www.wimjongman.nl

(homepagina)


IS HET VATICAAN BETROKKEN BIJ DE KOMENDE GROTE MISLEIDING? - DEEL 20: Zijn Buitenaardsen Engelen?

3 oktober 2023 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19

Een ander argument dat veel christenen ongemakkelijk maakt, is dat de engelen in de Bijbel eigenlijk buitenaardse wezens zijn. Meestal komt deze bewering van ongelovigen, vanuit het standpunt van de Ancient Astronaut Theory. Het probleem hiermee is dat je, om dit punt te beargumenteren en toch een niet-christelijk standpunt te handhaven, verzen moet uitkiezen die het ondersteunen en andere verzen die het weerleggen moet negeren. Op het eerste gezicht is deze methode intellectueel oneerlijk.

Hoewel de meesten die dit standpunt innemen het waarschijnlijk niet accepteren om opzettelijk kwaadaardig te zijn tegen het Christendom of om onwaarheden te verkondigen, maakt dit het niet minder onsamenhangend. Wat er waarschijnlijk gebeurt, is dat de meesten die deze visie aanhangen de paar verzen kennen die in het argument betrokken zijn, maar niet op de hoogte zijn van de bijbelse tekst als geheel. Er zijn immers voorgangers en prominente figuren in de bediening die de hele Schrift niet volledig begrijpen en die moeite zouden hebben om de basisdoctrines van het christendom te verdedigen.

Iemand die vastbesloten is om het Christendom te verwerpen zou, wanneer hij de Schrift in zijn geheel bekijkt, niet de visie willen aanhangen dat engelen verkeerd geïdentificeerde buitenaardse wezens zijn. Er zijn vier grote problemen met deze zienswijze. Ten eerste zouden er stoffelijke lichamen van buitenaardsen nodig zijn als er feitelijke buitenaardse lichamen bestaan die van UFO-crashplaatsen zijn teruggevonden en ergens zijn opgeslagen. De Bijbel leert ons echter duidelijk dat engelen onsterfelijk zijn en geen vastgestelde levensduur hebben. Bijvoorbeeld:

Want wanneer zij [mensen] opstaan uit de dood, trouwen zij niet en worden zij ook niet ten huwelijk gegeven, maar zijn zij als engelen in de hemel. (Marcus 12:25)

En de engelen die zich niet aan hun eigen stand hielden, maar hun eigen woning verlieten, heeft hij in eeuwige ketenen in de diepste duisternis bewaard voor het oordeel van de grote dag. (Judas 1:6)

Engelen in de hemel hebben geen voortplanting nodig, omdat ze onsterfelijk zijn. Wat betreft de engelen die vielen, zoals beschreven in het boek Judas, als zij in eeuwige ketenen worden gehouden, zou het voor de hand liggen dat de engelen ook onsterfelijk zouden moeten zijn.

Ten tweede worden engelen (mal'akim in het Hebreeuws) altijd in menselijke vorm afgebeeld. Als we het alleen over engelen hebben, wordt er geen mal'ak in niet-menselijke vorm beschreven. Natuurlijk zijn er Serafijnen, Cherubijnen en Ophaniem die in niet-menselijke gedaanten verschijnen, maar zelfs deze hebben geen gelijkenis met de verschijning van wezens die vaak in buitenaardse ontvoeringsscenario's worden genoemd. Het enige ras van buitenwereldse wezens dat ook maar enigszins lijkt op iets engels dat in de Bijbel wordt beschreven zijn de "Nordics", maar ook daar zijn problemen, zoals we later zullen zien.

Ten derde wordt nooit beschreven dat engelen een vliegend voertuig nodig hebben om van de ene plaats naar de andere te reizen. Ze zouden eerder beschreven kunnen worden als "extradimensionale" wezens dan als buitenaardse wezens. Bepaalde verzen beschrijven strijdwagens en engelen samen (Psalm 68:18; 2 Koningen 6:17), maar een werkelijke relatie tussen voertuig en piloot wordt nooit vastgesteld. Merk ook op dat de hemelse strijdwagens in de Schrift meestal met paarden worden beschreven. Buitenaardse ruimteschepen zouden om voor de hand liggende redenen niet door paarden getrokken worden.

Ten vierde, als buitenaardsen in het Nieuwe Testament ten onrechte als engelen werden geïdentificeerd, dan zou de logica ons ertoe brengen om alles wat het Nieuwe Testament verder over deze wezens zegt te accepteren. Met andere woorden, het zou onlogisch en incoherent zijn om de Bijbel te gebruiken om te bewijzen dat engelen eigenlijk buitenaardse wezens zijn, maar vervolgens te verwerpen wat de Bijbel over deze wezens zegt. Dit brengt ons terug bij de kwestie van de Nordics en andere vermeende buitenaardse wezens. Kijk eens naar deze bijbelse beschrijvingen van engelen en probeer je voor te stellen dat je "engelen" vervangt door "buitenaardse wezens" om te zien of ze overeenkomen met wat algemeen wordt onderwezen door oude astronautentheorie aanhangers.

1. Engelen redden de volgelingen van Jezus alleen bij de Opname/Tweede Komst (Matteüs 24:31; 1 Tessalonicenzen 4:16-18; 2 Tessalonicenzen 1).
2. Engelen kondigden aan dat Jezus de Messias en Redder van de hele mensheid was (Lucas 2:10-15).
3. Engelen zijn minder en onderworpen aan Jezus Christus (1 Petrus 3:21-22).
4. Engelen voeren de toorn van God over de aarde en ongelovigen uit in de eindtijd (Openbaring 14:17-15:1).

Er zijn natuurlijk nog vele andere zoals deze, maar deze korte lijst zou genoeg moeten zijn om de logische ontkoppeling aan te tonen tussen bijbelse engelen en moderne beschrijvingen van wezens waarvan men getuige is geweest tijdens ontvoeringsscenario's.[i]

Zouden we werkelijk willen dat geregisseerde Panspermie ons oorsprongsverhaal is?

Hoewel het waar is dat het Christendom een echte buitenaardse realiteit kan bevatten, zijn er nog steeds aspecten in het debat die de Christelijke theologie zou verwerpen. Eén van deze aspecten is het idee dat buitenaardsen de mensheid hebben geschapen (wat ook wel "gerichte panspermie" wordt genoemd). Nogmaals, deze zienswijze neemt de vraag naar de ultieme Schepper niet weg. Stellen dat buitenaardsen de mensheid hebben geschapen verwijdert iemand niet van God. De volgende voor de hand liggende vraag zou zijn: "Waar kwamen ze dan vandaan?" Sommigen zouden zelfs in de verleiding kunnen komen om te stellen dat God zelf een buitenaards wezen is, maar dit is onzin, want niet alleen stuit deze theorie op dezelfde problemen als het standpunt dat buitenaardsen engelen zijn, maar het verklaart ook niet de oorsprong van materie. Er is bijvoorbeeld niemand die serieus wordt genomen die beweert dat buitenaardse wezens van een andere planeet het universum hebben geschapen.

Er zijn nog andere grote problemen met het idee van panspermie, niet alleen voor christenen, maar ook voor niet-christenen. Het idee dat buitenaardse wezens, in het bijzonder degenen die mensen ervaren in ontvoeringsscenario's, de mensheid hebben geschapen is tegenwoordig voor veel mensen extreem aantrekkelijk. Maar als we dieper op de zaak ingaan, ontdekken we dat dit idee misschien niet zo aantrekkelijk is als we alle vertakkingen en gevolgen ervan overwegen.[ii]

Typisch zijn de aanhangers van deze zienswijze het over een aantal dingen eens. Ze zijn het er meestal over eens dat de mensheid is geschapen door buitenaardsen die lang geleden naar de aarde kwamen. Zij geloven dat deze wezens en hun schepping van de mensheid beschreven worden in oude Mesopotamische teksten die weerspiegeld worden in de Bijbel. Ze geloven ook dat deze buitenaardsen de oude goden van de mensheid zijn, verward met godheden, maar nog steeds onze scheppers.

ARTIKEL GAAT VERDER ONDER VIDEO

KIJKEN! MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN DE ANASAZI... EEN REPTIELENBEDRIEGER... EN DE MODERNE UFO-ALIENS KWESTIE

Er zijn enkele logische en negatieve conclusies die uit dit idee voortkomen, hoewel deze gewoonlijk niet worden besproken in de mainstream. Bijvoorbeeld, als buitenaardsen de mensheid hebben geschapen, dan bezitten mensen geen inherente waardigheid. Volgens oude Mesopotamische scheppingsmythes werden mensen als slaven geschapen door de Anunnaki goden. Uit het Epos van Atrahasis:

De zeven grote Anunna-goden belastten

de Igigi-goden met dwangarbeid...

Ea maakte zich klaar om te spreken,

en zei tegen de goden, zijn broeders:

"Wat is hun schuld?

Hun dwangarbeid was zwaar, hun ellende te veel!

Elke dag ...

het geschreeuw was luid, we konden het rumoer horen.

Er is...

Belet-ili, de vroedvrouw, is aanwezig.

Laat haar dan een mens scheppen, een man,

Laat hem het juk dragen!

Laat hem het juk dragen!

Laat de mens het gezwoeg van de god op zich nemen."

Belet-ili, de vroedvrouw, is aanwezig.

Laat de vroedvrouw een mens scheppen!

Laat de mens het gezwoeg van de god op zich nemen.[iii]

Het komt erop neer dat de goden belast waren met zwaar werk, dus besloten ze om in plaats daarvan mensen te scheppen om het werk te doen. Volgens deze oude teksten zijn mensen niets meer dan een slavenras.

Je kunt je afvragen of, in deze context, de mensheid geschapen is naar het beeld van de goden op dezelfde manier als de Bijbel leert dat we geschapen zijn naar het beeld van YHWH. Ondanks wat sommige literatuur over oude astronauten beweert, komt het idee van het beeld van God niet voor in Mesopotamische teksten; het is puur een bijbels en theïstisch concept. In feite komt het woord "beeld" nooit voor in het Mesopotamische verslag van de schepping van de mensheid.[iv] Integendeel, in het Mesopotamische begrip werden we ver beneden elk "beeld"-concept geschapen. We werden geschapen als slaven.

Natuurlijk botst dit drastisch met wat veel buitenaardse ontvoerden en ervaringsdeskundigen over de mensheid is verteld. Velen van hen wordt, zelfs op individuele basis, verteld dat ze speciaal en geliefd zijn. Maar tegelijkertijd wordt er van hen verwacht dat ze de tegenstrijdige scheppingsverhalen van vermeende Anunnaki buitenaardse wezens geloven. Hoe kan de boodschap van speciaal zijn dan vertrouwd worden door de ontvoerde/ervaringsdeskundige? Zouden buitenaardse wezens zich niet bewust moeten zijn van wat hun oude voorouders over hen zeiden? De tegenstrijdige verslagen kloppen gewoon niet.

We kunnen dit scheppingsverhaal vergelijken met het Bijbelse. In een bijbels wereldbeeld heeft elke man, vrouw, kind en zelfs ongeborene een inherente waarde als beelddrager van God. De Bijbel leert ons, zoals we eerder zagen, dat het leven heilig is. Wij zijn Gods vertegenwoordigers op aarde. Volgens de Bijbelse leer is ieder mens werkelijk speciaal, uniek en geliefd in Gods ogen.

Als het buitenaardse schepperswereldbeeld correct is, dan is er geen hoger doel voor het leven van welk mens dan ook. Niemand is echt speciaal. Er is geen concept van eeuwige beloning in de Hemel door een persoonlijke en liefhebbende God. Als het concept dat mensen van God hebben in feite een fysieke, buitenaardse levensvorm is die door naturalistische, evolutionaire middelen tot stand kwam, dan beperkt dit de realiteit tot het fysieke universum. Er zou geen notie zijn van een spirituele realiteit buiten de materiële realiteit waaruit de fysieke realiteit voortkomt. In wezen en logisch gezien zou elk gevoel van spiritualiteit moeten worden opgegeven; anders zou het onlogisch en inconsistent zijn om te zeggen dat buitenaardse wezens niet door een soort God werden geschapen, maar toch spirituele wezens zijn zoals wij met een ziel. Waar komt de buitenaardse ziel vandaan? Moeten we aannemen dat die ook geëvolueerd is? Het is gewoonweg onlogisch, maar toch zijn deze tegenstrijdige ideeën wat veel ontvoerden beweren te hebben gehoord van hun buitenaardse bezoekers.

Degenen die in de categorie vallen van degenen die geloven dat het universum zelf leven heeft en het behandelen als een levend wezen of "biocosmos" hebben ook een logische inconsistentie. Hoe spiritueel zij ook denken dat het universum is, zonder een Schepper bestaat het nog steeds uit materie en niets daarbuiten. Meestal beschouwen degenen die deze zienswijze aanhangen het universum als zijn eigen schepper. Door het op deze manier te beschouwen wordt het idee van een persoonlijke godheid die boven de schepping uitstijgt vermeden. Dit is voor sommigen een aantrekkelijk idee, omdat het het individu in staat stelt om religie, de Bijbel en de persoonlijke verantwoordelijkheid die het Christendom onderwijst te vermijden en toch een geloof in iets groters dan het eigen ik te behouden. Maar nogmaals, de logische conclusie van deze zienswijze is dat er niets is buiten de gewone materie. Niemand is speciaal of uniek. Niets wat we doen of geloven doet er echt toe in het grote geheel der dingen, want er is geen groot geheel der dingen. Natuurlijk zouden de meesten die deze zienswijze aanhangen het niet eens zijn met deze conclusie - maar daarin ligt de inconsistentie. Hoe kan een spiritueel begrip bestaan zonder een spirituele realiteit?

Als buitenaardse wezens mensen hebben geschapen, dan is er geen hoger doel voor het leven van een mens. Dit betekent dat mensen simpelweg een hogere vorm van dieren zijn en als minderwaardiger worden beschouwd dan de buitenaardsen die de mensheid hebben geschapen. Het enige doel van de mensheid is dienstbaarheid/slavernij aan de buitenaardse scheppers.

Natuurlijk kunnen sommigen beweren dat er meerdere buitenaardse rassen zijn en dat sommigen ons willen helpen ons volledige potentieel te bereiken. Dit creëert echter ook problemen. Hoe kunnen we het verschil weten tussen goede en slechte buitenaardse wezens? Het lijkt erop dat de "slechte" buitenaardse wezens zichzelf niet als zodanig identificeren en dat alle buitenaardse wezens beweren dat ze "goed" zijn. Volgens de oude Mesopotamische scheppingsmythes gedragen de goden zich hetzelfde als mensen, wat betekent dat ze in staat zijn tot misleiding en puur uit eigenbelang handelen. Hoe kunnen we weten of ze te vertrouwen zijn en wie we kunnen vertrouwen? Als buitenaardse ontvoeringsscenario's waar zijn, hoe kunnen de schendingen die mensen moeten ondergaan dan als goedwillend worden beschouwd? Als een mens een persoon zou ontvoeren en hem of haar zou onderwerpen aan gedwongen medische procedures, zouden we dan hetzelfde standpunt innemen? Waarom zou dit anders zijn, alleen maar omdat het een buitenaards wezen is, en geen mens, die het misbruik veroorzaakt? Waarom hebben sommige van 's werelds grootste autoriteiten op het gebied van ontvoeringen door buitenaardse wezens, zoals Dr. David Jacobs, geconcludeerd dat de motivatie van buitenaardse wezens niet in ons belang of voor ons voordeel is, maar voor hun eigen belang?

Een ander punt, waar we later dieper op in zullen gaan, is het volgende: Als de visie van de buitenaardse schepper correct is, zou het idee van raciale superioriteit en ongelijkheid waar en consistent zijn. Deze conclusie komt uit de Mesopotamische teksten die ons vertellen dat de goden het koningschap schiepen voor de mensheid. Gespiegeld in bepaalde werken van moderne Ancient Astronaut literatuur, ging er meer Anunnaki bloed in bepaalde mensen dan in andere. Dit betekent dat bepaalde bloedlijnen inherent superieur zijn omdat ze koninklijk zijn. Degenen die deze mening zijn toegedaan zouden zich logischerwijs moeten afvragen of zij tot de koninklijke bloedlijn behoren. Zijn zij net zo begenadigd door de goden als andere mensen? Behoren andere niet-Kaukasische rassen tot de koninklijke bloedlijn? Als het idee van raciale superioriteit waar is, moeten we dat dan verdedigen? Zullen de goden dit idee afdwingen als ze terugkeren? Zullen er bepaalde bloedlijnen zijn die heersen en andere bloedlijnen die dienen? Natuurlijk zouden de meesten die dit geloven elke vorm van racisme of rassensuperioriteit afwijzen - maar nogmaals, dit is een logische inconsistentie. Als buitenaardse wezens mensen schiepen, vooral als de oude Mesopotamische tekst een nauwkeurige weergave is van het scheppingsproces zoals veel Ancient Astronaut theoretici beweren, dan hebben de goden volgens de woorden van de oude teksten zelf het koningschap voor sommigen geschapen en niet voor anderen. In deze opvatting zijn sommige bloedlijnen standaard superieur en andere inferieur.

Het bijbelse begrip van de schepping in zijn oorspronkelijke context stelt daarentegen dat alle rassen gelijk zijn omdat alle rassen menselijk zijn. Alle mensen, man en vrouw, zijn Gods beelden. Mensen die Gods verlossingsplan volgen worden allemaal beschouwd als koninklijke nakomelingen. Ze worden beschouwd als zonen van God die met Hem over een nieuwe aarde zullen heersen.[v] Dit voorrecht is beschikbaar voor iedereen die het wil. Het hangt niet af van iemands bloedlijn, ras of positie in het leven. Het is een geschenk dat voor iedereen beschikbaar is gemaakt door het vergoten bloed van Jezus Christus aan het kruis.

Een laatste punt: Als de buitenaards-schepper visie waar is, dan zijn de buitenaardse scheppers precies dat: schepper-meesters. Het zijn geen broeders. Dit komt vaak naar voren in de literatuur over ontvoeringen door buitenaardse wezens en in die van astronautentheorie aanhangers. Typisch beweren buitenaardse wezens dat ze zowel onze scheppers als onze broeders zijn; maar dat soort relatie wordt nooit uitgelegd. Als buitenaardse wezens onze scheppers zijn, kunnen ze logischerwijs niet onze broeders zijn en op hetzelfde speelveld staan als mensen. Ze zouden superieur zijn, niet alleen in intellect en technologie, maar ook in status. Wij, als hun schepping, zouden onder hen staan. Zij zouden het eigendomsrecht hebben over onze lichamen, zielen, levens en zelfs kinderen. Alles wat ze ons aandoen zou volledig gerechtvaardigd zijn.

Dit betekent ook dat koninklijk koningschap een monarchie zou zijn, geen democratie. De schepper schept en het schepsel gehoorzaamt. De elite beveelt en de rest van ons onderwerpt zich - of lijdt anders onder de gevolgen. Wat die gevolgen ook zijn, zelfs als ze marteling of dood zijn, ze zouden het recht van de schepper zijn en dus gerechtvaardigd. Mensen zouden niet het recht hebben om te klagen over ontvoering of misbruik. Geen mens zou het recht hebben om gerechtigheid te eisen. De buitenaardse wezens zouden wettelijke aanspraken hebben over elk menselijk wezen en zouden vrij zijn, zelfs moreel, om met ons te doen wat ze maar willen.

Om weer een contrast te maken met de bijbelse theologie: volgens de Bijbel zijn we allemaal voorbestemd om koningen te zijn. Iedereen die deze bestemming wil opeisen is vrij om dat te doen. De status van het beeld van God is gedemocratiseerd in die zin dat alle mensen Gods nakomelingen zijn en voorbestemd zijn om heersers te zijn. We zijn zelfs voorbestemd om over de engelen te oordelen en te heersen.[vi] Jezus Christus is niet alleen onze Heer en Verlosser, maar als God die in het vlees geboren is, ook onze broeder en niet onze eigenaar. We vinden dit in het boek Hebreeën:

Ergens is getuigd: "Wat is de mens, dat Gij acht op hem slaat, of de mensenzoon, dat Gij u om hem bekommert? U hebt hem een weinig lager gemaakt dan de engelen; u hebt hem gekroond met heerlijkheid en eer, en alles aan zijn voeten onderworpen." Door alles aan Hem te onderwerpen, liet hij niets buiten zijn controle. Op dit moment zien we nog niet alles aan Hem onderworpen. Maar we zien Hem die voor een korte tijd lager gemaakt is dan de engelen, namelijk Jezus, gekroond met heerlijkheid en eer vanwege het lijden van de dood, zodat hij door de genade van God voor iedereen de dood zou smaken. Want het was passend dat Hij, voor wie en door wie alles bestaat, door vele zonen tot heerlijkheid te brengen, de grondlegger van hun heil volmaakt zou maken door te lijden. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben allen één bron. Daarom schaamt hij zich er niet voor hen broeders te noemen en zegt: "Ik zal uw naam aan mijn broeders vertellen; in het midden van de gemeente zal ik uw lof zingen." (Hebreeën 2:6-12, ESV)

Andere vragen komen naar boven in de visie van de buitenaardse schepper, zoals: Houden buitenaardse wezens echt van mensen en hoe kunnen we dat weten? Als de verhalen over de goden in oude teksten waar zijn, waarom verschillen ze dan zo enorm van de boodschappen die ontvoerden en ervaringsdeskundigen ontvangen? Zijn deze wezens te vertrouwen? Wat voor liefde voelen ze voor de mensen die ze bezoeken en met wie ze praten? Is het een opofferende liefde? Of is het het soort liefde dat iemand zou hebben voor een huisdier of een ding? Hoe groot is hun emotionele verbondenheid? Houden deze buitenaardse wezens van de mensen met wie ze omgaan zoals je van je kind zou houden? Als ze echt op deze manier van mensen houden, waarom hebben ze ons dan als slaven gemaakt? Waarom hebben ze ons gemaakt en zijn ze weggegaan? Waarom creëerden ze ons en verstopten ze zich? Waarom kan niemand een persoonlijke relatie met één van hen hebben als hij of zij dat wil? Waarom zouden deze wezens hun "kinderen" of "broeders" ontkennen?

Feit is dat volgens deze zienswijze de mensheid op zijn best een experiment is in plaats van een geliefd kind. Daarom verwerpt het Christendom het idee dat buitenaardsen de mensheid hebben geschapen. De God van de Bijbel heeft een emotionele investering in ons. Maar buitenaardsen die beweren de scheppers van de mensheid te zijn, hebben dat niet. Voor hen, als wat zij beweren waar is, is de mensheid niets meer dan een afstandelijke wetenschappelijke nieuwsgierigheid. De scheppende aliens zelf zouden in het beste geval vergelijkbaar zijn met een afwezige ouder en in het slechtste geval met een koude, liefdeloze en afstandelijke onderzoeker. Denk er eens zo over na: Houden we op deze manier van onze kinderen? Is dit hoe we willen dat onze kinderen zich hun kindertijd herinneren? Natuurlijk niet. Er is iets veel beters dan de buitenaardse scheppersvisie. De Bijbel beschrijft een Schepper die heel anders is dan de logische conclusies van een buitenaards scheppersbegrip van de mensheid. Voor Christenen worden we bemind met een opofferende liefde van een Vader die er altijd is en die Zijn beloften consequent en zonder falen nakomt. Dit is de reden waarom het Christendom als geheel het idee van gerichte panspermie niet zou accepteren. Het is simpelweg inferieur aan en minder aantrekkelijk dan alles wat de Bijbelse beschrijving van God als Schepper van de mensheid met zich meebrengt.

VOLGENDE: De bedrieglijke buitenaardse wezens van vandaag vanuit christelijk oogpunt

Eindnoten

[i] For more information, watch Could Christianity Accommodate a Genuine Extra-Terrestrial Reality? By Dr. Michael S. Heiser, PhD: https://youtu.be/uOZ0KaUBkoU.

[ii] For more information on this topic, watch The Dark Side of Panspermia by Dr. Michael S. Heiser, PhD: https://youtu.be/ov9Wx8GcCGc.

[iii] The Epic of Atrahasis can be read in full at http://www.livius.org/sources/content/anet/104-106-the-epic-of-atrahasis/.

[iv] The Dark Side of Panspermia by Dr. Michael S. Heiser, PhD: https://youtu.be/ov9Wx8GcCGc.

[v] Hosea 2:1; Daniel 7:27; John 1:12; Galatians 3:29; 1 John 3:1.

[vi] 1 Corinthians 6:3.

Bron: IS THE VATICAN INVOLVED IN THE COMING GREAT DELUSION—PART 20: Are Extraterrestrials Angels? » SkyWatchTV