www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 19: Tweede Komst en de Rechterstoel

27 september 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18

De Wederkomst, bekend als Christus' Tweede Komst, is de in de Bijbel voorspelde tijd waarin Jezus Christus terugkeert naar de aarde om een einde te maken aan Armageddon. Christus wordt bij zijn glorieuze terugkeer "de Koning der koningen" genoemd, en zal zijn duizendjarige heerschappij (duizendjarig Koninkrijk) op aarde instellen. Hij zal de wereld regeren vanaf de top van Sion (de plaats die nu wordt ingenomen door de berg Moria) in Jeruzalem vanaf de troon van David.

De wederkomst van Christus is voorspeld door Johannes, de schrijver van de Openbaring:

En ik zag de hemel geopend, en zie een wit paard; en hij die erop zat, heette trouw en waarachtig, en in gerechtigheid oordeelt hij en voert oorlog.

Zijn ogen waren als een vuurvlam, en op zijn hoofd waren vele kronen; en hij had een naam geschreven, die niemand wist, dan hijzelf.

En hij was bekleed met een gewaad gedoopt in bloed; en zijn naam is het Woord van God.

En de legers die in de hemel waren, volgden hem op witte paarden, bekleed met fijn linnen, wit en schoon.

En uit zijn mond gaat een scherp zwaard, om daarmee de volken te slaan; en hij zal hen regeren met een ijzeren staf; en hij betreedt de wijnpers van de felheid en toorn van de almachtige God.

En hij heeft op zijn kleed en op zijn dij een naam geschreven: Koning der koningen en Heer der heren. (Openbaring 19:11-16)

Een dramatisch overzicht

Laten we, voordat we in detail treden over wat de wederkomst inhoudt, eens kijken naar een overzicht van deze verbluffende gebeurtenis. Er is nog nooit zo'n dramatische gebeurtenis geweest, en die zal er ook nooit meer komen!

Leiders van de machten ontmoeten elkaar bij Armageddon om elkaar te bestrijden en zullen zich omdraaien om de helderheid te zien die door de duisternis is gebroken die de hemel van de aarde heeft overschaduwd vanwege de oordelen van God. Antichrist, de hoogste leider van een groot deel van de verzamelde militairen ten westen van de rivier de Eufraat, zal de binnenvallende macht uit de hemel herkennen. Misschien zullen ook de leiders van het leger van tweehonderd miljoen man uit het Oosten, dat vanuit het Oosten de opgedroogde Eufraat is overgestoken, weten wat de schitterend schijnende hemelse inval inhoudt. Alle vijandige, aardse horden zullen zich dan keren om hun vuur te concentreren op het neerdalende hemelse leger onder leiding van Jezus Christus.

Terwijl de zee van mensheid op het aardoppervlak venijnig brult in een poging de hemelse interventie te verhinderen, zullen die strijdende krachten zich van de strijd met elkaar afwenden om God en al Zijn gerechtigheid te vervloeken. Dan zal Jezus Christus, gezeten op een prachtig wit ros, woorden spreken die scherper zijn dan een tweesnijdend zwaard.

Meester om storm te kalmeren

Ik ben ervan overtuigd dat het dezelfde woorden zullen zijn die Jezus van Nazareth sprak tot die woedende zee van Galilea bijna twee millennia geleden (lees Marcus 4:36-41.) Het zijn dezelfde woorden die Hij vandaag spreekt tot iedereen die zich tot Hem wendt en erkent dat niets en niemand anders dan Christus hen kan redden. Hij spreekt die woorden tot allen die Hem aanvaarden en Hem vertrouwen om hen te redden van hun zonden en hen wedergeboren kinderen van God te maken.

Zoals Zijn woorden onmiddellijk de woeste zee tot bedaren brachten en de mannen in de kleine boot redde, zo zullen Jezus' woorden onmiddellijk een einde maken aan de oorlog en de opstand in Armageddon. Christus' woorden aan het verontruste hart brengen eveneens rust en vreugde in de ziel. Een mens is nooit meer dezelfde als Jezus die levensveranderende woorden spreekt: "Vrede, wees stil" (Marcus 4:39).

Bloedige vrede

Wanneer Jezus bij Armageddon de woorden "Vrede, wees stil" uitspreekt, zal Zijn bevel gericht zijn tegen alle slechtheid die zich in de duizenden jaren sinds God voor het laatst op zo'n machtige wijze oordeelde, in humanistische rebellie heeft opgebouwd. Alle mensen stierven in de zondvloed, behalve Noach en zeven anderen. Christus' woorden bij Armageddon zullen blijkbaar de meeste, zo niet alle soldaten van de daar verzamelde legers van de wereld letterlijk doen openbarsten, zo krachtig zal zijn bevel zijn.

De vlakte van Armageddon zal stromen met een vloed van bloed. De Schrift zegt:

En de wijnpers werd buiten de stad vertreden, en er kwam bloed uit de wijnpers, tot aan de hoofdstellen van de paarden, bij de ruimte van duizend en zeshonderd voorlengten. (Openbaring 14:20)

Het punt is dat wanneer Jezus spreekt, Zijn woorden scherper en krachtiger zijn dan een tweesnijdend zwaard. Alle tegenstand van de aardse legers zal onmiddellijk ophouden. Alles zal vreselijk bloederig - maar vredig - liggen op het enorme slachtveld dat Armageddon heet.

Jezus op de Troon!

Na Zijn verbluffende overwinning op de vijanden van God, zal Jezus doorgaan met het ophalen van het volk van Israël dat tijdens de Verdrukking in Hem is gaan geloven. Hij zal hen redden uit de plaats waar God hen heeft verborgen. Dit verbergen van het gelovige Israël (alle Joodse mensen die zullen hebben aanvaard dat Jezus hun Messias was en is) blijkt uit het volgende:

En toen de draak zag, dat hij op de aarde geworpen was, vervolgde hij de vrouw, die het mensenkind voortbracht.

En aan de vrouw werden twee vleugels van een grote adelaar gegeven, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats, waar zij een tijdlang gevoed wordt,

en tijden, en een halve tijd, van het gezicht van de slang.

En de slang wierp uit zijn mond water als een vloed achter de vrouw aan, opdat hij haar door de vloed zou wegvoeren.

En de aarde hielp de vrouw, en de aarde opende haar mond, en verzwolg de vloed, die de draak uit zijn mond wierp.

En de draak werd toornig op de vrouw, en ging oorlog voeren tegen het overblijfsel van haar zaad, dat de geboden Gods bewaart en het getuigenis van Jezus Christus heeft. (Openbaring 12:13-17)

De schuilplaats

Satans antichristelijke strijdkrachten zullen proberen het Joodse ras van de aardbodem weg te vagen om Satans Endlösung volledig uit te voeren. Maar God zal met grote bovennatuurlijke rampen ingrijpen en voorkomen dat de antichrist de Joden vindt. Zoals gezegd zal God hen ergens verborgen hebben; veel profetische geleerden geloven dat de schuilplaats in de Jordaanse woestijn zal zijn, in de "rozerode stad" Petra. Jezus zal deze gelovige Joden terughalen en hen gebruiken om Zijn volk Israël te vormen tijdens het Millennium.

Israël gered!

De Bijbel zegt dat een derde van de Joden die tijdens de Verdrukking leven, hun Messias, Jezus Christus, zullen herkennen op het moment dat Hij terugkeert in de Wederkomst. Het zal een echte eye-opener voor hen zijn.

En Ik zal over het huis van David, en over de inwoners van Jeruzalem, de geest der genade en der smeking uitgieten; en zij zullen zien naar Mij, Die zij doorstoken hebben, en zij zullen over Hem rouwen, gelijk iemand rouwt om zijn enige zoon, en zij zullen bitter zijn om Hem, gelijk iemand die bitter is om zijn eerstgeborene. (Zacharia 12: 10)

Jezus zal dan met Zijn heiligen van het kerkelijk tijdperk en Zijn uitverkoren volk (heel het geredde Israël) naar Jeruzalem verhuizen. Hij zal Zijn troon zetten op een topografisch veranderde berg Moriah in de duizendjarige Tempel die Hij zal bouwen.

Meer oordelen

Oordeel over antichrist en valse profeet

De Heer Jezus zal de antichrist en de valse profeet oordelen, die de heiligen van de Verdrukking en in het bijzonder het Joodse ras (Israël) hebben vervolgd. Wij leren over het lot van deze twee beesten als volgt:

En het beest werd meegenomen, en met hem de valse profeet, die voor zijn aangezicht wonderen deed, waarmee hij hen misleidde die het merkteken van het beest hadden ontvangen, en hen die zijn beeld aanbaden. Deze beiden werden levend geworpen in een poel van vuur, brandend van zwavel. (Openbaring 19:20)

Deze twee worden als eerste in de hel geworpen. Zij hebben die voor zichzelf tot duizend jaar later, na het witte troon oordeel, dat we in een later hoofdstuk zullen bekijken.

Satans opsluiting

Vervolgens wordt Satan ook gegrepen en opgesloten voor de duizend jaar:

En ik zag een engel uit de hemel neerdalen, met de sleutel van de bodemloze put en een grote ketting in zijn hand.

En hij greep de draak, die oude slang, die de duivel en satan is, en bond hem duizend jaar vast,

en wierp hem in de bodemloze put, sloot hem op en verzegelde hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar vervuld zouden zijn; en daarna moet hij een weinig tijd worden losgelaten. (Openbaring 20:1-3)

De bodemloze put is dezelfde plaats van waaruit de rijke man, in kwelling, naar het paradijs keek om Lazarus in Abrahams boezem te zien, volgens het onderwijs van Jezus (lees Lucas 16:19-31).

Schapen- en geitenoordelen

Christus zal de volkeren oordelen. Hun lot zal afhangen van hoe zij Zijn uitverkoren volk hebben behandeld. De "geiten"-volken zullen links van Christus staan terwijl Hij oordeelt, terwijl de "schapen"-volken rechts van Hem staan.

Allen in de "geiten"-volken zullen worden geworpen in de eeuwige duisternis, verloren voor de eeuwigheid. Deze naties bestaan uit individueel verloren zielen, die blijkbaar allemaal geplaatst zullen worden in naties die Joden hebben vervolgd, en hoogstwaarschijnlijk ook de heiligen in de Verdrukking. De aldus geoordeelde naties zullen niet langer deel uitmaken van de naties op aarde. (Lees Mattheüs 25:32-46 om meer te leren over dat grote toekomstige oordeel).

Het is logisch te veronderstellen dat de geredde mensen die in de "geiten-" of verloren naties hebben geleefd, in de "schapen" naties zullen worden geplaatst, die in het duizendjarig Koninkrijk zullen worden toegelaten. Evenzo zullen de niet geredde mensen die in de schapenvolken hebben geleefd naar de geitenvolken gaan om daar hun eeuwig lot in de buitenste duisternis te ontmoeten.

Dr. John F. Walvoord's beschrijving van de wederkomst van Christus voegt veel toe aan ons begrip van die grote gebeurtenis:

De wederkomst van Christus wordt vaak genoemd in het Oude en Nieuwe Testament' en in vele passages in het Nieuwe Testament. De vele passages die aan dit onderwerp zijn gewijd, geven aan hoe belangrijk het is. Zoals de vier evangeliën Christus portretteren bij zijn eerste komst, zo portretteert het boek Openbaring de gebeurtenissen voor en na de toekomstige tweede komst van Christus. In Openbaring 19:11-16 wordt Hij beschreven als komende op een wit paard, een symbool van overwinning, om de wereld te oordelen; Hij wordt gevolgd door de legers van de hemel. Hij heeft de macht om de volken neer te slaan (vers 15), en de voorspelling is dat Hij zal heersen "met een ijzeren scepter".

Zijn komst zal de toorn van God tegen de goddeloosheid in de menselijke situatie tot uitdrukking brengen. Het is duidelijk dat de hemel in vuur en vlam zal staan door de heerlijkheid van God, vergezeld als Hij is door miljoenen heilige engelen en heiligen, die vanuit de hemel naar de Olijfberg trekken ter voorbereiding op het duizendjarig rijk. De afdaling zal niet snel gaan, maar ongetwijfeld 24 uur duren, zodat de aarde kan draaien en iedereen de heerlijkheid van Christus in de hemel kan zien. Zowel Satan als de niet geredden zullen beseffen dat dit de tweede komst van Christus is, maar het is te laat voor hen die niet klaar zijn voor Zijn tweede komst.

De vernietiging van de legers op aarde

Een van de eerste daden na de tweede komst is de vernietiging van de legers die hun verschillen zullen vergeten en zich zullen verenigen om het leger uit de hemel te bestrijden.

Dit wordt in grafische bewoordingen beschreven in Openbaring 19:17-19 en in vers 21 bevestigd in de verklaring dat bij deze gelegenheid alle goddelozen worden gedood.

Christus grijpt de wereldheerser, de antichrist (beschreven als het beest), en zijn assistent (beschreven als de valse profeet) en werpt hen in de "vurige poel van brandende zwavel" (Openbaring 19:19, 20). Deze poel werd eerder beschreven als de plaats voor het uiteindelijke einde van de satanische wereld (Mattheüs 25:41-44).

Terwijl alle gestorven goddelozen in de Hades zijn, is de vuurzee tot nu toe niet bezet; het beest en de valse profeet zijn de eerste bewoners.

Na de tweede komst volgt een reeks profetische gebeurtenissen die de wereld voorbereiden op een toekomstig duizendjarig rijk. Allereerst wordt in Openbaring 20:1-3 geprofeteerd dat Satan gebonden zal zijn, inactief gemaakt en niet in staat om de volkeren in het toekomstige millennium te misleiden."[i].

Dr. Dave Breese licht ons verder in over de wederkomst van Jezus Christus:

Sinds het begin van de Verdrukking, waar zal de Kerk geweest zijn? In de hemel. De Kerk zal een ervaring hebben doorgemaakt die de Rechterstoel van Christus en het Huwelijksmaal van het Lam wordt genoemd. Op dat moment is zij "bekleed met fijn linnen, wit en rein." Maar dan wordt aan de christenen, de Gemeenteerk in de hemel bij God, aangekondigd dat er nog een zeer ernstig stuk onvoltooid werk in de wereld moet worden gedaan. Dat is de antichrist afzetten en het oordeel van God over de duivel uitspreken. Zij zullen instrumenten zijn om dat te bewerkstelligen.

Dus Jezus Christus komt terug, maar niet alleen, Hij brengt de Gemeente met zich mee. Hoe weten we dit? Judas citeert Henoch die over Jezus zegt: "Zie, de Heer komt met tienduizenden van zijn heiligen" (Judas 14).

Nu is een heilige een christen. Er bestaat niet zoiets als Sint Iemand, of Sint Iemand Anders, als unieke christenen die door de stemming van een of andere commissie heilig worden verklaard. Wij allen, die door genade zijn gered en de gave van toegerekende gerechtigheid hebben gekregen, zijn "hagios" - de heiligen, op grond van de heiligheid van Jezus Christus. Wij zijn heiligen. Dit zijn de heiligen die terugkeren met de Heer Jezus, de heiligen van God, "tienduizenden van zijn heiligen."

Tegen die tijd hebben de legers die de stad Jeruzalem omsingelen alle reden om te verwachten dat ze de stad zullen veroveren. Maar zij kijken omhoog, en zien een enorm militair contingent uit de hemel terugkomen, dat uit de lucht komt vallen, en hen uit de weg ruimt alsof het niets is! Ze zullen volkomen vernietigd worden. Dat leger zal overal verspreid worden. Er zullen miljoenen sterven. En er zal iets speciaals gebeuren met betrekking tot de duivel en de antichrist. De Schrift zegt dat de antichrist zal worden geworpen in de poel van vuur (Openbaring 19:20), en de duivel zal worden geworpen in de bodemloze put (Openbaring 20:1-3). Hij wordt daar 1000 jaar gevangen gehouden.

Je zult misschien zeggen: "Dat is een hoop arrogante aanmatiging. Christenen die terugkeren met Jezus Christus? Wie denk je dat je bent om dat te zeggen?" Nou, de Schrift zegt dat. Sterker nog, wist u dat de Bijbel zegt dat de heiligen, dat wil zeggen de christenen, de wereld zullen oordelen? Wist u dat de Bijbel zegt dat de heiligen de engelen zullen oordelen (1 Korintiërs 6:2-3)?

De duivel is, zoals u weet, een engel. Daarom zal de duivel deel uitmaken van deze groep die door u en mij wordt geoordeeld. Er zijn mensen die door de activiteit van Satan zijn doodgemaakt. Maar zij zullen hem terugzien, staande in het oordeel voor hen. Wij zullen deel uitmaken van dat tribunaal dat alles rechtzet wat verkeerd is in de wereld.

Als deel van het leger van Jezus Christus zullen we terugkeren om te overwinnen. We zullen het universum erven. De Bijbel zegt:

Of Paulus, of Apollos, of Cephas, of de wereld, of het leven, of de dood, of de tegenwoordige, of de toekomende dingen; alles is van u, en gij zijt van Christus, en Christus is van God (1 Korintiërs 3:22, 23).

Het is geen kleinigheid om christen te zijn. Het is een erfgenaam van het universum te zijn. Maar ik weet zeker dat je het beeld voor je krijgt. Een machtige invasie, de heiligen komen terug, en de heiligen rekenen af met die legers die bezig zijn het volk Israël te verslaan. Israël wordt bevrijd mede door de gemeente, het zijn de christenen die het volk Israël zullen bevrijden.

Dan, natuurlijk, tot slot, moeten we vermelden dat de Verdrukking eindigt. Vergeet niet dat Jezus zei: "En tenzij deze dagen worden verkort, zal geen vlees worden gered..." (Matteüs 24:22).

Welnu, de dagen werden beëindigd. Hoe? Door deze invasie vanuit de hemel, waarin Christus terugkomt. Wij zijn degenen die de vreselijke dagen van de Grote Verdrukking verkorten.

Wij zijn degenen die het beleg van de stad Jeruzalem verlichten. En wij zijn degenen die tegen de wereld zeggen: "Hier is de Heer, nu zijn jullie vrij."

Tijdens de Verdrukking zullen er velen zijn die de Heer hebben aanvaard en het Evangelie van het Koninkrijk geloven. En wat zal er als gevolg van dat geloof voor hen gebeuren? Wanneer de Verdrukking eindigt door de terugkeer van Christus, zal Hij komen, en niet alleen het volk Israël verlossen, maar Hij zal Zijn Koninkrijk oprichten. Waar zal de hoofdstad van dat Koninkrijk zijn? Jeruzalem, de Heilige Stad, die in het Oude Testament de "stad van de grote Koning" wordt genoemd (Psalm 48:2). Hij zal daar Zijn troon vestigen, en Hij zal 1000 verbazingwekkende en opmerkelijke jaren over de wereld heersen.[ii]

Tweede-Komst-Bereidheid

De meeste volwassen mensen in de westerse cultuur en samenleving hebben wel eens gehoord van de term "de wederkomst". Weinigen echter begrijpen deze term. Een nog kleiner aantal van hen die denken het te begrijpen, hebben het goed. De juistheid van wat zij denken te weten hangt af van het volgen van wat de Bijbel zegt over dit ontzagwekkende onderwerp. Interpretatie moet plaatsvinden vanuit het gezichtspunt dat God tot zijn schepping spreekt, in letterlijke zin. Dat wil zeggen, Zijn voorspellingen moeten als letterlijk worden opgevat, niet vergeestelijkt, symbolisch, allegorisch, of als dingen die al op enigerlei wijze, in enigerlei vorm, hebben plaatsgevonden.

De Tweede Komst, ook wel de Tweede Advent genoemd, is een letterlijke toekomstige gebeurtenis die zal plaatsvinden op een letterlijk moment in een letterlijke tijd, door de letterlijke Koning van alle koningen en Heer van alle heren. Het is de terugkeer van Jezus Christus naar de aarde om alle opstand neer te slaan, de planeet te herstellen, en vanaf zijn troon op Sion te heersen en te regeren voor, letterlijk, duizend jaar.

Met dat als een weliswaar simplistisch referentiekader, gaan we dieper op het onderwerp in aan de hand van een enorme hoeveelheid profetieën die zich nog moeten ontvouwen en die diepgaande gevolgen zullen hebben voor ieder mens die ooit is verwekt in de lange geschiedenis van deze nu gevallen sfeer. We zullen in het bijzonder kijken naar het vooruitzicht van Christus' wederkomst, zoals dat van invloed is op elke persoon die nu leeft. Voor ons is "gereed zijn voor de wederkomst" de belangrijkste voorbereiding die iemand kan treffen, omdat het betekent dat iemands ziel - zijn of haar eeuwige wezen - voor altijd in Gods familie is.

Ontleding van de wederkomst

Het begrijpen van de wederkomst van Jezus Christus om alle dingen weer in overeenstemming te brengen met Gods wil vereist begrip van het feit dat God met de mensheid omgaat in "bedelingen" door middel van verbonden in de loop van de menselijke geschiedenis.

De studie van het dispensationalisme is behoorlijk ingewikkeld; we hebben hier geen ruimte voor een diepgaand onderzoek. We zullen alleen kijken naar de bedeling waarin we nu leven - het tijdperk van genade, ook wel het kerkelijk tijdperk genoemd - en de bedeling die hierop zal volgen - de verdrukking. We hebben deze zaken al eerder van dichtbij bekeken, dus we zullen er slechts kort op ingaan, omdat ze betrekking hebben op ons onderwerp van wat er bij komt kijken om klaar te zijn voor de wederkomst.

Eén wederkomst, twee fasen

De wederkomst van Christus heeft geen zin als deze slechts in één fase plaatsvindt. Dat komt omdat de Schriften conflicten en verwarring veroorzaken als wij proberen de wederkomst simpelweg te zien als een gebeurtenis waarbij de Heer door de zwarte wolken van Openbaring 19:11 breekt, vervolgens alle rebellen verslaat en naar Jeruzalem trekt om zijn duizendjarig rijk te vestigen.

Sommige passages onthullen dat niemand de exacte dag of het exacte uur van Christus' wederkomst kan weten. Anderen zeggen dat het exacte aantal dagen tot Zijn terugkeer op aarde nauwkeurig kan worden berekend. Matteüs 25:13 zegt dat Jezus op een onbekende tijd zal terugkeren, terwijl Openbaring 12:6 aangeeft dat de Joden 1260 dagen op de Heer moeten wachten, te beginnen wanneer de antichrist in de tempel van God staat en zichzelf tot God verklaart. Dit vindt plaats drie en een half jaar in de Verdrukkingsperiode.

Welke is het? Kan de tijd van Christus' terugkeer met zekerheid worden vastgesteld? God is niet de auteur van verwarring (zie 1 Korintiërs 14:33); Zijn Woord is ordelijk en altijd zinvol wanneer de juiste context wordt toegepast en de lezer trouw zoekt naar wat er werkelijk staat. Het is daarom van vitaal belang om Bijbelprofetie, net als het Woord van God in het algemeen, grondig en in totale context te bestuderen. Het kan hard werken zijn, maar het zegent de ziel elke keer dat het gedaan wordt.

We zien dus dat het gebied dat te maken heeft met het al dan niet kennen van de tijd van Christus' terugkeer naar de aarde, iets oplevert dat als tegenstrijdig zou kunnen worden opgevat. Bijbelprofetieën lijken verschillende dingen te zeggen over het feit dat aardbewoners precies weten wanneer Hij terugkomt. Grondige studie van de zaak onthult echter dat Christus in twee verschillende fasen naar de planeet zal terugkeren. Bovendien is het essentieel te begrijpen dat God werkt binnen twee profetische programma's, één waarbij de Kerk van de Heer Jezus Christus betrokken is, en één waarbij Zijn uitverkoren volk, het volk Israël, betrokken is. De twee sluiten op elkaar aan in het verloop van de meest glorieuze gebeurtenis in de menselijke geschiedenis sinds Christus' eerste komst.

Fase 1: De wegvoering/opname

Deze gebeurtenis betreft de Kerk - alle wedergeboren gelovigen die in Jezus Christus geloven voor hun verlossing. Zoals we in dit boek hebben benadrukt, wordt iemand "opnieuw geboren" (Johannes 3:3) in de familie van God door te aanvaarden dat Jezus de Christus is, de Zoon van de Levende God. Dit is de "rots" waarop Jezus zei dat Hij zijn Gemeente zou bouwen (Matteüs 16:18).

Alle mensen die geboren zijn sinds het begin van de Kerk, hebben geleefd in het Kerkelijk Tijdperk of Tijdperk van Genade. Dat wil zeggen, gedurende deze periode, deze bedeling, zijn zij die het bloed van Christus aanvaarden als verzoening voor de zonde, onder de genade van God en zij ontvangen een verzoening met Hem, hun zonden voor altijd verwijderd van het ontvangen van Zijn oordeel.

De opname van de Kerk, zoals voorspeld door de apostel Paulus in 1 Thessalonicenzen 4:13-18 en 1 Korintiërs 15:51-55, zal de ene atomos van tijd zijn (sneller dan het oog kan knipperen) wanneer Jezus alle gelovigen van het Kerkelijk Tijdperk zal roepen om voor altijd bij Hem te zijn. Dit is het "mysterie" dat Paulus de gelovigen toonde, en dat volledig onthult wat Jezus bedoelde toen Hij het volgende zei:

Laat uw hart niet verontrust zijn; gij gelooft in God, gelooft ook in mij.

In het huis van mijn Vader zijn vele woningen; als het niet zo was, zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u een plaats te bereiden.

En als Ik heenga en u een plaats bereid heb, zal Ik wederkomen en u tot Mij nemen, opdat gij ook zijt, waar Ik ben. (Johannes 14:1-3)

De voorwaarde om klaar te zijn voor de Wegvoering is dus het aannemen van Christus als Verlosser. Paulus vertelt ons dat ALLEN in die "oogwenk" zullen veranderen. Wie zijn de "ALLEN" waarover hij schrijft? Dat is ieder individu tijdens het kerkelijk tijdperk dat Christus zal aanvaarden voor persoonlijke verlossing.

De Opname is de eerste fase van de wederkomst in twee fasen. Zij die klaar zijn voor de Doop zijn dus ook klaar voor de Wederkomst.

Die ALLEN, niet enkelen, zullen naar de Heer gaan wanneer Hij die roept, zoals Hij deed aan Johannes in Openbaring 4:1. Elke gelovige is klaar voor de Doop in die zin dat iedereen bij Jezus zal zijn tijdens die geweldige gebeurtenis. Niemand zal achterblijven.

Maar niet iedere christen zal "klaar" zijn in een ander belangrijk opzicht. Zij die een vleselijk leven hebben geleid - niet wandelend in de wil van God zoals opgedragen in Zijn Woord - zullen hun beloning verliezen bij de bema of de rechterstoel van Christus. Daarover later meer. Als gelovigen moeten we ons best doen om te leven zoals God dat van zijn kinderen verwacht, terwijl we nog in dit sterfelijke vlees leven. Zij die dat niet doen zullen niet uit Gods gezin worden gezet of achterblijven om Zijn toorn te ondergaan (want wij mogen de toorn van God niet verdragen; zie 1 Thessalonicenzen 5:9). Maar zij die ervoor kiezen los van de instructies van de Vader te leven, zullen hun Heer teleurgesteld hebben, en bij het bema-oordeel hun vleselijke werken zien verbranden in het heilige vuur dat ongerechtigheid zuivert. Zondige daden, door opzet of nalatigheid, kunnen Gods eeuwige Koninkrijk niet binnengaan.

Kinderen van God moeten deze waarheid zeer serieus nemen. Hoe wij hier op aarde proberen rechtvaardig te wandelen, zal bepalend zijn voor onze eeuwige dienststatus wanneer wij in de alwetende ogen van de Heer kijken.

Fase 2: Tweede Advent

De fysieke aankomst van de Heer Jezus op de Olijfberg zal minstens zeven jaar na de Opname van de Kerk plaatsvinden. Dit zal de tweede fase zijn van Zijn wederkomst. Zij zal plaatsvinden aan het einde van de Verdrukking.

Het tijdperk van de Verdrukking zal beginnen met een bovennatuurlijke behandeling van Israël door God. Hij zal in deze verschrikkelijke tijd door de vurige smeltkroes van de genocidale woede van Antichrist een speciaal overblijfsel van het Joodse volk zuiveren. Zij zullen Zijn natie zijn als hoofd van alle naties gedurende het Millennium, het eerder genoemde duizendjarige tijdperk dat zal volgen op de Verdrukking. Maar voordat die Joden zullen genieten van de duizendjarige aarde als de belangrijkste natie, zal de tijd voor het Joodse volk slechter zijn dan ooit tevoren tijdens de vele antisemitische vervolgingen en diaspora's (verstrooiingen) door de eeuwen heen.

Jeremia, de oudtestamentische profeet, zei het volgende over die verschrikkelijke tijd:

Helaas, want die dag is groot, zodat er geen is zoals die; het is zelfs de tijd van Jakobs moeite; maar hij zal eruit gered worden. (Jeremia 30:7)

De hel op aarde

De Verdrukking zal een steeds meer helse planeet voortbrengen, waarbij Gods directe oordelen over Antichrist en de opstandige aardbewoners zullen vallen naarmate de tijd van Christus' terugkeer op aarde dichterbij komt. Maar in plaats van zich te bekeren van hun afschuwelijke zonde tegen de Almachtige, zullen zij zich verbergen in de grotten en krochten van de bergen en met hun vuisten schudden in godslastering tegen Hem.

Jezus zelf zei over deze tijd:

Want dan zal er grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds het begin der wereld tot op heden, nee, nooit zal zijn. (Matteüs 24:21)

Alleen de grote barmhartigheid van God zal enig vlees ervan weerhouden te bezwijken onder de eenentwintig oordelen die de planeet zullen overspoelen en inslaan.

Terwijl alle legers van de aarde zich verzamelen in het Midden-Oosten bij Armageddon, zal Christus terugkeren om een einde te maken aan alle oorlog (Openbaring 19:11). Hij zal in gerechtigheid heersen op een planeet die weer ongerept is gemaakt door de Schepper van alle dingen. Israël zal de gastnatie zijn voor de troon van de Heer op de berg Sion (de herbouwde en boven het terrein verheven berg Moria). Koning David, in zijn opstandingslichaam, zal Christus' co-regent zijn voor Israël, terwijl Christus regeert als koning over het aardse Koninkrijk. Zo zullen alle beloften van God aan Abraham, Isaak en Jakob in vervulling gaan.

Nu klaar zijn is cruciaal

Niets is belangrijker dan klaar zijn voor de wederkomst.

We moeten klaar zijn voor het moment waarop Jezus zal zeggen: "Kom hier omhoog", zoals Hij dat zei tot Johannes in Openbaring 4:1. De enige manier waarop we ons kunnen voorbereiden is door toegewijd te zijn aan de reden waarom we op aarde zijn geplaatst: het uitvoeren van de wil van God. We kunnen dit doen door gebed en Bijbelstudie, en dat gebed en die studie vervolgens vertalen in een leven van elke minuut van elke dag met de gedachte om ons te houden aan Gods wil. Wij moeten koninklijke ambassadeurs zijn in een vreemd land.

Christenen moeten naar buiten gericht zijn, niet naar binnen - d.w.z. we moeten meer aan anderen denken dan aan onszelf terwijl we ons dagelijks leven leiden. Dit betekent niet dat we een vrome, hoofd-in-de-wolken houding aannemen. Het betekent dat we moeten zijn zoals Christus, dat we mensen ontmoeten en met hen omgaan zoals Jezus dat deed. We moeten anderen helpen op materiële manieren, maar altijd in tweede instantie om hen te informeren dat alleen Jezus de weg is naar God de Vader voor de eeuwigheid (Johannes 14:6).

Dit is hoe we klaar zijn voor de wegvoering, in de zin van waardig zijn om Jezus te horen zeggen: "Goed gedaan, goede en trouwe dienaar."

Oordeelstoel van Christus

Tussen de Opname van de Kerk en de toekomstige Antichrist die het verbond van Daniël 9:26 bevestigt, zal hoogstwaarschijnlijk een korte pauze zitten. Terwijl dat gaande is in de aardse tijd, zullen in de hemelse dimensie grootse dingen plaatsvinden die het voorstellingsvermogen te boven gaan.

Dan, als de Verdrukking met tornado-achtig geweld over de aarde begint te razen, zullen zij die door hun Bruidegom, Jezus Christus, uit deze gevallen sfeer zijn gehaald, voor de bema - de rechterstoel van Christus - komen. Gelovigen uit het kerkelijk tijdperk zullen voor Hem staan om hun beloningen te ontvangen voor de wedloop die zij als koninklijke ambassadeurs op aarde hebben gelopen.

Dit oordeel zal niet dienen om te bepalen of zij de hemel zullen binnengaan of naar de poel van vuur zullen gaan. Zij behoren allen tot Gods heilige familie. Zij zijn, in hemelse symboliek, de bruid van Jezus zelf, en zij staan voor de bema om beloningen te ontvangen voor hun trouw aan de dienst van God. Zij hebben de wedloop gelopen (Hebreeën 12:1-3) voor de hoge roeping van Christus. Nu staan zij op het punt een onpeilbare rijkdom te ontvangen als gezamenlijke erfgenamen met Gods Zoon, de Here Jezus Christus.

Alles wat zij in het vlees op aarde deden, zal worden gezien. Alles wat zij deden uit een ander motief dan om Christus te eren, zal worden verbrand in het heilige vuur van Gods alwetende zuivering. Alles wat zij deden om de Heer te eren zal glorieuze erkenning krijgen, waarbij de ontvangers verschillende kronen zullen krijgen. Dit oordeel zal de posities bepalen die eenieder zal innemen bij het besturen van Christus' heerschappij gedurende zijn duizendjarige heerschappij en de hele eeuwigheid.

Geen spijt hebben van gehoorzaamheid

Onze gehoorzaamheid zal de moeiten waard zijn die we in dit leven hebben doorstaan. En dat is nog zwak uitgedrukt! Onze beloning voor het leven zoals onze Heer dat wil onder zulke vervolgingen zal onze stoutste verbeelding te boven gaan. Kronen van overwinning zullen worden gegeven bij de bema [rechterstoel] die alles wat we in ons leven hebben doorstaan tot niets zullen doen verbleken.

Paulus legt uit over Jesaja 64:4 en schrijft:

Maar zoals er geschreven staat: Het oog heeft niet gezien, noch het oor gehoord, noch is het in het hart van de mens opgekomen, wat God bereid heeft voor degenen die Hem liefhebben. (1 Korintiërs 2:9)

Laten we die kronen eens bekijken in het licht van de Schrift.

Grote beloningen wachten!

De Bijbel noemt minstens vijf kronen/beloningen.

1. De onkreukbare kroon, gegeven aan hen die de oude natuur beheersen.

En ieder die streeft naar de beheersing is matig in alle dingen. Nu doen zij het om een bederfelijke kroon te verkrijgen, maar wij een onomkoopbare.

Daarom loop ik zo, niet zonder doel; zo vecht ik, niet als iemand die in de lucht slaat: Maar ik oefen mijn lichaam, en breng het in onderwerping; opdat ik niet door enige wijze, wanneer ik anderen gepredikt heb, zelf een afvallige zou zijn. (1 Korintiërs 9:25-27)

2. De kroon van blijdschap gegeven aan zielenwinnaars.

Want wat is onze hoop, of vreugde, of kroon van vreugde? Zijt gij niet in de tegenwoordigheid van onze Heer Jezus Christus bij zijn komst? Want gij zijt onze heerlijkheid en vreugde. (1 Thessalonicenzen 2:19-20)

"De vrucht der rechtvaardigen is een boom des levens; en wie zielen wint, is wijs. (Spreuken 11:30; zie ook Daniël 12:31)

3. De kroon des levens, gegeven aan hen die met succes de verzoeking doorstaan.

Mijn broeders, reken het tot vreugde, wanneer gij in verschillende verzoekingen valt; dit wetende, dat de beproeving uws geloofs geduldig maakt. (Jacobus 1:2-3)

De duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat gij beproefd wordt, en gij zult tien dagen beproefd worden; maar zijt getrouw tot in de dood, en Ik zal u een kroon des levens geven. (Openbaring 2:10)

4. De kroon der gerechtigheid voor hen die vooral de leer van de opname liefhebben.

Voortaan is er voor mij een kroon der gerechtigheid klaargelegd, die de Here, de rechtvaardige rechter, mij te dien dage zal geven; en niet alleen aan mij, maar ook aan allen die zijn verschijning liefhebben. (2 Timotheüs 4:8)

5. De kroon der heerlijkheid, gegeven aan trouwe predikers en leraars.

Voedt de kudde Gods, die onder u is, en houdt het toezicht daarop, niet onder dwang, maar gewillig; niet om het vuile geld, maar uit vrije wil; ook niet als heren over Gods erfenis, maar als voorbeelden voor de kudde. En wanneer de voornaamste Herder zal verschijnen, zult gij een kroon der heerlijkheid ontvangen, die niet vergaat. (1 Petrus 5:2-4; zie ook Handelingen 20:26-28; 2 Timoteüs 4:1-2)

Laten wij, in gedachten houdend dat wij streven naar kronen waarmee wij onze Heer kunnen eren, ons gesterkt weten door de belofte van Gods profetisch Woord!

De heiligen van de verdrukking moeten gereed zijn

Klaar zijn voor de wederkomst voor degene die na de Opname van de Kerk de Verdrukking zal binnengaan is een andere zaak. Maar klaar zijn om die verschrikkelijke tijd door te maken is essentieel. Als je bent achtergebleven als miljoenen verdwijnen, zal minder dan klaar zijn betekenen dat je voor eeuwig kwelling moet ondergaan, los van de God die hemel en hel heeft bewogen om je in Zijn eeuwige familie op te nemen.

Trouw tot het einde

Klaar zijn voor de Wederkomst tijdens de Verdrukking betekent je leven overgeven aan Christus en op Hem vertrouwen voor verlossing. Het betekent voor Christus staan, ongeacht de uitdagingen. Het betekent het weigeren van het merkteken van de antichrist, waardoor je het doelwit van de dood wordt. Maar voor Christus staan zal eeuwige zegeningen brengen, zoals beloofd aan de martelaren van het tijdperk van de Verdrukking.

En het is hem gegeven oorlog te voeren tegen de heiligen en hen te overwinnen; en hem is macht gegeven over alle soorten, talen en naties.

En allen, die op de aarde wonen, zullen hem aanbidden, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is van de grondlegging der wereld.

Indien iemand een oor heeft, laat hem horen. Wie in gevangenschap leidt, zal in gevangenschap gaan; wie met het zwaard doodt, moet met het zwaard gedood worden. Hier is het geduld en het geloof van de heiligen. (Openbaring 13:7-10)

VOLGENDE: De duizendjarige regeerperiode

Eindnoten:

[i] r. John F. Walvoord, From Armageddon to the Millennium (Ang, this is from one of our old books)]***

[ii] Dr. David Breese, Cyclone of Apocalypse (Ang, this is from one of our old books, too.)]***

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 19: Second Coming and the Judgment Seat » SkyWatchTV