www.wimjongman.nl

(homepagina)


TIJDGEEST 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 42:
WAAROM DE KLOK AFTELT IN DE EEUWEN VAN DE MENSELIJKE GESCHIEDENIS

12 oktober 2021 - door SkyWatch redacteur

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

De Essenen hadden ook een begrip van het totale aantal jaren van de menselijke geschiedenis, vanaf de Schepping tot de tijd van de vestiging van de nieuwe hemelen en de nieuwe aarde, en hoe deze lange periode moet worden verdeeld. De totaliteit van de menselijke geschiedenis, volgens de Essenen, is zevenduizend jaar vanaf de schepping van Adam. Zo leren wij bijvoorbeeld uit Genesis hoofdstuk 5 dat Adam 130 jaar oud was toen zijn zoon Seth werd geboren. Voor deze manier om de tijd in jaren uit te rekenen, doet het er niet toe hoe lang Adam in de hof van Eden was, hoe oud hij was toen hij en Eva in opstand kwamen, hoe oud zij waren toen zij uit de hof werden gezet, enz. Waar het hier om gaat is dat we weten dat Adam 130 jaar oud was toen Seth werd geboren. Daarom werd Seth volgens de Essenen geboren in het jaar 130 AM (voor anno mundi, "het jaar van de wereld").[i] In plaats van het BC/AD-systeem dat wij thans gebruiken, telden de Essenen hun jaren vanaf de schepping vooruit. Met zorgvuldige berekeningen, en uitgaande van de veronderstelling dat er in de loop der tijd niet is geknoeid met de AM-kalender en dat bepaalde bijbelse, buitenbijbelse en historische gegevens evenmin zijn veranderd, kunnen we de datum van de schepping bepalen, die het jaar 1 AM zou zijn (wat technisch gezien een jaar na de schepping zou zijn, aangezien we jaren/jaartallen noemen op basis van hoeveel tijd er al is verstreken en niet op basis van welk jaar er begint; een baby wordt bijvoorbeeld geacht een jaar oud te zijn een vol jaar na de geboorte en niet op de dag van de geboorte. "Jaar 1"), dat zou overeenkomen met ons jaar 3926-3925 v.Chr. (afhankelijk van de maand en hoe we de jaren tellen).[ii]

De zevenduizend jaar van de menselijke geschiedenis werden verdeeld in drie perioden van tweeduizend jaar en een laatste periode van duizend jaar die "tijdperken" werden genoemd. Deze laatste duizend jaar werd gezien als de ultieme Sabbat. Elk tijdperk werd opgesplitst in perioden van vijfhonderd jaar, Onahs genaamd, die elk weer werden opgesplitst in tien perioden van vijftig jaar, "jubeljaren" genaamd. Elk jubeljaar werd verdeeld in zeven perioden van zeven jaar, de zogenaamde shemitahs, en één extra "jubeljaar". Daarom wordt, volgens de Essenen, alle tijd opgevat als deelperioden:

  • Een jaar is 364 dagen.
  • Een sjemitah is zeven jaar.
  • Een jubeljaar is zeven sjemitahs plus één jaar, of vijftig jaar.
  • Een onah is tien jubeljaren, of vijfhonderd jaar.
  • Een millennium is twee onahs, of twintig jubeljaren, of duizend jaar
  • Een tijdperk is twee millennia, of vier onahs, of veertig jubeljaren, of tweeduizend jaar.
  • Het laatste tijdperk is een sabbat van een halve lengte, of één millennium, of twee onahs, of twintig jubeljaren, of duizend jaar.
  • De gehele menselijke geschiedenis is vier tijdperken (technisch gesproken drie en een half tijdperk, of drie tijdperken en een millennium), of zeven millennia, of veertien onahs, of 140 jubeljaren, of duizend sjemitahs, of zevenduizend jaar.

Op het moment van dit schrijven hebben wij zojuist het jaar 5945 AM afgesloten, hetgeen betekent dat wij over iets minder dan vier jaar het laatste jubeljaar van ons huidige tijdperk zullen binnengaan.

Wij vinden aanvullende informatie over deze tijdperken door enkele oude geschriften van historici en kerkvaders aan elkaar te knopen, alsmede in de Dode Zee Rollen en de Bijbel. Een oude traditie, opgetekend in een Joodse tekst genaamd Tanna Devei Eliyahu, zou geschreven zijn tussen de derde en tiende eeuw na Christus. Bij het doorlezen van dit werk is het duidelijk dat er door de eeuwen heen herzieningen aan zijn toegevoegd; het lijkt echter een traditie het algemene begrip van eeuwen te bewaren. Er staat:

Het werd onderwezen in de school van Elia: De wereld zal zesduizend jaar duren: tweeduizend woestenij, tweeduizend Tora, tweeduizend het messiaanse tijdperk, maar vanwege onze vele zonden zijn sommige van [die laatste tweeduizend jaar] al voorbij.[iii]

Omdat dit een Joodse bron is en geen christelijke, die zou erkennen dat de Messias al gekomen is (en in plaats daarvan zou onderwijzen dat God vanwege de zonden van Israël besloot de Messias niet te laten komen toen Hij werd verwacht), hebben we natuurlijk hulp nodig van de Dode Zee-rollen en de kerkvaders om te herkennen wat deze tijdperken zijn en wat er in die tijdperken gebeurde.

Het eerste tijdperk werd het Tijdperk van Verwarring of het Tijdperk van Chaos genoemd, en duurde van de Schepping tot de roeping van Abraham (de eerste reeks van tweeduizend jaar, of 1 AM-2000 AM). Het tweede tijdperk was het Tijdperk van Torah, dat duurde van de tijd van Abraham tot het einde van het offersysteem in AD 75 (2000 AM-4000 AM). Het derde tijdperk wordt het Genadetijdperk genoemd, dat begint in AD 75 en eindigt in AD 2075 (4000 AM-6000 AM). Het laatste tijdperk tenslotte is het Messiaanse Koninkrijk, of Koninkrijkstijdperk, dat duurt van AD 2075-AD 3075 (6000 AM-7000 AM).

De kerkvaders zetten deze traditie voort in hun geschriften. De Brief van Barnabas, geschreven tussen AD 70 en AD 132, zegt:

Let goed op, kinderen, wat dit betekent: Hij eindigde in zes dagen. Hij bedoelt dit, dat de Here in zesduizend jaar aan alle dingen een einde zal maken; want de dag betekent bij Hem duizend jaar; en dit getuigt Hij zelf, zeggende: Zie, de dag des Heren zal zijn als duizend jaren. Daarom, kinderen, in zes dagen, dat is in zes duizend jaar, zal aan alles een einde komen. En Hij rustte op de zevende dag. dit bedoelt Hij; wanneer Zijn Zoon komen zal, en de tijd van de wetteloze zal afschaffen, en de goddelozen zal oordelen, en de zon en de maan en de sterren zal veranderen, dan zal Hij waarlijk rusten op de zevende dag. (Barnabas 15:4-5)[iv]

Irenaeus, een Griekse bisschop die studeerde onder Polycarpus, de laatste levende connectie met de apostelen,[v] schreef:

Want in zoveel dagen als deze wereld gemaakt is, in zoveel duizend jaren zal zij voleindigd worden. En daarom zegt de Schrift: "Aldus werden de hemel en de aarde voleindigd, en al hun versierselen. En God voleindigde op de zesde dag de werken, die Hij gemaakt had; en God rustte op de zevende dag van al Zijn werken." Genesis 2:2 Dit is een verslag van de dingen die vroeger geschapen zijn, zoals het ook een profetie is van wat komen gaat. Want de dag des Heren is als duizend jaren; 2 Petrus 3:8 en in zes dagen zijn de geschapen dingen voleindigd; het is dus duidelijk, dat zij zullen eindigen in het zesde duizend jaar. (Tegen Ketterijen, Boek 5, 28:3)

Victorinus van Pettau, die het oudst bekende commentaar op het boek Openbaring schreef rond AD 260, schreef:

Hij zegt dat de duizend jaren voleindigd moeten worden, dat wil zeggen, wat overblijft van de zesde dag...die duizend jaar en een duizend jaar blijf bestaan. (Commentaar op Openbaring, 20:1-3)

Verscheidene andere kerkvaders spraken hun geloof uit in dezelfde periode van zevenduizend jaar in de menselijke geschiedenis - verleden, heden en toekomst. Maar zelfs nog vóór de tijd van de kerkvaders vinden we in de Dode Zee-rollen verwijzingen naar de Essene kalender, zelfs in documenten die uniek waren voor de Essenen en die nooit in de bijbelse canon zijn opgenomen.

BEKIJK DEEL 3 VAN DEZE SCHOKKENDE ONTDEKKING!!! OUDE SCHRIJVERS VAN DODE ZEEROLLEN VOORZAGEN HET

TIJDGEEST 2025 ALS HET LAATSTE TIJDPERK.

De Essenen hadden een verrassend groot aantal profetische voorspellingen in de Dode Zee Rollen met betrekking tot de komende Messias. Zij wisten dat Hij de vleesgeworden God zou zijn, voor onze zonden zou sterven in 32 na Christus, en het komende Tijdperk van Genade zou inleiden. Moderne geleerden zeggen dat niemand weet wat er met de Essenen is gebeurd; het lijkt erop dat zij op een dag gewoon verdwenen zijn: "De Essenen verdwijnen uit de geschiedschrijving na de eerste eeuw na Christus."[vi]

Maar als we begrijpen wat zij geloofden en waar zij naar uitzagen, is het duidelijk wat er met hen gebeurde. Het gelovige overblijfsel van de Essenen die niet in ketterse groeperingen terechtkwamen, verwachtten de Messias. Toen Jezus kwam, stierf, opstond en ten hemel steeg, werden de Essenen christenen en gingen op weg om het evangelie aan de wereld te verkondigen. Zij werden een deel van degenen onder ons die christenen zijn!

Om te laten zien wat de Essenen zochten in de Messias binnen de context van hun kalender en begrip van tijdperken, kunnen we kijken naar enkele van hun geschriften die vandaag de dag nog bestaan. Een interessant document, 11QMelchizedek genaamd, dat gevonden is onder de Dode Zee-rollen in de grotten van Qumran, is naar men aanneemt op zijn laatst ongeveer een eeuw vóór de geboorte van Jezus Christus geschreven.[vii] Het voorspelt nauwkeurig de komst en de dood van de komende Messias, tot in het exacte jaar, en gebruikt de Essenenkalender en het inzicht in de tijdperken van de menselijke geschiedenis om dit te verklaren:

En wat betreft hetgeen hij zei: (Lev 25:13 - In [dit] jubeljaar, [zult gij, een ieder, tot zijn respectievelijke eigendom terugkeren), daarover zei hij: (Deut 15:2 - Dit is [de wijze van de vrijlating:] iedere schuldeiser zal vrijgeven wat hij [aan zijn naaste] heeft geleend. Hij zal zijn naaste of zijn broeder niet dwingen, want het is afgekondigd] een vrijlating voor G[od) De uitlegging ervan] voor de laatste dagen verwijst naar de gevangenen, die ... en wier leraren verborgen zijn gebleven en geheim zijn gehouden, en uit het erfdeel van Melchizedek, fo[r]... en zij zijn het erfdeel van Melchize]dek, die hen zal doen terugkeren. En vrijheid zal voor hen worden afgekondigd, om hen te bevrijden van [de schuld van] al hun ongerechtigheden. En dit [zal] geschieden in de eerste week van het jubeljaar, dat volgt op de negen jubeljaren. En de dag der verzoening is het einde van het tiende jubeljaar, waarin verzoening zal worden gedaan voor al de zonen van het [licht] en voor de mensen [van] de heer van Mel[chi]zedek over [he]n... overeenkomstig hun [werken], want het is de tijd voor het [genadejaar] van Melchizedek, en van [zijn] wapenen, de natie van de heiligen Gods, van de heerschappij van het oordeel, zoals over hem geschreven staat in de liederen van David, die zei: (Ps 82:1-Elohim zal [st]aan in de vergadering [van God], in het midden van de goden oordeelt hij). En over hem zei hij: (Ps. 82:2 - Hoelang nog zult gij onrechtvaardig oordelen en de goddelozen deelachtig zijn? (Se]lah).[viii] (11QMelchizedek, Kol. 2, 2-11)

Dat is misschien een beetje moeilijk te lezen, maar het is zo geschreven omdat deze teksten in fragmenten werden gevonden en in de loop van de tijd moesten worden gereconstrueerd. Dat terzijde, wat we hier leren is verbluffend nauwkeurig en komt ongelooflijk christelijk over, ook al werd het niet later dan 100 v.Chr. geschreven. We leren eerst dat, volgens de schrijver van deze tekst, de Wet van Mozes in Leviticus en Deuteronomium wijst naar de komende Messias. De bijbelse passages die worden geciteerd worden geïnterpreteerd als hebbende te maken met de laatste dagen, wanneer de Messias de gevangenen zal bevrijden van de schuld van hun ongerechtigheden - of, met andere woorden, de zondaars hun zonden zal vergeven. Er staat dat dit zal gebeuren in de eerste week (zeven jaar) van het jubeljaar (wederom een periode van vijftig jaar) dat volgt op de negen jubeljaren. Dus, als we eenmaal negen jubeljaren voorbij zijn, in de eerste week van het tiende jubeljaar, dan wordt dit verondersteld te gebeuren. Vergeet niet dat er tien jubeljaren zijn in een cyclus van vijfhonderd jubeljaren, dus ze hebben het over het jubeljaar waarin ze zich dan bevinden. Bovendien waren zij in de laatste Onah van hun tijdperk, dus dit tiende jubeljaar zou het laatste jubeljaar van hun tijdperk zijn geweest. Als we hun kalender gebruiken (in gedachten houdend dat we het begin van de schepping al hebben berekend op 3926 v.Chr.,[ix] wat betekent dat het begin van hun tijdperk in 1926 v.Chr. zou zijn geweest), komen we tot de conclusie dat hun tijdperk zou eindigen in AD 75. Dit betekent dat het laatste jubeljaar van hun tijdperk (het tiende jubeljaar, of "het jubeljaar dat volgt op de negen jubeljaren") begon in AD 25. Nu moeten we alleen nog de "eerste week" toevoegen, die een jaarweek is, of een shemitah, en we komen uit op AD 32. Gebeurde er iets in AD 32 waardoor de zonden van de mensheid werden vergeven? Natuurlijk - de dood van Jezus Christus! Meer nog, het gaat verder met te zeggen dat aan het einde van het tiende jubeljaar, het "jaar" (of "Tijdperk") van Genade zal beginnen, en het verbindt zelfs de Messias met Elohim, die oordeelt in de vergadering van God (of de Goddelijke Raad, voor degenen die bekend zijn met het werk van Dr. Michael Heiser)[x],[xi] De ware, gelovige Essenen wisten dat de Messias de vleesgeworden God zou zijn, die zou komen om de zonden van de berouwvollen te vergeven door te sterven en een laatste Tijdperk van Genade in te luiden vóór Zijn triomfantelijke terugkeer die de duizendjarige heerschappij begint!

Tenslotte wordt het duidelijk dat de apostelen en zelfs Jezus zelf dit begrip van tijdperken aanhingen. Deze context kan ons helpen om passages te begrijpen die vaak verkeerd begrepen worden en het onderwerp worden van meningsverschillen - soms vijandigheid - onder gelovigen:

Terwijl Hij nu op de Olijfberg zat, kwamen de discipelen onder vier ogen tot Hem en zeiden: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? En wat zal het teken zijn van Uw komst, en van het einde der wereld?" (Mattheüs 24:3)

Maar, geliefden, vergeet dit ene ding niet, dat bij de Here één dag is als duizend jaren, en duizend jaren als één dag. (2 Petrus 3:8)

De vijand die ze gezaaid heeft is de duivel, de oogst is het einde der tijden, en de maaiers zijn de engelen. Zoals het kaf wordt verzameld en verbrand in het vuur, zo zal het zijn aan het einde van deze tijd. (Mattheüs 13:39-40)

Zo zal het zijn aan het einde van deze eeuw. De engelen zullen komen en de goddelozen scheiden van de rechtvaardigen. (Mattheüs 13:49)

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen, doopt hen met den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes, en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb; en zie, ik ben met u al de dagen der eeuwen, tot aan de voleinding der wereld. Amen. (Mattheüs 28:19-20)

Hij zou dan sedert de grondlegging der wereld dikwijls hebben moeten lijden; maar nu, eenmaal aan het einde der eeuwen, is Hij verschenen om de zonde weg te doen door het offer van Zichzelf. (Hebreeën 9:26)

COUNTDOWN CONFERENTIE BEGINT VOLGENDE WEEK! BENT U AL VOOR-GEREGISTREERD!?

NOG EEN REDEN OM JE IN TE SCHRIJVEN VOOR DE "COUNTDOWN" CONFERENTIE: L.A. MARZULLI & TIMOTHY ALBERINO ONTHULLEN HET MYSTERIE ACHTER DE VERDWIJNING VAN DE ANASAZI!

Het is interessant om deze door te lezen met de vraag in het achterhoofd: Hebben ze het over het einde van hun tijdperk, het einde van ons tijdperk, of het einde van alle tijdperken? Een passage die spreekt over de overgang van het vorige Tijdperk van Torah naar ons Tijdperk van Genade is te vinden in de brieven van Paulus:

Deze dingen nu zijn ons tot voorbeeld geworden, opdat wij niet zouden begeren slechte dingen te doen, gelijk ook zij begeren. En geen afgodendienaars worden zoals sommigen van hen. Zoals er geschreven staat: "Het volk ging zitten om te eten en te drinken, en stond op om te spelen." En laten wij geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen deden, en op één dag vielen er drieëntwintigduizend; en laten wij Christus niet verzoeken, zoals sommigen van hen ook hebben verzocht, en door slangen zijn vernietigd; en laten wij niet klagen, zoals sommigen van hen ook hebben geklaagd, en door de vernietiger zijn vernietigd. Al deze dingen nu zijn hun ten voorbeeld overkomen, en zij zijn geschreven tot onze vermaning, over wie de einden der eeuwen gekomen zijn. (1 Korintiërs 10:6-11)

In zijn brief stelt Paulus dat wat gebeurde met hen die God niet gehoorzaamden een voorbeeld en een waarschuwing was voor hen die nog in leven zijn wanneer het einde der eeuwen is gekomen. Paulus schreef vanuit zijn eigen perspectief; hij was een bekeerling tot het Christendom die oorspronkelijk uit het einde van het Tijdperk van de Torah kwam en die op het punt stond het Tijdperk van de Genade binnen te gaan. Wij, als christenen vandaag, bevinden ons in een positie die vergelijkbaar is met die van Paulus. Als de Essenenkalender juist is, leven wij christenen in het eind van het Genadetijdperk, en maken wij ons op voor de wederkomst van onze Heer Jezus Christus, die het laatste Koninkrijkstijdperk zal inluiden.

VOLGEND DEEL: Het Laatste Jubeljaar van de Mens - 2025-2075

Eindnoten:

[i] Johnson, Ancient Dead Sea Scroll Calendar ..

[ii] Ibid.

[iii] Bav. Sanhedrin 97a; Bav. ʿAvodah Zarah 9a; Tana de-bei Eliyyahu, ed. Shmuel Yehuda Weinfeld (Jerusalem, 1991), 2:1, p. 14.

[iv] Epistle of Barnabas. http://www.earlychristianwritings.com/text/barnabas-lightfoot.html.

[v] Eusebius of Caesarea, Ecclesiastical History Book v. Chapter v.

[vi] New World Encyclopedia . Essenes. https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Essenes.

[vii] Florentino García Martínez Qumran and Apocalyptic: studies on the Aramaic texts from Qumran 1992 p176 “11QMelchizedek. This is a clearly eschatological Hebrew fragment.”

[viii] 11QMelchizedek, https://www.marquette.edu/maqom/11QMelchizedek.pdf.

[ix] We wouldn’t say 3925 BC because, first, there’s no year “0” so it goes from 1 BC to AD 1, and also the name of a year signifies the time that’s already passed, so by 3925 BC, while that’s technically “Year 1,” the creation would have already existed for a year. The BC/AD system we use can be a bit confusing, but a good resource to find the number of years, days, and months between two time periods can be found at https://keisan.casio.com/exec/system/1247118517.

[x] Dr. Michael S. Heiser, The Unseen Re alm.

[xi] Also, speaking of the work of Dr. Michael Heiser, we can confirm the date of the birth of Jesus with this as well. Based on the Essene calendar, if we assume Jesus’ death at Passover of AD 32, assume His birth at September 11 of 3 BC, and calculate the time between, we arrive at 33 1/2 years (the age many have come to believe Jesus was when He died; He started His 3 ½-year ministry at age 30). According to Dr. Heiser, September 11, 3 BC, is the day the astronomical alignment mentioned in Revelation 12 occurred and is the most likely date for the birth of Jesus: https://drmsh.com/september-11-happy-birthday-to-jesus/.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 42: WHY THE CLOCK IS WINDING DOWN ON THE AGES OF HUMAN HISTORY » SkyWatchTV