Het boek Jubileeën

Hoofdstuk 7

Noach plant een wijngaard en biedt een offer aan: 1-5. Hij wordt dronken en ontbloot zichzelf: 6-9. De vervloeking van Kanaän en de zegening van Sem en Jafeth: 10-12 (vgl. Gen. ix. 20-28). Noachs zonen en kleinzonen en hun steden: 13-19. Noach leert zijn zonen over de oorzaken van de zondvloed en vermaant hen bloed eten en moord te vermijden, de wet op fruitbomen te handhaven en het land elk zevende jaar braak te laten liggen, zoals Henoch had voorgeschreven: 20-39.

 1. En in de zevende week van het eerste jaar [1317 AM], in dit jubeljaar, plantte Noach wijnstokken op de berg waarop de ark rustte, genaamd Lubar, een van de Ararat bergen, en zij produceerden vrucht in het vierde jaar [1320 AM], en hij bewaakte hun vrucht en verzamelde het in dit jaar in de zevende maand.
 2. Een daarvan vervaardigde hij wijn en deed die in een vat, en hield deze daar tot het vijfde jaar [1321 AM] tot de eerste dag op de nieuwe maan van de eerste maand.
 3. En hij vierde met vreugde de dag van dit feest, en hij bracht een brandoffer aan de Heer, een jonge os en een ram, en zeven schapen, elk een jaar oud, en een geitje van de geiten, opdat hij daarmee verzoening zou kunnen doen voor zichzelf en zijn zonen.
 4. En hij bereidde het geitje eerst, en legde een deel van zijn bloed op het vlees dat op het altaar was dat hij had gemaakt, en al het vet legde hij op het altaar waar hij het brandoffer bracht, en de os en de ram en de schapen, en hij legde al hun vlees op het altaar.
 5. En hij legde al hun offerandes erop vermengd met olie, en daarna sprenkelde hij wijn op het vuur dat hij voordien op het altaar had gemaakt, en hij legde wierook op het altaar en zorgde ervoor dat een zoete reuk zou opstijgen, aanvaardbaar voor de Heer zijn God.
 6. En hij was blij en dronk van deze wijn, hij en zijn kinderen met vreugde.
 7. >En het was avond, en hij ging in zijn tent, en dronken legde hij zich neer en sliep, en was onbedekt in zijn tent als hij sliep.
 8. En Cham zag Noach, zijn vader naakt, en ging heen en vertelde het zijn twee broeders buiten.
 9. En Sem nam zijn kledingstuk en stond op, hij en Jafeth, en zij plaatsten het kledingstuk op hun schouders en gingen achterwaarts en bedekten de schaamte van hun vader, en hun gezichten waren afgewend.
 10. En Noach ontwaakte uit zijn slaap en wist alles wat zijn jongere zoon hem gedaan had, en hij vervloekte zijn zoon en zei: "Vervloekt zij Kanaän, een slavenknecht zal hij zijn voor zijn broeders."
 11. Hij zegende Sem en zei: 'Gezegend zij de Heer God van Shem, en Kanaän zal zijn dienaar zijn.
 12. God zal Jafeth verhogen, en God zal wonen in de woning van Sem, en Kanaän zal zijn dienaar zijn."
 13. En Cham wist dat zijn vader zijn jongere zoon had vervloekt en hij was ontstemd dat hij zijn zoon had vervloekt en hij scheidde van zijn vader, hij en zijn zonen met hem, Cush en Mizraim en Put en Kanaän.
 14. En hij bouwde voor zichzelf een stad en noemde zijn naam naar de naam van zijn vrouw Ne'elatama'uk.
 15. En Jafeth zag het en werd jaloers op zijn broer, en ook hij bouwde voor zichzelf een stad en noemde zijn naam naar de naam van zijn vrouw Adatan'eses.
 16. En Shem woonde samen met zijn vader Noach, en hij bouwde een stad dicht bij zijn vader op de berg, en ook hij noemde zijn naam naar de naam van zijn vrouw Sedeqetelebab.
 17. En zie, deze drie steden zijn nabij de berg Lubar, Sedeqetelebab aan de oostkant van de berg, en Na'eltama'uk aan de zuidkant; 'Adatan'eses naar het westen.
 18. En dit zijn de zonen van Shem: Elam, en Assur, en Arpachsad, deze (zoon) is geboren twee jaar na de overstroming en Lud, en Aram.
 19. De zonen van Japheth: Gomer en Magog en Madai en Javan, Tubal en Mesech en Tiras. Dit zijn de zonen van Noach.
 20. En in de achtentwintigste jubeljaarperiode [1324-1372 AM] begon Noach de zonen van zijn zonen de verordeningen en geboden op te leggen, en alle oordelen die hij kende, en hij spoorde zijn zonen aan om de gerechtigheid in acht te nemen, de schande van hun vlees te bedekken, en hun Schepper te zegenen, en vader en moeder te eren, hun naaste lief te hebben en hun zielen te behoeden voor vernieling, onreinheid en alle ongerechtigheid.
 21. Door deze drie dingen kwam de zondvloed op aarde, namelijk als gevolg van de hoererij waarin de wachters tegen de wet van hun verordeningen hoererij aangingen met de dochters der mensen, en zich vrouwen namen van alles wat zij kozen; en zij maakten een begin van de onreinheid.
 22. En zij baarden hen zonen, de Naphidim, en zij waren allemaal verschillend van elkaar, en zij verslonden elkaar; en de reuzen bevochten de Naphil, en de Naphil bevochten de Eljo, en de Eljo-mensen, en de ene man na de ander.
 23. En ieder verkocht zichzelf om ongerechtigheid te bewerken en veel bloed te vergieten, en de aarde was gevuld met ongerechtigheid.
 24. En daarna zondigden zij tegen de beesten en vogels, en alles wat beweegt en loopt op aarde; en er werd veel bloed op aarde vergoten, en elke verbeelding en elk verlangen van de mensen bracht voortdurend ijdelheid en kwaad.
 25. En de Heer vernietigde alles van het oppervlak van de aarde; vanwege de goddeloosheid van hun daden, en vanwege het bloed dat zij midden op de aarde hadden vergoten. Hij vernietigde alles.
 26. 'En wij zijn achtergebleven, ik en u, mijn zonen, en alles wat met ons in de ark is binnengekomen, en zie, ik zie uw werken voor mij, dat u niet in gerechtigheid wandelt; want op het pad der vernieling bent u begonnen te lopen, en u maakt scheiding van elkaar, en u bent jaloers op elkaar, en zo komt het, dat u niet in harmonie bent, mijn zonen, en ieder met zijn broeder.
 27. Want ik zie, en zie, de demonen zijn begonnen met (hun) verleiding tegen u en uw kinderen, en nu vrees ik voor u, dat u na mijn dood het bloed der mensen op aarde zult vergieten en dat u ook van het oppervlak van de aarde zult worden vernietigd.
 28. Want wie het bloed van de mens vergiet, en wie het bloed van welk vlees dan ook eet, zal van de aarde vernietigd worden.
 29. En er zal niemand overgelaten worden die bloed eet, of die het bloed van de mensen op de aarde vergiet. Ook zal er aan hem geen zaad of nageslacht worden nagelaten dat onder de hemel leeft. Want in de Sheol zullen zij gaan, en in de plaats van de verdoemenis zullen zij afdalen, en in de duisternis van de diepte zullen zij allen worden verwijderd door een gewelddadige dood.
 30. Er zal geen bloed op u gezien worden van al het bloed dat er zal zijn al de dagen waarop gij enig beest of vee of wat dan ook op de aarde hebt gedood, en gij zult een goed werk voor uw zielen verrichten door hetgeen wat op de aarde is vergoten, te bedekken.
 31. En gij zult niet zijn zoals degene die met bloed eet, maar waakt er zelf voor, dat niemand bloed mag eten voor u; bedek het bloed, want daarom heb ik de opdracht gekregen om voor u en uw kinderen te getuigen, samen met alle vlees.
 32. En laat niet toe dat de ziel met het vlees gegeten zal worden, opdat uw bloed, dat uw leven is, niet geëist zal worden door de hand van enig vlees dat het vergiet op aarde.
 33. Want de aarde zal niet rein zijn van het bloed dat erop is vergoten; want (alleen) door het bloed van hem die het vergoot, zal de aarde door al zijn generaties heen gezuiverd zal worden.
 34. En nu, mijn kinderen, luister, werk met recht en gerechtigheid, zodat u misschien geplant zult worden over het oppervlak van de hele aarde, en uw heerlijkheid opstijgt voor mijn God, die mij redde van de wateren van de zondvloed.
 35. En zie, u zult voor uzelf steden gaan bouwen en daarin al de planten planten, die op aarde zijn, en bovendien alle fruitdragende bomen.
 36. Gedurende drie jaar zal de vrucht van alles wat gegeten wordt niet verzameld worden, en in het vierde jaar zal de vrucht ervan heilig gerekend zijn [en zij zullen de eerste vruchten offeren], aanvaardbaar voor de Allerhoogste God, die hemel en aarde en alle dingen schiep. Laat hen offeren in overvloed het eerste van de wijn en de olie (als) eerste vruchten op het altaar van de Heer, die deze ontvangt, en wat er overblijft, laten de dienaren van het huis van de Heer die eten voor het altaar dat het ontvangt.
 37. En in het vijfde jaar doet u de vrijlating, zodat u het in rechtvaardigheid en oprechtheid vrijgeeft, en u zult rechtvaardig zijn, en alles wat u plant, zal welvarend zijn.
 38. Want zo gebood Henoch, de vader van uw vader aan Methuselach, zijn zoon, en Methuselach zijn zoon Lamech, en Lamech beval mij alle dingen die zijn vaderen hem had opdragen.
 39. En ik zal u ook het gebod geven, mijn zonen, zoals Henoch zijn zoon in de eerste jubeljaarperioden gaf: terwijl hij nog steeds leefde, de zevende in zijn generatie, gebood en getuigde hij tot zijn zoon en tot de zonen van zijn zonen tot op de dag van zijn dood."

Bron: Jubilees 7

Deel 1 | Deel 2 | Deel 3 | Deel 4 | Deel 5 | Deel 6

Bronpagina: From The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament by R.H. Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913
Scanned and Edited by Joshua Williams, Northwest Nazarene College