www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 29:
ISIS, Paus Franciscus, en de Identiteit van de Vernietiger

12 september 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Onze Heer Jezus Christus zal hun niet een ware Herder zenden, maar een vernietiger. -St. Franciscus van Assisi

En ik zag een ander beest uit de aarde opkomen, en het had twee hoornen als een lam, en het sprak als een draak. - Openbaring 13:11

Op een ochtend eind september van 2015 stond de kop "Paus Franciscus wil president van de wereld worden" vetgedrukt voor mijn neus. Howard Fineman documenteerde in feite de vervulling van waar ik voor waarschuwde voorafgaand aan Jorge Mario Bergoglio's verkiezing tot het Petrus-ambt, waarvan nu bekend is dat het helemaal geen verkiezing was, maar eerder een onder-de-tafel anti-Benedictus samenzwering.[i] Terwijl ik wakker begon te worden, was de mondiale redacteur van de Huffington Post welsprekend over de nieuwe paus die onderhandelt over het geopolitieke toneel "gehaaid, methodisch en met de flair van een showman, liet de zachtmoedige 78-jarige Argentijnse jezuïetenpriester genaamd Jorge Mario Bergoglio-Paus Franciscus donderdag zien dat hij zich verkiesbaar stelt om president van de planeet te worden.[ii] "President Obama zou iets te zeggen kunnen hebben over zijn ambitie, want CNN verklaarde al dat Obama "President van de Wereld" was toen hij in 2008 werd verkozen.[iii] Maar wie houden Obama en Bergoglio voor de gek? Blijkbaar het grootste deel van de ongelovige wereld.

Voor ons en de meerderheid van de christenen die we persoonlijk kennen, komt deze paus zo kinderlijk over als hij beweert dat atheïsten God behagen door gehoorzaam te zijn aan hun geweten. "Zonde, zelfs voor hen die geen geloof hebben, bestaat wanneer mensen ongehoorzaam zijn aan hun geweten."[iv] De Bijbel leert precies het tegenovergestelde: "Maar zonder geloof is het onmogelijk Hem te behagen; want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en dat Hij een beloner is van hen, die Hem naarstig zoeken" (Hebreeën 11:6, cursief toegevoegd). De bijbelse analyse wordt alleen maar erger: "Voor de reinen zijn alle dingen rein, maar voor hen die verontreinigd en ongelovig zijn, is niets rein, maar zelfs hun verstand en geweten is verontreinigd" (Titus 1:15, cursief toegevoegd). Het plaatst rooms-katholieken die proberen de bijbelse theologie te volgen in de ongemakkelijke positie van het verdedigen van de onwetendheid van de paus, of misschien de weerspiegeling van opstandigheid? Soms moet paus Franciscus gewoon gênant zijn voor de apologeten in zijn staf.

Bijvoorbeeld, tijdens een bezoek aan Harlem, New York City, in 2015, becommentarieerde paus Franciscus de iPad-video van een achtjarige student van een rat die een stuk pizza van een trap in de projecten naar beneden sleept als vergelijkbaar met de Heiland die de last van de mensheid draagt voor alle vroegere, huidige en toekomstige zonde - volgens ons een godslasterlijke toespeling. Ja, dat klopt, de paus heeft effectief een knaagdier gekerstend. "Het kleine beestje belichaamt de strijd en het dagelijkse geploeter van u en mij, en de zware last die onze Heer en Heiland Jezus Christus op zich heeft genomen. Moge God de pizzarat zegenen op zijn universele reis."[v] Natuurlijk begrepen de meeste mensen die de opmerkingen van de paus aan het jonge Afro-Amerikaanse meisje hoorden, de term "rat" waarschijnlijk al als een synoniem voor "verrader",[vi] wat suggereert dat een Judas Iskariot toespeling meer op zijn plaats zou zijn geweest. Toch zult u aan het eind van deze serie zien dat hooggeplaatste rooms-katholieke functionarissen paus Franciscus nu al de eer geven van bovennatuurlijke wonderen. Met dat in gedachten wordt zijn wereldse status als een "vernietiger", voorspeld door Franciscus van Assisi, onderzocht in de context van de hypothese van de valse profeet, die wij in 2012 voorafgaand aan Bergoglio's verkiezing presenteerden.

In deze analyse proberen we de lezer ervan te overtuigen dat de daden van de paus, sinds we Petrus Romanus schreven, niet alleen onze eigen hypothese hebben bevestigd, maar ook de ergste vermoedens van Vaticaan-insider Malachi Martin hebben waargemaakt. Martin werkte voor de Jezuïet Kardinaal Augustin Bea en de paus als zowel geleerde als geopolitiek adviseur van 1958 tot 1964 toen het liberalisme gecodificeerd op het Tweede Vaticaans Concilie hem bezwaarde om een vreemd verzoek te doen om van zijn Jezuïetenstatus te worden ontheven. Martin onthulde dat kardinaal Bea het "echte" Derde Geheim van Fatima te zien kreeg en dat Paus Johannes XXIII niet van plan was het Derde Geheim aan de wereld te openbaren. Hij impliceerde dat de inhoud van het Derde Geheim betrekking had op de afvallige "Supermacht" en het falen van het niet gecorrumpeerde leiderschap om deze adequaat te stoppen. William H. Kennedy, een auteur die Martin bijstond, schreef:

Wat Martin Lucifer's Loge of de Superforce noemde, verwijst naar een ... kliek binnen het Vaticaan die bepaalde aspecten van het kerkelijk beleid controleert en richtlijnen heeft opgesteld die seksueel misbruik op grote schaal door katholieke geestelijken mogelijk maken - een klein aantal van hen is betrokken bij satanisch ritueel misbruik. Deze factie is slechts een onderdeel van een grotere samenzwering die opereert binnen en buiten de Rooms-Katholieke Kerk. ... Plotseling werd het onweerlegbaar dat nu, tijdens dit pausdom, de rooms-katholieke organisatie een permanente aanwezigheid droeg van geestelijken die Satan aanbaden en dat leuk vonden; van bisschoppen en priesters die jongens en elkaar sodomiseerden; van nonnen die de "Zwarte riten" van Wicca uitvoerden, en die leefden in lesbische relaties... elke dag, inclusief zondagen en heilige dagen, werden daden van ketterij en godslastering en schanddaden en onverschilligheid gepleegd en toegestaan aan heilige Altaren door mannen die geroepen waren om priester te zijn. [vii]

Terwijl hij priester bleef, werd Martin vrijgesteld van zijn Jezuïtische geloften van stilte, armoede en gehoorzaamheid. Vrij om de met satanisme geïnfiltreerde Sociëteit van Jezus te ontmaskeren, verhuisde hij naar New York en werd een bestseller-schrijver en een vaste waarde bij Coast to Coast AM.[viii] In 1999 schreef hij: "Iedereen die bekend is met de gang van zaken in het Vaticaan in de afgelopen 35 jaar weet dat de vorst der duisternis zijn surrogaten had en nog steeds heeft in het hof van St. Pieter in Rome."[ix] Hij stierf terwijl hij werkte aan een boek, Primacy: Hoe de Institutionele Rooms Katholieke Kerk een creatie werd van de Nieuwe Wereld Orde, dat nooit het daglicht zag.[x] Misschien is dat ongepubliceerde exposé de reden waarom Maleachi stierf.

Wij denken dat het essentieel is om te herhalen dat Maleachi Martin ons waarschuwde voor twee oorlogen: De ene is al beslist en de andere is aan de gang. Ten eerste waarschuwde de voormalige Vaticaan-insider voor een interne oorlog tussen het pausdom en de Jezuïeten in The Jesuits: De Sociëteit van Jezus en het Verraad van de Rooms Katholieke Kerk in 1987. Ten tweede, in zijn non-fictie dynamo, Sleutels van dit Bloed: Paus Johannes Paulus II tegen Rusland en het Westen om de controle over de Nieuwe Wereld Orde, waarschuwde hij voor een drievoudige oorlog tussen de Rooms Katholieke Kerk, Marxisten, en zakelijke elites (zoals David Rockefeller en de Trilaterale Commissie, de Bilderberg-groep, en de Bohemian aanwezigen) om de controle over de ontluikende Nieuwe Wereld Orde, de utopische droom van alle globalisten beginnend met Nimrod: [xi] "Kom, laten wij ons een stad bouwen en een toren, waarvan de top tot aan de hemel reikt; en laten wij ons een naam maken, opdat wij niet over de gehele aarde verstrooid worden" (Genesis 11:4). Met het technologisch ongedaan maken van de verspreiding van Babel via het wereldwijde internet (Chardin's noosphere zoals gedetailleerd in ons boek Exo-Vaticana), kan Nimrods droom eindelijk gerealiseerd worden.

Door een visioen van Jezus, afgeleverd door een engel (Openbaring 1:1), heeft de apostel Johannes geprofeteerd dat de antichrist "gezag zal krijgen over alle stammen, en volken, en talen, en naties" (Openbaring 13:7). Martin's eerste oorlog werd beslist in het voordeel van de jezuïeten-kliek en brengt het koninkrijk van de Antichrist tot stand. Martin nam ook geen blad voor de mond toen hij schreef over de wereldwijde invloed van de interne oorlog; dit is Martins beschrijving van de omvang van oorlog nummer één - jezuïeten vs. pausdom - die is geëindigd doordat de eersten de laatsten hebben overgenomen:

Zoals zowel het pausdom als de jezuïeten weten, reiken de gevolgen van hun beleid veel verder dan de grenzen van de rooms-katholieke kerk; zelfs verder dan de bijna een miljard katholieke mannen en vrouwen over de hele wereld. Bijna alles wat in deze oorlog [pausdom vs. Jezuïeten] gebeurt, heeft direct en onmiddellijk te maken met de grote onenigheden die elke natie en volk in de wereld teisteren. Het raakt het hart van de rivaliteit tussen de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie, bijvoorbeeld, het raakt op dit moment het lot in ellende of geluk van 350 miljoen mensen in Latijns-Amerika, het raakt diepgaand de veranderende publieke morele code en nationale consensus van het Amerikaanse volk, het dreigende overwicht in menselijke aangelegenheden van de Volksrepubliek China; het tastbare voortbestaan van een vrij West-Europa; de veiligheid van Israël; de nog wankele belofte van een levensvatbaar zwart Afrika dat net aanbreekt. Al deze dingen, hoe op zichzelf staand en los van elkaar staand ze ook mogen lijken, zijn niet alleen met elkaar verweven, maar zijn en worden diepgaand beïnvloed door de getijden en de uitkomst van de wereldwijde botsing tussen het pausdom en de Sociëteit van Jezus.[xii]

Als eerste jezuïetenpaus was kardinaal Jorge Mario Bergoglio de existentiële overwinnaar van die interne oorlog tussen traditionalisten en modernisten. Nu heeft de eerste Jezuïetenpaus zich ontpopt als een schaamteloze marxist, een van Martins grootste angsten.

VERBONDEN MET KOMENDE OORLOG IN HET MIDDEN-OOSTEN!? Meer dan een decennium in de maak! Baanbrekende documentaire in première op COUNTDOWN CONFERENTIE!

Over de tweede, externe oorlog tussen het marxisme, de wereldelite en de Rooms-Katholieke Kerk schreef Martin: "De concurrentie begon en blijft een driestrijd, want dat is het aantal rivalen met voldoende middelen om een nieuwe wereldorde te vestigen en te handhaven."[xiii] Interessant als een Jezuïet die doordrenkt is van het marxisme, vertegenwoordigt Paus Franciscus de opmerkelijke combinatie is van twee van Martins drie concurrenten voor de troon van de Nieuwe Wereldorde. Natuurlijk kunnen we er een vierde aan toevoegen. Martins meer dan zevenhonderd pagina's tellende epos, Keys of this Blood, was in 1990 al een vooruitziende blik, maar werd geschreven voordat de Islam weer een rol ging spelen op het wereldtoneel. Martin had waarschijnlijk nooit gedacht dat de door olie gefinancierde Mahdisten zoals de IS van vandaag over de financiën en de wilskracht zouden beschikken om daadwerkelijk kernwapens te verkrijgen en te laten ontploffen. De Associated Press meldt dat lokale autoriteiten van het kleine, door land omsloten Oost-Europese land dat bekend staat als de Republiek Moldavië (post USSR), in samenwerking met de FBI vier pogingen hebben onderbroken om nucleair materiaal te kopen van Moldavische bendes met diepe Russische connecties. Dat betekent dat van vier pogingen, waaronder de meest recente waarbij een deal werd gesloten met een vertegenwoordiger van de IS,[xiv] waarvan zij op de hoogte zijn, niet kan worden uitgesloten dat de IS is geslaagd in een nog niet ontdekte nucleaire "koop". Desondanks geloven wij dat de Islam de antithese is in de lange dialectiek van de bovennatuurlijke machten en vorstendommen - de synthese en de prijs voor de overwinnaar is de controle over de Nieuwe Wereld Orde.

Stelling: Westers kapitalisme, democratische republiek.

Antithese: Sharia wetgeving, Islamitische theocratie.

Synthese: Technocratisch socialisme, een marxistische Nieuwe Wereld Orde met autoriteit om rijkdom te herverdelen.

Omdat hij paus Johannes Paulus II als een overtuigd vijand van het communisme beschouwde, verkeerde Martin ook in de onjuiste veronderstelling dat de drie spelers in oorlog nummer twee elkaar wederzijds uitsloten.[xv] Niettemin markeert paus Franciscus ook de samensmelting van marxisme en Vaticanum II-katholicisme - twee van Martins drie. Dit voegt nieuwe relevantie toe aan de profetieën die we eerder hebben besproken. Voornamelijk wat wij de "vernietiger profetie" noemen, gebaseerd op het onwaarschijnlijke "toeval" dat Bergoglio's pauselijke naamgenoot, de heilige Franciscus van Assisi, gedocumenteerd is als iemand die zijn volgelingen waarschuwde voor zeven profetische beproevingen die zich concentreren op een niet-kanoniek gekozen paus die tijdens de Verdrukking als een vernietiger wordt bestempeld.

De uitgave van de profetieën van Franciscus die wij citeren, maakt een voetnoot bij de profetie en zegt: "Marcus van Lissabon en anderen menen dat deze profetie haar vervulling vond in het grote schisma dat de Kerk desoleerde na de verkiezing van Urbanus VI, in het jaar 1378. Maar het kan ook gedeeltelijk verwijzen naar andere rampen die de Kerk in de laatste eeuwen zijn overkomen."[xvii] Franciscus van Assisi stierf op 3 oktober 1226, maar afgezien van de mening van Mark van Lissabon, was het "grote" schisma van 1336 niet zo groot; het was voor het grootste deel een saaie interne rooms-katholieke aangelegenheid. Volgens de Katholieke Encyclopedie:

Ondertussen, in naam van de paus, stelden de voornoemde kardinalen twee middelen voor om de geschillen te beslechten, een algemeen concilie of een compromis. Van beide middelen werd gebruik gemaakt ten tijde van het Westerse Schisma. Maar de tegenstanders van Urbanus besloten tot gewelddadige maatregelen en verklaarden hun bedoelingen in een brief van de grootst mogelijke onbeschaamdheid. Op 2 augustus werd deze brief gevolgd door de beroemde "Verklaring", een meer hartstochtelijk dan exact document, dat tegelijk de rol aannam van geschiedschrijver, rechtsgeleerde en aanklager. Zeven dagen later publiceerden zij een encycliek, waarin zij de valse en schadelijke beschuldigingen tegen Urbanus herhaalden, en op 27 augustus vertrokken zij van Anagni naar Fondi, waar zij de bescherming genoten van zijn heer (Urbanus' aartsvijand), en dicht bij Joanna van Napels waren; deze laatste had aanvankelijk veel belangstelling voor Urbanus getoond, maar werd spoedig teleurgesteld door zijn wispelturige gedrag. Op 15 september sloten de drie Italiaanse kardinalen zich bij hun collega's aan, misschien beïnvloed door de hoop zelf paus te worden, of misschien bang door het nieuws dat Urbanus op het punt stond negenentwintig kardinalen te benoemen om in de vacatures te voorzien die de dertien Franse kardinalen hadden achtergelaten. Karel V van Frankrijk, die steeds meer twijfelde aan de wettigheid van Urbanus' verkiezing, moedigde de Fondi-factie aan een rechtmatige paus te kiezen, die Frankrijk welgevalliger was. Een brief van hem kwam op 18 september en bespoedigde een gewelddadige oplossing. Op 20 september werd Robert van Genève tot paus gekozen, en op deze dag begon het Westerse Schisma.[xviii]

Het komt niet bepaald overeen met Franciscus' beschrijving, die meer klinkt als wat men zou moeten verwachten in de Grote Verdrukking, beschreven door Daniël en Jezus (Daniël 12:1; Mattheüs 24:21). Franciscus zet deze klassieke eindtijd teksten parallel.

Er zullen grote beproevingen en verdrukkingen zijn; verwarring en tweedracht, zowel geestelijk als wereldlijk, zullen overvloedig zijn; de naastenliefde van velen zal verkillen en de boosaardigheid van de goddelozen zal toenemen. De duivels zullen ongewone macht hebben, de onbevlekte zuiverheid van onze Orde, en van anderen, zal zozeer verduisterd worden dat er maar weinig christenen zullen zijn die de ware Soevereine Paus en de Roomse Kerk met een trouw hart en volmaakte naastenliefde zullen gehoorzamen."[xix]

De formulering is duidelijk geënt op het leven van Jezus: "En omdat de ongerechtigheid overvloedig zal zijn, zal de liefde van velen verkillen" (Mattheüs 24:12). Wij denken dat dit impliceert dat Franciscus wilde dat wij dit zouden opvatten als een visie op het einde der tijden en niet als een interne verdeeldheid. We verbonden de punten voor het eerst in Petrus Romanus (2012):

Verdere speculaties over het vrijmetselaarscomplot dat oorspronkelijk in de Alta Vendita werd geschetst, lijken verband te houden met wat er in de conclaven van 1958 en 1963 gebeurde, omdat tijdens deze geheime bijeenkomsten de pausen werden "gekozen" die het Tweede Vaticaans Concilie en zijn Vendita-achtige ketterse decreten zouden uitvoeren. Natuurlijk kunnen we opnieuw een overvloed aan kerkvaders, Mariaverschijningen en katholieke zieners aanhalen die deze gebeurtenissen hebben voorspeld als een voorspel op de komst van Petrus Romanus. Zelfs de heilige Franciscus van Assisië - een van de meest vereerde religieuze figuren uit de geschiedenis - riep kort voor zijn dood zijn volgelingen bijeen en profeteerde dat: "In de tijd van deze verdrukking zal een man, niet canoniek gekozen, tot het pontificaat worden verheven, die door zijn sluwheid zal trachten velen in dwaling en dood te brengen. ... Sommige predikers zullen over de waarheid zwijgen, en anderen zullen haar vertrappen en verloochenen... want in die dagen zal Jezus Christus hun geen ware Herder zenden, maar een vernietiger."[xx]

Kwalificeert Bergoglio's verkiezing door anti-Benedictus samenzwering[xxi] niet als "niet-canoniek"? Oorspronkelijk brachten wij de profetie van Franciscus over de vernietiger in verband met de profetie van Malachius over de pausen, omdat beide het oordeel over Rome voorspelden. De "profetie van de pausen", tenminste gepubliceerd aan het einde van de zestiende eeuw, voorspelt het volgende tijdens Franciscus' bewind:

In de uiterste vervolging van de Heilige Roomse Kerk zal Petrus de Romein zetelen, die de schapen zal voeden in vele verdrukkingen; wanneer deze voleindigd zijn, zal de Stad der Zeven Heuvelen verwoest worden, en de vreselijke rechter zal zijn volk oordelen. Het Einde.[xxii]

Dat is de Engelse vertaling van de Latijnse tekst in Arnold de Wion's Lignum Vitae (Boom des Levens), die oorspronkelijk werd gepubliceerd in 1595.[xxiii] Als deze profetie geldt, en tot nu toe is dat zo, dan is paus Franciscus noodzakelijkerwijs Petrus Romanus (dat wil zeggen ZONDER dat hij canoniek gekozen is), omdat hij de laatste paus is op de opeenvolgende lijst die aan de Ierse heilige wordt toegeschreven. In 2013 stonden Tom Horn en Cris Putnam tegenover rooms-katholieke apologeten die het als een hoax bestempelen in de WND documentaire: De laatste Paus? Maar niemand was bereid de vraag te beantwoorden die Putnam stelde: "Als het een hoax is, waarom hebben dan zoveel van jullie 'onfeilbare' pausen het onderschreven?" Men kon bijna een speld horen vallen.

IS DE MENSHEID AAN HET AFTELLEN NAAR APOCALYPTICA!? KIJK HET PROGRAMMA OVER WAT ER OP ONZE WERELD AFKOMT!

Wij beweren niet dat onze hypothese van de Valse Profeet bewezen is, maar veeleer dat zij nog steeds op tafel ligt, en nog steeds op spoor ligt zoals wij oorspronkelijk voorstelden. Hoewel wij in deze serie vele bevestigingen bespreken, begrijpen wij dat deze niet onze hypothese bewijzen, maar wij stellen wel dat ook nog niets haar heeft gefalsifieerd.[xxiv] Wij zien dus geen dwingende reden om af te wijken van ons oorspronkelijke idee dat de zittende paus heel goed het tweede Beest kan zijn dat uit de aarde oprijst. "Het had twee hoornen als een lam, en het sprak als een draak" (Openbaring 13:11).

Onze beweegredenen zijn niet louter bijkomstig. Wij zullen waarschijnlijk door katholieke en amillenniale apologeten worden beschuldigd van zogenaamde krantenexegese, maar het is werkelijk gebaseerd op wetenschappelijk exegetisch onderzoek van de oude apocalyptische symboliek. De nieuwtestamenticus Craig Keener schrijft: "Het 'gehoornde lam' parodieert waarschijnlijk Christus (Openbaring 5:6)"[xxv] en het "vuur uit de hemel van de Valse Profeet parodieert en relativeert zo ogenschijnlijk de wonderbaarlijke kracht van Gods getuigen" (Openbaring 11).[xxvi] De ESV Studiebijbel merkt op dat de "horens van een dier, die het zowel voor verdedigings- als offensieve gevechten gebruikt, vaak in de Schrift worden aangetroffen als symbool van de militaire macht van een natie"[xxvii] - vandaar, een machtige leider die op Christus lijkt, maar toch namens de draak spreekt. Gezien de historische situatie zijn wij van mening dat er eenvoudigweg geen betere kandidaat is dan de plaatsvervanger ("in plaats van") van Christus, de hoogste Romeinse Paus Franciscus. Dienovereenkomstig blijven wij bij onze exegese van 2012 dat "twee horens, als een lam dat spreekt als een draak" een machtige (horens) christelijke (lamachtige) leider lijkt te voorspellen, die clandestien het bod van Satan (de draak) uitvoert.

Nu heeft deze paus opgeroepen tot een "laarzen-op-de-grond" oorlog tegen een groep Mahdisten die, in reactie op de Islamitische eschatologie, en uitdagen om Rome omver te werpen. Zij zijn van plan een zwarte vlag te laten wapperen bovenop de beruchte geïmporteerde Egyptische obelisk, de obelisk op het Sint Pietersplein met een wereldwijd windroos kompas dat wijst naar de Rotskoepel en de Hagia St. Sophia kerk van Constantinopel,[xxviii] hen verbindend met "een van de machtigste sterrenpoorten ter wereld"[xxix] zoals door mijzelf betoogd in Zenith 2016 en Op het Pad van de Onsterfelijken. Hoewel ze een reële bedreiging vormen, toont de branie die de IS tentoonspreidt echte vastberadenheid, ze zijn misschien krankzinnig, maar ze zijn wel serieus.

VOLGEND DEEL: Afghanistan, ISIS, en de agenda van de wereldregering van paus Franciscus

Eindnoten: < /p>

[i] Rod Dreher, “The Anti-Benedict Conspiracy,” The American Conservative , September 25, 2015, http://www.theamericanconservative.com/dreher/the-anti-benedict-conspiracy/ accessed October 8, 2015.

[ii] Howard Fineman, “Pope Francis Wants to Be President of the World,” The Huffington Post, September 24, 2015, http://www.huffingtonpost.com/entry/pope-francis-world-leader_56041e79e4b00310edfa4d0f .

[iii] “Barack Obama Is ‘President of the World’,” CNN, November 5, 2008, http://edition.cnn.com/2008/POLITICS/11/05/international.press.reaction/ .

[iv] Michael Day, “Pope Francis Assures Atheists: You Don’t Have to Believe in God to Go to Heaven,” Independent , September 11, 2013, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/pope-francis-assures-atheists-you-don-t-have-to-believe-in-god-to-go-to-heaven-8810062.html , accessed October 9, 2015.

[v] “Pope Francis: New York Pizza Rat Symbolizes Jesus’ Burden,” National Report , September 28, 2015, http://nationalreport.net/pope-francis-new-york-pizza-rat-symbolizes-jesus-burden/#sthash.CWfJflXl.dpuf , accessed October 11, 2015.

[vi] “Rat” synonyms, Thesaurus.com, http://www.thesaurus.com/browse/rat , accessed October 7, 2015.

[vii] William H. Kennedy, Lucifer’s Lodge: Satanic Ritual Abuse in the Catholic Church (Sophia Perennis, 2004)180, 178–179.

[viii] “Malachi Martin,” Coast to Coast AM, http://www.coasttocoastam.com/guest/martin-malachi/5751 , accessed October 7, 2015.

[ix] “Two Eminent Churchmen Agree: Satanism Is Practiced in Vatican,” The Fatima Network Crusader, http://www.fatimacrusader.com/cr54/cr54pg96.asp , accessed October 13, 2015.

[x] Petrus Romanus , 93.

[xi] Former Vatican insider.

[xii] Malachi Martin, The Jesuits: The Society of Jesus and the Betrayal of the Roman Catholic Church (New York: Linden Press, Simon & Schuster, 1987), 14.

[xiii] Malachi Martin, Keys of This Blood: Pope John Paul II Versus Russia and the West for Control of the New World Order , (New York: Simon & Schuster, 1990), 15.

[xiv] Raphael Poch, “ISIS Looking to Build Nuclear Weapons, Turning to Moldovan Gangs for Materials,” Breaking Israel News , October 11, 2015, http://www.breakingisraelnews.com/50839/isis-looking-build-nuclear-weapons-turning-moldovan-gangs-materials-terror-watch/#Is2RA70ukhRLX5SD.99 , accessed October 12, 2015.

[xv] Martin, Keys of This Blood , 20.

[xvi] St. Francis of Assisi, Works of the Seraphic Father St. Francis of Assisi (London, R. Washbourne. 1882), 250.

[xvii] Ibid.

[xviii] “Pope Urban VI,” in Catholic Encyclopedia , New Advent, http://www.newadvent.org/cathen/15216a.htm , accessed December 18, 2015.

[xix] St. Francis Of Assisi, Works of the Seraphic Father, 248.

[xx] Horn and Putnam, Petrus Romanus, 478–479.

[xxi] Rod Dreher, “The Anti-Benedict Conspiracy,” The American Conservative , September 25, 2015, http://www.theamericanconservative.com/dreher/the-anti-benedict-conspiracy/ accessed October 8, 2015.

[xxii] Petrus Romanus , 15, citing Arnold de Wion, Lignum Vitae , (1595), 307– 311.

[xxiii] Arnold de Wion, Lignum Vitae , (1595), 307–311, available here: https://books.google.com/books?id=UJommEJQ5o0C&dq=Lignum%20Vitae%20book%202&pg=PA307#v=onepage&q&f=false .

[xxiv] See Carl Popper material in Petrus Romanus, page 43.

[xxv] Craig S. Keener, The IVP Bible Background Commentary: New Testament (Downers Grove, IL: Intervarsity Press, 1993), Re 13:11–12.

[xxvi] Ibid.

[xxvii] Paul D. Wegner and Iain Duguid note on “Daniel 8:3” in The ESV Study Bible (Wheaton, IL: Crossway Bibles, 2008), 1602.

[xxviii] Thomas Horn and Cris Putnam, On the Path of the Immortals: Exo-Vaticana, Project L.u.c.i.f.e.r., and the Strategic Locations Where Entities Await the Appointed Time (Crane, MO: Defender, 2015), 283–284; CortLindahl, “The Geomancy of St. Peter’s Square and the Vatican,” http://survivalcell.blogspot.com/p/geomancy-of-st-peters-square-and.html , (accessed October 13, 2015).

[xxix] Horn and Putnam, On the Path, 319–352.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 29: ISIS, Pope Francis, and Identity of the Destroyer » SkyWatchTV