www.wimjongman.nl

(homepagina)


ONDERZOEKSRESULTATEN ACHTER BAANBREKEND NIEUW BOEK "BEFORE GENESIS" VERTELLEN HUN EIGEN VERHAAL - DEEL 29: Historisch, wetenschappelijk en geologisch klopt het

19 december 2023 door SkyWatch Editor

()

Inleding - Deel 1 - Deel 2 - Deel 3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10
Deel 11 - Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel 18 - Deel 19 - Deel 20
Deel 21 - Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28

Wetenschappers schrijven het uitsterven van de dinosauriërs algemeen toe aan een komeet of asteroïde met de naam Chicxulub die ongeveer zesenzestig miljoen jaar geleden op aarde neerstortte (aan of nabij het einde van het Krijt; de meeste dinosaurusfossielen stierven in de lagen van deze tijd), vlak voor de noordkust van wat nu het Mexicaanse schiereiland Yucatan is. De Harvard Gazette meldt dat dit botsende ruimtelichaam een krater achterliet "die 93 mijl overspant en 12 mijl diep is."[i] Maar dinosaurussen waren niet de enige slachtoffers. Als we denken aan de dag waarop de dinosauriërs stierven, komen beelden van een brullende T-Rex of bladetende "langnekken" in ons op, maar dat is niet het hele plaatje. Deze massale uitsterving maakte ook een einde aan "bijna driekwart van de plant- en diersoorten die toen op aarde leefden."[ii] Van wat we zojuist hebben geleerd over Lucifer die een vertegenwoordiger was van zowel land- als zeeslangen, zou het ons niet moeten verbazen om te horen dat onder degenen die uitstierven...

...een groot aantal grote zeereptielen waren!

Denk daar eens even over na. De meest gangbare wetenschappelijke verklaring waarom deze grotere wezens de inslag niet overleefden was dat de asteroïde bijna alles boven een bepaald gewicht wegvaagde. (Schattingen van dit gewicht variëren van meer dan 50 pounds tot meer dan 100 pounds; maar het is allemaal giswerk gebaseerd op fatsoenlijk ondersteunend bewijs). Dat kan heel goed waar zijn, maar als het moet gelden voor zowel water als land, dan vraagt het om een antwoord op de vraag waarom bepaalde grote zeedieren mochten overleven (walvissen, reuzenhaaien, etc.). Ik heb er geen problemen mee om toe te geven dat elk levend wezen op en rond de plaats van inslag werd weggevaagd en dat al het leven zelfs aan de andere kant van de Aarde op een verwoestende manier zou zijn beïnvloed, wat tot veel meer zou hebben geleid dan alleen het uitsterven van grote zeereptielen. Daar is niets verrassends aan. Maar waarom, van alle levensvormen die uitstierven ten tijde van de Chicxulub, en te midden van alle andere zeedieren die overleefden, lijken reptielen de soorten in het dierenrijk te zijn die de grootste klap kregen?

Het bewijs stapelt zich op...

Maar het belangrijkste van de asteroïde/komeet Chicxulub zijn de banden met Lucifer/Satan. Chicxulub is een Maya-woord dat "de staart van de duivel" betekent. (Ik ben me ervan bewust dat de krater is vernoemd naar een lokale gemeenschap met dezelfde naam, niet vanwege een bepaalde religieuze connotatie. Toch vind ik de link verbazingwekkend, poëtisch en zelfs ironisch, omdat het verband houdt met mijn theorie. Het is misschien een van die momenten waarop een eindige, menselijke geest een naam gaf aan iets dat God al voor het begin der tijden een naam gaf).

Lucifer was een "morgenster" die werd beschreven als een "stralende", en in het Nieuwe Testament zegt Jezus zelf in Lucas 10:18: "Ik zag Satan als een bliksem uit de hemel vallen." In de tijd van Christus was de Chicxulub asteroïde ver verleden tijd.

Kun jij je een scène in de hemel voorstellen waarin God, genoeg van Lucifer's trots, de gevallen slang-cherub als een bliksemschicht naar de aarde slingert, zoals Jezus "zag"?

Reader's Digest-journaliste Meghan Jones herinnert haar lezers eraan hoe de aarde eruit zou hebben gezien vlak na het uitsterven van de dinosauriërs: "Stof en puin zouden de zon hebben geblokkeerd, wat levengevende processen zoals fotosynthese zou hebben belemmerd. De temperatuur van de aarde zou ook gevaarlijk zijn gestegen door alle broeikasgassen in de atmosfeer. [Dit wordt ondersteund door belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen."[iii] De inslag van Chicxulub stootte volgens veel wetenschappers honderden miljarden tonnen zwavel uit in de atmosfeer van de aarde. Dit zorgde op zijn beurt voor een wereldwijde black-out die jaren duurde, het licht van het oppervlak van onze planeet tegenhield en ijskoude temperaturen veroorzaakte, hoewel "er ook bewijs is van aanzienlijke branden vanaf dat moment in de geschiedenis."[iv]

Vuur is geen grote sprong vanuit Luciferiaanse terminologie in het Woord, maar zwavel - in veel vertalingen vertaald als "zwavelsteen" - wordt ook geassocieerd met Lucifer/Satan en gebeurtenissen van Gods toorn (Openbaring 9:13-19; 14:9-11; 21:8; Genesis 19:24-25; Deuteronomium 29:23; Psalm 11:5-6; Jesaja 30:31-33; Ezechiël 38:21-23; en vele andere). Gods toorn verschijnt in de Schrift zelfs vaak als "zwavel" (of "zwavelsteen") die uit de hemel valt, zoals in Lucas 17:28-29 (en ook in verschillende verzen waarnaar zojuist werd verwezen): "Zo was het ook in de dagen van Lot; zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij plantten, zij bouwden; maar op dezelfde dag dat Lot uit Sodom ging, regende het vuur en zwavel [zwavel] uit de hemel en verdelgde hen allen." In Jesaja 30:33 is de "adem" van de Heer (de Heilige Geest) "als een stortvloed van zwavel". En God levert en schept niet alleen licht, Hij is licht (1 Johannes 1:5; vele anderen), dus de duisternis over het aardoppervlak in Genesis 1:2 zou meer kunnen betekenen dan alleen de afwezigheid van verlichting; het zou ook een zekere mate van beperking van Gods aanwezigheid van de planeet van de zonde kunnen betekenen.

We weten uit hetzelfde vers dat de Heilige Geest "zweefde" over de "diepte". We kunnen er dus zeker van zijn dat God op zijn minst de aarde in een bepaald opzicht bewaakte, misschien tegen de verspreiding van het kwaad. Veel theorieën met betrekking tot de Chaoslegenden stellen voor dat deze "diepte" een gepersonifieerd, kosmisch "chaoswater" kan zijn geweest dat betrekking heeft op een aantal oude watermonsters. Met andere woorden, het zou Tiamat kunnen zijn geweest of een ander zeemonster van Sumerische, Akkadische of Babylonische afkomst. Als daar enige waarheid in zit - en ik denk dat dat zo zou kunnen zijn - dan gaan al deze verhalen weer terug naar het eerste en oorspronkelijke verhaal van ons eigen cherubijn-zeemonster, Chaos-Leviathan, een vijand van Jahweh en een van de bekende formaties van Lucifer. Maar als God op zijn beurt "zweefde" om iets op Aarde gevangen te houden zodat het niet naar buiten kon reizen (voor een nieuwe opstand?), dan was Gods aanwezigheid hier opnieuw, maar meer als bescherming (in tegenstelling tot Gods Geest die vreugdevol over de wateren zweefde waaruit de eerste Aarde zou worden gevormd).

Wat de toestand van de Aarde ook was op de dag dat Lucifer viel, het lijkt duidelijk dat de afwezigheid van licht, vriestemperaturen met af en toe een vuur, overal zwavel en een mogelijk Chaos-Leviathan gevangen in de "diepte" allemaal passen bij de status "zonder vorm en leegte" zoals die hierin is vastgesteld. Het is geen wonder dat een gebeurtenis met betrekking tot Gods oordeel over Lucifer en de gevallenen de grootste zwaveluitstoot in de geschiedenis van de Aarde zou zijn - op dezelfde dag dat de dinosaurussen stierven, het licht tijdelijk werd verwijderd en er iets verraderlijks in de duistere diepten van de oceanen kroop, nog steeds levend in de vorm van een slang... totdat het weer tevoorschijn kon komen in de Hof van Eden.

Dan zou de mensheid voor het eerst naar het beeld van God worden gemaakt.

Wijst dat misschien op een nieuw begrip van het beeld van Hem dat wij weerspiegelen? Als al deze pre-Adamitische wezens of gevallen engelen, wiens overblijfselen en fossielen we hebben ontdekt, zo gemakkelijk beïnvloed werden door Lucifer, dan is misschien - heel misschien - het beeld van God dat in ons is ingebracht niet alleen maar creativiteit, een morele eigenschap of een intelligentie, maar een intrinsieke morele intelligentie: een aangeboren en door de Heilige Geest geleid gevoel over wat goed of fout is, dat de wezens uit het verre verleden niet hadden. Als dat zo is, zou dat verklaren waarom de mens, in tegenstelling tot wat de voor-Adamitische ouden ook waren, tenminste één man onder ons had (Noach) die het kwaad herkende voor wat het was en zijn rechtschapen status behield te midden van de Genesis-6:4-Nephilim-en-"leegte"-tijdperk chaos. Het is maar een theorie, maar het verklaart ook waarom pre-Adamitische ontdekkingen er heel menselijk uitzien, maar Adamieten speciaal zijn.

Dat brengt ons terug bij Genesis 1:3: de herschepping, het herstel, de teruggave en de verlossing van de Aarde.

Ons thuis.

CONCLUSIE: De "oorlog" die ik begonnen ben: Het is het uiteindelijk waard!

"Je gaat een oorlog beginnen," zei de theoloog. "Als je dit boek schrijft dat je van plan bent te schrijven, zul je een oorlog beginnen. Wat je zegt - jouw benadering van de kosmologie in het licht van alle partijen die op dit moment bij het debat betrokken zijn - is niet iets waar de wereld klaar voor is om te horen. En het maakt niet uit wat je redenen zijn. Hoe gedreven je ook bent om de verlorenen te bereiken met deze boodschap, als je schrijft wat je van plan bent te schrijven, dan smeek je letterlijk om een onpeilbaar diepe poel van argumenterende onruststokers die van alle kanten uit het struikgewas opduiken en met je in discussie gaan. Ben je bereid om op allemaal te reageren?"

Deze serie begon met deze woorden en zal eindigen met dezelfde woorden vanuit een perspectief dat sommige lezers misschien niet hebben zien aankomen.

De vraag of ik - of Tom Horn, of wij allebei, of welke andere schriftgeleerde dan ook die dezelfde conclusies trekt als wij in het nieuwe boek Before Genesis - "een oorlog wil beginnen" hangt af van de vraag wat dat eigenlijk betekent. Als het doel is om te "winnen" en dan "ellebogen te wrijven" met degenen die het met mijn theorie eens zijn, terwijl degenen die dat niet zijn met intellectueel snobisme en neerbuigendheid worden behandeld, dan niet.

Laat ik het nog een keer zeggen: Groot. Dik. Nee.

Ik heb geen tijd om me ook maar een moment bezig te houden met bepaalde vormen van gekheid die intrinsiek zijn geworden in de verdeeldheid binnen het Lichaam van Christus van vandaag. Maar de waarheid is dat er al een oorlog is begonnen, en die oorlog is al aan de gang sinds het begin der tijden. Het is deze oorlog tussen God en Lucifer die tot de zondeval van de mensheid leidde en deze tijdelijke verwarring van kosmologische details inluidde. Zoals ik aan het begin van deze serie zei, is er "waarheid" vanuit de ogen van de mens - gebrekkig, eindig, onvolmaakt en terecht "theorie" genoemd - en de waarheid van het universum zoals het werkelijk is, die we nog steeds proberen te ontleden met onze beperkte observatie. Als een volgeling van de Messias heb ik er lang geleden voor gekozen om deel te nemen aan een oorlog voor de verlorenen: om de apologeet te worden die God wil dat ik ben, en om de "ware waarheid" zoveel mogelijk te vertegenwoordigen in mijn gevallen vorm. Op dit moment in mijn leven voelde ik me geroepen om de onderwerpen aan te pakken die Before Genesis in die interesse behandelt. Zou ik ergens in dit nieuwe boek een fout hebben gemaakt? Ondanks mijn grootste inspanningen om dat niet te doen, ja. Dat is altijd een mogelijkheid, want net als alle andere mensen op aarde ben ik een wezen van na de zondeval, dat de menselijkheid deelt die door de zondeval is verzwakt.

Natuurlijk is er geen enkele druk om het eens te zijn met het materiaal dat Before Genesis of de achterliggende serie presenteert. En als deze uitleg over de rol van Lucifer in de kosmologie iemand heeft geïnspireerd om in het Woord van God te duiken - of hun motief nu is om te discussiëren of om al deze onderwerpen voor zichzelf te bestuderen en wat ze leren mee te nemen in onze stervende wereld - dan kan de bijbelse informatie die ze daardoor in hun grijze massa stoppen alleen maar stichtend zijn, altijd (2 Timoteüs 3:16-17). Als ook maar één lezer dichter tot de Heiland groeit nadat hij heeft geleerd dat de Bijbel toestaat dat de aarde oud is - als ook maar één lezer leert dat de God van de Bijbel relevant is in een wetenschappelijke wereld en dat Hij in feite de Meesterwetenschapper is aan wie het hele universum toebehoort - dan heb ik bereikt wat ik wilde bereiken. Ik heb deze serie en het nieuwe boek geschreven om twee soorten mensen te bereiken: 1) de verlorenen, die geloven dat christen zijn betekent dat je niet ook wetenschappelijke theorieën, feiten of ontdekkingen kunt waarderen, volgen, erin kunt geloven of er gehoor aan kunt geven - of dat je, als je dat wel doet, alleen delen van de Bijbel kunt accepteren maar de andere delen over de oorsprong van de aarde kunt verwerpen; en 2) de geredden, zij die worstelen met het verzoenen van hun geloof in God en hun geloof in de wetenschap.

Elke volgeling van Christus is een volhardende soldaat in een oorlog. De Bijbel zegt: "Gij dan, verdraagt hardheid, als een goed soldaat van Jezus Christus. Niemand die oorlog voert, houdt zich bezig met de zaken van dit leven, opdat hij behagen heeft in hem die hem tot soldaat heeft uitverkoren" (2 Timoteüs 2:3-4). Met andere woorden, de "zaken van dit leven" zijn niet de basis van een oorlog waar we ooit aan mee zouden willen doen. Voor welke oorlog we ook besluiten om ons in te schrijven, we moeten in gedachten houden dat we Degene die ons in de eerste plaats als Zijn soldaten heeft uitgekozen, moeten behagen. En als dat voorop blijft staan in onze acties, beslissingen en werk, dan doen we wat de Vader van ons vraagt, zelfs terwijl we "hardheid verdragen" - wat soms kan komen in de vorm van tegenstand van anderen die het niet eens zijn met ons werk (omdat het evangelie simpelweg minder populair wordt in de wereld).

In de onlangs uitgebrachte film Jesus Revolution is pastor Chuck Smith (vertolkt door Frasier-ster Kelsey Grammer) aanvankelijk beledigd door de acties en verschijningen van jonge tieners die deel uitmaken van de tegencultuur in het tijdperk van de Jesus People Movement, ondanks hun focus op dezelfde Jezus waarover Smith elke zondag lesgeeft. Hoewel zijn personage gebaseerd is op een echt persoon, is zijn houding aan het begin van de film representatief voor veel echte predikanten uit die tijd. Als we eraan terugdenken, kunnen we hun minachting bijna horen weerklinken in de tijd: "Zoek een baan en ga naar de kapper, hippie!"

Niet lang na aanvang van de film brengt Smiths dochter een haveloze zwerver mee naar huis die ze langs de kant van de weg heeft ontmoet met de naam Lonnie Frisbee (ook een historische figuur uit die tijd). Na een gesprek aan hun eetkamertafel dat Smith's routineuze, rituele en ronduit dode religie uitdaagt (weerspiegeld in de erbarmelijke opkomst van zijn kerk), zorgt een onwaarschijnlijke vriendschap tussen Smith en Frisbee voor een opleving in zijn kerk... samen met een enorme gemeente van blootsvoetse, langharige, voet-bellen dragende tieners. Smith, die nu openstaat voor de bediening van deze mooie en oprechte mensen, wordt uitgedaagd door de leiding van zijn kerk, die duidelijk maakt dat deze nieuwe gasten niet welkom zijn. Eén van hen gaat zelfs zover om te zeggen dat de toeloop van blote voeten elke zondag vlekken maakt op het tapijt van het heiligdom. Smith, met een zieleroerende blik, antwoordt uiteindelijk sarcastisch dat het met het oog op de zielen van de kinderen wel een goed idee is om zich zorgen te maken over het redden van het tapijt. Onaangedaan bevestigt de kerkleider dat de hippies het de voormalige congregatie ongemakkelijk maken en dan gaat hij weg.

Ik moest bijna huilen toen ik de volgende scène zag. Smith reageerde op de opmerkingen van een "christelijk" gemeentelid over het binnenkomende spervuur van hippies met een van de meest christelijke voorbeelden van gedrag die ik ooit heb gezien, en hij deed het zonder een "oorlog" aan te gaan tussen hemzelf en zijn medebestuurders: Hij zette een voetenwasbak bij de ingang van de kerk en elke hippie op blote voeten die naar de dienst kwam, werd door Smith getrakteerd op een persoonlijk voetenbad - een daad van dienstbaarheid waardoor de onbeslagen gemeenteleden zich geliefd voelden en de religieus gezinde gemeenteleden hun zorgen over een schone vloer niet meer uitten. Smith heeft nooit ruzie gemaakt met de leiding. Hij heeft het nooit over het tapijt gehad, dat de nieuwe aanwezigen had kunnen vernederen. Hij liet het hele gekibbel verdwijnen door het voorbeeld van de Heiland te volgen:

Vóór het feest van het pascha nu, toen Jezus wist dat zijn ure gekomen was om uit deze wereld te gaan naar de Vader, hebbende liefgehad de zijnen, die in de wereld waren...., stond Hij op van het avondmaal en legde Zijn klederen af en nam een handdoek en omgordde Zich. Daarna goot Hij water in een bekken, en begon de voeten der discipelen te wassen, en hen af te wrijven met de handdoek, waarmede Hij omgord was. (Johannes 13:1, 4-5)

Keer op keer, toen Smith dreigde verstoten te worden uit zijn kerk en kudde, bleef hij "het vreemde" omarmen omwille van de verlorenen, terwijl de stoffige, verwaande leiders om hem heen er niets van wilden weten. Op deze manier nam hij deel aan "oorlog", maar het was dat wat onzichtbaar is... en hij won.

De rest van de film is een verslag van de bediening van deze man die, samen met Frisbee, een ongelooflijk (en anders onwaarschijnlijk) spiritueel ontwaken lanceerde. Hier kunnen we veel van leren.

Als we de boodschappen in dit soort films zien, juichen we. Maar gaan we dan, op maandagochtend, terug naar onze veroordelende, onwelkome, elitaire en discriminerende interacties met mensen die anders zijn dan wij? Doen we mee aan de oorlog van de mensen of aan de oorlog van het onzichtbare? Als het de "menselijke oorlog" is, verliezen we, ongeacht wat we in de tussentijd winnen, omdat zielen gekwetst worden.

Herinner je dat ik in de eerste bijdrage van deze serie zei dat "we niet verplicht zijn om het getuigenis van de Bijbel te geloven, maar dat betekent niet dat we vrij zijn om ons geloof te stellen in iets onzichtbaars en onbewijsbaars". Ik ging verder met te zeggen: "Hoewel de Bijbel niet onweerlegbaar bewezen kan worden via empirische gegevens of de wetenschappelijke methode, kan de wetenschap dat ook niet als het gaat om kosmologie...[En] naar mijn mening...is er meer geloof nodig voor volwassen en rationele denkers om te geloven in de willekeur van evolutie dan dat er geloof nodig is in Intelligent Design." Ik deelde de beroemde uitspraak van Chandra Wickramasinghe waarin hij de waarschijnlijkheid van willekeurige evolutie vergeleek met een tyfoon die door een schroothoop raast en waarvan de stukken toevallig in elkaar vallen om één van de meest indrukwekkende vliegtuigen te bouwen die de mensheid tot op heden heeft gemaakt. Eerder citeerde ik Chuck Missler's voorbeeld van willekeurige evolutie in vergelijking met het per ongeluk plaatsen van een stapel zwarte en witte kralen op een touwtje en het spellen van Genesis 1:1 in Morsecode. Ik verwees terug naar zijn uitleg over het extreem gecompliceerde hemoglobine en hoe de meest elementaire regels van de wiskunde in de wetenschap en de fysica ontwikkeling door louter natuurlijk verloop uitsluiten, noemde het "absurd" en volgde het met veel andere van zijn opmerkingen over de onwaarschijnlijkheid dat evolutie de enige bron is achter het hele dierenrijk, laat staan de mensheid. Je kunt er niet omheen: Hoewel er niets mis is met het volgen, bestuderen en waarderen van de ontdekkingen van de wetenschap - zoals zelfs ik hier heb gedaan - blijft waar wat ik eerder heb gezegd: "Men kan God uit het beeld verwijderen en hun wetenschappelijke geloofsbelijdenissen loskoppelen van alle etiketten die op 'religie' lijken, maar...: Zowel religie als wetenschap, als het aankomt op het grote kosmologische debat, vereisen geloof in iets dat we niet kunnen zien."

Vandaag de dag zijn "hippies" niet het probleem. Secularisten zijn het probleem...

...en hun god heet 'wetenschap'.

Hoeveel seculieren denken niet na over de mogelijkheid van een God "ergens daarbuiten" wanneer hun leven een wending neemt die zo'n reflectieve gelegenheid biedt? Is er iets met dat "door God gevormde vacuüm/gat" waar de Franse filosoof en theoloog Blaise Pascal het zo lang geleden over had? Roept de Geest tot de ongeredden - voortdurend maar zachtjes - om hen eraan te herinneren dat er iets of Iemand is die groter is dan zijzelf en die zij graag willen kennen?

Nou, ja. De Bijbel vertelt ons dat (Johannes 16:7-11).

Zullen Christelijke soldaten bereid zijn om deel te nemen aan deze onzichtbare maar zeer reële oorlog voor de zielen van de verlorenen, zelfs als dat ongemakkelijk is? Zelfs als dat vereist dat we dingen zeggen, doen of schrijven die misschien minder populair zijn bij andere leiders van de kerk die liever elke zondagochtend onder gelijkgestemden rondhangen en elkaar de hand schudden dat ze "alles hebben uitgezocht", zoals het leiderschap van Chuck Smith in Jezus Revolutie? Zelfs als dat betekent dat we "het vreemde" moeten omarmen? Zelfs als we daardoor verstoten worden uit bepaalde kringen van kritische mensen?

Ik vraag dit omdat ik echt geloof dat God mij enkele jaren geleden persoonlijk iets heeft geopenbaard vanaf het balkon van een hotel in Arizona. Het langere verhaal is opgenomen in mijn vorige boekenserie, The Mystery of Jesus: From Genesis to Revelation, maar in plaats van de hele getuigenis hier te herhalen, zal ik je de kern geven (en je kunt het daar lezen als je dat wilt). Ik stond daar volledig in de war door een gesprek met een lid van ons productieteam over een aankomende release. Uit het niets onderbrak Hij mijn menselijk gemopper en gaf me een download. Zo plotseling als het menselijk brein kan worden onderbroken, zoals het derde deel van mijn Mystery-serie bewijst:

Ik zag rellen in het nieuws, gebouwen die in brand stonden, mensen die onder de grond onderduikten. Ik voelde de voelbare haat van broeder tegen broeder, rook de misselijkmakende stank van menselijk bedrog en proefde de gal van het bloedvergieten van onschuldigen. Kruisen werden uit kerken gehaald. Bijbels werden verbrand. Predikanten sliepen op de preekstoel terwijl hun mensen schreeuwden. Grootouders baden in tranen en op hun knieën terwijl hun jonge kleinkinderen pornoverslaafd waren. Witte poeders en naalden lagen achteloos in containers in de steeg en niemand gaf er iets om. Ziektes en pandemieën verspreidden zich als een lopend vuurtje en niemand was er immuun voor, terwijl vrouwen van de nacht zichzelf bleven verkopen voor een maaltijd. Bussen en andere voertuigen van het openbaar vervoer dreven langzaam stroomafwaarts in een vuile overstroming vol ontwortelde, dode planten. Militaire troepen vuurden naar believen. Aardbevingen verwoestten immense gebouwen en monumenten. Allerlei weersverschijnselen regenden neer op de kwetsbare mensheid. Chaos, anarchie, wanorde en verwarring waren de norm, terwijl hooggeplaatsten vanaf elk regeringsplatform hun handen schudden over buitenlandse deals.

...En dit alles flikkerde door mijn hoofd voordat het jaar 2020 ook maar een fractie van dit beeld tot bloei bracht.[v]

In een bizar contrast met al deze duisternis hoorde ik duidelijk de stem van de Heer: "Het Grote Ontwaken is al begonnen. Het bevindt zich in de beginfase. Alleen degenen met ogen om te zien en oren om te horen zullen het zien en horen. Het begint bij Mijn volk, Mijn ware volk, terwijl een groot deel van de Kerk en de wereld eromheen slaapt en zich er niet van bewust is."

Een ander Groot Ontwaken komt niet "ondanks" de demoralisatie van vandaag; het komt "vanwege" de demoralisatie van vandaag. Uit de as van pure, onvervalste chaos brengt God orde...en opwekking.

Klinkt dat bekend? Dat zou moeten. Daar gaat deze hele serie en het nieuwe boek Before Genesis over. God deed het al eerder, toen deze planeet genaamd "Aarde" wanhopig was in een tohu-bohu staat van verlatenheid. Hij deed het opnieuw met het Grote Ontwaken in de recente Westerse geschiedenis. Hij deed het met de "hippies" van de Jesus People Movement door de mensen wier eerste reactie was om het vreemde te mijden en hen hartelijk uit hun midden te verwijderen.

En Hij doet het nu weer. Op dit moment.

Luister alsjeblieft: God neemt de huidige secularisten - die "mafkezen" die we liever mijden en verstoten dan er "tijd aan te verspillen" of ze te dienen - en blaast nieuw leven in hun oude botten (vgl. Ezechiël 37:5-10). Vanuit hun cirkels van verhulde maar zeer echte wetenschappelijke aanbidding, roept Hij leiders en rust hen uit die voor niets en niemand zullen stoppen terwijl ze het Evangelie verkondigen met een gebrul dat demonische muren zal afbreken en een vuur zal inluiden dat we niet meer hebben gezien sinds de uitstorting van de Geest met Pinksteren in Handelingen 2. Sommige van de trouwste aanhangers van de seculiere wetenschappen van vandaag zullen morgen de leiders zijn van wat zou kunnen zijn - en God, ik bid dat het is - het grootste vertoon van "Jezus-revolutie" dat deze Oude Aarde ooit heeft gezien.

Maar helaas zullen sommige van deze potentiële predikanten de roeping en de stem van de Geest in twijfel trekken omdat een goedbedoelende Christen hen op een bepaald moment zal hebben verteld dat "de Bijbel zegt" dat de Aarde niet kan zijn wat wij waarnemen en dat daarom de God van de Bijbel minder relevant is voor hun leven dan welke kop er ook verschijnt in de wetenschappelijke tijdschriften van morgen. Maar vergeet niet, medebroeders en zusters in Christus, dat die krantenkoppen een somber verhaal vertellen: een verhaal dat begint toen miljarden jaren geleden "niets" explodeerde en eindigt in de terugkeer naar het niets. Iedereen die daar echt in gelooft, staat, ook al is het diep van binnen, open voor een ander verhaal - een verhaal dat zijn leven een doel geeft. Ze mogen zich verzetten en ontkennen, ze mogen zelfs vloeken, tieren, ageren, met hun ogen rollen, spotten en je in je gezicht uitlachen, naast duizend andere onpeilbare reacties op je Goede Nieuws. Maar aan het eind van de dag, als ze alleen zijn en angstig het einde van hun eigen bestaan en bewustzijn onder ogen moeten zien, zoals de god die "wetenschap" heet vertelt - wat niets in het begin en niets aan het eind is - zullen de diepten van hun geest, zelfs vanuit hun onderbewuste geest, schreeuwen om iets wezenlijkers, bevredigenders en doelgerichters.

Er is een beweging van de Verlosser die komst... en die zal rommelig zijn. In plaats van voet-bellen en lang haar zullen we geconfronteerd worden met jonge mensen die spotten met onze God terwijl de laboratoria hun god zijn. Als die twee - God en wetenschap - ooit zouden harmoniëren, kun je je dan de oogst voorstellen!

Gelovigen moeten bereid zijn om het gesprek aan te gaan dat wetenschap samenvoegt met de Meester Wetenschapper en wat Hij in Zijn Woord heeft gesproken... en Before Genesis is één manier om dat te doen.

Dus, ben ik "een oorlog begonnen" door het schrijven van dit boek en deze serie?

Nou, als de "oorlog" in kwestie tussen mij en andere Christenen is die hun standpunten willen beargumenteren terwijl de wereld om hen heen sterft, dan spijt het me. Vergeef me bij voorbaat als ik de boze telefoontjes en e-mails negeer. Maar als de "oorlog" gaat tussen Christelijke soldaten en de krachten van de duisternis die deze jonge, kostbare, wetenschappelijk ingestelde zielen - elk een schepping van de Schepper - voor altijd gevangen willen houden onder het gewicht van de grootste misleiding van de vijand dat God en wetenschap niets met elkaar te maken hebben... dan heb ik mijn antwoord: Bij God, ik hoop het.

Eindnoten

[i] Siliezar, Juan, “The Cataclysm that Killed the Dinosaurs,” February 15, 2021, Harvard Gazette , last accessed April 25, 2023, https://news.harvard.edu/gazette/story/2021/02/new-theory-behind-asteroid-that-killed-the-dinosaurs/ .

[ii] Ibid.

[iii] Jones, Meghan, “10 Biggest Unsolved Mysteries About Planet Earth,” August 4, 2021, Reader’s Digest , last accessed May 1, 2023, https://www.rd.com/list/unsolved-mysteries-planet-earth/ .

[iv] Barrett, Paul, quoted in: Osterloff, Emily, “How an Asteroid Ended the Age of the Dinosaurs,” Natural History Museum , last accessed April 25, 2023, https://www.nhm.ac.uk/discover/how-an-asteroid-caused-extinction-of-dinosaurs.html .

[v] Howell, Donna, The Mystery of Jesus: From Genesis to Revelation: Volume Three: The Apocolypse (Crane, MO: Defender Publishing; 2022), 198–199.

Bron: RESEARCH FINDINGS BEHIND GROUNDBREAKING NEW BOOK “BEFORE GENESIS” TELL THEIR OWN TALE—PART 29: HISTORICALLY, SCIENTIFICALLY, AND GEOLOGICALLY, IT FITS » SkyWatchTV