www.wimjongman.nl

(homepagina)


MYSTERIE VAN RAGNAROK EN DE TWEEDE KOMST (DEEL 13): Het geheim van twee gezuurde broden - De Kerk en het Lichaam

14 juli 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12
- Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31

In Exodus 32, vlak na de Pinksterdemonstratie op de berg Sinaï, toen de afgoderij-verbiedende Mozaïsche Wet aan de Israëlieten was gegeven, had Gods uitverkoren volk de vermetelheid om een gouden kalf te maken en te aanbidden. Mozes delegeerde de stam van Levi, die de Here niet de rug had toegekeerd zoals de anderen, om de ongelukkige taak uit te voeren om een voorbeeld te stellen voor de afgodendienaars: "En de kinderen van Levi deden naar het woord van Mozes; en er vielen die dag ongeveer drieduizend mannen uit het volk" (Exodus 32:28). Zou deze bijzondere travestie in Paulus' gedachten zijn geweest toen hij de wet de "bediening der veroordeling" noemde (2 Korintiërs 3:7-9)?

Spoel nu een groot stuk vooruit in het Woord. Vlak na de demonstratie van de Heilige Geest met Pinksteren, renden de discipelen de straat op om te prediken dat "God dezelfde Jezus, [die] gekruisigd was, zowel Heer als Christus heeft gemaakt" (Handelingen 2:36). Dit is wat er daarna gebeurde:

Toen zij dit hoorden, werden zij in hun hart geraakt, en zeiden tot Petrus en tot de overige apostelen: Mannen en broeders, wat zullen wij doen?

Petrus zeide tot hen: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus, tot vergeving van uw zonden, en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. Want de belofte is voor u, en voor uw kinderen, en voor allen, die verre zijn, zovelen als de Here, onze God, roepen zal." En met vele andere woorden getuigde en vermaande hij, zeggende: "Redt u van dit onheilzame geslacht."

En zij, die gaarne zijn woord ontvingen, lieten zich dopen; en die dag kwamen er ongeveer drieduizend zielen bij. (Handelingen 2:37-41)

Wat een glorieuze, genadige ommekeer! Bij de Sinaï stierven drieduizend mensen onder het Oude Verbond. In het boek Handelingen werden er drieduizend gered vanwege de boodschap van het Nieuwe Verbond!

Mensen, dit is het Kerktijdperk in de vervulling van het oude Pinksterfeest. Jezus vervulde het door de Geest te zenden die Hij beloofde, en nu, met de zachte, persoonlijke en geduldige hulp van de Geest, worden wij gelovigen gemachtigd om Gods verhaal naar de uiteinden van de aarde te brengen in elke taal, net zoals de volgelingen van Christus deden in het boek Handelingen. Wat een voorrecht!

Maar hoe zit het met die gezuurde broden die de Joden voor de Heer bewogen op het feest? Hoe passen die in het plaatje?

Twee gezuurde broden: De Kerk; het Lichaam

Herinner je dat we aan het begin van dit gedeelte over Pinksteren stelden dat het Pinksteroffer het enige tweebrodenoffer in de Bijbel was. Dit getal lijkt uit het niets te komen als iemands persoonlijke theologie stopt bij het Oude Testament. Het is moeilijk een antwoord te vinden op de vraag waarom de Joden de oogst zouden vieren met twee broden. Waarom niet drie? Waarom niet twaalf? Waarom niet een half brood offeren en de andere helft opeten?

Af en toe stuiten we op een verklaring in een commentaar of in een wetenschappelijke analyse, maar in het beste geval zijn de "antwoorden" niet meer dan gissingen, en vaak roepen ze nog meer vragen op. Dit gebod van God dat de Joden eeuwenlang opvolgden, lijkt een zekere nieuwsgierigheid... totdat de symboliek van de Nieuwtestamentische Pinksterdag in het spel komt.

Laten we eerst even stilstaan bij deze volgende verzen uit zowel het Oude Testament als het Nieuwe Testament en kijken wat ze gemeen hebben:

  • "Eén getuige zal tegen een mens niet opstaan voor enige ongerechtigheid, of voor enige zonde, in enige zonde die hij zondigt; door de mond van twee getuigen, of door de mond van drie getuigen zal de zaak worden vastgesteld" (Deuteronomium 19:15).
  • "Wie iemand doodt, die zal door de mond van getuigen ter dood gebracht worden; maar één getuige zal tegen niemand getuigen om hem te doen sterven" (Numeri 35:30).
  • "Maar indien hij u niet wil horen, neemt er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat" (Mattheüs 18:16).
  • "Dit is de derde keer dat Ik tot u kom. In de mond van twee of drie getuigen zal elk woord worden bevestigd" (2 Korintiërs 13:1).
  • "Ook staat er in uw wet geschreven dat het getuigenis van twee [getuigen] waarachtig is" (Johannes 8:17).
  • "En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd en zestig dagen, gekleed in rouwgewaad" (Openbaring 11:3).

We stoppen deze lijst hier, maar merken op dat vele andere verzen in het Woord van God ook duidelijk maken dat "twee" het aantal getuigen is dat nodig is om de geloofwaardigheid van een bewering of gerapporteerde omstandigheid vast te stellen. De contexten veranderen zeker - van degenen die een misdaad hebben gezien en in de rechtbank getuigen tot de heilige mannen die zich tegen de Antichrist verzetten in de Apocalyps, onder andere - en hoewel het Woord meer toestaat, is het duidelijk dat "twee getuigen" een symbool zijn van integriteit, betrouwbaarheid, en beëdiging.

Vóór de tijd van Christus was Israël Gods "getuige" (zowel letterlijk aan de voet van de berg Sinaï, als van Gods aard, karakter, moraal, enz.; zie Jesaja 42:6-7; 43:10, 12; 44:8; 49:5-7). Op de Pinksterdag die in het boek Handelingen wordt beschreven, werd de boodschap van Christus zowel aan de Joden als aan de "proselieten" gebracht (2:10). Vandaag de dag heeft "proseliet" of "proselitiseren" een pejoratieve bijklank vanwege de historische associatie met opdringerige, prekerige christenen die zich niet zozeer bekommeren om de verlorenen als wel om het leiden van een "prospect" door "het zondaarsgebed", zodat zij "hen van de lijst kunnen schrappen" en God later kunnen vertellen dat zij hun christelijke plicht hebben gedaan. (Het is dit soort oppervlakkig getuigenis waar Jezus naar verwees toen Hij tekeer ging tegen de bedriegers: "Wee u, schriftgeleerden en Farizeeën, huichelaars! Want gij reist zee en land af om één proseliet te maken, en als hij gemaakt is, maakt gij hem tweevoudig meer kind der hel dan uzelf" [Mattheüs 23:15]. Maar afgezien van deze ongelukkige correlatie betekent het oorspronkelijke Griekse woord prosēlytos "nieuwkomer", "vreemdeling", of, in de context van religieuze verwantschap, "iemand die van een niet-Joodse godsdienst is overgegaan naar het Jodendom [of Christendom]" (zie de eindnoot[i] voor een volledigere uitleg).

Daarom werd het fenomeen van de tongen van vuur in Handelingen 2 gezien en ervaren door twee vroege christelijke getuigen: de gelovige (Messiasbelijdende) Jood en de gelovige (proseliet) niet-Jood. (De heidenen ontvingen ook de Heilige Geest; zie Handelingen 10:44-46.) Zoals wij allen weten, heeft Christus, toen Hij voor ons stierf, ook de geestelijke scheiding tussen Jood en heiden vernietigd. Zoals velen niet weten, waren de twee broden die als een beweegoffer aan Jehovah werden aangeboden tijdens elk jaarlijks Pinksterfeest, een profetisch symbool van die seismische verschuiving en beide partijen voorstelde, nu identiek van binnen en van buiten, beide "bewogen" voor God om gelijkelijk aanvaardbaar te worden bevonden als het Lichaam van Christus en Zijn Nieuwe Kerk.

Bedenk ook dat de twee broden die aan de Heer geofferd moesten worden, gebakken moesten worden met alleen het fijnste meel (Leviticus 23:17), dat de Joden moeizaam zeefden. Omdat deze handeling alle onvolkomenheden en klonten van het graan verwijderde, zou dit een symbool zijn van gerechtigheid en zondeloosheid, die Jezus kenmerkt in Zijn volmaaktheid.[ii] Het deeg moest echter zuurdesem bevatten...wat een eigenaardig ingrediënt is, gezien het feit dat graanoffers met zuurdesem typisch verboden waren (Leviticus 2:11). Bovendien, zoals we eerder bijna uitvoerig hebben besproken in het gedeelte "Ongezuurd brood", is zuurdesem een symbool van zonde.

Waarom zou, eeuwen voor Christus, de "profetische" broodverbeelding zowel "zondeloos" fijn meel als "zondig" zuurdesem impliceren?

Omdat we met beide te maken hebben.

We hebben allemaal zonde in ons en de neiging om de Heer te bedroeven met onze minder-dan-ideale keuzes (Romeinen 3:23). Totdat we in de hemel komen, is dat de realiteit van onze huidige status. We zullen altijd "zuurdesem" zijn in dit leven. Maar door Jezus aan te nemen, komt Hij in ons wonen als fijn meel, overwint Hij de doodseffecten van het zuur van de zonde en brengt Hij de ziel opnieuw tot leven in gerechtigheid (Romeinen 8:10).

Combineer deze ingrediënten - de Jood, de niet-Jood, het zuurdesem van de menselijke natuur en het fijne meel van een Verlosser - en zet ze in een raffineeroven. Wat maakt dit? Het perfecte, twee-delig beweegoffer om het Lichaam van Christus voor te stellen dat aanvaardbaar is voor de Vader.

We zijn in het tijdperk van de Kerk, en de oogst is altijd overvloedig.

DR. THOMAS HORN GEEFT DE VOLLEDIGSTE DETAILS TOT NU TOE VAN EEN EINDTIJDVISIOEN VAN VERNIETIGING MET DE INKOMENDE ASTEROÏDE APOPHIS!

Inzicht in het Diepere Mysterie en Belang van Pinksteren nu het jaar 2025... en de boodschapper... nadert

In het Hebreeuws is het woord voor "Pinksteren" Shavuot, wat "weken" betekent. In de Joodse kalender is het Wekenfeest het feest van de tarweoogst in het land Israël, wat altijd een metafoor is voor geredde zielen die in het huisgezin van God worden gebracht.

Zeven weken zult gij tellen; begin de zeven weken te tellen vanaf het ogenblik dat gij de sikkel aan het koren begint te zetten. En gij zult het feest der weken houden voor de Here, uw God, met een offerande uit uw vrije hand, die gij de Here, uw God, geven zult, gelijk als de Here, uw God, u gezegend heeft. (Deuteronomium 16:9-10)

Zoals voor het eerst gegeven in Leviticus, wordt het gezien als het hoogtepunt van zeven weken, plus één dag - de dag na de sabbat. Deze vijftig dagen worden in het Nieuwe Testament Pinksteren genoemd, het Griekse woord voor "vijftig".

Van alle vieringen op de Joodse feestkalender is het Wekenfeest het meest mysterieus. In het moderne Jodendom wordt Pinksteren altijd op twee dagen gevierd, een mysterie op zich. Omdat het op hun kalender zweeft, wordt het "het feest zonder datum" genoemd.

Als de meeste Christenen aan Pinksteren denken, denken ze helemaal niet aan Joodse feestdagen. Heel natuurlijk, is hun eerste gedachte het boek Handelingen. Dit boek - de geschiedenis van de apostolische activiteit in de vormingsdagen van de Kerk - is gegrondvest op de bedeling van de Heilige Geest en de geboorte van de Kerk op Pinkstermorgen. Op zichzelf is het een van de meest verbazingwekkende gebeurtenissen in de geschiedenis van de wereld.

Het boek Handelingen begint aan het einde van de periode van vijftig dagen die geteld begon te worden na het feest van de eerstelingen - de dag van de opstanding van onze Heer. Lucas opent zijn verhaal in Handelingen door terug te verwijzen naar zijn Evangelie en noemt het "de vroegere verhandeling". Aan het einde van die "vroegere verhandeling" - het Evangelie van Lucas - stijgt Jezus op naar de hemel na een ontmoeting met vele mensen. Hij eindigt zijn verschijningen met de woorden: "En zie, Ik zend de belofte van mijn Vader over u; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zijt toegerust met kracht uit de hoogte" (Lucas 24:49).

Dan, in Handelingen, na een onderbreking van veertig dagen, schrijft Lucas:

De vorige verhandeling heb ik gemaakt, o Theofilus, over van alles wat Jezus begon te doen en te onderwijzen,

Tot op de dag waarop Hij werd opgenomen, nadat Hij door de Heilige Geest geboden had gegeven aan de apostelen die Hij had uitgekozen.

Aan hen heeft Hij zich ook levend getoond na zijn lijden met vele onfeilbare bewijzen, door veertig dagen lang door hen gezien te worden en te spreken over de dingen die betrekking hebben op het koninkrijk van God:

En toen Hij met hen vergaderd was, gebood Hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te wachten op de belofte van de Vader, die gij, zegt Hij, van Mij gehoord hebt.

Want Johannes doopte waarlijk met water, maar gij zult niet vele dagen later met de Heilige Geest gedoopt worden.

Toen zij dan samengekomen waren, vroegen zij Hem, zeggende: Heer, wilt Gij nu het koninkrijk aan Israël teruggeven?

En Hij zeide tot hen: Het is niet aan u de tijden of de seizoenen te kennen, die de Vader in Zijn eigen macht heeft gesteld.

Maar gij zult macht ontvangen, nadat de Heilige Geest over u gekomen is; en gij zult getuigen voor Mij zijn zowel in Jeruzalem als in geheel Judea en in Samaria en tot aan het uiterste der aarde.

En toen Hij deze dingen gesproken had, terwijl zij toekeken, werd Hij opgenomen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen.

En terwijl zij aandachtig naar de hemel keken, toen Hij opsteeg, zagen zij twee mannen in witte gewaden bij zich staan;

Die ook zeiden: Gij mannen van Galilea, waarom staart gij naar de hemel? Deze zelfde Jezus, die van u opgenomen is in de hemel, zal op dezelfde wijze komen, zoals gij Hem in de hemel hebt zien gaan. (Handelingen 1:1-11)

Jezus rees op voor hun verwonderde ogen, en werd ontvangen in een "wolk". Velen geloven dat deze gebeurtenis een voorbode is van het moment waarop de christenen zullen worden opgenomen om bij Hem te zijn. Gedurende de volgende tien dagen kwamen zij bijeen en baden tot aan Pinksteren:

En toen de dag van Pinksteren ten volle was aangebroken, waren zij allen eensgezind op één plaats.

En plotseling kwam er een geluid uit de hemel als van een razende, geweldige wind, en het vulde het gehele huis waar zij zaten.

En er verschenen aan hen gespleten tongen als van vuur, en het zat op ieder van hen.

En zij werden allen vervuld met de Heilige Geest, en begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest hun gaf te spreken. (Handelingen 2:1-4)

Feest van de Oogst

Vanaf zijn vroegste dagen stond Pinksteren bekend als een feest van de oogst. Lang geleden werd de omer geofferd door de hogepriester, die voor de tabernakel stond, of later, de tempel. Het was het teken van het Feest der Eerstelingen. In Leviticus 23:11, wordt het "de schoof" genoemd. In zijn meest gebruikelijke betekenis was een omer een droge maat die iets meer dan twee kwart liter bedroeg. Het offeren van de omer markeerde de eerste dag van een vijftig dagen durende aftelling naar Pinksteren:

En gij zult rekenen van de morgen na de sabbat, van de dag af, dat gij de schoof [omer] van het golfoffer gebracht hebt; zeven sabbatten zullen ten volle zijn:

Tot aan de morgen na de zevende sabbat zult gij vijftig dagen tellen, en gij zult de Here een nieuw spijsoffer offeren.

Gij zult uit uw woningen brengen twee beweegbroden van twee tienden efa; zij zullen van fijn meel zijn; zij zullen met zuurdesem gebakken worden; zij zijn de eerstelingen voor de Heere. (Leviticus 23:15-17)

Het tellen van vijftig dagen van eerstelingen tot Pinksteren is typerend voor de verlossing in het algemeen. Voor de Jood, in de viering van het Wekenfeest (Sjavoeot), heeft het altijd de rijpende relatie tussen God en Israël vertegenwoordigd.

MAAKT NASA DEEL UIT VAN EEN DOOFPOTAFFAIRE MET CATASTROFALE "PROFETISCHE" IMPLICATIES?! BEKIJK DE EERSTE 3 SHOWS HIERONDER!

Denk eens een moment na over de tradities die ontstonden in de eerste jaren van de Kerk. Haar centrale doctrines werden overgeleverd door mannen die opgevoed waren met de tradities van de Joodse geschiedenis en profetie. Hun leven draaide letterlijk om het houden van de feestkalender. Zij hadden de leer van Christus gehoord. Sommigen, zonder twijfel, hadden ze persoonlijk gehoord. Zij hadden geluisterd naar Zijn gelijkenis van de oogst, wanneer de goede tarwe en het kaf, die samen waren opgegroeid, zouden worden gescheiden. Zij wisten van het Oogstfeest (Pinksteren).

Toen Petrus die historische preek hield op de dag van Pinksteren, citeerde hij de profeet Joël, wiens hele boek draait om de oogstcyclus.

Toen Joël de profetie schreef: "Ik zal mijn Geest uitstorten op alle vlees," zette hij het thema van de oogst neer. "Het veld is verwoest, het land treurt" (Joël 1:10); "Wat de palmworm heeft achtergelaten, heeft de sprinkhaan gegeten" (Joël 1:4). Dat was een voorspelling van Israëls ballingschap. De Joden moeten verstrooid worden uit hun land, om te lijden onder de volken.

Maar dat is niet alles. Joël sprak ook over Israëls herstel en verbond dat met de tijd van de voorjaarsoogst.

Wees dan blij, gij kinderen van Sion, en verheug u in de Here, uw God, want Hij heeft u gegeven de eerste regen en de laatste regen in de eerste maand.

En de vloeren zullen vol zijn van tarwe, en de vetten zullen overvloeien van wijn en olie.

En Ik zal u de jaren wedergeven, die de sprinkhaan gegeten heeft. (Joël 2:23-25)

Dit is een profetie die in 1948 in vervulling begon te gaan. Bovendien werd Israël hersteld op 14 mei van dat jaar, tijdens het seizoen van de oogstcyclus. Deze datum, 5 Iyar in de Joodse kalender, was de twintigste dag in het tellen van de omer.

In Matteüs 13:39 zei Jezus: "De oogst is het einde van de wereld." Hij gaf aan dat de eindtijd zijn hoogtepunt zou bereiken in een grote oogst van zielen. Pinksteren, de dag na de zevende sabbat, markeerde het einde van de graanoogst. Op dat moment werden twee broden, die met zuurdesem waren gebakken, naar de tempel gebracht en door de hogepriester omhoog gehouden. Deze twee broden symboliseren de voltooide lichamen van de verlosten. Het lijkt heel redelijk dat het ene symbool staat voor het geestelijke Israël, terwijl het andere de Kerk voorstelt.

VOLGENDE: Mysterie van de vroege en de late regen

Eindnoten:

[i] “προσήλυτος,” Thayer’s Greek Lexicon , accessed online through Blue Letter Bible Online on July 23, 2020, https://www.blueletterbible.org/lang/lexicon/lexicon.cfm?Strongs=G4339&t=KJV . Note that the original προσήλυτος did not refer to a Christian because, earlier than the first Messianic Jews, there was no such thing as Christianity. However, because the earliest “Christians” involved a vast number of believing Jews—and therefore the traditions, customs, and doctrines were rooted in orthodox Judaism, eventually becoming the hybrid “Christianity”—the word προσήλυτος evolved from only representing a Gentile who converted to Judaism, to representing a Gentile who converted straight into the hybrid Judaism, also known as “Christianity.”

[ii] Booker, Celebrating Jesus in the Biblical Feasts, 96.

Bron: MYSTERY OF RAGNAROK AND THE SECOND COMING (PART 13): The Secret of two Leavened Loaves, The Church and the Body » SkyWatchTV