www.wimjongman.nl

(homepagina)


DE KOMST VAN DE ANTICHRIST - DEEL 18: Armageddon

25 september 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17

"Armageddon" is een term die de meest verschrikkelijke connotatie mogelijk omvat. Het wordt soms nogal lichtvaardig gebruikt om verschillende situaties te beschrijven die hopeloos lijken. Tijdens de COVID-19 "pandemische crisis", bijvoorbeeld, hebben sommigen de financiële ramp die zij voorspelt een "economisch Armageddon" genoemd. Daarmee wordt bedoeld dat er geen hoop meer is. Het is het einde van alle hoop. Complete nederlaag en vernietiging ligt in het verschiet.

De term komt natuurlijk voort uit de bijbelse profetie. Armageddon is de plaats van de grote, laatste slag in de menselijke geschiedenis. Eigenlijk is het het einde van een voortdurende oorlog, die in de Bijbelse profetie begonnen is met het verzamelen van de legers tijdens de Verdrukking, zoals we eerder hebben bekeken.

De Armageddon-campagne begint met het zesde schaaloordeel, zoals opgetekend in Openbaring:

En de zesde goot zijn schaal uit op de grote rivier, de Eufraat, en het water daarvan werd opgedroogd, opdat de weg gereed zou zijn voor de koningen die komen van de opgang der zon.

En ik zag uit de mond van de draak, en uit de mond van het beest, en uit de mond van de valse profeet, drie onreine geesten komen, als kikkers:

want het zijn geesten van demonen, die tekenen doen, die uitgaan naar de koningen der gehele wereld, om hen te verzamelen tot de oorlog van de grote dag van God, de Almachtige.

(Ik kom als een dief. Zalig is hij die waakt en zijn klederen bewaart, opdat hij niet naakt loopt en zij zijn schande zien.)

En zij verzamelden hen op de plaats die in het Hebreeuws Har-Magedon wordt genoemd. (Openbaring 16:12-16)

De grote barrière tussen de oosterse en de westerse wereld zal worden opgedroogd, zoals we hebben gezien. Satan zal dus beginnen met het verzamelen van alle krachten die God tegenwerken voor de laatste aanval op Gods uitverkoren land en volk Israël.

"Armageddon' is een Engelse vertaling van de naam 'Berg van Megiddo'. Dit is een geografische locatie in het noorden van Israël. Het uitgestrekte gebied zal het centrum zijn van de laatste wereldoorlog op aarde.

[Opmerking: Foute vertaling er is geen berg te zien bij Megiddo. Voor meer zie De Eindstrijd van Armageddon]

Hier vindt de climax van de menselijke geschiedenis plaats, wanneer Jezus Christus terugkeert om een einde te maken aan de genocidale waanzin van de Antichrist. De gebeurtenissen in de aanloop naar deze oorlog zullen volgens de Schrift catastrofaal zijn. Het toneel dat naar dit punt leidt zal wereldschokkend zijn, zoals Jezus schetste in Zijn antwoord op de vraag van de discipelen: "Wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld?"

De Heer gaf, toen Hij nog in menselijk vlees op de Olijfberg zat, een aantal signalen die aan het einde van het tijdperk zouden gelden. Deze signalen, die Hij later - als de opgestane, verheerlijkte Christus in de hemel - door een engel openbaarde, zullen in hevigheid en intensiteit toenemen terwijl de Verdrukkingsjaren zich ontvouwen. Er zullen, zoals we hebben besproken, eenentwintig oordelen zijn die plaatsvinden in een reeks van zeven zegels, zeven bazuinen en zeven schalen. Het hoogtepunt van Gods oordeel en toorn over een wereld van opstandige aardbewoners zal de laatste Slag bij Armageddon zijn.

Dr. John Walvoord schreef het volgende over de aanloop naar Armageddon:

Volgens 1 Thessalonicenzen 5:1,2 begint met de opname een nieuwe periode die "de dag des Heren" wordt genoemd. Dit is een bekende term in het Oude Testament, die van toepassing is op elke periode waarin God rechtstreeks over Israël oordeelt. Dit wordt bijvoorbeeld beschreven in Jesaja 13:1-22 en gekarakteriseerd als "een wrede dag, met toorn en felle woede" (Jesaja 13:9). Het boek Joël behandelt dit onderwerp bijna volledig; het spreekt over vele dagen des Heren, zoals bijvoorbeeld in hoofdstuk 1, wanneer de invasie van sprinkhanen honger veroorzaakt. Veel beschrijvingen van de dag des Heren gaan verder dan de gebeurtenissen in het Oude Testament, bijvoorbeeld Joël 2:30-3:3 met de daarop volgende verzen beschrijven deze verschrikkelijke tijd van oordeel die nog in de toekomst ligt. De dag des Heren die bij de opname begint, zal zelfs doorgaan tijdens de duizendjarige regering van Christus, wanneer er nog steeds een rechtstreeks oordeel zal zijn over de openlijke zonde tegen God, waarmee de voorspelling dat Christus met een "ijzeren scepter" zal regeren, in vervulling gaat. Er zal een vertoning zijn van "de woede van de toorn van de almachtige God" (Openbaring 19:15). De grote gebeurtenissen van het oordeel van God zullen echter niet onmiddellijk na de opname worden vervuld, maar zullen geleidelijk toenemen naarmate de periode tussen de opname en de wederkomst wordt vervuld.[i]

De oorlog van Armageddon zal zijn dat God al het satanische kwaad van de wereldgeschiedenis sinds de opstand in de hof van Eden ter verantwoording roept. Het zal vooral markeren hoe Hij afrekent met het enorme kwaad en al de daarop volgende bloedbaden die de militairen van de wereldgeschiedenis hebben aangericht.

De antichrist vertegenwoordigt alle anti-God tirannen en dictators van de menselijke geschiedenis in één. Hij zal zijn ondergang tegemoet gaan, zoals we al in 2 Thessalonicenzen 2 hebben gezien:

En dan zal de goddeloze geopenbaard worden, die de Heer zal verteren met de geest van zijn mond, en vernietigen met de helderheid van zijn komst. (vers 8)

Wij hebben gezien hoe deze de ergste en gevaarlijkste van alle despoten zal zijn die geleefd hebben. Zijn Vierde Rijk, zoals wij het noemen, zal Satans Endlösung in werking stellen in een poging om ieder van Gods uitverkoren volk, de Joden, uit te roeien. Dit is essentieel om te overwegen bij het nadenken over de strengheid en volledigheid van de straf in de omgang van de Heer met de mensheid in Armageddon. Zijn woede tegen de wereld van rebellen zal grotendeels worden ingesteld als gevolg van de harde behandeling van het volk door wie Hij koos om de Verlosser in de wereld te brengen.

Satan heeft door de eeuwen heen via menselijke legers en regeringen geprobeerd Gods beloften aan Abraham, Izaäk en Jakob teniet te doen. Die belofte luidt gedeeltelijk als volgt:

De Heer zei tot Abraham: En Ik zal van u een groot volk maken, en Ik zal u zegenen, en uw naam groot maken; en gij zult een zegen zijn: En Ik zal zegenen wie u zegenen, en vervloeken wie u vervloekt; en in u zullen alle geslachten der aarde gezegend worden. (Genesis 12:2-3)

Als Lucifer Gods beloften denkt te ontkrachten, moet hij - in zijn verdorven, anti-God denken - denken dat hij zijn eigen ondergang in het meer van vuur kan tegenstaan. Dus wordt de haat tegen Gods uitverkoren volk bij elke gelegenheid opgevoerd.

Antisemitisme is door de eeuwen heen de regel geweest onder de volkeren der aarde, en het neemt opnieuw toe, zoals veel nieuwsberichten bijna elk uur melden. Zonder een bepaald gebied van de wereld van vandaag te willen aanwijzen, moeten we toch illustreren hoe Satan vandaag aan het werk is om de haat tegen Israël en het Joodse volk aan te wakkeren. We gebruiken Australië en de nieuwsberichten van de afgelopen jaren. De koppen luiden:

 • "Confronterende realiteit: Anti-Semitism in Australia Today," Jewish Political Studies Review, 16:3-4 (Herfst 2004).[ii]
 • "Israël Arresteert Vrouw Gezocht op beschuldiging van seksueel misbruik van kinderen op Joodse School in Melbourne," (13 februari 2018).[iii]
 • "Australische Joodse leider veroordeelt toespraak senator die oproept tot 'Endlösung'," (15 augustus 2018).[iv]
 • "Antisemitische aanvallen van jongens die werden uitgescholden voor 'Joodse aap' en 'Vuile Jood' schokken Australië," (3 oktober 2019).[v]
 • "Australische tiener aangeklaagd omdat hij Joodse jongen de schoenen van een andere student liet kussen," (25 oktober 2019).[vi]
 • "We kunnen het antisemitisme zich hier niet laten verspreiden," (21 november 2019).[vii]
 • "Rapport toont Antisemitisme in opmars na verontwaardiging over 'Partijnazi's'," (25 november 2019).[viii]
 • "Antisemitische aanvallen en bedreigingen stijgen met 30 procent in Australië, blijkt uit nieuw rapport," (26 november 2019).[ix]
 • "Australië ziet 30 procent toename van antisemitische incidenten," (26 november 2019).[x]
 • "Giftig links antisemitisme: Australia, UK and the USA," (19 december 2019).[xi]
 • "Wereldwijd antisemitisme: Select Incidents in 2019," (december, 2019).[xii]
 • "Australische Joodse overlevenden vertellen hoe de brand in 45 minuten hun huis vernietigde," (9 januari 2020).[xiii]
 • "Holocaustoverlevende 'lijdt aan flashbacks' nadat nazivlag op meters afstand van zijn Australische huis zwaaide," (17 januari 2020).[xiv]
 • "De BBC heeft zichzelf te schande gemaakt met Orla Guerin's Holocaust Verslag," (januari 2020).[xv]

Vele andere berichten over antisemitisme zouden kunnen worden toegevoegd van punten over de hele wereld. Zoals eerder vermeld, tonen alle landen die deel uitmaken van de Verenigde Naties, op een handvol na, een totale minachting voor Israël. Zij willen dat Israël wordt verwijderd als natie. Daarmee "vervloeken" zij Israël, het nageslacht van Abraham, Izaäk en Jakob.

God zegt dat Hij de hele wereld ter verantwoording zal roepen voor deze flagrante behandeling. Hij zal hen naar het slagveld brengen, die driehoekige vlakte in de vallei van Jizreël, op de vlakte van Esdraelon, onder de berg die Megiddo heet. Het is ook bekend als de "vallei van Josafat":

Want zie, in die dagen en in die tijd, wanneer Ik de gevangenschap van Juda en Jeruzalem zal doen herleven, zal Ik ook alle volken verzamelen en hen doen neerdalen in het dal van Josafat, en zal daar met hen pleiten voor mijn volk en voor mijn erfenis Israël, die zij onder de volken hebben verstrooid en mijn land hebben verdeeld. (Joël 3:2)

Opnieuw geeft Dr. Walvoord ons een blik op de wereldrijken uit de geschiedenis - samengevoegd tot één beest - waarmee bij Armageddon zal worden afgerekend. Dit zijn de legers en volkeren uit de geschiedenis die God en het Huis Israël verraderlijk hebben behandeld.

Het boek Daniël geeft een brede voorspelling van hoe God zal afrekenen met de niet-Joodse wereld, te beginnen met Babylon in de tijd van Daniël omstreeks 600 v. Chr. en verder met de daaropvolgende rijken, die van Medo-Perzië, Griekenland en Rome. De voorspellingen van Babylon, Medo-Perzië en Griekenland zijn alle letterlijk vervuld en behoren nu tot het historische verleden. Het Romeinse rijk echter, dat ten tijde van de eerste komst van Christus aan de macht was, is nog steeds een voortgaand deel van Gods doel. Het bleef vele eeuwen na Christus bestaan en verdween uiteindelijk, maar zal volgens de Schrift in de eindtijd herleven.

Daniël 7 beschrijft de vier rijken als woeste beesten, met Babylon als leeuw, Medo-Perzië als beer en Griekenland als luipaard. Het vierde rijk wordt in andere bewoordingen in Daniël 7 als volgt beschreven:

"Daarna keek ik 's nachts in mijn visioen, en daar stond voor mij een vierde beest - afschrikwekkend en angstaanjagend en zeer machtig. Het had grote ijzeren tanden; het verpletterde en verslond zijn slachtoffers en vertrapte alles wat overbleef. Het was anders dan alle voorgaande beesten, en het had tien horens" (Daniël 7:7).

Het Romeinse rijk vervulde letterlijk het beeld van een beest met grote ijzeren tanden, dat alles voor zijn ogen verpletterde en verslond. Zijn goed gedisciplineerde soldaten trokken landen binnen die niet voorbereid waren om te vechten. De soldaten veroverden dan het land, voerden de weerbare mannen als slaven weg, lieten een detachement soldaten achter om belasting te innen, en trokken verder naar het volgende land. Als het grootste rijk uit het verleden was het meedogenloos in zijn vernietiging van alles wat zich tegen hem verzette. Het grootste deel van Daniël 7:7 is al vervuld.

De laatste verklaring in vers 7 luidt echter: "het had tien horens." Niets in de geschiedenis komt hiermee overeen, en Bijbeluitleggers worstelen al eeuwen met het verklaren van deze profetie die niet is vervuld.

Maar Daniël 7:24 onthult dat "de tien horens tien koningen zijn die uit dit koninkrijk zullen komen." Hoe kan dit worden verklaard in het licht van het feit dat het Romeinse rijk vandaag de dag niet bestaat? Om deze periode te begrijpen, moet men erkennen dat het Oude Testament de gebeurtenissen beschrijft die leiden tot de eerste komst van Christus, maar vervolgens slaan veel Schriften over van de eerste komst naar de wederkomst en laten ze de verwijzing weg naar wat wij het huidige tijdperk van genade noemen... het huidige tijdperk is niet in beeld. Hoewel de oudtestamentische geschriften handelen over de tijd van oordeel die voorafgaat aan de wederkomst, voorzien zij niet dat het Romeinse rijk vele eeuwen zal verdwijnen, om dan in de eindtijd weer tot leven te komen in de vorm van deze tien koninkrijken.

De Schrift geeft niet precies aan wanneer dit zal gebeuren, maar zodra de opname plaatsvindt, zijn de tien koninkrijken op de achtergrond en kennelijk zal de vorming van het tien-koningen machtsblok samenkomen, hetzij vlak voor, hetzij vlak na de opname. Het feit dat de Europese Unie momenteel geopolitiek gezien vriendschappelijk is - d.w.z. dat de belangrijkste spelers niet met elkaar in conflict zijn - biedt een vruchtbare bodem voor de vorming van een verenigd Europa, dat deze profetie althans gedeeltelijk zou vervullen...

Stappen in die richting - waaronder de invoering van een gemeenschappelijke munt - hebben reeds plaatsgevonden. Dienovereenkomstig is de bij de opname beschreven situatie van tien verenigde naties iets dat elk moment kan voorkomen en een strategisch bewijs dat de opname van de kerk nabij kan zijn.[xvi]

Dus alle naties, zegt Gods profetisch Woord duidelijk, zullen naar Armageddon worden gebracht voor de afsluiting van de Dag des Heren. Het zal het verschrikkelijkste moment van de menselijke geschiedenis zijn.

Wij kunnen niet in de hoge raden van de Derde Hemel kijken en weten hoe de vonnissen worden uitgesproken. We kunnen echter wel kijken naar Gods woord van veroordeling en het bewijsmateriaal onderzoeken om een vrij duidelijk inzicht te krijgen in waar dat bewijsmateriaal op wijst. U kunt hetzelfde doen. Houdt de God van Israël zich aan zijn beloften? Oordeelt u maar.

Terwijl het antisemitisme in het 'continent down under' [Australie/Nieuw-Zeeland] woedt, doen de geofysische elementen dat ook. Australië heeft in het zeer recente verleden bijna bijbelse plagen meegemaakt:

Te midden van woedende bosbranden beukten hagelstenen zo groot als honkballen op Australië in een mix van elementaire tegenstellingen die de Egyptische plaag weerspiegelen. Alsof die herinnering aan de Exodus nog niet genoeg was, veranderde een enorme stofstorm de dag in de nacht. Deze en andere verschijnselen creëerden een pre-Messias-show van wonderen in het zwaar getroffen 'continent down under', opvallend getimed om samen te vallen met de week waarin Joden over de hele wereld het deel van de Torah lezen dat het verhaal van de plagen in Egypte vertelt.

Terwijl het noordelijk halfrond zich terugtrekt voor de winter, begint in Australië de droge zomer. Dit jaar heeft een grote droogte verwoestende bosbranden veroorzaakt die tot nu toe naar schatting 46 miljoen hectare land in vlammen hebben doen opgaan. De branden hebben meer dan 5900 gebouwen verwoest, waaronder ongeveer 2683 huizen, en ten minste 30 mensen gedood. Naar schatting werden ook een miljard dieren gedood en sommige bedreigde soorten kunnen tot uitsterven worden gedreven.[xvii]

In een vreemde, gruwelijke mengeling die alleen kan worden beschreven als een plaag van het bijbelse type, viel hagel ter grootte van honkballen na een catastrofale brand die de regio verwoestte.[xviii] Het artikel legt het verwoestende fenomeen verder uit:

Alsof een Bijbelse hagelplaag nog niet genoeg was, overspoelde een enorme stofstorm de stad Narromine, zo'n 250 mijl ten noordwesten van Sydney. De 186 mijl brede wolk van rood stof werd gedragen door windvlagen tot 66 mijl per uur. De enorme storm dompelde het gebied snel onder in duisternis, zo compleet dat de weerdienst het omschreef als "Dag wordt nacht!".

Nogmaals, dit is niet alleen om onze goede vrienden in Australië te pesten. Maar het bewijs dat de aanval van het antisemitisme in contrast staat met de elementen die in zo'n woede schreeuwen, moet worden opgemerkt. "Amerika, let op!" is de boodschap. Dat geldt ook voor de rest van de wereld.

Gods uitverkoren natie staat vooraan als het belangrijkste teken van waar we staan op Zijn profetische tijdlijn. Hoewel het moderne Israël in vele opzichten even slecht is als de naties van de rest van de wereld, sluimert of slaapt haar God niet. Hij heeft zijn absolute liefde en bescherming uitgesproken over deze plaats die Hij "mijn oogappel" noemt.

Dit is wat de Heer zegt: "Hij die de zon laat schijnen bij dag, die de maan en de sterren laat schijnen bij nacht, die de zee doet bruisen zodat haar golven bulderen - de Heer, de Almachtige, is zijn naam;

Alleen als deze verordeningen uit Mijn ogen verdwijnen," verklaart de Heer, "zullen de nakomelingen van Israël ooit ophouden een volk voor Mijn aangezicht te zijn." (Jeremia 31:35-36)

Armageddon troepen worden zelfs nu verzameld. De Heer van de hemel weet precies wie de overtreders zijn in het uitoefenen van haat tegen Israël - en tegen Hem. Een verschrikkelijke prijs zal in de komende jaren worden betaald, vooral na de Opname van Christus' Bruid, de Kerk.

Dr. Arnold Fruchtenbaum geeft een aanvullende beschrijving van wat de kwestie Armageddon inhoudt.

Hoewel de term "Slag bij Armageddon" vaak wordt gebruikt, is het eigenlijk een verkeerde benaming, want er zal meer dan één strijd plaatsvinden. Om die reden zijn veel profetie-leraren gestopt met die term en gebruiken zij de term "Campagne van Armageddon...". Maar ook dit is een verkeerde benaming, omdat er in Armageddon zelf niet zal worden gevochten; alle gevechten zullen elders plaatsvinden. Een meer bijbelse naam voor dit laatste conflict vinden we in de slotwoorden van vers 14: de oorlog van de grote dag van God, de Almachtige. Dit is een nauwkeuriger beschrijving van de aard en omvang van dit laatste conflict....

De gedachtengang wordt weer opgepakt in vers 16, waarin de plaats wordt genoemd waar de bondgenoten van de antichrist zullen worden verzameld: Har-Magedon. Zoals de ASV-tekst laat zien, is het woord een combinatie van twee Hebreeuwse woorden die "de berg van Megiddo" betekenen. Megiddo was een strategische stad gelegen aan het westelijke einde van de Vallei van Jizreël, die de beroemde Megiddo Pas naar Israëls grootste vallei bewaakt. Vanaf de berg waarop de stad Megiddo stond, kan men de hele vallei van Jizreël zien. Wat in christelijke kringen bekend staat als de Vallei van Armageddon is dus eigenlijk de bijbelse Vallei van Jizreël. De term Armageddon wordt nooit toegepast op de vallei zelf, maar alleen op de berg aan het westelijke uiteinde. Hier, in deze grote vallei in Neder-Galilea, zullen de legers van de wereld zich verzamelen om alle nog levende Joden te vernietigen.

Opgemerkt zij dat de passage niets zegt over een veldslag in dit dal, want hier zal niet worden gevochten. Het dal van Jizreël, bewaakt door de berg Megiddo, zal slechts dienen als verzamelplaats voor de legers van de antichrist. Armageddon zal dezelfde rol spelen als Engeland in de slotfase van de Tweede Wereldoorlog. De geallieerden verzamelden hun legers in Engeland, maar dat is niet waar de eindstrijd plaatsvond. Het laatste conflict begon op de stranden van Normandië, Frankrijk, op D-Day. Armageddon zal ook dienen als verzamelplaats, waarbij de strijd elders begint.[xix]

God lacht

De mens zal dit bijeenkomen van de legers van de wereld bekijken vanuit het perspectief dat het vooral de antichrist is die hen samenbrengt voor een of ander groots doel. Het doel is om eindelijk de aarde te ontdoen van de gehate Jood - Israël. Het zal de Endlösung in actie zijn. Alle leiders van legers zullen het doel van Antichrist kennen en staan te popelen om deze laatste stoot te geven in wat de Bijbel "mijn land" noemt.

De God van de hemel ziet dit samenkomen nu vanuit een heel ander perspectief:

Verkondigt dit onder de volkeren; bereidt de oorlog voor; roept de machtige mannen op; laat alle krijgslieden naderen, laat ze opkomen.

Smeed uw ploegscharen tot zwaarden en uw snoeischaren tot speren; laat de zwakken zeggen: ik ben sterk.

Haast u en kom, alle volken rondom, en verzamel u; laat uw machtigen neerdalen, o Jehovah. (Joël 3:9-11)

Gods ironische gevoel voor straf tegen de tegenstanders van Hem komt naar voren. Hij nodigt hen spottend uit om zich voor te bereiden op de strijd, om van hun landbouwwerktuigen oorlogswapens te maken.

De leiders van deze legers zijn van plan alle overblijfselen van het Joodse ras te vernietigen. God heeft een heel ander idee over waarom Hijzelf hen heeft verzameld. Zijn beschimping van deze enorme troepenmacht komt verder in beeld met het volgende:

Waarom woeden de volken, en mediteren de volken een ijdele zaak? De koningen der aarde stellen zich op, en de machthebbers beraadslagen samen, tegen Jehovah en tegen zijn gezalfde, zeggende: Laat ons hun banden verbreken, en hun koorden van ons afwerpen, Hij die in de hemelen zit, zal lachen: De Heer zal hen bespotten. Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en hen kwellen in Zijn zwaar ongenoegen; Doch Ik heb Mijn Koning gesteld op Mijn heilige heuvel Sion. (Psalm 2:1-6)

Dr. Fruchtenbaum gaat verder in op het verzamelen van Gods en Israëls vijanden:

Het samenkomen van de volken wordt voorgesteld als een samenkomst tegen God de Vader en Zijn Gezalfde, dat wil zeggen de Messias Jezus. Door te proberen de Joden te vernietigen, probeert Satan ook de koorden van Gods controle over de wereld te verbreken. Hoe dwaas! Dan wordt God afgebeeld als zittend in de hemel en lachend, omdat Hij deze volken spoedig in verwarring zal brengen. Het is God die Zijn eigen koning op Sion zal zetten, en Satan en de antichrist zullen dit niet kunnen verhinderen. Hoewel de naties zich zullen verzamelen om het programma van de valse drie-eenheid uit te voeren, zullen zij in werkelijkheid het doel van de Drie-enige God verwezenlijken. Deze samenkomst van de legers van de naties in het dal van Jizreël zal de eerste fase zijn van de Campagne van Armageddon.[xx]

We zullen vervolgens kijken naar de verwoestende nederlaag van Antichrist en de krachten die tegen God zijn opgesteld. Alle militaire macht op aarde - noch conventioneel, noch nucleair, noch enige andere - kan de meest verwachte overwinning in de geschiedenis van de mens tegenhouden.

VOLGENDE: De Tweede Komst en de Rechterstoel

Eindnoten:

[i] hn Walvoord,Antichrist, Armageddon and the Second Coming of Christ (Ang, this is from one of our books.)]***

[ii] https://www.jcpa.org/phas/phas-jones-f04htm

[iii] https://www.thejc.com/news/israel/israel-arrests-malka-leifer-woman-wanted-on-child-sex-abuse-charges-at-australian-jewish-school-1.458662

[iv] https://www.thejc.com/news/world/australian-jewish-leader-condemn-senator-fraser-anning-speech-calling-for-final-solution-1.468332

[v] https://www.google.com/amp/s/www.foxnews.com/world/anti-semitic-bullying-australia.amp

[vi] https://www.thejc.com/news/world/australian-teenager-charged-for-making-jewish-boy-kiss-another-student-s-shoes-1.490685

[vii] https://www.cis.org.au/commentary/articles/we-cannot-let-anti-semitism-spread-here/

[viii] https://10daily.com.au/news/australia/a191124hsgly/report-shows-anti-semitism-on-the-rise-following-outrage-over-party-nazis-20191125?&utm_medium=paid-search&utm_source=10daily&utm_campaign=digital:na&utm_term=google&utm_ content=dsa&gclid=EAIaIQobChMI0IzskZOa5wIVi5yzCh2pawFPEAMYASAAEgLDbPD_BwE

[ix] https://www.thejc.com/news/world/antisemitic-assaults-and-threats-up-by-30-per-cent-in-australia-new-report-finds-1.493612

[x] https://wwwgoogle.com/amp/s/www.jta.org/quick-reads/australia-sees-30-percent-increase-in-anti-semitic-incidents/amp

[xi] http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/24901

[xii] https://www.adl.org/resources/reports/global-anti-semitism-select-incidents-in-2019

[xiii] https://www.thejc.com/news/world/australian-jewish-survivors-recount-how-the-fire-swept-into-their-home-in-45-minutes-1.495182

[xiv] https://www.thejc.com/news/world/holocaust-survivor-suffering-flashbacks-after-nazi-flag-flown-metres-away-beulah-australian-home-1.495548

[xv] https://www.thejc.com/comment/comment/the-bbc-has-shamed-itself-with-orla-guerin-s-holocaust-report-1.495792

[xvi] Ibid. Walvoord.

[xvii] (Adam Eliyahu Berkowitz, “Australia Slammed with Hail, Pestilence, Darkness Plagues in One Week,” Breaking Israel News, Latest News. Biblical Perspective, January 22, 2020)

[xviii] See https://t.co/0jmjbKmRnz ).

[xix]Arnold Fruchtenbaum, THE SECOND COMING OF JESUS THE MESSIAH

Dr. Arnold G. Fruchtenbaum, Th.M, Ph.D

Director, Ariel Ministries

Tustin, CA]***

[xx] Ibid. Fruchtenbaum

Bron: COMING OF ANTICHRIST—PART 18: Armageddon » SkyWatchTV