www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 26:
De kruistochten, het vagevuur en de aflaten - Wat heeft dit te maken met de komende oorlog met ISIS?

5 september 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Misschien heb je me onlangs horen praten over hoe de zeer nauwkeurige oude Essene profeten voorzagen dat de mensheid haar laatste tijdperk zou ingaan in ZEITGEIST 2025. Hipolytus zegt dat Gad de Ziener de school van deze profeten leidde en dat zijn werken spreken over Rome en Arabië (Katholiek en Islam) die samenkomen voor een eindtijd-afvalligheid en oorlog. De komende kruistocht is een heilige oorlog in de zin dat hij wordt uitgevochten in naam van een God. In het oorspronkelijke geval werd de kruistocht opgeroepen om katholieke pelgrims te beschermen die werden mishandeld door de heersende moslims in Jeruzalem. De kruisvaarders die sneuvelden in de strijd waren martelaren; hun bereidheid om te sterven, vaak op gruwelijke wijze, was een boetedoening voor hun zonden en verdiende hun verlossing. Natuurlijk is alleen al het idee van zo'n aflaat in tegenspraak met de bewering van Paulus dat men gerechtvaardigd is "niet uit werken, opdat niemand roeme" (Efeziërs 2:9).

Een kruistocht was een pelgrimstocht in die zin dat kruisvaarders op lange reizen gingen na het afleggen van een openbare gelofte, waarbij ze alle mythologische spirituele voordelen verdienden die de andere pelgrims genoten. De pausen van de kruisvaarders maakten de zaak nog mooier door op grote schaal aflaten te fabriceren, dat wil zeggen kwijtschelding van alle tijdelijke straffen en straffen die het gevolg waren van de zonde door een pauselijk mandaat. Seculiere historici hebben van deze praktijk een sport gemaakt:

Een aanzienlijke lekkere worst werd aangeboden in de vorm van kwijtschelding van alle straffen van beleden zonden. In een goddelijk geordende wereld, waar iedereen in God geloofde en doodsbang was voor het vagevuur, werd oorlog tot dan toe gezien als een zondige daad waarvoor boete moest worden gedaan. Voor degenen die "het kruis aanvaardden", of die beloofden kruisvaarder te worden, was het nu een geheiligde slachting, een boetedoening op zich. Kruisvaarders werd verteld dat als zij in dienst van het Kruis stierven, zij over het vagevuur heen zouden springen "alsof zij in één sprong de hemel zouden binnengaan."[i]

Dat soort valse hoop heeft er ook toe bijgedragen dat de onbijbelse leer van het vagevuur diep in het rooms-katholieke sacramentele systeem is verankerd. Het is het "vangnet" dat de nooit eindigende tredmolen van op werken gebaseerde verlossing aan het malen houdt. In dit geval zou een kruisvaarder zich uit elke denkbare zonde kunnen bevrijden door het martelaarschap. Maar zo'n praktijk riekt naar menselijkheid.

Pauselijk winstbejag met aflaten was de aanleiding voor Luthers protest "Disputatie over de kracht en werkzaamheid van aflaten," ook bekend als "De 95 stellingen", een lijst met vragen en stellingen voor debat, vastgespijkerd aan de houten voordeur van de kasteelkerk in Wittenberg op de winderige avond van 31 oktober 1517. Toegewijd aan het idee dat verlossing alleen door genade en geloof mogelijk is, trotseerde Luther moedig het corrupte pausdom: "Zij die geloven dat zij zeker kunnen zijn van hun verlossing omdat zij aflaatbrieven hebben, zullen eeuwig verdoemd zijn, samen met hun leraren."[ii] Men kan de Duitse bijbelgeleerde zeker niet beschuldigen van intellectuele of theologische schuchterheid. Luther redde het bijbelse evangelie uit de klauwen van een kwaadaardig pausdom dat erop uit was het te verduisteren.

In Stelling 16 merkt Luther op: "Hel, vagevuur en hemel schijnen hetzelfde te verschillen als wanhoop, angst en zekerheid van verlossing."[iii] Voor het geval dat de respectieve aard van Luthers grammatica wordt veronachtzaamd: "hel" is wanhoop, "vagevuur" is angst, en "hemel" is zekerheid van verlossing. Johann Tetzel bedacht de beroemde uitdrukking: "Zodra de munt in de kist rinkelt, springt de ziel uit het vagevuur."[iv] Het is niet verwonderlijk dat dit kwaad oprijst uit de stank van oorlog en verovering.

Rooms-katholieke theologen fabriceerden vagevuur voor hen die door Christus gerechtvaardigd waren (Romeinen 8:1) om oorlogen uit te lokken en de gelovigen op hun zwakste momenten uit te buiten. Philip Daileader, een geleerde en professor geschiedenis aan William and Mary, verbindt de kruistochten met de ontwikkeling van de leer van het vagevuur.

In de 12e en 13e eeuw, toen de kruistochten steeds meer gemeengoed werden, ontwikkelden theologen de leer verder over het vagevuur. Zij beschouwden het vagevuur niet alleen als een plaats voor mensen die kleine zonden hadden begaan, maar ook voor mensen die grote zonden hadden begaan, deze hadden opgebiecht en vervolgens om de een of andere reden - bijvoorbeeld een plotselinge dood - verzuimd hadden voldoende boete te doen om voor deze zonden te boeten. Zij spraken ook over het vagevuur als een plaats waar vele, misschien de meeste zielen doorheen zouden gaan voordat zij in de hemel kwamen.

De uitgebreide bouw en artistieke versiering van de Sint Pietersbasiliek werd grotendeels gefinancierd door dergelijke geestelijke afpersing. Tegen de tijd van de Protestantse Reformatie verkocht de Rooms Katholieke Kerk letterlijk kaartjes voor de hemel alsof het een pretpark was dat onder hun eigen exclusieve toezicht stond.

Paus Franciscus heeft niet alleen plenaire aflaten aangeboden voor het volgen van hem op Twitter,[vi] hij verspreidt de rijkdom door het ambt van plaatselijke priester de bevoegdheid te geven om abortus te vergeven, een aflaat die gewoonlijk is voorbehouden aan het ambt van bisschop. Ook in zijn oproep tot oorlog grijpt de paus terug op de Middeleeuwen. Verslaggever Max Fisher van VOX maakte een toespeling op de oorspronkelijke kruistochten in een artikel met de titel "Nieuws uit 1096 AD: Paus bespreekt militaire macht tegen Kalifaat in Midden-Oosten"[vii] Fisher impliceerde met een knipoog dat de "Paus oproept tot een nieuwe kruistocht", maar technisch gezien is het correcter om te schrijven dat de Paus oproept tot een "rechtvaardige oorlog" om een aan de gang zijnde "kruistocht" door de Islamitische Staat te stoppen.

De Twaalfde Kruistocht

De Amerikaanse president George W. Bush noemde zijn oorlog tegen het terrorisme een "kruistocht" in een toespraak die hij hield nadat de Twin Towers (en Gebouw 7) tot stof waren vergaan. De president heeft de term "kruistocht" misbruikt en rillingen van afschuw over de ruggengraat gezonden van mensen die zijn opgeleid in ethische oorlogstheorieën.

Deze kruistocht, deze oorlog tegen het terrorisme, gaat een tijdje duren. En het Amerikaanse volk moet geduldig zijn. Ik zal geduldig zijn. Maar ik kan het Amerikaanse volk verzekeren dat ik vastbesloten ben, dat ik me niet laat afleiden, dat ik me zal blijven concentreren om ervoor te zorgen dat niet alleen deze mensen voor het gerecht worden gebracht, maar dat iedereen die erbij betrokken is voor het gerecht wordt gebracht. Degenen die terroristen onderdak verlenen zullen berecht worden. Het is tijd voor ons om de eerste oorlog van de 21e eeuw beslissend te winnen, zodat onze kinderen en kleinkinderen vreedzaam in de 21e eeuw kunnen leven.[viii]

Columnist Alexander Cockburn noemde de Oorlog tegen het Terrorisme "de Tiende Kruistocht" (en negeerde daarbij dat er al elf waren geweest) - maar voorspelde desondanks de uitkomst nauwkeurig:

Maar betwijfelt iemand dat, als de regering Bush inderdaad Saddam Hoessein ten val brengt en Bagdad bezet, dit werkelijk een duik in het onbekende zal zijn, een die opnieuw de sintels van het Islamitisch radicalisme zal aanwakkeren die al aan het eind van de jaren tachtig hun hoogtepunt bereikten? (schuin toegevoegd)[ix]

Als we Cockburn's toespeling toestaan terwijl we zijn telling corrigeren, is de twaalfde Kruistocht aan de gang, maar de vijand is gemorforforeerd tot een monster (de Islamitische Staat). Een beest dat een ergere bedreiging is voor de wereldveiligheid dan degene die Bush oorspronkelijk met een kruistocht wilde uitroeien (Saddam Hoessein). Cockburn voorspelde in 2002 dat het "de sintels van het islamitisch radicalisme nog meer zou aanwakkeren," en dat is precies waar we nu met IS en Mahdisme mee geconfronteerd worden. De aanslag in Parijs heeft de wereld aangezet tot een gewapend antwoord. Met andere woorden, de Islamitische Staat doemt donker op aan de horizon als een opzettelijke antithese van vrijheid en waarden, die het Westen langs een dialectisch traject trekt, een haak in de kaak naar globalisme.

Petrus Romanus, Albert Pike, de Islamitische Staat, en Armageddon

Een tijdje terug sprak paus Franciscus zijn overtuiging uit dat er al een fragmentarische wereldoorlog aan de gang was: "Zelfs vandaag, na de tweede mislukking van een andere wereldoorlog, kan men misschien spreken van een derde oorlog, één die fragmentarisch wordt uitgevochten, met misdaden, slachtpartijen, vernietiging."[x] In een andere persconferentie zei hij: "Vandaag bevinden we ons in een wereld in oorlog, overal."[xi] Natuurlijk waren veel profetie-wachters geïntrigeerd omdat een Derde Wereldoorlog verondersteld wordt te culmineren in Armageddon en de terugkeer van Jezus Christus. Joseph De Courcey, redacteur van Intelligence Brief, schreef:

Als er niet iets wordt gedaan om deze huidige ontwikkelingen te keren, zal het resultaat waarschijnlijk een definitieve, catastrofale zijn tussen de Arabieren en de Joden, die mogelijk een supermacht tegen een supermacht zal uitspelen en mogelijk nucleaire en andere massavernietigingswapens zal omvatten.[xii]

Lyndon H. LaRouche schreef in 1992: "Je zou kunnen zeggen dat de Derde Wereldoorlog al begonnen is. We hebben een zich uitbreidende oorlog in de Balkan; we hebben een oorlog in Transkaukasië, waarbij de Turkse bevolking tegenover de Armeniërs staat, en de Georgiërs tegenover de Abchaziërs, enzovoort, enzovoort; we hebben een oorlog in Centraal-Azië. In het algemeen kunnen we zeggen dat de Derde Wereldoorlog zich snel uitbreidt in de vorm van deze lokale oorlogen. Het is als een bosbrand, die hele continenten dreigt te verzwelgen, en misschien de wereld als geheel."[xiii] LaRouche verbond dit alles met het opzettelijke ontwerp voor een wereldregering door de Schotse Rite Vrijmetselaar Albert Pike in dezelfde eindnotitie toespraak.

De trend van recente verwijzingen naar de Derde Wereldoorlog heeft lezers geboeid die bekend zijn met Pike, die naar verluidt een brief schreef aan Giuseppe Mazzini gedateerd 15 augustus 1871, waarin hij een duivelse strategie voorstelde met drie wereldoorlogen als een middel om een één-wereld orde te scheppen. De bron die de brief oorspronkelijk populair maakte was Pawns in the Game door William Guy Carr, een vroegere inlichtingenofficier in de Royal Canadian Navy. Volgens Carr:

Pike's plan was even simpel als doeltreffend. Hij eiste dat communisme, nazisme, politiek zionisme en andere internationale bewegingen zouden worden georganiseerd en gebruikt om de drie wereldoorlogen en drie grote revoluties te ontketenen. De Eerste Wereldoorlog moest worden uitgevochten om de Illuminati in staat te stellen de macht van de tsaren in Rusland omver te werpen en dat land te veranderen in het bolwerk van het atheïstisch-communisme. De meningsverschillen tussen het Britse en het Duitse Rijk, die door agenten van de Illuminati waren aangewakkerd, moesten worden gebruikt om deze oorlog te ontketenen. Na afloop van de oorlog zou het communisme worden opgebouwd en worden gebruikt om andere regeringen te vernietigen en religies te verzwakken.

De Tweede Wereldoorlog zou worden uitgelokt door gebruik te maken van de verschillen tussen Fascisten en Politieke Zionisten. Deze oorlog moest worden uitgevochten om het nazisme te vernietigen en de macht van het politiek zionisme te vergroten, zodat de soevereine staat Israël in Palestina kon worden gevestigd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog moest het Internationale Communisme worden opgebouwd tot het in kracht die van het verenigde Christendom evenaarde. Op dit punt moest het worden ingeperkt en onder controle worden gehouden tot het nodig was voor de laatste sociale catastrofe. Kan iemand met kennis van zaken ontkennen dat Roosevelt en Churchill dit beleid niet uitvoerden?

De Derde Wereldoorlog moet worden aangewakkerd door gebruik te maken van de meningsverschillen die de agenten van de Illuminati aanwakkeren tussen de politieke zionisten en de leiders van de Moslimwereld. De oorlog moet zo worden gevoerd dat de Islam (de Arabische wereld met inbegrip van het Mohammedanisme) en het Politiek Zionisme (met inbegrip van de Staat Israël) zichzelf zullen vernietigen, terwijl tegelijkertijd de overblijvende naties, die opnieuw over deze kwestie tegen elkaar verdeeld zijn, gedwongen zullen worden zichzelf fysiek, mentaal, geestelijk en economisch tot volledige uitputting te bevechten. Kan enig onbevooroordeeld en weldenkend mens ontkennen dat de intriges die nu gaande zijn in het Nabije, Midden en Verre Oosten niet ontworpen zijn om dit duivelse doel te bereiken? (cursief toegevoegd)[xiv]

Carr beweerde dat hij de brief te zien kreeg van kardinaal Rodriguez van Santiago, Chili, die over de brief schreef, waarvan is gedocumenteerd dat hij vóór de Tweede Wereldoorlog was gepubliceerd, in zijn boek The Mystery of Freemasonry Unveiled (1925).

Authentiek of niet, de brief was lang genoeg voor de gebeurtenissen gepubliceerd, om geen verzinsel te zijn dat post factum werd aangepast. De publicatie ervan is gecatalogiseerd in het British Museum van Londen en het plan dat aan Pike wordt toegeschreven staat ook gedeeltelijk in Le Palladisme Of Margiotta, p. 186, gepubliceerd in 1895. Het is een plan om het katholicisme te vernietigen, de paus uit Italië te gooien en hem te dwingen zijn toevlucht in Rusland te zoeken; en dan, wanneer het autocratische rijk de citadel van het pauselijke christendom is geworden, "zullen wij," vervolgt de schrijver van de brief, "de nihilisten en atheïsten loslaten, en wij zullen een formidabel sociaal cataclysme uitlokken dat in al zijn gruwelijkheid de naties duidelijk zal laten zien wat het effect is van absoluut atheïsme, de oorsprong van wreedheid en van de meest bloedige beroering. Dan zullen overal de burgers, die zich moeten verdedigen tegen de wereldminderheid van revolutionairen, deze vernietigers van de beschaving uitroeien, en de menigte, gedesillusioneerd in het christendom, wier deïstische geesten vanaf dat moment zonder kompas zullen zijn, verlangend naar een ideaal, maar niet wetend waar ze het moeten aanbidden, zal het ware licht ontvangen door de universele manifestatie van de zuivere leer van Lucifer die eindelijk in het openbaar wordt gebracht, een manifestatie die het gevolg zal zijn van de algemene reactionaire beweging die zal volgen op de vernietiging van het christendom en het atheïsme, die beide tegelijk overwonnen en uitgeroeid zullen worden. [xv]

Zelfs het bestaan van de brief van Pike aan Mazblini is omstreden, voornamelijk als gevolg van Carr's populaire stijl maar gebrekkige geleerdheid; hij heeft het bronmateriaal niet zorgvuldig genoeg gedocumenteerd, en de waarheidsgetrouwheid van de brief (en mogelijke bronnen) zal later worden besproken. Maar toch, als de vermeende brief (of een gelijkaardig document) zo accuraat zelfs maar één van de eerste twee wereldoorlogen beschrijft voordat ze plaatsvonden, en, terwijl men sceptisch blijft, moet iedereen erkennen dat het boek van Kardinaal Rodriguez, dat dit complot van Pike bespreekt, in druk was decennia voordat de tweede wereldoorlog begon,[xvi] dan moet men zijn voorspelling van een Derde en laatste Wereldoorlog, die het Westen, en vooral Israël, tegen de Moslimwereld zal brengen, zeer ernstig nemen...dat is vooral, als men een bovennatuurlijk wereldbeeld handhaaft.

Alle drie wereldoorlogen zouden zijn beraamd met één doel voor ogen: een één-wereld regering, ogenschijnlijk geregeerd door de Schotse Rite der Vrijmetselaren en hun luciferische handlangers. Als er enige waarheid in dit alles zit, geloven wij dat dit plan het komende koninkrijk van de Antichrist en de slag van Armageddon beschrijft. Hoewel er een paar bekwame ontmaskeringen van de "brief aan Mazzini" op het Internet bestaan, lijkt dit meer te wijzen op pro-Rome bedriegers die Carr informatie geven.[xvii] Over het geheel genomen lijkt het "Drie Wereldoorlogen" plan aannemelijk en heeft ondersteunend bewijs. De geschiedenis valt keurig op zijn plaats. Het conflict met de Islamitische wereld is duidelijk aan de gang. Carr zat er niet naast, maar is waarschijnlijk in een jezuïetengrap getrapt die ironisch (duivels) genoeg is uitgekomen. De brief zal waarschijnlijk nooit het daglicht zien... dat wil zeggen, als hij ooit bestaan heeft.

Carr schreef ook dat Satan zijn "agentuur binnen de hiërarchie van het rooms-katholicisme heeft, net zoals zij Judas hadden onder Christus' eigen apostelen."[xviii] Natuurlijk behandelden we deze zeer reële satanische groep, die de voormalige Jezuïtische geleerde, Malachi Martin, de "Romeinse Phalanx" noemde in onze boeken Petrus Romanus en Exo-Vaticana; en we wezen op bewijs dat suggereerde dat Benedictus XVI onder druk stond om af te treden om plaats te maken voor een "Laatste Paus" die sinds zijn jeugd aan Satan was gewijd voor zijn doeleinden. Bij het ter perse gaan bevestigt een controversiële biografie van de Belgische kardinaal Godfried Danneels en katholiek journalist Edward Pentin dat we op het juiste spoor zaten:

Bij de lancering van het boek in Brussel deze week, zei de kardinaal dat hij deel uitmaakte van een geheime club van kardinalen die tegen paus Benedictus XVI waren.

Hij noemde het een "maffia"-club die de naam van St. Gallen droeg. De groep wilde een drastische hervorming van de Kerk, om haar "veel moderner" te maken, en kardinaal Jorge Bergoglio aan het hoofd ervan. De groep, die ook bestond uit kardinaal Walter Kasper en wijlen jezuïet kardinaal Carlo Maria Martini, is gedocumenteerd in Austen Ivereigh's biografie van Paus Franciscus, De Grote Hervormer.[xix]

Zo hebben we de identiteiten van drie hooggeplaatste kerklieden: Danneels, Kasper, en Martini, waarbij de eerste schaamteloos toegeeft deel te nemen aan de opruiing, en kapitaliseert op de samenzwering, als middel om zijn "mantel en dolk"-stijl Vatican-insider "tell-all" autobiografie te promoten. Met andere woorden, hij "incasseert" door op te scheppen over wat een grap Unam Sanctum is en de volslagen belachelijkheid van een mens als plaatsvervangend Christus, alsof iemand anders dan Jezus Zijn rol op zich kan nemen. Het toont de totale minachting die deze kardinalen hebben voor de Petrusiaanse leer van de apostolische successie, omdat ze zo gemakkelijk samenspannen en zelfs het lef hebben om op te scheppen over het dwingen van paus Benedictus om af te treden ten gunste van een meer progressieve keuze.

IS DE MENSHEID AAN HET AFTELLEN NAAR APOCALYPTICA!? KIJK HET PROGRAMMA OVER WAT ER OP ONZE WERELD AFKOMT!

Bergoglio's pauselijke naamgenoot, St. Franciscus van Assisi, waarschuwde kort voor zijn dood dat zeven profetische beproevingen zich concentreerden op een paus die als een vernietiger wordt bestempeld:

1. De tijd nadert snel waarin er grote beproevingen en kwellingen zullen zijn; verwarring en onenigheid, zowel geestelijk als wereldlijk, zal overvloedig zijn; de naastenliefde van velen zal verkillen, en de boosaardigheid van de goddelozen zal toenemen.
2. De duivels zullen ongewone macht hebben, de onbevlekte zuiverheid van onze Orde en van anderen zal zozeer verduisterd worden, dat er maar weinig christenen zullen zijn die de ware Soevereine Paus en de Roomse Kerk met een trouw hart en volmaakte naastenliefde zullen gehoorzamen. Ten tijde van deze verdrukking zal een man, die niet canoniek gekozen is, tot het pontificaat worden verheven, die door zijn sluwheid zal trachten velen in dwaling en dood te brengen. [De recente anti-Benedictus samenzweringsopenbaring van de Belgische kardinaal Danneels kwalificeert Paus Franciscus aantoonbaar als iemand die niet canoniek gekozen is.
3. Dan zullen de schandalen zich vermenigvuldigen, onze Orde zal verdeeld raken, en vele anderen zullen geheel vernietigd worden, omdat zij zullen instemmen met de dwaling in plaats van zich ertegen te verzetten.
4. Er zal zo'n verscheidenheid aan meningen en schisma's zijn onder het volk, de religieuzen en de geestelijken, dat, als die dagen niet verkort zouden worden, volgens de woorden van het Evangelie, zelfs de uitverkorenen in dwaling zouden worden gebracht, als zij niet speciaal geleid zouden worden, te midden van zulke grote verwarring, door de immense barmhartigheid van God.
5. Dan zullen onze regel en levenswijze door sommigen hevig worden bestreden, en vreselijke beproevingen zullen over ons komen. Zij die getrouw bevonden worden, zullen de kroon des levens ontvangen; maar wee degenen die, alleen vertrouwend op hun Orde, in lauwheid zullen vervallen, want zij zullen niet in staat zijn de verzoekingen te weerstaan die zijn toegestaan voor de beproeving van de uitverkorenen.
6. Zij, die in hun vurigheid volharden en zich met liefde en ijver voor de waarheid aan de deugd houden, zullen als opstandelingen en schismatiek verwondingen en vervolgingen ondergaan; want hun vervolgers, daartoe aangezet door de boze geesten, zullen zeggen, dat zij God een grote dienst bewijzen door zulke pestilente mensen van de aardbodem te verdelgen. maar de Heer zal de toevlucht der verdrukten zijn, en zal allen redden, die op Hem vertrouwen. En om aan hun Hoofd [Christus] gelijk te zijn, zullen zij, de uitverkorenen, vol vertrouwen handelen, en door hun dood voor zichzelf het eeuwige leven kopen; verkiezend God liever te gehoorzamen dan de mens, zullen zij niets vrezen, en zij zullen liever omkomen dan instemmen met valsheid en bedrog.
7. Sommige predikers zullen zwijgen over de waarheid, en anderen zullen haar vertrappen en ontkennen. De heiligheid van het leven zal bespot worden, zelfs door hen die haar uiterlijk belijden, want in die dagen zal JEZUS CHRISTUS hun geen waarachtige PASTOR zenden, maar een VERNIETIGER.

Herinner u dat Malachi Martin ons in ons vorige werk Petrus Romanus waarschuwde voor een kliek van hooggeplaatste Jezuïeten, die tot doel hadden het pausdom te veranderen in een instrument van de duivel. Wij schreven ook over een geheime parallelle troonsbestijgingsceremonie in Rome en Charleston, South Carolina (interessant genoeg, ook verbonden met Albert Pike):

Martin verklaarde meer dan eens publiekelijk dat deze troonsbestijging van Lucifer in Rome op feiten berustte, en dat om de zwarte magie te vergemakkelijken, gelijktijdig een parallelle ceremonie werd gehouden in de Verenigde Staten in Charleston, South Carolina. De reden waarom deze locatie werd gekozen is voor velen duister gebleven, maar gezien wat Maleachi zei over de vrijmetselaars connectie, is het logisch dat South Carolina werd gekozen. Het is de plaats van de eerste Hoge Raad van de Schotse Rite der Vrijmetselarij in de Verenigde Staten, "de Moederloge van de Wereld" genoemd, waar in 1859 Albert Pike, kampioen van het luciferiaanse dogma voor de Vrijmetselaars-Iluminatus, Grootcommandant van de Hoge Raad werd, waar hij de Orde van de Zoektocht diende tot aan zijn dood in Washington DC op 2 april 1892. Pike stond in zijn adoptiestaat Arkansas bekend als satanist en hield ervan naakt in het bos te zitten op een fallische troon, terwijl hij dagenlang deelnam aan dronkenschap en losbandigheid. Tegenwoordig ligt zijn lichaam trots begraven in het Huis van de Tempel, het hoofdkwartier van de Zuidelijke Jurisdictie van de Schotse Rite der Vrijmetselarij in Washington DC.[xxii]

VERBONDEN MET KOMENDE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN!? Meer dan een decennium in de maak! Baanbrekende documentaire in première op COUNTDOWN CONFERENTIE!

Als Malachi Martin, een voormalige Jezuïet en adviseur van drie pausen, gelijk had, dan is die satanische invloed, waar Carr slechts op zinspeelde, nu ontmaskerd als het volledig het Vaticaan en het pausdom te hebben ingehaald. Het doel van het ritueel in Charleston, South Carolina, werd door Martin in niet mis te verstane bewoordingen beschreven. "Het was niet langer de bedoeling dat het Petrusambt (het pausdom) een instrument zou zijn van de 'Naamloze Zwakkeling' (Jezus). Het moest worden omgevormd tot een gewillig instrument van de Prins, en een levend model voor 'het nieuwe tijdperk van de mens'."[xxiii] Dit Jezuïtische luciferianisme lijkt bovenaards veel op de woorden van Albert Pike.

Pike is berucht als de auteur van Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry waarin hij schreef over het boek Openbaring:

Zeven trompetten zullen schallen, en zeven bekers zullen leeg zijn. De Apocalyps is voor hen die de Negentiende Graad ontvangen, de Apothese van dat Sublieme Geloof dat alleen naar God streeft, en alle pracht en praal en werken van Lucifer veracht. LUCIFER, de Lichtdrager! Vreemde en mysterieuze naam om aan de Geest der Duisternis te geven! Lucifer, de Zoon van de Morgen! Is hij het die het Licht draagt, en met zijn pracht en praal zwakke, zinnelijke of egoïstische Zielen onverdraaglijk verblindt? Twijfel er niet aan!

Herinnerend aan Martin's stelling in zijn eerste non-fictie bestseller, De Jezuïeten: "Er bestaat een staat van oorlog tussen het pausdom en de Religieuze Orde van de Jezuïeten - de Sociëteit van Jezus, om de orde haar officiële naam te geven. Die oorlog markeert met de meest dodelijke verandering die in de laatste duizend jaar heeft plaatsgevonden binnen de gelederen van de professionele Romeinse geestelijkheid."[xxv] Met paus Franciscus als eerste zittende jezuïetenpaus lijkt de duivelse kampioen van Martins theologisch-ideologische oorlog nu duidelijk te zijn. Met horens als een lam stond paus Franciscus toe dat islamitische gebedsdiensten werden gehouden in het Vaticaan, terwijl hij "de Israëlische president Shimon Peres en de president van de Palestijnse Autoriteit Mahmoud Abbas ontmoette in Vaticaanstad, een bijeenkomst die bedoeld was om te bidden voor vrede in het Midden-Oosten. "Na de openlijke ontkenning van Jezus als de Christus (islamitisch gebed) dat officieel wordt gedoogd, noemde paus Franciscus Mahmoud Abbas "een engel van vrede".[xxvii] Het is een klap in het gezicht van de families die weten dat Abbas een rol speelde in het terroristische complot waarbij Olympische atleten in München werden gedood.

Abbas is een terrorist die trots zijn doctoraalscriptie schreef over het idee dat de zionisten met de nazi's hebben samengewerkt en dat de Holocaust minder dan een miljoen Joden heeft gedood. We maken geen grapje; blijkbaar gelooft hij het echt. De strekking van het proefschrift is dat de Holocaust een zionistische list was om Palestina van de Arabieren af te pakken.[xxviii] Abbas betoogt nog steeds dat de zionisten en de nazi's hebben samengewerkt. In 2013 bood hij een uitdaging aan: "Ik daag iedereen uit om de relatie tussen zionisme en nazisme voor de Tweede Wereldoorlog te ontkennen."[xxix] We moeten onze huidige lezers verwijzen naar hoofdstuk 15, "De vrouw gekleed met de zon en de rode draak," en hoofdstuk 16, "De lastige steen" in ons boek Petrus Romanus voor een essentiële achtergrond. Abbas beweert dat de erkenning door de VN (1948) en uiteindelijk door het Vaticaan (1992) "van een Palestijnse staat een truc is om het virtueel te laten bestaan door de wereld te laten toegeven dat het bestaat. De enige reden waarom het in werkelijkheid niet bestaat is dat, steunend op een volledige ontkenning van de Joodse geschiedenis in het land, het doel van zo'n staat is het platform te creëren voor een verwoestende oorlog tegen Israël"[xxx] Op zijn best is hij een revisionist, maar Abbas is waarschijnlijk niet zo onschuldig. Door Newsweek bestempeld als "de beroemdste rabbijn in Amerika," schreef Rabbi Shmuley Boteach:

Abbas' carrière als een koopman van de dood in plaats van een engel van vrede gaat helemaal terug tot het begin van de jaren 1970. Volgens Abu Daoud, het meesterbrein achter het Olympisch bloedbad van 1972 in München, waarbij 11 Israëlische atleten werden vermoord, financierde Abbas de operatie. En toen Abu Daoud in 2010 overleed, schreef Abbas een condoleancebrief aan de familie van de beruchte terrorist met de woorden: "Hij wordt gemist. Hij was een van de leidende figuren van Fatah en bracht zijn leven door in het verzet en oprecht in werk, evenals fysieke opoffering voor de rechtvaardige doelen van zijn volk."[xxxi]

Abbas maakt zich ook schuldig aan het stelen van het volk dat hij beweert te vertegenwoordigen. Tijdens een hoorzitting van een subcommissie van het Huis over het Midden-Oosten, getiteld "Chronic Kleptocracy: Corruptie binnen het Palestijnse Politieke Establishment"[xxxii] beweerde de voorzitter van de commissie, Steve Chabot (R-OH), dat Mahmoud Abbas zijn positie heeft gebruikt "om zijn eigen zakken te vullen, alsmede die van zijn trawanten, waaronder zijn zonen, Yasser en Tareq...die naar verluidt honderdduizenden dollars aan USAID contracten hebben ontvangen."[xxxiii] De diepgewortelde corruptie van de Palestijnse Autoriteit is de voornaamste reden dat de Palestijnen economisch blijven lijden. De zogenaamde vluchtelingen zijn grotendeels pionnen in een schaakspel dat wordt gebruikt door Israëls Arabische buren die hen niet in hun eigen land willen toelaten.

Dit verklaart ook waarom veel traditionalistische katholieken tegenwoordig Sedevacantisten worden genoemd, een titel die hun overtuiging weergeeft dat de huidige paus die het pausdom bekleedt geen echte paus is, en dat de pauselijke zetel bij gebrek aan een geldige paus vacant is sinds de dood van paus Pius XII in 1958. De troonsbestijgingsceremonie waar Maleachi Martin over schreef en Vaticanum II waren het begin van de laatste fase van het geloofsafval dat op het punt stond zijn ultieme voltooiing te bereiken.

VOLGEND DEEL: Over de wederkomst van de Islamitische Staat

Eindnoten

[i] Jesse Childs, “How to Plan a Crusade by Christopher Tyerman Review—The Role of Reason in Medieval Religious Wars,” The Guardian , September 25, 2015, http://www.theguardian.com/books/2015/sep/25/how-to-plan-a-crusade-reason-and-religious-war-in-the-middle-ages-christopher-tyerman-review, accessed October 5, 2015.

[ii] Martin Luther, Thesis 32 from “Luther’s 95 Thesis” http://www.biblestudytools.com/history/creeds-confessions/luther-95-theses.html , accessed October 15, 2015.

[iii] Ibid., Thesis 16.

[iv] Bamber Gascoigne, “History of the Reformation,” HistoryWorld.com, http://www.historyworld.net/wrldhis/PlainTextHistories.asp?ParagraphID=hnl#ixzz3sNxZwTky , accessed November 23, 2015.

[v] Philip Daileader, “How the Crusades Changed Everything,” The Teaching Company.

[vi] Tom Kington, “Vatican Offers ‘Time Off Purgatory’ to Followers of Pope Francis Tweets,” The Guardian , July 16. 2013, http://www.theguardian.com/world/2013/jul/16/vatican-indulgences-pope-francis-tweets , accessed October 5, 2015.

[vii] Max Fisher, “News from 1096 AD: Pope Discusses Military Force against Middle Eastern Caliphate,” Vox , August 18, 2014, http://www.vox.com/2014/8/18/6031559/news-from-1096-ad-pope-endorses-military-force-to-destroy-middle , accessed September 15, 2015.

[viii] George W. Bush, Public Papers of the Presidents of the United States, George W. Bush, 2001, Book 2, July 1 to December 31, 2001 (Washington DC: Office of the Federal Register, 2004), 1116, https://books.google.com/books?id=YnuegHp61zgC&lpg=PA1116&ots=QNoC8QmeDH&dq=This%20crusade%2C%20this%20war%20on%20terrorism%20is%20going%20to%20take%20a%20while.%20And%20the%20American%20people%20must%20be%20patient.%20I’m%20going%20to%20be%20patient.&pg=PA1116#v=onepage&q&f=false .

[ix] Alexander Cockburn, “The Tenth Crusade,” Counterpunch, September 7, 2002, http://www.counterpunch.org/2002/09/07/the-tenth-crusade/ , accessed November 5, 2015.

[x] “Pope Francis Warns on ‘Piecemeal World War III’” BBC News, September 13, 2014, http://www.bbc.com/news/world-europe-29190890 , accessed May 22, 2015.

[xi] O’Connell, “Full Text of Pope Francis’ Press Conference on Plane Returning from Korea,” National Catholic Review August 18, 2014, http://americamagazine.org/content/all-things/full-text-pope-francis-press-conference-plane-returning-korea accessed May 22, 2015.

[xii] Hal Lindsey, The Final Battle (Palos Verdes, CA: Western Front,1995), xiv.

[xiii] Lyndon H. LaRouche, Larouche for President, ABC-TV Nationwide Broadcast, http://web.archive.org/web/20010414022653/http://www.etext.org/Politics/LaRouche/102592.tv , accessed October 4, 2015.

[xiv] Edwin Charles Knuth; William GuyCarr, The Money Power: Empire of the City and Pawns in the Game—Two Books in One , Kindle Edition (Progressive Press, 2014) Kindle Locations 3276–3283.

[xv] Cardinal Caro y Rodriguez, Archbishop of Santiago, Chile, Mystery of Freemasonry Unveiled , 118.

[xvi] “Originally published in 1925, this book remains the best summary and reference book on the deceits and evils of Masonry. Exposes the Worldwide Plans for the Destruction of the Christian Order, as Well as its Anti-Catholic Fury throughout the World,” http://angeluspress.org/Mystery-Of-Freemasonry-Unveiled .

[xvii] Keelan Balderson, “Albert Pike’s 3 World Wars Letter Hoax,” WideShut, http://wideshut.co.uk/albert-pikes-3-world-wars-letter-hoax-wideshut-webcast/ , accessed October 4, 2015.

[xviii] William Guy Carr, Satan Prince of this World , 71. https://www.scribd.com/doc/3221212/carr-william-guy-satan-prince-of-this-world-1959#scribd .

[xix] Rod Dreher, “The Anti-Benedict Conspiracy,” The American Conservative, September 25, 2015, http://www.theamericanconservative.com/dreher/the-anti-benedict-conspiracy/ accessed October 6, 2015.

[xx] Ibid.

[xxi] St. Francis of Assisi, Works of the Seraphic Father St. Francis Of Assisi , (Washbourne, 1882), 248–250. https://archive.org/details/worksseraphicfa00frangoog .

[xxii] Cris Putnam and Thomas Horn, Petrus Romanus (Crane MO: Defender, 2012), 94–95.

[xxiii] Malachi Martin, Windswept House , 600.

[xxiv] Albert Pike, Morals and Dogma of the Ancient and Accepted Scottish Rite of Freemasonry (L. H. Jenkins, 1871), 325, https://books.google.com/books/reader?id=cMtJAAAAMAAJ&printsec=frontcover&output=reader&pg=GBS.PA321 .

[xxv] Malachi Martin, The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (New York: Linden Press, Simon & Schuster, 1987), 13.

[xxvi] Cheryl K. Chumley, “Vatican Makes History: Pope Allows Islamic Prayers, Koran Readings,” The Washington Times , June 9, 2014, http://www.washingtontimes.com/news/2014/jun/9/vatican-makes-history-pope-allows-islamic-prayers-/ , accessed October 4, 2015.

[xxvii] Jack Khoury and the Associated Press, “Pope Francis: Abbas Is An ‘Angel of Peace,’ read more: http://www.haaretz.com/news/world/1.656737 , Haaretz, May 16, 2015, http://www.haaretz.com/news/world/1.656737 , accessed September 23, 2015.

[xxviii] “Palestinian Leader: Number of Jewish Victims in the Holocaust Might be ‘Even Less Than a Million…’ Zionist Movement Collaborated with Nazis to ‘Expand the Mass Extermination’ of the Jews,” http://www.memri.org/report/en/print672.htm .

[xxix] http://www.jpost.com/landedpages/printarticle.aspx?id=300397 .

[xxx] http://www.jpost.com/landedpages/printarticle.aspx?id=403133#.

[xxxi] http://www.algemeiner.com/2015/05/17/pope-francis-whitewashes-a-terrorist/ .

[xxxii] “Chronic Kleptocracy: Corruption within the Palestinian Political Establishment,” http://archives.republicans.foreignaffairs.house.gov/112/74960.pdf , accessed May 22, 2015.

[xxxiii] Ibid., 2.

Category: Featured , Featured Articles

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 26: The Crusades, Purgatory and Indulgences—What Does This Have To Do With The Coming War With ISIS? » SkyWatchTV