www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 13: Zeven zegels, zeven trompetten, zeven schalen

13 september 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

We kijken opnieuw naar waar de opstandige mensen op de aarde zijn na de Opname om te begrijpen wat er als het volgende zal gebeuren in de voortgang van Bijbelprofetie en waarom. Bij het nadenken over de Antichrist en de uitvoering van zijn Endlösung, is het nodig om heel kort de profetische fase-setting te herzien die we hebben waargenomen.

Na een tijd van wereldwijde paniek en chaos, zal de aarde, zoals we gezien hebben, een soort feest geven na de opname van de heiligen van Christus in de hemel. De aardbewoners zullen op een bepaald moment de illusie krijgen dat de slechte invloeden die de vooruitgang hebben tegengehouden, zijn weggenomen. Nu kunnen zij eindelijk hun Utopia bereiken, lang beloofd door de Eén-Wereld Orde goeroes! Die gedachte zal de kern van hun jubelstemming zijn.

Er zullen ongetwijfeld verklaringen zijn die uiteindelijk de angst zullen bedaren. Aan degenen die zijn achtergebleven na de grote verdwijning zal waarschijnlijk worden verteld dat hun geliefden die zijn verdwenen werden weggevoerd door "ruimtebroeders" of een andere kracht om hen naar een of andere etherische locatie te brengen voor heropvoeding tot manieren die nodig zijn voor hen om productieve burgers van de opkomende Nieuwe Wereld Orde te worden.

De kinderen - alle kinderen, zelfs zuigelingen en nog ongeborenen - zijn meegenomen, zo zal de achterblijvers worden verteld, om ervoor te zorgen dat zij vanaf hun vroegste dagen goed worden opgevoed als mensen van het nieuwe paradigma.

Reeds vandaag zien we in de hoge kringen van de academische wereld het loslaten van de evolutietheorie als een plausibele theorie over hoe de mensheid is ontstaan. Er zijn groeiende meningsverschillen binnen de wetenschappelijke gemeenschap dat Darwin en de verschillende afgeleiden van zijn "oorsprong van de mensheid" uit elkaar aan het vallen is. Er zijn te veel inconsistenties en ongerijmdheden in deze verouderde, achterhaalde evolutietheorie.

Het is zeer aannemelijk dat de achterblijvers het slachtoffer zullen worden van het bedrog dat de mensen in de antediluviaanse wereld bedierf. De mensen van voor de zondvloed werden verleid door de engelen die "hun eerste bewoning verlieten" (het hemelse rijk) toen de "zonen van God" (gevallen engelen) "op aarde kwamen" en "dochters van mensen" (menselijke vrouwen) namen en nakomelingen voortbrachten. Deze nakomelingen werden, dat is bijna zeker, de reuzen en titanen waarvan de legenden van superwezens als Hercules en de Titanen vandaan komen.

Het is meer dan interessant om je af te vragen of er niet een soortgelijke bezoeking zal plaatsvinden wanneer bijvoorbeeld Openbaring 12 in vervulling gaat en de duivel en zijn engelen uit de hemel worden geworpen, om daar nooit meer te worden toegelaten.

De zogenaamde zaadtheorie, die lijkt te passen in dit profetische scenario, is goed op weg om op de voorgrond te treden als verklaring van de menselijke ontwikkeling. "Ruimtebroeders", zo wordt steeds vaker beweerd, hebben lang geleden deze grote, blauwe knikker "bezaaid" met hun biologisch materiaal. Nu zijn ze teruggekeerd om te voorkomen dat de planeet zichzelf vernietigt, zo wordt de achterblijvers voorgespiegeld.

Als het niet dit betoverende antwoord is op de geestverruimende vraag waarom deze - vooral alle kleine kinderen en zelfs foetussen - in een microseconde verdwenen zijn, dan zal het wel een ander betoverend antwoord zijn. Wat ook de verleidelijke verklaring is, die misleiding zal de achterblijvers in vuur en vlam zetten in afwachting van hun beloofde, glorierijke toekomst. Maar binnen betrekkelijk korte tijd zal hun uitzinnige opgetogenheid omslaan in onzekerheid, dan in angst, en dan in terreur die niet te beschrijven is.

Gods beker van toorn stroomt over

Gods beker des oordeels is al aan het vullen sinds de tijd dat Hij hem voor de eerste keer uitgoot - tijdens de zondvloed die de hele aarde bedekte, toen alleen Noach en zeven van zijn familieleden in de ark gingen, en God zelf de deur sloot en verzegelde. Zijn heiligen (Noach en zijn familie) stegen boven het oordeel uit; zij werden gered uit de slachting.

Heiligen zullen opstaan!

Op een dag - misschien vandaag - zullen Gods heiligen van de oppervlakte van de planeet worden weggenomen, en uiteindelijk zal Gods oordeel de aarde opnieuw overspoelen. Miljarden zullen sterven, maar niet door een overstroming van water. Het zal een zondvloed zijn van eenentwintig specifieke oordelen, die in Gods Woord worden beschreven als gezonden in een driedelige reeks: 1) boekrol, 2) bazuin, en 3) fiolen (schalen) - met zeven oordelen uit elk van de series.

Tweevoudig doel van de oordelen

Het feest op aarde zal niet al te ver in het feestgedruis zijn voordat de dingen verkeerd zullen beginnen te lopen - verschrikkelijk verkeerd. Zoals we hebben gezien, zal de grote wereldleider naar voren treden en een plan aanbieden dat de mensen van de planeet zal verbazen. Vrede tussen Israël en zijn met haat gevulde, bloed gezworen vijanden zal de kern zijn van de blauwdruk van de grote man om (opnieuw) te beginnen met het streven van de aarde naar de Hemel op aarde. Maar zijn werkelijke ontwerp zal de vestiging van zijn Vierde Rijk zijn. Hij zal spoedig zijn Endlösung voortbrengen.

Vrede die vernietigt

De vrede die de leider verzekert door het verbond te ondertekenen dat Israëls veiligheid garandeert, zal juist datgene zijn wat Gods beker van toorn tot overvloeien brengt. Israëls aanvaarding van de Antichrist, nadat zij Jezus Christus, hun Messias, minstens twee millennia eerder verworpen hadden, zal Gods woede dan doen uitbarsten. Jezus zelf zei over Israëls afwijzing en over de tijd dat Israël de Antichrist zal aanvaarden:

Ik ben gekomen in de naam mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; indien een ander zal komen in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen. (Johannes 5:43)

Gods toorn zal in toenemende mate stromen over hen die zich niet willen bekeren van hun zonde tegen Hem. Daniël, de grote profeet, beschreef het hele eindtijdscenario, vanaf het moment dat Israël zijn Messias verwierp tot aan het einde van de verschrikkelijke oordelen die de Verdrukking zullen beëindigen en de wederkomst van Christus in macht en heerlijkheid zullen brengen. Laten we de woorden van Daniël nog eens bekijken:

En na twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar niet voor zichzelf; en het volk van de vorst, die komen zal, zal de stad en het heiligdom verwoesten; en het einde daarvan zal zijn met een vloed, en tot aan het einde van de oorlog zijn verwoestingen bepaald.

En hij zal het verbond met velen bevestigen gedurende één week; en in het midden van de week zal hij het offer en de offerande doen ophouden, en om het uitspreiden van gruwelen zal hij het woest maken, tot aan de voleinding toe, en dat bepaald zal worden uitgegoten over het woeste. (Daniël 9:26-27)

Doel achter de oordelen

Het doel van deze rechtvaardige oordelen voor de gehele Verdrukking is om een overblijfsel van Israël te louteren om God lief te hebben en te gehoorzamen en voor eeuwig Zijn volk te zijn en om een enorm aantal mensen uit de heidenwereld te brengen om voor eeuwig Zijn volk te zijn.

Israël zuiveren

Het eerste doel in het zenden van het oordeel over de aarde door God, zodra Antichrist het verbond van veiligheid (vrede) bevestigt, zal zijn om een overblijfsel van Zijn uitverkoren volk, de Joden, uit te roepen als mensen die Hem liefhebben en Hem zullen gehoorzamen. Dr. Dave Breese stelt dit proces als volgt voor:

De Verdrukking is daarom 'de tijd van Jakobs benauwdheid'. Jeremia zegt: "Helaas, want die dag is groot, zodat geen haar gelijk is; het is zelfs de tijd van Jakobs benauwdheid; maar hij zal daaruit gered worden" (Jeremia 30:7).

Israël wordt door de Heer, samen met de heidenen, verantwoordelijk gesteld voor de kruisiging van Christus. Dit is de reden voor het ontzagwekkende stilzwijgen van Jehovah met betrekking tot Zijn volk gedurende de twee millennia die zijn verlopen sinds de dood van Christus. Het is echter duidelijk dat het Woord van God verklaart dat God Zijn volk niet definitief en volledig heeft verstoten.

Sterker nog, de Schrift spreekt over de verwerping van Israël en kondigt aan dat die [wegwerping] de verzoening van de wereld tot gevolg had. De Schrift spreekt vervolgens over de aanvaarding van Israël, dat voor de volken leven uit de dood zal zijn. Israël ging over in een periode van blindheid en vervreemding van God tot aan een tijdstip dat de volheid der heidenen wordt genoemd (Romeinen 11:25).

Op dit punt belooft God in goedheid en strengheid met Zijn volk te werken, zodat onder de tucht van de Israël het zal worden gebracht tot een plaats van besluit en geloof. Dit is altijd de bedoeling van de goddelijke tucht voor de Zijnen, in elk tijdperk van de geschiedenis.[i]

De Verdrukking zal dus een tijd zijn van de bekering van Israël. Heel vrijmoedig kondigt de Schrift aan:

En alzo zal gans Israël zalig worden; gelijk geschreven staat: Uit Sion zal de Bevrijder komen, en Hij zal de goddeloosheid van Jakob afwenden; want dit is Mijn verbond met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen. (Romeinen 11:26-27)

Geestelijke Opwekking

De Verdrukking zal daarom een tijd zijn van grote geestelijke opwekking. Het zal de bekering van Israël markeren en grote activiteit van Israël voor de bekering van de wereld.

Het Boek Openbaring kondigt daarom een verbazingwekkende schare van 144.000 getuigen aan, die de twaalf stammen van Israël vertegenwoordigen. Deze zullen bekeerd zijn tijdens de dagen van de Verdrukking en zullen een diepgaande invloed hebben op de wereld. Als men bedenkt dat er vandaag de dag slechts een fractie van dit aantal christelijke zendelingen in de wereld is, dan is men onder de indruk van het ijverige antwoord dat uit Israël zal komen in de vorm van geloof in Jezus Christus als zijn Messias. "Het evangelie van het Koninkrijk" zal door hen met grote ijver aan de wereld worden verkondigd.[ii]

Het brengen van heidense heiligen

Gods tweede doel voor de periode van oordelen die bekend staat als de Verdrukking is om, door hun geloof in Jezus, een grote schare heidenen te redden, die voor eeuwig deel zullen uitmaken van Zijn familie. Nogmaals, Dave Breese legt uit:

De Verdrukking zal ook een tijd zijn van massale bekering van heidense massa's. De Openbaring zegt: Hierna zag ik, en ziet, een grote schare, die niemand tellen kon, uit alle natiën, en geslachten, en volken, en tongen, stond voor de troon en voor het Lam, bekleed met witte gewaden, en palmen in hun handen (Openbaring 7:9).

Dit schouwspel is zo opmerkelijk dat een van de oudsten rond Gods troon vroeg wie deze mensen zijn. Het antwoord uit Gods Woord luidt: "Dezen zijn het, die uit de grote verdrukking gekomen zijn, en hun gewaden gewassen hebben, en wit gemaakt in het bloed des Lams" (Openbaring 7:14).

Verbazingwekkende geestelijke resultaten vinden plaats wanneer de wereld aan het einde van zichzelf komt en beseft dat niets op aarde van enige waarde is. Zij wendt zich dan in grote aantallen tot het geloof in Christus als Messias, waardoor een tijd van evangelisatie aanbreekt die één van de grootste en meest effectieve in de geschiedenis van de wereld zal zijn. De smart van de Verdrukking brengt een zeer heilzaam resultaat voort. Maar een angstige tijd zal het zijn![iii]

Overzicht van de terreur in de Verdrukking

Het is wonderbaarlijk te bedenken dat wij, christenen, in de hemel zullen zijn bij onze Heer Jezus, terwijl alle voorspelde verschrikkingen van de Verdrukking zich op aarde voltrekken. De Opname wordt spottend een "luchtkasteel" genoemd, "pie in the sky [gebakje in de lucht]" en "gewenste ontsnapping" door hen die niet in een Opname geloven of die geloven dat christenen moeten bewijzen hoe moedig en sterk zij zijn door op te staan tegen de Antichrist en in het doormaken van wat Jezus de ergste tijd noemde die er ooit is geweest of ooit zal zijn.

Er zijn enkele dingen die Jezus aangaf die het waard zijn om aan te ontsnappen. We zullen binnenkort dieper ingaan op de gruwelijkste van de oordelen. Voor nu is dit misschien een goede plaats om de dingen even op een rijtje te zetten die volgens de profetie na de opname op het programma staan.

 • Hij en de Valse Profeet zullen ook alle nieuwe gelovigen die ze kunnen vinden laten oppakken, martelen en dan vermoorden.
 • Terwijl de Antichrist miljoenen mensen opjaagt en vermoordt, zullen Gods oordelen rechtstreeks op de opstandige mensen van de aarde vallen.
 • Miljoenen en miljoenen zullen sterven terwijl Gods toorn zich uitstort in een serie van drie soorten oordelen, elk bestaande uit zeven specifieke oordelen, voor een totaal van eenentwintig oordelen.
 • Wanneer alles is gezegd en gedaan, zal meer dan de helft, mogelijk zelfs tweederde, van al het menselijk leven op aarde sterven door de plagen.
 • God zal een schuilplaats bereiden, en het Joodse overblijfsel zal daarheen vluchten, waarschijnlijk Petra, de oude stad die in de rose-rode rotsen van de Jordaanse wildernis is uitgehouwen.
 • Antichrist en zijn strijdkrachten, geleid door Satan, zullen het Joodse volk achtervolgen en proberen hen te vermoorden, maar de achtervolgende strijdkrachten zullen door de aarde worden verzwolgen.
 • Terwijl het Joodse volk en veel van het niet-Joodse volk dat nog in leven is, veilig beschermd blijft, zal Gods toorn in heviger mate neerdalen.
 • De zon zal gedeeltelijk donker worden, terwijl zij tegelijkertijd tot zeven keer heter dan normaal zal worden.
 • Een groot object zal vanuit de ruimte in de oceaan vallen. De inslag ervan zal het leven in de zee doden en hoogstwaarschijnlijk kustgebieden verwoesten met vloedgolven.
 • Een andere asteroïde of andere massa uit de ruimte zal de aarde treffen en een groot deel van de zoetwaterbronnen van de planeet vergiftigen.
 • Grote ongekende aardbevingen zullen gelijktijdig over de hele wereld plaatsvinden.
 • Mensen zullen zo bang zijn dat ze hartaanvallen krijgen, alleen al van de dingen die ze nog zien komen.
 • Een bovennatuurlijke plaag van reusachtige, insectachtige wezens zal worden losgelaten uit de afgrond, en zij zullen allen steken die het merkteken van het Beest hebben. Mannen en vrouwen zullen proberen zelfmoord te plegen vanwege hun grote pijn door de steken en beten van deze demonische wezens.
 • God zal dan in de geesten van alle strijdkrachten op aarde bewegen om zich te verzamelen in het dal van Jizreël, de vlakten van Esdraelon, nabij de oude stad Megiddo. Dit is Armageddon.
 • De "Koningen van het Oosten", een enorm leger uit het Oosten met meer dan tweehonderd miljoen manschappen, zullen binnenvallen om oorlog te voeren met de strijdkrachten van de Antichrist.
 • Jezus zei over deze tijd dat als Hij niet terug zou komen, alles en iedereen zou sterven door de gevechten die op het punt staan plaats te vinden.
 • Jezus zal terugkeren met de legers van de Hemel. Zijn legers bestaan uit de machtige engelen en de Kerk van Jezus, die minstens zeven jaar eerder zal zijn weggevoerd.
 • De legers van de Antichrist en alle anderen zullen proberen om de terugkeer van Christus te verhinderen.
 • Jezus zal eenvoudig spreken, en alle legers op aarde zullen hulpeloos worden gemaakt, met de meesten gedood.

Eng spul, hè? Maar het zal allemaal gebeuren. Je hebt God's woord daarover. Een heleboel goede redenen om "klaar voor de opname" te zijn, en om waardig bevonden te worden om voor Jezus te staan, denk je niet?

Nogmaals, Dave Breese informeert ons over de komende tijd van de Verdrukking.

De Verdrukking is de tijd van de uitstorting van de toorn van God over een boze wereld. In het verslag van de ruiters van de Apocalyps, wanneer de vierde ruiter oprijdt, zegt de Schrift: hun werd macht gegeven over het vierde deel der aarde om te doden met het zwaard, en met de honger, en met de dood, en met het gedierte der aarde (Openbaring 6:8).

In de begindagen van de Openbaring wordt dus ongeveer 25 procent van de wereld gedood in de openingsdagen van de eerste oorlogen en pestilentiën. Heel snel, zegt de Schrift,

En alzo zag ik de paarden in het gezicht, en degenen, die daarop zaten, hebbende borstplaten van vuur, en van jacint, en zwavel; en de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen; en uit hun monden vloeide vuur en rook en zwavel. Door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, door het vuur, en door de rook, en door het zwavel, dat uit hun monden kwam (Openbaring 9:17-18).

Een derde deel van de mensen gedood! Dit loopt al op tot de helft van de wereldbevolking, en na dit punt in de Openbaring vinden nog vele andere natuurrampen plaats. Terwijl de Verdrukking zich ontvouwt, zijn er machtige aardbevingen, gelegenheden van verzengende hitte, de komst van de Antichrist, wereldwijde occulte religieuze organisatie, en tenslotte, de Slag van Armageddon, die fataal zal zijn voor tientallen miljoenen soldaten. Deze tijd van natuurrampen in combinatie met het goddelijk oordeel zal een ontzagwekkende slachting over de gehele aarde brengen.

Woorden van troost

Een snelle blik vandaag laat ons weten dat de donkerste uren van de menselijke geschiedenis niet ver weg meer zijn. Wat een geweldige kracht ligt er in de wetenschap dat wedergeboren christenen niet zullen hoeven te verdragen wat een wereld die in opstand is tegen onze Machtige God, te wachten staat. Nogmaals, wij weten dat wij Gods toorn en oordeel over de zonde niet onder ogen hoeven te zien, op grond van - bijvoorbeeld - de profetische woorden die Paulus ons bijna twee millennia geleden via de christenen in Thessalonië heeft gegeven:

Want God heeft ons niet bestemd tot toorn, maar tot het verkrijgen van de zaligheid door onze Here Jezus Christus, die voor ons gestorven is, opdat wij, hetzij wij ontwaken, hetzij wij slapen, tezamen met Hem zouden leven. Troost u daarom samen, en sticht elkander, gelijk ook gij doet. (1 Thessalonicenzen 5:9-11)

Laten wij ons inderdaad met deze woorden troosten. Laten we tegelijkertijd alles doen wat in onze macht ligt - en die macht is door Jezus aanzienlijk - om de verlorenen te bereiken voordat het voor hen te laat is om te ontkomen aan de verschrikkingen die over de aarde komen.

God als wereldkampioen!

We hebben door Bijbelstudie gezien dat de Apostel Paulus vaak sporttermen gebruikte om principes van godvruchtig leven te onderwijzen. Er is ons verteld dat we niet "worstelen tegen vlees en bloed", we "rennen" in de race van het leven, en we moeten niet in de lucht "slaan", zoals een bokser doet bij het schaduwboksen.

De sportanalogieën van Paulus passen heel goed bij de laatste jaren, maanden, dagen en uren van de menselijke geschiedenis, vlak voor de wederkomst van Jezus. Wij zullen de Verdrukking zien als de grote climax in de strijd tussen goed en kwaad. Het zal een strijd zijn om de echte kampioen voor de eeuwigheid te bepalen. Hoewel het niet veel zal voorstellen, zal het, vanuit het oogpunt van competitie, het bloedigste van alle conflicten ooit zijn!

De zegel-oordelen

God roept Jezus, het Lam van God, op om de zegels te openen die een rechtvaardig oordeel zullen ontketenen over een wereld die de oproep van de Vader tot verlossing totaal heeft afgewezen. Met Jezus die de oordelen van God loslaat vanaf de allereerste boekrol, weten we dat het Gods toorn is vanaf het allereerste begin van de zeven jaren van Verdrukking.

De kampioensstrijd om te bewijzen wie wel en wie niet de kampioen van de Eeuwigheid is, begint...

De vier ruiters van de Apocalyps zullen op commando van Jezus naar voren rijden, als Hij elk van de eerste vier verzegelde rollen ontrolt. Dit zullen de openingsronden zijn van deze bloedige strijd.

Ronde één: Het witte paard van de valse vrede

De eerste ruiter, op het witte paard, is de Antichrist, die vrede komt aanbieden (Openbaring 6:2). Zoals we al besproken hebben, is hij echter in werkelijkheid een bedrieger en een veroveraar. Hij zal voorspoed beloven en vrijheid om te doen wat goed voelt. Maar de jubelstemming over het feit dat de christenen weg zijn, en dus niet meer kunnen preken tegen de aardbewoners, zal niet lang duren. De ware kleuren van de Antichrist zullen zichtbaar worden. Ze zullen bloedrood zijn! De vrede die hij aanbiedt zal miljoenen mensen vernietigen (lees Daniël 8:25).

De tweede ronde: Het rode paard van de oorlog

De tweede ruiter, op een rood paard, is de ruiter van de oorlog (zie Openbaring 6:4). De valse vrede die de Antichrist beloofd heeft zal verbroken worden, en miljoenen zullen sterven door ongekende oorlogen - dit alles zal een voorspel zijn van de ultieme oorlog, Armageddon!

Ronde drie: Het zwarte paard van de hongersnood

De derde ruiter, op een zwart paard, is de hongersnood (zie Openbaring 6:5). Miljoenen en miljoenen zullen sterven van de honger en andere gevolgen van de totale oorlog die door de ruiter op het rode paard wordt ingeluid.

We hoeven maar te kijken naar de grote wereldoorlogen van de vorige eeuw en alle andere oorlogen om te weten dat honger en ziekte onvermijdelijk volgen op het bloedbad van een totale oorlog. Als men bedenkt dat sommige van de toekomstige oorlogen nucleaire, biologische en chemische wapens zullen omvatten, wordt de waarschijnlijkheid van grote honger en ziekte vele malen groter.

Ronde vier: Het bleke paard van de dood

De vierde ruiter, op een vaal paard, heeft een partner vlak achter zich. De voorste ruiter is de dood (Openbaring 6:8). Sheol, de verblijfplaats van de dode ongelovigen, zal volgen. Deze ruiters zullen verantwoordelijk zijn voor de dood van een vierde van de wereldbevolking. De ziekte en hongersnood zullen blijven toenemen.

Vijfde ronde: Martelaren

Wanneer Jezus het vijfde zegel opent, zullen de heiligen uit de tijd van de Verdrukking, die voor Christus gemarteld zijn, gezien worden in hun witte gewaden van verlossing voor Gods troon (Openbaring 6:9-11). Veel geleerden geloven dat de Verdrukking de grootste zielenoogst ooit zal voortbrengen. Velen geloven dat het aantal geredden gedurende deze tijd het aantal geredden gedurende het Genadetijdperk (Kerktijdperk) verre zal overtreffen.

Ronde Zes: Wereldschokkende Gebeurtenissen

Als het zesde zegel wordt geopend, zal er een grote aardbeving plaatsvinden, de zon zal verduisteren en de maan zal zich omkeren (zie Openbaring 6:12-14). Deze gebeurtenissen zullen de leiders van de wereld zo beangstigen, dat zij de rotsen en grotten waarin zij zich schuilhouden, zullen smeken om op hen te vallen en hen te verbergen voor de woedende God van de hemel. Geen wonder dat de profetische Schrift ons zegt dat de harten van de mensen het zullen begeven uit vrees voor de dingen die zij op de aarde zien komen. Toch zullen de aardbewoners zich niet bekeren; zij zullen God zelfs vervloeken!

Ronde Zeven: Een adempauze

In tegenstelling tot menselijke atleten, heeft God geen pauzes nodig om op adem te komen. Maar Hij lijkt een adempauze te nemen in afwachting van de volgende catastrofale reeks oordelen met het openen van het zevende zegel: een dertig minuten durende periode van stilte in de hemel (Openbaring 8:1-2). Na die stille tijd zullen zeven engelen, die voor God staan, de zeven bazuinen krijgen.

De meeste profetie-geleerden zien dat dit een patroon is dat God altijd volgt bij het uitspreken van Zijn oordelen, of tussen het nemen van maatregelen in een reeks. Bijvoorbeeld, in Genesis neemt Hij de zevende dag vrij van al het werk dat Hij had gedaan in de schepping. Hij neemt dus een korte pauze tussen het zesde en het zevende zegel. Maar de pauze verandert niets aan de gedachten en harten van de bozen die zich tegen Hem verzetten.

De bazuin-oordelen

God bereidt zich dan voor om het tempo van het oordeel op te voeren als de bazuin-oordelen beginnen.

Ronde Acht (Eerste bazuin): Hagel, vuur en bloed

Nadat de engel de eerste bazuin heeft geblazen, zal er hagel en vuur vermengd met bloed uit de hemel vallen. Het vuur zal al het groene gras en een derde van de bomen op aarde doen verbranden (zie Openbaring 8:6-7). Zeker, het zal nu al lijken op het einde van de wereld zoals wij die kennen. God zal een verpletterende slag toedienen aan hen die zich niet willen bekeren van hun zonde tegen Hem. Maar dit zal slechts het begin zijn van Zijn lichaamsslagen op de planeet.

Ronde Negen (Tweede Trompet): Brandende Berg

Iets dat er voor Johannes uitzag als een brandende berg zal in de zee geworpen worden. Een derde van de zee zal in bloed veranderen, een derde van al het leven in zee zal sterven, en een derde van de schepen op zee zal vernietigd worden (Openbaring 8:8-9).

Dit zal een geweldige klap zijn voor een planeet die al aan het wankelen is vanwege Gods oordelen. Telkens wanneer Gods Woord zinnen gebruikt als "als het ware" (Openbaring 8:8), is het een symbolische beschrijving van iets dat letterlijk is. Met andere woorden, dit zal geen fysieke berg zijn, maar het zal "als" een berg zijn in grootte. Het zal echt een grote rots zijn die in brand staat, en het klinkt veel als de asteroïden, meteoren, en andere rotsen uit de ruimte die een gevaar vormen voor onze planeet. Deze profetie lijkt te waarschuwen dat iets dergelijks in een van de oceanen zal inslaan.

Deze gebeurtenis zal catastrofaal zijn voor het milieu op aarde, want de Bijbel zegt dat de zee zal worden als bloed, dik en slijmerig. Een derde van het zeeleven zal sterven en een derde van alle schepen zal worden vernietigd door de enorme vloedgolven.

Ronde Tien (Derde Trompet): Ster genaamd Alsem

Een hemels object van een soort genaamd "Alsem" zal een andere grote slag toebrengen aan de watervoorraden van de aarde als het neerstort op de planeet. Deze keer zal het zoete water vergiftigd worden, en mensen die van het aangetaste water drinken zullen sterven (Openbaring 8:10-11).

Zoals opgemerkt door velen die schrijven over profetische zaken, is het woord "alsem" in de Oekraïense taal "Tsjernobyl." Klinkt dat bekend? Dit is de stad in de Oekraïne die berucht is vanwege de ergste ramp met de kerncentrale tot nu toe. Het voorwerp dat uit de ruimte valt, zoals beschreven in dit vonnis, zou wel eens nucleair van aard kunnen zijn, misschien een raket met een nucleair uiteinde.

Elfde ronde (Vierde Trompet): Duisternis

De bewoners van de aarde zullen vervolgens als het ware een blauw oog krijgen, zodat hun gezichtsvermogen ernstig zal worden aangetast. De zon zal met een derde verduisterd worden, zodat natuurlijk ook de maan, een reflecterend lichaam, haar licht met een derde zal zien afnemen. Ook de sterren zullen op bovennatuurlijke wijze verduisterd worden (Openbaring 8:12).

God lijkt een stap terug te doen en zijn tegenstander te beoordelen voordat hij de rebellen op aarde nog meer straft. De omroeper aan de ring - een engel - zal verkondigen dat de volgende oordelen nog erger zullen zijn dan de eerste (Openbaring 8:13).

Twaalfde ronde (Vijfde Trompet): Pest van de sprinkhanen

God staat blijkbaar toe dat een engelenwezen de afgrond, of "bodemloze put", opent, waardoor de vreemdste, meest angstaanjagende wezens ooit gezien, vrijkomen (Openbaring 9:1-5). Ze worden beschreven als zijnde als schorpioenen die mensen vijf maanden lang pijn doen. Veel profetie-geleerden zijn ervan overtuigd dat het engelachtige wezen Satan is, die op aarde zal vallen wanneer hij uit de Hemel wordt geworpen tijdens de Verdrukking, en velen geloven dat de wezens een horde demonen zijn.

Ronde Dertien (Zesde Trompet): Leger van boze ruiters

God zal opdracht geven om de demonische wezens te ontbinden, die ergens onder de rivier de Eufraat wonen (Openbaring 9:15-21). Dit zijn engelen die Lucifer volgden in zijn oorspronkelijke rebellie tegen de Heer. Zij zullen blijkbaar de tweehonderd miljoen troepen die uit het Oosten komen, dat ten oosten van de Eufraat ligt, binnengaan en bezitten. Deze enorme aantallen worden in Openbaring 16:12 "de koningen van het Oosten" genoemd.

De macht van deze troepen zal ontzagwekkend zijn. Zij zullen afschuwelijke schade toebrengen aan allen op hun pad. Nog een derde van de mensen die op aarde zijn overgebleven, zal sterven als gevolg van hun oorlogsvoering. Toch zullen de opstandige mensen zich niet bekeren en buigen voor God.

Ronde veertien (Zevende Trompet): Voorbode van de schaal-oordelen

Opnieuw zal God pauzeren in Zijn aanval op Zijn kwade tegenstanders. Hij zal stoppen tussen de zesde en zevende bazuin om alle dingen te vertellen die plaats zullen vinden tussen het blazen van de zesde bazuin en het begin van de oordelen van de fiolen, of schalen. Deze ontzagwekkende profetische gebeurtenissen omvatten de tijd van de twee getuigen op het Verdrukkingstoneel; de 144.000 verzegelde super-evangelisten; het hele verhaal van Satans haat tegen Jezus en het Joodse ras; en de opkomst en val van de Antichrist.

Ronde Vijftien (Schaal Een): Zweren</p>

De volgende aanval zal beginnen met de eerste van de zeven dodelijke schalen die de zuivere toorn van de levende God zal uitstorten. Ongelooflijk gruwelijke zweren zullen allen besmetten die God verworpen hebben.

Ronde Zestien (Schaal Twee): Bloedirige Zee

Voordat ze maximaal overschakelden op twaalf ronden, was de vijftiende ronde in een wereldkampioenschapsgevecht de laatste. In deze strijd der eeuwen, zal de strijd net verhit worden. En, het zal eenzijdig zijn. De oordelen van God zijn zo angstaanjagend, dat de profeet Johannes volledig afhankelijk moet zijn geweest van de Heer om de woorden te geven om ze te beschrijven:

Toen goot de tweede engel zijn schaal uit op de zee, en zij werd bloed als van een dode; en alle levende wezens in de zee stierven. (Openbaring 16:3)

Gods Woord doet niet eens een poging om te beschrijven wat er in de zee zal worden gegoten. Maar wat het ook is, het zal alle levende wezens doden. Het water zal worden als het bloed van een dode. Stel je voor! Water met de viscositeit en, blijkbaar, de stank en zonderlinge aanblik van stollend bloed.

Ronde Zeventien (Schaal drie): Bloedige Rivieren

De derde engel zal zijn schaal uitgieten in de zoete wateren en zij zullen in bloed veranderen (Openbaring 16:4). De oordelen zijn inderdaad angstaanjagend, maar God is volkomen rechtvaardig in het toedienen ervan aan hen die Hem verworpen hebben. Wij horen de stemmen uit Gods hoek Hem aansporen voort te gaan terwijl de strijd voortgaat:

U bent rechtvaardig, Heer, Degene die is en die was en die zal zijn, omdat U deze dingen hebt beoordeeld. Want zij hebben het bloed vergoten van heiligen en profeten, en U hebt hun bloed te drinken gegeven. Want het is hun toekomende recht. (Openbaring 16:5-6)

Ronde Achttien (Schaal Vier): Verzengende hitte

God zal de aarde met steeds zwaardere slagen verpletteren. Als de vierde engel zijn schaal over de zon uitstort, gaat deze blijkbaar in partiële nova. Dat wil zeggen, ze zal krimpen en donkerder worden. Maar tegelijkertijd zal hij veel heter worden. Mensen kunnen niet ontsnappen aan de verzengende, dodelijke hitte. In plaats van om vergeving te smeken, zullen zij Gods heilige Naam vervloeken (Openbaring 16:8-9).

Ronde Negentien (Schaal Vijf): Duisternis en pijn

God stort Zijn oordelen rechtstreeks op de meest opstandige van de rebellen. Blijkbaar zullen ultraviolette stralen van de stervende zon door de onbeschermde atmosfeer laseren en huiduitbarstingen veroorzaken bij hen die niet verzegeld zijn met Gods bescherming. Zij zullen in doodsangst op hun tong knagen, maar wanneer zij er toch in slagen verstaanbare woorden te spreken, zullen zij vloeken uitspuwen tegen de Heer (Openbaring 16:10-11).

Ronde Twintig (Schaal Zes): De Eufraat droogt op

Vervolgens zal God toestaan dat er een totale demonische activiteit op aarde plaatsvindt. De gemeenste geesten zullen blijkbaar worden losgelaten in het gebied van de rivier de Eufraat en zullen de strijdkrachten van de wereld binnendringen; de enorme dood en vernietiging van de grote veldtocht die Armageddon wordt genoemd (het is een oorlogscampagne, niet slechts een enkele, laatste veldslag) zal met de minuut toenemen (Openbaring 16:12-14).

De horden uit het Oosten die "de koningen van het oosten" worden genoemd, zullen gemakkelijk toegang krijgen tot het Midden-Oosten omdat de rivier de Eufraat, een natuurlijke barrière voor landstrijdkrachten, zal zijn opgedroogd.

Pauze voor de grote finale

Voordat de zevende schaal zal worden uitgegoten, pauzeert de Almachtige God om iets te zeggen over hen die de Zijnen zijn:

Zie, Ik kom als een dief. Welgelukzalig is hij, die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandelt en zij zijn schande zien. En zij verzamelden hen op de plaats die, in het Hebreeuws, Armageddon heet. En de zevende engel goot zijn schaal uit in de lucht, en een luide stem klonk uit de tempel des hemels, van de troon, zeggende: "Het is geschied!" (Openbaring 16:15-17)

Hij schijnt te gelden voor allen uit het Kerktijdperk door de Verdrukking heen, die Christen zijn. Zijn woorden voor de heiligen van het Kerktijdperk lijken hen aan te bevelen om te waken voor de wederkomst van Christus op elk moment. Hij zegt dat Hij onaangekondigd en plotseling zal komen over een nietsvermoedende wereld. Hij zal komen "als een dief" omdat het een onverwachte, onwelkome inbraak zal zijn in de wereld van rebellen die Hem niet kennen of niet willen.

De Zijnen echter moeten naar Hem uitkijken. Zij moeten niet verrast zijn door een onwelkome inbraak in hun leven. Zij zouden zich nooit comfortabel moeten voelen met het leven zoals de rest van de wereld.

Hij geeft zegeningen aan de verdrukkingsheiligen voor het bewaren van hun gewaden van gerechtigheid door trouw te zijn aan Hem. Zij deden dit in het aangezicht van de rebellen die wilden dat zij zich zouden ontkleden, d.w.z. Christus verloochenen.

Ronde Eenentwintig (Schaal Zeven): Grootste aardbeving en hagelstenen van honderd pond

De laatste geweldige klap van Gods grote rechterhand van het oordeel - volgend op Zijn gewichtige woorden, "Het is volbracht," zal komen in de vorm van een verwoestende aardbeving en gigantische hagelstenen die elke stad op de planeet platleggen. Jeruzalem zal in drie delen uiteenvallen. Hele eilanden zullen verdwijnen onder de titanische klap (Openbaring 16:18-20). Wat zou stand kunnen houden onder het beuken van hagelstenen die elk meer dan honderd pond wegen? De opstandelingen worden letterlijk tot onderwerping geslagen in deze laatste ronde van oordelen. Het Babylonische systeem van goddeloos humanisme, commercialiteit en religie zal tot een einde komen (zie Openbaring 17 en 18).

Dit zal de vervulling zijn van het droombeeld dat Daniël, de profeet, vertolkte voor Nebukadnezar, de koning van Babylon. Jezus, symbolisch de steen uit de hemel, zal het metalen mensbeeld op de voeten en tien tenen slaan, en heel het Babylonische, humanistische regeringssysteem van de geschiedenis zal afbrokkelen en vallen. De brokstukken zullen worden weggeblazen door de winden der eeuwigheid (lees Daniël 2).

********

Het is echt niet veel van een strijd, is het? Om het in jeugdige gevechtstaal te zeggen: "Er werden niet echt maar twee klappen uitgedeeld." God slaat Zijn vijanden, en Zijn vijanden tot op de grond.

Krachtige belofte

God, zelfs door het oordeel uit te delen, doet dat in stappen en met Zijn opperste liefde. Hij geeft iedereen een kans om zich tot Hem te wenden. Ieder van ons die op Hem heeft vertrouwd voor zijn verlossing, zou zich de kracht moeten toe-eigenen die ligt in de belofte van God dat we niet te maken zullen krijgen met zijn toorn. Dat inzicht zou ieder van ons kracht moeten geven om het leven ten volle te leven, wetende dat Deze onze een machtige en waarachtige God is!

VOLGENDE: 144.000 Joden verzegeld

Eindnoten:

[i] Dave Breese, chapter in Terry’s book. LOOK UP REF>

[ii] Breese

[iii] Breese

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 13: Seven Seals, Seven Trumpets, Seven Bowls » SkyWatchTV