www.wimjongman.nl

(homepagina)


TIJDGEEST 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 41:
DE ESSENEN, 2025, EN HET LAATSTE TIJDPERK VAN DE MENS

10 oktober 2021 door Tom Horn

Net als het lichaam van gelovigen dat tegenwoordig christenen wordt genoemd, worden de Essenen grotendeels verkeerd begrepen. Dit is jammer, vanwege de verbazingwekkende verwantschap die christenen hebben gehad met de Essenen, die zich uitstrekt over de laatste tweeduizend jaar en het einde van twee tijdperken, zoals we in deze serie nader zullen bekijken. Onder de weinigen die van deze mysterieuze groep hebben gehoord, denken velen aan de Essenen als één homogene entiteit; zij waren òf "dit" òf "dat", òf "òf, òf" in plaats van "beide, en". Nogmaals, dit is zeer vergelijkbaar met hoe de wereld het christendom tegenwoordig ziet. Velen beschouwen christenen als mensen met een bepaalde geloofsovertuiging, zonder veel variatie. Dit concept is duidelijk verkeerd, maar niet uniek. In feite is het de menselijke natuur om zulke generalisaties te maken in plaats van een meer genuanceerd begrip aan te nemen. Om dit te bewijzen, probeer eens in Google te zoeken naar "Christenen zijn", "Republikeins zijn", of "Liberalen zijn", en laat de zoekmachine automatisch voor u invullen wat anderen eerder hebben opgezocht. De kans is groot dat je geen autofills krijgt met de tekst "een grote verscheidenheid van unieke mensen die allemaal een paar gemeenschappelijke overtuigingen hebben". In plaats daarvan zul je waarschijnlijk woorden zien als "negatief", "wreed" en "dom" (drie resultaten die opdoken toen ik dit zelf deed). Hetzelfde soort misvatting is te vinden in ons moderne begrip van de Essenen

Dit is nog maar het begin van de parallellen tussen de Essenen en de christenen van vandaag. Er waren Essenen die in de Tenach (het Oude Testament) geloofden en die van ongeveer de tweede eeuw voor Christus tot de eerste eeuw na Christus in de verschillende steden van Israël woonden.[i] Maar rond dezelfde tijd waren er ook groepen gnostici en ketters die zichzelf "Essenen" noemden, net zoals het hedendaagse christendom groepen New Agers omvat die zichzelf "christenen" noemen, maar die in feite niet de leerstellingen van het authentieke christelijke geloof aanhangen. Door de geschiedenis heen hebben de Essenen andere ketterse groepen die hun naam aannamen.

Zelfs binnen de Essenengemeenschap in het oude Israël braken ten minste drie verschillende facties af van het gelovige overblijfsel. Door informatie uit de werken van Josephus en Hippolytus samen te voegen, komen wij te weten dat één factie die gewone normale activiteiten als afgodendienst beschouwde. Het dragen van munten, bijvoorbeeld, werd beschouwd als afgoderij, omdat de afbeelding op de munt werd beschouwd als een "gegraveerd beeld", zoals in Exodus 20:4.[ii] Een modern voorbeeld hiervan zouden degenen kunnen zijn die beweren dat het versieren van een kerstboom in feite een vorm van afgoderij is en dat geen enkele christen zou moeten deelnemen aan de vieringen en tradities van de feestdagen.

Een tweede groep Essenen was gewelddadig geobsedeerd om christelijke gelovigen terug te brengen onder de Wet van Mozes, vooral wat betreft de besnijdenis, zelfs tot het punt van het afslachten van degenen die weigerden. Dit zou vergelijkbaar zijn met de hedendaagse, hyper-Hebreeuwse gelovigen die onderwijzen dat christenen zich moeten onderwerpen aan de Wet van Mozes om gered te worden, hoewel toegegeven, in Amerika is deze groep nog niet tot het uiterste gegaan om degenen die dat niet doen ter dood te brengen.

De derde groep van Essenen was zeer voorzichtig in het niemand "heer" noemen, zelfs onder marteling of bedreiging met de dood. Op het eerste gezicht klinkt dit redelijk, omdat we geen mens gelijk mogen stellen aan onze Heer. Echter, in die tijd was het woord "heer" slechts een titel, zoals "koning" of "prins". De overtuiging was dat zelfs het noemen van een persoon die de titel "heer" voerde, God zou beledigen, waardoor een verhoogde nadruk werd gelegd op het belang van namen en titels. Het is vergelijkbaar met diegenen die vandaag de dag "heilige-namen-aanhangers" worden genoemd en die erop staan dat we Jezus' Hebreeuwse naam perfect moeten uitspreken, anders zal Hij ons gebed niet verhoren. Verder geloven zij dat wij nooit iemand bij de titel "rabbi" mogen noemen. Het is interessant dat de Essenen te maken hadden met soortgelijke uitlopers van hun gelovig overblijfsel als waar wij vandaag mee te maken hebben.

Bovendien waren er in die oude dagen ook andere scheidslijnen onder de Essenen. Sommige groepen onthielden zich van het huwelijk en andere waren getrouwd.[iii]

BEKIJK DEEL 3 VAN DEZE SCHOKKENDE ONTDEKKING!!! OUDE SCHRIJVERS VAN DODE ZEE ROLLEN VOORZAGEN HET

TIJDGEEST 2025 ALS HET LAATSTE TIJDPERK.

Iedereen zou alle Essenen kunnen definiëren met één van deze groepen. Daarom zeggen sommige mensen: "Essenen waren celibatair," "Essenen waren mystici," of "Essenen waren vegetariërs." Elk van deze beweringen kan waar zijn, maar ze zijn niet allemaal waar voor de hele groep. Op dezelfde manier zouden we een aantal algemene beweringen over christenen kunnen doen, waarvan sommige misschien waar zijn voor bepaalde groepen mensen die zich christenen noemen, maar waarvan geen enkele waarschijnlijk waar is voor alle christenen. Wanneer in de rest van dit hoofdstuk over Essenen wordt gesproken, hebben wij het dus voor alle duidelijkheid over het overblijfsel van gelovige Essenen die niet tot deze ketterse groeperingen behoorden.

De kalender van de Essenen

De Essenen uit de eerste eeuw hadden een heel andere kalender dan de kalender die gebruikt werd door de Farizeeën en Sadduceeën. In feite gebruikten de Farizeeën, volgens Essenen-geschriften, een corrupte heidense maankalender, en behielden de Essenen de oorspronkelijke zonnekalender die God aan Adam had gegeven. Nog verbazingwekkender, dit was voorspeld in de Dode Zee Rollen! In het Boek Jubilee, dat bewaard werd door de Essenen in Qumran, staat:

En er zullen er zijn die waarnemingen van de maan zullen doen, want deze (de maan) bederft de vastgestelde tijden en komt elk jaar tien dagen eerder uit. En op deze wijze zullen zij de jaren verdraaien en een verkeerde dag als de dag van getuigenis en een verdorven feestdag houden, en ieder zal de heilige dagen met het onreine vermengen en onreine met het heilige; want zij zullen dwalen wat betreft maanden en sabbatten en feesten en jubeljaren. (Jubilee 6:34-35)

Deze corrupte kalender van de Farizeeën zou in het midden van de derde eeuw de Hillel II kalender worden, die tegenwoordig door het moderne Jodendom wordt gebruikt.[iv] De Essene kalender is echter wat moeilijker te achterhalen, omdat veel wat er in de oudheid over bekend was, verloren is gegaan, en pas in de jaren negentig van de twintigste eeuw weer werd ontdekt. Dr. Ken Johnson heeft verbazingwekkend werk verricht met de Dode Zee Rollen in een poging om de Essenen-kalender te herstellen.[v] Wat hij te weten is gekomen is niet minder dan verbazingwekkend.

De Essenen kalender is gebaseerd op de zeven-daagse week. Zaterdag is nog steeds de sabbat, waardoor zondag de eerste is, maandag de tweede, enzovoort. Interessant is dat, omdat de zon, maan en sterren op de vierde dag werden geschapen, op de Essenen-kalender het begin van elk jaar op een woensdag begint. Deze nadruk op de vierde dag bleef zelfs in de vroege Kerk bestaan, zoals blijkt uit enkele geschriften van de kerkvader aan wie het schrijven van het eerste commentaar op het boek Openbaring wordt toegeschreven, Victorinus van Pettau, die schreef:

Victorinus, Over de schepping van de wereld - "Op de vierde dag maakte Hij twee lichten aan de hemel, het grotere en het kleinere, opdat het ene zou heersen over de dag en het andere over de nacht", Genesis 1:16-17 - de lichten van de zon en de maan en Hij plaatste de rest van de sterren aan de hemel, opdat zij op de aarde zouden schijnen en door hun stand de seizoenen, en jaren, en maanden, en dagen, en uren zouden onderscheiden. Nu is de reden van de waarheid geopenbaard waarom de vierde dag de Tetras wordt genoemd, waarom wij zelfs tot het negende uur vasten, of zelfs tot de avond, of waarom er een overgang moet zijn zelfs tot de volgende dag. Daarom bestaat onze wereld uit vier elementen - vuur, water, hemel en aarde. Deze vier elementen vormen dus de vierdeling van tijden of seizoenen. Ook de zon en de maan vormen in de loop van het jaar vier seizoenen - lente, zomer, herfst, winter; en deze seizoenen vormen een vierdeling. En om nog verder van dat principe uit te gaan, zie, er zijn vier levende wezens voor Gods troon, vier Evangeliën, vier rivieren stromend in het paradijs; Genesis 2:10 vier generaties van mensen van Adam tot Noach, van Noach tot Abraham, van Abraham tot Mozes, van Mozes tot Christus de Heer, de Zoon van God; en vier levende wezens, t.w, een mens, een kalf, een leeuw, een adelaar; en vier rivieren, de Pison, de Gihon, de Tigris, en de Eufraat. De mens Christus Jezus, die de oorsprong is van deze dingen, waarover wij boven hebben gesproken, werd door goddeloze handen gevangen genomen, door een viertal soldaten. Daarom, vanwege Zijn gevangenschap door een viertal, vanwege de majesteit van Zijn werken - opdat ook de seizoenen, heilzaam voor de mensheid, vreugdevol voor de oogsten, rustig voor de stormen, mogen voortschrijden - daarom maken wij van de vierde dag een halte of een boventallige vasten.[vi]

VANDAAG IS DE LAATSTE DAG VOOR INSCHRIJVING MET VROEGBOEKKORTING!!!

NOG EEN REDEN OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR DE "COUNTDOWN" CONFERENTIE: L.A. MARZULLI & TIMOTHY ALBERINO ONTHULLEN HET MYSTERIE ACHTER DE VERDWIJNING VAN DE ANASAZI!

De Essenen-kalender is gebaseerd op een 364-daags jaar dat begint op de lente-equinox (wanneer dag als nacht even lang zijn). De kalender is ook zo opgezet dat alles in elk jaar hetzelfde uitkomt, want 364 dagen betekent dat het jaar precies tweeënvijftig weken telt zonder resterende dagen (52 x 7 = 364). Pesach is bijvoorbeeld altijd op de 14e van de Hebreeuwse maand Nisan, en dat is altijd op een dinsdag. Daarentegen zijn de Farizeese en zelfs onze Gregoriaanse kalenders onvolmaakt, omdat we niet tot op de dag nauwkeurig kunnen bepalen wanneer een feestdag zal vallen. We kunnen natuurlijk wel weten dat Kerstmis op 25 december valt, maar elk jaar kan de dag zelf veranderen. In 1998 bijvoorbeeld viel eerste kerstdag op een vrijdag, terwijl dat in 2014 op een donderdag was. Elk jaar is anders. Er is zelfs een verwijzing naar het 364-daagse jaar dat begint op de lente-equinox in het Boek van Henoch, dat werd gevonden onder de Dode Zee-rollen:

Henoch 72:32b - ...en de nacht is gelijk aan de dag en het jaar is precies gelijk aan zijn dagen driehonderd vierenzestig.

Ook schrikkeljaren op de Essenen-kalender worden anders behandeld. Onze Gregoriaanse kalender telt 365 dagen per jaar, wat in het algemeen betekent dat we elke vier jaar een extra "schrikkeldag" toevoegen.[vii] De moderne Joodse kalender telt slechts 354 dagen per jaar, wat betekent dat ongeveer eens in de drie jaar een "schrikkelmaand" wordt toegevoegd. De Essenen-kalender handhaaft echter de sabbatscyclus, wat betekent dat wanneer de kalender zeven dagen "afwijkt", er een "schrikkelweek" wordt toegevoegd. Hierdoor blijven alle sabbatten synchroon - een zeer belangrijke praktijk voor de rituelen van de priesters.

De Essenenkalender is ook gebaseerd op het profetische jaar van 360 dagen, zoals dat wordt gebruikt in de boeken Daniël en Openbaring. [viii] Maar om te compenseren voor het feit dat een feitelijk aardjaar langer is dan 360 letterlijke dagen, voegden de Essenen vier extra dagen toe, tekufahs genaamd. Een tekufah viel altijd op de twee zonnewendes en de twee nachteveningen van elk jaar.[ix] Dit waren dagen die buiten de kalender vielen, dus hoewel het nieuwe jaar technisch gezien zou beginnen op de lente-equinox (Tekufah Nisan,) op een dinsdag, wordt deze dag niet beschouwd als de eerste kalenderdag van het jaar; tekufahs zijn meer als plaatsaanduidingen, of scheidingslijnen, van de vier seizoenen. Daarom is de eerste dag van het jaar eigenlijk de dag na Tekufah Nisan, wat woensdag zou zijn. De Essenen-kalender heeft twaalf maanden van dertig dagen. Elk seizoen (lente, zomer, winter en herfst) is negentig dagen lang. Een tekufah-dag scheidt elk seizoen van negentig dagen van het volgende. Elk jaar is er een Tekufah Nisan (lente-equinox) gevolgd door een periode van negentig dagen, dan een Tekufah Tammuz (zomerzonnewende), gevolgd door nog een periode van negentig dagen, dan een Tekufah Tishrei (herfst-equinox), gevolgd door een derde periode van negentig dagen, dan ten slotte een Tekufah Tevet (winterzonnewende) gevolgd door de laatste periode van negentig dagen voor het begin van het volgende jaar.[x]

VOLGEND DEEL: De klok tikt voor de tijdperken van de menselijke geschiedenis

Eindnoten:

[i] Josephus, The Wars of the Jews .

[ii] Hippolytus of Rome, The Refutation of all Heresies . Book IX. Chapter XXI

[iii] Ibid. Chapter XXIII

[iv] Bernard Dickman, The Beginning of the Jewish Calendar .

[v] Dr. Ken Johnson, The Ancient Dead Sea Scroll Calendar: And The Prophecies It Reveals .

[vi] https://www.newadvent.org/fathers/0711.htm.

[vii] Technically, it’s not as simple as adding an extra day every four years; there’s a more complicated way to figure out leap years on the Gregorian calendar. For any given year to qualify as a “leap” year, the year must be divisible by four. If the year is also divisible by one hundred, then it is not a leap year. However, if the year is also evenly divisible by four hundred, then it is a leap year. For more information, visit https://www.timeanddate.com/date/leapyear.html.

[viii] Daniel 7:25; 9:27; 12:7; Revelation 11:2; 11:3; 12:6; 12:14;, and 13:5 all talk about 42 months, 1,260 days, half one set of 7, or time, times, and a half. These are all based around a 360-day “prophetic year” and not on the Essene or Pharisee calendar.

[ix] “Tekufah” entry in Jewish Encyclopedia, http://jewishencyclopedia.com/articles/14292-tekufah.

[x] To help visualize the Essene calendar, visit dsscalendar.org.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 41: THE ESSENES, 2025, AND THE FINAL AGE OF MAN » SkyWatchTV