een zondvloed die elk levend wezen zou vernietigen. Dat God zo'n universeel fiat als de zondvloed moest sturen, illustreert hoe wijdverspreid het veranderde DNA uiteindelijk werd. In feite zegt de Bijbel in Genesis 6:9 dat alleen Noach - en bij uitbreiding zijn kinderen - "volmaakt" werden bevonden in hun generatie. Het Hebreeuwse woord voor "volmaakt" is in dit geval tamiym, wat "zonder smet" of "gezond" betekent, hetzelfde woord dat in Leviticus wordt gebruikt om een ongeschonden offerlam te beschrijven. De betekenis was niet dat Noach moreel volmaakt was, maar dat zijn fysieke samenstelling - zijn DNA - niet besmet was met Nephilim-afkomst, zoals blijkbaar de rest van de wereld was geworden. Om de mensheid te behouden zoals Hij ze gemaakt had, vernietigde God tijdens de zondvloed alles behalve Noachs familie. De oude geschriften, waaronder die van de Bijbel, lijken het eens te zijn met deze theologie, en beschrijven consequent de oorzaak van de zondvloed als een reactie op het feit dat "alle vlees" "verdorven was, zowel mens als dier".

Hoewel de theorie van DNA-corruptie als een beoogde methode om de komst van Christus tegen te houden steek houdt, bestaat er een alternatieve of aanvullende reden waarom de Wachters levende organismen kunnen hebben vermengd in een theorie die Tom Horn heeft gepostuleerd in zijn boek Zenith 2016. In dat boek speculeert Horn dat de manipulatie van het DNA een dieper doel kan hebben gehad - namelijk het creëren van een hybride vorm die noch door de geest van de mens, noch door God zou worden bewoond, omdat het noch mens, noch dier was, en dus een ongewoon lichaam opleverde dat bestond uit menselijke, dierlijke en plantaardige genetica, bekend als Nephilim, een op aarde geboren facsimile of "geschikt verlengstuk" waarin de Wachters zich konden uitbreiden.[ii]

Tekenen van "de dagen van Noach" in de moderne wetenschap?

De Wachter-technologie klinkt vandaag de dag door in de recombinant-DNA-wetenschap, waar een transgeen organisme wordt gecreëerd wanneer de genetische structuur van een soort wordt veranderd door de overdracht van een gen of genen van een andere soort. Aangezien moleculaire biologen de functies van genen binnen inheemse soorten classificeren, maar in veel gevallen niet zeker weten hoe de codering van een gen van de ene soort op de andere zou kunnen reageren, zou niet alleen de genetische structuur van het gemodificeerde dier en zijn nakomelingen in fysiek opzicht kunnen worden veranderd als gevolg van transgenetica, maar zouden ook zijn zintuiglijke modaliteiten, neiging tot ziekten, zoals bij Covid-19, persoonlijkheid, gedragskenmerken en meer kunnen worden veranderd.

Veel lezers zullen verbaasd zijn te vernemen dat, ondanks deze onbekendheid, dergelijke transgene sleutelen actief plaatsvinden in de meeste delen van de wereld, waaronder de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Australië, waar dierlijke eieren worden gebruikt om hybride menselijke embryo's te creëren waaruit stamcellijnen kunnen worden geproduceerd voor medisch onderzoek. President Barack Obama heeft verschillende uitvoeringsbesluiten ondertekend die voorzien in federale financiering om dit soort embryonaal onderzoek in de Verenigde Staten uit te breiden. Als we de synthetische biologie, waarbij geheel nieuwe vormen van leven worden gebrouwen, buiten beschouwing laten, is er geen grens aan het aantal menselijk-dierlijke hersenspinsels dat momenteel in laboratoria over de hele wereld wordt ontwikkeld. Een team van de universiteiten van Newcastle en Durham in het Verenigd Koninkrijk heeft onlangs plannen aangekondigd om "hybride konijnen- en mensenembryo's, alsmede andere 'hersenschimmen' van menselijke en koeiengenen" te creëren. Dezelfde onderzoekers zijn er al eerder in geslaagd om weefsel te reanimeren "van dode menselijke cellen in een andere doorbraak die werd aangekondigd als een manier om ethische dilemma's over het gebruik van levende embryo's voor medisch onderzoek te overwinnen. "[iii] In de Verenigde Staten hebben soortgelijke studies Irv Weissman, directeur van het Stanford University's Institute of Cancer/Stem Cell Biology and Medicine in Californië, ertoe gebracht muizen te creëren met gedeeltelijk menselijke hersenen, waardoor sommige ethici de kwestie van "vermenselijkte dieren" in de toekomst ter sprake brachten die "zelfbewust" zouden kunnen worden als gevolg van genetische modificatie. Zelfs de voormalige president van de Verenigde Staten, George W. Bush, riep in zijn State of the Union van 31 januari 2006 op tot wetgeving om "het creëren van menselijk-dierlijke hybriden en het kopen, verkopen of patenteren van menselijke embryo's te verbieden". Zijn woorden waren aan dovemansoren gericht, en nu is "de chimaera, of combinatie van soorten, een onderwerp van serieuze discussie in bepaalde wetenschappelijke kringen," schrijft Joseph Infranco, senior counsel voor de Alliance Defense Fund. "We zijn veel verder dan de science fiction van H.G. Wells' gekwelde hybriden in The Island of Doctor Moreau; we bevinden ons in een tijd waarin wetenschappers serieus nadenken over de creatie van menselijk-dierlijke hybriden."[iv]

Niet iedereen deelt Infranco's bezorgdheid. Een radicale, internationale, intellectuele en snel groeiende culturele beweging die bekend staat als "transhumanisme" steunt het gebruik van nieuwe wetenschappen, waaronder genetische modificatie, om de geestelijke en lichamelijke vermogens en bekwaamheden van mensen te vergroten, zodat "menselijke wezens uiteindelijk zullen worden getransformeerd in wezens met zulke sterk uitgebreide vermogens dat ze het etiket 'posthumaan' verdienen."[v]

Tom Horn is persoonlijk het onderwerp geworden van internationale bezorgdheid onder transhumanisten, en niet lang geleden verscheen in Zygon Journal of Religion and Science een stuk over hem geschreven door Professor S. Jonathon O'Donnell van het Departement Religie en Filosofie aan de Universiteit van Londen, getiteld: "Secularizing Demons: Fundamentalist Navigations in Religion and Secularity."

O'Donnell's doel? Volgens de samenvatting van het artikel was het om op een dieper niveau dan zijn collega's de "anti-transhumanistische apocalyptiek" van onze tijd te onderzoeken, waarvan de centrale stem werd geïdentificeerd als de "evangelische samenzweerder Thomas Horn [en zijn] milieu [plaats van samenkomst]". In het hele wetenschappelijke artikel verwijst O'Donnell simpelweg naar Horn en zijn mede-obstructionisten als "Horn's Milieu".

Met andere woorden, de goede professor van de Universiteit van Londen heeft bepaald dat Horn en degenen die met hem samenwerken bij SkyWatch TV en Defender Publishing de "leiders zijn van het transhumane verzet" waar leden van die gemeenschap maar beter aandacht aan kunnen besteden. De peer-reviewed Zygon was het daarmee eens, althans tot op het punt dat ze reden vonden om O'Donnell's stelling uit te dragen.

Horn reageerde met de publicatie van The Milieu: Welcome to the Resistance, waarin hij samen met andere bio-ethici en profetie-experts onderzoekt of de doelstellingen van het transhumanisme een vernieuwing van de dagen van Noach door gevallen engelen weerspiegelen.

Horn heeft ook gedebatteerd met de toonaangevende transhumanist Dr. James Hughes in zijn wekelijkse talkshow Changesurfer Radio. Hughes is uitvoerend directeur van het Institute for Ethics and Emerging Technologies en doceert aan het Trinity College in Hartford, Connecticut. Hij is ook de auteur van Citizen Cyborg: Why Democratic Societies Must Respond to the Redesigned Human of the Future, een soort bijbel voor transhumanistische waarden. Hughes is ook te zien in de tweemaal met een Telly Award bekroonde documentaire Inhuman (geproduceerd door Horn en het Skywatch team's Defender Films) als deel van een groeiend aantal academici, bio-ethici en sociologen die voorstander zijn van:

...grootschalige genetische en neurologische engineering van onszelf...[een] nieuw hoofdstuk in de evolutie [als] het resultaat van versnellende ontwikkelingen op het gebied van genomica, stamcelonderzoek, genetische verbetering, kiembaan-engineering, neurofarmacologie, kunstmatige intelligentie, robotica, patroonherkenningstechnologieën en nanotechnologie...op het snijvlak van wetenschap en religie [die zich begint af te vragen] wat het betekent om mens te zijn.[vi].

Terwijl de transformatie van de mens tot postmens nog in de kinderschoenen staat, nadert de volledige integratie van de technologische singulariteit die nodig is om de bestaande Homo sapiens te vervangen als de dominante levensvorm op aarde, een exponentiële curve. In een artikel van Reuters getiteld "Wetenschappers willen debat over dieren met menselijke genen" werd duidelijk hoe ver wetenschappers al zijn gekomen en hoe ver ze nog willen gaan. Het artikel begon met: "Een muis die kan spreken? Een aap met het syndroom van Down? Honden met menselijke handen of voeten? Britse wetenschappers willen weten of zulke experimenten aanvaardbaar zijn," en vervolgde met onthullingen dat wetenschappers in Groot-Brittannië nu genoegen nemen met 50 procent dier-mens integratie. Het artikel liet doorschemeren dat niet al het onderzoek op embryonaal niveau wordt gehouden en dat volledig volgroeide gedrochten bestudeerd kunnen worden, omdat "sommige wetenschappers op sommige plaatsen grenzen willen verleggen". De legendarische schrijver Vernor Vinge voegde eraan toe dat we een periode in de geschiedenis ingaan waarin vragen als "Wat is de zin van het leven?" niet meer zullen zijn dan technische vragen. "[Binnenkort] zullen we de technologische middelen hebben om bovenmenselijke intelligentie te creëren," vertelde hij aan H+ Magazine. "Kort daarna zal het menselijke tijdperk worden beëindigd."[vii]

Nick Bostrom (www.NickBostrom.com), directeur van het Future of Humanity Institute en professor in de filosofie aan de Universiteit van Oxford, is een andere vooraanstaande voorstander van transhumanisme die, net als de Wachters voor hem, voor ogen heeft de mens te herbouwen met dieren, planten en andere synthetische levensvormen door gebruik te maken van moderne wetenschappen. Bij het beschrijven van de voordelen van combinaties van mens en dier in zijn online proefschrift "Transhumanist Values", haalt Bostrom aan hoe dieren "sonar, magnetische oriëntatie of sensoren voor elektriciteit en trillingen" hebben, naast andere buitenmenselijke vermogens. Verder gaat hij in op hoe het scala aan zintuiglijke modaliteiten voor transmensen niet beperkt zou zijn tot die van dieren, en dat er "geen fundamenteel obstakel is om bijvoorbeeld een vermogen toe te voegen om infrarode straling te zien of radiosignalen waar te nemen en misschien een soort telepathisch zintuig toe te voegen door onze hersenen te vergroten."[viii]

Bostrom heeft gelijk dat het dierenrijk waarnemingsniveaus heeft die verder gaan dan de menselijke. Sommige dieren kunnen aardbevingen "voelen" en tumoren "ruiken". Andere, zoals honden, kunnen geluiden horen tot wel veertigduizend hertz en dolfijnen kunnen zelfs nog hoger horen. Het is ook bekend dat ten minste sommige dieren golflengten zien die het normale menselijke vermogen te boven gaan. Overigens, wat Bostrom misschien ook begrijpt en voorziet is dat, volgens het bijbelse verhaal van de ezel van Balaam, bepaalde dieren in de geestenwereld kijken. Niet lang geleden financierde de Templeton Foundation aan de Arizona State University een serie lezingen onder de titel "Facing the Challenges of Transhumanism: Religion, Science, Technology,"[ix] waarin het transhumanisme werd gezien als een mogelijke oorzaak van bovennatuurlijke, niet alleen fysieke, transformatie. Sommige sprekers aan de ASU, die "het volgende tijdperk in de menselijke evolutie" worden genoemd, geloven dat een radicale verandering van de Homo sapiens een deur zou kunnen openen naar ongeziene intelligentie. Daarom is ASU een ander onderzoek gestart om de communicatie met deze "entiteiten" te onderzoeken. Genaamd het SOPHIA project (naar de Griekse godin), was het uitdrukkelijke doel van de studie om communicatie te verifiëren "met overleden mensen, spirituele gidsen, engelen, buitenwereldse entiteiten/extraterrestrials, en/of een universele intelligentie/God."[x]

Stel je voor wat dit zou kunnen betekenen als overheidslaboratoria met onbeperkte budgetten, die werken zonder controle van het congres, de genfuncties zouden ontcijferen die ertoe leiden dat dieren bovennatuurlijke vermogens hebben op het gebied van zintuigen, reuk en zicht, en deze dan zouden vermengen met de Homo Sapiens. Onder andere zou het ultieme psychotronische wapen gecreëerd kunnen worden om tegen hele bevolkingen te gebruiken - genetisch gemanipuleerde "Nephilim agenten" die menselijk lijken, maar die hypothetisch onzichtbare krachten zien en er zelfs mee omgaan.

Hoewel de voormalige voorzitter van de President's Council on Bioethics, Leon Kass, niet ingaat op hetzelfde soort kwesties, geeft hij een statusrapport over hoe reëel en hoe beangstigend de gevaren van dergelijke biotechnologie in de handen van transhumanisten kunnen zijn. In de inleiding van zijn boek, Life, Liberty and the Defense of Dignity: The Challenges of Bioethics, waarschuwt Kass:

De menselijke natuur zelf ligt op de operatietafel, klaar voor verandering, voor eugenetische en psychische "verbetering", voor een volledig nieuw ontwerp. In vooraanstaande laboratoria, academisch en industrieel, vergaren nieuwe scheppers vol vertrouwen hun krachten en scherpen ze stilletjes hun vaardigheden aan, terwijl op straat hun evangelisten ijverig een postmenselijke toekomst voorspellen. Voor iedereen die geeft om het behoud van onze menselijkheid is de tijd gekomen om op te letten.[xi]

De waarschuwing van Kass voor de potentiële gevaren van opkomende technologieën in combinatie met transhumanistische aspiraties is geen overdreven reactie. Een school voor rechten in het Verenigd Koninkrijk waar studenten les krijgen in onderzoek op de plaats delict heeft al besproken dat er in de toekomst lessen moeten komen die gewijd zijn aan het analyseren van plaatsen delict die door postmensen zijn gepleegd. De behoefte aan dergelijk speciaal opgeleid rechtshandhavingspersoneel zal ontstaan doordat deels menselijke, deels dierlijke wezens gedragspatronen vertonen die niet stroken met de huidige profilering of het begrip van forensisch onderzoek. Voeg daarbij andere onbekenden, zoals "geheugenoverdracht" (een geheel nieuw studiegebied dat aantoont dat complexe gedragspatronen en zelfs herinneringen kunnen worden overgedragen van donoren van grote menselijke organen op hun ontvangers), en het potentieel voor de mens-dierchimaera van morgen vermenigvuldigt zich. Hoe zouden de herinneringen, gedragspatronen of instincten, laten we zeggen, van een wolf de geest van een mens beïnvloeden? Dat zulke ongekende vragen eerder vroeger dan later zullen moeten worden behandeld is reeds geïllustreerd in dier op dier experimenten, waaronder die van Evan Balaban van de McGill Universiteit in Montreal, waar delen van de hersenen van embryonale kwartels werden getransplanteerd in de hersenen van kippen en de resulterende kippen vertoonden kopstoten en vocale trillingen die uniek zijn voor kwartels. [xii] De implicatie van dit studiegebied alleen al suggereert dat trans-mensen waarschijnlijk onbedoelde gedrags- en eetstoornissen zullen vertonen die letterlijk lycanthropen (weerwolven) en andere nachtmerrieachtige Nephilim eigenschappen zouden kunnen voortbrengen.

Hoe verontrustend deze gedachten ook zijn, zelfs deze beschouwing kan slechts het topje van de ijsberg zijn. Eén-op-één, interpersoonlijke kwaadwillendheid door mens-dieren zou snel overschaduwd kunnen worden door wereldwijde daden van zwermgeweld. De mogelijkheid van groepen "transhumane terroristen" in de denkbare toekomst is reëel genoeg dat een commissie van het Huis van Buitenlandse Zaken (HFA) onder voorzitterschap van de Californische Democraat Brad Sherman, vooral bekend om zijn deskundigheid op het gebied van de verspreiding van kernwapens en terrorisme, deel uitmaakte van een aantal regeringspanels en denktanks die de implicaties bestuderen van genetische modificatie en technologieën die de mens veranderen in verband met toekomstig terrorisme. Congressional Quarterly columnist Mark Stencel luisterde naar de hoorzittingen van de HFA commissie en schreef in zijn artikel "Futurist: Genes Without Borders", dat de conferentie "meer klonk als een Hollywood pitch voor een sci-fi thriller dan als een nuchtere discussie over de wetenschappelijke realiteit...met praatjes over de mogelijkheden van biotech om supersoldaten, superintelligentie en superdieren [die] agenten zouden kunnen worden van ongekende dodelijke kracht. "George Annas, Lori Andrews en Rosario Isasi waren nog apocalyptischer in hun American Journal of Law and Medicine artikel, "Protecting the Endangered Human: Toward an International Treaty Prohibiting Cloning and Inheritable Alterations," toen ze schreven:

De nieuwe soort, of "postmens", zal de oude "normale" mensen waarschijnlijk zien als inferieur, zelfs als wilden, en geschikt voor slavernij of slachting. De normalen, aan de andere kant, kunnen de postmensen als een bedreiging zien en als ze kunnen, een preventieve aanval uitvoeren door de postmensen te doden voordat ze zelf door hen gedood of tot slaaf gemaakt worden. Het is uiteindelijk deze voorspelbare mogelijkheid tot genocide die van experimenten die de soort veranderen potentiële massavernietigingswapens maakt, en van de onberekenbare genetische ingenieur een potentiële bioterrorist.[xiv]

Waarnemingen als die van Annas, Andrews en Isasi doen de vraag rijzen of dit niet de manier is waarop de dienaren van de Antichrist zich met zo'n meedogenloze brutaliteit bewegen bij het verzamelen en vernietigen van allen die weigeren het merkteken van het beest te ontvangen.

In het verlengde van onze studie: stel je de verbijsterende implicaties van zulke wetenschap voor als er dood Nephilim-weefsel met intact DNA zou worden ontdekt en een regering ergens bereid zou zijn de gewonnen organismen te klonen of te vermengen om Homo-Nephilim te maken. Als men het bijbelse verhaal over de Nephilim als echt aanvaardt, zou zo'n ontdekking ooit kunnen worden gedaan - of misschien is dat al gebeurd en in de doofpot gestopt. Een voorbeeld van deze mogelijkheid: in 2009 werd bloed gewonnen uit het bot van een dinosaurus die volgens wetenschappers tachtig miljoen jaar oud is. Nephilim zouden relatief recent hebben bestaan, waardoor kloonbaar materiaal van dode bijbelse reuzen haalbaar is. De technologie om de uitgestorven soorten weer tot leven te wekken bestaat al, en er worden nu kloonmethoden bestudeerd om Tasmaanse tijgers, wolharige mammoeten en andere uitgestorven wezens terug te brengen. Ook National Geographic bevestigde deze mogelijkheid in zijn speciale reportage "Recept voor een wederopstanding", waarin Hendrik Poinar van de McMaster Universiteit in Ontario, een autoriteit op het gebied van oud DNA die als wetenschappelijk adviseur diende voor de film Jurassic Park, wordt geciteerd: "Ik lachte toen Steven Spielberg zei dat het klonen van uitgestorven dieren onvermijdelijk was. Maar ik lach niet meer.... Dit gaat gebeuren. Het is gewoon een kwestie van het uitwerken van de details."[xv]

De gevolgen van het gebruik van de wetenschap om uitgestorven dieren of Nephilim te doen herleven, kunnen ook een sleutelrol spelen in het koninkrijk van de Antichrist. Want als de kruising begint tussen transgene dieren, genetisch gemodificeerde mensen, en soorten zoals God ze gemaakt heeft, zal het veranderde DNA snel migreren naar de natuurlijke omgeving. Wanneer dat gebeurt (zoals nu al gebeurt bij genetisch gemodificeerde planten en dieren), zullen "vreemde" en/of dierlijke kenmerken in de menselijke genenpoel worden geïntroduceerd en zich verspreiden door onderlinge kruising, waardoor de menselijke genetische code wordt gewijzigd en uiteindelijk de mensheid zoals wij die kennen, wordt uitgeroeid. Dit is wat er volgens het boek Henoch gebeurde vóór de Grote Vloed, en misschien is dat ook wel het hele idee geweest voor de eindtijd - het creëren van een generatie genetisch veranderde "geschikte verlengstukken" voor de wederopstanding van onderwereldse Nephilim-horden ter voorbereiding op Armageddon.

Wijst een merkwaardig vers in het boek Daniël hierop? Sprekend over de laatste dagen van de menselijke regering, zei Daniël: "Zij zullen zich vermengen met het zaad der mensen, maar zij zullen zich niet met elkaar vermengen, zoals ijzer zich niet vermengt met klei" (Daniël 2:43).

Hoewel Daniël niet uitlegt wie "zij" zijn die "zich vermengen met het zaad der mensen", heeft het persoonlijk voornaamwoord "zij" onze oude vriend (overleden) Chuck Missler in zijn boek, Alien Encounters, de volgende vraag doen stellen: "Wat (of wie) "vermengen zich met het zaad der mensen?". Wie zijn deze niet-zaden? Het verbijstert de geest bij het overwegen van de potentiële betekenis van Daniëls passage en haar implicaties voor het toekomstige wereldbestuur."[xvi].

Het vers van Daniël verontrustte Missler omdat het leek aan te geven dat hetzelfde fenomeen dat zich voordeed in Genesis hoofdstuk 6, waar niet-menselijke soorten of "niet-zaad" zich vermengden met menselijk zaad en Nephilim voortbrachten, opnieuw zou gebeuren in de eindtijd. Wanneer dit vers uit Daniël wordt gekoppeld aan Genesis 3:15, waarin staat: "En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad [zera, wat 'nakomelingen', 'afstammelingen' of 'kinderen' betekent] en haar zaad," dan komt een ongelooflijke stelling naar voren - dat Satan zaad heeft, en dat het in vijandschap staat met Christus.

Zijn we de eindtijd van Noach binnengegaan?

Christenen kunnen de bovenstaande beknopte informatie niet bekijken zonder te concluderen dat Satan inderdaad bezig is met een ongekende samenzwering om het bovennatuurlijke, zoals dat in de tijd van Noach bestond, te doen herleven. Hoewel ontelbare massa's ze misschien nooit zullen waarnemen, vormen deze "overheden...machten...heersers van de duisternis...en geestelijke goddeloosheid op hoge plaatsen" (Efeziërs 6:12) de ongeziene arena waaronder de onherboren mensheid (zoals beschreven in Schaduwland[xvii] momenteel is georganiseerd. Binnen deze demonische invloed worden wetenschappers, politici, filosofen en zelfs sommige predikers georkestreerd binnen een groot kwaadaardig plan in de richting van een epische eindtijd-gebeurtenis - de terugkeer van de dagen van Noach.

In meer dan dertig belangrijke bijbelse passages gebruikt het Griekse Nieuwe Testament de term kosmos om de onzichtbare regering te beschrijven die hard aan het werk is achter de huidige aardse overheden. Op wens van Satan voeren de archons het bevel over deze verborgen geopolitieke sfeer, en domineren zij kosmokrators (heersers van de duisternis die in en door hun menselijke tegenhangers werken), die op hun beurt geesten van lagere rang bevelen, totdat elk niveau van de menselijke regering door deze invloed wordt geraakt. Het is deze heerschappij, niet die van vlees en bloed, die een wereldsysteem onder Satans controle opbouwt (zie Efeziërs 6). Als wij door de sluier konden kijken in deze onzichtbare wereld, zouden wij daar een onderwereld aantreffen die kronkelt met Nephilim die hun terugkeer afwachten (zie Job 26:5).

Zoals de oude geschriften zeggen dat de Wachters militaire en occulte kennis ruilden voor het gebruik van de menselijke biologie, zo sluiten de huidige humanistisch-wetenschappelijke gemeenschappen een Faustiaanse deal met de duivel, of ze het nu weten of niet. Dit herhaalde optreden van moderne wetenschappers om de speciesbarrière te overschrijden in directe overtreding van Gods goddelijke orde is naar onze mening de olifant van een miljoen pond die in het centrum van het moderne profetieonderzoek staat. Het is de taak van de kerk om op te staan, op te letten en zich met deze kwesties bezig te houden zolang er nog tijd is, want we zijn ongetwijfeld getuige van het ontvouwen van bijbelse profetie in vervulling van de dagen van Noach, het teken bij uitstek dat het vertrek van de kerk nabij is.

Volgende: Naties steken de rivier de Eufraat over naar Israël

Eindnoten:

[i] Gary Stearman, “The Extraterrestrial Question,” Prophecy in the News (Mar. 2010) 10.

[ii] ENDNOTE Citing TOM’S BOOK

[iii] Jane Picken, “Medical Marvels,” The Evening Chronicle (Apr. 13, 2007).

[iv] Joseph Infranco, “President Barack Obama Warped and Twisted Science with Embryonic Stem Cell Order,” LifeNews (Apr. 13, 2009) http://www.LifeNews.com.

[v] Wikipedia contributors, “Transhumanism,” Wikipedia http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Transhumanism&oldid=346807522.

[vi] William Grassie, “What Does it Mean to Be Human?” John Templeton Foundation Research Lecture Query (2006).

[vii] Doug Wolens, “Singularity 101 with Vernor Vinge,” H+ Magazine, http://hplusmagazine.com/articles/ai/singularity-101-vernor-vinge.

[viii] Nick Bostrom, “Transhumanist Values,” Nick Bostrom, http://www.nickbostrom.com/ethics/values.html.

[ix] “Facing the Challenges of Transhumanism: Religion, Science, Technology,” http://transhumanism.asu.edu/.

[x] The University of Arizona, “The Sophia Project,” http://lach.web.arizona.edu/Sophia/.

[xi] Leon R. Kass, Life, Liberty, and the Defense of Dignity: The Challenge for Bioethics (New York: Encounter, 2002).

[xii] Rick Weiss, “Of Mice, Men, and In-Between,” MSNBC (Nov. 20, 2004) http://www.msnbc.msn.com/id/6534243/.

[xiii] Mark Stencel, “Futurist: Genes Without Borders,” Congressional Quarterly (Mar. 15, 2009) http://news.yahoo.com/s/cq/20090315/pl_cq_politics/politics3075228.

[xiv] George Annas, Lori Andrews, and Rosario Isasi, “Protecting the Endangered Human: Toward an International Treaty Prohibiting Cloning and Inheritable Alterations,” American Journal of Law and Medicine 28, nos. 2 and 3 (2002) 162.

[xv] Hendrik Poinar, “Recipe for a Resurrection,” National Geographic (May 2009) http://ngm.nationalgeographic.com/2009/05/cloned-species/Mueller-text.

[xvi] Chuck Missler and Mark Eastman, Alien Encounters (Coeur d’Alene, ID: Koinonia House, 1997), 275.

[xvii] Shadowland reference

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 15: Nephilim Giants Rise » SkyWatchTV