www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika
Deel 3: Het inroepen van dat duistere lot

18 juli 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Voor en na het presidentschap van Donald Trump waren de Verenigde Staten - en zijn ze nu weer - op een opzettelijk traject om te vervullen wat de beroemde vrijmetselaar Manly P. Hall beschreef als De Geheime Bestemming van Amerika, wat toekomstige nationale en wereldwijde onderdanigheid aan de god van de vrijmetselarij omvat, een godheid die de meeste Amerikanen zich niet zouden voorstellen bij het opzeggen van de Belofte van Trouw aan "één natie onder God". In feite is het idee van sommigen dat de Verenigde Staten als een monotheïstische "christelijke" natie werd opgericht door hen die Washington DC ontwierpen, en dat de "God" waarnaar op de Amerikaanse munt verwezen wordt een Joods-Christelijke is, een raadselachtige conclusie wanneer men die afzet tegen de deïstische overtuigingen van zoveel van de Founding Fathers (zoals die voortdurend terug te vinden zijn in het deïsme van de "Opperste Architect" van de Vrijmetselaars en in de notaties "Opperste Rechter over de Wereld" en de "Goddelijke Voorzienigheid" in de Onafhankelijkheidsverklaring) en de talloze heidense iconen die de symbolen, standbeelden, gebouwen en zegels domineren die zorgvuldig zijn ontworpen onder auspiciën van de officiële regering. Het Grote Zegel van de Verenigde Staten, dat Hall terecht "de handtekening" noemde van dat verheven lichaam van Vrijmetselaars dat Amerika ontwierp voor een "eigenaardig en bijzonder doel", draagt een rijke symboliek die alles behalve het Christendom voorspelt. Toen christenen in de jaren 1800 betoogden dat een hypothetische vernietiging van de VS ertoe zou leiden dat "antiquairs van opeenvolgende eeuwen" zouden concluderen dat Amerika een heidense natie was geweest, gebaseerd op de symboliek van het Grootzegel, werd het Congres er in feite toe aangezet iets te creëren dat het christelijk geloof van zoveel van zijn burgers weerspiegelde. De Amerikaanse president en vrijmetselaar Theodore Roosevelt was sterk gekant tegen dit idee, terwijl andere vrijmetselaars niet zo gefrustreerd waren over het plan omdat, gezien de ambivalentie van de term "God" en het axioma dat, geïnterpreteerd binnen de context van het Grootzegelsymbolisme, dit zeker niet de bijbelse christelijke God zou impliceren, de slogan "In God We Trust", (wie je ook gelooft wie die "God" is) werd ondergebracht bij vrijmetselaars en andere illuminatus en werd zo goedgekeurd als het officiële Amerikaanse motto.

In mijn boek Zenith 2016 waarin onder andere werd opgemerkt dat het jaar van de presidentsverkiezing van Trump al duizenden jaren door profeten en wijzen was voorzien als de topdatum waarop regeringen zouden beginnen te verschuiven in de richting van de geest die op het Grote Zegel (Antichrist) is voorspeld, gevolgd door de daadwerkelijke komst en acceptatie van de Man van de Zonde op het wereldtoneel (in 2025?), om het punt te illustreren dat men zeker niet zou bepalen dat de "God" in Amerika's officiële motto verwijst naar de Vader van Jezus Christus of een bijbelse Drie-eenheid, schreef ik:

Stel je voor dat je een ruimtereiziger bent die de aarde bezoekt in een fictieve, post-apocalyptische wereld. Je graaft door het puin van de eens bloeiende planeet en komt een kopie tegen van een Amerikaans één-dollarbiljet met het tweezijdige Grote Zegel van de Verenigde Staten dat in het midden verbonden is met de zin: "In God We Trust."

Bij nader inzien, vraag je jezelf af, "Naar welke god verwijst dit?" Zonder vooroordelen laat je de symboliek op het zegel voor zichzelf spreken, waaruit je snel opmaakt dat dit een grote cultuur was geweest die Egyptische en Griekse goden vereerde, vooral een bepaalde zonnegod wiens alziend oog bovenop een onvoltooide Egyptische piramide schitterde. Bij nader onderzoek naar de specifieke overtuigingen van de vreemde groep waarvan de leden het Grote Zegel hadden beïnvloed, ontdek je van hun hoogste meesters, waaronder ene "illustere" Albert Pike, dat de zonnegod die zij zo vereerden op verschillende momenten in de geschiedenis bij hen bekend was geweest onder de namen Apollo, Osiris, en Nimrod.[i]

Ik maakte dit argument in Zenith 2016, omdat, onbekend bij de meeste Amerikanen en zeker bij gemiddelde christenen, de motto's en symboliek van het Grootzegel betrekking hebben op zowel Osiris als Apollo specifiek, maar toch als één. Osiris is het overheersende thema van de Egyptische symbolen, zijn opstanding en terugkeer, terwijl de motto's van het zegel rechtstreeks naar Apollo wijzen, en de adelaar, een heidens embleem van Jupiter, naar Apollo's vader. Zo is het motto Annuit Coeptis afkomstig uit Vergilius' Aeneis, waarin Ascanius, de zoon van Aeneas uit het veroverde Troje, bidt tot Apollo's vader, Jupiter (Zeus). Charles Thompson, de ontwerper van de definitieve versie van het Grootzegel, heeft regel 625 van boek IX van Vergilius' Aeneis, die luidt, Juppiter omnipotes, audacibus annue coeptis ("Almachtige Jupiter begunstigt [de] gedurfde ondernemingen"), gecondenseerd in Annuit Coeptis ("Hij keurt [onze] ondernemingen goed"), terwijl de uitdrukking Novus Ordo Seclorum ("een nieuwe orde van de eeuwen") in 1782 werd aangepast op basis van inspiratie die Thompson vond in een profetische regel in Vergilius' Ecloog IV: Magnus ab integro seclorum nascitur ordo (Vergilius' Ecloog IV, regel 5), waarbij de interpretatie van het oorspronkelijke Latijn is: "En de majestueuze rol van rondcirkelende eeuwen begint opnieuw." Deze zin is afkomstig van de Cumaeïsche Sibyl (een heidense profetes van Apollo, in de Bijbel geïdentificeerd als een demonische bedrieger) en betreft de toekomstige geboorte van een goddelijke zoon, voortgekomen uit "een nieuw ras van mensen die uit de hemel zijn neergezonden" wanneer hij "het leven van goden ontvangt, en Helden met goden ziet vermengen". Volgens de profetie is dit Apollo, zoon van Jupiter (Zeus), die naar de aarde terugkeert door mystiek "leven" dat hem van de goden wordt gegeven wanneer de godheid Saturnus-Jupiter terugkeert om over de aarde te heersen in een nieuwe heidense Gouden Eeuw - wat de samenstand van Jupiter en Saturnus op 21 december 2020 voorspelde, waarnaar velen (inclusief dominees) ten onrechte verwezen als de "Kerstster"[ii] (volgens de Griekse tekst volgden de magiërs een asteroïde, niet een stationaire steruitlijning, waarvan de baan hen naar Bethlehem leidde). Het was het dichtst dat de twee planeten bij elkaar verschenen in ongeveer achthonderd jaar, en voorspelde inderdaad de komst van een "messiaanse zoon" - de valse, wiens geest zal wonen in het Beest van Openbaring 17:8.

KIJKEN! TE BEGINNEN DEZE WEEK MET HET GROOTSTE WEGGEVERTJE VAN DE ZOMER! (INCLUSIEF COMPLETE "OPKOMST 2021" CONFERENTIE, TWEE DOCUMENTAIRE FILMS, & NOG VEEL MEER GRATIS!)

Vanaf het begin van de profetie waarnaar verwezen wordt op het Groot Zegel van de Verenigde Staten lezen we:

Nu het laatste tijdperk door Cumae's Sibyl bezongen, is gekomen en gegaan, en de majestueuze rol van cirkelende eeuwen opnieuw begint: Gerechtigheid keert terug, terugkeer van oude Saturnus' heerschappij, Met een nieuw ras van mannen neergezonden uit de hemel. Alleen gij, bij de geboorte van de jongen in wie Het ijzer zal ophouden, het gouden ras zal ontstaan, bevriend hem, kuise Lucina; 't is uw eigen Apollo die regeert.

Hij zal het leven van goden ontvangen en zien hoe helden en goden zich vermengen... en hij zal zelf door hen gezien worden.

Neem uw grootheid aan, want de tijd nadert. Lief kind van goden, groot nageslacht van Jove [Jupiter/Zeus]. Zie hoe het wankelt - 's werelds bedekte macht, Aarde, en wijde oceaan, en het diepe gewelf, Alles, zie, verrukt over de komende tijd!

Volgens Vergilius en de Cumaeïsche Sibille, wier profetie de Novus Ordo Seclorum van het Grootzegel van de Verenigde Staten vormde, begint de Nieuwe Wereldorde in een tijd van chaos wanneer de aarde en de oceanen wankelen - een tijd zoals vandaag. Dit is het moment waarop de "zoon" van de belofte op aarde arriveert - de vleesgeworden Apollo - een heidense verlosser, geboren uit "een nieuw ras van mensen die uit de hemel zijn neergezonden", wanneer "helden" en "goden" met elkaar worden vermengd. Dit klinkt griezelig gelijksoortig aan wat de Wachters deden tijdens de schepping van de reuzen van Genesis 6, en waarom velen geloven dat de Antichrist ook de terugkeer van de Nephilim voorstelt. Maar om te begrijpen waarom zo'n fantasievolle profetie over Apollo, zoon van Jupiter, die terugkeert naar de aarde, belangrijk voor u zou moeten zijn: In de oude literatuur was Jupiter de Romeinse vervanger van Jahweh als de grootste van de goden - een "tegen-Jahweh". Zijn zoon Apollo is een vervanger van Jezus, een "tegen-Jezus." Deze Apollo komt om de uiteindelijke Nieuwe Wereld Orde te regeren, wanneer "Gerechtigheid terugkeert, de oude Saturnus' [Satan/Lucifer als de god van de lucht] heerschappij terugkeert." De oude godin Gerechtigheid, die Saturnus' heerschappij (Saturnia regna, de heidense Gouden Eeuw) teruggeeft, stond bij de Egyptenaren bekend als Ma'at en bij de Grieken als Themis, terwijl zij bij de Romeinen Lustitia heette. Beelden en reliëfs van haar sieren duizenden overheidsgebouwen en rechtbanken over de hele wereld, vooral in Washington, DC, als de vertrouwde Vrouwe Justitia, geblinddoekt en met een weegschaal en een zwaard in de hand. Zij vertegenwoordigt de handhaving van de wereldlijke wet en is, volgens de bezwering van de Sibyl, de autoriteit die wereldwijde naleving zal eisen tot het hoogtepunt van Satans heerschappij samenvalt met de komst van Apollo. Wat meer is, de nauwkeurigheid van de Bijbel betreffende dit onderwerp is alarmerend, inclusief het idee dat "heidense gerechtigheid" overgave zal vereisen aan een satanisch systeem in een uiteindelijke wereldorde onder de heerschappij van Jupiters zoon.

In het Nieuwe Testament is de identiteit van de god Apollo, die herhaaldelijk is gecodeerd in het Groot Zegel van de Verenigde Staten als de "messias" van de vrijmetselaars, die terugkeert om over de aarde te heersen, dezelfde geest - geverifieerd door dezelfde naam - die zal inwonen in de politieke leider van de Nieuwe Wereld Orde van de eindtijd. Volgens belangrijke Bijbelprofetieën zal de Antichrist het nageslacht of de incarnatie zijn van de oude geest, Apollo. 2Thessalonicenzen 2:3 waarschuwt:

Laat niemand u verleiden, want die dag zal niet komen, tenzij er eerst een zondeval komt, en de mens der zonde openbaar wordt, de zoon des verderfs [Apoleia; Apollo]. (Nadruk toegevoegd)

Openbaring 17:8 verbindt de komst van de Antichrist eveneens met Apollo, door te openbaren dat het Beest uit de bodemloze put zal opstijgen en in hem zal binnengaan:

Het beest, dat gij gezien hebt, was en is niet; en het zal opklimmen uit de bodemloze put en naar het verderf gaan [Apolia, Apollo]; en zij, die op de aarde wonen, zullen zich verwonderen, wier namen niet geschreven zijn in het boek des levens van de grondlegging der wereld af, wanneer zij het beest aanschouwen, dat was en niet is en toch is (tussen haakjes toegevoegd).

Dit betekent onder andere dat het Grote Zegel van de Verenigde Staten een profetie is, die meer dan tweehonderd jaar lang door de Founding Fathers in het volle zicht is verborgen, en die de terugkeer voorspelt van een angstaanjagende demonische god die de macht over de aarde grijpt in de nieuwe orde der eeuwen. Deze bovennatuurlijke entiteit was in de oudheid bekend en gevreesd onder verschillende namen: Apollo, Osiris, en nog verder terug als Nimrod, die de Vrijmetselaars beschouwen als de vader van hun instituut.

Later in deze serie zullen we terugkomen op deze profetie om de meest verraderlijke aspecten te onthullen van het schema dat aftelt naar het jaar 2025.

VOLGEND DEEL: Uitnodiging aan heidense entiteiten om over Amerika te regeren en ons in te leiden in de Novus Ordo Seclorum

Eindnoten:

[i] Thomas Horn, Zenith 2016 (Crane, MO: Defender, August 6, 2013), 120–121.

[ii] https://astronomy.com/news/2020/12/the-christmas-star-appears-again-jupiter-and-saturn-align-in-the-great-conjunction-on-dec-21-2020#:~:text=Jupiter%20and%20Saturn%20will%20line,t%20occur%20again%20until%202080.

[iii] John Dryden, trans., as published by Georgetown University Online; also appears in: Thomas Horn, Apollyon Rising 2012.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 3: Invoking That Dark Destiny » SkyWatchTV