www.wimjongman.nl

(homepagina)


TIJDGEEST 2025
Aftellen naar 2025 en het geheime lot van Amerika - Deel 47:
Achter de goeroe-brieven - Geloof in de Grootzegel-profetie

19 oktober 2021 - door SkyWatch Editor

Deel 1 - Deel 2 - Deel-3 - Deel 4 - Deel 5 - Deel 6 - Deel 7 - Deel 8 - Deel 9 - Deel 10 - Deel 11
Deel 12 - Deel 13 - Deel 14 - Deel 15 - Deel 16 - Deel 17 - Deel18 - Deel 19 - Deel 20 - Deel 21
Deel 22 - Deel 23 - Deel 24 - Deel 25 - Deel 26 - Deel 27 - Deel 28 - Deel 29 - Deel 30 - Deel 31
Deel 32 - Deel 33 - Deel 34 - Deel 35 - Deel 36 - Deel 37 - Deel 38 - Deel 39 - Deel 40 - Deel 41
Deel 42 - Deel 43 - Deel 44 - Deel 45 - Deel 46 - Deel 47 - Deel 48 - Deel 49

Hoewel Roosevelt degene zou zijn die de druk op gang bracht om het Grootzegel van de Verenigde Staten op het biljet van 1 dollar te plaatsen, beweerde Wallace dat hij het was die de orakelse betekenis van het zegel voor het eerst naar Roosevelt bracht in de jaren 1930, omdat hij geloofde dat de symboliek van de emblemen een gevolgtrekking inhield naar Roosevelts New Deal, en, nog belangrijker, een vrijmetselaars-profetie in de richting van een Nieuwe Wereld Orde. Wallace beschrijft de ontmoeting die hij had met Roosevelt:

Toen Roosevelt naar de gekleurde reproductie van het zegel keek, werd hij eerst getroffen door de voorstelling van het Alziend Oog - een vrijmetselaars voorstelling van de Grote Architect van het Universum. Vervolgens was hij onder de indruk van het idee dat de basis voor de nieuwe orde van de eeuwen was gelegd in 1776, maar dat deze alleen zou worden voltooid onder het oog van de Grote Architect. Roosevelt was, net als ik, 32e-graads Vrijmetselaar. Hij stelde voor het zegel op het dollarbiljet te zetten... en nam de zaak op met de Minister van Financiën [ook een vrijmetselaar] .... Hij bracht het ter sprake in een kabinetsvergadering en vroeg James Farley [Directeur-generaal van Posterijen en een rooms-katholiek] of hij dacht dat de katholieken bezwaar zouden hebben tegen het "alziend oog", dat hij als vrijmetselaar zag als een vrijmetselaarssymbool van de godheid. Farley zei: "Nee, er zou geen bezwaar zijn."[i]

Ongeacht wie tussen Roosevelt en Wallace als eerste de vrijmetselaarsprofetische betekenis van het zegel zag, blijkt duidelijk uit overgeleverde documenten dat het Roosevelt was (en wel in zijn eigen handschrift) die opdracht gaf de voorzijde van het zegel op de rechter achterkant van de dollar te plaatsen en de achterzijde van het zegel met de piramide en het alziend oog aan de linkerkant, zodat dit het eerste zou zijn wat iemand zou zien als hij de achterkant van de dollar van links naar rechts zou lezen. Zo bleven de meeste Amerikanen "achter met de indruk dat de mysterieuze piramide en de aankondiging van een 'nieuwe orde' de belangrijkste symbolen van de Amerikaanse republiek waren," merkt Mitch Horowitz op in Occult America.[ii]

Wallace en Roosevelt zagen het alziende oog boven de onvoltooide piramide als een verwijzing naar de terugkeer (of reïncarnatie) van de komende verlosser, waarnaar verwezen wordt in de motto's Annuit Coeptis en Novus Ordo Seclorum, wiens komst de piramide zou bedekken en de Nieuwe Wereldorde zou lanceren. Het alziende oog op het Grootzegel is gemaakt naar het Oog van Horus, de nakomeling van Osiris (of herrezen Osiris), zoals beide mannen zeker begrepen hebben. Aliester Crowley, 33e-graad vrijmetselaar (de "slechtste man op aarde") en een occulte tijdgenoot van Roerich, sprak vaak over dit als de "Nieuwe Eeuw van Horus" en het aanbreken van de dageraad van de wedergeboorte van Osiris. Dat mystici en vrijmetselaars gelijktijdig zulke identieke taal gebruikten is veelzeggend, gezien wat ik eerder in deze serie heb gezegd - dat de motto's en symboliek van het Grootzegel specifiek betrekking hebben op zowel Osiris als Apollo, maar toch als één. Osiris is het overheersende thema in de Egyptische symbolen, zijn opstanding en terugkeer, terwijl de motto's van het zegel rechtstreeks naar Apollo verwijzen, en de adelaar, een heidens embleem van Jupiter, naar Apollo's vader. Zo is het motto Annuit Coeptis afkomstig uit Vergilius' Aeneis, waarin Ascanius, de zoon van Aeneas uit het veroverde Troje, bidt tot Apollo's vader, Jupiter [Zeus]. Charles Thompson, de ontwerper van de definitieve versie van het Grootzegel, heeft regel 625 van boek IX van Vergilius' Aeneis, die luidt, Juppiter omnipotes, audacibus annue coeptis ("Almachtige Jupiter begunstigt [de] gewaagde ondernemingen"), gecondenseerd in Annuit Coeptis ("Hij keurt [onze] ondernemingen goed"), terwijl de uitdrukking Novus Ordo Seclorum ("een nieuwe orde van de eeuwen") in 1782 werd aangepast op basis van inspiratie die Thompson vond in een profetische regel in Vergilius' Ecloog IV: Magnus ab integro seclorum nascitur ordo (Vergilius' Ecloog IV, regel 5), waarbij de interpretatie van het oorspronkelijke Latijn is: "En de majestueuze rol van rondcirkelende eeuwen begint opnieuw." Deze zin is afkomstig van de Cumaeïsche Sibyl (u zult zich herinneren dat dit een heidense profetes van Apollo is, die in de Bijbel wordt geïdentificeerd als een demonische bedriegster) en heeft betrekking op de toekomstige geboorte van een goddelijke zoon, voortgekomen uit "een nieuw ras van mensen die uit de hemel zijn neergezonden" (waar Roosevelt, Wallace en Roerich naar op zoek waren) wanneer hij "het leven van goden ontvangt, en Helden met goden ziet vermengen." Volgens de profetie is dit Apollo, zoon van Jupiter (Zeus), die naar de aarde terugkeert door mystiek "leven" dat hem van de goden wordt gegeven wanneer de godheid Saturnus-Jupiter terugkeert om over de aarde te heersen in een nieuwe heidense Gouden Eeuw. Deze profetie begint in symboliek op de voorzijde van het Grootzegel met het symbool van Jupiter, een kale adelaar, die een bundel pijlen in zijn linker klauw houdt, terwijl zijn rechterklauw een olijftak vasthoudt.

Zeitgeist 2025 komt eraan... En hier is Henochs Apocalyps van de Profetie van de Weken

Het Grootzegel vertelt het profetische verhaal

Afgezien van het feit dat de Latijnse motto's op het Grootzegel zijn afgeleid van Apollinische profetieën die de tweede komst van Apollo-Osiris voorspellen onder de overweldigende heerschappij van Jupiter-Saturnus in een uiteindelijke occulte wereldorde, bevestigen de symbolen op het zegel de Geheime Bestemming van Amerika en de wens van met name Thomas Jefferson om de magische intrede van deze entiteiten te accommoderen aan het begin van wat ik de Grote Verdrukkingsperiode zou noemen (2025?).

Wie de voorkant van het Grootzegel bekijkt, wordt getroffen door de redundantie van het gebruik van het getal dertien - dertien bladeren in de olijftak, dertien strepen in het schild, dertien pijlen in de klauw van de adelaar, enzovoort. Dit patroon zet zich voort op de keerzijde met dertien niveaus met de afgetopte piramide en de dertien letters van Annuit Coeptis. Herinner u hoe Albert Pike de twee betekenissen van de Vrijmetselarij achter dergelijke symbolen onthulde, in dit geval de oppervlakkige vertaling voor de Blauwegraads Vrijmetselarij en de profane (u en ik), die beweert dat het getal dertien verwijst naar de oorspronkelijke dertien koloniën of staten. Echter, de diepere betekenis begrepen door de 33ste graad Vrijmetselarij is dat het mystieke getal dertien die delen van Osiris weergeeft die Isis heeft kunnen vinden nadat hij was vermoord door zijn kwade broer Set (meer hierover later). Hetzelfde geldt voor de zin in het vaandel E Pluribus Unum (Latijn, "Uit velen, één") waarvan leken wordt verteld dat het verwijst naar de vele etniciteiten die samenkwamen om één natie te vormen, terwijl occultisten met een hoge graad erkennen dat de ware betekenis van E Pluribus Unum de god met vele namen (Gilgamesj, Osiris, Apollo, Nimrod) weerspiegelt als de enkelvoudige entiteit waarvan op het Grootzegel wordt voorspeld dat hij aan het eind der tijden over de wereld zal heersen. Dit is duidelijk te zien wanneer occultisten met een hoge graad en meester-vrijmetselaars de kale adelaar zien, het oude icoon van de god Jupiter (wiens geprofeteerde terugkeer wordt beschreven in de zin Annuit Coeptis op de achterkant van het zegel) met de dertien sterren die een hexagram vormen boven zijn hoofd. Zo gebruikte de 33e graad vrijmetselaar en beroemd occultist Aliester Crowley - die beweerde dat de onstoffelijke entiteit Aiwass hem verkoos tot profeet die de wereld naar het Tijdperk van Horus zou leiden (tweede komst van Osiris-Apollo) - dezelfde symbolen van adelaar en hexagram als talisman om de tweede komst van Jupiter op te roepen.

En dan is er nog de bijbehorende lay-out van Washington DC zelf.

David Ovason, wiens werken door Vrijmetselaars en Robert Hieronimus (een van 's werelds meest vooraanstaande autoriteiten op het gebied van het Grootzegel) als "uitzonderlijk goed beschreven" worden beschouwd, voegt hieraan toe dat de inwijding van gebouwen zoals de hoeksteen van het Amerikaanse Capitool op bepaalde astrologische tijdstippen moest gebeuren die verband hielden met de dierenriemconstellatie Maagd (Isis), terwijl Jupiter opkwam in Schorpioen, omdat "het hoeksteenceremonieel niet alleen bedoeld was om de goedkeuring van de spirituele wezens te verkrijgen, maar ook om ervoor te zorgen dat deze tevreden waren dat het gebouw op het juiste moment in de wereld werd gebracht. "Wie er ook voor zorgde dat Maagd zo consequent werkzaam was tijdens de funderings- en hoeksteenceremonies, moet alert zijn geweest op het feit dat zij een of ander archetype, of spiritueel wezen, uitnodigden om het lot van de stad te regisseren" (cursivering in het origineel).[iv] Tenslotte laat Ovason doorschemeren wie het "spirituele wezen" is dat de hoofdstad van de Verenigde Staten bestuurt: "Een middeleeuwse esotericus zou hebben gezegd dat Washington D.C. werd geregeerd door de intelligentie Hamaliel, de spirituele entiteit die heerste over Maagd, en die hand in hand werkte met Mercurius. Hamaliel is een kwaadaardige tegenstander van de cherubijnen van God, dienend onder Lilith, wiens toegewijden zich jaarlijks verzamelen met Amerikaanse presidenten en andere "hoogwaardigheidsbekleders" om haar te eren in de Bohemian Grove.

Doordat de gebouwen en straten van het Capitool in Washington DC op één lijn staan met deze constellatie, vindt er elke 10 augustus een astrologische gebeurtenis plaats aan de hemel boven de hoofdstad van het land, die de stad verbindt met de heidense Maagd - in het oude Egypte bekend als de godin Isis. "In de schemering, als het gouden licht de gevels van bakstenen omtovert in stoffig roze, zweeft de glinsterende zon een paar graden links van Pennsylvania Avenue en schuift geleidelijk op naar rechts, tot hij recht boven de beroemde straat ondergaat," schrijft Julie Duin. "Als de horizon onbewolkt blijft, zijn er drie sterren zichtbaar in een rechte lijn van het Capitool naar het Witte Huis aan de hemel in het westen. Bekend als Regulus, Arcturus en Spica, vormen de sterren een rechthoekige driehoek die het sterrenbeeld Maagd omlijst."[vi] Dergelijke mystiek verwerkt in het ontwerp van Washington DC door Vrijmetselaars voor het oproepen van de timing, aanwezigheid en goedkeuring van deze "onzichtbare agenten" was een formule die in het heidense Rome werd geperfectioneerd. John Fellows legt uit waarom:

Zij raadpleegden de goden, om te weten of de onderneming voor hen aanvaardbaar zou zijn, en of zij de gekozen dag om het werk te beginnen goedkeurden... zij riepen, naast de goden van het land, de goden aan wier bescherming de nieuwe stad werd aanbevolen, wat in het geheim werd gedaan, omdat het noodzakelijk was dat de voogdijgoden onbekend moesten zijn voor de vulgairen.[vii]

Het mag dan ook weinig verbazing wekken dat toen George W. Bush, in een toespraak daags voor zijn tweede inauguratie, zei dat de Verenigde Staten "een roeping van voorbij de sterren" hadden (een verontrustende uitspraak rechtstreeks ontleend aan de satanische Necronomicon fictie betreffende buitenaardse scheppergoden), dat het Capitoolgebouw opzettelijk in de kop van een vrijmetselaars uil figuur was gezet, die op zijn beurt boven op het Witte Huis staat, gelegen op de kin van de pentagramische geit van Mendes. Het omgekeerde pentagram, of Baphomet, duidelijk zichtbaar in het stratenplan van DC, stelt de kop voorvan de geit en wordt beschouwd als het machtigste symbool in het Satanisme, terwijl de uilfiguur een bekende vertegenwoordiger is van de Vrijmetselaars, Illuminati, Boheemse uil van wijsheid incarnatie van Athene, Minerva, Lilith, en Hecate.

BEKIJK DEEL 3 VAN DEZE SCHOKKENDE ONTDEKKING!!! OUDE SCHRIJVERS VAN DODE ZEEROLLEN VOORZAGEN HET

TIJDGEEST 2025 ALS HET LAATSTE TIJDPERK.

Het Washington, DC, Pentagram

Zoals Christian Pinto in het voorwoord van Zenith 2016 opmerkt, beweren alle serieuze onderzoekers dat de controverse over het pentagram niet gaat over de vraag of het er werkelijk is. Luchtfoto's laten het duidelijk zien. Zelfs de Vrijmetselaars, die ontkennen dat zij er verantwoordelijk voor zijn, erkennen de aanwezigheid ervan, maar voeren aan dat Rhode Island Avenue niet helemaal doorloopt tot aan de voltooiing van de figuur. Het debat is dan ook tweeledig: 1) Was het pentagram opzettelijk, of gewoon een samenloop van geometrische lijnen? 2) Waarom is het pentagram onvolledig? Het antwoord op het tweede deel lijkt het eerste te onthullen. Zoals uitgelegd in Riddles in Stone, is het onvoltooide pentagram een bekend symbool in de Vrijmetselarij. Zoals Manly P. Hall in zijn geschriften vermeldt:

Het pentagram wordt veel gebruikt in de zwarte magie, maar wanneer het gebruikt wordt wijkt de vorm altijd af op een van de drie manieren: De ster kan op één punt gebroken worden door de convergerende lijnen niet te laten raken.... Wanneer het gebruikt wordt in zwarte magie, wordt het pentagram het "teken van de gespleten hoef" of de "voetafdruk van de duivel" genoemd.[viii]

Hall schreef natuurlijk in de twintigste eeuw, maar was deze symboliek bekend bij de Vrijmetselaars in de oprichtingsperiode? Het antwoord is ja. Een van de beroemdste Meester Vrijmetselaars aller tijden was Johann Wolfgang von Goethe, die gebruik maakte van zo'n pentagram in het toneelstuk Faust, waarin het personage van Faust Mephistophiles (de duivel) oproept om een pact met hem te sluiten. Wanneer de duivel probeert te vertrekken, wordt hij gehinderd. Het resultaat is dat hij en Faust de volgende woordenwisseling hebben:

Mephistophiles:

Laat me omhoog gaan! Ik kan niet weggaan;

een kleine belemmering dwingt me te blijven.

Ik zie de voet van de heks op je drempel.

Faust:

Het pentagram? Staat dat in je weg?

Jij zoon van de hel, leg het me uit,

Als dat je laat blijven, hoe ben je dan vandaag binnengekomen?

En hoe werd zo'n geest zo verraden?

Mephistophiles:

Let goed op! Het is niet goed gemaakt;

Eén hoek, aan de buitenkant ervan,

is een beetje open, zoals je ziet. [ix]

Het "open" of "gebroken" pentagram werd door Faust gebruikt om de duivel op te roepen in een zwarte magische ceremonie. De beroemde auteur van het toneelstuk, Goethe, was niet alleen een vrijmetselaar, maar ook een bekend lid van de Beierse Illuminati. Tot op de dag van vandaag erkennen vrijmetselaars trots dat zijn geschriften vol zitten met vrijmetselaarssymboliek, terwijl er boeken zijn geschreven over zijn betrokkenheid bij de Illuministen.

Goethe publiceerde zijn eerste editie van Faust in 1790 genoemd (Faust: ein Fragment), en het was in de volgende twee jaar dat Pierre L'Enfant (met de mogelijke hulp van Thomas Jefferson) het stratenontwerp voor Washington DC bedacht (1791-1792). Het is dus aantoonbaar dat leden van deze geheime ordes bekend waren met het idee van een onvoltooid pentagram voordat het stratenplan voltooid was. Toegegeven, dit bewijst op zichzelf niet dat het pentagram opzettelijk was. Toch is het interessant dat Goethe's toneelstuk en het ontwerp van de DC in dezelfde periode tot stand kwamen. Gezien de nauwe wisselwerking tussen de vrijmetselarij van Amerika en die van Europa, is het heel goed mogelijk (en waarschijnlijk) dat L'Enfant en Jefferson vertrouwd waren met het symbool en het opzettelijk plaatsten.

()

Occultisten over de hele wereld begrijpen de kracht van deze DC symbolen en rituelen, en zij realiseren zich dat zij niet alleen dienen om psychologische concepten over te brengen, maar in feite om het mysterieuze en krachtige bovennatuurlijke te dwingen te worden uitgenodigd om er hun intrek te nemen. Dit geloof is diep bewaard gebleven in alle Babylonische, Egyptische, Griekse, Romeinse en Kabalistische symboliek die deel uitmaakt van de Vrijmetselaarsgeschiedenis, en volgens de beroemde Vrijmetselaar Foster Bailey verbergen deze symbolen opzettelijk "een geheim... dat mysterieuze krachten verhult. Deze energieën kunnen, wanneer ze vrijkomen, een krachtig effect hebben."[x] De Schotse filosoof Thomas Carlyle voegde daar ooit beroemd aan toe: "Door symbolen wordt de mens geleid en bevolen, gelukkig gemaakt, ellendig gemaakt." Zoals eerder opgemerkt, staan Vrijmetselaars onder ede om nooit de ware betekenis van hun symbolen te onthullen, en wanneer zij op de een of andere manier gedwongen worden uitleg te geven, vervalsen zij de verklaring, zelfs tegenover Vrijmetselaars van lagere graad.

Er zijn gegronde redenen waarom de ontwerpers van het regeringscentrum van Washington de betekenis achter de occulte inrichting van Amerika's hoofdstad zouden hebben willen verdoezelen. Als het grote publiek te vroeg overtuigd zou zijn geweest van het eindspel dat voorspeld werd in de symboliek van DC, zou dit niet zijn aanvaard door de vorige generaties, die waarschijnlijk verandering zouden hebben geëist in leiders en faciliteiten. Maar naarmate de tijd voortschreed en het in toenemende mate noodzakelijk werd dat het publiek het erfgoed en het beoogde doel van Amerika begreep, is er stukje bij beetje - hetzij door voorzienigheid, bevordering, of zelfs verzet - een duidelijker beeld ontstaan van wat Manly P. Hall "de geheime bestemming van Amerika" noemde (volgens de symboliek in Washington DC omvat deze bestemming toekomstige nationale en wereldwijde onderwerping aan de god van de Vrijmetselarij).

Ovason bevestigt hoe dergelijke vertroebeling tot in het kleinste detail werd toegepast op het Grootzegel, inclusief hoe een letter werd "geknipt" uit het Latijnse woord saeclorum (de gebruikelijke spelling) om het woord seclorum te creëren om bij te dragen aan drie reeksen van dertien op de keerzijde van het Grootzegel.

ONTMASKER "DE GROTE WAAN" VAN DE EINDTIJD OP DIT MOMENT!

Na te hebben erkend dat het topspreuk, Annuit Coeptis, de verplichte dertien letters had, wees Ovason erop hoe saeclorum was uitgesneden om bij het onderste motto, Nvus Ordo Seclorum, te voegen, zodat de zin uiteindelijk uit zeventien letters zou bestaan, die, opgeteld bij de negen cijfers in de Romeinse datum, zouden neerkomen op een totaal van zesentwintig, of twee reeksen van het getal dertien. Gecombineerd met het topmotto waren deze drie reeksen van dertien zeer belangrijk om vast te stellen, aldus Ovason, om de drie-eenheid weer te geven die wordt voorgesteld in het Grootzegel "Oog van de Voorzienigheid, en in de nominale driehoek waaruit de piramide is opgebouwd."[xi]

Puur op basis van de symboliek van het Grootzegel wordt de drie-eenheid die deze drie reeksen van het getal dertien aanduiden, met gezag geïdentificeerd als Osiris, Horus en Isis, de heidense versies van respectievelijk Vader, Zoon en Heilige Geest. Het gebruik van het getal dertien op deze manier verbindt het Grootzegel ook met de mythologische en astrologische betekenis van de legende van Osiris als de stervende en herrijzende god. Het was kennelijk zo belangrijk om deze talisman-achtige waarde, dertien, te handhaven dat andere fasen van het ontwerp en de inrichting van Washington DC dienovereenkomstig werden gecoördineerd, aldus Ovason. Dit omvat het leggen van de hoeksteen van het Witte Huis op 13 oktober 1792 door Vrijmetselaars, en de ondertekening van de Onafhankelijkheidsverklaring op 4 juli dertien dagen na de zomerzonnewende, zodat de zon in Sirius zou staan. In de Egyptische mythologie vertegenwoordigde de zon Osiris en de ster Sirius Isis, en dertien was het aantal stukken van Osiris dat Isis wist te vinden nadat Seth, zijn boze broer, hem had vermoord en veertien stukken van hem in de Nijl had gegooid. Isis doorzocht de oever van de rivier totdat zij alle stukken had teruggevonden, met uitzondering van zijn geslachtsdeel, dat door een vis was opgeslokt. Isis verving het ontbrekende orgaan door een obelisk en bevruchtte zichzelf op magische wijze met Horus. Daarom is, zowel in de vrijmetselarij als in de oude Egyptische mythologie, het getal dertien - dat in totaal dertien keer voorkomt op het Grootzegel, voor en achter geteld - het getal dat de terugkeer of wederopstanding van Osiris voorstelt.

Deze mythologie was zo betekenisvol voor de stichting van de Verenigde Staten en de bouw van haar hoofdstad - inclusief het ontbreken van de genitaliën van Osiris, voorgesteld door de 6.666-inch hoge Egyptische obelisk, bekend als het Washington Monument, dat bijna heel David Ovason's meer dan 500 pagina's tellende Secret Architecture of Our Nation's Capital gewijd is aan het vaststellen van de unieke correlatie tussen Washington DC, de Maagd, en het sterrenbeeld van Isis, of wat Ovason noemt "Isis, die het hoofd was van de vrouwelijke mysterie goden en het prototype van de schrijver Maagd. "[xii]

Deze verbondenheid bestond al op de dag dat de Vrijmetselaars op 15 april 1791 bijeenkwamen, en begon precies om 15.30 uur (wat de mystieke waarde van drieëndertig weergeeft) vanwege de astrologische positie van Jupiter en Maagd, en wat dit zou betekenen voor de Geheime Bestemming van Amerika:

Om precies 15:30 uur begon Jupiter... op te komen boven de horizon. Het was in 23 graden van Maagd.... Op deze manier was de dierenriemkracht van Maagd, die in latere Vrijmetselaarskringen "de Schone Maagd" werd genoemd, in staat haar weldadige invloed te laten gelden op de bouw van de federale stad.... Enkele van de vele Vrijmetselaars die bij deze ceremonie aanwezig waren, zullen zich maar al te goed bewust zijn geweest van de diepgaande implicaties van wat zij aan het doen waren.... Het is heel duidelijk dat de ceremoniële plaatsing van de steen betrekking had op meer dan alleen de oprichting van het federale district: het was op de een of andere manier verbonden met de toekomstige bestemming van Amerika zelf[xiii].

Door de Verenigde Staten via de astrologische uitlijning op te dragen aan het "Maagdelijke" sterrenbeeld Isis, hadden de stichters het "lot" van Amerika opgedragen aan het vervullen van de geheime leer van de Vrijmetselarij, zoals ook wordt weerspiegeld in de Osiris/Apollo symboliek van het Grootzegel, betreffende onderwerping - nu en bij zijn terugkeer als Antichrist - aan Osiris/Apollo/Nimrod.

Het is interessant dat dezelfde toewijding aan Osiris/Isis/Apollo bestaat in New York, waar de gebeurtenissen van 11 september 2001 de aanzet gaven tot de Novus Ordo Seclorum. Het Vrijheidsbeeld in de haven van New York, dat de Vrijmetselaars "Fakkel der Verlichting" vasthoudt, werd in 1884 als geschenk aan de Amerikaanse Vrijmetselaren aangeboden door de Franse Grote Oriënt Tempel Vrijmetselaren.

Ontworpen door de Franse vrijmetselaar en beeldhouwer Frédéric Auguste Bartholdi en gebouwd door een andere Franse vrijmetselaar, Gustave Eiffel, werd het beeld oorspronkelijk geïdentificeerd als "de godin Isis" met het hoofd van het beeld gevormd om "de Griekse Zonnegod Apollo" voor te stellen... zoals bewaard op een oude marmeren tablet (tegenwoordig in het Archeologisch Museum van Korinthe, Griekenland) - Apollo werd voorgesteld als een zonnegodheid, gekleed in een soortgelijk gewaad en met op zijn hoofd een 'stralenkroon' met de zeven gepunte stralen van de zonnestralen van Helios-Apollo."[xiv]

De legende van Osiris en Isis, het verband met Apollo, het magische getal dertien, en de geschiedenis rond hun mythe wordt vaak openlijk besproken in vrijmetselaars- en broederschapsvriendelijke literatuur. In Morals and Dogma bijvoorbeeld somde Albert Pike de esoterische betekenis van het Osiris-epos uitvoerig op, eraan toevoegend dat lagere vrijmetselaars (Blauwe Vrijmetselarij) onwetend zijn van de ware betekenis ervan, die alleen bekend is aan hen die "ingewijd zijn in de Mysteriën."[xv] Pike sprak ook over de ster Sirius - verbonden met Isis en uitvoerig met Lucifer/Satan - als "nog steeds glinsterend" in de vrijmetselaarsloges als "de Vurige Ster." Elders in Morals and Dogma herhaalde Pike dat het "Alziend Oog... het embleem van Osiris was"[xvi] en dat de "Zon door de Grieken het Oog van Jupiter, en het Oog van de Wereld werd genoemd; en zijn is het Alziend Oog in onze Loges."[xvii]

Zodra mensen deze verlichte vrijmetselaarsverbinding met de "drie-eenheid" op Amerika's Grootzegel begrijpen, en wat de profetische symboliek, motto's en numerologie impliceren, wordt het duidelijk waarom er zo lang zoveel moeite is gedaan door degenen die het nodig vonden om deze buitengewone bestemming te verbergen. Ovason erkent deze samenzwering van stilte ook:

Het motto bovenaan de zegel, Annuit Coeptis, is van Vergilius... uit de Aeneis .... Dit is een gebed tot de god Jupiter .... We moeten opmerken dat, terwijl het onderwerp van de achterkant van de zegel ongetwijfeld heidens is - dat het symbolisch is voor hermetisch Egypte - het superieure motto zelf een gebed is tot een heidense god. Zou dit de reden kunnen zijn waarom men zo terughoudend is geweest om de keerzijde van het zegel in het daglicht te stellen? Wat ook de aard van de god moge zijn, het gebed dat op deze wijze is gericht is een smeekbede dat de gewaagde onderneming [de Geheime Bestemming van Amerika zoals gesymboliseerd in het "afmaken" van de piramide] mag worden voltooid, en dat de nieuwe tijd zijn vervulling zal vinden.[xviii]

Ovason, een vrijmetselaar wiens onderzoek lof oogstte van Fred Kleinknecht, soeverein groot-commandant van de 33e-graadse Hoge Raad van Vrijmetselaren in Washington, DC, moet worden bedankt voor het onbedoeld onthullen van wat de Illuminatus in het geheim al eeuwenlang weten - dat het Grootzegel van de Verenigde Staten een heidense profetie en petitie is aan een heidense god (dezelfde entiteit die de Bijbel bij naam noemt als de antichrist van het einde der tijden) om te helpen bij de voltooiing van het grote werk door zijn terugkeer. "Wanneer we het belang van deze New Age verwachtingen hebben begrepen," concludeert Ovason, "zullen we in een betere positie verkeren om te begrijpen waarom het ontwerp voor deze keerzijde [van het Grootzegel] zo consequent verborgen is gebleven."[xix]

VOLGEND DEEL: De koepel van Amerika's tempel, de Obelisk, en de komende incarnatie

Eindnoten:

[i] “How the Great Seal Got on the One Dollar Bill,” GreatSeal.com, last accessed January 23, 2012, http://www.greatseal.com/dollar/hawfdr.html .

[ii] Mitch Horowitz, Occult America , 173.

[iii] David Ovason, The Secret Architecture of Our Nation’s Capital: The Masons and the Building of Washington DC (New York: HarperCollins, 2000), 71.

[iv] Ibid., 361.

[v] Ibid., 373.

[vi] Julie Duin, “Ergo, We’re Virgo” (October 16, 2000) (http://findarticles.com/p/articles/mi_m1571/is_38_16/ai_66241134).

[vii] Ovason, 71.

[viii] Manly P. Hall, The Secret Teachings of All Ages, Diamond Jubilee Edition (Los Angeles: Philosophical Research Society, 2000) CIV.

[ix] Johanne Wolfgang von Goethe, Faust , translated by George Madison Priest, The Alchemy Website (http://www.levity.com).

[x] Foster Bailey, The Spirit of Freemasonry (New York: Lucis Press, 1957).

[xi] Ovason, 236.

[xii] Ibid., 139.

[xiii] Ibid., 49.

[xiv] See (http://en.wikipedia.org/wiki/Statue_of_Liberty).

[xv] Pike, 335.

[xvi] Ibid., 16.

[xvii] Ibid., 472.

[xviii] Ovason, 237.

[xix] Ibid.

Bron: COUNTDOWN TO 2025 AND THE SECRET DESTINY OF AMERICA—PART 47: BEHIND THE GURU LETTERS—BELIEF IN THE GREAT SEAL PROPHECY » SkyWatchTV