Het boek Jubileeën

Izaäk bij de Bron van het Visioen: 1 (zie Gen. xxv.11). Ezau verkoopt zijn geboorterecht: 2-7 (zie Gen. xxv.29-34). Izaäk in Gerar: 8-33 (zie Gen. xxvi.1-33).

Hoofdstuk 24

 1. En het geschiedde na de dood van Abraham, dat de Heer zijn zoon Izaäk zegende, en hij stond op uit Hebron en ging weg en woonde bij de Bron van het Visioen in het eerste jaar van de derde jaarweek [2073 na AM] van deze jubeljaarperiode, zeven jaar.
 2. En in het eerste jaar van de vierde jaarweek [2080 AM] kwam er een hongersnood in het land, naast de eerste hongersnood die in de dagen van Abraham was geweest.
 3. En Jakob maakte linzensoep, en Ezau kwam hongerig van het veld. En hij zei tegen zijn broer Jakob: 'Geef mij van deze rode soep.' En Jakob zei tegen hem: 'Verkoop mij uw geboorterecht en ik zal u brood geven en ook een deel van deze linzensoep.'
 4. En Ezau zei in zijn hart: 'Ik zal sterven; welk voordeel heeft dit geboorterecht dan voor mij?'
 5. En hij zei tegen Jakob: 'Ik geef het u.' En Jakob zei: 'Zweer het mij, deze dag.' En hij zwoer het hem.
 6. En Jakob gaf zijn broer Ezau brood en de soep, en hij at tot hij voldaan was. En Ezau verachtte zijn geboorterecht. Om deze reden is Ezau's naam Edom genoemd, vanwege de rode soep die Jakob hem gaf voor zijn geboorterecht.
 7. En Jakob werd de oudste en Ezau werd van zijn waardigheid beroofd.
 8. En er kwam een hongersnood over het land en Izaäk vertrok in het tweede jaar van deze jaarweek om naar Egypte te gaan, en ging naar de koning der Filistijnen, naar Gerar, naar Abimelech.
 9. En de Heer verscheen hem en zei tegen hem: 'Ga niet naar Egypte; woon in het land waar ik u van zal vertellen en verblijf in dit land, en Ik zal bij u zijn en u zegenen.
 10. Want aan u en aan uw zaad zal Ik al dit land geven, en Ik zal Mijn eed tot stand brengen, die Ik aan uw vader Abraham deed, en Ik zal uw zaad vermenigvuldigen als de sterren van de hemel, en Ik zal aan uw zaad al dit land geven.
 11. En in uw zaad zullen alle volken op aarde gezegend worden, omdat uw vader Mijn stem gehoorzaamde, en Mijn beginselen en Mijn geboden hield, en Mijn wetten, en Mijn verordeningen, en Mijn verbond; en gehoorzaam nu Mijn stem en woon in dit land.
 12. En hij woonde drie jaarweken in Gerar [2080-2101 AM].
 13. En Abimelech beschermde hem en alles wat van hem was, zeggende: 'Een ieder die hem zal aanraken, of iets dat van hem is, zal zeker sterven.'
 14. En Izaäk was sterk onder de Filistijnen, en hij kreeg vele bezittingen, ossen en schapen en kamelen en ezels en een geweldige huishouding.
 15. En hij zaaide in het land der Filistijnen en kreeg er honderdvoudig terug, en Izaäk werd buitengewoon groot, en de Filistijnen benijdden hem.
 16. Nu hadden de Filistijnen alle putten die de knechten van Abraham tijdens het leven van Abraham hadden gegraven, na de dood van Abraham gedicht en met aarde gevuld.
 17. En Abimelech zei tegen Izaäk: 'Ga van ons weg, want u bent veel machtiger dan wij.' En Izaäk vertrok vandaar in het eerste jaar van de zevende week, en verbleef in de valleien van Gerar.
 18. En zij groeven opnieuw de waterputten uit, die de knechten van Abraham, zijn vader, hadden gegraven, en die de Filistijnen hadden gedicht na de dood van Abraham, zijn vader, en hij gaf ze de namen zoals Abraham, zijn vader ze had genoemd.
 19. En de knechten van Izaäk groeven een put in de vallei, en vonden levend water, en de herders van Gerar verdreven de herders van Izaäk, zeggende: 'Het water is van ons.' En Izaäk noemde de naam van de put 'Verdorvenheid', omdat ze verdorven handelden met ons.
 20. En ze groeven een tweede put, en ze ondermijnden die ook. En hij noemde die naam 'Vijandschap'. En hij stond vandaar op en zij groeven een andere put, maar daarvoor hebben zij niet gestreden, en hij noemde de naam ervan 'Ruimte'. En Izaäk zei: 'Nu heeft de Heer voor ons ruimte gemaakt, en wij zijn toegenomen in het land.'
 21. En hij ging vandaar naar de Bron van de Eed in het eerste jaar van de eerste jaarweek in de vierenveertigste jubeljaarperiode [2108 AM].
 22. En de Heer verscheen hem die nacht, op de nieuwe maan van de eerste maand, en zei tot hem: 'Ik ben de God van Abraham, uw vader; vreest niet, want Ik ben met u, en zal u zegenen en zal zeker uw zaad vermenigvuldigen als het zand van de aarde, terwille van Abraham, mijn dienaar.'
 23. En hij bouwde er een altaar, dat Abraham, zijn vader, eerst had gebouwd, en hij riep de naam van de Heer aan, en hij offerde een offer voor de God van Abraham, zijn vader.
 24. En ze groeven een waterput en vonden levend water.
 25. En de dienaren van Izaäk groeven een andere put en vonden geen water, en ze gingen weg en zeiden tegen Izaäk dat ze geen water hadden gevonden. En Izaäk zei: 'Ik heb deze dag gezworen tegen de Filistijnen en deze zaak is ons aangekondigd.'
 26. En hij noemde de naam van die plaats Bron van de Eed; want daar had hij Abimelech gezworen, en Ahuzzat zijn vriend, en Pichol zijn legerbevelhebber.
 27. En Izaäk wist die dag dat hij onder dwang had gezworen vrede met hen te sluiten.
 28. En Izaäk vervloekte op die dag de Filistijnen en zei: 'Vervloekt zijn de Filistijnen tot de dag van de toorn en vernedering, uit het midden van alle volken; moge God ze tot een spot en een vloek maken en een voorwerp van toorn en verontwaardiging in de handen van de zondaars de niet-Joden en in de handen van de Kittiem.
 29. En wie aan het zwaard van de vijand en de Kittiem ontsnapt - moge het rechtvaardige volk hen van onder de hemel verdelgen; want zij zullen de vijanden van mijn kinderen zijn door hun geslachten heen op aarde.

 30. En geen overblijfsel zal hen worden nagelaten.
  Niemand die zal worden gered op de dag van de toorn en het oordeel.
  Want vernietiging en ontworteling en verdrijving van de aarde is voor het hele zaad van de Filistijnen (gereserveerd).
  En er zal niemand van deze Kaftorieten overblijven, geen naam of zaad op de aarde.

 31. Want al stijgt hij op naar de hemel,
  hij zal vandaar naar beneden worden gebracht.

  En al maakt hij zichzelf sterk op aarde,
  hij zal vandaar worden voortgesleept.

  En al verbergt hij zich tussen de naties,
  hij zal vandaar worden uitgeroeid;

  En al daalt hij af in de Sheol,
  ook daar zal zijn veroordeling groot zijn.
  En ook daar zal hij geen vrede hebben.

 32. En als hij in gevangenschap gaat,
  door de handen van hen die Zijn leven zoeken, zij zullen hem onderweg doden.
  En er zal hem geen naam noch zaad worden overgelaten op de hele aarde.
  Want naar de eeuwige vervloeking zal hij vertrekken.'

 33. En zo is het over hem geschreven en gegraveerd op de hemelse tafelen, om met hem te doen op de dag van het oordeel, opdat hij van de aarde zal worden verdreven.

Bron: Jubilees 24

Hoofdstuk - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

Bronpagina: From The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament by R.H. Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913
Scanned and Edited by Joshua Williams, Northwest Nazarene College