Het boek Jubileeën

Abram reist van Haran naar Sichem in Kanaän, vandaar naar Hebron en vandaar naar Egypte: 1-14a. Keert terug naar Kanaän waar Lot zich van hem afscheidt, en ontvangt de belofte van Kanaän en reist naar Hebron: 14b-21. Aanval van Chedorlaomer op Sodom en Gomorra, Lot gevangen genomen: 22-24. Wet van de tienden vastgesteld: 25-29 (zie Gen. xii.4-10, 15-17, 19-20; xiii.11-18; xiv.8-14; 21-4).

Hoofdstuk 13

 1. En Abram trok weg van Haran, en hij nam Sarai, zijn vrouw, en Lot, de zoon van zijn broer Haran, naar het land Kanaän, en hij kwam in Assur, en ging naar Sichem, en woonde in de buurt van een fiere eik.
 2. En hij zag, en zie, het land was zeer aangenaam vanaf het binnengaan van Hamath tot aan de fiere eik.
 3. En de Heer zei tot hem: 'Aan u en aan uw zaad zal Ik dit land geven.'
 4. En hij bouwde er een altaar, en hij offerde er een brandoffer aan de Heer die aan hem was verschenen.
 5. En hij verwijderde zich vandaar naar de berg .... Bethel in het westen en Ai in het oosten en zette er zijn tent neer.
 6. En hij zag en zie, het land was zeer breed en goed, en alles groeide daarop - wijnstokken en vijgen en granaatappels, eiken en palmen, en terebinten en olijfbomen, en ceders en cypressen en dadelbomen, en alle bomen van het veld, en er was water in de bergen.
 7. En hij zegende de Heer, die hem uit Ur der Chaldeeën had geleid en hem naar dit land had gebracht.
 8. En het geschiedde in het eerste jaar van de zevende jaarweek, op de nieuwe maan van de eerste maand [1954 AM], dat hij een altaar op deze berg bouwde en de naam van de Heer aanriep: 'U, de eeuwige God, bent mijn God.'
 9. En hij offerde op het altaar een brandoffer aan de Heer, opdat Hij bij hem zou zijn en hem geen dag van zijn leven zou verlaten.
 10. En hij trok weg vandaar en ging naar het zuiden, en hij kwam bij Hebron, en Hebron werd op dat moment gebouwd, en hij woonde er twee jaar. En hij ging [vandaar] naar het land in het zuiden, naar Bealoth, en er was een hongersnood in het land.
 11. En Abram ging in het derde jaar van de jaarweek Egypte binnen, en hij woonde vijf jaar in Egypte voordat zijn vrouw van hem werd afgenomen.
 12. Nu werd Tanais in Egypte gebouwd in die tijd, zeven jaar na Hebron.
 13. En het geschiedde toen Farao Sarai, de vrouw van Abram, in beslag nam, dat de Heer Farao en zijn huis met grote plagen plaagde vanwege Sarai, de vrouw van Abram.
 14. En Abram was zeer roemrijk vanwege zijn bezittingen in schapen, en runderen, en ezels, en paarden, en kamelen, en knechten en dienstmaagden, en bijzonder in zilver en goud. En ook Lot, de zoon van zijn broer, was welvarend.
 15. En Farao gaf Sarai terug, de vrouw van Abram, en hij stuurde hem uit het land Egypte, en hij reisde naar de plaats waar hij in het begin zijn tent had neergezet, naar de plaats van het altaar, met Ai aan de oostkant, en Bethel aan de westkant, en hij zegende de Heer zijn God die hem in vrede had teruggebracht.
 16. En het geschiedde in de eenenveertigste jubeljaarperiode, in het derde jaar van de eerste jaarweek [1963 AM], dat hij naar deze plaats terugkeerde en er een brandoffer aanbood, en de naam van de Heer aanriep en zei: 'U, de Allerhoogste God, wees mijn God voor eeuwig en eeuwig.'
 17. En in het vierde jaar van deze jaarweek [1964 AM] scheidde Lot van hem, en Lot woonde in Sodom, en de mannen van Sodom waren grote zondaars.
 18. En het bedroefde hem in zijn hart, dat de zoon van zijn broer van hem was gescheiden, want hij had geen kinderen.
 19. In dat jaar, toen Lot gevangen werd genomen, zei de Heer tot Abram, nadat Lot zich van hem had afgescheiden, in het vierde jaar van deze jaarweek: 'Hef uw ogen op van de plaats waar u woont, noordwaarts en zuidwaarts en westwaarts en oostwaarts.
 20. Want al het land, dat u ziet, zal Ik u en uw zaad voor eeuwig geven. En Ik zal uw zaad maken als het zand der zee; al zou een mens het stof van de aarde kunnen tellen, toch zal uw zaad niet geteld kunnen worden.
 21. Sta op, loop in de lengte en in de breedte [door het land] en zie het allemaal, want aan uw zaad zal Ik het geven.' En Abram ging naar Hebron en woonde er.
 22. En in dit jaar kwam Chedorlaomer, de koning van Elam, en Amrafel, koning van Sinear, en Arioch, de koning van Ellasar, en Tideal, de koning van naties, en doodden de koning van Gomorra, en de koning van Sodom vluchtte, en velen vielen door wonden in het Siddimdal aan de Zoutzee.
 23. En zij namen Sodom en Adam en Zeboim in, en zij namen Lot, de zoon van de broer van Abram, en al zijn bezittingen, en zij gingen naar Dan.
 24. En iemand die ontsnapt was, kwam Abram vertellen dat de zoon van zijn broer gevangen was genomen, en [Abram] bewapende zijn huisknechten ....


 25. .... voor Abram, en voor zijn zaad, een tiende van de eerste vruchten aan de Heer, en de Heer verordende het als een verordening voor altijd, dat zij het zouden geven aan de priesters die voor Hem dienden, dat zij het voor altijd zouden bezitten.
 26. En aan deze wet is geen limiet gesteld; want Hij heeft het voor de geslachten voor eeuwig verordineerd, dat zij de tiende van alles, van het zaad en van de wijn en van de olie en van het vee en van de schapen aan de Heer zouden geven.
 27. En Hij gaf [het] aan Zijn priesters om voor Hem te eten en te drinken met vreugde.
 28. En de koning van Sodom kwam tot hem en boog zich voor hem en zei: "Onze heer Abram, geef ons de zielen die u gered hebt, maar laat de buit van u zijn".
 29. En Abram zei tot hem: 'Ik hef mijn handen op tot de Allerhoogste God, dat ik vanaf een draad tot aan een schoenveter niets zal nemen dat van u is, opdat u niet zou zeggen, ik heb Abram rijk gemaakt, behalve wat de jongemannen gegeten hebben, en het deel van de mensen die met mij gingen - Aner, Eskol en Mamre. Zij zullen hun deel nemen."

Bron: Jubilees 13

Hoofdstuk - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

Bronpagina: From The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament by R.H. Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913
Scanned and Edited by Joshua Williams, Northwest Nazarene College