Het boek Jubileeën

Abrahams dood en begrafenis: 1-10 (zie Gen. xxv.7-10). Terugloop van jaren en toenemende corruptie van de mensheid; messiaanse rampen; universele strijd; de gelovige in de strijd om de ongelovigen terug te brengen; Israël binnengevallen door zondaars uit de heidenen: 11-25. Vernieuwde studie van de wet en vernieuwing van de mensheid; Messiaans koninkrijk; gezegende onsterfelijkheid van de rechtvaardigen: 26-32.

Hoofdstuk 23

 1. En hij legde twee vingers van Jakob op zijn ogen, en hij zegende de God der goden, en hij bedekte zijn gezicht en strekte zijn voeten en sliep de slaap van de eeuwigheid en werd verzameld tot zijn vaderen.
 2. En ondanks dit alles lag Jakob aan zijn boezem en wist niet dat Abraham, de vader van zijn vader, dood was.
 3. En Jakob ontwaakte uit zijn slaap, en zie Abraham was ijskoud, en hij zei: 'Vader, vader,' maar er was niemand die sprak, en hij wist dat hij dood was.
 4. En hij kwam op vanuit zijn boezem en rende naar Rebekka, zijn moeder en vertelde het; en Rebekka ging naar Izaäk in de nacht, en vertelde het hem; en zij gingen samen, en Jakob met hen, en een lamp was in zijn hand, en toen zij naar binnen waren gegaan vonden zij Abraham dood liggend.
 5. En Izaäk viel op het gezicht van zijn vader en huilde en kuste hem.
 6. En de stemmen werden gehoord in het huis van Abraham; en Ismaël, zijn zoon, stond op, en ging naar Abraham, zijn vader, en huilde over Abraham, zijn vader, hij en heel het huis van Abraham, en zij huilden met een groot gehuil.
 7. En zijn zonen Izaäk en Ismaël begroeven hem in de dubbele grot, bij Sara zijn vrouw, en zij rouwden over hem veertig dagen, alle mannen van zijn huis, en Izaäk en Ismaël, en al hun zonen, en al de zonen van Ketura in hun plaatsen; en toen werden de dagen van rouw voor Abraham beëindigd.
 8. En hij leefde drie jubeljaarperioden en vier jaarweken, honderdvijfenzeventig jaar, en voltooide de dagen van zijn leven, oud en vol van dagen.
 9. Want de dagen van het leven van de voorvaderen waren negentien jubeljaarperioden. En na de zondvloed begonnen zij minder dan negentien jubeljaarperioden te worden, en te verminderen en snel oud te worden, en vol van hun dagen te zijn door de veelvuldige beproevingen en de boosaardigheid van hun wegen, met uitzondering van Abraham.
 10. Want Abraham was volmaakt in al zijn daden bij de Heer, en welvarend in gerechtigheid gedurende alle dagen van zijn leven; en zie, hij voltooide geen vier jubeljaarperioden in zijn leven omdat hij oud was geworden vanwege de goddeloosheid, maar was vol van zijn dagen.
 11. En al de geslachten die er zullen komen vanaf deze tijd tot aan de dag van het grote oordeel, zullen snel oud worden, voordat zij twee jubeljaarperioden oud zijn, en hun kennis zal hen verlaten vanwege hun ouderdom [al hun kennis zal verdwijnen].
 12. En in die dagen, als een man anderhalve jubeljaarperiode leeft, zullen zij over hem zeggen: 'Hij heeft lang geleefd, en het grootste deel van zijn dagen zal pijn en verdriet en verdrukking zijn, en er is geen vrede.
 13. Want rampspoed volgt op rampspoed, en verwonding op verwonding, en verdrukking op verdrukking, en boze tijdingen op boze tijdingen, en ziekte op ziekte, en alle boze oordelen zoals deze, de een na de ander, ziekte en vallen, sneeuw, vorst en ijs, koorts en rillingen, verdoving, en hongersnood, en de dood, het zwaard, en gevangenschap, en allerlei rampen en pijnen.'
 14. En dit alles zal komen op een boze generatie die op de aarde overtreedt; hun werken zijn onreinheid en ontucht, en vervuiling en gruwelen.
 15. Dan zullen zij zeggen: 'De dagen van de voorvaderen waren vele, tot duizend jaren, en waren goed; maar zie de dagen van ons leven, als een mens er vele heeft geleefd, zijn het drie keer twintigtal en tien, en, als hij sterk is vier keer twintigtal jaren, en ze zijn boos, en er is geen vrede in de dagen van deze boze generatie.
 16. En in die generatie zullen de zonen hun vaderen en hun oudsten veroordelen voor de zonde en de ongerechtigheid, en voor de woorden van hun mond en het grote kwaad dat zij begaan, en met betrekking tot hun verzaken van het verbond dat de Heer tussen hen en Hem heeft gesloten, dat zij al Zijn geboden en Zijn verordeningen en al Zijn wetten zouden onderhouden en doen zonder naar de rechter- of de linkerhand af te wijken.
 17. Want allen hebben kwaad gedaan, en elke mond spreekt ongerechtigheid en al hun werken zijn een onreinheid en een gruwel, en al hun wegen zijn vervuiling, onreinheid en vernietiging.
 18. Zie, de aarde zal door al hun werken vernietigd worden, en er zal geen zaad van de wijnstokken zijn, en geen olie zal er zijn; want hun werken zijn volkomen ontrouw, en zij zullen allen tezamen sterven, beesten en runderen en vogels, en al de vissen van de zee, vanwege de mensenkinderen.
 19. En zij zullen met elkaar strijden, de jongeren met de ouden, en de ouden met de jongeren, de armen met de rijken, de nederigen met de groten, en de bedelaar met de prins, vanwege de wet en het verbond; want zij zijn het gebod en het verbond vergeten, en de feesten, de maanden, de sabbatten en jubeljaren, en alle oordelen.
 20. En zij zullen staan met (bogen en) zwaarden en oorlog, om hen weer terug op de weg te zetten; maar zij zullen niet terugkeren, voordat er veel bloed op aarde is vergoten onder elkander.
 21. En degenen die ontsnapt zijn, zullen niet op hun boosheid terugkeren naar de weg van de gerechtigheid, maar zij zullen zich allen verheffen tot bedrog en rijkdom, opdat zij allen nemen wat van hun naaste is, en zij zullen de grote naam noemen, maar niet in waarheid en niet in gerechtigheid, en zij zullen de heiligheid der heiligen verontreinigen met hun onreinheid en de verdorvenheid van hun verontreiniging.
 22. En er zal van de Heer een grote straf komen voor de daden van deze generatie, en Hij zal ze overgeven aan het zwaard en aan het oordeel en aan gevangenschap, om te worden geplunderd en verslonden.
 23. En Hij zal tegen hen opwekken de zondaars van de heidenen, die noch barmhartigheid noch mededogen hebben, en die niet de persoon van iemand, oud noch jong, noch iemand, zullen respecteren, want zij zijn boosaardiger en sterker om kwaad te doen dan alle mensenkinderen.

  En zij zullen geweld gebruiken tegen Israël, en overtreding tegen Jakob.
  En er zal veel bloed op de aarde worden vergoten.
  En er zal niemand zijn om te verzamelen en niemand om te begraven.

 24. In die dagen zullen zij hardop schreeuwen,
  en roepen en bidden dat zij gered mogen worden uit de hand van de zondaars, de heidenen.
  Maar niemand zal worden gered.

 25. En de hoofden van de kinderen zullen wit zijn met grijs haar.
  En een kind van drie jaarweken zal oud lijken als een man van honderd jaar.
  En hun gestalte zal worden vernietigd door verdrukking en onderdrukking.

 26. En in die dagen zullen de kinderen beginnen de wetten te bestuderen,
  en om de geboden te zoeken,
  en om terug te keren op het pad van gerechtigheid.

 27. En in die dagen zullen velen beginnen te groeien en toenemen onder de mensenkinderen.
  Tot hun dagen naderen tot duizend jaar.
  En naar een groter aantal jaren dan (voorheen) het aantal van de dagen was.

 28. En er zal geen oud mens zijn,
  noch iemand die (niet) tevreden is met zijn dagen.
  Want iedereen zal zijn (als) kinderen en jeugdigen.

 29. En al hun dagen zullen zij voltooien en leven in vrede en vreugde.
  En er zal geen Satan zijn, noch een kwaadaardige vernietiger.
  Want al hun dagen zullen dagen zijn van zegen en genezing.

 30. En op dat moment zal de Heer zijn dienaren genezen,
  en zij zullen opstaan en grote vrede zien,
  en hun tegenstanders verdrijven.

  En de rechtvaardigen zullen zien en dankbaar zijn,
  en genieten van vreugde voor eeuwig en altijd,
  En zij zullen al hun oordelen en al hun vloeken over hun vijanden zien.

 31. En hun beenderen zullen in de aarde rusten,
  en hun geesten zullen veel vreugde hebben,
  en zij zullen weten, dat het de Heer is, die het oordeel voltrekt,
  en barmhartigheid toont aan honderden en duizenden en aan allen die Hem liefhebben.

 32. En u, Mozes, schrijf deze woorden op; daarom zijn zij geschreven, en leg ze op de hemelse tafelen vast tot een getuigenis voor de geslachten voor eeuwig.

Bron: Jubilees 23

Hoofdstuk - 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

Bronpagina: From The Apocrypha and Pseudepigrapha of the Old Testament by R.H. Charles, Oxford: Clarendon Press, 1913
Scanned and Edited by Joshua Williams, Northwest Nazarene College