www.wimjongman.nl

(homepagina)


IS HET VATICAAN BETROKKEN BIJ DE KOMENDE GROTE MISLEIDING? - DEEL 19: De vermeende dreiging van evolutie

1 oktober 2023 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18

Vandaag de dag hebben we nog steeds te maken met dezelfde problemen binnen de Kerk. Het is algemeen geaccepteerd, naar de maatstaven van de wereld, dat intelligent buitenaards leven ofwel het bewijs zou zijn of op zijn minst sterk bewijs voor de theorieën van naturalistische evolutie en/of panspermie (het idee dat stelt dat het leven op aarde uit de ruimte kwam). Dit probleem is echter relatief irrelevant. Veel theologisch conservatieve Christenen omarmen de evolutietheorie, hoewel zij evolutie eerder zien als een proces dat door God in gang is gezet dan als een ongeluk of een volledig natuurlijke gebeurtenis. Deze Christenen staan gewoonlijk bekend als theïstische evolutionisten en/of Intelligent Design theoretici. Voor hen gaat het niet om evolutie als geheel. De zorg is specifiek naturalistische, doelloze en ongerichte evolutie. Als er buitenaardse levensvormen zouden worden ontdekt, dan zouden degenen in deze categorie aannemen dat God op andere planeten hetzelfde evolutionaire proces in gang heeft gezet als zij hier op Aarde herkennen, en dat buitenaards leven het resultaat zou zijn. Op dezelfde manier zouden mensen die evolutie als een scheppingsproces afwijzen standaard het standpunt kunnen innemen dat God buitenaardse levensvormen schiep net zoals Hij het leven op Aarde schiep.

De evolutietheorie vormt werkelijk geen bedreiging voor het Christendom, ongeacht of iemand er wel of niet in gelooft. Zelfs als sommige elementen van de theorie waar zijn, dan verklaart dit nog steeds niet de oorsprong van materie in het universum. Hoe het leven evolueert en hoe het leven überhaupt ontstaat zijn twee verschillende vragen. De ontdekking van een geavanceerde buitenaardse beschaving zou de vraag naar de oorsprong niet beantwoorden. Zelfs als ET zou beweren de oorsprong van de mensheid te zijn, zou de vraag gewoon kunnen worden omgedraaid: Wie heeft jullie dan geschapen?

Natuurlijk hoef je niet in evolutie te geloven om de mogelijkheid van buitenaards leven te accepteren. Maar het is goed om te begrijpen waarom sommigen ervoor kiezen om evolutie te omarmen en toch het Christelijk geloof te accepteren. Al in de vierde en vijfde eeuw merkten bijbelgeleerden en theologen merkwaardige formuleringen op in het scheppingsverhaal. In Genesis 1:24 staat: "En God zeide: Laat de aarde alle levende wezens voortbrengen."

Gregorius van Nysa begreep dit zo dat er een soort potentie in het reeds bestaande materiaal zat die alleen door de Schepper geactiveerd kan worden wanneer Hij dat nodig acht.[i] Augustinus dacht er net zo over toen hij stelde dat de Schepper "zaden of potenties van elk afzonderlijk soort organisme in het geschapen universum implanteerde vanaf het eerste moment van zijn bestaan.... Hij maakte alle dingen samen en schikte ze in een volgorde die niet gebaseerd was op tijdsintervallen maar op oorzakelijke verbanden... daar was onzichtbaar alles aanwezig wat zich later zou ontwikkelen."[ii]

Dit brengt ons terug bij een van de onderzoeksvragen eerder in deze serie. Zou een Christen het vervelend vinden als er buitenaards leven zou worden ontdekt dat genetisch verwant is aan mensen? Als we accepteren dat God alles heeft geschapen, dan zou het eigenlijk redelijk zijn om een genetische relatie te verwachten tussen leven op andere planeten en leven op Aarde. Er bestaan genetische relaties tussen levensvormen op Aarde, zoals die tussen primaten en mensen. Dat betekent natuurlijk niet dat mensen primaten hebben geschapen in de zin van een gerichte, bewuste keuze. Of evolutie waar is of niet is irrelevant; een Christelijke verklaring voor genetische relaties is dat al het leven door Gods ontwerp is geschapen, dus natuurlijk zouden er relaties zijn. Vanuit een Christelijk perspectief geeft God er de voorkeur aan om biologisch leven en andere dingen op bepaalde manieren te scheppen, dus zouden we moeten verwachten dat die manieren in de rest van Zijn schepping worden herhaald.

Het gebruik van buitenaards leven, van welke aard dan ook, als bewijs voor een oorzaak-gevolgrelatie is logisch gezien ondeugdelijk. Het is een onsamenhangende relatie. Nogmaals, we zijn op bepaalde manieren genetisch verwant aan primaten. We zijn zelfs technologisch veel geavanceerder dan primaten. Dit betekent echter niet dat wij primaten hebben geschapen. Daarom zou, ondanks wat men gelooft over evolutie, bewijs van buitenaards leven geen enkel bijbels begrip van schepping teniet doen, zelfs niet als het buitenaardse leven genetische overeenkomsten zou vertonen met de mens. Sterker nog, dit zou nog meer steun geven aan een gemeenschappelijke Schepper van mensen en buitenaardsen.

De vermeende bedreiging van de onfeilbaarheid

Bij het bespreken van buitenaards leven in het licht van bijbels begrip komt de kwestie van de onfeilbaarheid vaak ter sprake. Meestal wordt aangenomen dat buitenaards leven een bedreiging zou zijn voor het concept van bijbelse onfeilbaarheid. De Bijbel leert immers niet dat er buitenaardse wezens bestaan - dus als die er wel zijn, zou dat dan niet bewijzen dat de Bijbel onwaar is?

Kortom, nee. Eerlijk gezegd is het belachelijk om dat aan te nemen. Het is gemakkelijk om aan te tonen dat deze manier van denken logisch en bijbels onsamenhangend is. Er zijn genoeg dingen waarvan we weten dat ze bestaan, maar die nooit in de Bijbel worden genoemd. Alles van de verste uithoeken van de ruimte tot het kleinste, meest fundamentele kwantumdeeltje, tot de magnetron in mijn keuken: Geen van alle wordt in de Bijbel genoemd, maar toch bestaan ze allemaal.

De Bijbel doet geen directe uitspraken over leven elders in de kosmos, maar toch kan dit niet als bewijs worden gebruikt om het bestaan van dergelijk leven te ondersteunen of te ontkennen. Dat zou argumenteren vanuit stilte zijn. Er zijn zelfs bepaalde woorden in de Bijbel die in het Engels synoniem lijken, maar in hun oorspronkelijke taal niet hetzelfde betekenen. De woorden "aarde" en "wereld" betekenen bijvoorbeeld niet altijd hetzelfde in de Bijbel als in onze moderne Engelse taal. Afhankelijk van de context kan "wereld" beperkter zijn dan "aarde" en verwijzen naar een lokaal, bekend gebied (d.w.z. de bekende wereld in de oudheid vanuit een bijbelse context, wat de regio van het Nabije Oosten zou zijn geweest), of "wereld" kan verwijzen naar iets dat ruimer is dan de "aarde", zoals de hele schepping.[iii]

Daarom hoeft een echte buitenaardse realiteit niet automatisch in tegenspraak te zijn met enige bijbelse uitspraak. Hoewel het boek Genesis beschouwd wordt als een waar scheppingsverslag, is het niet uitputtend. Het vertelt ons niet alles. Het geeft de informatie die we nodig hebben om het punt te begrijpen dat de schrijver wilde overbrengen: YHWH is de Schepper, niemand anders; hier zijn enkele beschrijvingen. Zo hebben we het scheppingsverslag van Genesis.

De incarnatie en verlossingsvraag

Dit brengt ons bij de veronderstelde bedreiging van de incarnatie en verlossing. Het argument klinkt meestal ongeveer hetzelfde, ongeacht van wie het komt. In principe wordt de vraag gesteld: Als er leven is op andere planeten, zou Jezus dan niet op al die planeten geboren moeten worden, als een buitenaards wezen, om de buitenaardse wezens verlossing te bieden zoals Hij dat met mensen deed?

Het hele argument draait eigenlijk om verlossing. Als er geen behoefte is aan verlossing, dan is er ook geen behoefte aan een incarnatie. Maar als er wel verlossing nodig is, dan beschrijft de Bijbel geen proces waarmee dit aan niet-menselijke entiteiten wordt verleend. Engelen die tegen God gezondigd hebben krijgen geen vergeving of verlossing van welke aard dan ook. Aan de andere kant van het spectrum is er niets dat erop wijst dat dieren verlossing of vergeving nodig hebben. Welk bewijs is er dat buitenaardse wezens dezelfde vergeving en verlossing nodig zouden hebben als mensen?

KIJKEN! MYSTERIEUZE VERDWIJNING VAN DE ANASAZI... EEN REPTIELENBEDRIEGER... EN DE MODERNE UFO-ALIENS KWESTIE

Dit komt meestal ter sprake omdat Romeinen 8 en Openbaring 21-22 ons vertellen dat de verzoening van Christus zich uiteindelijk uitstrekt over het hele universum. De Schrift leert ons dat alles zal worden herschapen om te worden als Eden vóór de zondeval. Het zou voor de hand liggen dat buitenaards leven, intelligent of niet, als het bestaat, hierbij inbegrepen zou zijn, net als dieren, maar toch maakt de Bijbel hier geen melding van.

Dit is waar de meeste theologisch conservatieve Christenen geneigd zullen zijn om alles in de categorie "het zijn demonen" te gooien. Dit is een heel redelijke manier om naar de huidige UFO- en ontvoeringsverschijnselen te kijken en in dat opzicht (met de Genesis 6 Nephilim interpretatie in gedachten) ben ik geneigd om het ermee eens te zijn. Als we het hebben over specifieke "buitenaardse rassen" zoals de grijze, reptielachtige, Nordics, bidsprinkhanen, etc., waarvan mensen hebben gezegd dat ze die zijn tegengekomen, dan ben ik het ermee eens dat deze waarschijnlijk in de Bijbelse categorie vallen van demonen en gevallen engelen in fysieke manifestaties. De reden hiervoor is dat de Bijbel leert om elke geest te beproeven (1 Johannes 4). In veel buitenaardse ontvoeringsrapporten, wanneer spiritualiteit en/of religie worden besproken, leert de niet-menselijke entiteit de mens meestal iets dat in tegenspraak is met wat Jezus Christus heeft geleerd. Soms gaat de entiteit zelfs zo ver dat ze het Christendom, Jezus of YHWH direct op een negatieve manier noemt, maar deze dialoog met betrekking tot andere niet-christelijke religies komt meestal niet voor. Wat zou de reden hiervoor zijn als deze wezens slechts buitenaardsen waren en geen fysieke manifestaties van gevallen engelen en/of demonen?

Voor onze discussie hier houden we echter geen rekening met deze specifieke entiteiten. We kijken naar de vraag als geheel, los van alle moderne UFO- en buitenaardse ontvoeringsrapporten. Afgezien van de ontmoetingen en ervaringen die mensen hebben gehad, zou er buitenaards leven in de kosmos kunnen bestaan zonder de Bijbel direct tegen te spreken? Daarom hebben we geen specifiek buitenaards ras in gedachten als we het hebben over de noodzaak of het gebrek aan noodzaak van verlossing. We hebben het over de grotere, hypothetische kwestie van echt buitenaards leven, niet over entiteiten die zich voordoen als buitenaards leven.

Wanneer Christelijke theologen en apologeten die de mogelijkheid van buitenaardsen accepteren deze vraag overwegen, dan vallen zij meestal in één van de twee kampen. Sommigen geloven dat meerdere incarnaties en zelfs meerdere kruisigingen nodig zouden zijn, wat zou betekenen dat God in buitenaards vlees werd geboren om buitenaardse wezens te redden, net zoals Hij dat voor mensen deed. De meesten zijn echter ontsteld over dit idee en vinden het belachelijk. Het Christelijke wereldbeeld stelt dat Jezus Gods enige Zoon was. Moet Jezus sterven en herboren worden op elke bewoonde planeet als die bestaat? Hierdoor neigen veel Christenen naar het idee dat we alleen zijn in de kosmos.

Het tweede kamp kijkt een beetje anders naar verlossing. Hoewel het waar is dat het Nieuwe Testament leert dat de hele schepping verlost zal worden, is het een aanname om te zeggen dat het hele universum verlost moet worden van morele schuld, wandaden of zonde buiten de mensheid. De Bijbel zegt niet dat onze intelligentie of spiritualiteit de reden is dat we moreel schuldig zijn tegenover God en verlossing nodig hebben. Het is niet omdat we intelligente, voelende, zelfbewuste, bewuste wezens zijn. We zijn in een staat van noodzakelijke verlossing omdat God Adams schuld op alle mensen toepast. Verlossing, in Bijbelse zin, kan niet verdiend worden en wordt nooit verdiend. Het is een geschenk van God aan ons door Jezus, als we ervoor kiezen om het te accepteren. Als God dus geen morele schuld heeft toegepast op buitenaardse wezens, en er is geen aanwijzing dat Hij dat wel heeft gedaan als zij bestaan, dan is het verlossingsbezwaar onlogisch geworden. Buitenaards leven is waarschijnlijk van geen belang als het gaat om Gods verlossingsplan. Net zoals dieren geen verlosser nodig hebben, is er geen aanwijzing dat buitenaardse wezens dat wel zouden hebben.

Om dit verder te illustreren kunnen we kijken naar wat de Schrift zegt:

Maar we zien Jezus, die voor een korte tijd lager gemaakt was dan de engelen, nu gekroond met heerlijkheid en eer vanwege het lijden van de dood, zodat hij door de genade van God voor iedereen de dood zou smaken. Het was passend dat God, voor wie en door wie alles bestaat, door vele kinderen tot heerlijkheid te brengen.... Daarom schaamt Jezus zich er niet voor hen broeders en zusters te noemen, en zegt: "Ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders en zuster, in het midden van de gemeente zal ik u prijzen." Omdat de kinderen dus vlees en bloed delen, heeft ook hijzelf hetzelfde gedeeld, zodat hij door de dood degene die de macht van de dood heeft, namelijk de duivel, zou vernietigen en hen zou bevrijden die hun hele leven in slavernij werden gehouden door de angst voor de dood. Want het is duidelijk dat hij niet gekomen is om engelen te helpen, maar de nakomelingen van Abraham. Hoe zit het met het idee dat alle geschapen dingen verlost zullen worden? (Hebreeën 2:9-16

Ik ben van mening dat het lijden van deze tijd niet te vergelijken is met de heerlijkheid die ons geopenbaard zal worden. Want de schepping wacht met reikhalzend verlangen op de openbaring van de kinderen van God; want de schepping is onderworpen aan de vergetelheid, niet uit eigen wil, maar door de wil van degenen die haar onderworpen hebben, in de hoop dat de schepping zelf bevrijd zal worden uit haar slavernij van verval en de vrijheid zal verkrijgen van de heerlijkheid van de kinderen van God. We weten dat de hele schepping tot nu toe heeft gekermd in barensweeën. (Romeinen 8:18-22)

Daarom hebben wij, vanaf de dag dat wij het hoorden, niet opgehouden voor jullie te bidden en te vragen dat jullie vervuld mogen worden met de kennis van Gods wil in alle geestelijke wijsheid en inzicht, zodat jullie een leven mogen leiden dat de Heer waardig is, Hem volledig welgevallig, terwijl jullie vrucht dragen in elk goed werk en groeien in de kennis van God. Moge u sterk worden gemaakt met alle kracht die voortkomt uit zijn glorierijke macht, en moge u bereid zijn alles met geduld te doorstaan, terwijl u de Vader met vreugde dankt, die u in staat heeft gesteld te delen in het erfdeel van de heiligen in het licht. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het koninkrijk van zijn geliefde Zoon, in wie we verlossing hebben, vergeving van zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van de hele schepping, want in hem zijn alle dingen in de hemel en op aarde geschapen, zichtbare en onzichtbare dingen, of het nu tronen of heerschappijen of heersers of machten zijn - alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Hijzelf gaat aan alle dingen vooraf en in hem komen alle dingen samen. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk; hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij in alles de eerste plaats inneemt. Want in hem heeft al de volheid van God willen wonen, en door hem heeft God alles met zich willen verzoenen, zowel op aarde als in de hemel, door vrede te stichten door het bloed van zijn kruis. (Kolossenzen 1:9-20)

Het punt van de verlossing van de hele schepping, mensen niet meegerekend, is niet het ongedaan maken van een zondige natuur of een morele schuldkwestie. De aarde en de dieren zijn niet schuldig in morele zin. Het punt is om de schepping te maken tot wat ze ooit was in Eden en haar in een juiste relatie met God te brengen.

Het lijkt verleidelijk om mensen gelijk te stellen aan buitenaardse wezens in de zin van geestelijke status. Op het eerste gezicht zou het logisch kunnen zijn om te denken dat als God buitenaardse wezens schiep, zij naar Zijn beeld gemaakt zouden zijn, vergelijkbaar met mensen. Dit roept echter de vraag op wat precies het "beeld van God" is. Is het beeld van God alleen specifiek voor mensen, of kan een andere levensvorm het ook hebben? Hoe beïnvloedt dit onze positie ten opzichte van God en Zijn positie ten opzichte van mogelijk buitenaards leven?

Het beeld van God

Wanneer de term "beeld van God" op de juiste manier wordt gedefinieerd, dan toont dit aan, vanuit het begrip dat intelligent buitenaards leven niet geschapen zou zijn naar het beeld van God, dat het Christendom eigenlijk heel gemakkelijk een buitenaardse realiteit zou kunnen ondersteunen. De mensheid zou nog steeds het unieke karakter behouden van het geschapen zijn naar het beeld van God, omdat buitenaards leven, als dat bestaat, daarvan uitgesloten zou zijn. Zodra we het beeld van God goed definiëren, komt de oplossing naar voren zonder de gebruikelijke problemen die gebruikt worden om te argumenteren tegen de mogelijkheid van intelligent leven op een andere planeet.

De Bijbel geeft ons een duidelijke beschrijving van het beeld in het boek Genesis:

Toen zei God: "Laat ons de mens maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En laat ze heersen over de vissen van de zee en over de vogels van de hemel en over het vee en over de hele aarde en over al wat op de aarde kruipt." Zo schiep God de mens naar zijn evenbeeld, naar het beeld van God; man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen. En God zei tegen hen: "Weest vruchtbaar en vermenigvuldigt u, vult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen van de zee en over de vogels van de hemel en over alle levende wezens die zich op de aarde bewegen." (Genesis 1:26-28, ESV)

Het is heel gebruikelijk, en dat is al eeuwen zo, om het beeld van God te definiëren als iets dat te maken heeft met intelligentie, het vermogen om te communiceren, het bezit van een geest en/of ziel, de aanwezigheid van een geweten, het vermogen om een vrije wil uit te oefenen en het vermogen om abstract te denken - of een combinatie van deze eigenschappen. Door de bijbelse verduidelijking is het beeld van God geen van deze. De reden hiervoor is dat het beeld datgene is wat de mens onderscheidend uniek maakt ten opzichte van elk ander geschapen ding in het universum.

In zijn boek The Unseen Realm legt Dr. Michael S. Heiser het beeld van God uit vanuit een theologisch en bijbels perspectief. Vanuit het boek Genesis en gebruikmakend van de term "goddelijk beeld dragend" somt Dr. Heiser beschrijvingen op van het beeld van God:

  1. Zowel mannen als vrouwen zijn inbegrepen.
  2. Het goddelijk beeld is wat de mens onderscheidt van de rest van de aardse schepping (d.w.z. planten en dieren). De tekst van Genesis 1:26 vertelt ons niet dat goddelijk beelddragerschap ons onderscheidt van hemelse wezens, de zonen van God die ten tijde van de schepping al bestonden. Het meervoud in Genesis 1:26 betekent dat we op een bepaalde manier iets met hen delen als het gaat om het dragen van Gods beeld.
  3. Er is iets aan het beeld dat de mens op een bepaalde manier "als" God maakt.
  4. Er is niets in de tekst dat suggereert dat het beeld stapsgewijs of gedeeltelijk is of kan worden geschonken. Je bent geschapen als Gods beelddrager of je bent het niet. Je kunt niet spreken van het gedeeltelijk of potentieel dragen van Gods beeld.[iv]

Dit vertelt ons dat het beeld van God iets moet zijn dat ieder mens in zijn geheel bezit, ongeacht zijn lichamelijke of geestelijke ontwikkeling.

De voorwaarden die Dr. Heiser opsomde worden opgelegd door wat Genesis 1:26 zegt over het beeld, maar er zijn ook andere belangrijke verzen om te overwegen:

Dit is het geschreven verslag van Adams lijn. Toen God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. (Genesis 5:1)

Wie het bloed van de mensheid vergiet, door de mensheid zal zijn bloed vergoten worden, want naar het beeld van God heeft God de mensheid gemaakt. (Genesis 9:6)

Als we de mens zien als beelddrager in plaats van dat het beeld een eigenschap van de mens is, dan worden deze dingen duidelijker. Mensen zijn representaties van God op aarde. Wij moeten Hem op aarde vertegenwoordigen en ervoor zorgen zoals Hij zou doen als Hij hier was. Daarom is moord zo'n ernstige overtreding. Als iemand een ander mens doodt, doodt hij in wezen God als beeltenis. Het beeld is wat mensen zijn, niet wat mensen hebben.

Daarom zouden buitenaardsen, als ze bestaan, niet beschouwd worden als geschapen naar het beeld van God. Ze zijn niet menselijk. Ze hebben niet de leiding over de aarde zoals mensen dat hebben. God heeft alleen mensen de opdracht gegeven om Zijn vertegenwoordigers op Aarde te zijn; daarom zouden buitenaardsen niet naar het evenbeeld van God zijn gemaakt. Puur op basis van status, zonder rekening te houden met intelligentie of vermogen, en voor zover we kunnen opmaken uit de bijbelse beschrijvingen van de uniciteit van de mensheid, zouden buitenaardsen waarschijnlijk dichter bij dieren worden geplaatst in de zin dat ze geen centrale of zelfs maar een belangrijke rol spelen in Gods verlossingsplan.

Dit brengt ons bij andere hemelse/goddelijke wezens. Wat moeten we doen met de meervouden in Genesis 1:26 ("laat ons de mens maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis")? Het is waar dat andere goddelijke wezens (of leden van de goddelijke raad, zoals Dr. Heiser uitlegt in The Unseen Realm) ook Gods evenbeeld zijn. De mens is echter nog steeds uniek, omdat de mens Gods beeld op aarde is. De mens, en niet een ander goddelijk wezen, kreeg de leiding.

Oude Joodse teksten vertellen ons dat één goddelijk wezen dacht dat dit onrechtvaardig was, dat mensen de leiding hadden over de Aarde als Gods vertegenwoordigers. Dit goddelijke wezen (in Genesis "de slang" genoemd) weigerde te buigen voor het gezag van de mensheid en zag zichzelf als een superieur wezen. De rest van het verhaal staat in het boek Genesis.

Als we dit allemaal in ogenschouw nemen, is er geen echt probleem met het idee van buitenaards leven vanuit Bijbelse beschrijvingen van de schepping, de mensheid en Gods verlossende plan. De vermeende problemen van mensen als Thomas Paine zijn slechts verzonnen en wegen niet echt op tegen de Schrift. In de kern is het gebruik van de Bijbel om het bestaan van buitenaards leven te ondersteunen of te ontkennen een argument dat puur op stilte is gebaseerd.

VOLGENDE: Buitenaardsen als Engelen?

Eindnoten

[i] Ernan McMullin, including S. Dick, Many Worlds, 157.

[ii] Augustine, De Trinitate.

[iii] http://www.biblestudytools.com/dictionary/world/.

[iv] Dr. Michael S. Heiser, The Unseen Realm, p. 40–41.

Bron: IS THE VATICAN INVOLVED IN THE COMING GREAT DELUSION—PART 19: The Supposed Threat of Evolution » SkyWatchTV