www.wimjongman.nl

(homepagina)


MYSTERIE VAN RAGNAROK EN DE WEDERKOMST: LIGGRN DE 7 JAAR VAN GROTE VERDRUKKING IN HET VERSCHIET?

16 juni 2022 door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12
- Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31

Zoals ik in de nieuwe Ragnarok: Humanity's Last Stand documentaire film detailleerde, (Inleiding) was het 2 uur 's nachts toen ik plotseling rechtop in bed ging zitten. Een moment eerder, tijdens wat misschien de REM-slaap was (dat mysterieuze mechanisme dat door God is geschapen en "snelle oogbewegingen" wordt genoemd) wanneer de meeste dromen of "nachtvisioenen" zich voordoen, had een glimp van de inslag van Wormwood op aarde en de nasleep ervan mijn onderbewustzijn opgeschrikt en me uit mijn sluimering geschud.

Ik had in dat spectaculaire visioen geworsteld, terwijl ik probeerde te begrijpen wat er om mij heen gebeurde en wat ik zag gebeuren in de wereld. Maar pas toen ik wakker werd, hoorde ik het woord "Apophis" door de kamer fluisteren, en iets diepers - niet te onderscheiden - verontrustte me. Het was alsof de onheilspellende stem alleen maar gepauzeerd had om later te volgen met meer onthullingen van gene zijde.

Natuurlijk was ik zeer vertrouwd met transcendente materie. Ik was meer dan dertig jaar in officiële hoedanigheden betrokken geweest bij religieuze instellingen, onder meer als leidinggevende in de grootste evangelische organisatie ter wereld. Gedurende diezelfde tijd was ik verschenen op internationale televisie- en radioprogramma's met de mogelijkheid om mijn aanwezigheid uit te breiden naar een regulier publiek, indien gewenst.

Toch was het pas na een korte periode van werken met exorcisme dat ik oog in oog kwam te staan met authentiek bovennaturalisme, en dat ik eindelijk begon te twijfelen aan de verschillen tussen indoctrinatie en openbaring, kennis en wijsheid, religie en relatie, of goed en kwaad. Het was eindelijk hier dat mijn arrogante inborst, die mijn aanzienlijke ego decennia lang als een triomfantelijk strijdros had gediend, zwak werd. Het zwaard van een voortreffelijk geheugen dat mij in staat had gesteld anderen neer te hakken met bewijsteksten en zogenaamde feitenteksten was in één klap zo leeg geworden als het graf van Jezus Christus.

Ik zou pas later weten hoe noodzakelijk die wedergeboorte en verandering van hart en geest was geweest. Sommige van de mensen die ik had bespot als "samenzweerders" bleken dichter bij het begrijpen van raadselachtige waarheden te zijn dan ik ooit was geweest. Naïviteit en blinde aanvaarding - vooral van specifieke, gecontroleerde versies van hoe het einde van de wereld zou verlopen - hadden mij in het duister gehouden, verblind voor de werkelijke koers die een angstaanjagend netwerk van verborgen, naar Antichristen strevende machten (wat ik elders Schaduwland heb genoemd) onze natie en wereld jaren tevoren in gang had gezet.

Toen kwam de Alsem Profetie, en de stukjes van de puzzel begonnen snel op hun plaats te vallen. De dingen werden nu duidelijk - Joodse feesten; veranderingen in het binnenlands en buitenlands beleid van de VS; een hernieuwde aandacht voor het Midden-Oosten, Jeruzalem, Iran, China en Rusland; en zelfs de coronavirus pandemie - en ik vond het verbazingwekkend. De woorden, daden, gebaren en gecodeerde taal van 's werelds machtigste mannen wezen duidelijk op een oude, profetische, cryptische, en zelfs angstaanjagende realiteit.

Zoals beschreven in de onheilspellende nieuwe documentaire Ragnarok: Humanity's Last Stand, exploderen de volledige waarheden achter deze feiten en wat spoedig volgde op de eerste versie van het boek Wormwood/Alsem met verhoogde betekenis als de lezer leert hoe ik me bewust werd van mysterieuze verborgen waarheden die barstten van een onheilspellende profetische betekenis. Wat in het volle zicht verborgen was geweest, zou plotseling en onverwacht live in de studio worden onthuld en precies op het moment dat we de eerste SkyWatch TV-uitzendingen aan het opnemen waren (die in november-december 2019 werden uitgezonden) met betrekking tot mijn Wormwood ekstasis visioen en bovennatuurlijke ontmoeting.

Als je die shows zag toen ze voor het eerst werden uitgezonden en het tweede programma in die serie bekijkt, zul je iets interessants zien gebeuren tussen de punten 13-17 minuten, toen ik beschreef hoe evangelische dispensationalisten (en sommige katholieke profetiegelovigen) de timing van de Apophis-Wormwood inslagdatum (13 april 2029) opmerkelijk zouden kunnen vinden met betrekking tot een mogelijke "Opname" van de Gemeente als zijnde spoedig komende. (De Opname is de eschatologische, of eind-tijden, gebeurtenis wanneer alle ware Christenen die nog in leven zijn in een oogwenk zullen worden getransformeerd in glorieuze lichamen en zullen worden vergezeld door de opstanding van dode gelovigen die met hen zullen opstijgen naar de hemel). Tijdens de opname van dat programma, terwijl ik aan het beargumenteren was dat, afhankelijk van iemands positie, de datum van de inslag van de asteroïde, zoals voor het eerst vastgesteld door NASA, de mogelijke timing van een pre-Verdrukking Opname rond 13 oktober 2025 zou kunnen plaatsen, en/of een pre-toorn datum niet later dan april 2029, kun je SkyWatch TV's gastheer Derek Gilbert iets zien bestuderen op zijn MacBook. Onbekend voor mij, terwijl ik aan het praten was, was hij een Hebreeuwse kalender aan het doorzoeken en aan het controleren of er iets interessants zou gebeuren drie en een half jaar vóór de datum waar ik het over had met betrekking tot wanneer Apophis de aarde zal treffen. Hij deed dat omdat profetie-geleerden zeggen dat Alsem op aarde zal vallen in het midden van de zevenjarige Grote Verdrukkingsperiode, dus een pre-Verdrukking Opname van gelovigen plaatsen de verrukkelijke "wegvoering" van de heiligen zeker drie en een half jaar voor die tijd.

Wat Derek ontdekte deed ons de haren ten berge rijzen.

Zijn ogen waren gevallen op een prominente tijdlijn. Precies drie en een half jaar vóór de oorspronkelijke datum die door NASA is vastgesteld voor Apophis om op deze planeet neer te storten, zullen de hoogheilige dagen van het Loofhuttenfeest zich op aarde ontvouwen. Slechts een paar dagen daarvoor zal het Bazuinenfeest zijn. Beide feesten zijn door eschatologen sterk verbonden met de wegvervoering en/of de wederkomst van Jezus.

Toen Derek me daar tijdens de show op wees, had je me met een veer omver kunnen blazen, zoals ze zeggen. Hoe had ik dit niet kunnen weten voordat ik De Wormwood Profetie naar de drukker stuurde?

En dan nog, de dingen zouden nog veel meer verhelderend worden.

We hadden slechts een tipje van de sluier opgelicht van een veel grotere openbaring die Apophis-Wormwood verbond met profetie, Joodse feesten, en het oude idee dat asteroïden en kometen "boodschappers" van de goden zijn en voortekenen van belangrijke komende gebeurtenissen (bijvoorbeeld wanneer de Wijzen in Mattheüs 2: 2 de "ster" [Griekse aster, waarvan het Engelse woord asteroïde is afgeleid] zien, interpreteerden zij dit als een "boodschapper" dat de "Koning der Joden" was geboren; zij hadden "zijn ster (aster) in het oosten gezien, en waren gekomen om hem te aanbidden" (Mt. 2 : 1-2). Op dezelfde manier zou het Apophis-Wormhout-Feesten verband kunnen impliceren dat er weer een aftellende klok aan het lopen is - een aftellen waarvan de wereld en de Kerk zich niet bewust zijn - en net zoals een asteroïde de eerste komst van Christus aankondigde, geloof ik dat Apophis klaar staat om de tweede komst van Jezus aan te kondigen en misschien zelfs in verband staat met Matt.24:30, waarin staat: "De wereld zal rouwen als zij het teken van de zoon des mensen in de hemelen ziet komen."

IS NASA DEEL VAN EEN DOOFPOT MET CATASTROFALE GEVOLGEN?! NIEUWE "RAGNAROK" VERTELT ALLES!

In Ragnarok: Humanity's Last Stand gebaseerd op deze openbaringen, betoog ik dat de mensheid waarschijnlijk het laatste decennium van de geschiedenis is ingegaan zoals het bekend is - wat profetie leraren het Kerk Tijdperk noemen - en hoe de verschillende ongewone dingen die je daarin zult lezen dit boek onderscheidt van alle andere werken over profetie. In de huidige SkyWatch TV onderzoekserie met dezelfde naam, zul je ook leren dat zelfs de Essenen van Dode Zee Rollen faam meer dan 2000 jaar geleden voorspelden dat de mensheid haar laatste tijdperk (Jubeljaarcyclus) zou ingaan in 2025, 3,5 jaar vóór Apophis.

Ik bespreek deze tijdlijnen, feestdagen en vergeten profetieën verbonden met de zeer nabije toekomst in Ragnarok: Humanity's Last Stand, en waarom ik geloof dat ze sterk suggereren dat je je familie en vrienden zo snel mogelijk moet voorbereiden op het einde van het tijdperk.

Ik geloof zelfs dat deze raadselachtige "aftelklok" verbonden is met de gelijkenis van de vijgenboom. Laat het me uitleggen.

Israël en het ontluiken van de vijgenboom

De gelijkenis van de vijgenboom komt op drie plaatsen in het Nieuwe Testament voor (Mattheüs 24:32-35; Marcus 13:28-31; en Lucas 21:29-33):

Leert nu een gelijkenis van de vijgenboom: Wanneer zijn tak nog teer is en bladeren voortbrengt, weet gij dat de zomer nabij is: Zo ook gij, wanneer gij al deze dingen zult zien, weet dat het nabij is, zelfs aan de deuren. Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal niet voorbijgaan, totdat al deze dingen vervuld zullen zijn. Hemel en aarde zullen voorbijgaan, maar mijn woorden zullen niet voorbijgaan. (KJV; vetgedrukt toegevoegd)

Het woord "het" in Mattheüs 24:33 is ook weergegeven als "hij" of "het Koninkrijk van God". Deze passage, samen met die welke verwijzen naar het Heilige Land en Gods uitverkoren volk, vormen de basisgeschriften van wat bekend is geworden als de vijgenboomprofetie.

Op de Olijfberg vroegen de discipelen Jezus Christus naar het einde van de wereld (of "einde van het tijdperk"):

En toen Hij op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen onder vier ogen tot Hem en zeiden: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van Uw komst en van het einde van de wereld? (Mattheüs 24:3)

Na een ogenblik gesproken te hebben over Zijn wederkomst en de dreiging van de antichrist, zegt Christus tot Zijn toehoorders dat het eerste teken van het einde der tijden zal zijn wanneer de vijgenboom "bladeren voortbrengt" (of "knoppen"). Omdat de vijg de laatste van de bomen is die in de lente bloeit, is het een teken dat "de zomer nabij is" (of "aanstaande is"), wanneer hij uitloopt.

Merk op dat in Hosea 9:10a, naar Israël wordt verwezen als een vijgenboom: "Ik vond Israël als druiven in de woestijn; Ik zag uw vaderen als de eerste rijp aan de vijgenboom op haar eerste tijd" (onderstreping toegevoegd). Joël 1:6-7a maakt dezelfde vergelijking: "Want een volk is op mijn land gekomen, sterk en zonder getal, welks tanden zijn de tanden van een leeuw, en hij heeft de wangtanden van een grote leeuw. Hij heeft mijn wijnstok verwoest en mijn vijgenboom ontschorst" (cursivering toegevoegd). Naast deze verwijzingen worden naties van oudsher getypeerd door symbolen en/of emblemen (Amerika: adelaar; Rusland: beer; Canada: bever en esdoornblad; Groot-Brittannië: leeuw; enzovoort), en voor Israël is het embleem een vijgenboom.

Jezus sprak ook het volgende:

"Ik zeg u: Neen, tenzij gij u bekeert, zult gij allen gelijkelijk vergaan." Hij sprak ook deze gelijkenis: "Een zeker man had een vijgenboom in zijn wijngaard geplant; en hij kwam en zocht er vruchten aan, maar vond er geen. Toen zeide hij tot den wijngaardenier van zijn wijngaard: Zie, de drie laatste jaren zoek ik vrucht aan dezen vijgenboom, en vind er geen; houw hem om, waarom is hij op deze grond gekomen? En hij, antwoordende, zeide tot hem: Heer, laat hem ook dit jaar met rust, totdat ik hem zal omspitten, en om hem heen zal graven: En indien zij vrucht draagt, wel; en zo niet, dan zult gij haar daarna afhouwen." (Lucas 13:5-9)

In Jesaja 5:7a is de "wijngaard" het eigendom van God en het "huis van Israël" ("Want de wijngaard van de Here der heerscharen is het huis van Israël"; cursief in het origineel). Op het moment dat Christus de bovenstaande gelijkenis in Lukas 13:5-9 uitsprak, was Hij drie jaar in Zijn openbare bediening. Gods volk (de wijngaard) moest zich "bekeren", anders zouden zij "evenzo vergaan". Merk ook op dat Christus expliciet naar de eigenaar van de wijngaard verwees als "Heer" ("Heer, laat het ook dit jaar met rust"). Dus, in de gelijkenis, benaderde de "zekere man" die de wijngaard bezat (God; "Heer") de "kleedster" (Christus), en vertelde hem dat gedurende "drie jaar" (de duur van Christus' openbare bediening tot op dat moment), de eigenaar van de wijngaard had geprobeerd om vruchten te vinden aan deze vijgenboom (Israël). Omdat de boom geen vruchten voortbracht, beval de eigenaar van de wijngaard aan de wijngaardenier om hem om te hakken. (Vertaling: God zei tegen Jezus dat Hij Israël moest omhakken.) Maar de kleder verzocht de eigenaar van de wijngaard om de vijgenboom nog één seizoen van groei te geven, waarin de kleder hem zou "omspitten" (de grond eromheen gezond maken) en "uitmesten" (bemesten). (Uitleg: Jezus vroeg om meer tijd om de natie van Israël tot inkeer te brengen). Als verdere pogingen om de vijgenboom vrucht te laten dragen niets opleverden, dan zou de eigenaar van de wijngaard hem omhakken.

Toen, in 70 na Christus, werd Israël omgehakt door de Romeinen in het Beleg van Jeruzalem. In Ezechiël, wordt er geprofeteerd:

Maar gij, o bergen Israëls, gij zult uw takken uitspruiten [ontluiken], en uw vrucht geven aan mijn volk Israël, want het is nabij gekomen om te komen. Want zie, Ik ben voor u, en Ik zal mij tot u wenden, en gij zult bewerkt en gezaaid [weer gezond gemaakt] worden: En Ik zal de mensen over u vermenigvuldigen, het ganse huis Israëls, ja, het ganse huis; en de steden zullen bewoond worden, en de woestenijen zullen bebouwd worden: En Ik zal mens en dier over u vermenigvuldigen, en zij zullen toenemen en vrucht dragen; en Ik zal u vestigen naar uw oude landgoederen, en Ik zal u beter doen dan in uw begin; en gij zult weten, dat Ik de Here ben. Ja, Ik zal mensen op u doen wandelen, ja, Mijn volk Israël; en zij zullen u bezitten, en gij zult hun erfdeel zijn, en gij zult hen voortaan niet meer van mensen beroven. (Ezechiël 36:8-12)

En in Amos, wordt ons verteld van een herplanting:

En Ik zal de gevangenschap van Mijn volk Israël wederbrengen, en zij zullen de verwoeste steden bouwen, en die bewonen; en zij zullen wijngaarden planten, en de wijn daarvan drinken; zij zullen ook tuinen maken, en de vrucht daarvan eten. En Ik zal hen planten op hun land, en zij zullen niet meer uitgetrokken worden uit hun land, dat Ik hun gegeven heb, spreekt de Here, uw God. (Amos 9:14-15; nadruk toegevoegd)

Toen, in 1948, werd Israël opnieuw geplant...

DE TERUGKEER VAN CHAOS! IS HET ALSEM, EEN GEESTELIJK WEZEN, EEN ASTEROÏDE... OF?

We komen nu tot een belangrijke conclusie: Als Christus zei dat het "einde der dagen" "zelfs voor de deur" staat, wanneer de vijgenboom "bladeren voortbrengt," en dat "dit geslacht niet voorbij zal gaan, totdat al deze dingen vervuld zullen zijn," dan markeert de vestiging van Israël als natie in 1948 hoogstwaarschijnlijk de laatste generatie vóór het einde der dagen.

Dit is de kern van de vijgenboom profetie.

Bovendien, omdat Jezus profeteerde dat "dit geslacht niet voorbij zal gaan, totdat al deze dingen vervuld zullen zijn," en een profetisch geslacht hoogstens tachtig jaar is, gebaseerd op Psalm 90:10, geloven sommige geleerden dat er niet meer dan zoveel tijd zal verstrijken tussen de reformatie van Israël als natie en de wederkomst van Jezus Christus. Wanneer tachtig jaar worden opgeteld bij 14 mei 1948 - de datum waarop Israël door de Verenigde Naties formeel als onafhankelijke natie werd erkend[ii] - dan komen we uit op 13 april 2029 - precies tachtig jaar, tien maanden en dertig dagen later.

Natuurlijk kan een wegvoering of wederkomst op elk moment plaatsvinden, maar deze getallen zijn zeer suggestief wanneer zij ook worden vergeleken met de profetisch geïnspireerde Joodse feesten die verbonden zijn met de Wormwood/Alsem Profetie en de datum van de aankomst van de asteroïde in 2029.

Nu hebben we eerder gezegd dat, precies drie en een half jaar voordat Apophis-Wormwood op deze planeet zal inslaan, het Loofhuttenfeest zich op aarde zal ontvouwen na het Bazuinenfeest een paar dagen ervoor.

Echter, precies 120 dagen voor het begin van het Loofhuttenfeest in 2025 is het Pinksterfeest. En het getal 120 staat in de Bijbel voor "het einde van alle vlees" (bijvoorbeeld Genesis 6:3 zegt: "En de Here zeide: Mijn geest zal niet altijd met den mens twisten, want ook hij is vlees; doch zijn dagen zullen honderdtwintig jaren zijn." Mozes is een ander voorbeeld. Hij was 120 jaar oud toen hij stierf (Deuteronomium 34:7).

En, hoewel ik niet weet wat ik ervan moet denken, de mysterieuze "Tunguska" gebeurtenis, waarbij men denkt dat een meteoor explodeerde in de buurt van de Podkamennaya Tunguska Rivier in Rusland op de ochtend van 30 juni 1908 was ook 120 jaar voordat de veel grotere Apophis asteroïde een soortgelijke inslag op Aarde zal maken.

Maar het getal 120 is ook verbonden met het Pinksterfeest:

En in die dagen stond Petrus op te midden van de discipelen, en zeide (het getal der namen tezamen was ongeveer honderdtwintig): Mannen en broeders, deze Schrift moet vervuld zijn. (Handelingen 1:15-16)

Dit alles in gedachten en zonder een "datum te stellen", overweeg de tijdlijn grafiek hieronder en vraag jezelf af of dit alles slechts toeval is? Dat zou het zeker zou kunnen zijn, als de tijd het zal leren, maar ik vind het de moeite van het overwegen waard.

()

In Ragnarok: Humanity's Last Stand en kort samengevat in de volgende bijdragen aan deze serie, zal ik de feesten analyseren die vervuld zullen worden bij de wederkomst van Christus en ook de precedent scheppende manieren waarop Jezus de eerste drie van de zeven grote feesten vervulde - Pascha, Ongezuurd brood en Eerstelingen bij Zijn eerste komst, zodat we de verbazingwekkende daden kunnen waarderen die spoedig vervuld zullen worden, zoals ingeluid door Ragnarok.

VOLGENDE BEGINNEN: HOE DE KOMST VAN JEZUS CHRISTUS VERBONDEN IS MET BIJBELSE FEESTDAGEN... EN RAGNAROK...

Eindnoten

[i] https://www.youtube.com/watch?v=WFYo7X2hO_M&t=4s.

[ii] https://www.archives.gov/education/lessons/us-israel.

Bron: MYSTERY OF RAGNAROK AND THE SECOND COMING: IS 7 YEARS OF GREAT TRIBULATION JUST AHEAD? » SkyWatchTV