www.wimjongman.nl

(homepagina)


Tijdgeest 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 23:
Afghanistan, Taliban, Isis, het Vaticaan, en de laatste Romeinse keizer

29 augustus 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Noot van DR. THOMAS HORN: Vanwege de zich ontvouwende gebeurtenissen in Afghanistan en het bredere Midden-Oosten, heb ik besloten een sprong voorwaarts te maken in deze serie om de dringende profetische implicaties te onderzoeken rond de activiteiten, de spelers en de acties van de huidige Amerikaanse regering, die bijbels gezien zijn afgestemd op de slag van Armageddon.

Terwijl de hele wereld kijkt naar het Afghanistan-debacle zijn de meesten zich niet bewust hoe diep het zich ontvouwende scenario verbonden is met de eindtijdprofetieën, Zeitgeist 2025, en de komst van een Laatste Romeinse Keizer, Antichrist en zijn Valse Profeet.

Zowel de Taliban als ISIS zijn verbonden met de triggers die deze gebeurtenissen in gang zetten en voor de rest van deze serie zullen we dieper ingaan op wat je moet weten over dit zich snel ontvouwende scenario.

Onder Trump werd ons verteld dat ISIS was weggevaagd. Maar talrijke nieuws- en inlichtingendiensten melden dat Islamitische Staat terug is en "een bedreiging vormt voor de Amerikanen in Afghanistan nu de regering-Biden duizenden Amerikaanse burgers en Afghaanse bondgenoten probeert te evacueren.

"De dreiging is reëel. Het is acuut. Ze is hardnekkig. En het is iets waar we ons op richten met elk middel in ons arsenaal," vertelde Jake Sullivan, de nationale veiligheidsadviseur van president Biden aan CNN toen hem gevraagd werd of mensenmassa's op de internationale luchthaven van Kabul kwetsbaar zijn voor terroristische aanslagen.

"President Biden, sprekend vanuit het Witte Huis, zei: 'We weten dat terroristen kunnen proberen om de situatie uit te buiten en onschuldige Afghanen of Amerikaanse troepen als doelwit te nemen.'"[i]

Deze week deden ze precies dat, en doodden en verwondden tientallen, waaronder Amerikaanse kinderen en volwassenen. De moorddadige schurken bekend als ISIS-K beloven dat dit slechts het eerste salvo is[ii] en, dankzij Biden, zijn ze tot de tanden bewapend met geavanceerd militair wapentuig betaald door de Amerikaanse belastingbetalers.

KIJK NAAR de 5 MINUTEN DURENDE CLIP VAN LTC ROBERT MAGINNIS OP DE TURKSE TV OVER DE GEVOLGEN VAN BIDENS AFGHANISTAN-DEBACLE

Maar laat me een voorspelling doen die dit meteen dichter bij huis brengt: Ergens in de komende achtenveertig maanden zullen de Taliban, de Islamitische Staat en/of hun medestanders, die vaak vechten tussen hun eigen facties (bijvoorbeeld ISIS-K werd "ongeveer zes jaar geleden gevormd door ontevreden leden van de Pakistaanse vleugel van de Taliban en wordt verondersteld radicaler te zijn dan de Taliban die momenteel het grootste deel van Afghanistan controleert. De gewelddadige aanvallen van de groep - waaronder tientallen alleen al dit jaar - zijn vaak gericht tegen de sjiitische moslimminderheid in Afghanistan [en] volgens The New York Times zijn duizenden strijders die banden hebben met de Taliban, ISIS-K en Al Qaida de afgelopen maanden naar Afghanistan gegaan, waardoor een gecompliceerde dynamiek tussen rivaliserende groepen is ontstaan")[iii] en die gaan een massavernietigingswapen gebruiken. Het zal van een zodanige omvang en impact zijn dat de internationale verontwaardiging groot genoeg is om zelfs het Vaticaan zijn eerste kaart te laten uitspelen, die is voorbereid door subtiele verwijzingen naar de rechtvaardige oorlogstheorie (later onderzocht) in de aanloop naar deze voorspelde gebeurtenis. Wanneer dit massavernietigingswapen (elektromagnetische puls, biologisch wapen, chemisch wapen, vuile radiologische bom, of atoombom die wijdverspreide schade veroorzaakt) wordt gebruikt door de Taliban en/of ISIS, zal de Roomse paus oproepen tot het nieuw leven inblazen van de christelijke regels voor "rechtvaardige oorlog".

Een coalitieleger, vergelijkbaar met de invasie van Irak in 2003, zal worden gevormd om de islamitische radicalen serieus aan te pakken. Afgezien van de geopolitiek zullen de jihadisten de goedkeuring van het Vaticaan voor een oorlog zien als een nieuwe en laatste religieuze kruistocht - een feitelijke vervulling van hun dertienhonderd jaar oude Hadith, waarin naar verluidt de uitspraken van de profeet Mohammed worden geciteerd over een kalifaat in de laatste dagen dat het opneemt tegen "het leger van Rome" om e "Malahim" te ontketenen - het equivalent van Armageddon in de christelijke leer, een strijd die ISIS uiteindelijk denkt te zullen winnen. Deze oorlog zal volgens ISIS de komst uitlokken van de Mahdi (hun Messias), de Al-Masih ad-Dajjal (Antichrist), en Isa (Jezus), die de Antichrist-figuur aan de spies rijgt en namens het moslimleger strijdt.

Het is mijn overtuiging dat paus Franciscus (of welke paus dan ook die op dat moment op de troon van Petrus in het Vaticaan zit) zichzelf - en Rome - zal zien als temidden van de zich ontvouwende profetie, waarop de huidige paus bij verschillende gelegenheden heeft gezinspeeld, onder meer door het ISIS-terrorisme in verband te brengen met het einde van de wereld. [Franciscus heeft zelfs aanbevolen dat mensen Lord of the World lezen - een verwant boek uit 1907 van monseigneur Robert Hugh Benson dat de heerschappij van de antichrist en de relatie van het Vaticaan met het einde van de wereld beschrijft, wat zowel Franciscus als emeritus paus Benedictus "profetisch" hebben genoemd. Dit is niet verwonderlijk, aangezien de regerende paus een overtuigd gelovige is in de profetieën en naar verluidt aanvaardt dat hij "Petrus Romanus" zou kunnen zijn, de laatste paus (nr. 112) uit de beroemde "Profetie van de pausen", toegeschreven aan de heilige Malachy (dat wil zeggen, tenzij Franciscus niet canoniek werd verkozen, wat we later zullen bespreken, een intrigerende mogelijkheid die bijkomende vreemde en profetische alternatieven voor het verhaal biedt). De bestseller van Cris Putnam en mijzelf, getiteld Petrus Romanus: The Final Pope Is Here heeft deze mystieke profetie grondig en kritisch ontleed en vond wijdverspreide steun voor het document bij katholieken en zelfs bewijs dat, door de jaren heen, kardinalen pausen hebben gekozen die op een of andere manier kunnen worden gezien als vervulling van hun lijn in deze profetie. Wat paus Franciscus betreft, staat hier wat de laatste regel van de profetie zegt:

In de uiterste vervolging van de Heilige Roomse Kerk zal Petrus de Romein [Paus #112, Petrus Romanus] zetelen, die zijn schapen zal weiden in vele verdrukkingen, en wanneer deze dingen voleindigd zullen zijn, zal de stad van zeven heuvelen verwoest worden, en de vreselijke rechter zal zijn volk oordelen. Het Einde.

Toen Jesuit Jorge Mario Bergoglio (Paus Franciscus) werd "verkozen" tot Paus nr. 112, deed hij onmiddellijk een aantal fascinerende dingen om zich in te wikkelen in zijn "Petrus de Romein" titel:

  • Ten eerste nam hij als zijn naamgenoot de heilige Franciscus van Assisi, een Italiaanse (Romeinse) broeder wiens oorspronkelijke naam Giovanni was, maar die later werd veranderd in Francesco di Pietro (Petrus) di Bernardone-een naam die letterlijk vertaald kan worden "Petrus de Romein" uit de laatste regel van de Profetie van de Pausen.
  • Ten tweede weet paus Franciscus dat Franciscus van Assisi een profeet was en dat hij voorspelde dat deze laatste paus "tot het pontificaat zou worden verheven, die door zijn sluwheid zal trachten velen in dwaling en dood te brengen...want in die dagen zal Jezus Christus hun geen ware herder zenden, maar een vernietiger". Het is verbazingwekkend dat Franciscus als naamgenoot een man zou kiezen die dit voorspelde van de laatste paus.
  • Ten derde benoemde paus Franciscus Pietro Parolin tot staatssecretaris van het Vaticaan - een man die op de troon van Petrus zou kunnen zitten als paus Franciscus met pensioen gaat (zoals Benedictus deed), sterft of wordt vermoord, en wiens naam ook kan worden gezien als "Petrus de Romein". Als Franciscus niet canoniek verkozen zou worden, zou Pietro Parolin in dat scenario de echte Paus nr. 112 worden.

En dan zijn er nog die beroemde laatste woorden uit de Profetie van de Pausen zelf, waarin staat: "Wanneer deze dingen voleindigd zullen zijn, zal de stad van zeven heuvelen verwoest worden, en de vreselijke rechter zal zijn volk oordelen." Dit idee, dat de stad Rome vernietigd zal worden tijdens het bewind van paus nr. 112 (en vlak voor de wederkomst van Jezus Christus als Rechter), is een visie die herhaald wordt in talrijke oude profetieën uit Griekse, Joodse, Katholieke, en Moslim culturen. Dit omvat ook wat ISIS uit hun Hadith putten - dat zij ten strijde zullen trekken tegen het leger van Rome en het hoofdkwartier van het Vaticaan zullen vernietigen. ISIS heeft zelfs een film geproduceerd die deze apocalyptische gebeurtenis afbeeldt, culminerend in de vernietiging van Rome.[v] In samenhang met de voorspelling hebben zij gedreigd Paus Franciscus te vermoorden,[vi] en de paus heeft gereageerd door te zeggen dat hij bereid is vermoord te worden als dat Gods wil is; hij hoopt alleen dat het geen pijn doet. [vii] Naarmate dit verhaal zich verder ontvouwt in de richting van het conflict dat ik voorspel, wordt het steeds duidelijker dat zowel paus Franciscus als ISIS geloven dat ze verwikkeld zijn in een eindtijdscenario, waardoor sommige van wat Franciscus heeft gezegd en gedaan sinds zijn "verkiezing" duidelijker wordt binnen een grotere oraculaire context.

Bijvoorbeeld, naast wat de ISIS Hadith en de Profetie van de Pausen zeggen over de vernietiging van Rome, wijdde paus Franciscus, kort nadat hij het pontificaat aanvaardde, de wereld aan "Onze Vrouwe van Fatima" tijdens de mis op het Sint Pietersplein.[viii] Franciscus kent de profetieën en controverses die verbonden zijn met Fatima, inclusief het visioen van de "Heilige Vader" (paus) die tussen een verwoeste stad (het Vaticaan) loopt wanneer ISIS-achtige strijders binnenrennen en hem doden. Franciscus gelooft in deze profetie (duidelijk waarom hij de wereld precies aan deze Mariaverschijning wijdde), en ISIS zweert het te laten gebeuren. In Petrus Romanus, merkten we op:

Het derde deel van het Geheim van Fatima, dat op 26 juni 2000 in zijn geheel door het Vaticaan zou zijn vrijgegeven, lijkt een echo te zijn van de visioenen van Pius X. Een gedeelte van het materiaal luidt:

...voordat hij daar aankwam, liep de Heilige Vader door een grote stad die half in puin lag en half bevend met haperende pas, behept met pijn en verdriet, bad hij voor de zielen van de lijken die hij onderweg tegenkwam... op zijn knieën aan de voet van het grote kruis werd hij gedood door een groep soldaten die kogels en pijlen op hem afvuurden, en op dezelfde manier stierven als de een na de andere Bisschoppen, Priesters, mannelijke en vrouwelijke Religieuzen, en diverse leken van verschillende rangen en standen.[ix]

Het is interessant, gezien de voorspelling van Fatima, dat Paus Franciscus ook de hand heeft uitgestoken naar Kabbalistische rabbijnen, wier Zohar (het belangrijkste werk van de Joodse Kabbala, dat meer dan zevenhonderd jaar geleden in het middeleeuws Aramees werd geschreven) ook deze vernietiging van Rome voorspelt (Vaera-deel, deel 3, sectie 34) in verband met de geheime komst van de "Messias" in het jaar 2013 (is dit de reden waarom toprabbi's in Israël zeggen dat de presentatie van de verborgen Messias aan de wereld op handen is?). En, nadat deze "Messias" zich bekend heeft gemaakt aan de internationale gemeenschap, "zullen de koningen van de wereld zich verzamelen in de grote stad Rome, en de Heilige zal vuur en hagel en meteoorstenen over hen uitstorten, totdat zij allen vernietigd zijn."[x]

De diepte waarop paus Franciscus kan worden gedacht als een mysticus en gelovige in dergelijke profetie met betrekking tot de komende vernietiging van Rome kan ook verband houden met zijn kennis van de Cumaeïsche Sibyl, wier profetie over de terugkeer van de god Apollo (in het Nieuwe Testament geïdentificeerd als de geest die de Antichrist zal bewonen) is gecodeerd op het Grootzegel van de Verenigde Staten (zoals grondig onderzocht in Zeitgeist 2025), [xi] en in de katholieke kunst (van altaren tot geïllustreerde boeken en zelfs haar verschijning op het plafond van de Sixtijnse Kapel, waar vier andere Sibyls zich bij haar voegen [Paulus heeft in het Nieuwe Testament een demon uit zo'n profetes geworpen]), en de profeten van het Oude Testament op plaatsen van heilige eer. Maar deze Kumaea, die zo prominent aanwezig is in de meest gevierde kapel van het katholicisme, heeft nog andere beroemde en vergeten profetieën voortgebracht, die we later zullen onderzoeken om te laten zien hoe zij werd geciteerd door de vroege kerkvaders en in feite de islamitische Mahdi van het einde der tijden verbond met een "Laatste Romeinse Keizer" - een eschatologische figuur wiens tijd, en wiens catastrofale oorlog, nu zou kunnen zijn aangebroken.

Zal Paus Franciscus degene zijn die de rol van de laatste Romeinse keizer zal spelen? Of zal het een andere paus zijn? Was er iets vreemds aan het conclaaf waaruit paus Franciscus tot het pontificaat is gekomen? Is er eerder iets gezegd dat suggereert dat hij niet echt "canoniek verkozen" was?

Zelfs sommige katholieken denken dat er tijdens het laatste conclaaf[xii] "onwettige" activiteiten achter gesloten deuren hebben plaatsgevonden en dat Franciscus, om redenen die we nog niet begrijpen, als een tijdelijke "plaatsvervanger" is ingezet totdat de echte paus #112 (Petrus Romanus) kon worden geïnstalleerd. Ook dit zou een echo kunnen zijn van de keuze van Franciscus van Assisi als naamgever, want de oude broeder voorspelde: "een man, die niet canoniek gekozen is, zal tot het pontificaat verheven worden". De mysterieuze redenen rond een "plaatsvervangende" paus - een valse paus - is grotendeels onbekend bij het publiek, maar werd voorzien door mystici als pater Herman Bernard Kramer in zijn werk, Het Boek van het Lot. Tijdens een ongebruikelijke interpretatie die hij maakte van het twaalfde hoofdstuk van het boek Openbaring betreffende "het grote wonder" genoemd in vers één, schreef pater Kramer:

Het "teken" in de hemel is dat van een vrouw met kind, schreeuwend in haar barensweeën en angst voor de bevalling. In die barensweeën baart zij een welbepaalde "persoon" die de Kerk met een ijzeren staf zal regeren (vers 5). Het wijst dan op een conflict dat binnen de Kerk wordt uitgevochten om iemand uit te kiezen die "over alle volken zal heersen" op de duidelijk aangegeven manier. In overeenstemming met de tekst is dit onmiskenbaar een PAPAALSE VERKIEZING, want alleen Christus en zijn plaatsvervanger hebben het goddelijke recht over ALLE VOLKEREN te regeren... Maar op dit moment kunnen de grote machten een dreigende houding aannemen om de verkiezing van de logische en verwachte kandidaat te belemmeren door te dreigen met een algemene afvalligheid, moord of gevangenneming van deze kandidaat als hij wordt gekozen.[xiii]

Hoewel ik het niet eens ben met Kramers interpretatie van het boek Openbaring, komt zijn vrees dat "grote machten een dreigende houding kunnen aannemen om de verkiezing van de logische en verwachte kandidaat te belemmeren" overeen met het sentiment van priesters die elders in ons boek Petrus Romanus worden genoemd, die een crisis voor de Kerk zien aankomen, en de laatste Romeinse keizer (Antichrist) als gevolg daarvan zien opstaan. In het jaar 2021 is paus Franciscus openlijk op zoek naar een wereldwijde politieke autoriteit (zoals de VN) om hem bij te staan bij de uitvoering van zijn religieuze en sociale agenda. Zal de paus naar voren stappen om de profetie van de Cumaeïsche Sibyl te vervullen... of staan er anderen in de coulissen te wachten? Hoe dan ook, ik voorspel dat een massavernietigingswapen van ISIS en een oproep van Rome om oorlog te sanctioneren, spoedig zal resulteren in zowel moslims als Romeinen die zich in hun eigen apocalyptica storten.

Taliban, ISIS, en de laatste Romeinse keizer

Ten eerste is de Islamitische religie monotheïstisch en Abrahamitisch, en het heeft zijn wortels in de Koran (Arabisch: "de voordracht"), waarvan Moslims (volgelingen van het Islamitische geloof) geloven dat het de exacte en letterlijke woorden zijn van Allāh (Arabisch: "de God [van de Abrahamitische religies]"). Er zijn veel gemeenschappelijke elementen tussen de fundamentele Islam en het Christendom, zoals geloof in slechts één God; de boodschap en leringen van de profeten Noach, Abraham, Mozes, David (en anderen), evenals Christus; Christus als profeet (maar niet goddelijk in de Islam); het Oude en Nieuwe Testament zijn heilig; de goddeloosheid van Satan; de verschijning van de Antichrist; en hemel en hel... enzovoort. Een vredig begin, zou men denken. Maar net zoals er binnen het christendom verschillende denominaties bestaan waarin de fundamentele overtuigingen en leefgewoonten uiteenlopen, zo zijn er ook binnen de islam verschillende sekten (soennieten, sjiieten, soefi's, kharijieten, ahmadiyya's, enz.), onder elk waarvan tal van verschillende stromingen bestaan - en allemaal met hun eigen opvattingen over geweld.

IS DE MENSHEID AAN HET AFTELLEN NAAR APOCALYPTICA!? MUST WATCH PROGRAMMA OVER WAT ER OP ONZE WERELD AFKOMT!

Tot welke behoort ISIS? Men zegt dat zij het wahhabisme aanhangen, een tak van de soennitische islam. Wahhabisme wordt door neutrale en onbevooroordeelde bronnen omschreven als een "religieuze hervormingsbeweging... [waarin] volgelingen geloven dat zij een religieuze verplichting hebben... voor een herstel van de zuivere monotheïstische eredienst. "[xiv] Maar zelfs onder veel moslims, zoals die achter de As-Sunnah Foundation of America (ASFA) wiens mission statement op de voorkant van hun webpagina zegt "Eenheid, Kennis, en Begrip voor de Moslim Gemeenschap,"[xv] is het Wahhabisme "de meest extremistische pseudo-Sunni beweging vandaag de dag."[xvi] De ASFA zegt verder: "Ongeacht wat zij denken, zij [Wahhabis] volgen niet authentiek de Islamitische bronnen."[xvii]

Andere deskundigen zeggen dat de "beste" manier om het geloofssysteem van ISIS te beschrijven salafistisch is, een geloof in de letterlijke interpretatie van de woorden en daden van Mohammed en zijn vroege opvolgers (salaf is Arabisch voor "voorouder") en dat terwijl alle wahhabisten salafisten zijn, niet alle salafisten wahhabisten zijn. In feite wordt "wahhabi" blijkbaar door salafisten als een belediging beschouwd.

"Wahhabisme," verwijzend naar de subgroep van het Salafisme gesticht door Muhammad ibn 'Abd al-Wahhab (d. 1792), was geallieerd met het Huis van Saud in de late achttiende eeuw en is dat vandaag de dag nog steeds. In een notendop verwerpt het wahhabisme de moderne invloeden op de islam.

Het salafisme ontstond aan de al-Azhar Universiteit in Caïro (volgens Tim Furnish de invloedrijkste islamitische academische instelling ter wereld) in de tweede helft van de negentiende eeuw. Tegenover de wahhabisten probeerden de salafisten de islam te verzoenen met het modernisme. ISIS verwerpt het leiderschap van het Huis Saud omdat zij niet de religieuze of politieke erfgenamen van Mohammed zijn. (ISIS verklaarde Saoedi-Arabië in december de oorlog, en de Saoedi's hebben een hightech hek gebouwd langs hun grens met Irak).

Wat zij gemeen hebben is een "fundamentalistische" interpretatie van de Koran en de Hadiths, de overtuiging dat de soennieten het al zo'n duizend jaar bij het verkeerde eind hebben met hun geloof. En beiden zien zichzelf als de legitieme, "ware" moslims. ISIS houdt zich vooral bezig met takfiri, de praktijk van het verbannen van degenen die niet in het programma passen, maar voor beide groepen zijn sjiieten ronduit, absolute ketters.

Nog niet zo lang geleden werd een ernstige ISIS-dreigingsvideo vrijgegeven met de titel See You in Dabiq, waarin beelden worden getoond van deze komende oorlog. De mediaspecialisten van ISIS gebruikten enkele digitaal gewijzigde stockbeelden om de film te maken, aangezien de oorlog nog niet heeft plaatsgevonden, als ook met originele beelden die in Irak zijn gefilmd. Op een bepaald moment in de video wordt de ISIS-vlag gehesen boven zestig andere nationale vlaggen, als symbool van de overheersing van ISIS over de tegenstand. Een andere scène toont een gepantserde gevechtstank die in de richting van het Romeinse Colosseum rijdt, met de voice-over die zegt: "Dit is jullie laatste kruistocht, de volgende keer zijn wij het die de strijd op jullie eigen land zullen voeren."[xviii]Van Heavy News:

In de video is te zien hoe tanks naar het in het zand verkruimelde Colosseum rijden. De beelden gaan dan naar de buitengebouwen van de Italiaanse hoofdstad, alvorens zich te concentreren op het Vaticaan.

In de dialoog van de film wordt beweerd dat het "Dabiq-leger" Rome zal binnenrazen, kruisbeelden zal vernietigen en christelijke vrouwen tot slaaf zal maken.[xix]

Deze video volgt op een andere, die in december 2015 werd uitgebracht. Twee ISIS-radicalen zitten op een vredig strand, met het gezicht naar de camera. Een spreekt in (enigszins gebroken) Engels, over de ISIS-terreuraanslagen van november 2015 in Parijs, Frankrijk, en gaat verder met het opsommen van andere doelwitten, waaronder de VS:

Het is een staat [verwijzend naar de Islamitische Staat]. Wanneer u haar recht schendt, is uw hand gedoemd verbrand te worden.... Al jullie kruisvaarders, jullie die beweren de Islamitische Staat te willen degraderen en bestrijden, terwijl jullie er niet in slagen om jullie naties en jullie hoofdsteden te beveiligen. Hoe zou het kunnen dat jullie ons degraderen? U roept uw legers op, zoals Frankrijk zijn legers opriep in de straten van Parijs, maar wees gerust, het zal hun niets baten. Wij zullen naar hen komen vanwaar zij het niet verwachten. De wraak is begonnen, en het bloed zal vloeien. Frankrijk was het begin. Morgen zal het Washington zijn. Het zal New York zijn, en het zal Moskou zijn. Jullie Russen, denk niet dat we jullie vergeten zijn. Jullie tijd komt nog ! Hij komt eraan. En het zal het ergste zijn. Jullie zullen geen veiligheid hebben in de slaapkamer van jullie huizen... AlaH! Deze gebeurtenis heeft onze harten genezen. [xx]

Het daaropvolgende artikel, "ISIS Releases Chilling New 'End of the World' Video Showing Final Battle with Crusaders," van Mirror News had er destijds geen moeite mee om al hun geweld in het verleden te koppelen aan hun verontrustende See You in Dabiq kwelling, waarin alle machten van de wereld worden opgeroepen om hen op eigen bodem uit te dagen, en vervolgens schimpen dat ongelovigen zullen "branden op de heuvels van Dabiq."[xxi]

Onder Trump werden ze tijdelijk uitgeroeid. Onder Biden is het niet alleen nieuw leven ingeblazen, maar zijn zij en hun Talibanneven nu ook uitgerust met de nieuwste oorlogsuitrusting, betaald door de Amerikaanse belastingbetaler.

VOLGEND DEEL: Jihad en de komende nieuwe kruistocht

Eindnoten:

[i] https://www.wsj.com/articles/u-s-warns-of-islamic-state-threat-to-americans-in-afghanistan-11629648314

[ii] https://www.cnbc.com/2021/08/27/us-allies-warn-more-terrorist-attacks-likely-as-afghanistan-withdrawal-deadline-nears.html

[iii] https://www.christianheadlines.com/blog/who-is-isis-k-the-group-officials-blame-for-the-kabul-airport-bombings.html

[iv] Thomas D. Williams, PhD, “After Paris, Pope Francis Tells Christians to Be Ready for the End of the World,” Breitbart , November 15, 2015, last accessed March 15, 2016, http://www.breitbart.com/big-government/2015/11/15/paris-pope-francis-tells-christians-ready-end-world/.

[v] Sophie Jane Evans, “ISIS’s Chilling Death March,” http://www.dailymail.co.uk/news/article-3356503/ISIS-s-chilling-death-march-end-world-Jihadists-release-video-depicting-vision-future-battle-culminating-Colosseum.html .

[vi] Robert Windrem, “ISIS Magazine Debiq Singled Out Pope Francis Ahead of US Trip,” NBC News , September 22, 2015, last accessed March 15, 2016, http://www.nbcnews.com/storyline/pope-francis-visits-america/ISIS-magazine-dabiq-singles-out-pope-francis-ahead-u-s-n431681 .

[vii] Chris Perez, “Pope Francis: If I’m Assassinated, at Least Make it Painless,” New York Post , March 10, 2015, last accessed March 15, 2016, http://nypost.com/2015/03/10/pope-francis-if-im-assassinated-at-least-make-it-painless/ .

[viii] Edward Pentin, “Pope Francis’ Consecrating the World to Mary Culminates Fatima Celebration,” National Catholic Register , October 15, 2013, last accessed March 15, 2016, http://www.ncregister.com/daily-news/pope-francis-consecrating-the-world-to-mary-culminates-fatima-celebration/ .

[ix] Thomas Horn and Cris Putnam, Petrus Romanus: The Final Pope Is Here (Crane, MO: Defender Publishing, 2012), 454.

[x] Thomas Horn, Zenith 2016: Did Something Begin in the Year 2012 that Will Reach its Apex in 2016? (Crane, MO: Defender Publishing, 2013), 371.

[xi] For more information on this, see the appendix at the back of this book on the Cumaean Sibyl’s prophecy, the Great Seal, and the design and layout of the Vatican and Washington, DC.

[xii] “Was Pope Francis Canonically Elected?” Catholic Truth , last accessed March 15, 2016, http://catholictruthblog.com/2013/12/30/was-pope-francis-canonically-elected/ .

[xiii] Rev. Herman Bernard Kramer, The Book of Destiny (Belleville, IL: Buechler Publishing Company, 1955), 277.

[xiv] David Commins, The Wahhabi Mission and Saudi Arabia (IB Tauris, London, New York: 2006), vi.

[xv] Front page of the As-Sunnah Foundation of America website, ASFA , last accessed February 17, 2016, http://sunnah.org/wp/.

[xvi] Zubair Qamar, “Wahhabism: Understanding the Roots and Role Models of Islamic Extremism,” under the “Introduction” header, last accessed February 17, 2016, http://www.sunnah.org/articles/Wahhabiarticleedit.htm .

[xvii] Ibid.

[xviii] Sophie Jane Evans, “ISIS’s Chilling Death March to the End of the World: Jihadists Release Video Depicting Their Apocalyptic Vision of a Future Battle Culminating in Rome,” DailyMail , December 11, 2015, last accessed February 18, 2016, http://www.dailymail.co.uk/news/article-3356503/ISIS-s-chilling-death-march-end-world-Jihadists-release-video-depicting-vision-future-battle-culminating-Colosseum.html .

[xix] Sam Prince, “WATCH: New ISIS Video Shows Armageddon Battle with the West,” Heavy News , December 11, 2015, last accessed February 18, 2016, http://heavy.com/news/2015/12/new-ISIS-islamic-state-news-video-see-you-in-dabiq-rome-muslim-extremists-rome-crusaders-colosseum-malahim-meeting-at-dabiq-italy-west-war-uncensored-full-youtube/ .

[xx] Video can be seen at the following article: Anthony Bond, Kara O’Neill, Kelly-Ann Mills, “ISIS Release Chilling New ‘End of the World’ Video Showing Final Battle with Crusaders,” Mirror News , December 11, 2015, last accessed February 18, 2016, http://www.mirror.co.uk/news/world-news/ISIS-release-sickening-new-video-6995563 .

[xxi] Tyler Durden, “ISIS Releases New Apocalyptic Video Depicting ‘Final’ Battle with ‘Crusaders’ in Syria,” December 12, 2015, Zero Hedge , last accessed February 18, 2016, http://www.zerohedge.com/news/2015-12-12/ISIS-releases-new-apocalyptic-video-depicting-final-battle-crusaders-syria.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 23: Afghanistan, Taliban, Isis, the Vatican, and the Final Roman Emperor » SkyWatchTV