www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 32:
De agenda voor de laatste kruistocht

19 september 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Om echte wereldautoriteit te realiseren, weet de paus dat de crisis in het Midden-Oosten moet worden opgelost. Terwijl het Vaticaan dit uitstelde tot 1993, erkende de VN Israël in 1948. Maar onder Franciscus heeft het Vaticaan Palestina officieel erkend als staat. De Palestijnse minister van Buitenlandse Zaken Riyad al-Maliki noemde de overeenkomst met het Vaticaan "historisch"[i] vanwege het nieuwe gebruik door het Vaticaan van taal die verwijst naar Palestina als een feitelijke natie-staat (waarvan bewezen is dat het een absurde herziening van de geschiedenis is). Al-Maliki glunderde:

Voor het eerst omvat de overeenkomst een officiële erkenning door de Heilige Stoel van Palestina als een staat, als erkenning van het recht van het Palestijnse volk op zelfbeschikking, vrijheid en waardigheid in een eigen onafhankelijke staat, vrij van de ketenen van de bezetting.[ii]

Maar zoals wij hebben aangetoond, worden Palestijnse kinderen routinematig geïndoctrineerd met het idee dat een twee-staten-oplossing een aanfluiting is, omdat in hun herziening van de geschiedenis de Israëli's worden gekarakteriseerd als kolonialistische misdadigers. Bovendien belooft de bijbelse profetie dat Jahweh de naties zal oordelen op grond van de wijze waarop zij Zijn land hebben verdeeld. De Hebreeuwse profeet, Joël, sprak namens God:

Ik zal ook alle volken verzamelen, en hen doen nederdalen in het dal van Josafat, en zal daar met hen pleiten voor mijn volk en voor mijn erfenis Israël, dat zij verstrooid hebben onder de volken, en mijn land verdeeld hebben (Joël 3:2, onderstreping toegevoegd).

Omdat geleerden erkennen dat "er in Israël geen dal met deze naam bekend is uit de Bijbel of uit andere bronnen, of zelfs maar uit de overlevering",[iii] zijn de meeste conservatieven het erover eens dat "Dal van Josafat" eerder verwijst naar de plaats waar het laatste oordeel plaatsvindt dan naar een bekende geografische locatie. [iv] Het betekent "Jahweh oordeelt" in het Hebreeuws en is waarschijnlijk een van de valleien rondom Jeruzalem.[v] Walvoord wees erop dat "sommige geleerden suggereren dat het een nog toekomstige vallei is, die gevormd zal worden door de splitsing van de Olijfberg bij de wederkomst van de Messias" (Zacharia 14:4).[vi]

De uitdrukking in vers 1, "in die dagen en te dien tijde" (Joël 3:1), vinden we terug in Jeremia's eindtijd-orakels:

Want zie, de dagen komen, spreekt de Here, dat Ik de gevangenschap van Mijn volk Israël en Juda zal wederbrengen, spreekt de Here; en Ik zal hen doen wederkeren in het land, dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het bezitten. (Jeremia 30:3)

In die dagen en te dien tijde zal Ik de Tak der gerechtigheid doen opgroeien tot David, en Hij zal recht en gerechtigheid doen wedervaren in het land. (Jeremia 33:15)

In die dagen en in die tijd, spreekt de Here, zullen de kinderen Israëls komen, zij en de kinderen van Juda tezamen, gaande en wenende; zij zullen gaan, en de Here, hun God, zoeken. (Jeremia 50:4)

In die dagen en in die tijd, spreekt de Here: De ongerechtigheid van Israël zal gezocht worden, en er zal geen zijn; en de zonden van Juda, en zij zullen niet gevonden worden: Want Ik zal vergeven, aan wie Ik laat overblijven. (Jeremia 50:20)

Net als Jeremia is de taal van Joël coherent met die lagen van de profetische traditie die gedomineerd worden door het thema "Israël en de volken", die als doel hebben het uiteindelijke herstel van Juda en Jeruzalem.[vii] Nu heeft paus Franciscus een ontmoeting gehad met Shimon Peres en Mahmoud Abbas in het Vaticaan. Waarom? We hebben ons in 2012 op de borst geslagen door te suggereren dat Paus Franciscus heel misschien Petrus Romanus is volgens de Profetie van de Pausen van St. Malachius. Alles wat we daarover schreven lijkt nu op zijn plaats te vallen. Bedenk ook dat, een decennium eerder, Dr. Michael Heiser schreef over het feit dat zowel de Koran als de Hebreeuwse Bijbel de terugkeer van de Joden voorspellen:

Ik geloof verder dat de antichrist de leider zal zijn die deze voorspellingen en deze theologie aangrijpt om Israël en haar Arabische (en dus islamitische) broers en zussen te verenigen in een ongekende vredesgebeurtenis, alles (helaas) om zijn eigen einde van de wereldheerschappij te dienen.[viii]

Intrigerend is dat het optreden van Paus Franciscus in het verlengde ligt van Heiser's speculatie dat de uiteindelijke agenda van de Antichrist, zal bestaan uit het verenigen van Joden en Moslims. Tegelijkertijd zou president Obama een poging hebben gedaan om secretaris-generaal van de VN te worden. James Lewis bekritiseerde deze ambitie als "messiaans"[ix] en te naïef om de dreigingen van terroristen zoals de IS serieus te nemen.

President Obama is in feite een marxist van het "Derde Wereld" soort, wat betekent dat hij leeft in het geloof dat een of andere politieke elite-minderheid eerst de Verenigde Staten en dan Europa kan regeren, daarna de wereld. ... Zoals alle grandioze narcisten met oncontroleerbare ambities denkt Obama dat hij op de een of andere manier alle interne conflicten tussen sjiieten en soennieten, tussen Perzen en Arabieren, Turken en Koerden, kopten en salafisten kan oplossen, en uiteindelijk alle "zevenenvijftig staten"[x] - 57 is het getal van de moslimstaten in de VN - op hem kan laten stemmen als messianistische secretaris-generaal van de VN.

Later voegt Lewis nog wat kritiek toe met betrekking tot Israël en de islam, ditmaal in relatie tot een van de langst dienende adviseurs en vertrouwelingen van president Obama, Valerie Jarret.[xi]

Obama en Jarrett - zij zijn een klassieke "folie a deux", een sekte van twee personen - begonnen aan het begin van deze regering met de overgave aan Iran, terwijl ze eindeloos logen over het feit dat ze nooit zouden toestaan dat de mullahs nucleaire wapens zouden hebben. Maar sinds 1979 schreeuwen de mullahs elke dag "Dood aan Israël! Dood aan Amerika!" Liberalen zijn vervloekt met een waanzinnig onvermogen om zulke dreigementen te geloven, hoe serieus ze ook zijn. Hitler heeft ook zulke dreigementen geuit. Tojo heeft zulke dreigementen geuit. Lenin en Stalin deden dat. Maar de geschiedenis heeft geen invloed op liberale geesten. Realisten begrijpen wereldveroverende dreigingen maar al te goed.[xii]

Hieruit volgt dat Obama een bedreiging was (is?) voor Israël. Sinds de ondertekening van de nucleaire deal met Amerika, was Iran verheugd om te pronken met zijn ballistische raketten "die in staat zijn om een verscheidenheid van doelen in het Midden-Oosten te raken."[xiii] Het maakte Obama een interessante kandidaat voor de "Man van de Zonde," vooral als hij ooit de secretaris-generaal van de VN wordt-waarschijnlijk de leider van een herleefd Romeins Rijk. American Thinker publiceerde een toepasselijk stuk met de titel, "Om VN-Secretaris-Generaal te worden moet Obama het bestaan van Israël 'oplossen'", precies de agenda van de Antichrist kort aangehaald uit Heiser's Islam and Armageddon, vervolgde Heiser:

Ik geloof verder dat de Antichrist de leider zal zijn die deze voorspellingen en deze theologie aangrijpt om Israël en haar Arabische (en dus Moslim) broers en zussen te verenigen in een ongekende vredesgebeurtenis, alles (helaas) om zijn eigen einde van wereldheerschappij te dienen. Het Oude Testament maakt duidelijk dat niet iedere moslim de wapenstilstand zal omarmen. Zij wier nationale grenzen buiten de parameters van het Abrahamitische verbond liggen en zij die geen etnische verwantschap met Abraham hebben, zullen weinig te winnen hebben bij de vervulling van de Joodse en Koranische profetieën. Zoals wij zullen zien, is de bijbelse profetie duidelijk dat bepaalde moslim naties de kant van de Antichrist zullen kiezen wanneer hij het verbond met de kinderen van Abraham verbreekt en "de God van zijn vaderen" trotseert. Deze keuze zal de wereld in de richting van Armageddon stuwen.[xiv]

VERBONDEN MET KOMENDE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN!? Meer dan een decennium in de maak! Baanbrekende documentaire in première op COUNTDOWN CONFERENTIE!

Obama's post-presidentiële VN ambities daargelaten, is Paus Franciscus een zeer waarschijnlijke kandidaat voor de Valse Profeet met "horens als een lam" - wij stellen een symbool voor een christelijke leider met macht (vertegenwoordigd door horens), "de imiterende rol van het tweede beest benadrukkend ten opzichte van het ware Lam in de rest van het boek (bijv, Openbaring 5:6-6:1-17; 13:8; 14:1)"[xv] - wat hand in hand gaat met Obama's politiek van vermijding als het gaat om kritiek op de Islam, terwijl hij van zichzelf een "cult van persoonlijkheid" maakt. Deze door Obama en paus Franciscus ontlokte invloed werd door de filosoof Max Weber omschreven als "charismatisch gezag".

Er is het gezag van de buitengewone en persoonlijke gave van genade (charisma), de absoluut persoonlijke toewijding en het persoonlijke vertrouwen in openbaring, heldendom, of andere kwaliteiten van individueel leiderschap. Dit is 'charismatische' overheersing, zoals die wordt uitgeoefend door de profeet of - op politiek gebied - door de gekozen krijgsheer, de plebiscitaire heerser, de grote demagoog, of de politieke partijleider.

Zich presenteren met een air van charismatisch gezag is een talent dat paus Franciscus beheerst volgens The Washington Post, die dit het "Franciscus-effect" noemde.

De invloed van de nieuwe paus werd het "Franciscus-effect" genoemd; hij werd vergeleken met Prinses Diana en "de paus van het volk" genoemd. Vroege opiniepeilingen geven aan dat Franciscus ongewoon populair is, en sinds zijn verkiezing zijn zowel katholieken als niet-katholieken enthousiast over zijn laatste preek of daad van nederigheid. Heb je gehoord dat de paus niet meer in het pauselijke appartement woont? Heeft u gezien dat paus Franciscus zijn eigen hotelrekening heeft betaald nadat hij de leider van de katholieke kerk werd? Heb je gezien, dat de leider van 's werelds 1,2 miljard katholieken zijn eigen tas in het vliegtuig droeg voor zijn reis naar de Wereldjongerendag?[xvii]

De "als een lam" gelijkend lijkt feilloos de nederige publieke persona van paus Franciscus te beschrijven, maar onder zijn leiding weerklinkt nu de spraak van de draak.

Het Vaticaan heeft onlangs geïnstrueerd dat katholieken geen georganiseerde pogingen mogen ondernemen om Joden te bekeren. Het document, getiteld, "De gaven en roeping van God zijn onherroepelijk" werd vrijgegeven door de Vaticaanse Commissie voor Religieuze Relaties met de Joden en neemt de zogenaamde "dubbele verbond" theologie aan. Het is een knap staaltje van sofisme waarbij de bijbelse tekst verkeerd wordt toegepast, namelijk dat aangezien Gods verbond met de Joden nog steeds geldig is, zij het Nieuwe Verbond niet nodig hebben om gered te worden. In zijn meest expliciete commentaar op evangelisatie met betrekking tot Joden, zegt het document dat katholieken het Jodendom op een andere manier moeten benaderen dan andere godsdiensten. Het document neemt duidelijk een antichristelijk standpunt in.

De Kerk is daarom verplicht tot de evangelisatie aan Joden, die in de ene God geloven, anders te zien dan die aan mensen van andere godsdiensten en wereldbeschouwingen. Concreet betekent dit dat de katholieke Kerk geen specifiek institutioneel missiewerk meer verricht of ondersteunt dat op Joden is gericht.[xviii]

Stelt u zich Paulus' afschuw eens voor! "Wij, die van nature Joden zijn, en geen zondaars uit de heidenen, wetende, dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken der wet, maar door het geloof van Jezus Christus, zo hebben ook wij in Jezus Christus geloofd, opdat wij gerechtvaardigd zouden worden uit het geloof van Christus, en niet uit werken der wet; want uit werken der wet zal geen vlees gerechtvaardigd worden" (Galaten 2:15-16). Paulus zou het nooit eens zijn met hoe de Jezuïeten zijn woorden hebben verdraaid: "Wat het evangelie betreft, zij zijn vijanden om uwentwil; maar wat de uitverkiezing betreft, zij zijn geliefden om der vaderen wil. Want de gaven en de roeping Gods zijn onberouwelijk" (Romeinen 11:28-29).

Craig Keener is een geleerde (PhD, Duke University) en hoogleraar Nieuwe Testament aan Asbury Theological Seminary.[xix] Hij is bekend om zijn werk als nieuwtestamenticus over bijbelachtergronden en contextuele commentaren op het Nieuwe Testament in zijn vroeg-Joodse en Grieks-Romeinse omgeving. Keener's commentaar op Romeinen 11:28-29 onthult Rome's contextuele dwaling.

In tegenstelling tot sommige hedendaagse uitleggers, beschouwt Paulus Gods beloften aan het etnische Israël niet als geannuleerd - alleen uitgesteld (vgl. Deut. 4:25-31); God had nog steeds een verbond met de vaderen (Deut. 7:8). De meeste lezers onderschrijven vandaag één van de twee systemen: Israël en de gemeente zijn afzonderlijke en onverzoenlijke entiteiten, en Israël zal hersteld worden; of christenen worden het ware Israël en etnisch Israël heeft geen doel meer in Gods plan. Paulus zou beide uitersten hebben verworpen, in de overtuiging dat etnisch Israël als geheel in de eindtijd zou terugkeren naar het verbond, zich aansluitend bij de niet-Joden en het Joodse overblijfsel die er al deel aan hebben.[xx]

Wij zijn het met Keener eens en wijzen erop dat een eerlijke lezing van Galaten suggereert dat Paulus het standpunt van het Vaticaan zeker als ketterij zou hebben verworpen. In Romeinen maakt Paulus duidelijk dat, omdat allen onder de zonde zijn, alleen het evangelie voldoende is (Romeinen 3:9-10; vgl. Galaten 2:15-16; Efeziërs 2:15-16). In vergelijking met de geïnformeerde bijbelwetenschap is het document van de Commissie voor de godsdienstige betrekkingen met de Joden een monsterlijke rechtvaardiging van ketterij. 'Het Woordenboek van Paulus en zijn Brieven' karakteriseert Paulus' Jood-zijn.

Hoewel Paulus "een apostel voor de heidenen" was (Rom. 11,13), kan hij zijn eigen volk niet vergeten. Sterker nog, de wending van de heidenen tot Christus maakt de Joden jaloers: "Daar ik dan een apostel der heidenen ben, vergroot ik mijn ambt om mijn mede-Joden jaloers te maken, en zo sommigen van hen te redden" (Rom. 11,13-14). De kracht waarmee Paulus zijn apostolaat voor de heidenen voortzette, heeft sommige uitleggers doen vermoeden dat Paulus dacht dat hij zich begaf in het eschatologische doel van God om geheel Israël te redden. Paulus had niet alleen "onophoudelijke smart" voor zijn "rasgenoten", maar hij gaf zichzelf voor hun redding, waarbij een neveneffect van zijn niet-Joodse zending de bekering van Joden was (cursief toegevoegd).[xxi]

Het Vaticaan beweerde ook "Het Nieuwe Verbond kan nooit het Oude vervangen,"[xxii] wat direct weerlegd wordt door de schrijver van Hebreeën. "Waar hij zegt: Een nieuw verbond, heeft het eerste oud gemaakt. Wat nu vergaat en oud wordt, is gereed om te verdwijnen" (Hebreeën 8:13). De kracht van het argument in Hebreeën 8 is onmogelijk te rijmen met het standpunt van het Vaticaan. Zoals zovele van Rome's doctrines, maakt deze nieuwste katholieke draai van de twee-verbonden theologie gebruik van bijbelse onwetendheid om een antichristelijke agenda te promoten. Jezus is de Messias die in de Hebreeuwse Bijbel wordt voorspeld (Jesaja 53, Zacharia 12), en Joden moeten zich voor hun redding met hun Messias verzoenen (Johannes 14:6-7).

IS DE MENSHEID AAN HET AFTELLEN NAAR APOCALYPTICA!? KIJK HET PROGRAMMA OVER WAT ER OP ONZE WERELD AFKOMT!

Jezus klaagde: "O Jeruzalem, Jeruzalem, gij, die de profeten doodt en stenigt, die tot u gezonden zijn, hoe dikwijls heb Ik uw kinderen willen verzamelen, gelijk een hen haar kuikens verzamelt onder haar vleugelen, en gij hebt niet gewild! Ziet, uw huis is u verlaten. Want Ik zeg u: Gij zult Mij niet meer zien, totdat gij zult zeggen: Gezegend is Hij, die komt in de naam des Heren" (Mattheüs 23:37-39). Bij Zijn wederkomst zal Jezus staan als de aanklager in Rome's anti-evangelisatie apostasie. De profetie van Malachy over de paus voorspelde: "De vreselijke rechter zal zijn volk oordelen en de stad van zeven heuvelen zal verwoest worden."[xxiii]

VOLGEND DEEL: Zeitgeist 2025 en de komende dag des oordeels

Eindnoten:

[i] Joshua J. McElwee, “Vatican Signs Treaty with ‘State of Palestine,’ Calls for Two-State Solution,” National Catholic Reporter , June 26, 2015, http://ncronline.org/news/vatican/vatican-signs-treaty-state-palestine-calls-two-state-solution , accessed October 7, 2015.

[ii] Ibid.

[iii] Victor Harold Matthews, Mark W. Chavalas, and John H. Walton, The IVP Bible Background Commentary: Old Testament , electronic ed. (Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 2000), Joel 3:2.

[iv] Note Joel 3:2, The ESV Study Bible (Wheaton, IL: Crossway Bibles, 2008), 1652.

[v] Victor Harold Matthews, Mark W. Chavalas, and John H. Walton, The IVP Bible Background Commentary: Old Testament , electronic ed. (Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 2000), Joe 3:2.

[vi] Robert B. Chisholm, Jr., “Joel,” in The Bible Knowledge Commentary: An Exposition of the Scriptures , ed. J. F. Walvoord and R. B. Zuck, vol. 1 (Wheaton, IL: Victor Books, 1985), 1421.

[vii] H. W. Wolff, and S. D. McBride (1977), Joel and Amos : A Commentary on the Books of the Prophets Joel and Amos . In Hermeneia—A Critical and Historical Commentary on the Bible (Philadelphia: Fortress Press 1977), 76.

[viii] Heiser, Islam and Armageddon , 41.

[ix] James Lewis, “To Become UN Sec. General Obama Must ‘Solve’ the Existence of Israel,” American Thinker, February 10, 2015, http://www.americanthinker.com/articles/2015/02/to_become_un_sec_general_obama_must_solve_the_existence_of_israel_.html#ixzz3oJBkDUhr , accessed October 11, 2015.

[x] See “Obama Claims He’s Visited 57 States,” YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=EpGH02DtIws .

[xi] Douglas Belkin, “For Obama, Advice Straight Up: Valerie Jarrett Is Essential Member of Inner Set,” Wall Street Journal , May 12, 2008, http://www.wsj.com/articles/SB121055336572783989 , accessed October 10, 2015.

[xii] Ibid.

[xiii] “Inside Iran’s Missile Tunnels: Tehran Shows Off “Secret’ Ballistic Missiles,” The Telegraph , October 15, 2015, http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/iran/11933008/Inside-Irans-missile-tunnels-Tehran-shows-off-secret-ballistic-missiles.html , accessed October 15, 2015.

[xiv] Michael Heiser, Islam and Armageddon (Self-published book, 2002), 41.

[xv] A. F. Johnson (1981), “Revelation,” in F. E. Gaebelein (Ed.), The Expositor’s Bible Commentary, Volume 12: Hebrews Through Revelation (F. E. Gaebelein, Ed.) (Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House), 530.

[xvi] Max Weber, “Politics as Vocation,” http://anthropos-lab.net/wp/wp-content/uploads/2011/12/Weber-Politics-as-a-Vocation.pdf , accessed October 11, 2015.

[xvii] Elizabeth Tenety, “Pope Francis, the ‘Humble Pope’?” The Washington Post , July 26, 2013, https://www.washingtonpost.com/national/on-faith/pope-francis-the-humble-pope/2013/07/25/959d62d2-f572-11e2-a2f1-a7acf9bd5d3a_story.html , accessed October 8, 2015.

[xviii] Commission for Religious Relations with the Jews, “The Gifts and the Calling Of God are Irrevocable,” http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20151210_ebraismo-nostra-aetate_en.html ,, accessed December 18, 2015.

[xix] “About Craig Keener,” Bible Background Research and Commentary by Dr. Craig Keener, http://www.craigkeener.com/about-craig/ , accessed December 18, 2015.

[xx] Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary: New Testament (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), Ro 11:28–29.

[xxi] Gerald F. Hawthorne, Ralph P. Martin, and Daniel G. Reid, eds., Dictionary of Paul and His Letters (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1993), 508.

[xxii] “The Relationship between the Old and New Testament and the Old and New Covenant 27,” http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/chrstuni/relations-jews-docs/rc_pc_chrstuni_doc_20151210_ebraismo-nostra-aetate_en.html#4._The_relationship_between_the_Old_and_New_Testament_and_the_Old_and_New_Covenant .

[xxiii] D. ArnoldoVvion, Lignvm Vitae, book two, 307.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 32: The Last Crusade Agenda » SkyWatchTV