www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 31:
Meer over Jihad en het plan van de paus om die te gebruiken om de laatste Romeinse keizer in te luiden

16 september 2021 - door Tom Horn

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Tijdens zijn pausdom heeft een Fransman genaamd Vicomte de Poncins misschien twee en twee opgeteld over wie de echte spelers in het spel van woorden waren, en daarmee een vrijmetselaars-kliek ontmaskerd.

Op het ogenblik wordt in katholieke kringen een constante, subtiele en vastberaden campagne gevoerd ten gunste van de vrijmetselarij. Deze wordt geleid door het progressieve element dat momenteel grote invloed geniet in Franse en Amerikaanse kerkelijke kringen en dat ook in Engeland tekenen begint te laten zien... Dit element bestaat uit een aantal priesters, waaronder een jezuïet, redacteuren van katholieke kranten en verscheidene schrijvers van naam.[i]

Het is waarschijnlijk geen toeval dat de volgende paus, Johannes Paulus I, naar verluidt slechts drieëndertig dagen na zijn ambtsaanvaarding werd vermoord (33 is een occulte vrijmetselaarsmarkering) vlak voordat hij een samenzwering blootlegde die werd geleid door kardinalen, bisschoppen en hooggeplaatste prelaten die ook vrijmetselaars waren. [ii] Waarschijnlijk was het dezelfde groep die door Malachi Martin "Lucifer's Lodge"[iii] of de "Superforce"[iv] werd genoemd. Kort na zijn verkiezing gaf Johannes Paulus I opdracht tot een onderzoek naar de bankpraktijken van het Vaticaan. Als gevolg daarvan waarschuwde kardinaal Egidio Vagnozzi de paus voor deze kliek. David Yallop onthulde:

De informatie die Vagnozzi gedurende tientallen jaren had verkregen, verzekerde dat een zeer gedetailleerd dossier spoedig in handen van de paus was. Onmiddellijk na de ontdekking van het lichaam van de paus werd het Vagnozzi rapport samen met de papieren over de verschillende veranderingen verwijderd door kardinaal Villot, wiens plaatsvervanger Caprio zeer zeker op de hoogte was van de inhoud van het rapport. Een indicatie van hoe explosief de inhoud was, kan worden afgeleid uit het feit dat Roberto Calvi zich later bewust werd van het Vagnozzi rapport en de inhoud daarvan en, nadat hem door een contactpersoon in het Vaticaan een kopie was aangeboden voor drie miljoen dollar, de prijs naar beneden wist te krijgen tot één komma twee miljoen dollar en vervolgens de kopie voor de rest van zijn leven dicht bij zichzelf hield.

De vervanger van de paus, Johannes Paulus II, was, naar het zich liet aanzien, een verklaard vijand van de Sovjet Unie, maar nog steeds links in zijn politiek. Johannes Paulus II schreef: "Het is noodzakelijk om nogmaals het karakteristieke principe van de christelijke sociale leer te verklaren: de goederen van deze wereld zijn oorspronkelijk bedoeld voor de gehele mensheid" (cursief toegevoegd).[vi] Als we aannemen dat de uitspraak van de paus waar is, omwille van het argument, dan roept dat de vraag op hoe de goederen rechtvaardig verdeeld moeten worden en een discussie over wie daarover mag beslissen. Johannes Paulus II antwoordde dat de mensheid "behoefte heeft aan een grotere mate van internationale ordening, ten dienste van de samenlevingen, economieën en culturen van de hele wereld."[vii] Met andere woorden, hij was een globalist. In alle eerlijkheid, Johannes Paulus II had een reputatie van oppositie tegen de Sovjet-Unie en had bezwaar tegen de Latijns-Amerikaanse jezuïetische onderschrijving van marxistische ideeën, hun steun aan revolutionaire bewegingen, en hun kritiek op de traditionele kerkelijke instellingen. Malachi Martin verafgoodde hem als een vastberaden vijand van het communisme, maar, zoals we hebben aangetoond, zaten de marxistische ideeën over de globalisering diep geworteld in het post-paralelle katholicisme, en zijn pausdom vormde daarop geen uitzondering.

Paus Benedictus XVI was ook openlijk voorstander van een wereldregering. Op de dag voor zijn ontmoeting met de Amerikaanse president Obama en de G-8 top in Italië, verkondigde paus Benedictus de encycliek getiteld Caritas in Veritate, of "Liefde in Waarheid", waaruit we zijn oproep voor een "politieke wereldautoriteit" met "echte tanden" blootlegden in ons boek, Petrus Romanus. [viii] Vervolgens onthulden wij in Exo-Vaticana Benedictus XVI's status als "een Chardiniaanse mysticus van de hoogste orde"[ix] en documenteerden wij hoe hij de "leer van de wederkomst van Christus interpreteerde om Chardin's 'Omega Punt' te bevorderen, waarin een 'nieuwe soort' van God, mens en geest zal ontstaan. "We hebben nu elke paus behandeld vanaf de troonsbestijging van Lucifer in 1963 tot waar we nu staan, en allen, zonder uitzondering, hebben marxistische opvattingen verdedigd die verwant zijn aan bevrijdingstheologie. Dit is belangrijk, omdat wij geloven dat geveinsd socialisme ten grondslag zal liggen aan de rol van de Valse Profeet bij de invoering van een wereldwijd financieel controlemechanisme (Openbaring 13:16).

Anderen in de Rooms Katholieke Kerk (zoals voormalig Jezuïet Malachi Martin) hebben de bevrijdingstheologie en het marxisme aan de kaak gesteld. Martin bijvoorbeeld, beschuldigde de Latijns Amerikaanse Jezuïet Lupe Carney, die schreef dat het nieuwe socialisme "een broeder- en zusterschap van de gehele mensheid" zou zijn,[xi] als "dronken van het onwetendheid beladen idealisme van de bevrijdingstheologie."[xii] Carney onderwees dat Christendom en Marxisme ideologisch identiek waren en dat Rooms Katholieken zich zouden moeten "ontdoen van alle oneerlijke en onchristelijke vooroordelen die jullie hebben tegen gewapende revolutie, socialisme, marxisme, en communisme.... Er is geen derde weg tussen christen-zijn en revolutionair-zijn"[xiii] Ondanks zijn vooruitziende waarschuwingen zijn al Martins ergste angsten uitgekomen in de eerste Jezuïetenpaus. Daarnaast vroeg journalist Cliff Kincaid zich af waarom "de leider van de wereldwijde Katholieke Kerk, door katholieken beschouwd als de persoonlijke vertegenwoordiger van Jezus Christus, een pleitbezorger is geworden voor een van de meest corrupte organisaties op aarde - de Verenigde Naties."[xiv] Een zeer intrigerende vraag die de serie die u leest beoogt te beantwoorden.

Een recent boek over het Vaticaan schetst hoe zeer reële, fysieke ondergrondse tunnels in Italië werden gebruikt om vele Nazi's te helpen ontsnappen aan het naoorlogse recht door ze te verplaatsen naar Latijns-Amerikaanse landen als Argentinië en Venezuela (overigens bolwerken van de bevrijdingstheologie). Anoniem schrijvend onder een kennelijke pseudoniem "Maury", brengt de auteur de Jezuïeten niet alleen in verband met het communisme, maar ook met het pre-Nazi Arbeiderszionisme, de socialistische linkervleugel van de Zionistische beweging in het Duitsland van voor de Holocaust. Maury beweert:

De Jezuïeten stimuleerden het idee van communisme, gebaseerd op hun ervaring met de communes in Zuid-Amerika. Zij sloten zich aan bij de afvallige Joden Karl Marx en Frederick Engels om dit doel te bevorderen, dat later aanleiding gaf tot het Bolsjewisme in Oost-Europa. Tegen 1933 mocht alleen het Arbeiderszionisme de Joden in Duitsland vertegenwoordigen. Duitse Joden werden eerst geïndoctrineerd in het bolsjewisme in arbeiderszionistische kampen en vervolgens overgebracht naar Palestina, om te werken in een kibboets (commune), met Britse goedkeuring. Het door Jezuïeten geïnspireerde communisme was atheïstisch (waardoor de invloed van de Orthodoxe Kerk in Oost-Europa en van het Jodendom werd beperkt). De enige verklaring waarom het fascistische Duitsland het communistische Arbeiderszionisme zou steunen en ermee zou samenwerken, was omdat het een idee van de Jezuïeten was, en zij plannen hadden met de Joden.[xv]

VERBONDEN MET KOMENDE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN!? Meer dan een decennium in de maak! Baanbrekende documentaire in première op COUNTDOWN CONFERENTIE!

Vergelijkbaar met de zoektocht van Marx, Engels en de Jezuïeten in de dertiger jaren, bepleit de huidige pauselijke encycliek over "klimaatverandering", Sulla Cura Della Casa Comune, niet alleen dubieuze "klimaatverandering" wetenschap, het bevat een verbazingwekkend schaamteloze eis voor een wereldregering en roept op tot veranderingen in levensstijl en energiebesparing om de "ongekende vernietiging van het ecosysteem" voor het einde van deze eeuw af te wenden. Maar nog belangrijker is dat de paus oproept tot een wereldautoriteit die de wereldeconomie, ontwapening, vredeshandhaving en armoede beheert, en die verschillende normen voor koolstofuitstoot oplegt om het milieu te beschermen. Paus Franciscus vraagt aan de mensen om een "open hart" bij het lezen van zijn encycliek gewijd aan het milieu, en concludeert:

Om de wereldeconomie in goede banen te leiden; om de door de crisis getroffen economieën nieuw leven in te blazen; om te voorkomen dat de huidige crisis verergert en de grotere onevenwichtigheden die daarvan het gevolg zouden zijn; om te zorgen voor integrale en tijdige ontwapening, voedselzekerheid en vrede; om de bescherming van het milieu te garanderen en de migratie te reguleren: voor dit alles is er dringend behoefte aan een echte wereldpolitieke autoriteit, zoals mijn voorganger, de zalige Johannes XXIII, enkele jaren geleden al aangaf, (cursief toegevoegd).[xvi]

Net als Marx roept de paus ondubbelzinnig op tot een supranationale "wereldautoriteit" om de wereld in de richting van Utopia te bewegen. Het klinkt griezelig als Het Communistisch Manifest. De oecumenisch Patriarch van Constantinopel Bartholomeüs I, en auteur van verschillende milieubeschermende boeken, sprak al snel zijn goedkeuring uit.[xvii] Het pleiten voor een "economische wereldautoriteit" is zeker een belangrijke stap in de richting die zal "eisen dat iedereen, die wil kopen en verkopen, op de rechterhand of het voorhoofd wordt gemerkt" (Openbaring 13:16-17). Het "merkteken van het beest" lijkt een volkomen logische ontwikkeling en, in feite, noodzakelijke technologie om inkomen te traceren, om de herverdeling van rijkdom te realiseren die de paus openlijk bepleit.

Onze laatste belangrijke bevestiging is dat paus Franciscus de basis legt voor een één-wereld religie door het samenvoegen van pluralistische/inclusivistische takken van het jodendom, de islam en het christendom. Het toestaan van islamitisch gebed in het Vaticaan en het bestempelen van PLO-terrorist Mahmoud Abbas als een "vredesengel" werden al eerder genoemd. Een moslimjournalist, Khwaja Khusro Tariq, herinnerde ons eraan hoe paus Franciscus consequent de heilige dagen van de islam heeft erkend: "Op Witte Donderdag (de dag voor Goede Vrijdag) in 2013 kuste hij de voeten van een vrouwelijke moslimgevangene tijdens een ritueel voorafgaand aan Pasen dat symbool staat voor de bereidheid van de paus om God te dienen via de mensheid. Op Witte Donderdag in 2014 kuste hij de voeten van een gehandicapte moslimman."[xviii] In 2016 bracht de paus een bijzonder emotionele boodschap tijdens de hadj-bedevaart naar Mekka, Saoedi-Arabië.

De "steniging van de duivel" maakt deel uit van de jaarlijkse islamitische hadj-bedevaart naar de heilige stad Mekka in Saudi-Arabië. De steniging is een van een reeks geritualiseerde handelingen die tijdens de bedevaart moeten worden verricht. Helaas kwamen in 2015 meer dan 1470 mensen om[xix] en raakten bijna 900 anderen gewond tijdens het stenigingsritueel.[xx] In 2006 kostte een soortgelijke stampede aan minstens 363 mensen het leven. Tijdens een toespraak in de St. Patrick's Cathedral in New York City heeft de rooms-katholieke paus gebeden naar aanleiding van de dodelijke stampede in de Mina-vallei, buiten de islamitische heilige stad Mekka.

Ik wil graag twee gevoelens uiten voor mijn moslimbroeders en -zusters: Ten eerste, mijn groeten nu zij het offerfeest vieren. Ik had gewild dat mijn groet warmer was geweest. Mijn gevoelens van nabijheid, mijn gevoelens van nabijheid in het aangezicht van een tragedie. De tragedie die ze in Mekka hebben meegemaakt. Op dit moment, verzeker ik u van mijn gebeden. Ik verenig mij met u allen. Een gebed tot de almachtige god, de barmhartige.

Een enthousiaste moslim leek bezwangerd door het "Franciscus-effect", en dweepte bijna: "Het is moeilijk je meer oprechte en duidelijke boodschappen voor te stellen dat onder zijn pausdom de Kerk haar zegen ook uitbreidt naar diegenen van andere godsdiensten dan het katholicisme, waaronder de islam."[xxii] Dus blijkbaar begrijpen sommige moslims dat de Kerk haar zegen uitbreidt naar de islam. Deze samensmelting van religies is wat wij hebben geïdentificeerd als een belangrijk onderdeel van de agenda van de Antichrist.

Hoewel logisch incoherent, is het moslimstandpunt van paus Franciscus niet zo radicaal in een post-Vaticanum II, luciferiaanse-parallel-ingehuldigde wereld. De Catechismus van de Katholieke Kerk, paragraaf 841, luidt,

De relatie van de Kerk met de Moslims. "Het heilsplan omvat ook hen die de Schepper erkennen, waaronder in de eerste plaats de moslims; deze belijden het geloof van Abraham te bezitten, en samen met ons aanbidden zij de ene, barmhartige God, de rechter van de mensheid op de laatste dag."[xxiii]

Vanwege het Koranisch revisionisme betreffende Jezus ontkennen Moslims dat Jezus zelfs maar gekruisigd is, zodat zij noodzakelijkerwijs in een positie worden gedwongen waarin zij niet kunnen geloven dat Hij voor hun zonden stierf, noch dat Hij herrees. In feite probeert de Koran hen in te enten tegen het evangelie.

En zij zeggen: Voorzeker, wij hebben de Messias, Isa, zoon van Marium, de boodschapper van Allah gedood, en zij doodden hem niet, noch kruisigden zij hem, maar het scheen hun zo (als Isa) en voorzeker, zij die daarover van mening verschillen verkeren er slechts in twijfel over; zij hebben er geen kennis van, doch volgen slechts een vermoeden, en zij doodden hem niet met zekerheid. Neen! Allah heeft hem tot Zich genomen en Allah is Almachtig, Alwijs (Soera 4:157-158, cursief toegevoegd).[xxiv]

Dat is een islamitische bewering waarbij men zich moet beroepen op de wet van het uitgesloten midden. In de filosofie houdt dit het idee in dat een waarheidsclaim binair is, waar of onwaar, en dat het of het een of het ander moet zijn, zonder derde weg. Het is een "of/of" situatie; het is niet logisch coherent om te beweren "beide/en". Volgens het Nieuwe Testament zijn geloof in Jezus' dood, begrafenis en opstanding is dit niet optioneel voor de redding (1 Korintiërs 15:3-8). James White, een volleerd apologeet die formeel debatteert met de beste moslimgeleerden, legt uit waarom dit niet-onderhandelbare zaken zijn:

Voor christenen zijn de godheid van Jezus, de eeuwige relatie van de Vader en de Zoon, en de persoonlijkheid en godheid van de Geest geen bijzaken die naar het rijk der "excessen" verwezen kunnen worden. Deze bepalen het object van onze aanbidding; zij bepalen onze relatie tot God.[xxv]

IS DE MENSHEID AAN HET AFTELLEN NAAR APOCALYPTICA!? KIJK HET PROGRAMMA OVER WAT ER OP ONZE WERELD AFKOMT!

Na het evangelie te hebben gedefinieerd, deed de apostel Paulus ook een beroep op het uitgesloten midden: "En indien Christus niet is opgewekt, is uw geloof ijdel; gij zijt dan nog in uw zonden" (1 Korintiërs 15:17). Als Paulus gelijk heeft, dan heeft de katholieke catechismus ongelijk en moeten we logischerwijs concluderen dat moslims in hun zonden zullen sterven.

Aan paus Franciscus wordt toegeschreven dat hij een einde heeft gemaakt aan het Grote Schisma van 1054 dat de Oosters-Orthodoxe Kerk heeft doen ontstaan. CNN meldde: "Franciscus en patriarch Bartholomeüs I - de geestelijk leider van zo'n 300 miljoen orthodoxe christenen wereldwijd - ondertekenden zondag een verklaring waarin zij zich verplichten tot eenheid tussen de twee kerken."[xxvi] Als hij nu alleen nog die vervelende moslims ervan kon overtuigen om naast elkaar te bestaan. Aan het begin van zijn pausdom in 2013 impliceerde paus Franciscus al dat de islamitische en de joodse spirituele leer slechts twee wegen zijn naar dezelfde God die ook de rooms-katholieken aanbidden - een absurditeit in het licht van de flagrante tegenstrijdigheid tussen beide.[xxvii] Hoewel het beleefd lijkt, is een dergelijke oecumene irrationeel omdat de ene religie (het christendom) de andere twee (het jodendom, de islam) tegenspreekt met betrekking tot de goddelijkheid van Jezus, die in het Nieuwe Testament als de God-Mens wordt geopenbaard (Romeinen 9:5, Johannes 8:58; 10:30). Zij zijn het ook oneens over de verrijzenis, en "indien Christus niet is opgewekt, is uw geloof ijdel; gij zijt nog in uw zonden" (1 Korintiërs 15:17).

Desondanks beheerst de oecumenische naïviteit - éénisme vermomd in christelijke terminologie - de epistemologie (kennistheorie) van de staande paus. Hij lijkt zich niet bewust van de flagrante tegenstelling tussen zijn beweerde autoriteit van apostolische successie, die altijd is afgeleid van de beroemde lofzang van Jezus "dat gij Petrus zijt, en op deze rots zal ik mijn gemeente bouwen" (Matteüs 16:18) en de Koranische bewering "de christenen zeggen: De Messias is de zoon van Allah.... Hoe pervers zijn zij!"(Soera 9:30).[xxviii] Bedenk dat Jezus antwoordde op de belijdenis van Petrus: "Gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God" (Mattheüs 16:16, cursief toegevoegd) en vraag uzelf af of de paus werkelijk zo onwetend kan zijn van de tegenstrijdigheid? Het lijkt twijfelachtig.

Waarschijnlijker is dat dit weer een Hegeliaanse dialectiek is, gehanteerd door globalisten en onsterfelijken met een "lang spel", gericht op de synthese van een één-wereld religie. Wij bieden het aan als een alternatief, want zo dom is hij niet. Zelfs een eerstejaars student filosofie kan zien dat het feitelijke standpunt van de paus erop neerkomt dat zowel de islam als het rooms-katholicisme gebrekkige openbaringen zijn. Het is niet logisch mogelijk, in deze of welke wereld dan ook, dat beide godsdiensten correct zijn wat betreft Jezus' status als de "Zoon van God" (Mattheüs 26:63-64, Marcus 3:11, Lucas 1:35, Johannes 3:18). Het is een "of-of" situatie die inhoudt dat zowel Jezus als Mohammed ongelijk kunnen hebben, of dat de een gelijk kan hebben en de ander ongelijk, maar in geen geval kunnen zij beiden gelijk hebben. Nogmaals, wij beroepen ons op de "wet van het uitgesloten midden" - en ja, mensen lezen daarover in de inleiding tot de cursus filosofie 101.[xxix] Daarom denken wij dat de paus een andere agenda moet hebben.

VOLGEND DEEL: De agenda van de laatste kruistocht

Eindnoten:

[i] Vicomte de Poncins, Freemasonry and the Vatican: A Struggle for Recognition , translated from French by Timothy Tindal-Robertson (London: Britons Publishing Co. 1968), 2.

[ii] John Daniel, Scarlet and the Beast , Vol. 1, 3rd ed. (Longview, TX: Day Publishing, 2007), 938. Also see David A. Yallop, In God’s Name (New York: Constable & Robinson, 2012).

[iii] Kennedy, Lucifer’s Lodge , 178–179.

[iv] Martin, Keys of This Blood , 632.

[v] David A. Yallop, In God’s Name (New York: Constable & Robinson, 2012). clviii.

[vi] Pope John Paul II, Sollicitudo Rei Socialis Point 42, Libreria Editrice Vaticana, http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.htm accessed October 9, 2015.

[vii] Ibid., Point 43 http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/en/encyclicals/documents/hf_jp-ii_enc_30121987_sollicitudo-rei-socialis.html .

[viii] Petrus Romanus, 243, citing from Caritas in Veritate , Libreria Editrice Vaticana, June 29, 2009, http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20090629_caritas-in-veritate.html , accessed October 12, 2015.

[ix] Exo-Vaticana , 452.

[x] Ibid.

[xi] Malachi Martin, The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (New York: Linden Press, Simon & Schuster, 1987), 19.

[xii] Ibid.

[xiii] Ibid., 20.

[xiv] Cliff Kincaid, “Who Will Probe the U.N.-Vatican Connection?” Accuracy in Media , August 4, 2009, http://www.aim.org/aim-report/who-will-probe-the-u-n-vatican-connection accessed October 9, 2015.

[xv] Mauri, Vatican Ratline: the Vatican, the Nazis and the New World Order (BookSurge Publishing, 2006), 108–109. https://www.createspace.com/Special/L/TransitionGuide.jsp .

[xvi] Pope Francis, SULLA CURA DELLA CASA COMUNE , Libreria Editrice Vaticana, http://w2.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html , 129.

[xvii] http://espresso.repubblica.it/attualita/2015/06/15/news/papa-bergoglio-e-la-lezione-di-francesco-d-assisi-in-anteprima-l-enciclica-sull-ambiente-laudato-si-mi-signore-1.216897?ref=HRBZ-1 .

[xviii] Khwaja Khusro Tariq, “In Praise of Pope Francis: A Muslim Perspective,” The Huffington Post , October 1, 2015, http://www.huffingtonpost.com/khwaja-khusro-tariq/in-praise-of-pope-francis_b_8200944.html , accessed October 14, 2015.

[xix] Joshua Barajas , “Death Toll During Recent Hajj Pilgrimage Worst on Record,” PBS, October 9, 2015, http://www.pbs.org/newshour/rundown/death-toll-during-recent-hajj-pilgrimage-worst-on-record/ , accessed October 14, 2015.

[xx] Faith Karimi and Schams Elwazer, “Stampede Kills More than 700 at Hajj Pilgrimage in Mecca,” CNN, September 25, 2015, http://www.cnn.com/2015/09/24/middleeast/stampede-hajj-pilgrimage/ , accessed October 14, 2015.

[xxi] Emily Shapiro, “Read What Pope Francis Said at New York’s St. Patrick’s Cathedral,” ABC News, September 23, 2015, http://abcnews.go.com/US/read-pope-francis-yorks-st-patricks-cathedral/story?id=34023376 , accessed October 14, 2015.

[xxii] Khwaja Khusro Tariq, “In Praise of Pope Francis.”

[xxiii] The Catechism of the Catholic Church, http://www.scborromeo.org/ccc/p123a9p3.htm#841 , paragraph 841.

[xxiv] M. H. Shakir, ed., The Quran (Medford, MA: Perseus Digital Library, n.d.).

[xxv] James R. White, What Every Christian Needs to Know About the Qur’an (Minneapolis, MN: Bethany House Publishers, 2013), 72.

[xxvi] Shelby lin Erdman, Laura Smith-Spark and HadaMessia, “Pope Francis Begins Mending the Schism with Orthodox Christians,” CNN, December 14, 2014, http://www.cnn.com/2014/11/30/world/europe/turkey-pope-visit/index.html , accessed October 12, 2015.

[xxvii] Pope Francis, “Pope Francis: Discourse to Representatives of the Churches, Ecclesial Communities and Other Religions,” Vatican Radio , March 20 2013, http://en.radiovaticana.va/storico/2013/03/20/pope_francis_discourse_to_representatives_of_the_churches%2C_ecclesia/en1-675184 , accessed October 6, 2015.

[xxviii] Muhammad M. Pickthall, ed., The Quran (Medford, MA: Perseus Digital Library).

[xxix] John Hospers, An Introduction to Philosophical Analysis , 4th ed. (London: Routledge, 1997), 58. Also see Bertrand Russell, An Inquiry into Meaning and Truth , 2nd ed. (Hoboken, NY: Taylor and Francis, 2013), 274.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 31: More On Jihad and the Pope’s Plan to Use It to Usher in The Final Roman Emperor » SkyWatchTV