www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 38:
Waarom veel 'christenen', moslims en joden de antichrist als Messias zullen aanvaarden (DEEL EEN)

3 oktober 2021 door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Het is de menselijke natuur om een ding primair te bestuderen alsof het een discrete entiteit is, los van andere factoren en invloeden. Bijvoorbeeld, een analyse van de Amerikaanse koloniale geschiedenis negeert vaak de impact van gebeurtenissen die elders in de wereld plaatsvinden, zoals de Engelse Burgeroorlog die uitbrak nauwelijks twintig jaar nadat de eerste bootlading Puriteinen landde op Plymouth Rock.

Zo is het ook vaak met christenen en de studie van de Bijbelse profetie. Hoewel het christendom de grootste godsdienst op aarde is, met naar schatting 2,2 miljard gelovigen, vertegenwoordigt het minder dan een derde van de wereldbevolking. Het aantal moslims bedraagt ongeveer 1,6 miljard, of 22 procent van de wereldbevolking. (De joden komen verrassend genoeg niet eens in de top tien, maar staan op de elfde plaats met ongeveer veertien miljoen aanhangers, slechts 0,22 procent van de wereldbevolking.)[i]

Ook moet worden opgemerkt dat protestantse christenen, vooral degenen die een premillennial, pre-Tribulation visie op de eindtijd profetie hebben, een minderheid binnen het wereldchristendom vormen. Rooms-katholieke en orthodoxe christenen, die over het algemeen amillenniaals zijn (die het geloof afwijzen dat Jezus een letterlijke duizendjarige heerschappij op aarde zal hebben), maken 62 procent uit van het wereldwijde christendom.[ii] Onder de protestanten kan veilig worden gezegd dat de meeste grote denominaties (luthers, methodisten, anglicaans, presbyteriaans, enz.) weinig nadruk leggen op het onderwijzen van profetie.

Bijbels analfabetisme in Amerika, zelfs onder christenen die zichzelf omschrijven als "wedergeboren", is welig tierend. De Barna Group's studie uit 2009 over de toestand van het Amerikaanse Christendom onthulde dat slechts 9 procent van de Amerikaanse volwassenen een bijbels wereldbeeld heeft,[iii] en onder "wedergeboren" gelovigen bleek slechts 19 procent een bijbels wereldbeeld te hebben.[iv] Het is dan ook geen verrassing dat Christenen, vooral in het Westen, weinig weten over Bijbelse profetie, en wat we wel weten is misschien eerder geabsorbeerd uit films of populaire fictie dan uit de Bijbel zelf.

En daarin ligt de kiem van een groot bedrog, mogelijk het grootste in de geschiedenis - een bedrog dat miljoenen naar de ondergang kan leiden en een onnoemelijk aantal Joden en christenen ertoe kan verleiden de antichrist te verwelkomen wanneer hij op het wereldtoneel verschijnt.

Een onderzoek uit 2013 dat breed werd uitgemeten in de conservatieve media bazuinde de verrassende conclusie dat 2 op de 5 Amerikaanse volwassenen beweren te geloven dat zij leven in de eindtijd die door de Bijbel is voorspeld.[v] Onder evangelicals steeg dit percentage tot 3 op de 4.

Maar de enquête stelde niet de sleutelvraag: Hoe ziet het einde der tijden eruit voor mensen die, te oordelen naar het onderzoek van de Barna Group, op zijn best een wankele greep hebben op de christelijke leer? Velen, zo niet de meesten, die zeggen dat zij geloven dat zij in de laatste dagen leven, weten eigenlijk niet wat de Bijbel daarover zegt.

Hier is nog een punt om te overwegen: Zelfs degenen onder ons die tijd hebben gewijd aan de studie van Bijbelprofetie (en let wel, deze auteur is geenszins een geleerde) nemen gewoonlijk niet de moeite om na te gaan wat mensen van andere godsdiensten geloven over eschatologie. Christenen is niet de enige wereldwijde godsdienst met profetieën over het einde van de wereld zoals wij die kennen. Daden worden gedreven door overtuigingen, en de geschiedenis staat bol van irrationele daden, gemotiveerd door geloof in dingen die vals bleken te zijn.[vi]

Het is in dit licht dat we kort stilstaan bij wat de andere monotheïstische godsdiensten van de wereld geloven over het einde van de geschiedenis. Hun reacties op gebeurtenissen die voldoen aan de eschatologische verwachtingen van hun geloof, lijken ons te worden geopenbaard in de eindtijdprofetieën van de Bijbel.

Eerst een disclaimer: Islam en Jodendom zijn geen gelijke monolithische godsdiensten. Beide godsdiensten zijn onderverdeeld in sekten die er verschillende en vaak tegenstrijdige overtuigingen op na houden. Daarom moet de onderstaande samenvatting niet als gezaghebbend of uitputtend worden opgevat. Niet iedereen die zich als jood of moslim identificeert, zal noodzakelijkerwijs al (of een deel van) deze overtuigingen aanhangen.

Deze analyse is alleen bedoeld om aan te tonen dat de Vijand - de overheden, machten, tronen en heerschappijen waarnaar de apostel Paulus verwijst - een briljante eindtijdmisleiding in gang heeft gezet die velen ervan kan overtuigen dat de antichrist eigenlijk de Messias is.

De islamitische eschatologie wordt gedomineerd door twee geprofeteerde figuren. De Mahdi, of "rechtgeleide", is vergelijkbaar met het Joodse begrip van de mashiach,[vii] een sterfelijke man die een centrale rol speelt in het verslaan van de vijanden van Allah. De Dajjal is de islamitische antichrist figuur. Interessant is dat noch de Mahdi noch de Dajjal in de Koran worden genoemd. Alles wat over hen bekend is, komt uit de Hadith, verzamelingen van verslagen waarin de uitspraken van Mohammed woordelijk zouden zijn vastgelegd.

In tegenstelling tot de Koran, die werd samengesteld onder het gezag van de vroege islamitische autoriteiten in Medina, werden de Hadith pas in de achtste en negende eeuw verzameld, en werden de gezegden niet door een centrale autoriteit beoordeeld. In de eeuwen daarna hebben islamitische geleerden de Hadith verdeeld in sahih (authentiek), hasan (sterk), en da'if (zwak), hoewel er geen universele overeenstemming bestaat over welke dat zijn. Soennitische en Sjiitische moslims verwijzen naar verschillende verzamelingen Hadith, en er is een kleine groep Koranisten die de autoriteit ervan volledig afwijzen.

Dit maakt het net zo moeilijk om een gezaghebbende lijst samen te stellen van wat Moslims geloven over de eindtijd als het is om een universele set van Christelijke eschatologische overtuigingen te identificeren - met andere woorden, onmogelijk. Er zijn fundamentele verschillen die soennieten en sjiieten al meer dan dertienhonderd jaar verdelen en die natuurlijk doorwerken in de eschatologie. Bijvoorbeeld: Soennieten geloven dat de Mahdi nog op aarde moet verschijnen, terwijl Sjiieten geloven dat zij zijn wederkomst zullen meemaken. Deze opvattingen sluiten elkaar evenzeer uit als die welke de christelijke Messias onderscheiden van de joodse mashiach.

Twee andere figuren spelen een sleutelrol in de islamitische eschatologie: Isa, de islamitische opvatting van Jezus, die in het laatste uur zal verschijnen om de Dajjal te doden (of de Mahdi daarbij te helpen), en de Sufyani, een islamitische tiran (of nationale held, afhankelijk van de sekte) die in Damascus zal opduiken vóór de komst van de Mahdi.

BEKIJK DEEL TWEE VAN SCHOKKENDE ONTDEKKING!!! OUDE SCHRIJVERS VAN DODE ZEE ROLLEN VOORZAGEN HET

ZEITGEIST 2025 ALS HET LAATSTE TIJDPERK!

De terugkeer van Isa wordt, vreemd genoeg, geprofeteerd in de Koran,[viii] hoewel Moslims geloven dat Isa/Jezus niet stierf aan het kruis maar door Allah in de hemel werd opgenomen. Isa zal, ondanks zijn wonderbaarlijke geboorte (Moslims geloven dat Maria een maagd was) en redding van het kruis, enkele jaren na zijn terugkeer sterven als ieder ander sterfelijk mens.

De Sufyani is, evenals de Mahdi en de Dajjal, een apocriefe figuur die alleen in de hadith wordt genoemd. Deze figuur illustreert de diepte van de vijandschap tussen soennieten en sjiieten. Zijn naam is ontleend aan zijn voorvader, ene Abu Sufyan, de leider van Mohammeds stam die aanvankelijk de zelfbenoemde profeet en zijn volgelingen vervolgde. Hoewel hij en zijn familie zich uiteindelijk tot het geloof bekeerden, vocht Abu Sufyans zoon tegen Mohammeds schoonzoon Ali om de controle over het nieuwe islamitische rijk, en werd uiteindelijk de kalief.[ix]

Ali's aanhangers, de "Shi'at Ali" ("aanhangers van Ali" en later gewoon "de Shi'a"), vormden hun eigen sekte die tot op de dag van vandaag voortleeft. De sjiieten begonnen spoedig te onderwijzen dat de Mahdi op een dag zou terugkeren om de kampioen van de soennieten, de Sufyani, in de Levant te verslaan. Veel Sjiieten geloven tegenwoordig dat de opkomst van de Sufyani ophanden is, wat volgens hen een slechte zaak is vanwege zijn oppositie tegen de Mahdi.

Omgekeerd zien sommige soennieten de Sufyani als een soort nationale held, vooral in Syrië, het historische vaderland van de voorvaderen van de Sufyani.[x] En in tegenstelling tot sjiitische profetieën die Syrië in een negatief daglicht stellen omdat het de geboorteplaats van de Sufyani zal zijn, heeft het voor soennieten een ereplaats als de plaats van de beslissende toekomstige overwinning op de troepen van Rome.

Dit voegt nog meer brandstof toe aan een reeds brandgevaarlijke situatie. Ongeveer 670 miljoen Moslims, waaronder een overweldigende meerderheid in het Midden-Oosten en West-Azië, verwachten de Mahdi tijdens hun leven te zien, hetgeen ruwweg betekent ergens in de eerste helft van de eenentwintigste.[xi] Maar Soennieten en Sjiieten zijn, evenals Joden en (de meeste) Christenen, op zoek naar verschillende mannen om hun profetieën in vervulling te doen gaan.

Het lijkt een veilige gok dat de typische Moslim niet veel beter geïnformeerd is over zijn of haar geloof dan de typische Christen. Dus terwijl grote meerderheden in landen als Syrië, Irak en Afghanistan de terugkeer van de Mahdi in de nabije toekomst verwachten,[xii] kunnen hun verwachtingen - die reeds zijn gebaseerd op leringen uit soms tegenstrijdige Hadith van twijfelachtige authenticiteit - door charismatische en overtuigende imams of politieke leiders worden aangepast aan de huidige gebeurtenissen.

In zeer grote lijnen kunnen we dus enkele gemeenschappelijke verwachtingen vaststellen:

  1. Het "laatste uur" zal worden voorafgegaan door corruptie, wijdverbreid ongeloof, onderdrukking van moslims, daling van de levensstandaard, oorlogen en anarchie, seksuele immoraliteit, de opkomst van valse profeten, en een toename van de technologie.
  2. De legers van Rome zullen landen bij al-A'maq, een vallei bij Antakya (Antiochië) in Zuid-Turkije, of in Dabiq, een plattelandsdorp in Syrië tussen Aleppo en de grens met Turkije. De moslims zegevieren over de "Romeinen" en veroveren Constantinopel (Istanboel). Dit geloof staat centraal in de apocalyptische theologie van de Islamitische Staat (ISIS), die, zoals eerder in dit boek vermeld, zijn officiële blad Dabiq heeft genoemd om de betekenis ervan te benadrukken.
  3. De Dajjal komt uit het Oosten, mogelijk uit Khorasan (de traditionele naam van een gebied in Oost-Iran en West-Afghanistan), en blijft op aarde, bedriegt en onderdrukt de mensen gedurende veertig dagen, veertig maanden of veertig jaar.
  4. Isa (Jezus) daalt bij Damascus uit de hemel neer en helpt de Mahdi de Dajjal te doden of doodt de Dajjal zelf.
  5. De Sufyani zet een leger op om de Mahdi te bestrijden, maar de aarde verzwelgt de Sufyani en zijn volgelingen voordat zij de Mahdi bereiken.
  6. Als de gevechten voorbij zijn, zullen Isa en de Mahdi de gebeden in Jeruzalem leiden. Al-Mahdi zal proberen Isa voor te laten gaan, maar Isa zal erop staan dat hij ondergeschikt blijft aan de Mahdi. De twee zullen veertig jaar over de aarde heersen alvorens van ouderdom te sterven.

Het is duidelijk dat de islamitische eschatologie veel meer omvat dan alleen het bovenstaande. Maar omdat veel ervan niet universeel geloofd wordt of betrekking heeft op bovennatuurlijke gebeurtenissen die plaatsvinden na de nederlaag van al-Dajjal, gaat het ons hier niet om.

En dan zijn er nog vele variaties op het hoofdthema die uniek zijn voor Soennieten of Sjiieten. Sommige Soennieten geloven dat de Dajjal uit Iran zal komen; sommige Sjiieten geloven dat de burgeroorlog in Syrië een teken is dat de eindtijd is aangebroken. Beide sekten verklaren dat de ander de Dajjal zal verwarren met de Mahdi, en nieuwsverslagen over de apocalyptische overtuigingen van jonge moslimmannen die elkaar bevechten in de Syrische burgeroorlog geven het gevoel dat soennieten en sjiieten elkaar afslachten voor het voorrecht om oog in oog te staan met de Dajjal.

Er zij op gewezen dat Mekka en Medina weliswaar de heiligste plaatsen in de Islam zijn, maar dat de toekomstige gebeurtenissen in de Islamitische profetie zich toespitsen op de Levant. Damascus en Jeruzalem zijn in de Islamitische eschatologie veel belangrijker dan de steden waaruit de Islam is voortgekomen. Misschien niet toevallig speelden Jeruzalem, plaats van de wederopstanding van Jezus, en Damascus, waar Paulus zich bekeerde, een sleutelrol bij de vestiging van het christendom.[xiii]

Vanwege de verrassende veerkracht van de Islamitische Staat, moeten wij rekening houden met hun interpretatie van de Islamitische eschatologie, wanneer wij proberen in de toekomst te projecteren. Er zijn belangrijke vragen over sommige van de gebeurtenissen op de profetische tijdlijn van de groep. In het bijzonder, wanneer ISIS verwijst naar Rome, moeten we ons afvragen: welke?

NOG EEN REDEN OM IN TE SCHRIJVEN VOOR "COUNTDOWN" CONFERENTIE-L.A. MARZULLI & TIMOTHY ALBERINO ONTHULLEN HET MYSTERIE ACHTER DE VERDWIJNING VAN ANASAZI!

Toen Mohammed naar verluidt de toekomstige strijd bij al-A'maq of Dabiq voorspelde, was Rome geen Rome meer. Het West-Romeinse Rijk eindigde in 476 AD, 150 jaar voor Mohammed's opkomst aan de macht. In de tijd van Mohammed was het overblijfsel van het Romeinse Rijk geconcentreerd in de Byzantijnse hoofdstad Constantinopel (het huidige Istanbul). Rome had ook niet de religieuze invloed waarvan de meeste moderne lezers aannemen dat het Vaticaan die bezat tot minstens een paar honderd jaar na de tijd van Mohammed.

Dus wie of wat wordt bedoeld met "Rome"? Zelfs de gelovigen van Islamitische Staat zijn het er niet over eens, zij identificeren Rome als de Rooms-Katholieke Kerk, het "Christendom" (West-Europa), de Verenigde Staten, of Turkije (wat ironisch is, omdat een onaangename hoeveelheid bewijs suggereert dat de regeringen van Turkije, de Verenigde Staten, en andere Westerse bondgenoten de Islamitische Staat actief bijstonden tot aan en zelfs voorbij het punt dat het het kalifaat uitriep).[xiv][xv][xvi]

Belangrijker, zoals hierboven opgemerkt, is het fundamentele meningsverschil tussen soennieten en sjiieten over de identiteit van de Mahdi. Soennieten, die naar schatting 87-90 procent van de moslims wereldwijd uitmaken,[xvii] ontlenen hun religieuze autoriteit van oudsher aan het kalifaat. De eerste kalief werd door de metgezellen van Mohammed bij diens dood aangesteld, omdat de profeet geen mannelijke erfgenaam naliet.

De sjiieten volgen echter de bloedlijn van Mohammed en geloven dat zijn ware erfgenaam afstamt van Ali, de neef van de profeet en aangetrouwde zoon van de profeet. Voor de sjiieten, en meer bepaald de Twelver sjiieten, is de Mahdi de Twaalfde Imam, Mohammed al-Mahdi, die in 873 AD op vierjarige leeftijd ondergedoken is.

Althans, dat wordt beweerd. Zijn vader, Hasan al-Askari, leefde zijn leven onder huisarrest en werd op achtentwintigjarige leeftijd vergiftigd, waarschijnlijk door de Abbasieden kalief, en stierf zonder mannelijke erfgenaam. Dat had het einde van de sjiitische islam kunnen betekenen, behalve dan dat ene Abu Sahl al-Nawbakhti uit Bagdad de dag redde door te beweren dat al-Askari wel degelijk een zoon had die in ghaybah-"occultatie" of "verstopt" was geworden. Evenals Koning Arthur, die zal terugkeren in het uur van Engelands grootste nood, zal de Twaalfde Imam aan het einde van het tijdperk uit zijn occultie te voorschijn komen om een tijdperk van vrede en gerechtigheid in te luiden en de Islam als wereldgodsdienst te vestigen.

Kortom, de verschijning van de Mahdi zal ofwel de komst zijn van een "juist geleide" soennitische moslimleider, een sterfelijke man die een tijd zal regeren en dan sterven, ofwel de terugkeer van een sjiitische Imam die al meer dan elfhonderd jaar bovennatuurlijk wordt bewaard.

Dit is een belangrijk onderscheid: Voor de sjiieten moet de Mahdi opnieuw verschijnen als één specifieke persoon. In de soennitische theologie kan "de mantel van de Mahdi, in de juiste context, worden toegeëigend door een charismatische leider die megalomaan genoeg is om te geloven dat Allah hem opdraagt de door God geleide jihad te voeren."[xviii] In tegenstelling tot de soennieten geloven de sjiieten niet dat menselijk handelen van invloed kan zijn op het tijdstip waarop het laatste uur aanbreekt.

Bovendien zijn er redenen om aan te nemen dat de sjiieten, vooral in Iran, niet noodzakelijkerwijs staan te popelen om de terugkeer van de Mahdi. De ayatollahs, die over ongeveer 40% van de sjiitische moslims in de wereld heersen, zouden de terugkeer van al-Mahdi een obstakel vinden voor het handhaven van hun machtsposities - en daarmee van hun comfortabele leven met mooie auto's, aantrekkelijke vrouwen en grote huizen.

Een Israëlische geleerde zegt het ronduit:

Het sji`isme in het algemeen, en het postrevolutionaire Iraanse sji`isme in het bijzonder, is niet alleen niet messiaans of apocalyptisch van karakter, maar is in feite de felste vijand van het messianisme die waar dan ook in de moslimwereld of de islamitische geschiedenis te vinden is.[xix]

Dat kan een verrassing zijn voor Amerikaanse lezers die jarenlang conservatieve media-commentatoren hebben horen beweren dat de Twelver Sji'ieten niets liever wilden dan de Apocalyps ontketenen en de terugkeer van al-Mahdi bespoedigen door Israël te vernietigen. Maar afgezien van de bedreiging die het messianisme vormt voor het leven en de levensstijl van de theocratische elites van Iran, en aangezien de echt gelovigen geloven dat het tijdschema helemaal niet zou veranderen en dat de Mahdi en Isa/Jezus geprofeteerd zijn om de gelovigen voor te gaan in het gebed te Jeruzalem, lijkt het erop dat de ayatollahs een dwingende reden hebben om de Tempelberg niet te veranderen in een radioactieve krater voor de Twaalfde Imam.

Dat gezegd hebbende, is het nog steeds een veilige gok dat er ten minste één en misschien meerdere militaire gevechten om Zion in het verschiet liggen. De Tempelberg is de prijs, en het belang ervan wordt erkend door moslims, joden en christenen. En de Soennitische Moslims, wier lange geschiedenis van radicale Mahdistische bewegingen wordt voortgezet in de Islamitische Staat, geloven over het algemeen dat het laatste uur kan worden bespoedigd. In dat licht zijn sommige van de meer extreme acties van de Islamitische Staat begrijpelijk (maar niettemin gewetenloos) als pogingen om "Rome" mee te slepen in die noodlottige krachtmeting bij Dabiq.

In grote lijnen komen de eschatologische opvattingen van joden en christenen meer overeen met die van sjiieten dan met die van soennieten, althans wat betreft de invloed die de mens kan hebben op de tijdlijn van de laatste dagen. En aangezien christenen en joden de profetieën van de Hebreeuwse profeten delen, is het niet verwonderlijk dat er enige gelijkenissen zijn in hun eschatologische leringen. Het is echter in de verschillen, en het falen van vele belijdende Christenen om de grondbeginselen van Bijbelprofetie te begrijpen, dat het gevaar schuilt.

Zoals in alle christelijke interpretaties van de profetie van de eindtijd, zal Israël geconfronteerd worden met een existentiële dreiging van een coalitie van vijanden die vanuit het noorden binnenvalt - de profetie van de oorlog van Gog en Magog uit de hoofdstukken 38 en 39 van Ezechiël. Typisch begrijpen Christenen dat deze oorlog zal eindigen wanneer God tussenbeide komt en op bovennatuurlijke wijze het binnenvallende leger vernietigt met "stortregens en hagelstenen, vuur en zwavel" (Ezechiël 38:22, ESV). De Messias speelt geen openlijke rol in deze strijd, en Christenen debatteren over de vraag of hij nog op aarde zal zijn tijdens deze oorlog, omdat sommigen geloven dat het conflict plaatsvindt na de opname van de Kerk.

Joden geloven echter dat de mashiach wel deelneemt.

VOLGEND DEEL: Waarom veel christenen, moslims en joden de Antichrist (laatste Romeinse keizer) als Messias zullen aanvaarden (Deel 2)

Eindnoten:

[i] “Major Religions of the World Ranked by Number of Adherents,” adherents.com , http://www.adherents.com/Religions_By_Adherents.html , retrieved 2/28/16.

[ii] “Global Christianity—A Report on the Size and Distribution of the World’s Christian Population,” Pew Research Center, December 19, 2011, http://www.pewforum.org/2011/12/19/global-christianity-exec/ .

[iii] For the purposes of the survey, a biblical worldview was defined as accepting all of the following points of doctrine: Believing that absolute moral truth exists; the Bible is totally accurate in all of the principles it teaches; Satan is considered to be a real being or force, not merely symbolic; a person cannot earn his or her way into heaven by trying to be good or do good works; Jesus Christ lived a sinless life on earth; and God is the all-knowing, all-powerful Creator of the world who still rules the universe today.

[iv] “Barna Survey Examines Changes in Worldview among Christians over the Past 13 Years,” Barna Group, March 9, 2009, https://barna.org/barna-update/transformation/252-barna-survey-examines-changes-in-worldview-among-christians-over-the-past-13-years#.VtMY3hj5hE4 .

[v] Jeff Schapiro, “Poll: 4 in 10 Americans Believe They Are Living in the End Times,” The Christian Post , September 12, 2013, http://www.christianpost.com/news/poll-4-in-10-americans-believe-they-are-living-in-the-end-times-104423/ .

[vi] For example, the mass suicide of the Heaven’s Gate cult in 1997, which was motivated by their belief that they’d be joining an alien spacecraft flying behind Comet Hale-Bopp.

[vii] I will use mashiach when referring to the Jewish “anointed one” to distinguish him from the Christian understanding of the Messiah.

[viii] Qur’an 43:61. “‘And indeed, Jesus will be [a sign for] knowledge of the Hour, so be not in doubt of it, and follow Me. This is a straight path.’”

[ix] William McCants, “The Foreign Policy Essay: The Sectarian Apocalypse,” October 26, 2014, http://www.brookings.edu/research/opinions/2014/10/26-foreign-policy-essay-sectarian-apocalypse-mccants .

[x] Ibid.

[xi] Dr. Timothy R. Furnish, “Mahdism (and Sectarianism and Superstition) Rises in the Islamic World,” History News Network , August 13, 2012, http://historynewsnetwork.org/article/147714#sthash.uCCjkns0.dpuf .

[xii] Ibid.

[xiii] Interestingly, al-A’maq, the valley where the Islamic State believes it may confront the forces of Rome, lies next to Antioch, the modern Antakya, the city where Christians were first called by that name in the first century. The valley also lies next to Mount Aqraa, formerly Mount Zaphon, which was known to the ancient world as the site of the palace of Ba’al. I do not believe this is a coincidence, but that theory will be explored more fully elsewhere.

[xiv] “Newly-Declassified U.S. Government Documents: The West Supported the Creation of ISIS,” Washington’s Blog , May 24, 2015, http://www.washingtonsblog.com/2015/05/newly-declassified-u-s-government-documents-the-west-supported-the-creation-of-isis.html .

[xv] Tyler Durden, “Secret Pentagon Report Reveals US ‘Created’ISIS As A ‘Tool’ To Overthrow Syria’s President Assad,” ZeroHedge , May 24, 2015, http://www.zerohedge.com/news/2015-05-23/secret-pentagon-report-reveals-us-created-isis-tool-overthrow-syrias-president-assad .

[xvi] Nafeez Ahmed, “Pentagon Report Predicted West’s Support for Islamist Rebels Would Create ISIS,” Medium , May 22, 2015, https://medium.com/insurge-intelligence/secret-pentagon-report-reveals-west-saw-isis-as-strategic-asset-b99ad7a29092#.xk748ht7r .

[xvii] “Mapping the Global Muslim Population,” Pew Research Center, October 7, 2009, http://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-global-muslim-population/ .

[xviii] Dr. Timothy R. Furnish, “A Western View on Iran’s WMD Goal: Nuclearizing the Eschaton, or Pre-Stocking the Mahdi’s Arsenal?,” Institute for Near East & Gulf Military Analysis, January 2011, p. 4.

[xix] Ze’ev Maghen, “Occultation in Perpetuum: Shi`ite Messianism and the Policies of the Islamic Republic,” Middle East Journal , Vol. 62, No. 2 (Spring 2008), p. 237 (cited by Furnish).

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 38: Why Many ‘Christians’, Muslims, and Jews Will Accept Antichrist as Messiah (PART ONE) » SkyWatchTV