www.wimjongman.nl

(homepagina)


MYSTERIE VAN RAGNAROK EN DE TWEEDE KOMST (DEEL 9): Het raadsel van de Eerstelingen

5 juli 2022 - door SkyWatch Editor

()

Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12
- Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31

Schriftverwijzingen

  • Opgedragen om te doen in Leviticus 23:9-14 en Deuteronomium 16:9-12

Datum van de viering van Eerstelingen

De datum van dit feest is een beetje lastig te behandelen, omdat er (alweer) enige interpretatieverschillen bestaan tussen Joodse sekten. Leviticus 23:11 bepaalt dat dit jaarlijkse feest moet worden gevierd "op de morgen na de sabbat".

Maar welke sabbat wordt hier bedoeld? Had dit oorspronkelijke gebod betrekking op een letterlijke, wekelijkse sabbat, of verwijst deze "sabbat" naar een dag waarop niet gewerkt wordt? Is het 15 of 16 Nisan zoals de Farizeeën geloofden, die de dag als een "heilige samenroeping" (Leviticus 23:7) hielden naast het feest van de ongezuurde broden, omdat ook dat voorschreef dat er op die dag niet gewerkt mocht worden? Of moeten we geneigd zijn de praktijk van de Sadduceeën te volgen, die zeiden dat het gewoon elke dag in Nisan is die op de sabbat valt in de Pesachweek?

Deze discrepantie heeft geleid tot een enorm debat onder Joodse autoriteiten, en we zijn niet van plan om een datum in Nisan te specificeren die vandaag de dag het meest geschikt zou zijn voor het vieren van dit feest (hoewel, zonder de tempel, Joden grotendeels zijn gestopt met het vieren van dit feest).

Als we echter het jaar 33 na Christus als voorbeeld nemen, zou het feest van de eerstelingen voor de Judeeërs halverwege 16 Nisan op de zondag (de letterlijke dag na de sabbat) zijn aangeland, of, voor de Galileeërs, wanneer 16 Nisan overging in zonsopgang op 17 Nisan. Verbazingwekkend genoeg is dat, bij het analyseren van het bijbelse verhaal, precies het berekende moment waarop Jezus opstond uit de dood.

Korte opmerking: Sommige mensen vragen zich af hoe Jezus op een vrijdag stierf en op een zondag opstond, terwijl het Woord zegt dat Hij "op de derde dag" opstond (Mattheüs 16:21, 17:23; Marcus 9:31; Lucas 9:22, 18:33). Maar net zoals we Hebreeuwse "dagen" niet op dezelfde manier kunnen beschouwen als wij voor de Gregoriaanse kalender doen, zouden het verkeerd zijn te denken dat de Joden een "dag" telden als "vierentwintig uur" zoals wij dat zouden doen. Als Jezus op vrijdag werd gekruisigd, of "dag één" van Zijn dood; zaterdag de hele dag in het graf bleef, of "dag twee" van Zijn dood; en toen Zijn werk voltooide door op zondag, of "dag drie", weer tot leven te komen, dan werd Hij "op de derde dag" tot leven gewekt, precies zoals de Schrift zegt.

De praktijk

Als dank aan God voor Zijn voorzienigheid, en als teken van hun afhankelijkheid van Hem, reserveerden de Joden het eerste deel van het gerstgraan dat zij van hun akkers sneden en voor de Heer wuifden als een offerande in de tempel van Jeruzalem. De niet-lokale Joden die in die stad bijeen waren voor Pesach "werden gedelegeerd om na zonsondergang naar verschillende gerstvelden te gaan met sikkels en van elk veld monsters te halen... die bij elkaar werden gelegd in een schoof."[i] Bovendien was er in de nabijgelegen Kidronvallei een gereserveerde eigendom, speciaal voor de Joden om te oogsten tijdens deze jaarlijkse gebeurtenis.[ii] Deze handvol zou worden samengebracht om slechts één gerstebundel te maken die alle Joden samen vertegenwoordigde. Gods aanvaarding van dit ene gerstoffer betekende dat de rest van de oogst ook bevredigend voor Hem was.

Deze graanschoof moest een omer zijn, een droge meeteenheid gelijk aan een tiende van een efah (Exodus 16:36). Eenmaal naar de tempel gebracht, werd de korenschoof behandeld met olie en wierook, waarna de priester er in de vier windrichtingen mee wuifde en zo de oogst wijdde. Barnes' Aantekeningen op de Bijbel commentaar gaat verder:

Totdat dit was gedaan, was het niet geoorloofd deel te nemen aan de oogst. Het offeren hiervan werd beschouwd als het heilig maken van de mis, dat wil zeggen, het was dan geoorloofd ervan te genieten. De eerstelingen werden beschouwd als een van de beste delen van de oogst; en het was hun plicht aan God te geven wat de beste uitdrukking van hun dankzegging zou zijn. Dit was de algemene praktijk met betrekking tot alles wat het land voortbracht.[iii]

(Opmerking: Zoals de lezers spoedig zullen zien, wordt dit feest overbrugd in het volgende, zodat veel van de symboliek van vervulling die verbonden is met het feest van de eerstelingen zal doorgaan in het volgende feest, Pinksteren).

Jezus' rol en vervulling

Het volgende zijn schriftuurlijke tijdsaanduidingen met betrekking tot de gebeurtenis van de opstanding: "Aan het einde van de sabbat, toen het begon te dagen tegen de eerste dag der week" (Mattheüs 28:1); "Op de eerste dag der week kwam Maria Magdalena vroeg, toen het nog donker was" (Johannes 20:1); "Toen Jezus nu op de eerste dag der week vroeg was opgestaan" (Marcus 16:9).

Tot zover zegt Matteüs dat het begon te schemeren, wat ongeveer 6 uur 's morgens Gregoriaanse tijd is. Johannes zegt dat Maria kwam vlak voor zonsopgang, terwijl het nog donker was buiten, wat de tijd plaatst vlak voor de momenten waarop de zon de dag verlichtte. Marcus zegt alleen "vroeg" op zondag. Het Griekse woord voor "vroeg", "proi", laat iets meer precisie toe in de timing van Maria's aankomst, omdat dit een technisch woord was dat werd gebruikt om de wachtpost van een Romeinse ambtenaar aan te duiden van drie tot zes uur 's morgens.

DR. THOMAS HORN GEEFT DE MEEST VOLLEDIGE DETAILS TOT NU TOE VAN ZIJN EINDTIJD VISIOEN VAN VERNIETIGING MET BETREKKING TOT DE INKOMENDE ASTEROÏDE APOPHIS!

Eerder, in de overweging over het Pesach-offer, merkten we op dat er een geestelijke overdracht plaatsvond van het koosjere mes van het Oud Verbonds Pesachlam naar de voor eeuwig toegankelijke genade van het Nieuw Testamentische Verbondslam. Hier noteren we een andere geestelijke overdracht. De verrijzenis van de Messias bij het aanbreken van het Feest van de Eerstelingen veranderde de betekenis diepgaand van een louter agrarische feestdag naar een dag waarop Jezus de "eersteling uit de doden" werd. Op deze noodlottige dag in de lente, net toen het eerste daglicht over de heuvels viel, kwam Jezus tot leven in Zijn graf, de steen werd weggerold, en Hij kwam tevoorschijn als overwinnaar van de dood en als vervulling van het Feest van de Eerstelingen.

[Noot vertaler: Jezus is opgestaan met een verheerlijkt lichaam en kon dwars door de rotswand heen het graf verlaten. De engelen waren er als hulp voor de vrouwen. En zij zeiden tegen elkaar: Wie zal voor ons de steen van de ingang van het graf wegrollen? Marcus 16]

De apostel Paulus zei letterlijk dat dit het geval was, door in 1 Korintiërs 15:20-23 te zeggen:

Maar nu is Christus opgestaan uit de doden, en is de eersteling geworden van hen, die ontslapen zijn. Want aangezien door de mens de dood gekomen is, is door de mens ook de opstanding der doden gekomen. Want gelijk in Adam allen sterven, alzo zullen in Christus allen levend gemaakt worden. Maar ieder mens in zijn eigen orde: Christus de eersteling, daarna zij, die van Christus zijn bij zijn komst.

De hogepriester was in de tempel en hief de schoof op als een beweegoffer aan God, opdat Hij de gehele nieuw-levende oogst van de velden zou wijden en aanvaarden. Deze schoof was een enkele bundel die alle Joden, samen, als één voorstelde. In het graf werd Jezus, onze Hogepriester, opgewekt uit de dood; door deze handeling overwon Hij het graf, waarmee het werk werd voltooid dat Hij begon als het Pesachlam. Hij was nu het Nieuwe Leven, waardoor de zielenoogst gelijkelijk kon worden ingewijd en aanvaard van de velden van de zondige mensheid. Hij, als de grote schoof, zou aanvaardbaar worden bevonden, waarbij deze ene bundel alle gelovigen voorstelde, die dan ook voor God aanvaardbaar zouden worden bevonden, zoals Romeinen 11:16 zegt: "Want als de eersteling heilig is, is ook het deeg heilig."

IS NASA DEEL VAN EEN DOOFPOT MET CATASTROFALE "PROFETISCHE" IMPLICATIES?! BEKIJK 3 NIEUWE SHOWS HIERONDER!

Doordat Jezus de "eerstelingen uit de doden" werd, was er zeer zeker een geestelijke en eeuwige vervulling van het feest. Echter, Zijn autoriteit over leven en dood zorgde ook voor een letterlijke, fysieke vervulling, waarbij meer betrokken was dan alleen Zijn eigen lichaam. Let op deze bizarre wending van gebeurtenissen in Mattheüs 27:51-53:

En zie, het voorhangsel van de tempel werd van boven tot beneden in tweeën gescheurd; en de aarde beefde en de rotsen werden gescheurd; en de graven werden geopend, en vele lichamen van de heiligen die sliepen, stonden op, en kwamen uit de graven na Zijn opstanding, en gingen in de heilige stad, en verschenen aan velen. (Nadruk toegevoegd)

De kerkvaders schreven ook over deze gebeurtenis:

Ignatius aan de Tralliërs (AD 70-115): "Want de Schrift zegt: 'Vele lichamen der heiligen die sliepen, verrezen' (Matteüs 27:52), terwijl hun graven geopend werden. Hij daalde inderdaad alleen in de Hades neer, maar Hij verrees vergezeld van een schare."[iv]

Irenaeus (AD 120-200): "Hij [Christus] heeft geleden die de zielen kan leiden die Zijn hemelvaart volgen. Deze gebeurtenis was ook een aanwijzing voor het feit, dat toen de heilige ziel van Christus neerdaalde, vele zielen opstegen en in hun lichamen werden gezien."[v]

Clement van Alexandrië (AD 155-200): "'Maar zij die ontslapen waren, daalden dood neer, maar stegen levend op.' Verder zegt het Evangelie, 'dat vele lichamen van hen die sliepen, opstonden', duidelijk als zijnde overgebracht naar een betere staat."[vi]

Terwijl de Joden dus de opkomst van het nieuwe graan op hun land vierden, werden de graven omgekeerd toen heiligen met nieuw leven Jeruzalem overspoelden om getuigen te zijn van Jezus' macht en gezag over de dood.

Wat een beeld! Wat een moment in de tijd!

...En het is een moment in de tijd waarvan wij gelovigen ook getuige zullen zijn:

Maar indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, zal Hij, die Christus uit de doden heeft opgewekt, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont. (Romeinen 8:11; cursivering toegevoegd)

Want de ure komt, in welke allen, die in de graven zijn, zijn stem zullen horen, en tevoorschijn komen; zij, die goed gedaan hebben, tot de opstanding des levens. (Johannes 5:28-29; cursivering toegevoegd)

Tot die dag kunnen wij de Allerhoogste Schoof gedenken, die Zichzelf aanbood als vertegenwoordiger van alle gelovigen die met Hem gebundeld waren, om aanvaard, geheiligd en aan God gewijd te worden. Wij christenen nemen dit elk jaar waar op Opstandingszondag, ook al zijn de meesten van ons zich niet bewust van het verband met het feest.

VOLGENDE: Mysterie van de Zomerfeesten

Eindnoten:

[i] Nadler, Messiah in the Feasts of Israel , 63.

[ii] Booker, Celebrating Jesus in the Biblical Feasts , 81.

[iii] “Romans 11:16,” Barnes’ Notes on the Bible , Biblehub , last accessed June 5, 2020, https://biblehub.com/commentaries/romans/11-16.htm .

[iv] “The Epistle of Ignatius to the Trallians,” as cited by Bible Study Tools Online : Ante-Nicene Fathers, Vol. 1, Ignatius—Epistle to the Trallians, Chap. IX, last accessed June 5, 2020, https://www.biblestudytools.com/history/early-church-fathers/ante-nicene/vol-1-apostolic-with-justin-martyr-irenaeus/ignatius/epistle-of-ignatius-trallians.html .

[v] “Fragments from the Lost Writings of Irenaeus,” as cited by Bible Study Tools Online : Ante-Nicene Fathers, Vol. 1, Fragments from the Lost Writings of Irenaeus XXVIII, last accessed June 5, 2020, https://www.biblestudytools.com/history/early-church-fathers/ante-nicene/vol-1-apostolic-with-justin-martyr-irenaeus/irenaeus/fragments-from-lost-writings-of-irenaeus.html .

[vi] Ante-Nicene Fathers, Vol. II, Clement—Stromata, Book 6, Chap. VI., 1869.

Bron: MYSTERY OF RAGNAROK AND THE SECOND COMING (PART 9):–Enigma of the Firstfruits » SkyWatchTV